15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł"

Transkrypt

1 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. VI. Kredyty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 9) 1.1. do 1.000,00 zł 10,00 zł 1.2. powyżej 1.000,00 zł do ,00 zł 20,00 zł 1.3. powyżej ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł 1.4. powyżej ,00 zł 100,00 zł 1.5. Kredyt Słoneczny, Świąteczny,Chwilowy bez opłat 1.6. Kredyt mieszkaniowy 200,00 zł 2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3,5 % 10,00 zł 2.1. kredyt Słoneczny, Świąteczny 4,98% 2.2. kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR bez poręczenia 3% z poręczeniem 1,50% 2.3 Kredyt Chwilowy 5,00% 2.4 Kredyt Senior dla posiadaczy ROR 2,00% dla pozostałych 4,00% 2.5 Kredyt rolniczy Nawozowy- Komercyjny z zabezpieczeniem 2,60% bez zabezpieczenia 3,60% 3. Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych - Nasz nowy dom 3.1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt 100,00 zł 3.2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3 % 4 Prowizja od wcześniejszej spłaty mieszkaniowe 0,75% pozostałe bez opłat 5 Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu bez opłat 6 Prolongata terminu spłaty 6.1. za wydłużenie terminu spłaty 7. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej 30,00 zł 8. Wydanie zaświadczenia: 8.1. o posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.2. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.3. o spłacie kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł - w latach poprzednich 8.4. o historii udzielonego kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł - w latach poprzednich 50,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki 20,00 zł 10. Częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej 20,00 zł 11. Zmiana zabezpieczenia kredytu 20,00 zł 12. Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu 50,00 zł 13. Opłata za aneks do umowy inny niż prolongata 30,00 zł 14. Dyspozycja spłaty kredytu z r.o.r lub rachunku bieżącego bez opłat 15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł 16. Odpis dokumentów kredytowych 1 zł za stronę 17. Koszty upomnienia (za każde upomnienie) 12,00 zł W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsumenckiego Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. 18. Kwota kosztów zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne; 1) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia r DZU, Nr 133, poz. 882), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia r. ( Dz. U, Nr 167, poz. 1398) 1,50 % (od kwoty prolongowanej) 0,5% (nie więcej niż 500 zł) 25,00 zł (za każdy rozpoczęty rok) 0,1% kwoty określonej w promesie

2 VII. Gwarancje i poręczenia 1. Udzielenie gwarancji / poręczenia: od 3% do 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) 1.1. wadialnej 3% (nie więcej niż 300,00 zł) 1.2. należytego wykonania / poręczenia 3% od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia) 1.3. Pozostałe gwarancje / poręczenia 9) Opłata przygotowawcza pobierana w dniu złożenia kompletnego wniosku

3 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. III A. Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) 2,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za 1 szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 15. Blokada na rachunku 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 2,50 zł(pierwszy m-c bez opłat) 0,2 % nominalnej wypłaty 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą. ).

4 III. Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. Konto ROR Student 1. Otwarcie r.o.r. bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie r.o.r. (miesięcznie) 8 2,00 zł 1,00 zł 3. Wypłata z r.o.r czek bez opłat bez opłat 3.2. asygnata bez opłat bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 2,50 zł za 1 szt. 2,50 zł za 1 szt. 6. Potwierdzenie czeku r.o.r. 15,00 zł 15,00 zł 6.1. Realizacja czeku w placówkach Poczty Polskiej zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 2,97 zł 7. Zlecenia z rachunku: 7.1. wewnętrzne bez opłat bez opłat 7.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł 1,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 1,50 zł 7.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 7.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 1,50 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20,00 zł 9. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 20,00 zł 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 50,00 zł 11. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO wewnętrzny bez opłat bez opłat na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 0,50 zł Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 12. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę 13. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 10,00 zł 14. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 2,00 zł za 1 szt. 15. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 1,00 zł za 1 szt. 16. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 1,00 za stronę 17. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) zmienne zgodnie z Porozumieniem4 2,97 zł 18. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat bez opłat 19. Blokada na rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 2,00 zł 21. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 2,50 zł (pierwszy m-c bez opłat) POL-Konto 1,00 zł (pierwszy m-c bez opłat) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w "Komunikacie ZarząduBanku 0,2 % nominalnej 0,2 % nominalnej 22. określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających zgłoszenia" wypłaty wypłaty 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą ).

5 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa bez opłat 3. Wypłata gotówkowa z lokaty bez opłat zmienne zgodnie z 3.1. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej Porozumieniem 2,97 zł 4 4. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 5. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 6. Likwidacja książeczki - terminowej bez opłat - A'vista bez opłat 7. Wydanie książeczki - terminowej pierwszej do nowo otwieranego rachunku 5,00 zł - A'vista pierwszej do nowo otwieranego rachunku 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego bez opłat 11. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 35,00 zł 12. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci 25,00 zł 13. Cesja praw i przepisanie książeczki 10,00 zł 14. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł 15. Blokada wkładów na rachunkach terminowych 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 17. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 18. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 0,2 % nominalnej wypłaty

6 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. IX. 1. Karta płatnicza Visa Electron Banku BPS S.A. 2) Wydanie nowej karty. 8,00 zł 2. Wznowienie karty. 8,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00% 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 19. 3,00 zł wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł min. 3,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł 2) dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i rachunków bieżących rolniczych

7 VIII Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. Karta płatnicza Visa Business Banku BPS S.A. 1) 1. Wydanie nowej karty. 120,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA 1,00% min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 2,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. 100,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł X. Karta płatnicza Visa Business Electron Banku BPS S.A. 3) 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 1) dotyczy rachunków bieżących 3) dotyczy rachunków bieżących i rachunków bieżących rolniczych

8 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. XI. Usługa BANK INTERNETOWY 1. Aktywacja usługi: 1.1. do rachunku głównego bez opłat 1.2. do rachunku pomocniczego bez opłat Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez 2. BANK INTERNETOWY bez opłat 3. Przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 3.1. wewnętrzny bez opłat 3.2. na rachunek w innym banku: 3.3. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego 2,00 zł 3.4. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego rolniczego 1,50 zł 3.5. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 1,50 zł 3.6. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku POL-Konto Student 0,50 zł 3.7. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 4. wydawanie listy haseł jednorazowych w placówce Banku bez opłat 4.1. przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 5. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt.

9 Załącznik do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Lp. Wyszczególnienie czynności Obowiązująca stawka min I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie rachunku: 1.1. rachunek bieżący 30,00 zł 1.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 20,00 zł 1.3. Aktywacja usługi rachunków "masowych" (opłata jednorazowa) 200 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) 2.1. rachunek bieżący 15,00 zł 2.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 3,00 zł 2.3. prowadzenie rachunku dla innych podmiotów niefinansowych (miesięcznie) 10) - rachunek bieżący 5,00 zł - rachunek pomocniczy 3,00 zł 2.4. Prowadzenie rachunków "masowych" (miesięcznie) od 200,00 zł do 800,00 zł (Od ilości prowadzonych rachunków) 3. Wpłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 4. Wypłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 5. Przelew: 5.1. wewnętrzny- za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 5.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - HOME BANKING 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 6.1. wewnętrzny - za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 6.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 8. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku 9.1. rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 9.2. lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 10. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 11. Realizacja tytułu wykonawczego wraz z przelewem płatne ze środków Klienta 20,00 zł 12. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 13. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 14. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 15,00 zł 15. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 5,00 zł 16. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) 17. Instalacja Home Banking (jednorazowo) za instalację na kolejne stanowiska za reinstalację systemu Home Banking Opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta 3,50 ( pierwszy m-c bez opłat) 100,00 zł netto 7 50,00 zł netto 7 150,00 zł netto 7 150,00 zł 5 netto Użytkowanie HOME BANKING (miesięcznie) 25,00 zł 18. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 15,00 zł 19. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt.

10 21. Odpis załącznika do wyciągu 1,00 zł za 1 szt. 22. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 23. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 24. Blokada na rachunku 20,00 zł 25. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie 0,2% nominalnej Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych wypłaty niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 26. wypłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych na pojedynczy rachunek oszczędnościowy typu: rachunek oszczędnościoworozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, prowadzonego w BS Kąty Wr.: do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11) 27. wpłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych z pojedynczego rachunku oszczędnościowego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, 0,4% od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł prowadzonego w Banku do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11) 0,4 %od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł II. Rachunki bieżące dla rolników 1. Otwarcie rachunku 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) - rachunek bieżący 2,00 zł 3. Wypłata z rachunku 3.1. czek bez opłat 3.2. asygnata 0,80 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 6.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 7. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 9. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 9.1. wewnętrzny bez opłat 9.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 9.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę zmienne zgodnie z Porozumieniem Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) 2,97 zł 16. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 17. Blokada na rachunku 20,00 zł 18. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł

11 19. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) 2,50 zł (pierwszy m-c bez opłat) 20. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 0,2 % nominalnej wypłaty III. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Konto POL-Konto ROR Student 1. Otwarcie r.o.r. bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie r.o.r. (miesięcznie) 8 2,00 zł 1,00 zł 3. Wypłata z r.o.r czek bez opłat bez opłat 3.2. asygnata bez opłat bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 2,50 zł za 1 szt. 2,50 zł za 1 szt. 6. Potwierdzenie czeku r.o.r. 15,00 zł 15,00 zł 6.1. Realizacja czeku w placówkach Poczty Polskiej zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 2,97 zł 7. Zlecenia z rachunku: 7.1. wewnętrzne bez opłat bez opłat 7.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł 1,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 1,50 zł 7.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 7.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 1,50 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20,00 zł 9. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 20,00 zł 10. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 50,00 zł 11. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO wewnętrzny bez opłat bez opłat na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 0,50 zł Zlecenia stałe (za jeden przelew) 1,00 zł 1,00 zł 12. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 5,00 zł za 1 stronę 13. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 10,00 zł 14. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 2,00 zł za 1 szt. 15. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 1,00 zł za 1 szt. 16. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 1,00 za stronę 17. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) zmienne zgodnie z Porozumieniem4 2,97 zł 18. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat bez opłat 19. Blokada na rachunku 20,00 zł 20,00 zł 20. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 2,00 zł III A. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) 2,50 zł (pierwszy m-c bez opłat) 1,00 zł (pierwszy m-c bez opłat) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w "Komunikacie ZarząduBanku 0,2 % nominalnej 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających zgłoszenia" wypłaty wypłaty Rachunki dla rad rodziców, pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) 2,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty bez opłat 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł

12 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za 1 szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 8. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 15. Blokada na rachunku 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku 2,50 zł(pierwszy m-c bez opłat) 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wypłaty wcześniejszego zgłoszenia IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa bez opłat 3. Wypłata gotówkowa z lokaty bez opłat 3.1. Wypłata w placówkach Poczty Polskiej 2,97 zł 4. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 5. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 6. Likwidacja książeczki - terminowej bez opłat - A'vista bez opłat 7. Wydanie książeczki - terminowej pierwszej do nowo otwieranego rachunku 5,00 zł - A'vista pierwszej do nowo otwieranego rachunku 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego bez opłat 11. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 35,00 zł 12. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci 25,00 zł 13. Cesja praw i przepisanie książeczki 10,00 zł 14. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł 15. Blokada wkładów na rachunkach terminowych 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 17. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 0,2 % nominalnej wypłaty niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 18. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę V. Wpłaty kasowe i rozliczenia pieniężne dla ludności 1. Wpłata gotówkowa 1.1. w systemie ELIXIR 0,50% 3,50 zł 1.2. na rachunek TP S.A. 3,50 zł 1.3. na rachunek Dialog 3,50 zł 1.4. Wpłaty na rachunki "masowe" podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 1,00 zł za sztukę 1.5. Wpłaty na rachunki Organizacji Pożytku Publicznego 1,00 zł

13 0,5 % 2. Wymiana gotówki wymienianej 2,00 zł - dla posiadaczy rachunków w BS Kąty Wrocławskie bez kwoty opłat 3. Odpis dokumentu kasowego 1,00 za stronę VI. Kredyty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 9) 1.1. do 1.000,00 zł 10,00 zł 1.2. powyżej 1.000,00 zł do ,00 zł 20,00 zł 1.3. powyżej ,00 zł do ,00 zł 50,00 zł 1.4. powyżej ,00 zł 100,00 zł 1.5. Kredyt Słoneczny, Świąteczny, Chwilowy bez opłat 1.6. Kredyt mieszkaniowy 200,00 zł 2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3,5 % 10,00 zł 2.1. kredyt Słoneczny, Świąteczny 4,98% 2.2. kredyt odnawialny dla posiadaczy ROR bez poręczenia 3% z poręczeniem 1,50% 2.3 Kredyt Chwilowy 5,00% 2.4 Kredyt Senior dla posiadaczy ROR 2,00% dla pozostałych 4,00% 2.5 Kredyt rolniczy Nawozowy- Komercyjny z zabezpieczeniem 2,60% bez zabezpieczenia 3,60% 3. Kredyt inwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych - Nasz nowy dom 3.1. Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt 100,00 zł 3.2. Prowizja z tytułu udzielenia kredytu od 1,5 % do 3 % 4 Prowizja od wcześniejszej spłaty mieszkaniowe 0,75% pozostałe bez opłat 5. Prowizja od kwoty niewykorzystanego kredytu bez opłat 6. Prolongata terminu spłaty 1,50 %(od kwoty prolongowanej) 6.1. za wydłużenie terminu spłaty 0,5% (nie więcej niż 500 zł) 7 Sporządzenie odpisu umowy kredytowej 30,00 zł 8 Wydanie zaświadczenia: 8.1. o posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.2. opinia o Kredytobiorcy i posiadanym zadłużeniu 30,00 zł 8.3. o spłacie kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł 25,00 zł (za każdy - w latach poprzednich rozpoczęty rok) 8.4. o historii udzielonego kredytu - w roku bieżącym 30,00 zł - w latach poprzednich 50,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki 20,00 zł 10. Częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu w trakcie trwania umowy kredytowej 20,00 zł 11. Zmiana zabezpieczenia kredytu 20,00 zł 12. Zawarcie Umowy ugody, porozumienia i przejęcia długu 50,00 zł 13. Opłata za aneks do umowy inny niż prolongata 30,00 zł 14. Dyspozycja spłaty kredytu z r.o.r lub rachunku bieżącego bez opłat 0,1% kwoty określonej w promesie 15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł 16. Odpis dokumentów kredytowych 1 zł za stronę 17. Koszty upomnienia (za każde upomnienie) 12,00 zł 18. W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy kredytu konsumenckiego Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku. Kwota kosztów zostanie obliczona w oparciu o następujące akty prawne; 1) Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia r DZU, Nr 133, poz. 882), 2) Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia r. ( Dz. U, Nr 167, poz. 1398) VII. Gwarancje i poręczenia od 3% do 6% 1. Udzielenie gwarancji / poręczenia:

14 (od kwoty udzielonej 1.1. wadialnej 1.2. należytego wykonania / poręczenia 1.3. Pozostałe gwarancje / poręczenia gwarancji/poręczenia 3% (nie więcej niż 300,00 zł) 3% od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia 6% (od kwoty udzielonej gwarancji/poręczenia VIII. Karta płatnicza Visa Business Banku BPS S.A. 1) 1. Wydanie nowej karty. 120,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, 8. 1,00% MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. 100,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 6,00 zł 19. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł IX. Karta płatnicza Visa Electron Banku BPS S.A. 2) 1. Wydanie nowej karty. 8,00 zł 2. Wznowienie karty. 8,00 zł 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku. 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min.3,00zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00% 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat min. 2,00 zł min. 4,00 zł min. 12,00 zł min. 2,00 zł min. 5,00 zł min. 12,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł

15 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł X. Karta płatnicza Visa Business Electron Banku BPS S.A. 3) 1. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusa. 6,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł XI. Usługa BANK INTERNETOWY 1. Aktywacja usługi: 1.1. do rachunku głównego bez opłat 1.2. do rachunku pomocniczego bez opłat Opłata miesięczna za dostęp do rachunku poprzez 2. BANK INTERNETOWY bez opłat min. 3,00 zł min. 10,00 zł min. 10,00 zł 3. Przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 3.1. wewnętrzny bez opłat 3.2. na rachunek w innym banku: 3.3. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego 2,00 zł 3.4. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku bieżącego rolniczego 1,50 zł 3.5. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 1,50 zł 3.6. ELIXIR, ELIXIR-ZUS z rachunku POL-Konto Student 0,50 zł 3.7. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 4. wydawanie listy haseł jednorazowych w placówce Banku bez opłat 4.1. przesłanie list haseł jednorazowych - listem poleconym 2 x koszt wysyłki listu poleconego z potwierdzeniem odbioru 5. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 1) dotyczy rachunków bieżących 2) 1) dotyczy dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych bieżących i rachunków bieżących rolniczych 3) dotyczy rachunków bieżących i rachunków bieżących rolniczych 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 5) Opłatę pobiera się w przypadku gdy awaria systemu wynika z winy klienta 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 7) Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego

16 w pierwszy dzień roboczy przed tą datą. ). 9) Opłata przygotowawcza pobierana w dniu złożenia kompletnego wniosku 10)Do innych podmiotów niefinansowych zaliczamy: m.in. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, KLUBY SPORTOWE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, FUNDACJE I STOWARZYSZENIA, ZHP, PARAFIE, KOMITETY WYBORCZE, OSP, ZWIĄZKI: HODOWCÓW, WĘDKARSKIE, DZIAŁKOWCÓW, EMERYTÓW, KOMBATANTÓW oraz KOŁA ŁOWIECKIE. 11)Opłata pobierana jest z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca Uchwała nr 61/2009 z r. wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od r.

17 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie rachunku: 1.1. rachunek bieżący 30,00 zł 1.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 20,00 zł 1.3. Aktywacja usługi rachunków "masowych" (opłata jednorazowa) 200 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) rachunek bieżący 15,00 zł 2.2. rachunek pomocniczy, w tym ZFŚS 3,00 zł 2.3. prowadzenie rachunku dla innych podmiotów niefinansowych (miesięcznie) 10 - rachunek bieżący 5,00 zł - rachunek pomocniczy 3,00 zł 2.4. Prowadzenie rachunków "masowych" (miesięcznie) 3. Wpłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 4. Wypłata gotówkowa 0,40% 2,00 zł 5. Przelew: 5.1. wewnętrzny- za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 5.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - HOME BANKING 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 6.1. wewnętrzny - za wyjątkiem określonych w pkt 26 i 27 bez opłat 6.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 7. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 8. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 9. Sporządzenie odpisu historii rachunku 9.1. rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę 9.2. lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 10. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 11. Realizacja tytułu wykonawczego wraz z przelewem płatne ze środków Klienta 20,00 zł 12. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 13. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 14. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 15,00 zł 15. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 5,00 zł 16. Usługa SMS Banking 6 (miesięcznie) prowadzonego w BS Kąty Wr.: do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11 0,4% od nadwyżki 27. wpłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych z pojedynczego rachunku oszczędnościowego typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł prowadzonego w Banku do łącznej kwoty 5.000,00 zł miesięcznie bez opłat powyżej kwoty 5.000,01 zł miesięcznie 11 od 200,00 zł do 800,00 zł (Od ilości prowadzonych rachunków) 3,50 ( pierwszy m-c bez oplat) 17. Instalacja Home Banking (jednorazowo) 100,00 zł netto za instalację na kolejne stanowiska 50,00 zł netto za reinstalację systemu Home Banking Opłata za wizytę serwisową na wniosek klienta Użytkowanie HOME BANKING (miesięcznie) 150,00 zł netto 7 150,00 zł 5 netto 7 25,00 zł 18. Potwierdzenie karty wzorów podpisów 15,00 zł 19. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 20. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 21. Odpis załącznika do wyciągu 1,00 zł za 1 szt. 22. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 23. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 24. Blokada na rachunku 20,00 zł 0,2% Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku określającym 25. maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wcześniejszego zgłoszenia nominalnej wypłaty 26. wypłata bezgotówkowa - jeden lub suma kilku przelewów wewnętrznych na pojedynczy rachunek oszczędnościowy typu: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR lub książeczka a'vista, 0,4 %od nadwyżki ponad 5.000,00 zł nie mniej niż 2,00 zł 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 7) Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą). 10)Do innych podmiotów niefinansowych zaliczamy: m.in. WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE, KLUBY SPORTOWE, ZWIĄZKI ZAWODOWE, FUNDACJE I STOWARZYSZENIA, ZHP, PARAFIE, KOMITETY WYBORCZE, OSP, ZWIĄZKI: HODOWCÓW, WĘDKARSKIE, DZIAŁKOWCÓW, EMERYTÓW, KOMBATANTÓW

18 oraz KOŁA ŁOWIECKIE. 11)Opłata pobierana jest z dołu do 10-tego dnia następnego miesiąca

19 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. II. Rachunki bieżące dla rolników 1. Otwarcie rachunku 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 8) - rachunek bieżący 2,00 zł 3. Wypłata z rachunku 3.1. czek bez opłat 3.2. asygnata 0,80 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5. Blankiety czekowe 1,00 zł za szt. 6. Zlecenia z rachunku: 6.1. wewnętrzne bez opłat 6.2. międzybankowe: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 2,50 zł - na rachunek TP S.A. 1,50 zł - na rachunek Dialog 2,00 zł - SORBNET 20,00 zł 6.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 6.4. Polecenie zapłaty (za jeden przelew) 1,50 zł 7. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 8. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 9. przelewy złożone za pośrednictwem BANKU INTERNETOWEGO 9.1. wewnętrzny bez opłat 9.2. na rachunek w innym banku: - ELIXIR, ELIXIR-ZUS 1,50 zł 9.3. Zlecenia stałe (za jeden przelew) 10. Sporządzenie odpisu historii rachunku: rok bieżący 5,00 zł za 1 stronę lata poprzednie 5,00 zł za 1 stronę 11. Opinia o posiadaniu rachunku i obrotach na rachunku 30,00 zł Zaświadczenie o posiadaniu rachunku 10,00 zł 12. Odpis wyciągu bankowego 2,00 zł za 1 szt. 13. Odpis załącznika do wyciągu bankowego 1,00 zł za 1 szt. 14. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 15. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego (wg zawartej umowy) zmienne zgodnie z Porozumieniem 4 2,97 zł 16. Dyspozycja spłaty kredytu bez opłat 17. Blokada na rachunku 20,00 zł 18. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 19. Usługa SMS Banking 6 2,50 zł (pierwszy m- (miesięcznie) c bez opłat) 20. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu Banku 0,2 % nominalnej określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych niewymagających wypłaty wcześniejszego zgłoszenia 4) Porozumienie z dnia 11 lipca 1990r. pomiędzy Bankiem BPS S.A. a Pocztą Polską 6) Informacja o saldzie i ostatnio wykonanej operacji na rachunku 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą).

20 Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia r. - obowiązuje od r. IV. Oszczędności - A'vista i lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówkowa bez opłat 3. Wypłata gotówkowa z lokaty bez opłat 3.1.Wypłata w placówkach Poczty Polskiej zmienne zgodnie z 2,97 zł Porozumieniem4 4. Przelew w systemie SORBNET 20,00 zł 5. Zlecenia zagraniczne 20,00 zł 6. Likwidacja książeczki - terminowej bez opłat - A'vista bez opłat 7. Wydanie książeczki - terminowej pierwszej do nowo otwieranego rachunku 5,00 zł - A'vista pierwszej do nowo otwieranego rachunku 10,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 9. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia w systemie MIG-DZ 50,00 zł 10. Za likwidację wkładu przed końcem I okresu odsetkowego bez opłat 11. Przyjęcie dyspozycji na wypadek śmierci 35,00 zł 12. Odwołanie / zmiana zapisu na wypadek śmierci 25,00 zł 13. Cesja praw i przepisanie książeczki 10,00 zł 14. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł 15. Blokada wkładów na rachunkach terminowych 20,00 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło (miesięcznie) 2,00 zł 17. Opłata dodatkowa za wypłatę kwoty przekraczającej określoną w Komunikacie Zarządu 0,20% Banku określającym maksymalną dzienną kwotę wypłat gotówkowych nominalnej wypłaty niewymagających wcześniejszego zgłoszenia 18. Odpis dokumentów związanych z rachunkiem 1,00 za stronę 8) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z dołu 30 dnia każdego miesiąca ( w przypadku dnia wolnego w pierwszy dzień roboczy przed tą datą).

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo