TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rybniku zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawna oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Rybniku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Rybniku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach placówek Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Pracownicy Banku mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Rybniku oraz wypłat kredytów, operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Rybniku z zakładem pracy, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 1 Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Rybniku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Rybniku z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 14. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku/ abonamentu za miesiąc, w którym rachunek/ abonament został otwarty. 2

3 Rozdział I. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wypłaty gotówkowe z tytułu przekazu 0,50% min. 5,00 zł Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w obcych bankach - za wyjątkiem ZUS i US - na rachunek ZUS i US 0,50% min. 2,50 zł 0,50% min. 4,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe obce na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym 0,50% min. 2,50 zł Wpłaty gotówkowe dokonywane na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA: - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za energię na rzecz VSP Sp. z o.o. - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za wodę - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za gaz - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 8. Wpłaty dokonywane na własny rachunek w Banku 9. Sporządzenie odpisu (kserokopii) dokumentu wpłaty 5,00 zł 10. Rozdział II. KREDYTY Wymiana banknotów i monet na inne nominały: - dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Rybniku - dla pozostałych osób 30,00 zł I. Kredyty gospodarcze Prowizja od kwoty przyznanego/ przedłużonego kredytu/ pożyczki lub zwiększenia kwoty kredytu/ pożyczki: - obrotowego w rachunku bieżącym 2,00% 1. - płatniczego 1,00% - obrotowego w rachunku kredytowym - kredytowej linii hipotecznej posiadacze rachunku bieżącego 1,50% 2,00% posiadacze rachunku bieżącego 1,00% 1,50% 3

4 3. - pożyczki - inwestycyjnego Prowizja za gotowość finansową - prowizję pobiera się od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym - prowizję pobiera się w okresach miesięcznych Prowizja rekompensacyjna - prowizję nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem; - nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym posiadacze rachunku bieżącego 1,50% 2,00% posiadacze rachunku bieżącego 1,00% 1,50% 3,00% w skali roku 3,00% 4. Koszty dojazdu i inspekcji w siedzibie kredytobiorcy 100,00 zł Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. 20,00 zł II. Kredyty konsumpcyjne Prowizja za udzielenie kredytu: 1. - odnawialnego dla posiadaczy ROR - pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres jak za udzielenie kredytu oraz zwiększenie kwoty kredytu od zwiększanej kwoty - sezonowego na cele konsumpcyjne - gotówkowy na cele konsumpcyjne - bezpieczna gotówka Ubezpieczenie z tytułu umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy dla kredytu Bezpieczna gotówka : - zakres podstawowy - zakres rozszerzony - składka płatna z góry za cały okres kredytowania 1,00% według odrębnych komunikatów posiadacze ROR 0,5% 4,00% posiadacze ROR 0,5% 2,00% 0,125% miesięcznie 0,20% miesięcznie 4

5 III. Kredyty/pożyczki hipoteczne Prowizja za udzielenie kredytu: - mieszkaniowego - pożyczki hipotecznej Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: - prowizję pobiera się jednorazowo od kwoty spłaty w dniu spłaty - prowizji nie pobiera się od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim Ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki - prowizja pobierana jest każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej transzy. Ostatni raz prowizję pobiera się w miesiącu, w którym Bank otrzyma odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku. Ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości - opłata pobierana jest rocznie, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej transzy. posiadacze ROR 0,5% 1,00% posiadacze ROR 0,5% 1,50% 2,00% zgodnie z komunikatem Banku zgodnie z komunikatem Banku Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 zł 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu. IV. Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów 1. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej - nie dotyczy aneksów do umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ROR Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 50,00 zł 1,00% min. 100,00 zł 3. Przeprowadzenie postępowania ugodowego w sprawie spłaty kredytu 100,00 zł 4. Odstąpienie przez Zarząd od wypowiedzenia umowy kredytu i pozostawienie spłaty według dotychczasowego harmonogramu Upomnienie o spłatę zadłużenia przeterminowanego - rachunek Klienta Bank obciąża opłatą za każde wysłane upomnienie (zarówno do dłużnika jak i poręczycieli) 100,00 zł 20,00 zł 6. Ustalenie adresu zamieszkania 50,00 zł 7. Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego 30,00 zł 8. Wypowiedzenie umowy o kredyt 30,00 zł 9. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej 20,00 zł 10. Wydanie promesy udzielenia kredytu 200,00 zł 11. Wydanie zaświadczenia o kredycie 30,00 zł 1 Wydanie opinii o kredycie 50,00 zł 13. Przejęcie długu 300,00 zł 5

6 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę 5,00 zł 1 Wydanie zgody na zmianę w dowodzie rejestracyjnym 20,00 zł 16. Rozpatrzenie pisma w sprawie wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 30,00 zł 17. Za zwolnienie zabezpieczenia samochodu z zastawu bez przewłaszczenia 30,00 zł 18. Wykreślenie hipoteki i anulowanie umowy (zastawu, przewłaszczenia, cesji itp.) 50,00 zł Rozdział III. RACHUNKI BANKOWE I. Rachunek bieżący i pomocniczy 1. Otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego, itp. Prowadzenie rachunku miesięczna opłata 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe 0,25 % min. 3,00 zł Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu - kwota powyżej której należy awizować wypłatę wynosi ,00 zł. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących - dotyczy wyłącznie wypłaty gotówki oraz przelewów międzybankowych - za wpływ bieżący nie uznaje się uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat - opłatę pobiera się od ogólnej kwoty dyspozycji niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej 0,50% 0,25% min. 3,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,25% min. 3,00 zł 1,00 zł 9. Zdefiniowanie zlecenia stałego 5,00 zł 10. Realizacja zlecenia stałego 3,00 zł 11. Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego (kwota, termin, nr rachunku, nazwa odbiorcy itp.) 2,50 zł 1 Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) 5,00 zł 13. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 2,00 zł 14. Prowadzenie rachunków bankowych rolników do obsługi dopłat bezpośrednich - miesięcznie 3,00 zł 1 Zamknięcie rachunku bankowego 16. Wydanie książeczki czekowej /blankietów czekowych (stawka za 1 blankiet) 1,00 zł 17. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego - opłata jest pobierana od każdego czeku 5,00 zł 18. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa do rachunku 10,00 zł 19. Zastrzeżenie wypłat z utraconej książeczki czekowej (blankietów czekowych) 50,00 zł 20. Zastrzeżenie utraconych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itp.) - opłata jest pobierana od każdego dokumentu 50,00 zł 6

7 Wyciąg bankowy odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta) Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta i przesłanie drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 8,00 zł 10,00 zł 24. Sporządzenie odpisu dokumentów (załącznika) do wyciągu 5,00 zł 2 Wydruk historii operacji na życzenie klienta opłata za każdy miesiąc 2,00 zł 26. Przyjęcie i realizacja inkasa czeków gotówkowych 5,00 zł Przyjęcie i realizacja blokady środków na rachunku bankowym - nie dotyczy blokady na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Rybniku Przyjęcie i realizacja tytułu wykonawczego - opłata jest pobierana od Posiadacza rachunku za każdy wystawiony przelew Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku potwierdzenia wykonania operacji bankowej w formie zaświadczenia 10,00 zł 50,00 zł. 5,00 zł 30. Sporządzenie i wydanie opinii o Posiadaczu rachunku 30,00 zł 31. Ustalenie hasła do rachunku 20,00 zł 3 Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 33. Zmiana nazwy rachunku 2,00 zł 34. Wysłanie monitu dotyczącego zaległej prowizji na rachunku 10,00 zł. II. System bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych 1. Abonament miesięczny (CUI) Wydanie czytnika kart mikroprocesorowych 3. Wydanie dodatkowego czytnika kart mikroprocesorowych za 1 szt. 150,00 zł 4. Wydanie karty mikroprocesorowej Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej za 1 szt. 50,00 zł 6. Instruktaż 2 godziny przez pracownika Banku 7. Opłata licencyjna za oprogramowanie Rezygnacja z usługi bez zwrotu czytnika lub karty mikroprocesorowej: - przed upływem roku - po upływie roku Rezygnacja z usługi ze zwrotem czytnika i karty mikroprocesorowej: - przed upływem roku - po upływie roku III. Karta płatnicza VISA BUSINESS Produkt wycofany z oferty Banku z dniem r. 200,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 1. Wydanie nowej karty 120,00 zł Wznowienie karty 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty 40,00 zł 7

8 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 12,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA 1,00% min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2,00% min. 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3,00% min. 12,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 2,00 zł 1 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2,00% min. 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3,00% min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 zł 1 Rozpatrzenie reklamacji 16. Zastrzeżenie karty 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Wydruk zestawień transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - opłata za każdy wydrukowany miesiąc Za zamianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusu 2,00 zł 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty 6,00 zł 2 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 24. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce IV. Karta płatnicza VISA BUSINESS ELECTRON Produkt wycofany z oferty Banku z dniem r. 1. Wydanie nowej karty 30,00 zł Wznowienie karty 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ S.A. 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 8

9 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2,00% min. 10,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł 1 Rozpatrzenie reklamacji 16. Zastrzeżenie karty 17. Wydruk zestawień transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - opłata za każdy wydrukowany miesiąc 2,00 zł 18. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusu 6,00 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 21. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce V. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR 1. Otwarcie rachunku Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe 6. Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej 1,50 zł 7. Zdefiniowanie zlecenia stałego 8. Realizacja zlecenia stałego od sztuki 3,00 zł 9. Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego (kwota, termin, nr rachunku, nazwa odbiorcy itp.) 2,50 zł 10. Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) 11. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 1,50 zł 1 Zamknięcie rachunku 13. Wydanie blankietów czekowych (stawka za 1 blankiet) 1,00 zł 14. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1 Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 20,00 zł 16. Zastrzeżenie utraconej książeczki czekowej (blankietów czekowych) 50,00 zł Zastrzeżenie utraconych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itp.) - opłata pobierana jest od każdego dokumentu Przyjęcie oświadczenia lub zmianę oświadczenia zapisu na wypadek śmierci - nie dotyczy rachunków wspólnych 50,00 zł 50,00 zł 19. Wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku 30,00 zł 20. Przyjęcie i realizacja tytułu wykonawczego 50,00 zł 9

10 Za wysłanie wezwań/monitów do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego (za każdy wysłany monit) Wyciąg bankowy odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta i przesłanie drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 20,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 2 Wydruk historii operacji na życzenie klienta opłata za każdy miesiąc 2,00 zł VI. Rachunek oszczędnościowy EFEKT 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąca): - pierwsza wypłata - kolejne wypłaty Przelew środków z konta na rachunek: - prowadzony przez BS w Rybniku - prowadzony w innym banku 10,00 zł 3,00 zł 6. Likwidacja rachunku VII. System bankowości elektronicznej za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych - dla ROR 1. Abonament miesięczny (SBI) 2,00 zł Wydanie tokena: - pierwszego - w miejsce utraconego lub zniszczonego 100,00 zł 3. Zastrzeżenie tokena 30,00 zł 4. Odblokowanie konta, tokena 50,00 zł 6. Rezygnacja z usługi bez zwrotu tokena: - przed upływem roku - po upływie roku Rezygnacja z usługi ze zwrotem tokena: - przed upływem roku - po upływie roku VIII. Rachunki lokat terminowych i wkładów a'vista 200,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 1. Otwarcie rachunku lokaty Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata na rachunek lokaty 4. Likwidacja rachunku lokaty terminowej 10

11 Wystawienie książeczki oszczędnościowej: - obiegowej a vista - terminowej jednowkładowej - terminowej czterowkładowej 10,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 6. Zamknięcie rachunku wkładu a`vista (likwidacja książeczki) 7. Dokonanie cesji wkładów 50,00 zł 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 20,00 zł 9. Ustalenie numeru książeczki oszczędnościowej 3,00 zł 10. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 11. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian zniszczonej 5,00 zł 1 Zastrzeżenie zagubionej lub skradzionej książeczki oszczędnościowej 50,00 zł 13. Zastrzeżenie utraconych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itp) - opłata jest pobierana od każdego dokumentu 50,00 zł 14. Przyjęcie oświadczenia lub zmianę oświadczenia zapisu na wypadek śmierci 50,00 zł 1 Wydanie zaświadczenia o rachunku oszczędnościowym 30,00 zł 16. Przelew lokaty terminowej na rachunek bankowy prowadzony w innym banku 5,00 zł IX. Karta płatnicza VISA ELECTRON Produkt wycofany z oferty Banku z dniem r Wydanie nowej karty Visa Electron (okres ważności 2 lata) - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Wznowienie karty Visa Electron - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej Wydanie duplikatu karty Visa Electron - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 - opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Rozpatrzenie reklamacji 6. Zastrzeżenie karty 7. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA i w bankomatach Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 8. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju 4,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków za granicą 2,00 % min. 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w kasach Banku BPS SA i Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 2,00 zł 11. Wypłata gotówki w kasach innych banków w kraju 5,00 zł 1 Wypłata gotówki w kasach innych banków za granicą 2,00 % min. 10,00 zł 13. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 11

12 14. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 1 Płatność kartą w kasach Banku BPS SA i Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5% min. 3,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany - opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia 3,00 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 21. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce X. Opłaty od przelewów transgranicznych 1. Realizacja wpływających poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: a) polecenie wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR, b) polecenie wypłaty (przelewy transgraniczne z obszaru UE) na kwoty nie przekraczające ,00 EUR oraz krajowe w EUR Realizacja wychodzących poleceń w obrocie dewizowym a) polecenie wypłaty krajowe w EUR oraz przelewy transgraniczne na obszarze UE na kwoty nie przekraczające 1500,00 EUR b) polecenie wypłaty krajowe w EUR oraz przelewy transgraniczne na obszarze UE na kwoty powyżej 1500,00 EUR do ,00 EUR włącznie. 5, 00 zł 20,00 zł 20,00 zł 50,00 zł XI. Rachunek płatny na każde żądanie (a'vista) dla Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku - miesięczna opłata 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe Przelew środków z konta na rachunek: - prowadzony przez BS w Rybniku - prowadzony w innym banku 3,00 zł 6. Wydanie blankietów czekowych (stawka za 1 blankiet) 1,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków - opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków Wyciąg bankowy odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta i przesłanie drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 20,00 zł 8,00 zł 10. Zmiana karty wzoru podpisów 10,00 zł 11. Zamknięcie rachunku 12

13 XII. Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Prowizja za wydanie nowej karty Prowizja za wydanie nowej karty w trybie ekspresowym - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty 49,00 zł 3. Prowizja za wznowienie karty 4. Prowizja za wydanie duplikatu katu karty - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu 15,00 zł Obsługa karty - miesięcznie od każdej karty wydanej do rachunku bankowego 2,00 zł 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA i w bankomatach banków spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 7. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju 4,00 zł 8. Wypłata gotówki w kasach innych banków w kraju 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w kasach innych banków za granicą 2,00% min. 10,00 zł 11. Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju 1 Realizacja transakcji bezgotówkowej za granicą 13. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 14. Zmiana PIN w bankomacie 8,00 zł 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 17. Zastrzeżenie karty 18. Zmiana wysokości miesięcznego limitu 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 20. Rozpatrzenie reklamacji 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany XIII. Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty (okres ważności 3 lata) Wznowienie karty Wydanie karty w trybie ekspresowym - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty Wydanie duplikatu karty - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu 49,00 zł 10,00 zł Obsługa karty - miesięcznie od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł 13

14 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA i w bankomatach banków spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 7. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju 4,00 zł 8. Wypłata gotówki w kasach innych banków w kraju 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w kasach innych banków za granicą 2,00% min. 10,00 zł 11. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 1 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 14. Zmiana PIN w bankomacie 8,00 zł 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 17. Zastrzeżenie karty 18. Zmiana wysokości miesięcznego limitu 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 20. Rozpatrzenie reklamacji 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 14

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 15 grudnia 2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Rybnickiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały nr 125/2016 Zarządu Rybnickiego Banku Spółdzielczego z dnia 20.10.2016r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 18 października 2016 r. Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 13 listopada 2017 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Rybnickiego Banku

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo