BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Iławie dotyczący klientów indywidualnych Iława, lipiec 2015 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Iławie dla klientów indywidualnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Iławie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) Zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) Zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 2

3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-KONTO Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto Pol-Konto Senior Student Junior VIP 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym jedyną 5,00 zł 5,00 zł operacją jest dopisanie odsetek 3. Zmiana umowy rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 4. Zmiana umowy z rachunku Pol-Konto na Pol-Konto Senior 5. Wpłata gotówki na rachunek w jednostkach BS 6. Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS 7. Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem Spółdzielczym w ramach awizowania wypłaty Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty 0,20 % 8. Opłata za wypłatę gotówkową w przypadku braku wcześniejszego awizowania wypłaty Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających Przelewy na rachunki: 9.1. Klientów prowadzone w jednostkach BS - złożone papierowo w Oddziale Banku - złożone w systemie bankowości elektronicznej 9.2. W innych bankach krajowych - złożone papierowo w Oddziale Banku 4,50 zł - złożone w systemie bankowości elektronicznej 1,00 zł 9.3. W systemie SORBNET Dyspozycja klienta złożona w formie ustnej wykonania przelewu wystawienia dokumentu z systemu finansowo - księgowego Banku Uwaga: Opłata pobierana niezależnie od opłat pobieranych zgodnie z pkt od 9.1. do 9.3. Opłata nie dotyczy dyspozycji spłaty kredytu i odsetek oraz zakładanych lokat w jednostkach Banku 1,50 zł 10. Zlecenia stałe: - rejestracja zlecenia - modyfikacja / odwołanie zlecenia 5,00 zł - realizacja zlecenia stałego Uwaga: Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 2,00 zł 11. Polecenia zapłaty: rejestracja polecenia zapłaty odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 5,00 zł realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza 12. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za złożenie jednego odwołania 2,50 zł 13. Indywidualny Rachunek Internetowy Korzystanie z Indywidualnego Rachunku Internetowego opłata miesięczna Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych Powiadomienia dotyczące zdarzeń związanych z posiadanym rachunkiem wysłane za pośrednictwem SMS oraz wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS opłata miesięczna 14. Wyciągi z konta bankowego: Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 5,00 zł 3

4 14.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł Sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku 5,00 zł 15. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Telefonicznie na hasło Za zmianę numeru telefonu dotyczy usługi SMS 5,00 zł 16. Czeki: Realizacja czeku gotówkowego w jednostkach Banku Spółdzielczego w Iławie Potwierdzenie czeku od każdego czeku 4,00 zł Wydanie czeku za jeden blankiet 0,50 zł Inkaso czeku 5,00 zł 17. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 18. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia: (wartość z vat 23%) o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem 24,60 zł o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i / lub wysokością obrotów i / lub wysokością salda i / lub 49,20 zł informacją o zajęciach komorniczych 19. Przyznanie debetu Miesięczna opłata za korzystanie z debetu 1,00 zł 1,00 zł 20. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 15,00 zł 21. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: - za każdą stronę 5,00 zł 22. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 5,00 zł 23. Zamknięcie rachunku 24. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków Wysyłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty 25. z tytułu niedozwolonego debetu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. Odzyskanie środków pieniężnych (kwoty zrealizowanego zlecenia) w przypadku, gdy zlecenie zostało zrealizowane na podstawie nieprawidłowego unikatowego identyfikatora (numer rachunku NRB) wskazanego przez zleceniodawcę Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta + koszty banków trzecich 3 4

5 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE POL-EFEKT 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 3. Wpłata na rachunek 4. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego - pierwsza wypłata - kolejne wypłaty 0,25 % nie mniej niż 5,00 zł 5. Przelewy na rachunki: Klientów prowadzone w jednostkach BS w innych bankach krajowych 4,50 zł w systemie SORBNET 3 6. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 6.1. Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 7. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem (wartość z vat 23%) 24,60 zł 7.1. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i /lub wysokością obrotów i salda i/ lub informacją o zajęciach komorniczych 49,20 zł (wartość z vat 23%) 8. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 9. Wyciągi z konta bankowego: 9.1. Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek 9.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 9.3. Sporządzony na wniosek Posiadacza rachunku 5,00 zł 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna Telefonicznie na hasło 11. Sporządzanie historii rachunku na wniosek posiadacza: - za każdą stronę 5,00 zł 12. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu 5,00 zł 13. Zamknięcie rachunku 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków + koszty banków trzecich 15. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 16. Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta 5

6 RACHUNKI PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku 6. Przelewy na rachunki: 6.1. Klientów prowadzone w jednostkach BS 6.2. w innych bankach krajowych 4,50 zł 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 8. Zamknięcie rachunku 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 11. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków 13. Umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł 14. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. + koszty banków trzecich 15. Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta 16. Za dokonanie zastrzeżenia w bazie dokumentów zastrzeżonych 6

7 RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 3. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna 4. Wpłata gotówki na rachunek 5. Wypłata gotówki z rachunku 6. Przelew z rachunku na rachunek: prowadzony w jednostkach BS w innych bankach krajowych 4,50 zł 7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 5 8. Zamknięcie rachunku 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 10. Przyjęcie dyspozycji / zmiany / odwołanie oświadczenia posiadacza rachunku oszczędnościowego w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 11. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków 13. Umorzenie książeczki terminowej 5,00 zł 14. Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 15. Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta + koszty banków trzecich 7

8 POZOSTAŁE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH Rady Rodziców Kasy Zapomogowo - Pożyczkowe SKO Inne Jednostki Organizacyjne nieposiadające osobow. praw. 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku opłata miesięczna Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym okresie kalendarzowym jedyną 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł operacją jest dopisanie odsetek 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku 5. Nie podjęcie gotówki w terminie uzgodnionym z Bankiem Spółdzielczym w ramach awizowania wypłaty Uwaga: Opłata pobierana jest od awizowanej kwoty 0,20 % 6. Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w przypadku braku wcześniejszego awizowania wypłaty Uwaga: Dotyczy wypłat przekraczających Przelewy na rachunki: 7.1. Prowadzone w jednostkach BS - złożone papierowo w placówkach Banku - złożone w systemie bankowości elektronicznej 7.2. W innych bankach krajowych - złożone papierowo w placówkach Banku - złożone w systemie bankowości elektronicznej 5 4,50 zł 1,00 zł w systemie SORBNET 3 8. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet 0,50 zł 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Uwaga: Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 10. Wyciąg z konta bankowego: Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: - raz w miesiącu - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę 5,00 zł 11. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów 12. Zamknięcie rachunku 13. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i / lub wysokością obrotów i salda (wartość z vat 23%) 24,60 zł Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu opłata za każdy przelew 15,00 zł Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz innych banków Realizacja stałych zleceń na rachunki: Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew - Klientów prowadzone w jednostkach BS 2,00 zł - w innych bankach krajowych 2,00 zł - złożone w systemie bankowości elektronicznej 1,00 zł Zlecenie poszukiwania przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Realizacja i zmiana dyspozycji nietypowych z rachunku Klienta + koszty banków trzecich 8

9 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-KONTO VISA Classic Debetowa 1. Wydanie / wznowienie karty debetowej dla posiadacza rachunku 1.1. Wydanie / wznowienie karty debetowej dla użytkownika karty 2. Opłata miesięczna za użytkowanie karty od każdej wydanej do rachunku: 1,50 zł Uwaga: Opłata nie dotyczy rachunków POL-KONTO JUNIOR, POL-KONTO STUDENT 2.1. Transakcje bezgotówkowe 1) 2) 2.2. Transakcje gotówkowe 2) - we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalnych POS 3. zgodnie z zawartymi umowami 3) - w innych bankomatach w kraju 4,00 zł - w bankomatach akceptujących kartę za granicą 4) 2,00 % nie mniej niż 1 - w punktach akceptujących kartę w kraju 4,00 zł - w punktach akceptujących kartę za granicą 4) 2,00 % nie mniej niż 1 - w placówkach Poczty Polskiej 4,00 zł Wymiana karty lub wydanie duplikatu karty Uwaga: Nie pobiera się opłaty z przyczyn niezależnych od Klienta 1 4. Zmiana numeru PIN 5. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 4) 1,00 zł 6. Rozpatrzenie reklamacji 7. Zmiana danych Użytkownika karty 8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Zablokowanie / odblokowanie / zastrzeżenie karty 11. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 2,00 zł 1) 2) 3) 4) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Uchwała Nr 19/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia r. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej banku Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 9

10 KARTY KREDYTOWE LP. Rodzaj usługi (czynności) Tryb Visa Visa Visa pobierania Credit Gold Classic 1. Wydanie nowej karty jednorazowo 2. Wznowienie karty jednorazowo 3. Opłata karty kredytowej 1) 3.1. W 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: Mniej niż 6 60 po 11 miesiącach 54,00 zł Co najmniej 6 60 od dnia wydania 4. Opłata pobierania od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1. Mniej niż 6 00 karty 54,00 zł 4.2. Co najmniej 6 00 rocznie 4.3. Mniej niż Co najmniej Wydanie dodatkowej karty jednorazowo 6. Obsługa dodatkowej karty rocznie 25,00 zł 7. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 25,00 zł Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo jednorazowo jednorazowo 11. Transakcje bezgotówkowe 2) 4) jednorazowo 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: W kraju jednorazowo Za granicą 4) jednorazowo 13. Przelew z karty za przelew 3,00 % nie mniej niż 5,00 zł 3,00 % nie mniej niż 1 3,00 % nie mniej niż 5,00 zł 14. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 10

11 KARTY KREDYTOWE LP Rodzaj usługi (czynności) Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Tryb pobierania jednorazowo jednorazowo Visa Credit Visa Gold 17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 18. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty jednorazowo 19. Obsługa nieterminowej spłaty 3) jednorazowo 20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 3,00 % nie mniej niż 4 Visa Classic 1) 2) 3) 4) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. Uchwała Nr 19/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia r. 11

12 KREDYTY KONSUMPCYJNE KREDYTY MIESZKANIOWE MÓJ DOM UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE KREDYTY KONSOLIDACYJNE 1. Opłata przygotowawcza od kredytu: Uwaga: Opłata bezzwrotna pobierana w dniu przyjęcia wniosku 1.1. Konsumpcyjnego Mieszkaniowego, uniwersalnego hipotecznego, konsolidacyjnego 3 2. Prowizja za udzielenie kredytu: 2.1. Gotówkowego 2,00 % 2.2. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków POL-KONTO (od kwoty przyznanego kredytu) 1,50 % Uwaga: Pobiera się opłatę za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu 2.3. Z dotacją na zakup kolektorów słonecznych udzielone od r. 5,00 % 2.4. Samochodowego 2,00 % 2.5. Bezpieczna Gotówka od 2,50 % * do 4,00 % * 2.6. Mieszkaniowego 2,00 % 2.7. Uniwersalnego kredytu hipotecznego 2,50 % 2.8. Kredyt konsolidacyjny od 1,00 % do 3,00 % nie mniej niż Przyjęcie wniosku o prolongatę 1 4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) liczona od kwoty prolongowanej - za prolongatę do 3 miesięcy 1,00 % - za prolongatę powyżej 3 miesięcy do 12 miesięcy 2,00 % - za prolongatę powyżej 12 miesięcy 3,00 % 5. Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu na wniosek kredytobiorcy 0,10 % kwoty pozostającej do spłaty nie mniej niż Zmiana innych postanowień umowy, niż zmiana zabezpieczenia, o kredyt dokonywanych na 0,10 % wniosek Klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu nie mniej niż 5 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 0,50 % Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu nie mniej niż Prowizja za wcześniejszą spłatę innych kredytów 9. Prowizja za udzielenie gwarancji lub poręczenia od kwoty udzielonej gwarancji, poręczenia 0,50 % nie mniej niż Prowizja od udzielonej gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres gwarantowania lub poręczenia 0,50 % 11. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości Opłata za obsługę, na wniosek Klienta, ustanawiania zabezpieczenia w postaci hipoteki od każdego złożonego do sądu wniosku Wysłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) Przeprowadzenie inspekcji u Klienta Udzielenie konwersji kredytu, przejęcie zadłużenia, zmiana dłużnika na wniosek Klienta, umowy ugody od kwoty umowy Wydanie postanowień w sprawie zwolnienia części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz banku z tytułu udzielonego kredytu Opłata za wydanie zaświadczenia na dokonanie wykreślenia hipoteki z KW lub zastawu (wartość z vat 23%) Uwaga: Za wydanie zgody na wykreślenie hipoteki w okresie 6 miesięcy od spłaty kredytu nie pobiera się opłaty 1,00 % nie mniej niż ,45 zł 18. Za poszukiwanie informacji o Kliencie z Biura Informacji Kredytowej S.A Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł * Zgodnie z Uchwałą nr 67/AB/2014 z dnia r. - Wysokość prowizji od udzielenia kredytu: 1) dla kredytów oprocentowanych wg stałej stopy procentowej prowizja w wysokości 3,5 % 2) dla kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy procentowej prowizja w wysokości 4,0 % 3) przy skorzystaniu z ubezpieczenia na życie GRKB - obniżyć ww. prowizje od udzielenia kredytu o 1,0 p.p. (tj. do wysokości 2,5 % i 3,0 %) 12

13 KREDYTY KONSUMPCYJNE KREDYTY MIESZKANIOWE MÓJ DOM UNIWERSALNE KREDYTY HIPOTECZNE KREDYTY KONSOLIDACYJNE 21. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych (wartość z vat 23%) 24,60 zł 22. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 23. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy opłata za każdy dokument 5,00 zł 24. Wydanie zaświadczenia: stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, wysokość spłat zadłużenia, historii kredytu (wartość z vat 23%) 36,90 zł potwierdzającego posiadanie rachunku i / lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że 49,20 zł rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia (wartość z vat 23%) 25. Potwierdzenie wykonania przelewu 26. Potwierdzenie wykonania przelewu i wysłanie potwierdzenia faksem 5,00 zł 27. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Klienta nie uwzględnione w taryfie 5 13

14 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ BANKOWĄ 1. Przechowywanie wartości w depozycie bankowym (książeczek, duplikatów kluczy jednostek, dokumentów) opłata miesięczna Uwaga: Opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu; opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc w okresach kwartalnych 15,00 zł 2. Potwierdzenie wiarygodności podpisów Klientów Banku z kartą wzorów podpisów 1 3. Dokonanie zastrzeżenia w bazie dokumentów zastrzeżonych 4. Przyjęcie książeczki do depozytu 1 5. Likwidacja książeczki mieszkaniowej z naliczeniem premii gwarancyjnej 25,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu) 25,00 zł 7. Usługi nie przewidziane w taryfie Wg umowy z Klientem 8. Za zamianę krajowych znaków pieniężnych jednych wartości nominalnych na inne: 8.1. Zamiana bilonu: a) o nominale od 0,01 zł 0,05 zł - do kwoty 1,00 zł włącznie - powyżej kwoty 1,00 zł 1,00 % wartości nie mniej niż 0,50 zł b) o nominale od 0,10 zł 5,00 zł - do kwoty 1 włącznie - powyżej kwoty 1 1,00 % wartości nie mniej niż 2,00 zł 8.2. Zamiana banknotów a) do kwoty 20 włącznie b) powyżej kwoty włącznie 0,10 % wartości nie mniej niż 2,00 zł c) powyżej kwoty ,25 % wartości 9. Wymiana banknotów wycofanych z obiegu po dniu 01 stycznia 1997 r. 14

15 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KOMORNICZĄ 1. Sporządzenie i przekazanie pisemnej informacji, w szczególności o rachunkach bankowych, obrotach lub saldach na takich rachunkach, o kredytach klienta na żądanie sądu cywilnego lub komornika sądowego: a) negatywnej * b) pozytywnej * * Zgodnie z Uchwałą nr 73/AB/2014 z dnia r. 15

16 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: Uwaga: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA polecenia wypłaty / przelewy regulowane na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR Uwaga: Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) Przelew regulowany to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z innego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR; kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ,00; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA przelewy SEPA Uwaga: Przelew SEPA to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpienie do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 7,00 zł 15,00 zł 1.3. przelewy regulowane 1.4. Polecenia wypłaty z przekazaniem środków na rachunek złotowy lub wypłaty gotówkowej a) z przekazaniem środków na rachunek złotowy lub wypłaty gotówkowej - z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10 % nie mniej niż nie więcej niż Z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym 1 2. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty / przelewu regulowanego / świadczenia rentowego Uwaga: W przypadku zwrotu przelewu SEPA nie pobiera się żadnych opłat 3. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.4 Zlecenie poszukiwania przekazu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 0,15 % nie mniej niż i nie więcej niż koszty rzeczywiste 5. Odwołanie zlecenia z pkt. 4 + koszty rzeczywiste 6. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 6.1. Przelewy SEPA 15,00 zł 6.2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty gotówkowej z Zrzeszeniu Banku BPS S.A Polecenia wypłaty Uwaga: W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 13, w przypadku opcji kosztowej OUR - w ciężar rachunku złotowego lub wpłaty gotówkowej w Banku 0,25 % nie mniej niż 3 i nie więcej niż 30 16

17 PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta od każdego 6.4. polecenia wypłaty Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym wstrzymanie płatności Uwaga: Dodatkowo, koszty banków trzecich Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie ekspresowym: Uwaga: Opłatę wyszczególnioną w pkt. 8 pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR i USD z datą waluty dziś : a) zlecenia do kwoty 1 000,00 USD i 1 000,00 EUR Bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty 1 000,00 USD i 1 000,00 EUR Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w GBP z datą waluty dziś Realizacja (sprzedaż) przekazów w trybie ekspresowym w EUR, USD, GBP i PLN z datą waluty jutro 9. Zmiany / korekty / odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta Uwaga: Dodatkowo, koszty banków trzecich Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających przekazów opłata miesięczna Uwaga: Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Uwaga: Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty Uwaga: Do przeliczenia wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim) a) przy kwotach nie przekraczających EUR 5 000,00 lub jej równowartość w innej walucie wymienialnej b) przy kwotach powyżej EUR 5 000,00 włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 10 75,00 zł

18 ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Prowizję od wpłat gotówkowych oraz od przekazów na rachunki innych banków pobiera się w wysokości Prowizję od wpłat gotówkowych dotyczących opłat za telefon, internet, gaz, energię elektryczną, gospodarowanie odpadami, abonament radiowo-telewizyjny oraz czynsz pobiera się w wysokości Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego Prowizję od wypłat gotówkowych z konta zlecenia do wypłaty pobiera się w wysokości Uwaga: Prowizję od wypłat dokonywanych z konta zlecenia do wypłaty opłaca klient, jeżeli kwota należnej prowizji nie została przekazana wraz ze zleceniem do wypłaty przez zleceniodawcę 0,50 % nie mniej niż 3,30 zł i nie więcej niż 20 2,80 zł 1,00 % nie mniej niż 2,00 zł i nie więcej niż Realizacja zleceń w systemie SORBNET 3 18

19 UBEZPIECZENIA LP. 1. Rodzaj usługi (czynności) Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 1) Tryb pobierania 1.1. Pakiet podstawowy jednorazowo 0,088 % 1.2. Pakiet rozszerzony jednorazowo 0,128 % 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytów hipotecznych 2) 2.1. Do kwoty rocznie 0,880 % 2.2. Powyżej kwoty rocznie 0,456 % Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych 3) rocznie 0,060 % Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 4) rocznie 0,090 % 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku kredytowania oraz stawki. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 19

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 1 do Uchwały 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo