TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH, POMOCNICZYCH OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Lp. Rodzaj czynności i usług Za otwarcie rachunku bankowego: a) Bieżącego i pomocniczego 20 zł jednorazowo Dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 20 zł jednorazowo c) Lokaty terminowej 2. Za prowadzenie rachunku bankowego chyba, że umowa stanowi inaczej : a) Bieżącego Pomocniczego i dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określone cele, od każdego rachunku Od 10,00 zł do 100,00 zł. miesięcznie Od 8,00 zł do 75,00 zł. miesięcznie 3. Za wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych wg. ceny zakupu 4. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego, od każdego czeku 5. Za czynności związane z utratą czeków gotówkowych i rozrachunkowych (przyjęcie, wykonanie oraz odwołanie zastrzeżenia) a) Zastrzeżenie na cały kraj wg poniesionych kosztów Zastrzeżenie na terenie województwa wg. poniesionych kosztów 6. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym 20 zł za każdą kolejną z tytułu kredytu udzielonego przez inny bank lub innych blokadę tytułów Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 5zł i nie więcej niż 100zł a) Za każdą stronę wydruku formatu A4 4 zł Za każdy poprzedni rok Opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Nie pobiera się prowizji za otwarcie rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. Nie pobiera się prowizji za prowadzenie rachunków rolników indywidualnych O wyborze rodzaju zastrzeżenia decyduje klient Opłatę pobiera się z rachunku klienta Dokument potwierdzony przez Bank. Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 1

2 9. Za sporządzenie odpisu a) Wyciągu z rachunku bankowego : Za bieżący rok 5 zł Za każdy poprzedni rok Opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Pojedynczego dowodu do wyciągu 10. Za bieżący rok 5 zł Za każdy poprzedni rok Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku w Banku, o obrotach i wysokości salda na rachunku potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty przez komornika itp.,lub inne nietypowe, nie przewidziane w Taryfie... Opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej 1 Za zmianę karty wzorów podpisów Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o 12. wysokości salda na rachunku. 5 zł miesięcznie 13. Karty bankowe Rodzaj karty Rodzaj karty a) Karta płatnicza VISA BUSINESS VB ELEKTRON Wydanie i obsługa nowej karty 103,00 zł 30,00zł(za kartę) Wydanie i obsługa karty wznowionej 100,00 zł 2(za kartę) Wydanie duplikatu karty 30,00 zł(za kartę) 8,00zł(za kartę) Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 12,00 zł 6,00zł Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS SA Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 30 zł 1% min 4,00 zł 3% min. 12,00 zł 0,50% min. 3,00zł 2% wartości transakcji Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci Banku BPS SA 1% min 2,00 zł Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2% min 4,00 zł 4,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2% min. 5,00 zł 5,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3% min. 12,00 zł 2 % min. 10,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu 2,00 zł 4,00 zł autoryzacyjnego w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji (pozostałe koszty obsługi 20,00zł pojedynczej reklamacji) Zastrzeżenie karty 34,00zł 24,00zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Za zmianę wysokości miesięcznego limitu 10,00 zł indywidualnego, przyznanie (wprowadzenie) bonusa Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 4,00 zł 4,40 zł Użytkownika Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 60,00zł+207,50USD Awaryjne wydanie karty VISA BUSINESS za granicą 60,00ZŁ+285,50USD po utracie karty Wprowadzenie pierwszego chargebacku do systemu (pierwsze cofnięcie transakcji w sys. rozl. VISA) Wprowadzenie drugiego chargebacku do systemu (drugie cofnięcie transakcji w systemie rozl. VISA Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 6,00zł 6,00zł Odmowa przez BZ WBK SA Przeprowadzenia awaryjnej wypłaty gotówki 60,00zł+50USD Czasowa blokada lub odblokowanie karty 2

3 ROZDZIAŁ II ROZLICZENIA PIENIĘŻNE I OBSŁUGA KASOWA Lp. Rodzaj czynności / usług Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe pobiera się od: a) Wpłat na rachunki bankowe prowadzone przez bank chyba że umowa stanowi inaczej Wpłat na rachunki bankowe nieoprocentowane prowadzone przez bank c) Wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach 2. Prowizje od wypłat gotówkowych pobiera się od: a) Wypłat z rachunków bankowych prowadzonych przez bank, chyba, że umowa stanowi inaczej Wypłat z rachunków bankowych nieoprocentowane prowadzone przez Bank c) Realizacji czeków potwierdzonych przez inny bank 0,5% kwoty wpłaty /min. 3,00 zł bez prowizji 0,5% kwoty wpłaty /min. 3,00 zł 0,5% kwoty wypłaty / min. 3,00 zł Bez prowizji 0,5% kwoty wypłaty /min. 3,00 zł 3. Za przelewy a) Na rachunki bankowe prowadzone przez bank bez opłat Na rachunki prowadzone przez inne banki 4. w drodze przekazania przez system ELIXIR w tym także na rzecz ZUS złożone po godz i zrealizowane w tym samym dniu Za dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminach i kwotach wskazanych przez klienta ( realizowanie stałych płatności klienta, oraz wykonywanie innych stałych czynności) za każdą dyspozycję. 3 zł 3,50 zł 5 zł Prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza pracownik przyjmujący dowód wpłaty. Kwotę prow. wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów w przeznaczonym na ten cel miejscu. Jeżeli dowód wpłaty nie przewiduje miejsca na prowizję wówczas zamieszcza się na nim adnotację, lub odbitkę stempla, pobrano prowizję... zł i wpisuje się kwotę prowizji. Nie pobiera się opłat za przelewy na rachunki prowadzone w BS Za administrowanie czekami rozrachunkowymi, przyjętymi do inkasa przez bank podawcy czeku. Za wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego, np. zablokowanie określonej kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, akumulacja wpływów, pozostawienie na rachunku z każdorazowego salda określonej kwoty, odwołanie wykonania przelewu już zaksięgowanego. Bank pobiera opłatę od podawcy czeku, Za każdą dyspozycję. 3

4 ROZDZIAŁ III RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności / usług I opłat Otwarcie rachunku wkładu oszczędnościowego, oszczędnościowo rozliczeniowego Wpłaty na i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych w banku. Wpłaty na i wypłaty z rachunków wkładów oszczędnościowych oraz rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych prowadzonych przez inne banki, z którymi bank podpisał umowy o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego. Wypłata na podstawie dowodu wypłaty (asygnata ) z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego prowadzonego w Banku wg postanowień umów z bankami Ustna dyspozycja klienta 5. Za prowadzenie rachunku oszczędnościoworozliczeniowego 2 zł. miesięcznie 6. Ustalenie salda wkładów oszczędnościowych klienta z innego banku przy wykorzystaniu dostępnych środków łączności (fax, telefon) wg taryfy TP S.A lub zgodnie z umowami z bankami 7. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku wkładów oszczędnościowych i oszczędnościowo rozliczeniowych 0,5% kwoty zajętej: nie mniej niż 5zł nie więcej niż 50zł Opłatę pobiera się z rachunku klienta 8. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości oraz o wysokości dopisanych odsetek od wkładu itp. 4

5 9. Za sporządzeniu odpisu obrotów na jednym rachunku wkładów oszczędnościowych: a) Za każdy dokument bieżącego roku 1 zł Za każdy dokument roku poprzedniego 2 zł 10. Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych a) Za wydanie książeczki oszczędnościowej 8 zł Za przyjęcie zgłoszenia o utracie c) Za wykonanie zastrzeżenia, rozesłanie zawiadomień o zastrzeżeniu oraz odwołań zastrzeżenia Zastrzeżenie na cały kraj wg poniesionych kosztów Zastrzeżenie na terenie województwa wg poniesionych kosztów d) Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki, e) Umorzenie utraconej książeczki f) Przepisanie książeczki w związku z przepisaniem praw (cesja), 20 zł g) Za likwidację książeczki lub rachunku ROR 5 zł 1 Realizacja z książeczek a vista i rachunków oszczędnościoworozliczeniowych: zleceń stałych, przelewów ELIXIR Dokonywanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania 12. posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo rozliczeniowego 3 zł 3 zł 13. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: a) Za wydane blankiety czekowe wg ceny zakupu Za potwierdzenie czeku ROR 5 zł c) Za przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Za wykonanie zastrzeżenia rachunków, blankietów d) czekowych, dokumentów tożsamości, rozesłanie zawiadomień o zastrzeżeniu oraz odwołań zastrzeżenia Zastrzeżenie na cały kraj wg poniesionych kosztów Zastrzeżenie na terenie województwa wg poniesionych kosztów 14. Za przyjęcie, zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 15. Za dokonanie blokady wkładów na książeczce oszczędnościowej lub rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 30 zł 16. Za przekazywanie pocztą: a) Wyciągu Zbiorczego zestawienia operacji 17. Za wydanie na życzenie klienta wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc a) W roku bieżącym za każdy miesiąc 2 zł W latach ubiegłych za każdy miesiąc 3 zł 18. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 5 zł Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek za każdą wydaną książeczkę O wyborze rodzaju zastrzeżenia decydujące klient Przy książeczkach wielowkładowych przy likwidacji ostatniego wkładu O wyborze rodzaju zastrzeżenia decyduje klient Nie pobiera się opłat za miesiąc bieżący 5

6 19. Za wydanie na życzenie klienta fotokopii, zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej 20. Realizacja zlecenia lub przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku wkładów nie mniej niż 2 zł oszczędnościowych na rachunek prowadzony przez od każdej operacji inny bank 2 Opłata za każde wysłane pismo zawiadamiające kredytobiorcę o braku środków na jego rachunku ROR 12 zł ( wyczerpanie limitu kredytowego) 22. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa bez opłat 23. Karty bankowe: Rodzaj karty Rodzaj karty a) Karta płatnicza VISA ELEKTRON VISA CLASSIC Wydanie i obsługa nowej karty 31,60(za kartę) 72,00zł Wydanie i obsługa karty wznowionej 29,00(za kartę) 69,40zł Wydanie duplikatu karty 8,00(za kartę) 15,00zł(za kartę) Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na 4,40zł 4,00zł wniosek Użytkownika karty Obsługa zastrzezenia karty 24,00zł 24,00zł Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 6,00zł 6,00zł Wprowadzenie pierwszego chargebacku do systemu(pierwsze cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) Wprowadzenie drugiego chargebacku (drugie cofnięcie) Usługa awaryjnej wypłaty gotówki 60,00+207,50USD 60,00+207,50USD Odmowa przez BZ WBK SA przeprowadzenia usługi 60,00+50USD 60,00+50USD awaryjnej wypłaty gotowki Pozostałe koszty obsługi pojedynczej reklamacji 20,00zł Czasowa blokada lub odblokowanie karty Wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 4,00zł 4,00zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju 5,00zł 5,00zł Wypłata gotówki w kasach banków za granicą Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 0,50% min. 4,00zł 0,50% min. 3,00zł BPS SA Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00zł 2,00zł Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00zł 10,00zł Karta kredytowa VISA CLASSIC Wydanie i obsługa nowej karty 55,00zł(za kartę) Wydanie i obsługa karty wznowionej 55,00zł (za karte) Wydanie duplikatu karty 20,00 zł(za kartę) Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza karty 8,00zł Obsługa zastrzezenia karty 24,00zł Obsługa zastrzeżenia karty przy wypowiedzeniu umowy Posiadaczowi karty przez BS 50,00zł Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej 60,00zł Wprowadzenie pierwszego chargebacku do systemu (pierwsze cofnięcie transakcji w systemie rozliczeniowym VISA) Wprowadzenie drugiego charg (drugie cofnięcie) Czasowa blokada lub odblokowanie karty Wypłata gotówki w bankomatach należących do sieci Banku BPS SA 3% wartości wypłaty min. 4,00zł Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 3% wartości wypłaty, min. 5,00zł Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% wartości transakcji min. 4,00zł Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 5,00zł 6

7 Wypłata gotówki w kasach obcych banków w kraju Wypłata gotówki w kasach banków za granicą Wypłata gotówki w bankomatach za granicą Sprawdzenie wysokości dostępnych środków kredytowych w bankomacie Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00zł 2% wartości wypłaty, min. 20zł 2% wartości wypłaty, min. 20zł 2,00zł ROZDZIAŁ IV KREDYTY DLA OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj czynności/ usług Prowizja od kredytów przyznanych, oraz od kwoty zwiększającej przyznany kredyt a) w rachunku bieżącym 2 % od udzielonych kredytów w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym 2 % c) od pozostałych 2 %4,5% d) Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10% 2. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytów 50 zł. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 3. bankowych i innych tytułów, zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, 30 zł oraz zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu. 4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 5. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki 30 zł 6. Za sporządzenie kserokopii dokumentu /1 str / 1 zł 7. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek / zarówno do kredytobiorcy jak i poręczycieli za każde wezwanie/ 8 zł dotyczy tylko kredytów udzielonych osobom prawnym Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy jak i do poręczycieli. ROZDZIAŁ V ZA PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW W DEPOZYCIE BANKOWYM LP. Rodzaj czynności / usług Za przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy jednostek od każdego posiadacza miesięcznie Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc ( opłaty nie dotyczą Banków Spółdzielczych) 7

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa prowizji i opłat zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług świadczonych w placówkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r. Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2008 z dnia 15 maja 2008r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku Kraśnik, 2008 TARYFA prowizji i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Wąchocku

Taryfa opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Wąchocku , w BANK SPÓŁDZIELCZY w WĄCHOCKU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wąchocku Obowiązująca od 1 czerwca 2014 roku 1 Spis treści: Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych......3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Przyjęta Uchwałą Zarządu nr 10/01/2013 z 27.03.2013r TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Rozdział I. Rachunki bankowe Część A. Rachunki bankowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 1. Otwarcie rachunku bankowego:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo