Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

2 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; b) lub w innych okresach rozliczeniowych; c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; d) zgodnie z zawartą umową. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

3 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków płatnych na każde żądanie, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele charytatywne, pierwszej wpłaty przy otwieraniu rachunku bankowego, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z zawartej z posiadaczem rachunku umowy wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.

4 Rozdział I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb POL-Konto POL-Konto POL-Konto pobierania POL-Konto Senior Student Uczeń 1. Otwarcie konta jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Opłata za prowadzenie konta 6 zł 0 zł 1 zł 0 zł Zmiana POL-Konta na POL- Konto Senior jednorazowo 5 zł X X X 4. Zamknięcie konta jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł X 6. Bankowość internetowa 6.1. stały dostęp do CUI 0 zł 0 zł 0 zł X 6.2. za wydanie pierwszego tokena jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X 6. za wydanie drugiego i kolejnego tokena jednorazowo 200 zł 200 zł 200 zł X 6.4. za wydanie tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie używanego jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł X tokena 6.5. opłata za użytkowanie tokena 5 zł 5 zł 5 zł X 6.6. niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z usługi jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł X 7. Wpłaty i wypłaty 7.1. wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2. wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8. Przelewy wewnętrzne 8.1. w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2. w bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9. Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR 9.1. ZUS, US w placówce Banku za przelew 3 zł 0 zł 9.2. pozostałe w placówce Banku za przelew 1,5 zł (dotyczy przelewów wystawionych na posiadacza rachunku lub współmałżonka) 9. w bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10. Zlecenia stałe uruchomienie, modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł X placówce Banku realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł X 10. realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł X realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł X 11. Polecenie zapłaty uruchomienie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł X realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł X 11. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł X 12. Karty debetowe wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12. wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie nowej karty w miejsce utraconej jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia karty jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł użytkowanie karty:

5 - VISA CLASSIC Debetowa 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł - VISA Paywave 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 0 zł - Master Card paypass 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 0 zł transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł krajowych zgodnie z zawartymi umowami wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 3% nie mniej niż 10 zł kartę za granicą realizacja transakcji cashback w kraju 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1000 zł 1000 zł 1000 zł X 12.1 czasowa blokada karty na wniosek Użytkownika w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku zastrzeżenie karty przez Bank jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Banku zmiana PIN w bankomacie jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kopii zbiorczego zestawienia transakcji za dokument 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł akceptujący kartę zmiana limitów na karcie za zmianę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 Pozostałe 11. sporządzenie odpisu Wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu pojedynczego dowodu do jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wyciągu 12. wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że rachunek jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł X nie jest zajęty lub innego 1 dokonanie blokady środków na ROR z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł X realizacja z ROR tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu wysłanie monitu w związku z saldem debetowym w ROR od każdej przekazanej kwoty od każdego monitu 30 zł 30 zł 30 zł X 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej

6 Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE PAKIETY Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka Pakiet Standardowy: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej Pakiet Aktywny: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Student: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Uczeń: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej Rozdział III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego jednorazowo bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty z rachunków a vista jednorazowo bez opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków w bankach, z którymi Bank wg postanowień zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu jednorazowo umów oszczędnościowego 4. Realizacja z tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu od każdej przekazanej kwoty 5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości, wysokości dopisanych odsetek itp. jednorazowo 20 zł 6. Przyjęcia zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 7. Dokonanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej w placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego jednorazowo 50 zł 8. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 6 zł 9. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 10. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) jednorazowo 20 zł 11. Likwidacja książeczki oszczędnościowej jednorazowo 6 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 1 Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci jednorazowo 15 zł 14. Realizacja przelewu z rachunku a vista za przelew 1,5 zł 15. Wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej jednorazowo 100 zł 17. Zmiana karty wzorów podpisów (dotyczy rachunków SKO, PKZP i Rad Rodziców) jednorazowo 15 zł Druga i kolejna wypłata lub przelew z rachunku oszczędnościowego w za przelew/ 18. PLN w miesiącu kalendarzowym wypłatę 8 zł Rozdział IV. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB 7 zł 12 zł 4 zł 0 zł 30 zł

7 FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ Lp Rodzaj usługi (czynności) Otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego, powierniczego Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego Prowadzenie rachunku powierniczego Prowadzenie indywidualnego otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Opłata za prowadzenie rachunku dla OSP Tryb pobierania Rolnik Stawka Przedsiębiorca indywidualny, Spółka Instytucja niekomercyjna Wspólnota Mieszkaniowa jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6 zł 30 zł 35 zł 8 zł 30 zł (pobierana z rachunku głównego) 5 zł (pobierana z rachunku głównego) 5. 0 zł X X X X 6. Zmiana typu rachunku jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł X 7. Zamknięcie rachunku bankowego jednorazowo 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 8. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9. Bankowość internetowa 9.1. stały dostęp do CUI 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2. za wydanie pierwszego tokena jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie drugiego i kolejnego tokena za wydanie tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie używanego tokena jednorazowo 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 9.5. opłata za użytkowanie tokena 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 9.6. opłata za użytkowanie kart identyfikacyjnych i czytnika X 12 zł 12 zł 12 zł kart 9.7. za wydanie karty identyfikacyjnej do rachunku jednorazowo X 0 zł 0 zł 0 zł 9.8. za wydanie karty identyfikacyjnej w miejsce jednorazowo X 150 zł 150 zł 150 zł uszkodzonej lub zgubionej 9.9. za wydanie pierwszego czytnika kart identyfikacyjnych jednorazowo X 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie drugiego i kolejnego czytnika kart jednorazowo X 150 zł 150 zł 150 zł za wydanie czytnika kart w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie jednorazowo X 350 zł 350 zł 350 zł czytnika użytkowanego wydanie pierwszego i kolejnego tokena Vasco jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 9.1 niezwrócenie czytnika i/lub tokena/tokena Vasco w jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł przypadku rezygnacji z usługi 10. Wpłaty i wypłaty wpłata gotówkowa do 1000 zł za wpłatę 0 zł 2,7 zł 2,7 zł 0,3% nie mniej wpłata gotówkowa powyżej za wpłatę 0 zł 0,5% nie więcej niż 300 zł niż 2 zł 1000 zł 10. wypłata gotówkowa za wypłatę 0,4% nie 0,5% nie mniej niż 5 zł 0,3% nie mniej

8 mniej niż niż 2 zł 5 zł 11. Przelewy wewnętrzne w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł przelew pomiędzy własnymi rachunkami oszczędnościowymi 0,25% nie mniej niż 10 zł nie więcej niż 11. za przelew i własnymi rachunkami dla 300 zł X prowadzonej działalności 12. Przelewy zewnętrzne w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł w bankowości internetowej za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12. przelew w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 1 Zlecenia stałe uruchomienie, modyfikacja, 11. odwołanie zlecenia stałego w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku 12. realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 14. realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 14. Polecenie zapłaty uruchomienie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15. Karty debetowe Wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 25 zł 25 zł X 15. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie nowej karty w miejsce utraconej jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia karty jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X Użytkowanie karty: X - VISA BUSINES Debetowa X 5 zł 5 zł X - VISA CLASSIC Debetowa 2 zł X X X - VISA Paywave 2,5 zł X X X - Master Card paypass 2,5 zł X X X Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 2 0 zł 0 zł 0 zł X Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 0 zł 0 zł 0 zł X krajowych zgodnie z zawartymi umowami Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł X Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 3% nie mniej niż 10 zł kartę zagranicą Realizacja transakcji cashback w kraju 0 zł 0 zł 0 zł X Czasowa blokada karty na jednorazowo 5 zł 10 zł 10 zł X 2 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 3 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej

9 wniosek Użytkownika w placówce Banku 15.1 Zastrzeżenie karty przez Bank jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł X Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce jednorazowo 5 zł 10 zł 10 zł X Banku Zmiana PIN w bankomacie jednorazowo 2 zł 5 zł 5 zł X Zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie kopii zbiorczego zestawienia transakcji za dokument 0 zł 10 zł 10 zł X Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt za dokument 5 zł 10 zł 10 zł X akceptujący kartę 16. Pozostałe Sporządzenie odpisu Wyciągu z jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł rachunku bankowego Sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za każde rozpoczęte 10 pozycji 10 zł (opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisanie odsetek) Dołączanie do wyciągu dokumentów źródłowych 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Wydanie na wniosek Klienta informacji o kształtowaniu się obrotów na rachunku i wysokości zadłużenia Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub innego Dokonanie blokady środków oraz cesja praw do środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami na wniosek Klienta Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł od każdej przekazanej kwoty od każdego monitu 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Wysłanie monitu w związku z saldem debetowym w rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Przyjęcie zgłoszenia i 16.1 wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków lub dokumentu jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł tożsamości osoby fizycznej Druga i kolejna wypłata lub przelew z rachunku lokacyjnego w PLN w miesiącu kalendarzowym za przelew/ wypłatę 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł

10 Rozdział V. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ - PAKIETY Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka Pakiet Na Dobry Początek: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Firma: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, Pakiet Firma Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Agro: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej Pakiet Agro Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Wspólny Dom Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - bankowość internetowa Rozdział VI. RACHUNKI WALUTOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 40 zł 35 zł 45 zł 7 zł 15 zł 15 zł Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Klienci Klienci indywidualni instytucjonalni 1. Otwarcie rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku bankowego 0 zł 0 zł Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w walucie od wpłaty 0 zł obcej lub w złotych 0,5% nie 4. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w walucie mniej niż 5 zł od wypłaty 0 zł obcej lub w złotych 5. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 6. Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub od każdej dokumentu mającego moc takiego tytułu przekazanej kwoty 30 zł 30 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia 7. potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub jednorazowo 20 zł 30 zł innego 8. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 8.1. Przelew SEPA 4 19 zł 4 Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;

11 8.2. Przelew regulowany 5 25 zł 8. Polecenie wypłaty 6 20 zł 8.4. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w 50 zł strukturze IBAN (UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8.) 8.5. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 16 zł 8.6. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta (UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku) 100 zł + koszty banków trzecich 9. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 9.1. Przelew SEPA 19 zł 9.2. Przelew regulowany 25 zł 9. Polecenie wypłaty 20 zł Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.9.) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami 16 zł walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym (Uwaga: opłaty wyszczególnione w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 9.) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100 zł w trybie przyspieszonym w PLN, EUR, USD i GBP 70 zł 11. Pozostałe czynności Zmiana/ korekta/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym (UWAGA: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 50 zł 100 zł + koszty banków trzecich 20 zł 60 zł 100 zł + koszty banków trzecich 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 6 Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

12 12. Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżniczych (UWAGA: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera od każdego czeku 10 zł się kosztów rzeczywistych) 12.2 Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. od każdego czeku 20 zł 12. Inkaso czeków (UWAGA: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może od każdego czeku 100 zł potrącić z kwoty czeku własną opłatę) Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku od każdego czeku 35 zł + koszty rzeczywiste Rozdział VII. KREDYTY Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Kredyty dla osób fizycznych 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1.1. Od kredytów konsumenckich (w ROR, Gotówka, Bezpieczna Gotówka) i od limitów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych: - do zł 10 zł - od zł do zł 20 zł - od zł do zł 30 zł - od zł do zł 50 zł - powyżej zł 100 zł 1.2. Od kredytów mieszkaniowych i hipotecznych 100 zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: 2.1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto 2,5% nie mniej niż 50 zł 2.2. Kredyt Gotówka 2,5% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt Bezpieczna Gotówka 5% nie mniej niż 50 zł 2.4. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla Klientów: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 1,2% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych 1,5% nie mniej niż 100 zł 2.5. Uniwersalny kredyt hipoteczny dla Klientów a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 1,5% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych 2,5% nie mniej niż 100 zł Pozostałe opłaty 1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 1,5% nie mniej niż 50 zł 4. Zwiększenie lub odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym POL-Konto 2,5% nie mniej niż 50 zł 5. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana formy zabezpieczenia) 50 zł 6. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 7. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. 15 zł od każdego wezwania 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania lub zabezpieczenie spłaty kredytu 50 zł za każdą inspekcję Karty kredytowe dla osób fizycznych 1. Wydanie nowej karty kredytowej bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1. - mniej niż zł 54 zł rocznie 2. - co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie karty dodatkowej 10 zł jednorazowo 5. Obsługa karty dodatkowej 12 zł rocznie

13 6. Wydanie duplikatu karty 10 zł jednorazowo 7. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% nie mniej niż 5 zł za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 12. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 1 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 15. bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 16. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 17. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 18. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% nie mniej niż 40 zł, od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Kredyty dla firm i rolników 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1.1. Od kredytów w rachunku bieżącym dla rolników oraz pożyczek dla rolników: - do zł 10 zł - od zł do zł 20 zł - od zł do zł 30 zł - od zł do zł 50 zł - powyżej zł 100 zł 1.2. Od pozostałych kredytów dla firm i rolników 100 zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: 2.1. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm i rolników na okres do 1 roku - do zł 2,5% nie mniej niż 50 zł - powyżej zł 1,5% nie mniej niż 50 zł 2.2. Kredyt obrotowy dla firm i rolników na okres do 1 roku: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 2,5% nie mniej niż 50 zł b) pozostałych Klientów 3,5% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt inwestycyjny dl firm i rolników: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące: - do zł 2% nie mniej niż 100 zł - powyżej zł 1,5% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych Klientów 3% nie mniej niż 100 zł 2.4. Pożyczka dla firm i rolników: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące: - do 1 roku 2% nie mniej niż 50 zł - do 2 lat 3% nie mniej niż 50 zł b) pozostałych Klientów - do 1 roku 3% nie mniej niż 50 zł - do 2 lat 4% nie mniej niż 50 zł 2.5. Kredytowa linia hipoteczna dla firm 2% nie mniej niż 100 zł 2.6. Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych 1% nie mniej niż 50 zł 2.7. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 1,5% nie mniej niż 100 zł Pozostałe opłaty 1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 4. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana formy zabezpieczenia) 50 zł 5. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 6. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 1,5% nie mniej niż 50 zł

14 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. 15 zł od każdego wezwania 8. Przeprowadzenie inspekcji przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu (za wyjątkiem gruntów rolnych) 50 zł za każdą inspekcję Przeprowadzenie inspekcji u Klienta w związku z przeglądem 9. (monitoringiem) zabezpieczeń bez opłat 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości dla potrzeb wypłaty z rachunku powierniczego 100 zł za każdą inspekcję 11. Wystawienie promesy udzielenia kredytu 1,5% kwoty promesy 4. Gwarancje bankowe 4.1. Opłata przygotowawcza 0,5% jednorazowo od kwoty gwarancji 4.2. Prowizja za korzystanie z gwarancji: - do zł 5% w stosunku rocznym - powyżej zł 3,5% w stosunku rocznym 4. Prowizja od kwoty przyznanego limitu 2% do 5% jednorazowo od kwoty gwarancji Karty kredytowe dla firm i rolników 1. Wydanie nowej karty kredytowej bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty głównej opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1. - mniej niż zł 75 zł rocznie 2. - co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie karty dodatkowej 20 zł jednorazowo 5. Obsługa karty dodatkowej 25 zł rocznie 6. Wydanie duplikatu karty 30 zł jednorazowo 7. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10 zł jednorazowo 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% nie mniej niż 5 zł za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 12. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 1 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 15. bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 16. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 17. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 18. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie Rozdział VIII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 5% nie mniej niż 100 zł, od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku 7 : 1.1. na rachunki osób prywatnych bez opłat 1.2. na rachunki rolników indywidualnych bez opłat za każdą wpłatę na rachunki gmin i jednostek pomocniczych gmin za 1. 2 zł odbiór nieczystości i dostawę wody 7 Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.

15 1.4 wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim bez opłat 1.5. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Lubelskim bez opłat 1.6. pozostałe: do 1000,00 zł 2,7 zł powyżej 1000,00 zł 0,5% nie więcej niż 300 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych: 2.1. KRUS 0,5% nie mniej niż 2,7 zł 2.2. ZUS i US 5 zł 2. pozostałe: za każdą wpłatę do 1000,00 zł 2,7 zł powyżej 1000,00 zł 0,5% nie mniej niż 5 zł Wymiana banknotów i monet na inne nominały (Klienci nie posiadający rachunku w Banku): 1. do 5 szt. bez opłat za każdą wymianę 2. powyżej 5 szt. 0,5% nie mniej niż 2 zł Rozdział IX. OPŁATY RÓŻNE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przechowywanie depozytów obcych 30 zł + VAT 2. Wydanie zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik Banku jednorazowo 30 zł + VAT Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) jednorazowo 100 zł + VAT 4. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby fizycznej nie będącej Klientem Banku jednorazowo 100 zł + VAT

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo