BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie dotyczący klientów indywidualnych Iława, lipiec 2015 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Iławie dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Iławie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) Zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) Zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-KONTO Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto Senior Student Junior VIP 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym jedyną 5,00 zł 5,00 zł operacją jest dopisanie odsetek 3. Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 4. Zmiana umowy z rachunku Pol-Konto na Pol-Konto Senior 5. Wpłata gotówki na rachunek w jednostkach BS 6. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS 7. Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem Spółdzielczym w ramach awizowania wypłaty Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty 0,20 % 8. Opłata za wypłatę gotówkową w przypadku braku wcześniejszego awizowania wypłaty Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających Przelewy na rachunki: 9.1. Klientów prowadzone w jednostkach BS - złożone papierowo w Oddziale Banku - złożone w systemie bankowości elektronicznej 9.2. W innych bankach krajowych - złożone papierowo w Oddziale Banku 4,50 zł - złożone w systemie bankowości elektronicznej 1,00 zł 9.3. W systemie SORBNET Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu wystawienia dokumentu z systemu finansowo - księgowego Banku Uwaga: Opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt od 9.1. do 9.3. Opłata nie dotyczy dyspozycji spłaty kredytu i odsetek oraz zakładanych lokat w jednostkach Banku 1,50 zł 10. Zlecenia stałe: - rejestracja zlecenia - modyfikacja / odwołanie zlecenia 5,00 zł - realizacja zlecenia stałego Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 2,00 zł 11. Polecenia zapłaty: rejestracja polecenia zapłaty odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 5,00 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza 12. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za złożenie jednego odwołania 2,50 zł 13. Indywidualny Rachunek Internetowy Korzystanie z Indywidualnego Rachunku Internetowego opłata miesięczna Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem wysłane za pośrednictwem SMS oraz wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS opłata miesięczna 14. Wyciągi z konta bankowego: Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5,00 zł 3

4 14.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł Sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku 5,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Telefonicznie na hasło Za zmianę numeru telefonu dotyczy usługi SMS 5,00 zł 16. Czeki: Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku Spółdzielczego w Iławie Potwierdzenie czeku od każdego czeku 4,00 zł Wydanie czeku za jeden blankiet 0,50 zł Inkaso czeku 5,00 zł 17. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia: (wartość z vat 23%) o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem 24,60 zł o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i / lub wysokością obrotów i / lub wysokością salda i / lub 49,20 zł informacją o zajęciach komorniczych 19. Przyznanie debetu Miesięczna opłata za korzystanie z debetu 1,00 zł 1,00 zł 20. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 15,00 zł 21. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: - za każdą stronę 5,00 zł 22. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 5,00 zł 23. Zamknięcie rachunku 24. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków Wysyłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty 25. z tytułu niedozwolonego debetu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Odzyskanie środków pieniężnych (kwoty zrealizowanego zlecenia) w przypadku, gdy zlecenie zostało zrealizowane na podstawie nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (numer rachunku NRB) wskazanego przez zleceniodawcę Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta + koszty banków trzecich 3 4

5 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE POL-EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego - pierwsza wypłata - kolejne wypłaty 0,25 % nie mniej niż 5,00 zł 5. Przelewy na rachunki: Klientów prowadzone w jednostkach BS w innych bankach krajowych 4,50 zł w systemie SORBNET 3 6. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 6.1. Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 7. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem (wartość z vat 23%) 24,60 zł 7.1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i /lub wysokością obrotów i salda i/ lub informacją o zajęciach komorniczych 49,20 zł (wartość z vat 23%) 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 9. Wyciągi z konta bankowego: 9.1. Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 9.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 9.3. Sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku 5,00 zł 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Telefonicznie na hasło 11. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: - za każdą stronę 5,00 zł 12. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 5,00 zł 13. Zamknięcie rachunku 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków + koszty banków trzecich 15. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 16. Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta 5

6 RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku 6. Przelewy na rachunki: 6.1. Klientów prowadzone w jednostkach BS 6.2. w innych bankach krajowych 4,50 zł 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 8. Zamknięcie rachunku 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 11. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków 13. Umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł 14. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. + koszty banków trzecich 15. Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta 16. Za dokonanie zastrzeżenia w bazie dokumentów zastrzeżonych 6

7 RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku 6. Przelew z rachunku na rachunek: prowadzony w jednostkach BS w innych bankach krajowych 4,50 zł 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 8. Zamknięcie rachunku 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 11. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków 13. Umorzenie książeczki terminowej 5,00 zł 14. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 15. Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta + koszty banków trzecich 7

8 POZOSTAŁE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH Rady Rodziców Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe SKO Inne Jednostki Organizacyjne nieposiadające osobow. praw. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym jedyną 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł operacją jest dopisanie odsetek 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku 5. Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem Spółdzielczym w ramach awizowania wypłaty Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty 0,20 % 6. Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w przypadku braku wcześniejszego awizowania wypłaty Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających Przelewy na rachunki: 7.1. Prowadzone w jednostkach BS - złożone papierowo w placówkach Banku - złożone w systemie bankowości elektronicznej 7.2. W innych bankach krajowych - złożone papierowo w placówkach Banku - złożone w systemie bankowości elektronicznej 5 4,50 zł 1,00 zł w systemie SORBNET 3 8. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 0,50 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Uwaga: Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 10. Wyciąg z konta bankowego: Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 11. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 12. Zamknięcie rachunku 13. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i / lub wysokością obrotów i salda (wartość z vat 23%) 24,60 zł Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków Realizacja stałych zleceń na rachunki: Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew - Klientów prowadzone w jednostkach BS 2,00 zł - w innych bankach krajowych 2,00 zł - złożone w systemie bankowości elektronicznej 1,00 zł Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta + koszty banków trzecich 8

9 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-KONTO VISA Classic Debetowa 1. Wydanie / wznowienie karty debetowej dla posiadacza rachunku 1.1. Wydanie / wznowienie karty debetowej dla użytkownika karty 2. Opłata miesięczna za użytkowanie karty od każdej wydanej do rachunku: 1,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy rachunków POL-KONTO JUNIOR, POL-KONTO STUDENT 2.1. Transakcje bezgotówkowe 1) 2) 2.2. Transakcje gotówkowe 2) - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalnych POS 3. zgodnie z zawartymi umowami 3) - w innych bankomatach w kraju 4,00 zł - w bankomatach akceptujących kartę za granicą 4) 2,00 % nie mniej niż 1 - w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł - w punktach akceptujących kartę za granicą 4) 2,00 % nie mniej niż 1 - w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł Wymiana karty lub wydanie duplikatu karty Uwaga: Nie pobiera się opłaty z przyczyn niezależnych od Klienta 1 4. Zmiana numeru PIN 5. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4) 1,00 zł 6. Rozpatrzenie reklamacji 7. Zmiana danych Użytkownika karty 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Zablokowanie / odblokowanie / zastrzeżenie karty 11. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 2,00 zł 1) 2) 3) 4) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Uchwała Nr 19/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia r. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej banku Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9

10 KARTY KREDYTOWE LP. Rodzaj usługi (czynności) Tryb Visa Visa Visa pobierania Credit Gold Classic 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 2. Wznowienie karty jednorazowo 3. Opłata karty kredytowej 1) 3.1. W 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: Mniej niż 6 60 po 11 miesiącach 54,00 zł Co najmniej 6 60 od dnia wydania 4. Opłata pobierania od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1. Mniej niż 6 00 karty 54,00 zł 4.2. Co najmniej 6 00 rocznie 4.3. Mniej niż Co najmniej Wydanie dodatkowej karty jednorazowo 6. Obsługa dodatkowej karty rocznie 25,00 zł 7. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 25,00 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo jednorazowo jednorazowo 11. Transakcje bezgotówkowe 2) 4) jednorazowo 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: W kraju jednorazowo Za granicą 4) jednorazowo 13. Przelew z karty za przelew 3,00 % nie mniej niż 5,00 zł 3,00 % nie mniej niż 1 3,00 % nie mniej niż 5,00 zł 14. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 10

11 KARTY KREDYTOWE LP Rodzaj usługi (czynności) Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Tryb pobierania jednorazowo jednorazowo Visa Credit Visa Gold 17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 18. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty jednorazowo 19. Obsługa nieterminowej spłaty 3) jednorazowo 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3,00 % nie mniej niż 4 Visa Classic 1) 2) 3) 4) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Uchwała Nr 19/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia r. 11

12 KREDYTY KONSUMPCYJNE KREDYTY MIESZKANIOWE MÓJ DOM UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE KREDYTY KONSOLIDACYJNE 1. Opłata przygotowawcza od kredytu: Uwaga: Opłata bezzwrotna pobierana w dniu przyjęcia wniosku 1.1. Konsumpcyjnego Mieszkaniowego, uniwersalnego hipotecznego, konsolidacyjnego 3 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1. Gotówkowego 2,00 % 2.2. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków POL-KONTO (od kwoty przyznanego kredytu) 1,50 % Uwaga: Pobiera się opłatę za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu 2.3. Z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielone od r. 5,00 % 2.4. Samochodowego 2,00 % 2.5. Bezpieczna Gotówka od 2,50 % * do 4,00 % * 2.6. Mieszkaniowego 2,00 % 2.7. Uniwersalnego kredytu hipotecznego 2,50 % 2.8. Kredyt konsolidacyjny od 1,00 % do 3,00 % nie mniej niż Przyjęcie wniosku o prolongatę 1 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) liczona od kwoty prolongowanej - za prolongatę do 3 miesięcy 1,00 % - za prolongatę powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy 2,00 % - za prolongatę powyżej 12 miesięcy 3,00 % 5. Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy 0,10 % kwoty pozostającej do spłaty nie mniej niż Zmiana innych postanowień umowy, niż zmiana zabezpieczenia, o kredyt dokonywanych na 0,10 % wniosek Klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu nie mniej niż 5 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,50 % Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu nie mniej niż Prowizja za wcześniejszą spłatę innych kredytów 9. Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia 0,50 % nie mniej niż Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres gwarantowania lub poręczenia 0,50 % 11. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki od każdego złożonego do sądu wniosku Wysłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Przeprowadzenie inspekcji u Klienta Udzielenie konwersji kredytu, przejęcie zadłużenia, zmiana dłużnika na wniosek Klienta, umowy ugody od kwoty umowy Wydanie postanowień w sprawie zwolnienia części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz banku z tytułu udzielonego kredytu Opłata za wydanie zaświadczenia na dokonanie wykreślenia hipoteki z KW lub zastawu (wartość z vat 23%) Uwaga: Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki w okresie 6 miesięcy od spłaty kredytu nie pobiera się opłaty 1,00 % nie mniej niż ,45 zł 18. Za poszukiwanie informacji o Kliencie z Biura Informacji Kredytowej S.A Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł * Zgodnie z Uchwałą nr 67/AB/2014 z dnia r. - Wysokość prowizji od udzielenia kredytu: 1) dla kredytów oprocentowanych wg stałej stopy procentowej prowizja w wysokości 3,5 % 2) dla kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej prowizja w wysokości 4,0 % 3) przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie GRKB - obniżyć ww. prowizje od udzielenia kredytu o 1,0 p.p. (tj. do wysokości 2,5 % i 3,0 %) 12

13 KREDYTY KONSUMPCYJNE KREDYTY MIESZKANIOWE MÓJ DOM UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE KREDYTY KONSOLIDACYJNE 21. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych (wartość z vat 23%) 24,60 zł 22. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 23. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy opłata za każdy dokument 5,00 zł 24. Wydanie zaświadczenia: stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, wysokość spłat zadłużenia, historii kredytu (wartość z vat 23%) 36,90 zł potwierdzającego posiadanie rachunku i / lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że 49,20 zł rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia (wartość z vat 23%) 25. Potwierdzenie wykonania przelewu 26. Potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie potwierdzenia faksem 5,00 zł 27. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Klienta nie uwzględnione w taryfie 5 13

14 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ 1. Przechowywanie wartości w depozycie bankowym (książeczek, duplikatów kluczy jednostek, dokumentów) opłata miesięczna Uwaga: Opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu; opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc w okresach kwartalnych 15,00 zł 2. Potwierdzenie wiarygodności podpisów Klientów Banku z kartą wzorów podpisów 1 3. Dokonanie zastrzeżenia w bazie dokumentów zastrzeżonych 4. Przyjęcie książeczki do depozytu 1 5. Likwidacja książeczki mieszkaniowej z naliczeniem premii gwarancyjnej 25,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu) 25,00 zł 7. Usługi nie przewidziane w taryfie Wg umowy z Klientem 8. Za zamianę krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne: 8.1. Zamiana bilonu: a) o nominale od 0,01 zł 0,05 zł - do kwoty 1,00 zł włącznie - powyżej kwoty 1,00 zł 1,00 % wartości nie mniej niż 0,50 zł b) o nominale od 0,10 zł 5,00 zł - do kwoty 1 włącznie - powyżej kwoty 1 1,00 % wartości nie mniej niż 2,00 zł 8.2. Zamiana banknotów a) do kwoty 20 włącznie b) powyżej kwoty włącznie 0,10 % wartości nie mniej niż 2,00 zł c) powyżej kwoty ,25 % wartości 9. Wymiana banknotów wycofanych z obiegu po dniu 01 stycznia 1997 r. 14

15 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMORNICZĄ 1. Sporządzenie i przekazanie pisemnej informacji, w szczególności o rachunkach bankowych, obrotach lub saldach na takich rachunkach, o kredytach klienta na żądanie sądu cywilnego lub komornika sądowego: a) negatywnej * b) pozytywnej * * Zgodnie z Uchwałą nr 73/AB/2014 z dnia r. 15

16 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: Uwaga: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA polecenia wypłaty / przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR Uwaga: Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z innego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA przelewy SEPA Uwaga: Przelew SEPA to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpienie do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 7,00 zł 15,00 zł 1.3. przelewy regulowane 1.4. Polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek złotowy lub wypłaty gotówkowej a) z przekazaniem środków na rachunek złotowy lub wypłaty gotówkowej - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10 % nie mniej niż nie więcej niż Z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 1 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty / przelewu regulowanego / świadczenia rentowego Uwaga: W przypadku zwrotu przelewu SEPA nie pobiera się żadnych opłat 3. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.4 Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 0,15 % nie mniej niż i nie więcej niż koszty rzeczywiste 5. Odwołanie zlecenia z pkt. 4 + koszty rzeczywiste 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1. Przelewy SEPA 15,00 zł 6.2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty gotówkowej z Zrzeszeniu Banku BPS S.A Polecenia wypłaty Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 13, w przypadku opcji kosztowej OUR - w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku 0,25 % nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 16

17 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta od każdego 6.4. polecenia wypłaty Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności Uwaga: Dodatkowo, koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: Uwaga: Opłatę wyszczególnioną w pkt. 8 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD z datą waluty dziś : a) zlecenia do kwoty 1 000,00 USD i 1 000,00 EUR Bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty 1 000,00 USD i 1 000,00 EUR Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w GBP z datą waluty dziś Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR, USD, GBP i PLN z datą waluty jutro 9. Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Dodatkowo, koszty banków trzecich Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających przekazów opłata miesięczna Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty Uwaga: Do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim) a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5 000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej b) przy kwotach powyżej EUR 5 000,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 10 75,00 zł

18 ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Prowizję od wpłat gotówkowych oraz od przekazów na rachunki innych banków pobiera się w wysokości Prowizję od wpłat gotówkowych dotyczących opłat za telefon, internet, gaz, energię elektryczną, gospodarowanie odpadami, abonament radiowo-telewizyjny oraz czynsz pobiera się w wysokości Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego Prowizję od wypłat gotówkowych z konta zlecenia do wypłaty pobiera się w wysokości Uwaga: Prowizję od wypłat dokonywanych z konta zlecenia do wypłaty opłaca klient, jeżeli kwota należnej prowizji nie została przekazana wraz ze zleceniem do wypłaty przez zleceniodawcę 0,50 % nie mniej niż 3,30 zł i nie więcej niż 20 2,80 zł 1,00 % nie mniej niż 2,00 zł i nie więcej niż Realizacja zleceń w systemie SORBNET 3 18

19 UBEZPIECZENIA LP. 1. Rodzaj usługi (czynności) Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 1) Tryb pobierania 1.1. Pakiet podstawowy jednorazowo 0,088 % 1.2. Pakiet rozszerzony jednorazowo 0,128 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 2) 2.1. Do kwoty rocznie 0,880 % 2.2. Powyżej kwoty rocznie 0,456 % Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych 3) rocznie 0,060 % Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 4) rocznie 0,090 % 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 19

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym

Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Załącznik do Uchwały nr 331/2012 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 3 września 2012 r. Regulamin realizacji przez SGB-Bank S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym Poznań, październik 2012 S P I S T R E Ś C

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo