Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

2 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim zwana dalej Tabelą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; b) lub w innych okresach rozliczeniowych; c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; d) zgodnie z zawartą umową. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 10. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.

3 11. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków płatnych na każde żądanie, wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, wpłat na cele charytatywne, pierwszej wpłaty przy otwieraniu rachunku bankowego, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z zawartej z posiadaczem rachunku umowy wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności.

4 Rozdział I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Tryb POL-Konto POL-Konto POL-Konto pobierania POL-Konto Senior Student Uczeń 1. Otwarcie konta jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2. Opłata za prowadzenie konta 6 zł 0 zł 1 zł 0 zł Zmiana POL-Konta na POL- Konto Senior jednorazowo 5 zł X X X 4. Zamknięcie konta jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł X 6. Bankowość internetowa 6.1. stały dostęp do CUI 0 zł 0 zł 0 zł X 6.2. za wydanie pierwszego tokena jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X 6. za wydanie drugiego i kolejnego tokena jednorazowo 200 zł 200 zł 200 zł X 6.4. za wydanie tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie używanego jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł X tokena 6.5. opłata za użytkowanie tokena 5 zł 5 zł 5 zł X 6.6. niezwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z usługi jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł X 7. Wpłaty i wypłaty 7.1. wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 7.2. wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8. Przelewy wewnętrzne 8.1. w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 8.2. w bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9. Przelewy zewnętrzne w systemie ELIXIR 9.1. ZUS, US w placówce Banku za przelew 3 zł 0 zł 9.2. pozostałe w placówce Banku za przelew 1,5 zł (dotyczy przelewów wystawionych na posiadacza rachunku lub współmałżonka) 9. w bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 10. Zlecenia stałe uruchomienie, modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego w jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł X placówce Banku realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł X 10. realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł X realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł X 11. Polecenie zapłaty uruchomienie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł X realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł X 11. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł X 12. Karty debetowe wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 12. wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie nowej karty w miejsce utraconej jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia karty jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł użytkowanie karty:

5 - VISA CLASSIC Debetowa 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł - VISA Paywave 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 0 zł - Master Card paypass 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 0 zł transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł krajowych zgodnie z zawartymi umowami wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 3% nie mniej niż 10 zł kartę za granicą realizacja transakcji cashback w kraju 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1000 zł 1000 zł 1000 zł X 12.1 czasowa blokada karty na wniosek Użytkownika w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku zastrzeżenie karty przez Bank jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Banku zmiana PIN w bankomacie jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kopii zbiorczego zestawienia transakcji za dokument 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł akceptujący kartę zmiana limitów na karcie za zmianę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 Pozostałe 11. sporządzenie odpisu Wyciągu z rachunku bankowego, wyciągu pojedynczego dowodu do jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wyciągu 12. wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że rachunek jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł X nie jest zajęty lub innego 1 dokonanie blokady środków na ROR z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł X realizacja z ROR tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu wysłanie monitu w związku z saldem debetowym w ROR od każdej przekazanej kwoty od każdego monitu 30 zł 30 zł 30 zł X 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej

6 Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE PAKIETY Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka Pakiet Standardowy: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej Pakiet Aktywny: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Student: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Uczeń: - prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, - użytkowanie karty debetowej Rozdział III. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego jednorazowo bez opłat 2. Wpłaty i wypłaty z rachunków a vista jednorazowo bez opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków w bankach, z którymi Bank wg postanowień zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu jednorazowo umów oszczędnościowego 4. Realizacja z tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu od każdej przekazanej kwoty 5. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości, wysokości dopisanych odsetek itp. jednorazowo 20 zł 6. Przyjęcia zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 7. Dokonanie zastrzeżenia książeczki oszczędnościowej w placówkach właściwych do zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego jednorazowo 50 zł 8. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 6 zł 9. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej jednorazowo 15 zł 10. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) jednorazowo 20 zł 11. Likwidacja książeczki oszczędnościowej jednorazowo 6 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 1 Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci jednorazowo 15 zł 14. Realizacja przelewu z rachunku a vista za przelew 1,5 zł 15. Wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 16. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków lub dokumentu tożsamości osoby fizycznej jednorazowo 100 zł 17. Zmiana karty wzorów podpisów (dotyczy rachunków SKO, PKZP i Rad Rodziców) jednorazowo 15 zł Druga i kolejna wypłata lub przelew z rachunku oszczędnościowego w za przelew/ 18. PLN w miesiącu kalendarzowym wypłatę 8 zł Rozdział IV. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB 7 zł 12 zł 4 zł 0 zł 30 zł

7 FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ Lp Rodzaj usługi (czynności) Otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego, powierniczego Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego Prowadzenie rachunku powierniczego Prowadzenie indywidualnego otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego Opłata za prowadzenie rachunku dla OSP Tryb pobierania Rolnik Stawka Przedsiębiorca indywidualny, Spółka Instytucja niekomercyjna Wspólnota Mieszkaniowa jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6 zł 30 zł 35 zł 8 zł 30 zł (pobierana z rachunku głównego) 5 zł (pobierana z rachunku głównego) 5. 0 zł X X X X 6. Zmiana typu rachunku jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł X 7. Zamknięcie rachunku bankowego jednorazowo 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 8. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 9. Bankowość internetowa 9.1. stały dostęp do CUI 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 9.2. za wydanie pierwszego tokena jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie drugiego i kolejnego tokena za wydanie tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie używanego tokena jednorazowo 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł 9.5. opłata za użytkowanie tokena 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 9.6. opłata za użytkowanie kart identyfikacyjnych i czytnika X 12 zł 12 zł 12 zł kart 9.7. za wydanie karty identyfikacyjnej do rachunku jednorazowo X 0 zł 0 zł 0 zł 9.8. za wydanie karty identyfikacyjnej w miejsce jednorazowo X 150 zł 150 zł 150 zł uszkodzonej lub zgubionej 9.9. za wydanie pierwszego czytnika kart identyfikacyjnych jednorazowo X 0 zł 0 zł 0 zł za wydanie drugiego i kolejnego czytnika kart jednorazowo X 150 zł 150 zł 150 zł za wydanie czytnika kart w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenie jednorazowo X 350 zł 350 zł 350 zł czytnika użytkowanego wydanie pierwszego i kolejnego tokena Vasco jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 9.1 niezwrócenie czytnika i/lub tokena/tokena Vasco w jednorazowo 350 zł 350 zł 350 zł 350 zł przypadku rezygnacji z usługi 10. Wpłaty i wypłaty wpłata gotówkowa do 1000 zł za wpłatę 0 zł 2,7 zł 2,7 zł 0,3% nie mniej wpłata gotówkowa powyżej za wpłatę 0 zł 0,5% nie więcej niż 300 zł niż 2 zł 1000 zł 10. wypłata gotówkowa za wypłatę 0,4% nie 0,5% nie mniej niż 5 zł 0,3% nie mniej

8 mniej niż niż 2 zł 5 zł 11. Przelewy wewnętrzne w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł przelew pomiędzy własnymi rachunkami oszczędnościowymi 0,25% nie mniej niż 10 zł nie więcej niż 11. za przelew i własnymi rachunkami dla 300 zł X prowadzonej działalności 12. Przelewy zewnętrzne w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł w bankowości internetowej za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 12. przelew w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 1 Zlecenia stałe uruchomienie, modyfikacja, 11. odwołanie zlecenia stałego w jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł placówce Banku 12. realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 14. realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 14. Polecenie zapłaty uruchomienie, modyfikacja, odwołanie polecenia zapłaty jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 14. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 15. Karty debetowe Wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 25 zł 25 zł X 15. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie nowej karty w miejsce utraconej jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia karty jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X Użytkowanie karty: X - VISA BUSINES Debetowa X 5 zł 5 zł X - VISA CLASSIC Debetowa 2 zł X X X - VISA Paywave 2,5 zł X X X - Master Card paypass 2,5 zł X X X Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą 2 0 zł 0 zł 0 zł X Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 0 zł 0 zł 0 zł X krajowych zgodnie z zawartymi umowami Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł X Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 3% nie mniej niż 10 zł kartę zagranicą Realizacja transakcji cashback w kraju 0 zł 0 zł 0 zł X Czasowa blokada karty na jednorazowo 5 zł 10 zł 10 zł X 2 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 3 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej

9 wniosek Użytkownika w placówce Banku 15.1 Zastrzeżenie karty przez Bank jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł X Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce jednorazowo 5 zł 10 zł 10 zł X Banku Zmiana PIN w bankomacie jednorazowo 2 zł 5 zł 5 zł X Zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X Wydanie kopii zbiorczego zestawienia transakcji za dokument 0 zł 10 zł 10 zł X Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt za dokument 5 zł 10 zł 10 zł X akceptujący kartę 16. Pozostałe Sporządzenie odpisu Wyciągu z jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł rachunku bankowego Sporządzenie odpisu pojedynczego dowodu do wyciągu Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł za każde rozpoczęte 10 pozycji 10 zł (opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją było dopisanie odsetek) Dołączanie do wyciągu dokumentów źródłowych 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Wydanie na wniosek Klienta informacji o kształtowaniu się obrotów na rachunku i wysokości zadłużenia Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub innego Dokonanie blokady środków oraz cesja praw do środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami na wniosek Klienta Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł od każdej przekazanej kwoty od każdego monitu 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Wysłanie monitu w związku z saldem debetowym w rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Przyjęcie zgłoszenia i 16.1 wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków lub dokumentu jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł tożsamości osoby fizycznej Druga i kolejna wypłata lub przelew z rachunku lokacyjnego w PLN w miesiącu kalendarzowym za przelew/ wypłatę 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł

10 Rozdział V. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ - PAKIETY Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka Pakiet Na Dobry Początek: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Firma: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, Pakiet Firma Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Agro: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej Pakiet Agro Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - użytkowanie karty debetowej, - bankowość internetowa Pakiet Wspólny Dom Plus: - prowadzenie rachunku bankowego, - bankowość internetowa Rozdział VI. RACHUNKI WALUTOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 40 zł 35 zł 45 zł 7 zł 15 zł 15 zł Stawka Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Klienci Klienci indywidualni instytucjonalni 1. Otwarcie rachunku bankowego jednorazowo 0 zł 0 zł 2. Prowadzenie rachunku bankowego 0 zł 0 zł Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w walucie od wpłaty 0 zł obcej lub w złotych 0,5% nie 4. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w walucie mniej niż 5 zł od wypłaty 0 zł obcej lub w złotych 5. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów z innymi instytucjami jednorazowo 50 zł 50 zł 6. Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub od każdej dokumentu mającego moc takiego tytułu przekazanej kwoty 30 zł 30 zł Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia 7. potwierdzającego, że rachunek nie jest zajęty lub jednorazowo 20 zł 30 zł innego 8. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych 8.1. Przelew SEPA 4 19 zł 4 Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;

11 8.2. Przelew regulowany 5 25 zł 8. Polecenie wypłaty 6 20 zł 8.4. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w 50 zł strukturze IBAN (UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8.) 8.5. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 16 zł 8.6. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta (UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku) 100 zł + koszty banków trzecich 9. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 9.1. Przelew SEPA 19 zł 9.2. Przelew regulowany 25 zł 9. Polecenie wypłaty 20 zł Opłata Non-STP pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN (UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.9.) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami 16 zł walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przekazów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym (Uwaga: opłaty wyszczególnione w pkt i pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i 9.) w trybie pilnym w EUR, USD i GBP 100 zł w trybie przyspieszonym w PLN, EUR, USD i GBP 70 zł 11. Pozostałe czynności Zmiana/ korekta/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym (UWAGA: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 50 zł 100 zł + koszty banków trzecich 20 zł 60 zł 100 zł + koszty banków trzecich 3) występuje opcja kosztowa SHA ; 4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 5 Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swiftowym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 4) występuje opcja kosztowa SHA. 6 Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

12 12. Czeki w obrocie dewizowym Skup czeków podróżniczych (UWAGA: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera od każdego czeku 10 zł się kosztów rzeczywistych) 12.2 Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A. od każdego czeku 20 zł 12. Inkaso czeków (UWAGA: Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może od każdego czeku 100 zł potrącić z kwoty czeku własną opłatę) Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku od każdego czeku 35 zł + koszty rzeczywiste Rozdział VII. KREDYTY Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka Kredyty dla osób fizycznych 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1.1. Od kredytów konsumenckich (w ROR, Gotówka, Bezpieczna Gotówka) i od limitów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowych: - do zł 10 zł - od zł do zł 20 zł - od zł do zł 30 zł - od zł do zł 50 zł - powyżej zł 100 zł 1.2. Od kredytów mieszkaniowych i hipotecznych 100 zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: 2.1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym POL-Konto 2,5% nie mniej niż 50 zł 2.2. Kredyt Gotówka 2,5% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt Bezpieczna Gotówka 5% nie mniej niż 50 zł 2.4. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom dla Klientów: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 1,2% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych 1,5% nie mniej niż 100 zł 2.5. Uniwersalny kredyt hipoteczny dla Klientów a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 1,5% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych 2,5% nie mniej niż 100 zł Pozostałe opłaty 1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 1,5% nie mniej niż 50 zł 4. Zwiększenie lub odnowienie kredytu w rachunku oszczędnościoworozliczeniowym POL-Konto 2,5% nie mniej niż 50 zł 5. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana formy zabezpieczenia) 50 zł 6. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 7. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. 15 zł od każdego wezwania 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania lub zabezpieczenie spłaty kredytu 50 zł za każdą inspekcję Karty kredytowe dla osób fizycznych 1. Wydanie nowej karty kredytowej bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1. - mniej niż zł 54 zł rocznie 2. - co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie karty dodatkowej 10 zł jednorazowo 5. Obsługa karty dodatkowej 12 zł rocznie

13 6. Wydanie duplikatu karty 10 zł jednorazowo 7. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% nie mniej niż 5 zł za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 12. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 1 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 15. bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 16. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 17. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 18. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% nie mniej niż 40 zł, od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Kredyty dla firm i rolników 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 1.1. Od kredytów w rachunku bieżącym dla rolników oraz pożyczek dla rolników: - do zł 10 zł - od zł do zł 20 zł - od zł do zł 30 zł - od zł do zł 50 zł - powyżej zł 100 zł 1.2. Od pozostałych kredytów dla firm i rolników 100 zł 2. Prowizja od przyznanych kredytów: 2.1. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm i rolników na okres do 1 roku - do zł 2,5% nie mniej niż 50 zł - powyżej zł 1,5% nie mniej niż 50 zł 2.2. Kredyt obrotowy dla firm i rolników na okres do 1 roku: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące 2,5% nie mniej niż 50 zł b) pozostałych Klientów 3,5% nie mniej niż 50 zł 2. Kredyt inwestycyjny dl firm i rolników: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące: - do zł 2% nie mniej niż 100 zł - powyżej zł 1,5% nie mniej niż 100 zł b) pozostałych Klientów 3% nie mniej niż 100 zł 2.4. Pożyczka dla firm i rolników: a) posiadających w Banku rachunek minimum 3 miesiące: - do 1 roku 2% nie mniej niż 50 zł - do 2 lat 3% nie mniej niż 50 zł b) pozostałych Klientów - do 1 roku 3% nie mniej niż 50 zł - do 2 lat 4% nie mniej niż 50 zł 2.5. Kredytowa linia hipoteczna dla firm 2% nie mniej niż 100 zł 2.6. Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych 1% nie mniej niż 50 zł 2.7. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych 1,5% nie mniej niż 100 zł Pozostałe opłaty 1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem bez opłat Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty prolongowanej) 4. Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana formy zabezpieczenia) 50 zł 5. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 6. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 1,5% nie mniej niż 50 zł

14 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. 15 zł od każdego wezwania 8. Przeprowadzenie inspekcji przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu (za wyjątkiem gruntów rolnych) 50 zł za każdą inspekcję Przeprowadzenie inspekcji u Klienta w związku z przeglądem 9. (monitoringiem) zabezpieczeń bez opłat 10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości dla potrzeb wypłaty z rachunku powierniczego 100 zł za każdą inspekcję 11. Wystawienie promesy udzielenia kredytu 1,5% kwoty promesy 4. Gwarancje bankowe 4.1. Opłata przygotowawcza 0,5% jednorazowo od kwoty gwarancji 4.2. Prowizja za korzystanie z gwarancji: - do zł 5% w stosunku rocznym - powyżej zł 3,5% w stosunku rocznym 4. Prowizja od kwoty przyznanego limitu 2% do 5% jednorazowo od kwoty gwarancji Karty kredytowe dla firm i rolników 1. Wydanie nowej karty kredytowej bez opłat 2. Wznowienie karty bez opłat Obsługa karty głównej opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 1. - mniej niż zł 75 zł rocznie 2. - co najmniej zł bez opłat 4. Wydanie karty dodatkowej 20 zł jednorazowo 5. Obsługa karty dodatkowej 25 zł rocznie 6. Wydanie duplikatu karty 30 zł jednorazowo 7. Zmiana numeru PIN w bankomacie bez opłat 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10 zł jednorazowo 9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 10. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: w kraju 3% nie mniej niż 5 zł za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 12. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 1 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 15. bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 16. Zmiana danych użytkownika karty 5 zł 17. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 18. Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie Rozdział VIII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 5% nie mniej niż 100 zł, od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku 7 : 1.1. na rachunki osób prywatnych bez opłat 1.2. na rachunki rolników indywidualnych bez opłat za każdą wpłatę na rachunki gmin i jednostek pomocniczych gmin za 1. 2 zł odbiór nieczystości i dostawę wody 7 Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.

15 1.4 wpłaty na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim bez opłat 1.5. wpłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych w Tomaszowie Lubelskim bez opłat 1.6. pozostałe: do 1000,00 zł 2,7 zł powyżej 1000,00 zł 0,5% nie więcej niż 300 zł 2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych: 2.1. KRUS 0,5% nie mniej niż 2,7 zł 2.2. ZUS i US 5 zł 2. pozostałe: za każdą wpłatę do 1000,00 zł 2,7 zł powyżej 1000,00 zł 0,5% nie mniej niż 5 zł Wymiana banknotów i monet na inne nominały (Klienci nie posiadający rachunku w Banku): 1. do 5 szt. bez opłat za każdą wymianę 2. powyżej 5 szt. 0,5% nie mniej niż 2 zł Rozdział IX. OPŁATY RÓŻNE Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Przechowywanie depozytów obcych 30 zł + VAT 2. Wydanie zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik Banku jednorazowo 30 zł + VAT Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) jednorazowo 100 zł + VAT 4. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby fizycznej nie będącej Klientem Banku jednorazowo 100 zł + VAT

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 53/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 06 lipca 2017 r. Obowiązuje od 10 lipca 2017 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku.

Część ogólna. 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter ogólnie obowiązujący i dotyczy wszystkich Klientów Banku. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy określająca zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe ma charakter

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2

Spis treści. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów indywidualnych 2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych... 4 Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe a vista w złotych i walutach wymienialnych...

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spóldzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 06.09.2017 r. z dnia 06.09.2017r. Część ogólna Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 60/20/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 23 grudnia 2015 roku. Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Otmuchowie Nr 5 /2016 z dnia 29.01.2016r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 01.10.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od r.

obowiązuje od r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 75/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04.05.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo