TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Wchodzi w życie od r. 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE... 4 I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 4 II. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt... 5 III. Rachunek terminowy lokaty oszczędnościowej w złotych... 5 IV. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 5 V. Rachunek oszczędnościowy w złotych dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych/ Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej... 6 VI. Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych... 7 VII. Rachunek lokaty terminowej w złotych... 8 VIII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków... 8 IX. Skarbiec nocny... 8 X. Przekazy w obrocie dewizowym... 8 Rozdział II KARTY BANKOWE... 9 I. Karta płatnicza VISA Classic Debetowa... 9 II. Karta płatnicza VISA Business Debetowa Rozdział III KREDYTY I. Kredyty dla osób fizycznych II. Kredyty dla podmiotów gospodarczych Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. Karta kredytowa VISA CLASSIC, VISA CREDIT II. Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. Czynności kasowe

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mrągowie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, b) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym a także na rzecz instytucji oraz osób dotkniętych losowo nieszczęściem lub kataklizmem, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Mrągowie z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu innych stawek prowizji niż określone w Taryfie. 3

4 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL- POL- POL- Konto Konto Konto Junior Student 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 1,00 zł bez opłat POL- Konto Senior * bez opłat ** 1,00 zł * 0,50 zł** 5. Zlecenia stałe 5.1. Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 2,00 zł * 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew * nie dotyczy 3 dowolnych zleceń stałych w przypadku POL-Konto Senior, gdy do rachunku wydana została karta debetowa 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 7.5 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 8. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym 8.1 Za bieżący rok 8.2 Za każdy poprzedni rok Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata 9. miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 10. Czeki krajowe * 6,00 zł Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej 10.1 zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A. i ich jednostkach organizacyjnych 10.2 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 10.3 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 11. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 12. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 13. Realizacja wypłat z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 13.1 Z tytułu kosztów pogrzebu Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 20,00 zł 14. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci System bankowości internetowej ebanknet 15.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 15.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 15.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 15.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 4

5 15.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 15.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 16. Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 17. Zmiana umowy rachunku z POL-Konto na inne POL-Konto i odwrotnie 2,00 zł 18. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2,00 zł lub do wysokości niższego salda * Dotyczy rachunku bez karty i konta internetowego(w ramach tego konta Klient ma do dyspozycji przyjęcie, zmianę i realizację 3 zleceń stałych dotyczy płatności za rachunki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego) ** Dotyczy rachunku z kartą lub kontem internetowym II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata/przelew z rachunku w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 4.1 Pierwsza wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Kolejna wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 0,25 % min. 7,00 zł 5. Likwidacja rachunku oszczędnościowego III. RACHUNEK TERMINOWY LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 5. Realizacja wypłat z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 5.1 Z tytułu kosztów pogrzebu Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 20,00 zł 6. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 1 7. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 7.1 Za bieżący rok 7.2 Za każdy poprzedni rok 8. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 9. Likwidacja rachunku lokaty oszczędnościowej 2,00 zł IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa 5.2 Wypłata gotówkowa 6. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A. i ich jednostkach organizacyjnych 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 7.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 8. Zlecenia stałe 8.1 Rejestracja zlecenia stałego 8.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 8.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 8.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 5

6 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej oraz zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS.S.A. oraz w innych bankach krajowych 10. Realizacja wypłat z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 10.1 Z tytułu kosztów pogrzebu Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 20,00 zł 11. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku płatnym na każde żądanie 12.1 Za bieżący rok 12.2 Za każdy poprzedni rok 13. Sporządzenie kopii wyciągu /dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 14. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 15. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 16. Zmiana umowy rachunku z rachunku płatnego na każde żądanie na dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 17. Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie 20,00 zł 2,00 zł 2,00 zł lub do wysokości niższego salda V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH/ RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20% min. 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 5. Wyciąg z rachunku bankowego 5.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 5.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 5.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 5.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 6. Czeki krajowe 6.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 7. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku płatnym na każde żądanie 7.1 Za bieżący rok 7.2 Za każdy poprzedni rok 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 9. Zmiana karty wzorów podpisów System bankowości internetowej ebanknet 10.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 10.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 10.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 10.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 10.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 10.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 11. Likwidacja rachunku bankowego 1 lub do wysokości niższego salda 6

7 VI. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego, pomocniczego dla rolników indywidualnych 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2.1 bieżącego, pomocniczego 2.2 dla rolników indywidualnych 16,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa (nie dotyczy rachunków dla rolników indywidualnych) 0,20 % min. 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20 % min. 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 6,00 zł 7.5 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 8.1 za bieżący rok 8.2 za każdy poprzedni rok 9. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 9.1 bieżącego, pomocniczego 9.2 dla rolników indywidualnych 10. Czeki krajowe 10.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10.3 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 11. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 12. Zmiana karty wzorów podpisów System bankowości internetowej ebanknet 13.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 13.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 13.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 13.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 13.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 13.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 14. HOME Banking 14.1 Instalacja systemu HOME Banking w siedzibie klienta 250,00 zł 14.2 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu HOME Banking 100,00 zł 14.3 Przelew z systemu HOME Banking 1,00 zł 15. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 16. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami 30,00 zł 17. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego (od każdej wykonanej operacji) Przekazanie na wniosek klienta bankowi lub innej instytucji drogą telekomunikacyjną informacji o 7

8 dokonaniu przelewu 19. Zawieszenie prowadzenia rachunku bieżącego 30,00 zł 20. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego 21. Likwidacja rachunku bankowego 20,00 zł lub do wysokości niższego salda VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 5. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku lokaty terminowej 5.1 za bieżący rok 5.2 za każdy poprzedni rok 6. Likwidacja rachunku lokaty 4,00 zł VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu na życzenie klienta 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 2.1 za bieżący rok 2.2 za każdy poprzedni rok 3. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 4. Zmiana umowy (aneksu) 1 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art., 105 Prawa bankowego lub na zasadach wzajemności 6. Zryczałtowana opłata za wysłanie jednej strony telefaksu 6.1 krajowego 6.2 zagranicznego 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości, książeczek oszczędnościowych lub blankietów czekowych na wniosek osoby będącej Klientem Banku 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: Opłata pobierana za każdą wyegzekwowaną kwotę 1 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami 30,00 zł 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20,00 zł 11. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych Klienta 12. Inne czynności nie wymienione w taryfie opłat i prowizji od 0 do 100,00 zł 13. Przepisanie książeczki oszczędnościowej (cesja) 20,00 zł 14. Naliczenie premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej 3 IX. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnianie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce BS, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa) 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu + 30,00 % marży X. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Przelewy zagraniczne Realizacja przelewu eksportowego (przychodzącego) Przelewy SEPA Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 20,00 zł 1.2 Realizacja przelewu importowego (wychodzącego) Przelewy SEPA Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 20,00 zł 1.3 Realizacja przelewów w trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP 60,00 zł 1.4 Realizacja przelewów w trybie pilnym w EUR, USD, GBP 90,00 zł 1.5 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.6 Realizacja polecenia wypłaty bez podanego kodu BIC beneficjenta opłata Non-STP 30,00 zł 8

9 1.7 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty w przypadku opcji kosztowej OUR 50,00 zł Rozdział II KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA Classic Debetowa 1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej 2. Wydanie duplikatu karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1 POL-Konto 2,00 zł 3.2 POL-Konto Junior 3.3 POL-Konto Student 4,00 zł * 3.4 POL-Konto Senior 4,00 zł 4. Transakcje bezgotówkowe 4.1 w punktach handlowo - usługowych w kraju 4.2 w punktach handlowo - usługowych za granicą 4.3 we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5. Transakcje gotówkowe 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A, innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 5.2 w pozostałych bankomatach w kraju 5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 5.4 we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A 5.5 w kasie innego banku w kraju 5.6 w placówkach Poczty Polskiej 5.7 w kasie innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,00 % min 6. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 7. Rozpatrzenie reklamacji 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 9. Zmiana danych Użytkownika karty 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł * Nie pobiera się opłaty za posiadanie karty w przypadku bezgotówkowego obrotu kartą w kwocie minimum 350,00 zł 9

10 II. KARTA PŁATNICZA VISA Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 1 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 5. Transakcje bezgotówkowe 5.1 w punktach handlowo- usługowych w kraju 5.2 w punktach handlowo- usługowych za granicą 5.3 we wskazanych kasach Grupy BPS S.A. 0,50 % min. 6. Transakcje gotówkowe 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 6.2 w pozostałych bankomatach w kraju 6.3 w bankomatach za granicą 2,00 % min 6.4 we wskazanych kasach Grupy BPS S.A. 6.5 w kasie innego banku w kraju 6.6 w kasie innego banku za granicą 2,00 % min 6.7 w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzowanego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 8. Rozpatrzenie reklamacji 9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 15. Opłata za telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty płatniczej 8,00 zł Rozdział III KREDYTY I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz przedłużenie obowiązywania umowy na następny okres 1.1 dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 1.2 dla emerytów instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 1,00 %-3,00 % 1.3 pozostali klienci nie mniej niż 20,00zł 2. Przyznanie kredytu - od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo 2.1 kredytów konsumpcyjnych o zmiennej stopie procentowej 0,50% - 4,00 % nie mniej niż 30,00 zł 2.2 kredytów konsumpcyjnych o stałej stopie procentowej 3,00 % nie mniej niż 20,00 zł 2.3 mieszkaniowych 1,50 % 2.4 hipotecznych 2,00 % 2.5 od kredytów udzielonych dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 2.6 od kredytów udzielonych emerytom instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 2.7 od kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie 1% - 3% 2. 8 od kredytów konsolidacyjnych niezabezpieczonych hipotecznie 3% - 5% 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 30,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 5.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 5.2 pozostałych 60,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 6.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 6.2 pozostałych 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt i innych dokumentów(z wyjątkiem kredytów konsumenckich) 1 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 10

11 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich /za każdy rok/ 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 10. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów 30,00 zł nie mniej niż 30,00 zł 11. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4 /zmiana zabezpieczenia/.w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 12. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 20,00 zł 13. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % nie mniej niż 100,00 zł 14. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 15. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej nieruchomości 100,00 zł 15.1 Za przeprowadzenie inspekcji realizacji inwestycji w okresie wykorzystania kredytu 50,00 zł Lp. Rodzaj czynności (usługi) Stawka obowiązująca II. KREDYTY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku bieżącym 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł 2. Przyznanie kredytu- od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo: - preferencyjnych rolniczych: - prowizja przygotowawcza 2.1 inwestycyjnych 2.2 klęskowych-obrotowych 1,00 % komercyjnych kredytów gospodarczych 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł od kredytów z terminem spłaty do 1 m-ca pobiera się prowizję 0,5 % nie mniej niż 50,00 zł kredytowa linia hipoteczna /HLP/ 3,00 % - 4,00 % 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 1,3 %- 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 50,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 100,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 80,00 zł 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt 1 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich./za każdy rok/ 40,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 20,00 zł 10. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 30,00 zł 11. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów nie mniej niż 50,00 zł 12. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4/ zmiana zabezpieczenia/w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 13. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 20,00 zł 14. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % nie mniej niż 100,00 zł 15. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 16. Za wydanie nowego harmonogramu spłat w okresie trwania umowy 0,3 % nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 17. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej z wyjątkiem kredytów preferencyjnych 100,00 zł 18. Za przeprowadzenie inspekcji w trakcie realizacji inwestycji 50,00 zł 19. Sporządzenie kserokopii planu przedsięwzięcia, oraz innych dokumentów na życzenie klienta 0,50 zł za każdą wydaną stronę 20. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego udzielonego po r. wg stanu na 31 grudnia każdego roku z wyjątkiem roku w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 0,4 % 21. Zmiana terminu lub kwoty wypłaty transzy kredytu (w zależności od wkładu pracy) 150,00 300,00 zł 22. Zmiana planu przedsięwzięcia kredytu preferencyjnego na wniosek klienta (w zależności od nakładu pracy) 200,00 300,00 zł 11

12 Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC, VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej 6 600,00 zł 54,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3,00 % min. 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 2,00 % min. 20,00 zł 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 16. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 20,00 zł 17. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 3,00 % min 40,00 zł 18. Opłata za ponowne wygenerowanie wyciągu 19. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min. II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej ,00 zł b) mniej niż ,00 zł 7 4. Obsługa karty dodatkowej- rocznie 2 5. Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 10. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 14. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 20,00 zł 15. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 5,00 % min 100,00 zł 12

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KOŃSKOWOLI Załącznik do Uchwały Nr 61/2014 z dnia 31 października 2014r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskowoli BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKOWOLI Do użytku wewnętrznego TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.12.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo