Bank Spółdzielczy w Porąbce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Porąbce"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Porąbce TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013

2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych. 2. Od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce opłaty i prowizje pobierane są okresowo w ciężar salda rachunku nie rzadziej niż raz na miesiąc lub wpłacane gotówką w kasach Banku. 3. Opłaty i prowizje za czynności bankowe pobierane są do wysokości pokrycia na rachunku. Brakująca część prowizji pobierana jest z najbliższych wpływów na rachunek. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych polskich i podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Prowizje od wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach pobierane są od wpłacającego w momencie dokonania operacji. 6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 7. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobierania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 8. Zarząd uprawniony jest do zmian opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe na wniosek klienta i ustalenia ich wysokości w drodze negocjacji lub do odstąpienia od ich pobierania. Czynnikami wpływającymi na wysokość prowizji są: okres posiadania rachunku, wielokrotność korzystania z usług, wysokość kredytu, forma zabezpieczenia, obroty na rachunku, typ klienta, stopień ryzyka. 9. Klientem stałym BS Porąbka jest osoba terminowo regulująca zobowiązania wobec Banku, której rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi i wykonawczymi oraz posiadająca w Banku: a) rachunek kredytowy lub korzystała w okresie ostatnich 6 miesięcy z produktów kredytowych, b) rachunek depozytowy dla osób indywidualnych (np. rachunek oszczędnościowy, lokata), c) Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy minimum 6 miesięcy z regularnymi wpływami z tytułu uzyskiwanego dochodu, d) czynny rachunek bieżący minimum 3 miesięcy 10. Nie pobiera się opłat i prowizji od: a) wpłat i wypłat z rachunku lokat terminowych oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie klientów indywidualnych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce b) wpłat i wypłat oraz przelewów na rachunki prowadzone w BS Porąbka, związanych z udzieleniem i spłatą kredytów zawartych w Banku Spółdzielczym w Porąbce dla Klientów Banku, c) wpłat i przelewów od darczyńców przekazujących środki na cele klęskowe. 11. Bank Spółdzielczy w Porąbce nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, które polegać będą na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Banku lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z BS Porąbka umowa.

4 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PORĄBCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia r. L.p 1 Otwarcie rachunku: 1. Bieżącego 2. Pomocniczego i dodatkowego 3. Bieżącego i pomocniczego dla budżetu 2 Prowadzenie/obsługa rachunku bieżącego, pomocniczego, dodatkowego miesięcznie: 1. dla podmiotów gospodarczych 2. dla budżetu 3. dla rolników indywidualnych 4. dla kół terenowych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 5. dla Klubów Sportowych zrzeszających młodzież szkolną 6. dla Urzędów Gmin na realizację programów Funduszy Unii Europejskiej 7. dla stowarzyszeń i organizacji działających non profit przekazujących wszystkie przychody na działalność statutową 8. obsługa rachunku wpłat masowych.. 15 zł. 15 zł 300 zł 3 Likwidacja rachunku: 1. W ciągu 30 dni od daty jego otwarcia 2. Po 30 dniach prowadzenia rachunku. 4 Wpłata gotówkowa na rachunek: 1. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce 0,50 % min 2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 5 Wypłata gotówkowa z rachunku: 1. nieoprocentowanego, 2. oprocentowanego. 6 Przelewy z rachunku bankowego: 1. na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Porąbce a) w formie papierowej, b) drogą elektroniczną (SBI) 2. na rachunki prowadzone w obcych bankach a) w formie papierowej b) drogą elektroniczną (SBI) 3. przelewy realizowane w systemie SORBNET. 0,50 % min 2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 2,50 zł 1 zł 30zł 7 Realizacja poleceń przelewów w obrocie dewizowym. 8 Stałe zlecenia płatnicze: 1. przyjęcie zlecenia do realizacji, 2. dokonanie zmiany zlecenia, 9 Polecenie zapłaty: - opłata jednorazowa 1. Przyjęcie polecenia zapłaty 2. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 10 Czeki: 1. wydanie blankietów czekowych (za jeden blankiet), 2. potwierdzenie czeku (za jeden czek), 3. przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków/czeku, 4. przyjęcie czeku do inkasa 11 Wyciągi z rachunku bankowego: 1. sporządzenie zgodnie z umową rachunku, 2. wysłanie nie odebranego wyciągu po upływie 30 dni od daty jego sporządzenia, 3. sporządzenie duplikatu wyciągu lub załącznika do wyciągu (na wniosek posiadacza rachunku), 4. sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku: a) za rok bieżący b) za lata poprzednie 15 zł. 15 zł. 1 zł. 5 zł 5 zł za stronę A4 5 zł za stronę A4 za stronę A4 12 Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku na wniosek jego posiadacza.. 13 Udzielanie informacji o rachunku telefonicznie na hasło miesięcznie. 2 zł 14 Realizacja tytułu wykonawczego lub innego dokumentu mającego moc takiego tytułu. UWAGA: opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz organu uprawnionego do prowadzenia egzekucji z rachunku opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 15 Sporządzenie i wysyłanie wezwania do spłaty zaległych prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunku bieżącego i pomocniczego. 16 Wysłanie wezwań do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego do każdego wysłanego monitu. 17 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do tych środków z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 1. z Bankiem Spółdzielczym w Porąbce 2. z innymi bankami 0,50% 10,00 min zł 5 zł, max 20,00 zł 18 Potwierdzenie wykonania blokady środków. 50,00 zł 100,00 zł 19 Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami na rachunkach - od dyspozycji. 25 zł

5 L.p II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej.. 2 Wypłata gotówkowa środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej.. 3 Przelew środków z lokaty terminowej na rachunek bankowy: 1. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce, 2. prowadzony w innym Banku.. 5 zł 4 Wyciąg z rachunku lokaty terminowej. 5 Likwidacja rachunku lokaty terminowej. 6 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek za każdą zawartą umowę: 1. z Bankiem Spółdzielczym w Porąbce, 2. z innym Bankiem. Bez 30 opłat. zł 0,5 % 7 Potwierdzenie wykonania blokady środków.. III KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBIT L.p 1 Wydanie lub wznowienie karty na kolejny okres. 2 Wydanie duplikatu karty.. 3 Opłata miesięczna za użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku). 5 zł. 4 Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS. 2,50 6 zł. zł. 5 Rozpatrzenie reklamacji. 6 Zastrzeżenie kart Blokada karty 7 Wypłata gotówki w bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., MR Bank S.A, Cash 4 Planet, Bank BGŻ. 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju bez względu na kwotę. 4 zł 24 zł. 1,00 zł. 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2 % min 10 Transakcje płatnicze kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą. 11 Opłata za usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 12 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5 zł 13 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2 % min 14 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej. 5 zł 15 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika. 8 zł 17 Zmiana danych osobowych na karcie. 3 zł 18 Awaryjna wypłata gotówki za granicą, po utracie karty zł IV SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (SBI) 1 Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej: - zestaw obejmuje czytnik kart, kartę wraz z nr PIN, identyfikator wraz z hasłem startowym. - zestaw obejmujący token, identyfikator wraz z hasłem startowym 150 zł 80 zł 2 Instalacja systemu i pierwszy instruktaż 3 Usługa serwisowa wykonywana u klienta polegająca na ponownej instalacji SBI na życzenie klienta (np. z powodu awarii komputera, zmiany lokalizacji prowadzonej działalności, kradzieży sprzętu komputerowego itp.) oraz kolejny instruktaż 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4 Wydanie kolejnego czytnika kart mikroprocesorowych. 80 zł. 5 Wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej. 65 zł 6 Udostępnienie nowego czytnika kart mikroprocesorowych w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika. 7 Udostępnienie nowej karty mikroprocesorowej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika. 8 Wydanie kolejnego tokena do rachunku lub nowego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika. 8 W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług bankowości internetowej (bądź umowy o prowadzenie rachunku bieżącego) przez którąkolwiek ze stron opłaty wynoszą: 1. przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy, 2. po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy, 3. po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy. 150 zł 150 zł. 200 zł 250 zł 9 Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI).

6 V KREDYTY, GWARANCJE i PORĘCZENIA BANKOWE 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, gwarancji, poręczenia (UWAGA: kwota opłaty może być ustalona indywidualnie przez Zarząd.) 2 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1. obrotowego w r-ku kredytowym 2. w r-ku bieżącym 3. inwestycyjnego 4. płatniczego Uwaga: Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie przez Zarząd w zależności od kwoty kredytu i okresu spłaty. Stawki nie dotyczą kredytów udzielanych dla jednostek budżetowych w drodze przetargu. 3 Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Uwaga: prowizję pobiera się miesięcznie. 150 zł 1 % 0,75% (w stosunku rocznym) 4 Przedterminowa spłata całości lub części kredytu. 5 Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. 50 zł. 6 Sporządzenie odpisu umowy kredytowej.. 7 Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji, poręczenia na zabezpieczenie zobowiązań klientów od kwoty gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty rok. 8 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongowania spłaty kredytu (raty kredytu) lub zmiany postanowień. umowy kredytowej. 9 Wydanie promesy kredytowej. 0,30 % kwoty kredytu min 50 zł 10 Wysłanie korespondencji związanej z nieterminową spłatą kredytu za każde wysłane pismo do dłużnika lub poręczyciela.. 11 Wydanie na wniosek klienta: 1. zaświadczenia o stanie zadłużenia lub jego braku, 2. zaświadczenia o historii udzielonego kredytu, 3. zaświadczenia zwalniającego z cesji ubezpieczenia, 4. informacji dotyczącej zdolności kredytowej, 5. opinii o kredytobiorcy. 25 zł.. 12 Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu nie dostarczenia przez Kredytobiorcę, w terminach określonych w umowie, dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem.. 13 Sporządzenie umowy ugody lub umowy przejęcia długu. 0,50 % kwoty wymienionej w umowie min max 100 zł 14 Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy kredytowej, gwarancji, poręczenia. 15 Sporządzenie wniosku o wykreślenie, częściowe zwolnienie lub zmianę hipoteki lub zastawu rejestrowego. 16 Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. 25 zł 17 Zwolnienie zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu. 18 Wypowiedzenie umowy kredytu. 19 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego. 50 zł 20 Pozostałe czynności lub usługi nie uwzględnione w taryfie. Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji VI. INNE 1 Depozyt bankowy: 1. Przyjęcie depozytu: kaset, duplikatów, kluczy, papierów wartościowych itp. 2. Przechowywanie depozytów od każdego depozytu.. (miesięcznie ) VII. CZYNNOŚCI KASOWE Lp 1. Wpłata gotówkowa na rachunek: - do innego banku - składki US - składki ZUS 0.70 % min 2,50 zł 0.70 % min 2,50 zł 5zł./szt. 2. Przeliczenie i zmiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN (prowizji nie pobiera się od klientów posiadających aktywne rachunki bankowe w BS Porąbka) 0.5% kwoty transakcji min. 10zł

7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PORĄBCE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. a) RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE A VISTA POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (wycofane ze sprzedaży) 1 Prowadzenie rachunku. 2 Likwidacja rachunku oszczędnościowego a vista. 3 Wpłata gotówkowa na książeczkę. 4 Wypłata gotówkowa z książeczki.. 5 Wystawienie kolejnej książeczki oszczędnościowej. 6 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 15 zł 7 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej.. 8 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw cesja.. 9 Przelew na rachunek: 1. w Banku Spółdzielczym w Porąbce, 2. w innym Banku 2,50 zł I. b) RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE Rachunek Oszczędnościowy Sejfik (ROS) 1 Otwarcie rachunku. 1 Prowadzenie rachunku. 2 Likwidacja rachunku. 3 Wpłaty na rachunek. 4 Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa (przelew). Jedna w miesiącu bez opłat każda kolejna 10zł 5 Wyciągi: 1. miesięczne w formie papierowej - wysyłane do klienta - odbierane w banku 2. miesięczny w formie elektronicznej 3. duplikat, archiwalny 5,00 zł II. RACHUNKI W ZŁOTYCH OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE (ROR) 1 Otwarcie rachunku. 5 zł 2 Prowadzenie rachunku. 3 Likwidacja rachunku. 4 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce. 5 Wypłata gotówkowa z rachunku.. 6 Przelewy z rachunku bankowego: 1. na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Porąbce a) w formie papierowej, b) drogą elektroniczną (SBI) 2. na rachunki prowadzone w obcych bankach a) w formie papierowej b) drogą elektroniczną (SBI) 3. w systemie SORBNET 7 Realizacja poleceń przelewów w obrocie dewizowym. 2,50 zł 1 zł. 8 Stałe zlecenia płatnicze: 1. przyjęcie zlecenia do realizacji, 2. dokonanie zmiany zlecenia 9 Polecenie zapłaty:- opłata jednorazowa 1. przyjęcie polecenia zapłaty 2. odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 15 zł. 15 zł. 10 Czeki: 1. wydanie blankietów czekowych (za jeden blankiet), 2. potwierdzenie czeku (za jeden czek), 3. przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków/czeku. 11 Wyciągi z rachunku ROR: 1. sporządzane raz w miesiącu, 2. sporządzane po każdej zmianie salda za jeden wyciąg 3. sporządzenie na życzenie klienta odpisu wyciągu, odpisu załącznika do wyciągu od każdego dokumentu. 12 Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia w przypadku wystąpienia niedozwolonego salda debetowego od każdego wysłanego monitu. 13 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło opłata miesięczna. 2 zł 14 Udostępnienie usługi SMS Kontakt - opłata miesięczna. 5zł 1 zł. 2 zł 5 zł.

9 III. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej.. 2 Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. 3 Wypłata gotówkowa środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej.. 4 Przelew środków z lokaty terminowej na rachunek bankowy: 1. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce,. 2. prowadzony w innym Banku. 5zł 1. 5 Wyciąg z rachunku lokaty terminowej. 6 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki. 15 zł 7 Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 0,7 % 8 Umorzenie utraconej książeczki.. 9 Likwidacja rachunku lokaty terminowej. 0,5 % Bez 0,7 opłat % 10 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek za każdą zawartą umowę: 1. z Bankiem Spółdzielczym w Porąbce, 2. z innym Bankiem. 11 Potwierdzenie wykonania blokady środków.. IV. WSPÓLNE 1 Ustanowienie, zmiana, odwołanie stałego pełnomocnictwa.. 2 Przyjęcie, zmiana zapisu na wypadek śmierci. 3 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia na wniosek klienta wypłat na podstawie utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i lokat terminowych oraz dowodów tożsamości. 1,00 50 zł zł. 4 Realizacja tytułu wykonawczego lub innego dokumentu mającego moc takiego tytułu. UWAGA: opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz organu uprawnionego do prowadzenia egzekucji z rachunku opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 0,50 % min 5 zł, max 5 6 Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku, na wniosek jego posiadacza. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 0,7. % 1. za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł, max za cały rok 2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł, max Bez 30 opłat. zł za cały rok 7 Opłata za dojazd do Klienta na jego prośbę w celu wykonania czynności związanych z obsługą rachunków oszczędnościowych prowadzonych dla tego klienta. 0,5 % V. KARTY PŁATNICZE VISA Debit, JUNIOR 1 Wydanie lub wznowienie karty na kolejny okres. 2 Wydanie duplikatu karty.. 3 Opłata miesięczna za użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku): 1. Visa Debit 2. Junior. 4 Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS. 6 zł. 2,50 2 zł. zł. 5 Rozpatrzenie reklamacji. Bez 1,00 opłat zł. 6 Zastrzeżenie karty 2,50 24 zł. zł. Blokada karty 7 Wypłata gotówki w bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., MR Bank S.A, Cash 4 Planet, Bank BGŻ. 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju bez względu na kwotę. 4 zł 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2 % min 10 Transakcje płatnicze kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą. 11 Opłata za usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 12 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5 zł 13 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2 % min 14 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej. 5 zł 15 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika. 8 zł 17 Zmiana danych osobowych na karcie. 3 zł 18 Awaryjna wypłata gotówki za granicą, po utracie karty zł VI. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (SBI)

10 1 Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (UWAGA: zestaw obejmuje token oraz identyfikator.). 80,00 zł 2. Udostępnienie Systemy Bankowości Internetowej autoryzacja przez SMS (UWAGA: zestaw obejmuje identyfikator oraz hasło startowe). 3. Instalacje systemu i pierwszy instruktaż. 4. Usługa serwisowa wykonywana u klienta polegająca na kolejnym instruktażu na życzenie klienta lub rozwiązaniu problemu z przeglądarką internetową (np. z powodu awarii komputera, zainstalowania niepożądanych aktualizacji lub oprogramowania itp.). 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 5. Wydanie kolejnego tokena do rachunku lub nowego w miejsce uszkodzonego lub zagubionego z winy klienta. 150 zł. 6. Opłata za uszkodzenie lub zagubienie tokena z winy klienta z jednoczesną rezygnacją z usług internetowych. 150 zł 7. Zablokowanie tokena na wniosek klienta. 8. Odblokowanie/reset tokena.. 9. Nie zwrócenie tokena na żądanie Banku w przypadku rezygnacji z usługi SBI : 1. przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy, 150 zł 2. po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy, 3. po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy. 10. Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI). VII. KREDYTY, POŻYCZKI 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 1. o kredyt mieszkaniowy 2. o kredyt konsumencki 3. o kredyt w ROR 2 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1. konsumenckiego, 2. mieszkaniowego, 3. w rachunku ROR 4. odnowienie kredytu w ROR 150 zł. od 2 % do 5 % 2 % 2% 3 Przedterminowa spłata całości lub części kredytu. 4 Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. UWAGA: nie dotyczy kredytu w rachunku ROR. 5 Sporządzenie odpisu umowy kredytowej.. 6 Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji, poręczenia na zabezpieczenie zobowiązań klientów od kwoty gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty rok. 7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongowania spłaty kredytu (raty kredytu) lub zmiany postanowień umowy kredytowej. 8 Wydanie promesy kredytowej. 0,30 % kwoty kredytu min 50 zł 9 Wysłanie korespondencji związanej z nieterminową spłatą kredytu za każde wysłane pismo do dłużnika lub poręczyciela. 10 Wydanie na wniosek klienta: 1. zaświadczenia o stanie zadłużenia lub jego braku, 2. zaświadczenia o historii udzielonego kredytu, 3. zaświadczenia zwalniającego z cesji ubezpieczenia, 4. informacji dotyczącej zdolności kredytowej, 5. opinii o kredytobiorcy. 11 Sporządzenie umowy ugody lub umowy przejęcia długu. 0,50 % kwoty wymienionej w umowie min max 100 zł 12 Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy kredytowej, gwarancji, poręczenia. 13 Sporządzenie wniosku o wykreślenie, częściowe zwolnienie lub zmianę hipoteki lub zastawu rejestrowego. 25 zł 14 Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. 15 Zwolnienie zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu. 16 Wypowiedzenie umowy kredytu. 17 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego. 50 zł 18. Pozostałe czynności lub usługi nie uwzględnione w taryfie. Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji 50 zł zł.. VIII. INNE 1 Depozyt bankowy: 1. Przyjęcie depozytu: kaset, duplikatów, kluczy, papierów wartościowych itp. 2. Przechowywanie depozytów od każdego depozytu.. miesięcznie IX. CZYNNOŚCI KASOWE Lp. 1. Wpłata gotówkowa na rachunek - do innego banku - składki US - składki ZUS 0.70 % min 2,50 zł 0.70 % min 2,50 zł 5zł./szt. 2. Przeliczenie i zmiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN (prowizji nie pobiera się od klientów posiadających aktywne rachunki bankowe w BS Porąbka). 0.5% kwoty transakcji min. 10zł Tabela obowiązuje od dnia 01 lutego 2014 roku.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. Obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji ABS Banku Spółdzielczego dla Klientów Instytucjonalnych Spis treści: WSTĘP... 2 Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE... 3 Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo