TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Wchodzi w życie od r. 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE... 4 I. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy... 4 II. Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt... 5 III. Rachunek terminowy lokaty oszczędnościowej w złotych... 5 IV. Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową... 5 V. Rachunek oszczędnościowy w złotych dla Kas Zapomogowo-Pożyczkowych/ Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej... 6 VI. Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych... 7 VII. Rachunek lokaty terminowej w złotych... 8 VIII. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków... 8 IX. Skarbiec nocny... 8 X. Przekazy w obrocie dewizowym... 8 Rozdział II KARTY BANKOWE... 9 I. Karta płatnicza VISA Classic Debetowa... 9 II. Karta płatnicza VISA Business Debetowa Rozdział III KREDYTY I. Kredyty dla osób fizycznych II. Kredyty dla podmiotów gospodarczych Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. Karta kredytowa VISA CLASSIC, VISA CREDIT II. Karta kredytowa VISA BUSINESS CREDIT Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. Czynności kasowe

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mrągowie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, b) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym a także na rzecz instytucji oraz osób dotkniętych losowo nieszczęściem lub kataklizmem, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Mrągowie z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu innych stawek prowizji niż określone w Taryfie. 3

4 Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY POL- POL- POL- Konto Konto Konto Junior Student 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 1,00 zł bez opłat POL- Konto Senior * bez opłat ** 1,00 zł * 0,50 zł** 5. Zlecenia stałe 5.1. Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 2,00 zł * 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew * nie dotyczy 3 dowolnych zleceń stałych w przypadku POL-Konto Senior, gdy do rachunku wydana została karta debetowa 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 7.5 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 8. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym 8.1 Za bieżący rok 8.2 Za każdy poprzedni rok Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata 9. miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków oszczędnościoworozliczeniowych 10. Czeki krajowe * 6,00 zł Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej 10.1 zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A. i ich jednostkach organizacyjnych 10.2 Potwierdzenie czeku od każdego czeku 10.3 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 11. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 12. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 13. Realizacja wypłat z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 13.1 Z tytułu kosztów pogrzebu Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 20,00 zł 14. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci System bankowości internetowej ebanknet 15.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 15.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 15.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 15.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 4

5 15.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 15.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 16. Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł 17. Zmiana umowy rachunku z POL-Konto na inne POL-Konto i odwrotnie 2,00 zł 18. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 2,00 zł lub do wysokości niższego salda * Dotyczy rachunku bez karty i konta internetowego(w ramach tego konta Klient ma do dyspozycji przyjęcie, zmianę i realizację 3 zleceń stałych dotyczy płatności za rachunki związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego) ** Dotyczy rachunku z kartą lub kontem internetowym II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata/przelew z rachunku w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 4.1 Pierwsza wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Kolejna wypłata/przelew Gotówkowa Przelew wewnętrzny w placówce Banku 0,25 % min. 7,00 zł 5. Likwidacja rachunku oszczędnościowego III. RACHUNEK TERMINOWY LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 5. Realizacja wypłat z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 5.1 Z tytułu kosztów pogrzebu Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 20,00 zł 6. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 1 7. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 7.1 Za bieżący rok 7.2 Za każdy poprzedni rok 8. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 9. Likwidacja rachunku lokaty oszczędnościowej 2,00 zł IV. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 4. Prowadzenie rachunku 5. Wpłaty i wypłaty 5.1 Wpłata gotówkowa 5.2 Wypłata gotówkowa 6. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Mrągowie, Banku BPS S.A., bankach spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu BPS S.A. i ich jednostkach organizacyjnych 7. Przelewy krajowe 7.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 7.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 8. Zlecenia stałe 8.1 Rejestracja zlecenia stałego 8.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 8.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 8.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 5

6 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej oraz zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS.S.A. oraz w innych bankach krajowych 10. Realizacja wypłat z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej 10.1 Z tytułu kosztów pogrzebu Z tytułu zapisu na wypadek śmierci lub spadkobrania 20,00 zł 11. Przyjęcie/zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku płatnym na każde żądanie 12.1 Za bieżący rok 12.2 Za każdy poprzedni rok 13. Sporządzenie kopii wyciągu /dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 14. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 15. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 16. Zmiana umowy rachunku z rachunku płatnego na każde żądanie na dowolny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 17. Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie 20,00 zł 2,00 zł 2,00 zł lub do wysokości niższego salda V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWYCH/ RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20% min. 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 5. Wyciąg z rachunku bankowego 5.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 5.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 5.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 5.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 6. Czeki krajowe 6.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 7. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku płatnym na każde żądanie 7.1 Za bieżący rok 7.2 Za każdy poprzedni rok 8. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna 9. Zmiana karty wzorów podpisów System bankowości internetowej ebanknet 10.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 10.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 10.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 10.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 10.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 10.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 11. Likwidacja rachunku bankowego 1 lub do wysokości niższego salda 6

7 VI. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego, pomocniczego dla rolników indywidualnych 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty 2.1 bieżącego, pomocniczego 2.2 dla rolników indywidualnych 16,00 zł 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 Wpłata gotówkowa (nie dotyczy rachunków dla rolników indywidualnych) 0,20 % min. 3.2 Wypłata gotówkowa 0,20 % min. 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 1,00 zł 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 4.3 Przelew w systemie bankowości internetowej ebanknet 1,00 zł 5. Zlecenia stałe 5.1 Rejestracja zlecenia stałego 5.2 Realizacja zlecenia wewnętrznego 2,00 zł 5.3 Realizacja zlecenia zewnętrznego 5.4 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe pobieranie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 6. Polecenie zapłaty 6.1 Przyjęcie do realizacji dyspozycji polecenia zapłaty od wierzyciela 6.2 Realizacja z rachunku dłużnika 2,00 zł 6.3 Odmowa realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 6.4 Przyjęcie odwołania polecenia zapłaty 7. Wyciąg z rachunku bankowego 7.1 Wyciąg miesięczny odbierany w Banku Spółdzielczym 7.2 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.3 Wyciąg wysyłany przez Bank pocztą listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu (na terenie kraju) 7.4 Wyciąg wysyłany przez Bank na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju (listem zwykłym) 6,00 zł 7.5 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przelewu na życzenie Klienta 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 8.1 za bieżący rok 8.2 za każdy poprzedni rok 9. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 9.1 bieżącego, pomocniczego 9.2 dla rolników indywidualnych 10. Czeki krajowe 10.1 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 1,00 zł 10.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 10.3 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 11. Wysłanie wezwań (monitów) oraz upomnień z tytułu zaległości 12. Zmiana karty wzorów podpisów System bankowości internetowej ebanknet 13.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 13.2 Miesięczna opłata za korzystanie z systemu ebanknet 13.3 Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 13.4 Blokada/ odblokowanie dostępu do systemu ebanknet 13.5 Opłata za przywrócenie hasła pierwotnego do systemu ebanknet 13.6 Opłata za ponowne wygenerowanie hasła dostępu do systemu ebanknet 14. HOME Banking 14.1 Instalacja systemu HOME Banking w siedzibie klienta 250,00 zł 14.2 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu HOME Banking 100,00 zł 14.3 Przelew z systemu HOME Banking 1,00 zł 15. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 16. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami 30,00 zł 17. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego (od każdej wykonanej operacji) Przekazanie na wniosek klienta bankowi lub innej instytucji drogą telekomunikacyjną informacji o 7

8 dokonaniu przelewu 19. Zawieszenie prowadzenia rachunku bieżącego 30,00 zł 20. Potwierdzenie numeru rachunku bankowego 21. Likwidacja rachunku bankowego 20,00 zł lub do wysokości niższego salda VII. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłaty na rachunek lokaty 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR 5. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku lokaty terminowej 5.1 za bieżący rok 5.2 za każdy poprzedni rok 6. Likwidacja rachunku lokaty 4,00 zł VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 1. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenie realizacji przekazu na życzenie klienta 2. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 2.1 za bieżący rok 2.2 za każdy poprzedni rok 3. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta 20,00 zł 4. Zmiana umowy (aneksu) 1 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art., 105 Prawa bankowego lub na zasadach wzajemności 6. Zryczałtowana opłata za wysłanie jednej strony telefaksu 6.1 krajowego 6.2 zagranicznego 7. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości, książeczek oszczędnościowych lub blankietów czekowych na wniosek osoby będącej Klientem Banku 8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga: Opłata pobierana za każdą wyegzekwowaną kwotę 1 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę z innymi bankami 30,00 zł 10. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20,00 zł 11. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych Klienta 12. Inne czynności nie wymienione w taryfie opłat i prowizji od 0 do 100,00 zł 13. Przepisanie książeczki oszczędnościowej (cesja) 20,00 zł 14. Naliczenie premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej 3 IX. SKARBIEC NOCNY 1. Udostępnianie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w danej jednostce BS, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata jednorazowa) 2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni wg ceny zakupu + 30,00 % marży X. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Przelewy zagraniczne Realizacja przelewu eksportowego (przychodzącego) Przelewy SEPA Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 20,00 zł 1.2 Realizacja przelewu importowego (wychodzącego) Przelewy SEPA Przelewy regulowane Polecenie wypłaty 20,00 zł 1.3 Realizacja przelewów w trybie przyspieszonym w PLN, USD, GBP 60,00 zł 1.4 Realizacja przelewów w trybie pilnym w EUR, USD, GBP 90,00 zł 1.5 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.6 Realizacja polecenia wypłaty bez podanego kodu BIC beneficjenta opłata Non-STP 30,00 zł 8

9 1.7 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 80,00 zł + koszty banków trzecich 1.8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty w przypadku opcji kosztowej OUR 50,00 zł Rozdział II KARTY BANKOWE I. KARTA PŁATNICZA VISA Classic Debetowa 1. Wydanie/ wznowienie karty debetowej 2. Wydanie duplikatu karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 3.1 POL-Konto 2,00 zł 3.2 POL-Konto Junior 3.3 POL-Konto Student 4,00 zł * 3.4 POL-Konto Senior 4,00 zł 4. Transakcje bezgotówkowe 4.1 w punktach handlowo - usługowych w kraju 4.2 w punktach handlowo - usługowych za granicą 4.3 we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5. Transakcje gotówkowe 5.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A, innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 5.2 w pozostałych bankomatach w kraju 5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 5.4 we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A 5.5 w kasie innego banku w kraju 5.6 w placówkach Poczty Polskiej 5.7 w kasie innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,00 % min 6. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 7. Rozpatrzenie reklamacji 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 9. Zmiana danych Użytkownika karty 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł * Nie pobiera się opłaty za posiadanie karty w przypadku bezgotówkowego obrotu kartą w kwocie minimum 350,00 zł 9

10 II. KARTA PŁATNICZA VISA Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 1 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku Uwaga: nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym dokonano rejestracji wniosku o wydanie karty 5. Transakcje bezgotówkowe 5.1 w punktach handlowo- usługowych w kraju 5.2 w punktach handlowo- usługowych za granicą 5.3 we wskazanych kasach Grupy BPS S.A. 0,50 % min. 6. Transakcje gotówkowe 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS S.A. i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 6.2 w pozostałych bankomatach w kraju 6.3 w bankomatach za granicą 2,00 % min 6.4 we wskazanych kasach Grupy BPS S.A. 6.5 w kasie innego banku w kraju 6.6 w kasie innego banku za granicą 2,00 % min 6.7 w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzowanego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 8. Rozpatrzenie reklamacji 9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 15. Opłata za telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty płatniczej 8,00 zł Rozdział III KREDYTY I. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz przedłużenie obowiązywania umowy na następny okres 1.1 dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 1.2 dla emerytów instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 1,00 %-3,00 % 1.3 pozostali klienci nie mniej niż 20,00zł 2. Przyznanie kredytu - od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo 2.1 kredytów konsumpcyjnych o zmiennej stopie procentowej 0,50% - 4,00 % nie mniej niż 30,00 zł 2.2 kredytów konsumpcyjnych o stałej stopie procentowej 3,00 % nie mniej niż 20,00 zł 2.3 mieszkaniowych 1,50 % 2.4 hipotecznych 2,00 % 2.5 od kredytów udzielonych dla pracowników instytucji finansowych 0,20 % nie mniej niż 2.6 od kredytów udzielonych emerytom instytucji finansowych 0,50 % nie mniej niż 20,00 zł 2.7 od kredytów konsolidacyjnych zabezpieczonych hipotecznie 1% - 3% 2. 8 od kredytów konsolidacyjnych niezabezpieczonych hipotecznie 3% - 5% 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 30,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 5.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 5.2 pozostałych 60,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 6.1 o kredytach gotówkowych i na kolektory słoneczne 50,00 zł 6.2 pozostałych 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt i innych dokumentów(z wyjątkiem kredytów konsumenckich) 1 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 10

11 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich /za każdy rok/ 9. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 10. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów 30,00 zł nie mniej niż 30,00 zł 11. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4 /zmiana zabezpieczenia/.w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 12. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 20,00 zł 13. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % nie mniej niż 100,00 zł 14. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 15. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej nieruchomości 100,00 zł 15.1 Za przeprowadzenie inspekcji realizacji inwestycji w okresie wykorzystania kredytu 50,00 zł Lp. Rodzaj czynności (usługi) Stawka obowiązująca II. KREDYTY DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH 1. Przyznanie limitu w rachunku bieżącym 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł 2. Przyznanie kredytu- od przyznanego kredytu prowizje pobiera się jednorazowo: - preferencyjnych rolniczych: - prowizja przygotowawcza 2.1 inwestycyjnych 2.2 klęskowych-obrotowych 1,00 % komercyjnych kredytów gospodarczych 1,00 % - 4,00 % nie mniej niż 50,00 zł od kredytów z terminem spłaty do 1 m-ca pobiera się prowizję 0,5 % nie mniej niż 50,00 zł kredytowa linia hipoteczna /HLP/ 3,00 % - 4,00 % 3. Odroczenie spłaty raty kredytu i odsetek od kwoty objętej odroczeniem /prolongata/ 1,3 %- 2,00 % 4. Zmiana warunków umowy kredytowej /od kwoty dotyczącej zmiany/ nie mniej niż 50,00 zł 5. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej 100,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia na życzenie klienta o wysokości zadłużenia 80,00 zł 7. Wydanie kserokopii umowy o kredyt 1 8. Wydanie na życzenie klienta historii udzielonego klientowi kredytu 8.1 gdy kredytu udzielono w roku bieżącym 8.2 gdy kredytu udzielono w latach poprzednich./za każdy rok/ 40,00 zł 9. Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki 20,00 zł 10. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 30,00 zł 11. Za usługi nietypowe, nie przewidziane w taryfie wg rzeczywistych kosztów nie mniej niż 50,00 zł 12. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej z wyłączeniem przypadku określonego w pkt. 3 i 4/ zmiana zabezpieczenia/w zależności od wkładu pracy 100,00 300,00 zł 13. Za każde wysłane upomnienie /wezwania do zapłaty/ 20,00 zł 14. Za wydanie gwarancji 1,00 % - 5,00 % nie mniej niż 100,00 zł 15. Za wydanie promesy 1,00 % od kwoty przyrzeczonej 16. Za wydanie nowego harmonogramu spłat w okresie trwania umowy 0,3 % nie mniej niż 50,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł 17. Za przeprowadzenie inspekcji wstępnej z wyjątkiem kredytów preferencyjnych 100,00 zł 18. Za przeprowadzenie inspekcji w trakcie realizacji inwestycji 50,00 zł 19. Sporządzenie kserokopii planu przedsięwzięcia, oraz innych dokumentów na życzenie klienta 0,50 zł za każdą wydaną stronę 20. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu preferencyjnego udzielonego po r. wg stanu na 31 grudnia każdego roku z wyjątkiem roku w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 0,4 % 21. Zmiana terminu lub kwoty wypłaty transzy kredytu (w zależności od wkładu pracy) 150,00 300,00 zł 22. Zmiana planu przedsięwzięcia kredytu preferencyjnego na wniosek klienta (w zależności od nakładu pracy) 200,00 300,00 zł 11

12 Rozdział IV KARTY KREDYTOWE I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC, VISA CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej 6 600,00 zł 54,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3,00 % min. 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 2,00 % min. 20,00 zł 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 14. Zmiana danych Użytkownika karty 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 16. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 20,00 zł 17. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 3,00 % min 40,00 zł 18. Opłata za ponowne wygenerowanie wyciągu 19. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min. II. KARTA KREDYTOWA VISA BUSINESS CREDIT 1. Wydanie karty nowej 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty 3.1 Pobierana w pierwszym roku użytkowania 3.2 Pobierana rocznie od drugiego roku użytkowania jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wyniesie: a) co najmniej ,00 zł b) mniej niż ,00 zł 7 4. Obsługa karty dodatkowej- rocznie 2 5. Wydanie duplikatu karty - jednorazowo 30,00 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą. Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 3,00 % min. 10. Przelew z karty kredytowej- za przelew 3,00 % min. 11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 12. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 13. Zmiana danych Użytkownika karty 14. Opłata za nieterminowa spłatę -za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z umową 20,00 zł 15. Kwota minimalnej miesięcznej spłaty 5,00 % min 100,00 zł 12

13 Rozdział V INNE CZYNNOŚCI I. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych z wyjątkiem wymienionych w ppkt 1.1 0,50 % min. 2,50 zł 1.6 powyżej 500,00 zł 0,50 % 1.1 Operatorzy sieci komórkowych i stacjonarnych 1.2 Multimedia Polska S.A.- Filia Mikołajki 1,50 zł 1.3 Wpłaty na ZUS 0,50 % min. powyżej 600,00 zł 0,50 % 1.4 Poczta Polska RTV Filia Mikołajki 1.5 PGNiG - Filia Mikołajki 1,00 zł 1.6 Zakład Energetyczny opłata za energię - Filia Mikołajki 2. Wypłata z konta Zlecenie do wypłaty 0,50 % min. 13

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 10/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 05.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015

TARYFA. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach. prowizji i opłat bankowych. pobieranych przez. Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Załącznik do uchwały nr 45/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 29.04.2015 r. z mocą obowiązującą od 04.05.2015 r. Bank Spółdzielczy w Staroźrebach TARYFA prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo