Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje od r. Jarosław, 2014 rok

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 TAB.2 Pozostałe rachunki bankowe TAB. 3 Rachunki terminowych lokat ch w złotych i walutach wymienialnych....9 KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe. 10 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe...11 TAB. 6 Kredyty hipoteczne TAB. 7 Kredyty pozostałe...12 INNE USŁUGI TAB. 8 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 9 Czynności kasowe w złotych PROMOCJE TAB. 10 Czynności kasowe w złotych w Oddziale w Przeworsku i w Filii w Zarzeczu...13 TAB. 11 Czynności kasowe w złotych w Oddziale i w Filii w Rzeszowie...13 USŁUGI NIE BĘDĄCE W OFERCIE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe nie będące w ofercie.. 14 TAB.2 Pozostałe rachunki bankowe TAB. 2 Karty bankowe nie będące w ofercie TAB. 3 Kredyty gotówkowe..16 2

3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Jarosławiu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są : po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Konto Młodzieżowe e PolKonto PolKonto Optymalne Konto Standard PolKonto VIP 1. Otwarcie rachunku. jednorazowo 2. Opłata za Pakiet usług zawierający: prowadzenie rachunku, miesięcznie wpłaty gotówki, wypłaty gotówki 4), dostęp do systemu bankowości internetowej, przelewy wewnętrzne /5 zł. /3 zł. /3 zł. /5 zł. 3. Przelewy krajowe 3.1 Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR : w placówce Banku za przelew 3 zł. 5 zł. 3 zł. 3 zł. 3 zł w systemie bankowości internetowej 0,5 0,5 3.2 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce za przelew 15 zł. Banku 4. Przelewy zagraniczne 4.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty 5) 0,25% min. 3 max Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym Realizacja (skup) przelewów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 5 zł. EUR przelewy SEPA przelewy regulowane ,1% polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów min. 20zł. max. 100zł. BEN lub SHA * 4.4 Zwrot nie podjętej kwoty przelewu 7) 0,15% min. 20zł.max. 100zł. 4.5 Zlecenie poszukiwania przelewu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 8) za zlecenie 75zł. + koszty banków trzecich 4.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej 5 równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 8 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości 10 w innej walucie wymienialnej 4.7 Opłata NonSTP 10) Zmiany/ korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta 75 zł. + koszty banków trzecich 4.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia 1 potwierdzającego wykonanie przelewu 4.10 Nadanie komunikatu SWIFT 1 5. System CUI 5.1 Aktywacja usługi jednorazowo 5.2 Korzystanie z usługi miesięcznie 5.3 Wydanie tokena jednorazowo 5.4 Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w jednorazowo 15 przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi 6. Zlecenie stałe na rachunek: 6.1 w Banku za zlecenie 4

5 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Konto Młodzieżowe e PolKonto PolKonto Optymalne Konto Standard PolKonto VIP 6.2 w innym banku krajowym 1 1 zł. 7. Polecenie zapłaty: 7.1 realizacja z rachunku dłużnika 1 1 zł. 7.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, za zlecenie 8. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 1 : 8.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 5 zł. 8.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 14) miesięcznie 2 zł. 9. Karty debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana 9.1 Wydanie nowej karty. jednorazowo 9.2 Wznowienie karty. jednorazowo 9.3 Opłata za użytkowanie karty 15) miesięcznie 0 / 2 zł. 16 ) 0 / 2 zł. 16) 0 / 2 zł. 16) 0/ 2 zł. 16) 0/ 2 zł. 16) 9.4 Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 5 zł. 9.5 Transakcje bezgotówkowe 9.6 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 17) w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 9.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek jednorazowo Użytkownika. 4 zł. 9.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czeki gotówkowe 10.1 Realizacja czeku gotówkowego w Banku oraz w Grupie BPS 18) za czek 10.2 Potwierdzenie czeku za czek 5 zł Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł Inkaso czeku za czek 5 zł. 11. Wyciąg z konta bankowego: 11.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną za wyciąg w Banku, 11.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej za wyciąg 11.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, za przesyłkę 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 12. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: 12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł. max 2 za cały rok 12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max 3 za cały rok 13. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument 1 wypadek jego śmierci 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 14.1 z Bankiem jednorazowo 14.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł. 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 19) za każdą wyegzekwowaną kwotę 17. Wydanie informacji o stanie środków na rachunku za dokument 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i za dokument 2 zaświadczeń bankowych 2 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) ) 15) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty Opłaty za Pakiet usług wynoszą 0 zł, gdy wpływy na rachunki w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wynoszą odpowiednio nie mniej jak: a) dla epolkonta: zł, b) dla Polkonta Optymalnego: 800 zł, c) dla Polkonta VIP: 300 Opłata za Pakiet usług wynosi 0 zł, gdy średnie saldo na rachunku w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wynosi nie mniej jak 100 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt.5.6 w przypadku opcji Kosztowej OUR Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt , Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew Opłata pobierana z rachunku dłużnika Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobiera od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Za każdą kartę wydaną do rachunku 5

6 16) 17) 18) 19) Opłata pobierana w przypadku niedokonania lub dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 200 zł. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek ch z wkładami płatnymi na każde żądanie Opłata pobierana od posiadacza rachunku TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POLZysk POLIKE w walucie dla PKZP i SKO 1. Otwarcie rachunku. jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0/3 zł. 3. Wpłaty i wypłaty 3.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 3. 2 wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc) pierwsza wypłata od kwoty 0 zł kolejna wypłata od kwoty 8zł. 4. Przelewy krajowe 4.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew 4) w systemie CUI za przelew 4) 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 4) 3 zł. 3 zł. 3 zł w systemie CUI za przelew 4) 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET placówce Banku za przelew 15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł. 5. Przelewy zagraniczne 5.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA przelewy regulowane 3 polecenia wypłaty 5) 0,25% min. 3 max Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 6) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym 8 Realizacja (skup) przelewów w obrocie 5.3 dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy na kwoty nie przekraczające 5 zł równowartości 10 EUR przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA * Zwrot nie podjętej kwoty przelewu 7) Zlecenie poszukiwania przelewu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 8) za zlecenie Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 0,1% min. 20zł. max. 100zł. 0,15% min. 20zł.max. 100zł. 75zł. + koszty banków trzecich Opłata NonSTP 10) Zmiany/ korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta 75 zł. + koszty banków trzecich 5.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia 1 potwierdzającego wykonanie przelewu 5.10 Nadanie komunikatu SWIFT 1 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 6. System CUI: POLZysk POLIKE w walucie dla PKZP i SKO 6.1 Aktywacja usługi jednorazowo 6.2 Korzystanie z usługi miesięcznie 6.3 Wydanie tokena jednorazowo 6.4 Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o jednorazowo 15 świadczenie usługi 7. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 7.1 telefonicznie na hasło 1 5 zł. 5 zł. 5 zł. miesięcznie 7.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 1 2 zł. 2 zł. 2 zł. 8. Wydanie blankietów czeków 1 za czek 1 zł. 9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w BS Jarosław, za wyciąg 9.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej 9.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu za każdą za przesyłkę przesyłkę 14), 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 9.4 sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 9.5 Duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 10. Przyjecie zgłoszenia o utracie czeków 8) za zgłoszenie 25 zł. 11. Likwidacja rachunku jednorazowo 12. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 15) 13. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku dla banków zagranicznych 14. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 14.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za każdą wyegzekwowaną kwotę jednorazowo 15 zł. 3 zł. max. 2 za cały rok za dokument 14.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max. 3 za cały rok 15. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci za dokument Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawarta umowę: 16.1 z Bankiem jednorazowo 16.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł. 5 zł. 5 zł. 18. Wydanie informacji o stanie środków na rachunku za dokument 19. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych za dokument Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD; 10 EUR; 10 GBP Nie pobiera się opłaty w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego w złotych Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej ) Drugi i kolejny przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (1 miesiąc) 6 zł. 5) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt.5.6 w przypadku opcji Kosztowej OUR 6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt ) 8) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 9) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt , Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi ) 15) w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Dotyczy rachunków do których były wcześniej wydawane czeki Na życzenie klienta Opłata pobierana od posiadacza rachunku 7

8 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat ch w złotych i walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku miesięcznie 2. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System CUI: Dostęp do systemu miesięcznie 4. Wpłaty i wypłaty: 4.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew w systemie CUI za przelew 4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 3 zł. 3 zł w systemie CUI za przelew 4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET placówce Banku za przelew 15 zł. 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym: przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty 0,25% min. 3 max. 300 zł. 0,25% min. 3 max. 300 zł. 6.2 Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 4) : w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w PLN, USD i GBP w trybie przyspieszonym 8 8 Realizacja (skup) przelewów w obrocie dewizowym, 6.3 otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: przelewy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR od 5 zł. 5 zł. transakcji przelewy SEPA przelewy regulowane polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA * 0,1% min. 20zł. max. 100zł. 0,1% min. 20zł. max. 100zł. 6.4 Zwrot nie podjętej kwoty przelewu 5) 0,15% 0,15% min. 20zł.max. 100zł. min. 20zł.max. 100zł zł. + 75zł. + Zlecenie poszukiwania przelewu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 6) za zlecenie koszty banków koszty banków trzecich trzecich 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) : przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR 5.000,01 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Opłata NonSTP 8) Zmiany/ korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie klienta 75 zł. + koszty banków trzecich 75 zł. + koszty banków trzecich 6.9 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego 1 1 wykonanie przelewu 6.10 Nadanie komunikatu SWIFT Książeczki oszczędnościowe 9) 7.1 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej jednorazowo 5 zł. 7.3 Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 5 zł. 7.4 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 15 zł. 7.5 Likwidacja książeczki. jednorazowo Usługa aktywna tylko w przypadku posiadania rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 8

9 Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt.5.6 w przypadku opcji Kosztowej OUR 4) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 7) Do przeliczenia wartości progów podanych w EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt , Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi 9) w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje Dotyczy rachunków do których była wcześniej wydawana książeczka KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe Lp. Tryb pobierania Rodzaj usług (czynności) VISA CLASSIC 1. Wydanie nowej karty. jednorazowo 2. Wznowienie karty. jednorazowo 3. Obsługa karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 mniej niż zł 3.2 co najmniej 6 000zł 4. Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. jednorazowo 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. jednorazowo 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. jednorazowo 8. Transakcje bezgotówkowe 9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków : 9.1 w kraju 3 % min. 5zł. 9.2 za granicą 3 % min. 10zł. 10. Przelew z karty za przelew 3 % min. 5zł. 11. Sprawdzenie salda w bankomacie 12. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 3zł. 13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę. 14. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 16. Obsługa nieterminowej spłaty jednorazowo 15zł. 17. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3% min. 4 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/ upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. rocznie 54 zł. KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku prowizja przygotowawcza wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1. Gotówkowego : 5% 2.2. Bezpieczna Gotówka kwoty kredytu 5% 2.3. Kredyt odnawialny : dla posiadaczy rachunku POLKonto VIP 1 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POLKonto kwoty kredytu 1,5% 2.4 Debet w rach. oszczędnościowo rozliczeniowym 1,5% kwoty debetu 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem kwoty wcześniejszej spłaty 9

10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku prowizja przygotowawcza wnioskowanej kwoty 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu kwoty od 0,50% min 5 prolongowanej 5. 1 % min 1 Podwyższenie kwoty kredytu 4) kwoty podwyższenia 6. Podwyższenie kwoty debetu w rach. oszczędnościowo rozliczeniowym kwoty podwyższenia 1,5% 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo Wysłanie upomnień / wezwań do zapłaty 5) za monit 15 zł. 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek kredytobiorcy 6) jednorazowo 2 Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych w Banku prowizja niższa o 1% a dla klientów, którzy założą wym. rachunki prowizja niższa o 2% ( nie dotyczy Oddział Rzeszów) W Oddziale Rzeszów: a) dla posiadaczy i tych Klientów którzy założą rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowizja 3 % b) dla pozostałych Klientów prowizja 5 % Prowizję za przedłużenie umowy na następny okres pobiera się w wysokości, jak za udzielenie kredytu 4) Prowizję za podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego pobiera się w wysokości jak za udzielenie kredytu odnawialnego 5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 6) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. TAB. 6 Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu : 2.1 Mój Dom/ Kredyt Hipoteczny kwoty od 1,5% 2.2 Rodzina na swoim kredytu od 1,5% 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu kwoty od 0.5 % min. 50 zł kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 5. kwoty Spłata całości lub części kredytu przed terminem wcześniejszej spłaty 6. kwoty Prolongowanie terminu spłaty kredytu prolongowanej od 0,5% min 5 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej jednorazowo Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych dotyczących udzielonego kredytu na wniosek jednorazowo Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu jednorazowo 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty jednorazowo 15zł. 14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20zł. Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 7 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych: 2.2 dla posiadaczy rachunków POLKonto kwoty od 2,0% 2.3 dla pozostałych Klientów spłaty od 3,0% 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 4. kwoty Spłata całości lub części kredytu przed terminem wcześniejszej spłaty 10

11 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza wnioskowanej kwoty 5. kwoty Prolongowanie terminu spłaty kredytu prolongowanej od 0,5% min 5 6. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek kredytobiorcy jednorazowo 2 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 5 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 2 9. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy jednorazowo Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty jednorazowo 20zł. 13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20zł. Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 8 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania 1. Inkaso czeków ¹ ) od łącznej wartości 0,25%min.20zł.max.300zł. czeków w jednej walucie 2. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 50zł. +koszty rzecz. banków trzecich 3. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 3.1. czeki opiewające na euro EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 3.2 czeki opiewające na funty brytyjskie GBP płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 3.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 3.4 czeki opiewające na dolary australijskie AUD płatne w Australii za czek 15 AUD 3.5 czeki opiewające na duńskie korony DKK płatne w Danii 50 DKK 4. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa 15 zł. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 3 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 4 EUR TAB. 9 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki osób fizycznych i rachunki Rad Rodziców w tut. Banku 2. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych za: 2.1 czynsz w Spółdzielni Mieszkaniowej w Jarosławiu i Zarzeczu oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych mających rachunek w tutejszym Banku 2.2 usługi świadczone przez PGKiM w Jarosławiu, ZGK w Kańczudze 2.3 na rzecz: TV RAM, TV AZART, INTERNET ENTER, PHU PROSAT, INTERNET LEŚNIOWSKI 2 zł. 2.4 wpłaty na cele charytatywne 2,5 2.5 Pozostałe wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 2,50 zł do kwoty 1,000 zł. 0,5% powyżej 1,00 3. Wymiana banknotów i monet 0,2% nie mniej niż 2 zł. Opłaty za czynności kasowe w Oddziale i Filii w Rzeszowie przedstawione zostały w części PROMOCJE w TAB

12 PROMOCJE TAB. 10 Czynności kasowe w złotych w Oddziale i Filii w Rzeszowie Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych na rachunki osób fizycznych i rachunki Rad Rodziców 2. Wpłaty gotówkowe osób fizycznych za: telefony, gaz, energię elektryczną, Internet, czynsz za mieszkanie, wodę i kanalizację, wywóz śmieci dokonywane przez: 2.1 klientów posiadających rachunek w tut. Banku 0,8 2.2 pozostałych klientów 1,99 zł. do kwoty 1000 zł, 0,5% powyżej Pozostałe wpłaty na rachunki prowadzone w innych bankach 1,99 zł. do kwoty 1000 zł, 0,5% powyżej Wpłaty na cele charytatywne 5. Wymiana banknotów i monet 0,2% nie mniej niż 2 zł. USŁUGI NIE BĘDĄCE W OFERCIE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania POLKonto Junior POLKonto Student ROR/PolKonto 1. Otwarcie rachunku. jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2 zł. 3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 4. Wypłata gotówkowa za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku: 5.1 w placówce Banku za przelew 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR : 6.1 za przelew 3 zł. 3 zł. w placówce Banku 3 zł. 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł. 7. Zlecenie stałe na rachunek: 7.1 w Banku za zlecenie 7.2 w innym banku krajowym 4) 1 zł. 8. Polecenie zapłaty: 8.1 realizacja z rachunku dłużnika 5) za zlecenie 1 zł. 8.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, 9. System Bankowości Internetowej: 9.1 aktywacja usługi jednorazowo 9.2 korzystanie z usługi miesięcznie 1 zł. 9.3 wydanie tokena. jednorazowo 9.4 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak jednorazowo zwrotu sprawnego tokena w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi 10. Wyciąg z konta bankowego: 10.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę za wyciąg upoważnioną w Banku, 10.2 wysyłany na adres poczty elektronicznej za wyciąg 10.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: raz w miesiącu, częściej niż raz w miesiącu za każdą za przesyłkę przesyłkę, 5 zł sporządzony na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł duplikat wyciągu za wyciąg 5 zł. 11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 6) : 11.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 5 zł przekazywane w formie komunikatu SMS 7) miesięcznie 2 zł. 12. Karty płatnicze 12.1 Wydanie nowej karty. jednorazowo 12.2 Wznowienie karty. jednorazowo 12.3 Opłata za użytkowanie karty 8) miesięcznie 0 / 2 zł. 9) 12

13 Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania POLKonto Junior POLKonto Student ROR/PolKonto 12.4 Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 5 zł Transakcje bezgotówkowe 12.6 Transakcje gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) w innych bankomatach w kraju 4 zł w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 6 zł w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 12.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na jednorazowo wniosek Użytkownika. 4 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Realizacja czeku gotówkowego w Banku oraz w Grupie BPS 1 za czek 14. Potwierdzenie czeku za czek 5 zł. 15. Wydanie blankietów czeków za czek 1 zł. 16. Inkaso czeku za czek 5 zł. 17. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: 17.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł. max 2 za cały rok 17.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł. max 3 za cały rok 18. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument 1 rachunku na wypadek jego śmierci 19. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 19.1 z Bankiem jednorazowo 19.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł. 21. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 1 za każdą wyegzekwowaną kwotę Wydanie informacji o stanie środków na rachunku 23. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych za dokument za dokument 2 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1 1 Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty Opłata pobierana jest w przypadku braku wpływów w miesiącu na konto w wysokości minimum 1 00 począwszy od r. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew Opłata pobierana z rachunku dłużnika Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków Opłata pobiera od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa Za każdą kartę wydaną do rachunku Opłata pobierana w przypadku niedokonania lub dokonania operacji bezgotówkowych zaksięgowanych w miesięcznym cyklu prowizyjnym na kwotę mniejszą niż 20 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku Dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek ch z wkładami płatnymi na każde żądanie Opłata pobierana od posiadacza rachunku TAB. 2 Pozostałe Rachunki bankowe Tryb pobierania Lp. Rodzaj usług (czynności) POLEfekt założony do r. 1. Otwarcie rachunku. jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku. miesięcznie 3. Wpłata na rachunek. za wpłatę 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego ( 1 miesiąc) : 4.1 pierwsza wypłata od kwoty 4.2 kolejne wypłaty 0,25% min.5zł. 5. Przelew na rachunek w Banku : 5.1 w placówce Banku za przelew 13

14 Tryb pobierania Lp. Rodzaj usług (czynności) POLEfekt założony do r. 5.2 w systemie bankowości internetowej 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR : 6.1 w placówce Banku za przelew 3 zł. 6.2 w systemie bankowości internetowej 1 zł. 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET w placówce Banku : za przelew 15 zł. 8. System Bankowości Internetowej: 8.1 aktywacja usługi jednorazowo 8.2 korzystanie z usługi miesięcznie 8.3 wydanie tokena jednorazowo 8.4 wydanie nowego tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu tokena w przypadku rozwiązania umowy o jednorazowo 15 świadczenie usługi 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 9.1 telefonicznie na hasło 5 zł. miesięcznie 9.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 4) 2 zł. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 4) Opłata pobierana od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa TAB. 3 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania VISA Electron VISA Classic Maestro Junior 1. Wydanie nowej karty. jednorazowo 2. Wznowienie karty. jednorazowo Opłata miesięczna za użytkowanie karty miesięcznie 4. Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 8 zł. 8 zł. 8 zł. 5. Dokonanie dyspozycji zastrzeżenia jednorazowo 6. Transakcje bezgotówkowe 7. Transakcje gotówkowe: 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami ( wykaz bankomatów na stronie internetowej Banku) 7.2 w innych bankomatach w kraju, 4 zł. 4 zł. 4 zł. 7.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min poprzez usługę Visa cash back w Polsce 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju, 5zł. 5zł. 5zł. 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2 % min. 1 2 % min. 1 2 % min Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany okres 3 zł. 3 zł. 3 zł. 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. jednorazowo 4 zł. 4 zł. 4 zł. 10. Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym jednorazowo (miesięcznie) 11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo TAB. 4 Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Szybka gotówka kwoty kredytu 5% 2. Na zakup pojazdów: 2.1 przy zakupie nowego pojazdu od 1% 2.2 przy zakupie pojazdu używanego kwoty kredytu od 1,5% 14

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 2 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 12 stycznia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/2016 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 09.06.2016 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 116/2016 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 25.11.2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA LISTOPAD 2016 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych

Tabela opłat i prowizji bankowych. Banku Spółdzielczego w Nałęczowie. dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 58/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nałęczowie z dnia 10.12.2010r. (ze I zmianą 41/2011; II zmiana 51/2011; III zmiana 14/2012, IV zmiana 51/2012, V zmiana 15/2013, VI zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 150/2017 Zarządu BS w Łęcznej z dnia 31października2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁĘCZNEJ - DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2017

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 listopada 2013 r.

Warszawa, 04 listopada 2013 r. Załącznik do Uchwały Nr 59/12/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 października 2013 roku. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012 r. Warszawa, 04 listopada 2013 r. Spis treści: Zasady opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 9/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 27.02.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje: - Tab. 11 od 02.03.2015r. - Tab. od 1 do 10 - od 01.05.2015r.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, listopad 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r.

Warszawa, kwiecień 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 21/06/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014 roku. dla umów zawartych od 01.04.2014 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 31.03.2014 obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Spis treści: Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 55/12/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.12.2014r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje od 01.02.2015r. dla Umów zawartych od dnia 02.07.2012

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 48 z dnia 14.06.2017 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla Klientów Indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19 /2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 09.03.2017 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych marzec 2017

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo