TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D

2 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej): a) inwestycyjnego 0,5% - 2% b) obrotowego w rachunku kredytowym 1,5% - 2% c) obrotowego w rachunku bieżącym 1,5% - 2% d) obrotowego Szybka gotówka dla firm 1,5% e) hipotecznego dla firm 1% f) gotówkowego 5% nie mniej niż 100 zł g) w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 2% h) na zakup pojazdów 1% i) na cele mieszkaniowe 1% j) na cele rolnicze 1% - 3% k) hipotecznego 1,5% l) kredytu SUPER GOTÓWKA 3% ł) sezonowego 5% nie mniej niż 100 zł m) bezpiecznego kredytu gotówkowego 5% nie mniej niż 100 zł n) bezpiecznego kredytu sezonowego 5% nie mniej niż 100 zł o) kredytu remontowego na cele mieszkaniowe 1% p) kredytu remontowego na PIĄTKĘ 1% 3. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych lub jego brak zł 60,- 4. Wykreślenie wpisu zastawu w dowodzie rejestracyjnym samochodu zł 30,- 5. Przeniesienie własności samochodu zł 40,- 6. Wydanie odpisu umowy o kredyt 7. Sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki zł 40,- 8. Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytów (ugoda) zł 30,-

3 9. Wydanie opinii bankowej na wniosek klienta zł 100,- 10. Wezwanie do zapłaty rat kredytu i odsetek zł 10,- 11. Drugie wezwanie do zapłaty rat kredytu i odsetek zł 10,- 12. Ostateczne wezwanie do zapłaty rat kredytu i odsetek zł 15,- 13. Wypowiedzenie umowy kredytowej zł 15,- 14. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej zł 40,- 15. Zmiana warunków zabezpieczenia kredytu zł 40,- 16. Prowizja od udzielonej gwarancji i za każdy rozpoczynający się następny rok trwania gwarancji 2,5 % nie mniej niż 250 zł* z możliwością negocjacji przy gwarancjach w kwocie przekraczającej zł maksymalnie o 1 p.p., a w przypadku gwarancji zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości (płatna miesięcznie w okresie trwania gwarancji) maksymalnie o 1,5 p.p. * w przypadku rezygnacji z przyznanej gwarancji opłata wynosi 100 zł 17. Prowizja od udzielonej gwarancji w oparciu o dokonanie blokady na wkładach oszczędnościowych i za każdy rozpoczynający się następny rok trwania gwarancji 1,5% nie mniej niż 250 zł* * w przypadku rezygnacji z przyznanej gwarancji opłata wynosi 100 zł 18. Opłata za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 19. Wezwanie do zapłaty z weksla zł 20,- 20. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt zł 20,- 21. Sporządzenie aneksu: do gwarancji zł 50,- do umowy o udzielenie gwarancji zł 50,- 22. Za sporządzenie umowy przejęcia długu zł 500,-

4 II. RACHUNKI BIEŻĄCE 2 1. Za prowadzenie rachunku: bieżącego lub pomocniczego, na którym środki są oprocentowane, miesięcznie, za każdy rozpoczęty miesiąc zł 25,- bieżącego lub pomocniczego, na którym środki nie są oprocentowane, miesięcznie zł 30,- prowizji nie pobiera się za prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone cele np. r-ku ZFŚS, inwestycyjnego zł 25,- 2. Za realizowanie dyspozycji pieniężnych z bieżących wpływów (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych i wpłat gotówkowych) zł 15,- 3. Za realizację przelewów i wypłat gotówkowych (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych oraz przelewów z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego w Jaworznie) 0,1% - 0,5% lub opłata miesięczna zryczałtowana ustalana indywidualnie 4. Za wydanie książeczki czekowej zł 10,- 5. Zmiana wzorów podpisów zł 10,- 6. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku): za każdy miesiąc roku bieżącego zł 15,- za każdy miesiąc roku ubiegłego zł 20,- Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 7. Za sporządzenie duplikatu załącznika do wyciągu zł 5,- 8. Za przyjęcie zawiadomienia o utracie książeczki czekowej zł 25,- 9. Potwierdzenie wykonania przelewu (faksem) zł 10,- 10. Wydanie potwierdzonej kserokopii karty wzorów podpisów na zlecenie klienta zł 10,- 11. Za przyjęcie i realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (po zaspokojeniu organu egzekucyjnego) zł 50,- 12. Za dokonanie wypłaty z konta zlecenie do wypłaty (prowizję płaci pobierający gotówkę) 1% od kwoty wypłaty nie mniej niż 10 zł 13. Prowizja od wpłaty na rachunek prowadzony w innym banku (pobierana od klienta) 0,5% nie mniej niż zł 2,50

5 14. Realizacja stałego zlecenia: na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jaworznie zł 2,- na rachunek prowadzony w innym banku zł 3,- 15. Od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Jaworznie - opłat się nie pobiera 16. Za usługi nietypowe nie przewidziane w Taryfie opłat i prowizji zł 30,- 17. Za przekaz elektroniczny składek na ZUS i podatków do Urzędu Skarbowego (za wyjątkiem Urzędu Skarbowego w Jaworznie od jednego przelewu zł 3,- 18. Opłata za instalację systemu HomeNet: klucz Excellence zł 500,- koszty instalacji i szkolenia za 1 godzinę zł 80,- 19. Opłata za inne usługi związane z korzystaniem z systemu HomeNet (np. płatne konsultacje telefoniczne dotyczące zmian w konfiguracji systemu) - do wysokości poniesionych przez Bank kosztów 20. Od wpłat gotówkowych na rachunek KRUS O/Katowice prowizja pobierana od klienta 0,5% od kwoty wpłaty 21. Od wpłat gotówkowych składek ZUS i podatków do Urzędu Skarbowego (za wyjątkiem Urzędu Skarbowego w Jaworznie) prowizja pobierana od klienta 0,5% od kwoty wpłaty nie mniej niż 3 zł 22. Opłata za korzystanie z systemu HomeNet zł 10,- miesięcznie (pobierana w przypadku nie ponoszenia kosztów instalacji, o których mowa w punkcie 20) 23. Prowizja od wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenia wydawane przez Urząd Skarbowy w Jaworznie zł 2,- 24. Od przelewów i wpłat gotówkowych z tytułu podatków na rachunki Urzędu Skarbowego w Jaworznie opłat się nie pobiera 25. Za wydanie zaświadczenia o numerze konta zł 5,- 26. Opłata za czynności związane z poszukiwaniem środków zleconym przez Posiadacza rachunku zł 20,- 27. Wpłata gotówkowa z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do MZNK w Jaworznie zł 1, Realizacja zlecenia płatniczego za pośrednictwem systemu SORBNET*: w kwocie 1 milion złotych i wyższej zł 15,- w kwocie poniżej 1 miliona złotych zł 30,- * System SORBNET System Obsługi Rachunków Bankowych stworzona i prowadzona przez Narodowy Bank Polski platforma elektroniczna, na której dokonywane są rozrachunki międzybankowe w czasie rzeczywistym.

6 29. Modyfikacja stałego zlecenia zł 2,- 30. Otwarcie nowego rachunku bieżącego z zachowaniem dotychczasowego numeru rachunku zł 30,-

7 III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 1. Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i rachunku bieżącego pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej miesięcznie zł 4,50 2. Realizacja przelewów z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, konta Student, rachunku rolniczego i pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w BS w Jaworznie, przelewów z tytułu opłaty za wodę do MPWiK Sp. z o.o. Jaworzno, przelewów z tytułu podatków na rzecz Urzędu Skarbowego w Jaworznie): papierowych (od jednego przelewu) - 2 zł internetowych - 3. Za przekaz elektroniczny składek na ZUS od jednego przelewu zł 3,- 4. Realizacja stałego zlecenia: na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jaworznie zł 2,- na rachunek prowadzony w innym banku zł 3,- 5. Zmiana wzorów podpisów zł 5,- 6. Za potwierdzenie czeku z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego od jednego czeku zł 5,- 7. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda lub obrotów na jego rachunku bankowym zł 25,- 8. Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności zł 20,- 9. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku): za każdy miesiąc roku bieżącego zł 15,- za każdy miesiąc roku ubiegłego zł 20,- Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 10. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci zł 15,- 11. Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę (cesja) zł 20,- 12. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej terminowej umiejscowionej zł 15,-

8 13. Umorzenie utraconej książeczki z wkładem a vista lub wkładem terminowym zł 15,- 14. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentu tożsamości, książeczki oszczędnościowej a vista lub blankietów czekowych oraz dokonanie zastrzeżenia w Centralnej Bazie Danych Dokumenty zastrzeżone zł 20,- 15. Za wystawienie nowej książeczki zamiast zniszczonej lub utraconej zł 10,- 16. Na książeczce oszczędnościowej z wkładami a vista stan po operacji nie może być niższy niż zł 40,- 17. Za likwidację książeczki oszczędnościowej terminowej zł 3,- 18. Za wydanie czeku do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego zł 3,- od każdego czeku 19. Za otwarcie rachunku bieżącego dla pracowniczej kasy zapomogowopożyczkowej zł 5,- 20. Za wydanie książeczki czeków gotówkowych pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej zł 10,- 21. Za likwidację książeczki a vista zł 10,- 22. Prowizja od obrotów strony Winien na rachunkach oszczędnościowych płatnych na każde żądanie prowadzonych dla Rad Rodziców (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w BS w Jaworznie) 0,2% 23. Za wydanie książeczki czekowej do rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie prowadzonego dla Rady Rodziców zł 10,- 24. Za zmianę wzorów podpisów do rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie prowadzonego dla Rady Rodziców zł 10,- 25. Za przelew środków z lokaty terminowej na rachunek prowadzony w innym banku 10 zł od jednej lokaty 26. Za przyjęcie i realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu (po zaspokojeniu organu egzekucyjnego) zł 20,- 27. Oplata za czynności związane z poszukiwaniem środków zleconym przez Posiadacza rachunku zł 20,- 28. Modyfikacja stałego zlecenia zł 2,-

9 IV. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA ekonto BS 1. Za korzystanie z usług bankowości internetowej ekonto BS miesięcznie 3 zł 2. Za wydanie listy haseł jednorazowych: - pierwsza lista - następne 2 zł za listę + koszty wysyłki 3. Wydanie nowych środków dostępu w zamian zniszczonych lub utraconych

10 V. DOBRE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Otwarcie rachunku - y Prowadzenie rachunku - Wypłaty gotówkowe - Realizacja przelewów (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w BS w Jaworznie przelewów z tytułu opłaty za wodę do MPWiK Sp. z o.o. Jaworzno oraz przelewów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do MZNK w Jaworznie): papierowych (od jednego przelewu) - 0,5% nie mniej niż 3 zł, internetowych (od jednego przelewu) - 0,50 zł Minimalny stan na rachunku ,- Nieutrzymanie minimalnego stanu środków na rachunku - 10 zł miesięcznie Realizacja stałego zlecenia: - na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jaworznie - 2 zł - na rachunek prowadzony w innym banku - 3 zł 8. Zmiana wzorów podpisu - 5 zł 9. Przekaz elektronicznych składek na ubezpieczenie społeczne od jednego przelewu - 3 zł 10. Modyfikacja stałego zlecenia - 2 zł

11 VI. RACHUNKI SUPER BIZNES Otwarcie rachunku - Prowadzenie rachunku - 10 zł miesięcznie Usługa internetowa - 3 zł miesięcznie Realizacja przelewów: - papierowych (od każdego przelewu) - 5 zł - internetowych (od każdego przelewu) - 0,50 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe - 0,1% od kwoty nie mniej niż 5 zł 6. Opłaty nie wymienione w tej części pobierane są zgodnie z pozostałymi częściami Taryfy opłat i prowizji.

12 VII. KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWE 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku zł 2,- (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 4. Wydanie duplikatu karty zł 10,- 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach BZ WBK zł 10,- 6. Płatność kartą: 1) w punktach handlowo-usługowych w kraju 2) w punktach handlowo-usługowych za granicą 3) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 7. Wypłata gotówki: we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS SA w pozostałych bankomatach w kraju zł 4,- (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) w bankomatach za granicą zł 6,- (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. w kasie innego banku w kraju zł 4,- (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) w kasie innego banku za granicą (od kwoty wypłaty) zł 6,- (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) w placówkach Poczty Polskiej zł 4,- (za wyjątkiem kart wydanych do Kont Junior) 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 9. Rozpatrzenie reklamacji 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku: za każdy miesiąc roku bieżącego zł 10,- za każdy miesiąc roku ubiegłego lub wcześniejszego zł 15,-

13 11. Zmiana danych Użytkownika karty zł 5,- 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika zł 5,- 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 1.000,-

14 VIII. KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBETOWE Wydanie nowej karty Wznowienie karty Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku zł 2,- Wydanie duplikatu karty zł 10,- Zmiana numeru PIN w bankomatach zł 10,- Płatność kartą: w punktach handlowo-usługowych w kraju w punktach handlowo-usługowych za granicą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. Wypłata gotówki: 1) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku BPS SA 2) w pozostałych bankomatach w kraju zł 4,- 3) w bankomatach za granicą zł 6,- 4) poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce) 5) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 6) w kasie innego banku w kraju zł 4,- 7) w kasie innego banku za granicą (od kwoty wypłaty) zł 6,- 8) w placówkach Poczty Polskiej zł 4,- Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Rozpatrzenie reklamacji Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku: za każdy miesiąc roku bieżącego zł 10,- za każdy miesiąc roku ubiegłego lub wcześniejszego zł 15,- Zmiana danych Użytkownika karty zł 5,- Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika zł 5,- Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł 1.000,-

15 IX. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe: 1) Przelewy SEPA 2 zł 10,00 2) Przelewy regulowane 3 zł 12,00 3) Polecenia wypłaty 4 zł 12,00 4) Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN zł 30,00 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3). 5) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta zł 75,00 + koszty banków trzecich Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku Spółdzielczego w Jaworznie lub Banku BPS S.A. 1 2 Przekaz w obrocie dewizowym: Polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA Przelew SEPA: Przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 3 Przelew regulowany: Polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 4 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

16 2. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: Przelewy SEPA zł 10,00 Przelewy regulowane zł 12,00 Polecenia wypłaty zł 12,00 Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8), w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN zł 30,00 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3). Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w PLN, z datą waluty na jutro zł 50,00 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2) i 3). Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP: z datą waluty dziś zł 80,00 z datą waluty jutro zł 50,00 Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2) i 3) Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta zł 75,00 + koszty banków trzecich Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym zł 15,00 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty zł 50,00 3. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym zł 75,00 + koszty banków trzecich * W przypadku rozwiązania umów o prowadzenie rachunków, o świadczenie usługi bankowości internetowej ekonto BS oraz o karty płatnicze, opłaty okresowe (miesięczne) pobierane są proporcjonalnie do okresu obowiązywania ww. umów.

17 X. DOBRE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE BIS Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku Wypłaty gotówkowe y y Realizacja przelewów (za wyjątkiem przelewów wewnętrznych na rachunki prowadzone w BS w Jaworznie, przelewów z tytułu opłaty za wodę do MPWiK Sp. zo.o. Jaworzno oraz przelewów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do MZNK w Jaworznie) papierowych (od jednego przelewu) 0,5% nie mniej niż 3 zł internetowych (od jednego przelewu) 0,50 zł Minimalny stan na rachunku 20 zł Realizacja stałego zlecenia: na rachunek prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jaworznie 2 zł na rachunek prowadzony w innym banku 3 zł Zmiana wzorów podpisów 5 zł Przekaz elektronicznych składek na ubezpieczenie społeczne 3 zł Modyfikacja stałego zlecenia 2 zł

18 XI. RACHUNKI SUPER BIZNES + Otwarcie rachunku - Prowadzenie rachunku - Usługa internetowa - Realizacja przelewów: - papierowych (od każdego przelewu) - 5 zł - internetowych (od każdego przelewu) - 0,80 zł Wpłaty i wypłaty gotówkowe - 0,1% od kwoty nie mniej niż 10 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku - 5 zł 7. Opłaty nie wymienione w tej części pobierane są zgodnie z pozostałymi częściami Taryfy opłat i prowizji.

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo