TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD UDZIELONYCH KREDYTÓW Tekst jednolity - obowiązuje od r. Radom, sierpień 2014 r.

2 TAB. 1 KLIENT INDYWIDUALNY Lp kredyt gotówkowy kredyt "Na każdą okazję" kredyt w ROR wniosek o podwyższenie/obniżenie wysokości kredytu w ROR ²) 1.4 kredyt konsolidacyjny kredyt mieszkaniowy uniwersalny kredyt hipoteczny dla klientów posiadających/otwierających rachunek ROR w Banku 2,80% dla pozostałych klientów 3,50% 2.2 kredyt "Na każdą okazję" 1,20% 2.3 kredyt w ROR 2,30% za odnowienie kredytu w ROR 2,30% 2.4 kredyt konsolidacyjny 2.5 kredyt mieszkaniowy 2,20% 2.6 uniwersalny kredyt hipoteczny za podwyższenie/obniżenie kredytu w ROR w trakcie trwania umowy na 2.7 1,5% min. 2 wniosek Klienta podwyższenia/obniżenia ¹) ²) ³) Rodzaj usług (czynności) Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego¹): Prowizja za udzielenie kredytu ³) : kredyt gotówkowy Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Opłatę pobiera się, jeżeli klient złożył wniosek o podwyższenie/obniżenie wysokości kredytu w ROR w trakcie trwania umowy. W sytuacji, gdy kończy się okres 12 miesięczny umowy, a Klient zadeklaruje zmianę wysokości kredytu należy przyjąć nowy wniosek kredytowy i pobrać opłatę za rozpatrzenie wniosku kredytowego zgodnie z pkt 1.3 Prowizja za udzielenie kredytu pobierana najpóźniej w dniu wypłaty kredytu w formie wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu/ wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu/ pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku. Uiszczenie prowizji warunkuje uruchomienie kredytu.

3 Prowizja za udzielenie kredytu pobierana najpóźniej w dniu wypłaty kredytu w formie wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu/ wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu/ pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku. Uiszczenie prowizji warunkuje uruchomienie kredytu.

4 TAB. 2 KLIENT INSTYTUCJONALNY - kredyty na pozarolniczą działalność gospodarczą Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego ¹): 1.1 kredyt obrotowy 1.2 kredyt inwestycyjny 1.3 kredyt na nieruchomości 1.4 kredyt hipoteczny dla firm kredyt w rachunku bieżącym 1.6 kredyt odnawialny w rachunku kredytowym 1.7 kredyt płatniczy 1.8 faktoring 1.9 kredyt pomostowy 2.0 kredyt inwestycyjny "Wspólny Remont" Prowizja za udzielenie kredytu²) : kredyt obrotowy: z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej 1 roku kredyt inwestycyjny: z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej 1 roku kredyt na nieruchomości: z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej 1 roku kredyt hipoteczny dla firm: z okresem spłaty do 5 lat 3,00% z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat z okresem spłaty powyżej 10 lat do 15 lat od kwoty kapitału spłacanego za spłatę całości lub części kredytu hipotecznego przed terminem (prowizja rekompensacyjna)³) przd terminem 1,00%

5 2.5 kredyt w rachunku bieżącym: Lp. miesięcznie ostatniego dnia od niewykorzystanej części limitu 30% stopy podstawowej każdego miesiąca udzielonego kredytu w skali roku za odnowienia kredytu 1,50% odnawianego kredytu Prowizja za podwyższenie/obniżenie limitu w trakcie trwania umowy na wniosek Klienta⁴) podwyższenia/obniżenia 1,5% min. 2 kredytu 2.6 kredyt odnawialny w rachunku kredytowym: każdorazowo od wykorzystanej ponowne wykorzystanie kredytu 0,50% kwoty 2.7 kredyt płatniczy 1,50% 2.8 faktoring: udzielonego faktoringu 1,00% za złożoną fakturę do wykupu od faktury 0,5% min. 15 zł wysłanie upomnienia od niezapłaconej faktury za upomnienie 25 zł 2.9 kredyt pomostowy: 2.10 kredyt inwestycyjny "Wspólny Remont" 2,5% min za rezygnację z od kwoty kredytu 0,5% min.2 max. 50 ¹) ²) Rodzaj usług (czynności) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Prowizja za udzielenie kredytu pobierana najpóźniej w dniu wypłaty kredytu w formie wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu/ wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu/ pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku. Uiszczenie prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. ³) Prowizja pobierana do 5 lat od dnia uruchomienia kredytu. Prowizji nie pobiera się, jeśli spłata bieżącej raty nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. ⁴) Prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia/obniżenia dla wszystkich podmiotów

6 TAB. 3 ROLNIK INDYWIDUALNY - Kredyty na działalność rolniczą Lp z okresem spłaty do 1 roku z okresem spłaty powyżej 1 roku z okresem spłaty do 1 roku na zakup podstawowych środków do produkcji rolnej 1,70% z okresem spłaty do 2 lat z okresem spłaty powyżej 2 lat z okresem spłaty do 2 lat z okresem spłaty powyżej 2 lat z okresem spłaty do 2 lat z okresem spłaty powyżej 2 lat 2.4 kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii RR, Z, PR, Ko1, K02, MRcsk 1,85% rocznie w pierwszym za monitorowanie kredytów preferencyjnych udzielonych po r. do r. ³) kwartale 1,00% za administrowanie kredytem preferencyjnym udzielanych w okresie od r. do r.⁴) kwartalnie 0,09% 2.5 pomostowe 2.6 kredyt w rachunku bieżącym: % stopy podstawowej udzielonego kredytu w skali roku 2.7 za rezygnację z od kwoty kredytu 0,5% min.2 max. 50 ¹) Rodzaj usług (czynności) Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego ¹): Prowizja za udzielenie kredytu²) : kredyt obrotowy: kredyt inwestycyjny: kredyt na nieruchomości: od niewykorzystanej części limitu miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. Opłaty nie pobiera się od kredytów preferencyjnych.

7 ²) Prowizja za udzielenie kredytu pobierana najpóźniej w dniu wypłaty kredytu w formie wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu/ wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu/ pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku. Uiszczenie prowizji warunkuje uruchomienie kredytu. ³) ⁴) naliczana od kwoty zaangażowania kredytowego na dzień 31 grudnia każdego roku, płatna w pierwszym kwartale kolejnego roku, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego dla Banku miesiąca marca kolejnego roku. W przypadku kredytów, których termin ostatecznej spłaty przypada w ciągu I kwartału kalendarzowego, prowizję należy pobrać w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. naliczana miesięcznie od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca kalendarzowego i płatna kwartalnie w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej).

8 TAB. 4 Pozostałe opłaty i prowizje do TAB. 1, TAB. 2, TAB. 3 Lp wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik 1 wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o zadłużeniu z tytułu kredytu oraz stwierdzającego wysokość za zaświadczenie 1.2 dokonanych spłat zadłużenia i odsetek wydanie duplikatu umowy kredytowej ¹) za duplikat 15 zł za wydanie opinii na wniosek klienta 1.7 za zbadanie zdolności kredytowej i wydanie opinii na wniosek klienta za opinię za kontrolę u kredytobiorcy ⁴) za kontrolę 1.9 za wysłanie upomnienia od niespłaconych należności kredytowych ⁵) za upomnienie 8, przelew dotyczący przekazania kredytu na rachunek w innym Banku ⁶) za przelew sporządzenie kopii dokumentów z dokumentacji kredytowej na wniosek kredytobiorcy 5 zł 1.14 za pokrycie kosztów odpisu z KRS w przypadku zabezpieczenia kredytu zastawem rejestrowym 1.15 za pozostałe czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy nie przewidziane TOiP ²) Rodzaj usług (czynności) Opłaty związane z obsługą kredytów: wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki ²) za zmianę postanowień Umowy kredytu oraz prawnych form zabezpieczenia kredytu sporządzenie na wniosek klienta historii spłat kredytu badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Prowizja związane z obsługą kredytów : wydanie promesy kredytowej 2.2 prolongata rat kredytu w ramach terminów określonych w umowie kredytowej (w tym skrócenie terminu) i 1% min. 2 ustalenie nowego harmonogramu spłat 2.3 odroczenie spłaty kredytów poza termin określony w umowie kredytowej ³) prolongowanego 2% min. 3 /odraczanego kredytu 2.4 odroczenie spłaty kredytów klęskowych poza termin określony w umowie kredytowej 1% min za przejęcie zadłużenia kredytowego od przejętej kwoty ¹) Opłaty nie pobiera się za duplikat umowy o kredyt w ROR oraz umowy karty kredytowej ²) Opłaty nie pobiera się od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim ³) Opłaty nie pobiera się za odroczenie terminu spłaty kredytów klęskowych za zezwolenie za aneks od histoii od księgi zadeklarowanej w promesie 2 1,00%

9 ⁴) Opłatę ponosi klient w przypadku gdy dojazd odbywa się na koszt Banku ⁵) Za każde wysłane upomnienie do kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu za każde wysłane upomnienie dotyczące danej raty ⁶) Opłaty nie pobiera od kredytów preferencyjnych

10 TAB. 5 GWARANCJE I PORĘCZENIA Lp na okres do 3 miesięcy 0,30% min na okres powyżej 3 miesięcy gwarancji/poręczenia 0,50% min. 3 od kwoty 2.2 za udzielenie gwarancji lub poręczenia²) gwarancji/poręczenia 2.3 za sporządzenie aneksu dotyczącego zmiany kwoty lub wydłużenia terminu udzielonej gwarancji/ poręczenia do 1 miesiąca od kwoty 1,00% min powyżej 1 miesiąca gwarancji/poręczenia min. 3 ¹) Rodzaj usług (czynności) Opłaty związane z obsługą gwarancji i poręczeń: za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczeń ¹) za zmianę innych postanowień umowy gwarancji, poręczenia Prowizja związane z obsługą gwarancji i poręczeń: za zapewnienie udzielenia gwarancji lub poręczenia ²) Za każde rozpoczęte trzy miesiące Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczeń pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie jego odmownego rozpatrzenia

11 TAB. 6 KARTA KREDYTOWA VISA CREDIT Lp mniej niż zł co najmniej 6.00 rocznie obsługa katy dodatkowej 1.5 wydanie duplikatu karty za duplkat 1.6 powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty za wniosek 1.7 transakcje bezgotówkowe ¹) ²) od kwoty transakcji 1.8 sprawdzanie salda w bankomacie ³) 1.9 sporządzenie mini wyciągu w bankomacie świadczących taką usługę ⁴) za wyciąg 1.10 zmiana danych Użytkownika karty za wniosek 1.11 telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 1.12 czasowe zablokowanie /odblokowanie karty 1.13 zmiana limitów na karcie od zmiany 1.14 obsługa nieterminowej spłaty ⁵) za wezwanie/upomnienie Rodzaj usług (czynności) Opłaty związane z obsługą karty kredytowej VISA CREDIT: wydanie karty głównej wydanie karty dodatkowej wznowienie za obsługę karty karty - głównej/dodatkowej opłata pobierana 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: Prowizja związane z obsługą karty kredytowej VISA CREDIT: wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków ²): w kraju 3,00 % min. 5 zł od kwoty wypłaty za granicą ³) 3,00% min przelew z karty za przelew 3,00% min minimalna spłata zadłużenia na karcie ⁴) miesięcznie 3,00% min. 4 ¹) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i zagranicą ²) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku (6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. ³) Usługa dostępna jedynie w bankomatachświadczących taką usługę.

12 ⁴) Maksymalnie ostatnie 10 transakcji ⁵) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową ⁶) Miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego

13 TAB. 7 UBEZPIECZENIA Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu gotówkowego Bezpieczny Kredyt 1.1 Wariant IV 0,128% ¹) 1.2 Wariant V 0,218% 1.3 Wariant IV 1,97% rocznie ²) 1.4 Wariant V 4,07% ¹) Wysokość składki stanowi iloczyn wysokości, jednorazowego wskaźnika składki ubezpieczeniowej oraz ilości miesięcy, na które zaciągnięty został kredyt ²) Wysokość pierwszej składki stanowi iloczyn wysokości oraz rocznego wskaźnika składki ubezpieczeniowej. Wysokość składki opłacanej w kolejnych latach stanowi iloczyn wysokości zadłużenia wynikającego z harmonogramu spłat na dzień naliczania składki oraz rocznego wskaźnika składki ubezpieczeniowej. Przez zadłużenie rozumie się pozostałą do spłaty sumę rat kapitałowych bez zaległych rat, jakichkolwiek odsetek, kar umownych oraz kosztów związanych z zawarciem czy obsługą kredytu

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo