Bank Spółdzielczy w Porąbce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Porąbce"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Porąbce TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013

2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz Klientów instytucjonalnych. 2. Od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce opłaty i prowizje pobierane są okresowo w ciężar salda rachunku nie rzadziej niż raz na miesiąc lub wpłacane gotówką w kasach Banku. 3. Opłaty i prowizje za czynności bankowe pobierane są do wysokości pokrycia na rachunku. Brakująca część prowizji pobierana jest z najbliższych wpływów na rachunek. 4. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych polskich i podlegają zaokrągleniu do 1 grosza na zasadach ogólnie obowiązujących. 5. Prowizje od wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach pobierane są od wpłacającego w momencie dokonania operacji. 6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 7. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Porąbce może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg umowy z klientem bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobierania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 8. Zarząd uprawniony jest do zmian opłat i prowizji określonych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe na wniosek klienta i ustalenia ich wysokości w drodze negocjacji lub do odstąpienia od ich pobierania. Czynnikami wpływającymi na wysokość prowizji są: okres posiadania rachunku, wielokrotność korzystania z usług, wysokość kredytu, forma zabezpieczenia, obroty na rachunku, typ klienta, stopień ryzyka. 9. Klientem stałym BS Porąbka jest osoba terminowo regulująca zobowiązania wobec Banku, której rachunki nie są obciążone tytułami egzekucyjnymi i wykonawczymi oraz posiadająca w Banku: a) rachunek kredytowy lub korzystała w okresie ostatnich 6 miesięcy z produktów kredytowych, b) rachunek depozytowy dla osób indywidualnych (np. rachunek oszczędnościowy, lokata), c) Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy minimum 6 miesięcy z regularnymi wpływami z tytułu uzyskiwanego dochodu, d) czynny rachunek bieżący minimum 3 miesięcy 10. Nie pobiera się opłat i prowizji od: a) wpłat i wypłat z rachunku lokat terminowych oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie klientów indywidualnych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Porąbce b) wpłat i wypłat oraz przelewów na rachunki prowadzone w BS Porąbka, związanych z udzieleniem i spłatą kredytów zawartych w Banku Spółdzielczym w Porąbce dla Klientów Banku, c) wpłat i przelewów od darczyńców przekazujących środki na cele klęskowe. 11. Bank Spółdzielczy w Porąbce nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe, które polegać będą na wprowadzeniu nowych produktów lub usług do oferty Banku lub w przypadku zmian w zakresie produktów lub usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z BS Porąbka umowa.

4 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PORĄBCE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH I RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE W ZŁOTYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia r. L.p 1 Otwarcie rachunku: 1. Bieżącego 2. Pomocniczego i dodatkowego 3. Bieżącego i pomocniczego dla budżetu 2 Prowadzenie/obsługa rachunku bieżącego, pomocniczego, dodatkowego miesięcznie: 1. dla podmiotów gospodarczych 2. dla budżetu 3. dla rolników indywidualnych 4. dla kół terenowych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej 5. dla Klubów Sportowych zrzeszających młodzież szkolną 6. dla Urzędów Gmin na realizację programów Funduszy Unii Europejskiej 7. dla stowarzyszeń i organizacji działających non profit przekazujących wszystkie przychody na działalność statutową 8. obsługa rachunku wpłat masowych.. 15 zł. 15 zł 300 zł 3 Likwidacja rachunku: 1. W ciągu 30 dni od daty jego otwarcia 2. Po 30 dniach prowadzenia rachunku. 4 Wpłata gotówkowa na rachunek: 1. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce 0,50 % min 2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 5 Wypłata gotówkowa z rachunku: 1. nieoprocentowanego, 2. oprocentowanego. 6 Przelewy z rachunku bankowego: 1. na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Porąbce a) w formie papierowej, b) drogą elektroniczną (SBI) 2. na rachunki prowadzone w obcych bankach a) w formie papierowej b) drogą elektroniczną (SBI) 3. przelewy realizowane w systemie SORBNET. 0,50 % min 2,50 zł lub indywidualnie zgodnie z decyzją Zarządu 2,50 zł 1 zł 30zł 7 Realizacja poleceń przelewów w obrocie dewizowym. 8 Stałe zlecenia płatnicze: 1. przyjęcie zlecenia do realizacji, 2. dokonanie zmiany zlecenia, 9 Polecenie zapłaty: - opłata jednorazowa 1. Przyjęcie polecenia zapłaty 2. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 10 Czeki: 1. wydanie blankietów czekowych (za jeden blankiet), 2. potwierdzenie czeku (za jeden czek), 3. przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków/czeku, 4. przyjęcie czeku do inkasa 11 Wyciągi z rachunku bankowego: 1. sporządzenie zgodnie z umową rachunku, 2. wysłanie nie odebranego wyciągu po upływie 30 dni od daty jego sporządzenia, 3. sporządzenie duplikatu wyciągu lub załącznika do wyciągu (na wniosek posiadacza rachunku), 4. sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku: a) za rok bieżący b) za lata poprzednie 15 zł. 15 zł. 1 zł. 5 zł 5 zł za stronę A4 5 zł za stronę A4 za stronę A4 12 Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku na wniosek jego posiadacza.. 13 Udzielanie informacji o rachunku telefonicznie na hasło miesięcznie. 2 zł 14 Realizacja tytułu wykonawczego lub innego dokumentu mającego moc takiego tytułu. UWAGA: opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz organu uprawnionego do prowadzenia egzekucji z rachunku opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 15 Sporządzenie i wysyłanie wezwania do spłaty zaległych prowizji i opłat związanych z prowadzeniem rachunku bieżącego i pomocniczego. 16 Wysłanie wezwań do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego do każdego wysłanego monitu. 17 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do tych środków z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 1. z Bankiem Spółdzielczym w Porąbce 2. z innymi bankami 0,50% 10,00 min zł 5 zł, max 20,00 zł 18 Potwierdzenie wykonania blokady środków. 50,00 zł 100,00 zł 19 Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami na rachunkach - od dyspozycji. 25 zł

5 L.p II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej.. 2 Wypłata gotówkowa środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej.. 3 Przelew środków z lokaty terminowej na rachunek bankowy: 1. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce, 2. prowadzony w innym Banku.. 5 zł 4 Wyciąg z rachunku lokaty terminowej. 5 Likwidacja rachunku lokaty terminowej. 6 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek za każdą zawartą umowę: 1. z Bankiem Spółdzielczym w Porąbce, 2. z innym Bankiem. Bez 30 opłat. zł 0,5 % 7 Potwierdzenie wykonania blokady środków.. III KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBIT L.p 1 Wydanie lub wznowienie karty na kolejny okres. 2 Wydanie duplikatu karty.. 3 Opłata miesięczna za użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku). 5 zł. 4 Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS. 2,50 6 zł. zł. 5 Rozpatrzenie reklamacji. 6 Zastrzeżenie kart Blokada karty 7 Wypłata gotówki w bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., MR Bank S.A, Cash 4 Planet, Bank BGŻ. 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju bez względu na kwotę. 4 zł 24 zł. 1,00 zł. 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2 % min 10 Transakcje płatnicze kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą. 11 Opłata za usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 12 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5 zł 13 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2 % min 14 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej. 5 zł 15 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika. 8 zł 17 Zmiana danych osobowych na karcie. 3 zł 18 Awaryjna wypłata gotówki za granicą, po utracie karty zł IV SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (SBI) 1 Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej: - zestaw obejmuje czytnik kart, kartę wraz z nr PIN, identyfikator wraz z hasłem startowym. - zestaw obejmujący token, identyfikator wraz z hasłem startowym 150 zł 80 zł 2 Instalacja systemu i pierwszy instruktaż 3 Usługa serwisowa wykonywana u klienta polegająca na ponownej instalacji SBI na życzenie klienta (np. z powodu awarii komputera, zmiany lokalizacji prowadzonej działalności, kradzieży sprzętu komputerowego itp.) oraz kolejny instruktaż 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 4 Wydanie kolejnego czytnika kart mikroprocesorowych. 80 zł. 5 Wydanie kolejnej karty mikroprocesorowej. 65 zł 6 Udostępnienie nowego czytnika kart mikroprocesorowych w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika. 7 Udostępnienie nowej karty mikroprocesorowej w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika. 8 Wydanie kolejnego tokena do rachunku lub nowego w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty z winy użytkownika. 8 W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług bankowości internetowej (bądź umowy o prowadzenie rachunku bieżącego) przez którąkolwiek ze stron opłaty wynoszą: 1. przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy, 2. po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy, 3. po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy. 150 zł 150 zł. 200 zł 250 zł 9 Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI).

6 V KREDYTY, GWARANCJE i PORĘCZENIA BANKOWE 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego, gwarancji, poręczenia (UWAGA: kwota opłaty może być ustalona indywidualnie przez Zarząd.) 2 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1. obrotowego w r-ku kredytowym 2. w r-ku bieżącym 3. inwestycyjnego 4. płatniczego Uwaga: Wysokość prowizji może być ustalana indywidualnie przez Zarząd w zależności od kwoty kredytu i okresu spłaty. Stawki nie dotyczą kredytów udzielanych dla jednostek budżetowych w drodze przetargu. 3 Prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym Uwaga: prowizję pobiera się miesięcznie. 150 zł 1 % 0,75% (w stosunku rocznym) 4 Przedterminowa spłata całości lub części kredytu. 5 Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. 50 zł. 6 Sporządzenie odpisu umowy kredytowej.. 7 Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji, poręczenia na zabezpieczenie zobowiązań klientów od kwoty gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty rok. 8 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongowania spłaty kredytu (raty kredytu) lub zmiany postanowień. umowy kredytowej. 9 Wydanie promesy kredytowej. 0,30 % kwoty kredytu min 50 zł 10 Wysłanie korespondencji związanej z nieterminową spłatą kredytu za każde wysłane pismo do dłużnika lub poręczyciela.. 11 Wydanie na wniosek klienta: 1. zaświadczenia o stanie zadłużenia lub jego braku, 2. zaświadczenia o historii udzielonego kredytu, 3. zaświadczenia zwalniającego z cesji ubezpieczenia, 4. informacji dotyczącej zdolności kredytowej, 5. opinii o kredytobiorcy. 25 zł.. 12 Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu nie dostarczenia przez Kredytobiorcę, w terminach określonych w umowie, dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno finansowej oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem.. 13 Sporządzenie umowy ugody lub umowy przejęcia długu. 0,50 % kwoty wymienionej w umowie min max 100 zł 14 Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy kredytowej, gwarancji, poręczenia. 15 Sporządzenie wniosku o wykreślenie, częściowe zwolnienie lub zmianę hipoteki lub zastawu rejestrowego. 16 Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. 25 zł 17 Zwolnienie zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu. 18 Wypowiedzenie umowy kredytu. 19 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego. 50 zł 20 Pozostałe czynności lub usługi nie uwzględnione w taryfie. Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji VI. INNE 1 Depozyt bankowy: 1. Przyjęcie depozytu: kaset, duplikatów, kluczy, papierów wartościowych itp. 2. Przechowywanie depozytów od każdego depozytu.. (miesięcznie ) VII. CZYNNOŚCI KASOWE Lp 1. Wpłata gotówkowa na rachunek: - do innego banku - składki US - składki ZUS 0.70 % min 2,50 zł 0.70 % min 2,50 zł 5zł./szt. 2. Przeliczenie i zmiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN (prowizji nie pobiera się od klientów posiadających aktywne rachunki bankowe w BS Porąbka) 0.5% kwoty transakcji min. 10zł

7

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PORĄBCE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. a) RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE A VISTA POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ (wycofane ze sprzedaży) 1 Prowadzenie rachunku. 2 Likwidacja rachunku oszczędnościowego a vista. 3 Wpłata gotówkowa na książeczkę. 4 Wypłata gotówkowa z książeczki.. 5 Wystawienie kolejnej książeczki oszczędnościowej. 6 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 15 zł 7 Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej.. 8 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw cesja.. 9 Przelew na rachunek: 1. w Banku Spółdzielczym w Porąbce, 2. w innym Banku 2,50 zł I. b) RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE Rachunek Oszczędnościowy Sejfik (ROS) 1 Otwarcie rachunku. 1 Prowadzenie rachunku. 2 Likwidacja rachunku. 3 Wpłaty na rachunek. 4 Wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa (przelew). Jedna w miesiącu bez opłat każda kolejna 10zł 5 Wyciągi: 1. miesięczne w formie papierowej - wysyłane do klienta - odbierane w banku 2. miesięczny w formie elektronicznej 3. duplikat, archiwalny 5,00 zł II. RACHUNKI W ZŁOTYCH OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE (ROR) 1 Otwarcie rachunku. 5 zł 2 Prowadzenie rachunku. 3 Likwidacja rachunku. 4 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce. 5 Wypłata gotówkowa z rachunku.. 6 Przelewy z rachunku bankowego: 1. na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Porąbce a) w formie papierowej, b) drogą elektroniczną (SBI) 2. na rachunki prowadzone w obcych bankach a) w formie papierowej b) drogą elektroniczną (SBI) 3. w systemie SORBNET 7 Realizacja poleceń przelewów w obrocie dewizowym. 2,50 zł 1 zł. 8 Stałe zlecenia płatnicze: 1. przyjęcie zlecenia do realizacji, 2. dokonanie zmiany zlecenia 9 Polecenie zapłaty:- opłata jednorazowa 1. przyjęcie polecenia zapłaty 2. odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 15 zł. 15 zł. 10 Czeki: 1. wydanie blankietów czekowych (za jeden blankiet), 2. potwierdzenie czeku (za jeden czek), 3. przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków/czeku. 11 Wyciągi z rachunku ROR: 1. sporządzane raz w miesiącu, 2. sporządzane po każdej zmianie salda za jeden wyciąg 3. sporządzenie na życzenie klienta odpisu wyciągu, odpisu załącznika do wyciągu od każdego dokumentu. 12 Wysłanie wezwania do zapłaty lub upomnienia w przypadku wystąpienia niedozwolonego salda debetowego od każdego wysłanego monitu. 13 Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło opłata miesięczna. 2 zł 14 Udostępnienie usługi SMS Kontakt - opłata miesięczna. 5zł 1 zł. 2 zł 5 zł.

9 III. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej.. 2 Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. 3 Wypłata gotówkowa środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej.. 4 Przelew środków z lokaty terminowej na rachunek bankowy: 1. prowadzony w Banku Spółdzielczym w Porąbce,. 2. prowadzony w innym Banku. 5zł 1. 5 Wyciąg z rachunku lokaty terminowej. 6 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki. 15 zł 7 Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej. 0,7 % 8 Umorzenie utraconej książeczki.. 9 Likwidacja rachunku lokaty terminowej. 0,5 % Bez 0,7 opłat % 10 Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek za każdą zawartą umowę: 1. z Bankiem Spółdzielczym w Porąbce, 2. z innym Bankiem. 11 Potwierdzenie wykonania blokady środków.. IV. WSPÓLNE 1 Ustanowienie, zmiana, odwołanie stałego pełnomocnictwa.. 2 Przyjęcie, zmiana zapisu na wypadek śmierci. 3 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia na wniosek klienta wypłat na podstawie utraconych czeków, książeczek oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i lokat terminowych oraz dowodów tożsamości. 1,00 50 zł zł. 4 Realizacja tytułu wykonawczego lub innego dokumentu mającego moc takiego tytułu. UWAGA: opłata pobierana z rachunku dłużnika za każdy przekaz na rzecz organu uprawnionego do prowadzenia egzekucji z rachunku opłata pobierana po zaspokojeniu organu uprawnionego. 0,50 % min 5 zł, max 5 6 Wydanie zaświadczenia, opinii o rachunku, na wniosek jego posiadacza. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 0,7. % 1. za każdy miesiąc roku bieżącego 3 zł, max za cały rok 2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł, max Bez 30 opłat. zł za cały rok 7 Opłata za dojazd do Klienta na jego prośbę w celu wykonania czynności związanych z obsługą rachunków oszczędnościowych prowadzonych dla tego klienta. 0,5 % V. KARTY PŁATNICZE VISA Debit, JUNIOR 1 Wydanie lub wznowienie karty na kolejny okres. 2 Wydanie duplikatu karty.. 3 Opłata miesięczna za użytkowanie karty (za każdą kartę wydaną do rachunku): 1. Visa Debit 2. Junior. 4 Zmiana numeru PIN w bankomatach Grupy BPS. 6 zł. 2,50 2 zł. zł. 5 Rozpatrzenie reklamacji. Bez 1,00 opłat zł. 6 Zastrzeżenie karty 2,50 24 zł. zł. Blokada karty 7 Wypłata gotówki w bankomatach: Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Bank BPS S.A., SGB S.A., MR Bank S.A, Cash 4 Planet, Bank BGŻ. 8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju bez względu na kwotę. 4 zł 9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2 % min 10 Transakcje płatnicze kartą w punktach handlowo usługowych w kraju i za granicą. 11 Opłata za usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo usługowej) w Polsce. 12 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5 zł 13 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2 % min 14 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej. 5 zł 15 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika. 8 zł 17 Zmiana danych osobowych na karcie. 3 zł 18 Awaryjna wypłata gotówki za granicą, po utracie karty zł VI. SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ (SBI)

10 1 Udostępnienie Systemu Bankowości Internetowej (UWAGA: zestaw obejmuje token oraz identyfikator.). 80,00 zł 2. Udostępnienie Systemy Bankowości Internetowej autoryzacja przez SMS (UWAGA: zestaw obejmuje identyfikator oraz hasło startowe). 3. Instalacje systemu i pierwszy instruktaż. 4. Usługa serwisowa wykonywana u klienta polegająca na kolejnym instruktażu na życzenie klienta lub rozwiązaniu problemu z przeglądarką internetową (np. z powodu awarii komputera, zainstalowania niepożądanych aktualizacji lub oprogramowania itp.). 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę 5. Wydanie kolejnego tokena do rachunku lub nowego w miejsce uszkodzonego lub zagubionego z winy klienta. 150 zł. 6. Opłata za uszkodzenie lub zagubienie tokena z winy klienta z jednoczesną rezygnacją z usług internetowych. 150 zł 7. Zablokowanie tokena na wniosek klienta. 8. Odblokowanie/reset tokena.. 9. Nie zwrócenie tokena na żądanie Banku w przypadku rezygnacji z usługi SBI : 1. przed upływem 36 miesięcy od podpisania umowy, 150 zł 2. po upływie 36 miesięcy do 48 miesięcy od podpisania umowy, 3. po upływie 48 miesięcy od podpisania umowy. 10. Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej (SBI). VII. KREDYTY, POŻYCZKI 1 Opłata za rozpatrzenie wniosku 1. o kredyt mieszkaniowy 2. o kredyt konsumencki 3. o kredyt w ROR 2 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1. konsumenckiego, 2. mieszkaniowego, 3. w rachunku ROR 4. odnowienie kredytu w ROR 150 zł. od 2 % do 5 % 2 % 2% 3 Przedterminowa spłata całości lub części kredytu. 4 Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. UWAGA: nie dotyczy kredytu w rachunku ROR. 5 Sporządzenie odpisu umowy kredytowej.. 6 Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji, poręczenia na zabezpieczenie zobowiązań klientów od kwoty gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty rok. 7 Rozpatrzenie wniosku w sprawie prolongowania spłaty kredytu (raty kredytu) lub zmiany postanowień umowy kredytowej. 8 Wydanie promesy kredytowej. 0,30 % kwoty kredytu min 50 zł 9 Wysłanie korespondencji związanej z nieterminową spłatą kredytu za każde wysłane pismo do dłużnika lub poręczyciela. 10 Wydanie na wniosek klienta: 1. zaświadczenia o stanie zadłużenia lub jego braku, 2. zaświadczenia o historii udzielonego kredytu, 3. zaświadczenia zwalniającego z cesji ubezpieczenia, 4. informacji dotyczącej zdolności kredytowej, 5. opinii o kredytobiorcy. 11 Sporządzenie umowy ugody lub umowy przejęcia długu. 0,50 % kwoty wymienionej w umowie min max 100 zł 12 Wydanie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy kredytowej, gwarancji, poręczenia. 13 Sporządzenie wniosku o wykreślenie, częściowe zwolnienie lub zmianę hipoteki lub zastawu rejestrowego. 25 zł 14 Wydanie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. 15 Zwolnienie zabezpieczenia przed całkowitą spłatą kredytu. 16 Wypowiedzenie umowy kredytu. 17 Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego. 50 zł 18. Pozostałe czynności lub usługi nie uwzględnione w taryfie. Ustala Zarząd samodzielnie lub w drodze negocjacji 50 zł zł.. VIII. INNE 1 Depozyt bankowy: 1. Przyjęcie depozytu: kaset, duplikatów, kluczy, papierów wartościowych itp. 2. Przechowywanie depozytów od każdego depozytu.. miesięcznie IX. CZYNNOŚCI KASOWE Lp. 1. Wpłata gotówkowa na rachunek - do innego banku - składki US - składki ZUS 0.70 % min 2,50 zł 0.70 % min 2,50 zł 5zł./szt. 2. Przeliczenie i zmiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach w PLN (prowizji nie pobiera się od klientów posiadających aktywne rachunki bankowe w BS Porąbka). 0.5% kwoty transakcji min. 10zł Tabela obowiązuje od dnia 01 lutego 2014 roku.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo