TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rybniku zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawna oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Rybniku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Rybniku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach placówek Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do Zarząd Banku ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 6. Pracownicy Banku mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Rybniku oraz wypłat kredytów, operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Rybniku z zakładem pracy, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 1 Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Rybniku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy w Rybniku z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 14. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku/ abonamentu za miesiąc, w którym rachunek/ abonament został otwarty. 2

3 Rozdział I. CZYNNOŚCI KASOWE 1. Wypłaty gotówkowe z tytułu przekazu 0,50% min. 5,00 zł Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w obcych bankach - za wyjątkiem ZUS i US - na rachunek ZUS i US 0,50% min. 2,50 zł 0,50% min. 4,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe obce na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym 0,50% min. 2,50 zł Wpłaty gotówkowe dokonywane na rzecz Telekomunikacji Polskiej SA: - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za energię na rzecz VSP Sp. z o.o. - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za wodę - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat Wpłaty gotówkowe z tytułu należności za gaz - na oryginalnych drukach posiadających kod kreskowy - na pozostałych dowodach wpłat 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 1,00zł. 0,50% min. 2,50zł 8. Wpłaty dokonywane na własny rachunek w Banku 9. Sporządzenie odpisu (kserokopii) dokumentu wpłaty 5,00 zł 10. Rozdział II. KREDYTY Wymiana banknotów i monet na inne nominały: - dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Rybniku - dla pozostałych osób 30,00 zł I. Kredyty gospodarcze Prowizja od kwoty przyznanego/ przedłużonego kredytu/ pożyczki lub zwiększenia kwoty kredytu/ pożyczki: - obrotowego w rachunku bieżącym 2,00% 1. - płatniczego 1,00% - obrotowego w rachunku kredytowym - kredytowej linii hipotecznej posiadacze rachunku bieżącego 1,50% 2,00% posiadacze rachunku bieżącego 1,00% 1,50% 3

4 3. - pożyczki - inwestycyjnego Prowizja za gotowość finansową - prowizję pobiera się od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym - prowizję pobiera się w okresach miesięcznych Prowizja rekompensacyjna - prowizję nalicza się od kwoty kredytu spłaconej przed terminem; - nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym posiadacze rachunku bieżącego 1,50% 2,00% posiadacze rachunku bieżącego 1,00% 1,50% 3,00% w skali roku 3,00% 4. Koszty dojazdu i inspekcji w siedzibie kredytobiorcy 100,00 zł Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. 20,00 zł II. Kredyty konsumpcyjne Prowizja za udzielenie kredytu: 1. - odnawialnego dla posiadaczy ROR - pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres jak za udzielenie kredytu oraz zwiększenie kwoty kredytu od zwiększanej kwoty - sezonowego na cele konsumpcyjne - gotówkowy na cele konsumpcyjne - bezpieczna gotówka Ubezpieczenie z tytułu umowy ubezpieczenia na życie kredytobiorcy dla kredytu Bezpieczna gotówka : - zakres podstawowy - zakres rozszerzony - składka płatna z góry za cały okres kredytowania 1,00% według odrębnych komunikatów posiadacze ROR 0,5% 4,00% posiadacze ROR 0,5% 2,00% 0,125% miesięcznie 0,20% miesięcznie 4

5 III. Kredyty/pożyczki hipoteczne Prowizja za udzielenie kredytu: - mieszkaniowego - pożyczki hipotecznej Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu: - prowizję pobiera się jednorazowo od kwoty spłaty w dniu spłaty - prowizji nie pobiera się od kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim Ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki - prowizja pobierana jest każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej transzy. Ostatni raz prowizję pobiera się w miesiącu, w którym Bank otrzyma odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku. Ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia nieruchomości - opłata pobierana jest rocznie, począwszy od miesiąca w którym nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej transzy. posiadacze ROR 0,5% 1,00% posiadacze ROR 0,5% 1,50% 2,00% zgodnie z komunikatem Banku zgodnie z komunikatem Banku Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 zł 6. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu. IV. Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów 1. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej - nie dotyczy aneksów do umów o kredyt w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ROR Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 50,00 zł 1,00% min. 100,00 zł 3. Przeprowadzenie postępowania ugodowego w sprawie spłaty kredytu 100,00 zł 4. Odstąpienie przez Zarząd od wypowiedzenia umowy kredytu i pozostawienie spłaty według dotychczasowego harmonogramu Upomnienie o spłatę zadłużenia przeterminowanego - rachunek Klienta Bank obciąża opłatą za każde wysłane upomnienie (zarówno do dłużnika jak i poręczycieli) 100,00 zł 20,00 zł 6. Ustalenie adresu zamieszkania 50,00 zł 7. Zapytanie do Urzędu Stanu Cywilnego 30,00 zł 8. Wypowiedzenie umowy o kredyt 30,00 zł 9. Sporządzenie odpisu umowy kredytowej lub aneksu do umowy kredytowej 20,00 zł 10. Wydanie promesy udzielenia kredytu 200,00 zł 11. Wydanie zaświadczenia o kredycie 30,00 zł 1 Wydanie opinii o kredycie 50,00 zł 13. Przejęcie długu 300,00 zł 5

6 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę 5,00 zł 1 Wydanie zgody na zmianę w dowodzie rejestracyjnym 20,00 zł 16. Rozpatrzenie pisma w sprawie wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 30,00 zł 17. Za zwolnienie zabezpieczenia samochodu z zastawu bez przewłaszczenia 30,00 zł 18. Wykreślenie hipoteki i anulowanie umowy (zastawu, przewłaszczenia, cesji itp.) 50,00 zł Rozdział III. RACHUNKI BANKOWE I. Rachunek bieżący i pomocniczy 1. Otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego, itp. Prowadzenie rachunku miesięczna opłata 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe 0,25 % min. 3,00 zł Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówkowej w wyznaczonym dniu - kwota powyżej której należy awizować wypłatę wynosi ,00 zł. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących - dotyczy wyłącznie wypłaty gotówki oraz przelewów międzybankowych - za wpływ bieżący nie uznaje się uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat - opłatę pobiera się od ogólnej kwoty dyspozycji niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej 0,50% 0,25% min. 3,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 0,25% min. 3,00 zł 1,00 zł 9. Zdefiniowanie zlecenia stałego 5,00 zł 10. Realizacja zlecenia stałego 3,00 zł 11. Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego (kwota, termin, nr rachunku, nazwa odbiorcy itp.) 2,50 zł 1 Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) 5,00 zł 13. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 2,00 zł 14. Prowadzenie rachunków bankowych rolników do obsługi dopłat bezpośrednich - miesięcznie 3,00 zł 1 Zamknięcie rachunku bankowego 16. Wydanie książeczki czekowej /blankietów czekowych (stawka za 1 blankiet) 1,00 zł 17. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego - opłata jest pobierana od każdego czeku 5,00 zł 18. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa do rachunku 10,00 zł 19. Zastrzeżenie wypłat z utraconej książeczki czekowej (blankietów czekowych) 50,00 zł 20. Zastrzeżenie utraconych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itp.) - opłata jest pobierana od każdego dokumentu 50,00 zł 6

7 Wyciąg bankowy odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta) Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta i przesłanie drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 8,00 zł 10,00 zł 24. Sporządzenie odpisu dokumentów (załącznika) do wyciągu 5,00 zł 2 Wydruk historii operacji na życzenie klienta opłata za każdy miesiąc 2,00 zł 26. Przyjęcie i realizacja inkasa czeków gotówkowych 5,00 zł Przyjęcie i realizacja blokady środków na rachunku bankowym - nie dotyczy blokady na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Rybniku Przyjęcie i realizacja tytułu wykonawczego - opłata jest pobierana od Posiadacza rachunku za każdy wystawiony przelew Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku potwierdzenia wykonania operacji bankowej w formie zaświadczenia 10,00 zł 50,00 zł. 5,00 zł 30. Sporządzenie i wydanie opinii o Posiadaczu rachunku 30,00 zł 31. Ustalenie hasła do rachunku 20,00 zł 3 Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 33. Zmiana nazwy rachunku 2,00 zł 34. Wysłanie monitu dotyczącego zaległej prowizji na rachunku 10,00 zł. II. System bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych 1. Abonament miesięczny (CUI) Wydanie czytnika kart mikroprocesorowych 3. Wydanie dodatkowego czytnika kart mikroprocesorowych za 1 szt. 150,00 zł 4. Wydanie karty mikroprocesorowej Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej za 1 szt. 50,00 zł 6. Instruktaż 2 godziny przez pracownika Banku 7. Opłata licencyjna za oprogramowanie Rezygnacja z usługi bez zwrotu czytnika lub karty mikroprocesorowej: - przed upływem roku - po upływie roku Rezygnacja z usługi ze zwrotem czytnika i karty mikroprocesorowej: - przed upływem roku - po upływie roku III. Karta płatnicza VISA BUSINESS Produkt wycofany z oferty Banku z dniem r. 200,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 1. Wydanie nowej karty 120,00 zł Wznowienie karty 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty 40,00 zł 7

8 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 12,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ SA 1,00% min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 2,00% min. 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 3,00% min. 12,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1,00% min. 2,00 zł 1 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 2,00% min. 5,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3,00% min. 12,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 4,00 zł 1 Rozpatrzenie reklamacji 16. Zastrzeżenie karty 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji Wydruk zestawień transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - opłata za każdy wydrukowany miesiąc Za zamianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusu 2,00 zł 6,00 zł 20. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 12,00 zł 21. Zmiana danych Użytkownika karty 6,00 zł 2 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 23. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 24. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce IV. Karta płatnicza VISA BUSINESS ELECTRON Produkt wycofany z oferty Banku z dniem r. 1. Wydanie nowej karty 30,00 zł Wznowienie karty 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 6,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ S.A. 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł 11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 1 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 8

9 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 2,00% min. 10,00 zł 14. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł 1 Rozpatrzenie reklamacji 16. Zastrzeżenie karty 17. Wydruk zestawień transakcji na życzenie Posiadacza rachunku - opłata za każdy wydrukowany miesiąc 2,00 zł 18. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie bonusu 6,00 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 21. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce V. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR 1. Otwarcie rachunku Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe 6. Wykonanie dowolnego przelewu wewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej Wykonanie dowolnego przelewu zewnętrznego: - w placówce banku - w systemie bankowości elektronicznej 1,50 zł 7. Zdefiniowanie zlecenia stałego 8. Realizacja zlecenia stałego od sztuki 3,00 zł 9. Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego (kwota, termin, nr rachunku, nazwa odbiorcy itp.) 2,50 zł 10. Utworzenie polecenia zapłaty (zarejestrowanie zgody do obciążenia rachunku) 11. Realizacja pojedynczej płatności w ramach polecenia zapłaty 1,50 zł 1 Zamknięcie rachunku 13. Wydanie blankietów czekowych (stawka za 1 blankiet) 1,00 zł 14. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1 Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych 20,00 zł 16. Zastrzeżenie utraconej książeczki czekowej (blankietów czekowych) 50,00 zł Zastrzeżenie utraconych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itp.) - opłata pobierana jest od każdego dokumentu Przyjęcie oświadczenia lub zmianę oświadczenia zapisu na wypadek śmierci - nie dotyczy rachunków wspólnych 50,00 zł 50,00 zł 19. Wydanie zaświadczenia o prowadzonym rachunku 30,00 zł 20. Przyjęcie i realizacja tytułu wykonawczego 50,00 zł 9

10 Za wysłanie wezwań/monitów do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego salda debetowego (za każdy wysłany monit) Wyciąg bankowy odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta i przesłanie drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 20,00 zł 5,00 zł 8,00 zł 2 Wydruk historii operacji na życzenie klienta opłata za każdy miesiąc 2,00 zł VI. Rachunek oszczędnościowy EFEKT 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąca): - pierwsza wypłata - kolejne wypłaty Przelew środków z konta na rachunek: - prowadzony przez BS w Rybniku - prowadzony w innym banku 10,00 zł 3,00 zł 6. Likwidacja rachunku VII. System bankowości elektronicznej za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych - dla ROR 1. Abonament miesięczny (SBI) 2,00 zł Wydanie tokena: - pierwszego - w miejsce utraconego lub zniszczonego 100,00 zł 3. Zastrzeżenie tokena 30,00 zł 4. Odblokowanie konta, tokena 50,00 zł 6. Rezygnacja z usługi bez zwrotu tokena: - przed upływem roku - po upływie roku Rezygnacja z usługi ze zwrotem tokena: - przed upływem roku - po upływie roku VIII. Rachunki lokat terminowych i wkładów a'vista 200,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 1. Otwarcie rachunku lokaty Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata na rachunek lokaty 4. Likwidacja rachunku lokaty terminowej 10

11 Wystawienie książeczki oszczędnościowej: - obiegowej a vista - terminowej jednowkładowej - terminowej czterowkładowej 10,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 6. Zamknięcie rachunku wkładu a`vista (likwidacja książeczki) 7. Dokonanie cesji wkładów 50,00 zł 8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 20,00 zł 9. Ustalenie numeru książeczki oszczędnościowej 3,00 zł 10. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 11. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian zniszczonej 5,00 zł 1 Zastrzeżenie zagubionej lub skradzionej książeczki oszczędnościowej 50,00 zł 13. Zastrzeżenie utraconych dokumentów (dowodu osobistego, paszportu itp) - opłata jest pobierana od każdego dokumentu 50,00 zł 14. Przyjęcie oświadczenia lub zmianę oświadczenia zapisu na wypadek śmierci 50,00 zł 1 Wydanie zaświadczenia o rachunku oszczędnościowym 30,00 zł 16. Przelew lokaty terminowej na rachunek bankowy prowadzony w innym banku 5,00 zł IX. Karta płatnicza VISA ELECTRON Produkt wycofany z oferty Banku z dniem r Wydanie nowej karty Visa Electron (okres ważności 2 lata) - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego Wznowienie karty Visa Electron - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty wznowionej Wydanie duplikatu karty Visa Electron - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 - opłata księgowana na rachunku Posiadacza z datą dokonania zmiany 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Rozpatrzenie reklamacji 6. Zastrzeżenie karty 7. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA i w bankomatach Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 8. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju 4,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków za granicą 2,00 % min. 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w kasach Banku BPS SA i Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 2,00 zł 11. Wypłata gotówki w kasach innych banków w kraju 5,00 zł 1 Wypłata gotówki w kasach innych banków za granicą 2,00 % min. 10,00 zł 13. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 11

12 14. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 1 Płatność kartą w kasach Banku BPS SA i Banków Spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5% min. 3,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany - opłata pobierana z rachunku klienta w dniu wygenerowania zestawienia 3,00 zł 19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 20. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 21. Opłata za cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowousługowej) w Polsce X. Opłaty od przelewów transgranicznych 1. Realizacja wpływających poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: a) polecenie wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR, b) polecenie wypłaty (przelewy transgraniczne z obszaru UE) na kwoty nie przekraczające ,00 EUR oraz krajowe w EUR Realizacja wychodzących poleceń w obrocie dewizowym a) polecenie wypłaty krajowe w EUR oraz przelewy transgraniczne na obszarze UE na kwoty nie przekraczające 1500,00 EUR b) polecenie wypłaty krajowe w EUR oraz przelewy transgraniczne na obszarze UE na kwoty powyżej 1500,00 EUR do ,00 EUR włącznie. 5, 00 zł 20,00 zł 20,00 zł 50,00 zł XI. Rachunek płatny na każde żądanie (a'vista) dla Rad Rodziców i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 1. Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku - miesięczna opłata 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe 4. Wypłaty gotówkowe Przelew środków z konta na rachunek: - prowadzony przez BS w Rybniku - prowadzony w innym banku 3,00 zł 6. Wydanie blankietów czekowych (stawka za 1 blankiet) 1,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków - opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków Wyciąg bankowy odbierany w banku lub przesyłany drogą pocztową listem zwykłym raz w miesiącu Sporządzenie dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego na życzenie klienta i przesłanie drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 20,00 zł 8,00 zł 10. Zmiana karty wzoru podpisów 10,00 zł 11. Zamknięcie rachunku 12

13 XII. Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA 1. Prowizja za wydanie nowej karty Prowizja za wydanie nowej karty w trybie ekspresowym - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty 49,00 zł 3. Prowizja za wznowienie karty 4. Prowizja za wydanie duplikatu katu karty - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu 15,00 zł Obsługa karty - miesięcznie od każdej karty wydanej do rachunku bankowego 2,00 zł 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA i w bankomatach banków spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 7. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju 4,00 zł 8. Wypłata gotówki w kasach innych banków w kraju 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w kasach innych banków za granicą 2,00% min. 10,00 zł 11. Realizacja transakcji bezgotówkowej w kraju 1 Realizacja transakcji bezgotówkowej za granicą 13. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 14. Zmiana PIN w bankomacie 8,00 zł 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 17. Zastrzeżenie karty 18. Zmiana wysokości miesięcznego limitu 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 20. Rozpatrzenie reklamacji 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany XIII. Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA 1. Wydanie nowej karty (okres ważności 3 lata) Wznowienie karty Wydanie karty w trybie ekspresowym - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie karty Wydanie duplikatu karty - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu 49,00 zł 10,00 zł Obsługa karty - miesięcznie od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł 13

14 6. Wypłata gotówki w bankomatach Banku BPS SA i w bankomatach banków spółdzielczych należących do Zrzeszenia Banku BPS SA 7. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju 4,00 zł 8. Wypłata gotówki w kasach innych banków w kraju 5,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2,00% min. 10,00 zł 10. Wypłata gotówki w kasach innych banków za granicą 2,00% min. 10,00 zł 11. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju 1 Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą 13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 14. Zmiana PIN w bankomacie 8,00 zł 1 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł 16. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 17. Zastrzeżenie karty 18. Zmiana wysokości miesięcznego limitu 19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 20. Rozpatrzenie reklamacji 21. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 14

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE www.bsporabka.pl Porąbka 2015 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI 1. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe obejmuje Klientów indywidualnych oraz

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do uchwały nr 37/3/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo