TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień r.) Mosina, wrzesień 2012 r.

2 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a n k o w e... 4 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (konta osobiste)... 4 Rachunki bieżące dla Klientów Instytucjonalnych... 5 Rachunek przeznaczony do regulowania płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych... 6 Rachunki bieżące dla rolników... 6 Książeczki oszczędnościowe a`vista... 7 Lokaty terminowe... 8 Rachunki Instytucji Niekomercyjnych... 8 Rachunek oszczędnościowy... 9 K r e d y t y Kredyty konsumpcyjne gotówkowe Złotowe kredyty konsumpcyjne gotówkowe Fantazja Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych Kredyty konsumpcyjne odnawialne dla posiadaczy ROR Kredyty mieszkaniowe Kredyt na działalność gospodarczą i rolniczą Kredyty preferencyjne inwestycyjne i obrotowe z dopłatą do odsetek przez ARiMR Kredyty Unijne SGB Kredyty DOBRY PLON : Złotowe pożyczki hipoteczne Kredyty obrotowe AGROKREDYT dla rolników Opłaty za inne czynności związane z udzielanym kredytem Z l e c e n i a r ó ż n e Dyspozycja na wypadek śmierci Blokada środków Korzystanie z usługi wrzutni nocnej Korzystanie z usługi Depozytu kopertowego (w bankomacie) Zaświadczenia i odpisy dokumentów Inne czynności Karta Maestro Karta MasterCard Standard Karta MasterCard Business Karta Visa Electron młodzieżowa Karta Visa Electron Business Karta MasterCard Gold Karta MasterCard Business Gold Bank Internetowy Klienci indywidualni, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Klienci instytucjonalni bankowość korporacyjna Czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji

3 Postanowienia ogólne: 1. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie zwany dalej GBS Mosina pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji w złotych. 2. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich. 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 4. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku i/lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. 5. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu, pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu następnym (po miesiącu otwarcia) i za następny miesiąc. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty pobierane są: a) niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji; b) cyklicznie; c) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientami a GBS w Mosinie. 8. Opłaty cykliczne pobierane są w następujących terminach: a) 10 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunku; b) 30 dnia każdego miesiąca za Centrum Usług Internetowych. 9. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie GBS w Mosinie. 10. GBS Mosina nie będzie zawiadamiał klientów - w sposób określony w zawartej pomiędzy stronami umowie - o takich zmianach w niniejszej Taryfie opłat i prowizji, które nie dotyczą umów już zawartych, a polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty GBS Mosina. 11. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od: a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności GBS Mosina, b) wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, iż opłatę ponosi odbiorca należności, c) wpłat na rachunki jednostek budżetowych, których rachunki podstawowe prowadzone są w GBS Mosina. 3

4 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA podstawa lub ryczałt I. R a c h u n k i b a n k o w e I. 1. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe (konta osobiste) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3,00 zł 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wydanie blankietów czekowych za jeden blankiet 2,50 zł 6. Przesłanie pocztą blankietów czekowych pod wskazany adres 7. Potwierdzenie czeku 10,00 zł 8. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 9. Przelew na rachunek 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku do ZUS i Urzędu Skarbowego 3,50 zł pozostałe 2,50 zł 10. Realizacja zagranicznego zlecenia płatniczego oraz przelewu w walutach na rachunki prowadzone w bankach krajowych, za każde zlecenie - do kwoty ,00 zł 10,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 15,00 zł 11. Realizacja stałego zlecenia od każdej operacji: -na rachunek prowadzony w GBS -na rachunek w innym banku -na rachunek kredytowy w GBS Mosina (spłaty kredytu) 0,00 zł 12. Odwołanie stałego zlecenia 13. Zmiana stałego zlecenia 14. Wyciąg z rachunku: 1) Za generowanie i dostarczanie wyciągu jeden raz w miesiącu 2) Za generowanie i dostarczanie wyciągu na życzenie: a) przesłanego pocztą: po każdej zmianie salda (z wyjątkiem zmiany salda z tytułu pobranej opłaty za wyciąg)-za każdy następny wyciąg + koszt przesyłki pocztowej zbiorcze zestawienie zrealizowanych operacji częściej niż raz w miesiącu 3,00 zł + koszt przesyłki pocztowej b) za odbiór wyciągu w placówce Banku 3) Za przechowywanie w placówce Banku wyciągów bankowych ponad jeden miesiąc (za 10,00 zł każdy następny miesiąc), sporządzonych po każdej zmianie salda 4

5 4) Za sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku 3,00 zł 5) Za sporządzenie zestawienia historii rachunku: za każdy miesiąc 5,00 zł 6) Za sporządzenie załącznika do wyciągu 2,00 zł 7) Za sporządzenie odpisu jednego załącznika (dokumentu źródłowego) 4,00 zł 15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta w zależności od zasięgu zastrzeżenia do placówek GBS 5,00 zł do innych banków 30,00 zł 16. Odwołanie zastrzeżenia o którym mowa w pkt % opłaty za zastrzeżenie 17. Korzystanie z usługi SMS Pro opłata miesięczna 2,00 zł 18. Informacja telefoniczna o stanie konta na hasło opłata miesięczna I. 2. Rachunki bieżące dla Klientów Instytucjonalnych 5 10,00 zł 1. Otwarcie rachunku 10,00 zł 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 15,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,30% nie mniej niż 3,00 zł 0,2 % nie mniej 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku niż 2,50 zł (max. 150,00 zł) 5. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych (za każdy blankiet) 6. Przesłanie książeczki czekowej lub blankietu czekowego pod wskazany adres 25,00 zł 7. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 10,00 zł 8. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 9. Przelew na rachunek bankowy 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku - do ZUS i Urzędu Skarbowego 4,00 zł - pozostałe 4,00 zł 10. Realizacja zagranicznego zlecenia płatniczego oraz przelewu w walutach na rachunki prowadzone w bankach krajowych, za każde zlecenie do kwoty ,00 zł powyżej kwoty ,00 zł 30,00 zł 11. Realizacja stałego zlecenia od każdej operacji: -na rachunek prowadzony w GBS -na rachunek w innym banku -na rachunek kredytowy w GBS Mosina (spłaty kredytu) 0,00 zł 12. Odwołanie stałego zlecenia

6 I.2a. 13. Wyciąg z rachunku: 1. Za generowanie wyciągu po każdej operacji 2. Za generowanie wyciągu na życzenie Klienta (dekadowo lub miesięcznie): a) przesłanego pocztą b) za odbiór wyciągu w placówce Banku. 3. Za przechowywanie w placówce Banku 10,00 zł wyciągów bankowych ponad 1 miesiąc (za każdy następny miesiąc), sporządzonych po każdej zmianie salda 4. Za sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku 4,00 zł 5. Za sporządzenie zestawienia historii rachunku: za każdy miesiąc 8,00 zł 6. Za dołączenie do wyciągu załącznika (dokumentu 0,50 zł źródłowego) 7. Za sporządzenie odpisu jednego załącznika 4,00 zł (dokumentu źródłowego) 14. Rezygnacja z rachunku w ciągu jednego miesiąca od daty jego otwarcia Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta 5,00 zł w zależności od zasięgu zastrzeżenia do placówek GBS 16. Odwołanie zastrzeżenia o którym mowa w pkt % opłaty za zastrzeżenie 17. Korzystanie z usługi SMS Pro opłata miesięczna 4,00 zł 18. Informacja telefoniczna o stanie konta na hasło 10,00 zł opłata miesięczna Rachunek przeznaczony do regulowania płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Przelew na rachunek bankowy ZUS 4,00 zł 5. Wyciąg z rachunku - jeden raz w miesiącu - każdy dodatkowy wyciąg 5,00 zł 6. Rezygnacja z rachunku w ciągu jednego miesiąca od daty jego otwarcia 10,00 zł I. 3. Rachunki bieżące dla rolników 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,05% (nie mniej niż ) 4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 5. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych (za każdy blankiet)

7 6. Przesłanie książeczki czekowej lub blankietu czekowego pod wskazany adres 7. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 5,00 zł 8. Przyjęcie czeku do inkasa 5,00 zł 9. Przelew na rachunek bankowy 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku 2,50 zł 10. Realizacja zagranicznego zlecenia płatniczego oraz przelewu w walutach na rachunki prowadzone w bankach krajowych, za każde zlecenie - do kwoty ,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 30,00 zł 11. Realizacja stałego zlecenia od każdej operacji: -na rachunek prowadzony w GBS -na rachunek w innym banku -na rachunek kredytowy w GBS Mosina (spłaty 0,00 zł kredytu) 12. Odwołanie stałego zlecenia 13. Wyciąg z rachunku: 1. Za generowanie i dostarczanie wyciągu jeden raz w miesiącu 2. Za generowanie wyciągu na życzenie Klienta (po każdej zmianie salda lub dekadowo): a) przesłanego pocztą b) za odbiór wyciągu w placówce Banku. 3. Za przechowywanie w placówce Banku wyciągów bankowych ponad 1 miesiąc (za każdy następny miesiąc), sporządzonych po każdej zmianie salda 7 5,00 zł 4. Za sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku 2,00 zł 5. Za sporządzenie zestawienia historii rachunku: za każdy miesiąc 4,00 zł 6. Za dołączenie do wyciągu załącznika (dokumentu źródłowego) 0,50 zł 7. Za sporządzenie odpisu jednego załącznika (dokumentu źródłowego) 4,00 zł 14. Rezygnacja z rachunku w ciągu jednego 15,00 zł miesiąca od daty jego otwarcia 15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta 5,00 zł w zależności od zasięgu zastrzeżenia do placówek GBS 16. Odwołanie zastrzeżenia o którym mowa w pkt % opłaty za zastrzeżenie 17. Korzystanie z usługi SMS Pro opłata miesięczna 2,00 zł 18. Informacja telefoniczna o stanie konta na hasło opłata miesięczna I. 4. Książeczki oszczędnościowe a`vista 10,00 zł 1. Założenie książeczki 2. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna

8 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa 5. Przelew na rachunek 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku 10,00 zł 6. Likwidacja książeczki 3,00 zł 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta w zależności od zasięgu zastrzeżenia - do placówek GBS 5,00 zł - do innych banków 25,00 zł 8. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł I. 5. Lokaty terminowe 1. Otwarcie lokaty 2. Prowadzenie lokaty 3. Wpłata gotówkowa 4. Przelew lokaty na rachunek bankowy - prowadzony w GBS - prowadzony w innym banku 3,00 zł 5. Likwidacja lokaty terminowej (wkładu oszczędnościowego) od każdej lokaty (wkładu) 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 6,00 zł 7. Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 8. Za wyciąg z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, generowany po zakończeniu okresu umownego: -odbierany w placówce Banku -przekazywany pocztą I. 6. Rachunki Instytucji Niekomercyjnych 8 1,50 zł 5,00 zł + koszt przesyłki poczt. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie 10,00 zł 3. Bank internetowy - abonament 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,2% min. 2,00 zł 6. Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych (za każdy blankiet) 7. Przesłanie książeczki czekowej lub blankietu czekowego pod wskazany adres 25,00 zł 8. Przyjęcie czeku do inkasa 10,00 zł 9. Przelew w Banku na rachunek: 1) Prowadzony w GBS w Mosinie 2) Prowadzony w innym banku (w tym do ZUS i US) 2,50 zł

9 10. Przelew internetowy na rachunek: 1) Prowadzony w GBS w Mosinie 2) Prowadzony w innym banku (w tym do ZUS i US) 11. Realizacja zagranicznego zlecenia płatniczego oraz przelewu w walutach na rachunki prowadzone w bankach krajowych, za każde zlecenie - do kwoty ,00 zł - powyżej kwoty ,00 zł 30,00 zł 12. Realizacja stałego zlecenia od każdej operacji: -na rachunek prowadzony w GBS -na rachunek w innym banku -na rachunek kredytowy w GBS Mosina (spłaty kredytu) 0,00 zł 13. Odwołanie stałego zlecenia 14. Wyciąg z rachunku: 1. Za generowanie wyciągu po każdej operacji 2. Za generowanie wyciągu na życzenie Klienta (dekadowo lub miesięcznie): a) przesłanego pocztą b) za odbiór wyciągu w placówce Banku 3. Za przechowywanie w placówce Banku wyciągów bankowych ponad 1 miesiąc (za każdy 10,00 zł następny miesiąc), sporządzonych po każdej zmianie salda 4. Za sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku 4,00 zł 5. Za sporządzenie zestawienia historii rachunku: za każdy miesiąc 8,00 zł 6. Za dołączenie do wyciągu załącznika (dokumentu źródłowego) 0,50 zł 7. Za sporządzenie odpisu jednego załącznika (dokumentu źródłowego) 4,00 zł 15. Rezygnacja z rachunku w ciągu jednego miesiąca od daty jego otwarcia 16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie z życzeniem klienta w zależności od zasięgu zastrzeżenia do placówek 5,00 zł GBS 17. Odwołanie zastrzeżenia o którym mowa w pkt % opłaty za zastrzeżenie 18. Korzystanie z usługi SMS Pro opłata miesięczna 4,00 zł 19. Informacja telefoniczna o stanie konta na hasło opłata miesięczna 10,00 zł I.1.7 Rachunek oszczędnościowy 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wypłaty gotówkowe z rachunku pierwsza w miesiącu / 6,00 zł kolejne 9

10 4. Wpłaty gotówkowe na rachunek 5. Przelew na rachunek 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku - do ZUS i Urzędu Skarbowego - pozostałe pierwsza w miesiącu / 6,00 zł kolejne II. II Wyciąg z rachunku: 1) Za generowanie i dostarczanie wyciągu jeden raz w miesiącu 2) Za generowanie i dostarczanie wyciągu na życzenie: a) przesłanego pocztą: po każdej zmianie salda (z wyjątkiem zmiany salda z tytułu pobranej opłaty za wyciąg)-za każdy następny wyciąg zbiorcze zestawienie zrealizowanych operacji częściej niż raz w miesiącu + koszt przesyłki pocztowej 3,00 zł + koszt przesyłki pocztowej b) za odbiór wyciągu w placówce Banku 3) Za przechowywanie w placówce Banku wyciągów bankowych ponad jeden miesiąc (za każdy następny miesiąc), sporządzonych po 10,00 zł każdej zmianie salda 4) Za sporządzenie duplikatu wyciągu z rachunku 3,00 zł 5) Za sporządzenie zestawienia historii rachunku: za każdy miesiąc 5,00 zł 6) Za sporządzenie załącznika do wyciągu 2,00 zł 7) Za sporządzenie odpisu jednego załącznika (dokumentu źródłowego) 4,00 zł 7. Korzystanie z usługi SMS Pro opłata miesięczna 5,00 zł 8. Informacja telefoniczna o stanie konta na hasło opłata miesięczna 10,00 zł K r e d y t y Kredyty konsumpcyjne gotówkowe 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu II.1.1. Złotowe kredyty konsumpcyjne gotówkowe Fantazja Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza: na okres kredytowania do 6 miesięcy na okres kredytowania do 12 miesięcy na okres kredytowania do 36 miesięcy 0% 2 % 0 % 1,5 % od kwoty przyznanego kredytu 3 % od kwoty przyznanego kredytu 3 % od kwoty przyznanego kredytu 10

11 na okres kredytowania do 60 miesięcy na okres kredytowania do 84 miesięcy II.1.2. Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych Prowizja przygotowawcza (za udzielenie kredytu) 3 % od kwoty przyznanego kredytu 4 % od kwoty przyznanego kredytu 3% od kwoty przyznanego kredytu II.2. II.3. II.4. II.5. Kredyty konsumpcyjne odnawialne dla posiadaczy ROR 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej 0% 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 2% 3. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejny okres do 12 miesięcy od kwoty odnowionego kredytu 2% Kredyty mieszkaniowe 1. Prowizja wstępna - zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej 2. Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 3. Prowizja za gotowość finansową od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji Kredytobiorcy 4. Prowizja rekompensacyjna od kwoty nadpłaty kredytu w kwocie wyższej o 100% od ustalonej w planie spłaty, dotycząca nadpłat dokonanych w terminie do 2 lat od dnia zawarcia umowy kredytowej. (dotyczy udzielonych kredytów, zawierających stosowny zapis w umowie) Kredyt na działalność gospodarczą i rolniczą Okres spłaty kredytu do 3 miesięcy powyżej 3 miesięcy 0% 2% 0 % 2% Wysokość prowizji 0,5% kwoty kredytu 1,5% kwoty kredytu Kredyty preferencyjne inwestycyjne i obrotowe z dopłatą do odsetek przez ARiMR 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej 2. Prowizja przygotowawcza 0 % 1 % kwoty wykorzystanego kredytu 11

12 II.6. II.7. II.8. II.9. Kredyty Unijne SGB 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej: - dla rolników i rybaków 0% kwoty wnioskowanego kredytu - dla przedsiębiorstw 0% kwoty wnioskowanego kredytu - dla jednostek samorządu terytorialnego 0% kwoty wnioskowanego kredytu 2. Prowizja przygotowawcza: - dla rolników i rybaków 1,5 % kwoty wnioskowanego kredytu - dla przedsiębiorstw 2,0% kwoty wnioskowanego kredytu - dla jednostek samorządu terytorialnego do negocjacji 3. Za wydanie promesy kredytowej: - dla rolników i rybaków 50,00 zł - dla przedsiębiorstw 100,00 zł - dla jednostek samorządu terytorialnego Kredyty DOBRY PLON : 0,00 zł 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0% 2. Prowizja przygotowawcza 1% kwoty przyznanego kredytu 3. Prowizja z tytułu gotowości 0% 4. Prowizja rekompensacyjna 0% Złotowe pożyczki hipoteczne Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanej pożyczki: - posiadacze ROR lub/i rachunku bieżącego przez okres co najmniej 3 miesięcy w GBS w Mosinie 2,00% - pozostałe osoby 2,50% Kredyty obrotowe AGROKREDYT dla rolników 1. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej Prowizja przygotowawcza 0 % 2 % od kwoty przyznanego kredytu II.10. Opłaty za inne czynności związane z udzielanym kredytem 1. Prowizja za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu 2. Prowizja za wydłużenie terminu spłaty części lub całości kredytu (od kwoty której, dotyczy wydłużenie spłaty) 3. Prowizja za wydłużenie terminu spłaty odsetek (od kwoty, której dotyczy wydłużenie spłaty) 4. Zmiana warunków umowy kredytowej (aneks do umowy) 12 2% 50,00 zł -150,00 zł

13 III. III. 1. III. 2. III Wystawienie wniosku o wpis hipoteki 6. Wysłanie wezwania (upomnienia) do zapłaty. (w przypadku kredytów konsumenckich wg obowiązującej taryfy opłat pocztowych) Z l e c e n i a r ó ż n e Dyspozycja na wypadek śmierci Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci Blokada środków 10,00 zł 10,00 zł 1. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku - z GBS - z innymi bankami i podmiotami 50,00 zł 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków 8,00 zł Korzystanie z usługi wrzutni nocnej 1. Wydanie portfela i klucza 30,00 zł 2. Wydanie pierwszej karty 3. Wydanie każdej następnej karty 50,00 zł 4. Użytkowanie każdej karty 4,50 zł miesięcznie III.4. III. 5. III. 6. Korzystanie z usługi Depozytu kopertowego (w bankomacie) 1. Wydanie pierwszej karty depozytowej 2. Wydanie kolejnej karty depozytowej (w miejsce zniszczonej noszącej znamiona uszkodzenia mechanicznego) 3. Za każdą operację 4. Opłata zryczałtowana za 1 miesiąc Zaświadczenia i odpisy dokumentów 1. Wydanie opinii bankowej i zaświadczenia 5,00 zł (+ koszt standardowej operacji) 15,00 zł (+ koszt pojedynczej, standardowej operacji) 50,00 zł Inne czynności 1. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy 1) prowadzony w GBS 2) prowadzony w innym banku ( w tym wpłata do ZUS i Urzędu Skarbowego) do kwoty 500,00 zł 2,50 zł, powyżej 500,00 zł 0,5 % 13

14 3) wpłata z tytułu należności za usługi świadczone przez Telekomunikację Polską SA 1,50 zł 2. Wypłata gotówkowa z konta zlecenia 1% (min. 2,50 zł) do wypłaty 3. Udzielenie gwarancji lub poręczenia 1,5 % bankowego od kwoty gwarancji, kwartalnie poręczenia 4a. Wymiana banknotów i/lub monet zlotowych na inne nominały w banknotach i/lub monetach: - do 100 sztuk bez opłat - powyżej 100 sztuk 0,5 %(min.5,00 zł) 4b. Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe: - do 100 sztuk bez opłat - powyżej 100 sztuk 0,5 %(min.5,00 zł) 5. Wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości, na której ustanowiona jest hipoteka na rzecz GBS 20, 00 zł 6. Wysłanie przekazu pieniężnego pocztą wg rzeczywistych kosztów 7. Polecenie zapłaty 8. Opłata za przesyłkę kurierską karty płatniczej - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej 9. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 10. Wyjaśnienie w formie pisemnej dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej, na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy 4,50 zł 0,5 % kwoty wnioskowanego kredytu nie mniej niż 50,00 zł IV. 11. Wpłaty gotówkowe na rachunki kart przedpłaconych SGB-KKS Lech Poznań ( Karta Kibica ) w ramach programu SGB Partner Kolejarza 12. Opłata za dokonanie cesji wierzytelności z rachunku książeczki mieszkaniowej Karta Maestro 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza i współposiadacza rachunku b) wydanie karty posiadaczowi rachunku w przypadku posiadania karty Visa Electron 14 15,00 zł

15 c) osoby wskazanej d) wydanie kolejnej karty do rachunku 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 3. Wznowienie karty 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł c) w bankomatach obcych 1,30 zł d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta nr PIN 3,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 15 4,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 9. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 4,50 zł 10. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej V. Karta MasterCard Standard 1. Wydanie karty dla: a) posiadacza i współposiadacza rachunku 30,00 zł b) osoby wskazanej 30,00 zł c) wydanie kolejnej karty do rachunku 30,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: - uszkodzonej - utraconej 30,00 zł 3. Wznowienie karty 30,00 zł 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2%(min. 4,50 zł) c) w bankomatach obcych 3%(min. 3,50 zł) d) w kasach obcych 3%(min. 4,50 zł) e) za granicą 3%(min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 8. Transakcje bezgotówkowe

16 VI. 9. Przekroczenie limitu transakcyjnego 3% kwoty przekroczenia 10. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju 1% b) za granicą (prowizja pobierana miesięcznie) 11. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty 4,50 zł płatniczej 12. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej Karta MasterCard Business 1. Wydanie karty: a) głównej 35,00 zł b) dołączonej 35,00 zł c) kolejnej 35,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: - uszkodzonej - utraconej 35,00 zł 3. Wznowienie karty 35,00 zł 4. Zmiana parametrów 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2%(min. 4,50 zł) c) w bankomatach obcych 3%(min. 3,50 zł) d) w kasach obcych 3%(min. 4,50 zł) e) za granicą 3%(min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 1% 3,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe 9. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 10. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju 1% b) za granicą (prowizja pobierana miesięcznie) 1% 11. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 40,00 zł 12. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty 4,50 zł płatniczej 13. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej 16

17 VII. Karta Visa Electron dla osób fizycznych 1.Wydanie karty dla: a) Posiadacza i współposiadacza rachunku b) Wydanie karty posiadaczowi rachunku w przypadku posiadania karty Maestro 15,00 zł c) osoby wskazanej d) wydanie kolejnej karty do rachunku 2.Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 3.Wznowienie karty 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 5.Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł c) w bankomatach obcych 1,30 zł d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesłanych do klienta (opłata miesięczna) 4,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 9. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 10. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej 4,50 zł VIII. Karta Visa Electron młodzieżowa 1. Wydanie karty dla Posiadacza rachunku Wydanie kolejnej karty do rachunku 10,00 zł 3. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 10,00 zł 4. Wznowienie karty 10,00 zł 5. Zmiana parametrów 5,00 zł 6. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł c) w bankomatach obcych 1,30 zł d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 7. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł

18 IX. 7. Zestawienie transakcji przesłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 9. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 10. Opłata za dokonanie w bankomacie 4,50 zł zmiany numeru PIN do karty płatniczej 11.Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej Karta Visa Electron Business 1. Wydanie karty : a) głównej 25,00 zł b) dołączonej 25,00 zł c) kolejnej 25,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce - uszkodzonej - utraconej 25,00 zł 3. Wznowienie karty 25,00 zł 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 5. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 c) w bankomatach obcych 3% (min. 3,50 zł) d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta nr PIN 3,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 10. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 4,50 zł 11. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej X. Karta Visa Classic 1. Wydanie karty dla: a) Posiadacza i współposiadacza rachunku 30,00 zł b) Osoby wskazanej 30,00 zł c) Kolejnej karty do rachunku 30,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 30,00 zł 3. Wznowienie karty 30,00 zł 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 18

19 5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach: a) w bankomatach GBW SA i Banków Spółdzielczych SGB 2% b) w kasach GBW SA i Banków Spółdzielczych SGB 2% (min. 4,50 zł) c) w bankomatach obcych 3% (min. 3,50 zł) d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 7. Przesłanie do klienta nr PIN 3,50 zł 8. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 10. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 11. Przekroczenie limitu transakcyjnego 3% kwoty przekroczenia 12. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju 1% b) za granicą (prowizja pobierana miesięcznie) 1% 14. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 4,50 zł 15. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej XI. Karta MasterCard Gold 1.Wydanie karty dla: a) Posiadacza i współposiadacza rachunku 95,00 zł b) Wydanie karty posiadaczowi rachunku w przypadku posiadania karty Maestro 95,00 zł c) osoby wskazanej 95,00 zł d) wydanie kolejnej karty do rachunku 95,00 zł 2.Wydanie nowej karty w miejsce: a)uszkodzonej b) utraconej 95,00 zł 3.Wznowienie karty 95,00 zł 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 5.Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% (min. 4,50 zł) c) w bankomatach obcych 3% (min. 3,50 zł) d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 19

20 7. Zestawienie transakcji przesłanych do klienta (opłata miesięczna) 8. Przekroczenie limitu transakcyjnego 3% kwoty przekroczenia 9. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju 1% b) za granicą 1% (prowizja pobierana miesięcznie) 10. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 11. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 4,50 zł 12. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej XII. Karta MasterCard Business Gold 1.Wydanie karty dla: a) Posiadacza i współposiadacza rachunku 130,00 zł b) Wydanie karty posiadaczowi rachunku w przypadku posiadania karty Maestro 130,00 zł c) osoby wskazanej 130,00 zł d) wydanie kolejnej karty do rachunku 130,00 zł 2.Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej b) utraconej 130,00 zł 3.Wznowienie karty 130,00 zł 4. Zmiana parametrów 5,00 zł 5.Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 2% (min. 4,50 zł) c) w bankomatach obcych 3% (min. 3,50 zł) d) w kasach obcych 3% (min. 4,50 zł) e) za granicą 3% (min. 4,50 zł) 6. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 7. Zestawienie transakcji przesłanych do klienta (opłata miesięczna) 4,00 zł 8. Przekroczenie limitu transakcyjnego 3% kwoty przekroczenia 9. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat gotówki: a) w kraju 1% b) za granicą (prowizja pobierana miesięcznie) 1% 10. Nie zapewnienie środków na rachunku 30,00 zł w dniu rozliczenia 20

21 11. Transakcje bezgotówkowe Bez prowizji 14. Opłata za dokonanie w bankomacie zmiany numeru PIN do karty płatniczej 4,50 zł 15. Opłata za przesyłkę kurierską: - karty płatniczej - numeru PIN do karty płatniczej XIII. Bank Internetowy XIII.1 Klienci indywidualni, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1. Opłata za dostęp do usługi 2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi 2,00 zł 3. Opłata za wydanie TOKENA (1 szt.) 4. Przelew na rachunek 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku 5. Opłata za wydanie kolejnego TOKENA do rachunku (Współposiadacz, Pełnomocnik) oraz wydanie nowego TOKENA dla Posiadacza w przypadku zagubienia lub trwałego zniszczenia) XIII.2 Klienci instytucjonalni bankowość korporacyjna 115,00 zł 1. Opłata za dostęp do usługi 2. Opłata miesięczna za korzystanie z 5,00 zł usługi 3. Opłata za wydanie dla Posiadacza rachunku: - czytnika kart elektronicznych (1 szt.) - kart elektronicznych (w ilości wynikającej z dokumentacji w zakresie wymaganej liczby podpisów) 4. Przelew na rachunek: 1) Prowadzony w GBS 2) Prowadzony w innym banku 2,00 zł 5. Rezygnacja z usługi: - w ciągu jednego miesiąca od daty jego otwarcia 30,00 zł - w okresie powyżej jednego miesiąca od daty otwarcia - 6. Opłata za niezwrócenie Bankowi w przypadku rozwiązania Umowy Banku Internetowego: - czytnika karty elektronicznej 80,00 zł - karty elektronicznej (za każdą sztukę) 90,00 zł 21

22 XIV. 7. Opłata za wydanie do rachunku kolejnego czytnika kart elektronicznych i kolejnej karty elektronicznej oraz w przypadku zagubienia lub trwałego zniszczenia czytnika kart elektronicznych bądź karty elektronicznej Czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji 80,00 zł czytnik 90,00 zł karta 1. Czynności nie ujęte w Taryfie opłat i prowizji Stawka umowna między stronami umowy 22

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Pomorskim Banku Spółdzielczym i w jego Oddziałach Załącznik do Uchwały nr 12/VIII/2010 Zarządu PBS w Świdwinie z dnia 20 sierpnia 2010 roku uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą 2/V/2011 z dnia 02.05.2011r Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 1 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM Załącznik nr 2 do uchwały nr 01/01/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 12.01.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM 1 TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TABELA 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 lipca 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe

Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Tabela opłat i prowizji za czynności bankowe Obsługa rachunków Miesięcznie/ 1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków 2. Miesięczna prowizja od karty VISA 3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo