TRENDS Raport Autumn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje."

Transkrypt

1 Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia Partnr wydania Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij intrsują się zdalną dukacją i coraz więcj wydają na związan z tym cl. Trudny rynk, dobr prspktywy Czy polski firmy korzystają z u? Jaki trndy będą kształtować polski rynk w najbliższym okrsi? Czy istniją bariry tchnologiczn? Wywiady z przdstawicilami firm związanych z rynkim szkolń na odlgłość. Now tchnologi i rozwiązania Social, mobil, blndd a moż srious gaming? Jak wygląda przyszłość u? PARTNER MERYTORYCZNY PATRONI MEDIALNI

2 Spis trści ombidata.pl SPIS TREŚCI Wstęp Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Rwolucja czy wolucja? Szkolni z lmntami grywalizacji Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną E w biznsi: rozwiązani ow dla każdj firmy E oswajani kryzysu Opn sourc w biznsi Totara LMS Rynk dobrych prspktyw Świadomy wybór Kształcni pobudza ducha innowacji Szkolnia ow potrzby biznsu Dobr standardy Uniwrsaln rozwiązani Cyfrowa Szkoła ZOZ na poziomi biznsowym Naukowy transfr Zspół rdakcyjny

3 Wstęp ombidata.pl Szanowni Czytlnicy, To druga dycja poświęcongo polskimu rynkowi owmu raportu E Trnds Przygotowana przz Langloo.com publikacja odpowiada na systmatyczni wzrastając zaintrsowani rozwiązaniami owymi. Dotyczy to w szczgólności biznsu. Polski firmy coraz bardzij intrsują się zdalną dukacją i coraz więcj wydają na związan z tym cl. Wykorzystani u w biznsi było jdnym z kluczowych tmatów dyskutowanych podczas listopadowj konfrncji E- Trnds 2011 II. Rlacja z konfrncji z pwnością będzi intrsująca jako podsumowani dla tych, którzy mili okazję się na nij pojawić, al przd wszystkim dla osób, któr ni miały takij możliwości. Wspólni z ksprtami, użytkownikami i przdstawicilami dostawców usług i tchnologii zastanawialiśmy się jak dzięki prowadzniu szkolń za pomocą komputra i intrntu można ograniczyć koszty kształcnia kadry w firmach, jak przy wykorzystaniu u wspirać zarządzani zasobami firmy, zwiększając fktywność pracy a takż jak uatrakcyjniać szkolnia przprowadzan za pomocą tradycyjnych mtod i ułatwiać wdrażani nowych produktów oraz pracowników w organizacji. Jstśmy przkonani, ż przntacj, dyskusja panlowa oraz rozmowy w kuluarach stanowiły inspirację wilu cikawych pomysłów i projktów. Rynk szkolń w Polsc i na świci czka w ciągu najbliższych misięcy i lat wil zmian. Dotyczy to ni tylko rozwiązań biznsowych al takż dukacyjnych. Dcydują o tym zmiany konomiczn a w szczgólności nipwność panująca na rynkach finansowych oraz zmiany społczn i tchnologiczn, któr odciskają swoj piętno na sposobach ralizowania szkolń i dukacji. W Polsc na pirwszy plan wysuwają się zagadninia zmian na rynku wywołanych wyczrpanim się środków z Unii Europjskij. Jaki będzi to miało wpływ na rozwój firm szkolniowych? Czy i now tchnologi mogą być odpowidzią na kurcząc się budżty firm, administracji a takż budżty domow konsumntów? Jak wybrać zaufango partnra szkolniowgo? Co to znaczy innowacyjny projkt owy? Jak go zralizować? Jakich korzyści i jakich problmów nalży się spodziwać podczas jgo ralizacji? Jaki trndy będą kształtować polski rynk w najbliższym okrsi? Czy istniją poważn bariry tchnologiczn i jak można j przłamać? Jak wygląda przyszłość u? Social, mobil, blndd a moż srious gaming któr rozwiązania, tchnologi, id odgrają najważnijszą rolę? Taki pytania zadawaliśmy ksprtom i przdstawicilom firm, któr odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu polskigo rynku. Ni na wszystki pytania udało się znalźć satysfakcjonując odpowidzi. Na niktór z nich trzba będzi po prostu poczkać i zobaczyć co przynisi przyszłość. Zwłaszcza, ż wil wskazuj na to, ż 2012 rok będzi trudny. Nimnij pomimo kłopotów prspktywy wyglądają optymistyczni. Trudny rynk to bowim szansa dla najlpszych i najbardzij innowacyjnych. Dlatgo warto dowidzić się, jak widzą traźnijszość i przyszłość spcjaliści w dzidzini u. Zapraszamy do lktury! Konfrncję i raport Trnds II wsparli partnrzy mdialni: Rzczpospolita, Harvard Businss Rviw Polska, IAB Polska, Edustacja.pl; partnr platynowy Przlwy24 oraz partnrzy konfrncji: Prstin, Biuro Podróży Rklamy Intrnt Explorrs, TstByNt, UNIT4TETA, MarkSoft, PracujKupuj, Samsung, Tommorow, Polska Organizacja Turystyczna, GroMar, Konrad, Scrn Ntwork, Trnd Consult, Businss Mdia Softwar Solutions, IQ Partnrs, 4larning Th bst English-Polish dictionary, WbHat. Rafał Jakubowski 3

4 Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi O zaltach u, sposobach wykorzystania, możliwych zagrożniach oraz opłacalności inwstycji rozmawiano podczas konfrncji w biznsi, która odbyła się 13 paździrnika 2011 r. w Warszawi. Zalty tj formy kształcnia docnian są ni tylko przz największ korporacj na świci i Polsc, al takż przz mnijsz organizacj. Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij intrsują się dukacją zdalną i coraz więcj inwstują w związan z tym cl. O zwyżkującj wartości rynku u przkonuj takż rozwój firm ofrujących usługi ow. E przynosi przdsiębiorstwom liczn korzyści. Z powodznim moż wspirać zarządzani zasobami firmy, zwiększając fktywność pracy, jak równiż uatrakcyjniać szkolnia przprowadzan za pomocą tradycyjnych mtod. Dzięki prowadzniu szkolń za pomocą komputra i Intrntu można ograniczyć koszty kształcnia kadry. Dlaczgo? Umożliwia to stworzni kompltnj i odtwarzalnj bazy widzy do wilokrotngo użytku. E stanowi takż ułatwini w wdrażaniu nowych produktów oraz pracowników w organizacji. Inną zaltą jst możliwość kontroli wyników (np. za pomocą tstów) oraz brak ograniczń w liczbi szkolonych osób. Tn sposób kształcnia docniają takż pracownicy, którzy poprzz szkolnia mogą uczyć się w dowolnym czasi i mijscu. Podczas konfrncji Trnds II w biznsi wskazano na najważnijsz zagadninia związan z rozwojm u na rynku biznsowym w Polsc. Większość przntacji poświęcono cas studis, systmom, wdrożniom oraz ofrowanym usługom. Uczstnicy konfrncji mili okazję zapoznać się z trzynastoma przntacjami wygłaszanymi przz spcjalistów ds. szkolń, zarządzania i rkrutacji, koordynatorów projktów dukacyjnych oraz ksprtów w zakrsi platform. To już drugi spotkani tmatyczn dotycząc zagadninia dukacji zdalnj, zorganizowan w biżącym roku przz firmę Langloo.com. Podczas pirwszj dycji konfrncji Trnds 2011, która miała mijsc 14 kwitnia 2011 r. w Warszawi, dyskutowano o u w sposób ogólny, wskazując na najważnijsz trndy w nowoczsnych tchnologiach, szkolnictwi i biznsi. Ogromn zaintrsowani, jakim ciszyła się pirwsza dycja, przwaga prlkcji ukazujących wartość u w biznsi i coraz większa popularność 4

5 Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi ombidata.pl u wśród dużych firm przkonały nas o potrzbi organizacji spotkania tmatyczngo. Do udziału w konfrncji zaprosiliśmy więc spcjalistów, lidrów rynku oraz przdstawicili wiodących firm i organizacji, którzy wygłosili prlkcj oraz wzięli udział w dyskusji mówi Michał Wróblwski, przs Langloo.com S.A., organizator konfrncji. Przdsięwzięci wsparli partnrzy mdialni: Rzczpospolita, Harvard Businss Rviw Polska, IAB Polska, Edustacja.pl; partnr platynowy Przlwy24 oraz partnrzy konfrncji: Prstin, Biuro Podróży Rklamy Intrnt Explorrs, TstByNt, UNIT4TETA, MarkSoft, PracujKupuj, Samsung, Tommorow, Polska Organizacja Turystyczna, GroMar, Konrad, Scrn Ntwork, Trnd Consult, Businss Mdia Softwar Solutions, IQ Partnrs, 4larning Th bst English-Polish dictionary, WbHat. Trndy, tchnologi i wdrożnia Czy rynk szkolń czka w przyszłości rwolucja, czy raczj stopniowa wolucja? O dzisięciu nowych trndach, któr odcisną piętno na sposobach, w jakich ralizowan będą procsy rozwojow pracowników, opowiadał Mark Hyla dyrktor zarządzający.pl. Jgo zdanim czynniki t związan będą główni z trndami natury biznsowj, społcznj, kulturowj i tchnicznj, wspiranymi przz now tchnologi (m.in. rzczywistość wirtualną, mdia społcznościow czy coraz powszchnijsz wykorzystywani w szkolniu mchanizmów znanych z gir). Na tym ostatnim lmnci, czyli grywalizacji, skoncntrował się Jrzy Durślwicz z firmy Tommorow, który przkonywał, ż gry dukacyjn są najbardzij intraktywnym środowiskim szkolniowym. Srious gams to narzędzi szkolniow w formi intuicyjngo, intraktywngo i trójwymiarowgo środowiska, będąc lastyczną, fktywną pod względm kosztów i skutczną odpowidzią na rosnąc wymagania współczsngo biznsu. Wirtualny świat gir dukacyjnych, odzwircidlający rzczywistość korporacyjną bądź okrślon zdarzni, staj się środkim do sprostania wyzwaniom, jaki organizacj stawiają przd pracownikami. Gry dukacyjn gwarantują zaangażowani i współpracę uczstników szkolń. To w świci gry pracownicy, którzy na co dziń są rozproszni oraz zaangażowani w różnorodn zadania, spotykają się, aby współpracować, uczyć się, podjmować dcyzj, rozwiązywać problmy i dążyć do postawionych sobi clów tak, jak w świci rzczywistym. Agniszka Dziurzańska z Zachodniopomorskij Szkoły Biznsu w Szczcini przdstawiła projkt EduKarira, będący systmm owyn z lmntami grywalizacji. Jgo clm jst nauka przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Anna Soin z firmy 2L opowiadała o tym, jak skutczni uczyć komptncji zawodowych przy pomocy systmów owych. W swoim wystąpiniu przdstawiła procs rozwoju umijętności i czynniki, któr dcydują o jgo skutczności. Cikaw przykłady zastosowania tchnologii owych pokazywali: dr Jack Olszwski z Polskij Organizacji Turystycznj (która wdrożyła wspólni z firmą GroMar Sp. z.o.o. platformę ową wykorzystywaną do promocji Polski wśród turystów zagranicznych i krajowych) oraz Bogusław Lasocki z Główngo Urzędu Statystyczngo, który opowidział o niskobudżtowym systmi szkolń owych. Natomiast Macij Bdnarczyk i Robrt Sosnowski z Biura Podróży Rklamy pokazali, jak w torii i praktyc była ralizowana aplikacja owa dla dzici Trning czytania i Trning ortograficzny w PWN.pl. Wrszci Marcin Wilk z firmy TstBy- Nt przdstawił rozwiązani blndd larning służąc do podnosznia stanu widzy zspołów przdstawicili mdyczno-farmacutycznych, a Anna Mykowska z Domu Szkolń i Doradztwa pokazywała na przykładach, czy uczni komptncji miękkich poprzz moż być fktywn. AGNIESZKA DZIURZAŃSKA kirownik projktu w Zachodniopomorskij Szkol Biznsu w Szczcini ANNA SOIN członk zarządu firmy 2L DARIUSZ SOKOŁOWSKI Przs zarządu Nonoobs.pl 5

6 Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi ombidata.pl Adam Ryszwski z firmy Combidata mówił o u jako fragmnci systmów do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM/ HCM), Jack Jaworski z UNIT4TETA przntował rozwiązani TETA BI jako platformę wymiany widzy, Michał Bzowy z DialCom24 przybliżył uczstnikom jak obsługiwan są transakcj intrntow w Przlwy24 a Bartosz Jędrzjczak i Zbigniw Bachta z firmy Konrad pytali: Jak to zrobić? Niważn. Ważn co!. Dyskusja Intrsującą częścią spotkania był panl dyskusyjny na tmat wykorzystania u w biznsi. Rozmowę poprowadził Dariusz Sokołowski, a udział w nij wzięli prlgnci: Anna Soin, Jack Olszwski, Mark Hyla, Marcin Wilk i Jrzy Durślwicz oraz pozostali uczstnicy konfrncji. W dyskusji koncntrowano się wokół trzch zagadniń: wykorzystaniu u w biznsi, trndach w u oraz przyszłości u. Uczstnicy dyskusji zgodzili się, ż stopiń wykorzystania u w dużych firmach jst coraz wyższy, mimo to Polska wciąż wypada nikorzystni na tl krajów anglojęzycznych. Powodm takigo stanu moż być duża różnica w rozwoju rynku w Polsc i zagranicą. Ponadto w odróżniniu od Polski na zachodzi Europy i w USA jst intnsywni wykorzystywanym i cnionym sposobm kształcnia, wobc którgo istniją sprcyzowan wymagania. Mimo to w Polsc od kilku lat można zaobsrwować dynamiczny rozwój u. Przkonuj o tym fakt, ż w naszym kraju z powodznim funkcjonuj ok. 30 dużych platform, a firmy działając w tym obszarz wykazują dużą dynamikę sprzdaży w Polsc i zagranicą. Clm spcjalistów zajmujących się im jst zwiększni świadomości pracowników na tmat znacznia i potrzby dukacji zdalnj oraz tworzni wartościowgo mrytoryczni kontntu. E w Polsc zmirza w kirunku szkolń synchronicznych i stosowania nowoczsnych rozwiązań, jak np. symulacj lub gry dukacyjn. Koniczn będą takż zmiany w sposobi projktowania kursów powinny być on dopasowan do odbiorcy i zoptymalizowan. Przyszłość u wiąż się takż z zastąpinim rozwiązań LMS przz TMS, który jst nastawiony na rozwój talntów oraz umijętności. Uczstnicy ni byli jdnak w płni zgodni w wszystkich kwstiach. Punktm spornym była ocna znacznia motywacji zwnętrznj i wwnętrznj pracownika do u. Jżli bowim głównym czynnikim zachęcającym do nauki jst ściżka rozwoju zawodowgo i motywacja finansowa, to za podjści pracownika do kwstii u będzi odpowiadać systm nagród i zachęt. Pojawia się jdnak pytani, czy motywacja wwnętrzna ni jst równi istotna. Jśli tak, to jak ją stymulować, zwiększając zaintrsowani im? Z pwnością nizbędn jst okrślni oczkiwań i wymagań wobc pracownika, który powinin być świadomy swojj roli w firmi. Pomocna moż być równiż odpowidnia promocja u i nowoczsnych tchnologii, w szczgólności na tapi wdrażania w przdsiębiorstwi. E będzi miał sns tylko dla pracownika świadomgo znacznia nowoczsnych tchnologii w procsi kształcnia, dlatgo trzba zacząć od budowania w organizacji kultury ucznia. Przyszłość u nalży wprawdzi wiązać z wykorzystanim sztucznj intligncji, jdnak trzba pamiętać, ż nowoczsna tchnologia nigdy ni zastąpi kontaktu z człowikim. Maszyny powinny być stosowan do wspirania procsu szkolniowgo i człowika, płniąc jdyni rolę odtwórczą. Czy przntowan prognozy rzczywiści się spłnią, czy moż rynk po raz koljny wszystkich zaskoczy? T pytania, a takż inn, na któr ni udało się lub ni można było znalźć odpowidzi, postawimy ponowni przy okazji koljnj konfrncji, na którą już traz srdczni zapraszamy wszystkich zaintrsowanych rynkim u w Polsc. Julita Kula Rafał Jakubowski 6

7 Rwolucja czy wolucja? Podczas konfrncji trnds II o przyszłości u na rynku szkolń opowiadał Mark Hyla, dyrktor zarządzający w firmi.pl. W swojj przntacji przdstawił dzisięć zmian, któr w nidalkij przyszłości zminią rynk -szkolń w Polsc. Wszystki czynniki związan są z przmianami w społczństwi, rozwojm biznsu oraz tchnologii oraz prowadzić mają do optymalizacji, prsonalizacji i indywidualizacji szkolń. 1. Pirwszą zasadniczą zmianą, która już się dokonuj, jst przkształcni sposobu ucznia pracowników z tradycyjngo fac-to-fac na ralizowany wirtualni, za pomocą komputra. W Polsc obcni 10 15% szkolń pracowniczych ralizuj się z zastosowanim nowoczsnych rozwiązań, podczas gdy w Stanach Zjdnoczonych już w 2009 r. ok. 50% korporacji wykorzystywało innowacyjn tchnologi. Oznacza to, ż kspansja dukacji zdalnj jako podstawowj mtody nauczania dopiro przd nami. 2. Koljna zmiana będzi dotyczyć nastawinia pracowników do u. Aby ta mtoda kształcnia była fktywna i opłacalna, szkolni powinno prowadzić do nauki, czyli nabywania przz pracownika komptncji i umijętności. 3. Następna zmianą, dzięki którj szkolni będzi atrakcyjnijsz i cikawsz, jst zastosowani w kursach lmntów gry. Now rozwiązania powinny być wykorzystywan w działaniach rozwojowych jako altrnatywa dla źródł drukowanych. 4. Skracani czasu trwania -szkolń oraz podział na krótsz, np minutow moduły będzi czwartą zmianą. Dzięki tj modyfikacji możliw jst dopasowani kursu do indywidualnych potrzb. 5. Z odchodznim od dłuższych form szkolnia jst związana następna zmiana polgająca na rzygnacji z przładowango widzą modlu szkolngo just-in-cas do sprsonalizowango modlu just-in-tim, który jst dostosowany do biżących potrzb kursanta. Oznacza to w praktyc połączni w szkolniu atrakcyjnj formy przkazu, z krótszym czasm ralizacji i konicznością slkcji informacji. 6. Dalsz zmiany na rynku będą wynikały z potrzby łącznia różnych mdiów i mtod szkolnia przy zastosowaniu blndd larningu. 7. Siódmą zmianą, jaka będzi dotyczyć rynku -szkolń, jst rzygnacja z systmów Larning Managmnt Systm (LMS), wspirających zarządzani organizacją szkolń, na rzcz Training Managmnt Systm (TMS). 8. W dobi sprzdaży usług i rozwoju działów Human Rsourcs koljną zmianą będzi zastąpini wdrożń systmów usługą Softwar as a srvic (SaaS). O rosnącj popularności tgo modlu dcyduj dostęp klinta do konkrtnych i potrzbnych funkcjonalności oprogramowania oraz zapwnini obsługi tchnicznj przz dostawcę. 9. Gwarancją fktywngo i innowacyjngo szkolnia jst nauka w grupi. Choć uczni społcznościow jst trudn w zarządzaniu i kontroli stanu widzy kursantów, to jdnak zapwnia wzrost motywacji i zaangażowania. 10. Ostatnią zmianą, do którj będą dążyć projktanci szkolń, jst opracowani zasad komunikowania się na odlgłość oraz odpowidni motywowani uczstników kursów zdalnych. Julita Kula 7

8 Szkolni z lmntami grywalizacji Projkt dukarira, służący do nauki przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, to doskonały przykład innowacyjngo systmu owgo. Podczas konfrncji Trnds II opowiadała o nim Agniszka Dziurzańską, kirownik projktu w Zachodniopomorskij Szkol Biznsu w Szczcini. Przntowany systm dukarira powstaj w ramach projktu Uczstnik Społczństwa Widzy (USW) zintgrowany systm kształcnia przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Jst współfinansowany z środków Unii Europjskij oraz odbywa się pod nadzorm Ministrstwa Edukacji Narodowj. Systm jst zintgrowanym i rozbudowanym narzędzim łączącym nowy program nauczania do przdmiotu podstawy przdsiębiorczości, dukarira i grę dcyzyjną dufarma oraz modl współpracy pomiędzy szkołą a przdsiębiorstwami. Clm projktu jst podnisini komptncji uczniów w zakrsi przdmiotu, zapoznani ich z zasadami funkcjonowania rynku, kształcni miękkich komptncji oraz zwiększni fktywności nauczania. Punkty widznia, skutczn działania Udział w dukarirz rozpoczyna się od okrślnia przz ucznia clu, czyli oczkiwango stanowiska pracy w firmi. Do wyboru są taki funkcj, jak: przs, dyrktor gnralny, projct managr, asystnt i stażysta. Następni uczstnik przypisywany jst do poziomu trudności: niskigo, śrdnigo lub wysokigo. Na tj podstawi systm gnruj zadania, w których uczń będzi nabywać szść komptncji głównych. Istotn jst, ż ich struktura została odwzorowana w systmi dukarira w szściu głównych kursach. W zalżności od wybrango stopnia trudności i liczby uzyskanych punktów użytkownik otrzymuj avatar, który stanowi odzwircidlni zajmowango stanowiska w firmi. Jdnak aby utrzymać pozycję, uczń musi wykazywać się osiągnięciami. Jżli jgo praca ni będzi przynosić wystarczających fktów, moż stracić swoją funkcję. Dzięki tmu, ż avatary są widoczn dla wszystkich, uczniowi mogą porównywać swoj postępy i rywalizować z sobą. Systm dukarira na biżąco przkazuj uczniowi informacj o poprawności udzilonych odpowidzi i pokazuj dodatkow wyjaśninia. Co cikaw, uczniowi zawsz pokazywan są intrprtacj wyniku, któr prowadzą do prawidłowgo rozwiązania. Taki działani ma na clu zachęcni do dalszj pracy oraz wzmocnini motywacji. 8

9 Szkolni z lmntami grywalizacji ombidata.pl Gra o zyski EduKarira wspirana jst przz grę dcyzyjną dufarma, którj clm jst zobrazowani, jak działają zasady konomii w gospodarc wolnorynkowj. Gracz ma za zadani fktywni zarządzać farmą. Początkowo jst ona słabo rozwinięta i nirntowna, zaś sam zarządca dysponuj ograniczonym budżtm. Informacj o tym, jak rozwijać gospodarstwo, podaj samouczk, który udzila podpowidzi. W rozgrywc moż brać udział jdnoczśni 16 graczy działających na tym samym rynku. Oznacza to w praktyc, ż muszą oni z sobą rywalizować, by osiągać jak największ zyski. Rozwój projktu Od początku wrzśnia 2011 r. w szściu szkołach przprowadzan są tsty wdrożniow, w których udział birz 750 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 9 nauczycili. Po upływi misiąca od rozpoczęcia tstów zostały wyciągnięt następując wnioski: W szkołach brakuj dobrz wyposażonych sal komputrowych, dlatgo uczniowi pracują w przpłnionych klasach, ni mogąc w płni wykorzystać możliwości systmu. W szkołach są słab łącza intrntow, niwystarczając srwry, a sami nauczycil informatyki ni są chętni do wspomagania sprzętu oraz wykonywania aktualizacji. Nauczycil są ngatywni nastawini do u, poniważ ni rozumiją idi nauczania za pomocą komputra. Powodm nichęci moż być takż obawa przd utratą autoryttu u uczniów i niznajomość tchnologii. Uczniom brakuj odpowidnij kultury ucznia. Przyczyną tgo stanu moż być brak wsparcia procsu ucznia przz rodziców. Uczniowi mają trudności z poruszanim się w Intrnci, np. wilu ni potrafi zakładać -maila. Uczniowi za główny cl stawiają sobi ocny, poniważ ni rozumiją idi stanowiska w wirtualnj firmi i awansu w jj strukturz. Julita Kula REKLAMA 9

10 Poznaj nowy Prsonl i Zarządzani! Zarządzaj swoim zspołm jszcz skutcznij! Prsonl i Zarządzani odpowiada na pytania: Dzięki misięcznikowi Prsonl i Zarządzani : Zamów prnumratę na 2012 rok! INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Zminiamy się dla Cibi! :) Traz Prsonl i Zarządzani w nowj odsłoni: Now działy: Ludzi, projkty, rynk Szkolnia i coaching Eksprt Prawny W wolnym czasi

11 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną Sprzężni stratgii zarządzania widzą oraz zarządzania zasobami ludzkimi z rguły przyczynia się do podnisinia jakości podjmowanych przz organizację działań. W konskwncji owocuj to podwyższoną sprawnością całgo przdsiębiorstwa i jgo wyników. Osiągnięci tak postawiongo clu ni jst możliw bz zastosowania odpowidnich tchnologii tlinformacyjnych. O zarządzaniu widzą zaczęto mówić od końca lat 80 ubigłgo stulcia, wraz z pojawinim się publikacji D. Amidon, K.E.Sviby go, czy Ch. Savag a Już w pirwszj połowi lat 90. XX wiku tmat tn zaintrsował mndżrów rozczarowanych modną wówczas koncpcją rnginringu. Stało się wówczas jasn, ż u progu XXI wiku prost przprojktowani czy optymalizacja procsów ni moż dcydować już o przwadz konkurncyjnj organizacji, zwłaszcza tych, któr już nidługo zaczęły być okrślan mianm przdsiębiorstw widzy (knowldg companis), których główną wartością były nimatrialn aktywa - pracownicy, rlacj, know-how, doświadczni rynkow, innowacj, tc. Już w 1991 roku zostało utworzon pirwsz stanowisko mndżra widzy (Chif Knowldg Officr) w firmi Skandia objął j późnijszy autor i główny ksprt nurtu kształtowania kapitału intlktualngo, Lif Edvinsson. W 1993 roku pojawia się pirwsza pozycja ddykowana zarządzaniu widzą - Knowldg Managmnt Foundations autorstwa Karla Wiiga. Najistotnijszymi dla późnijszgo rozwoju koncpcji zarządzania widzą publikacjami pirwszj połowy lat 90-tych były niwątpliwi prac Ptra Sng a - Piąta Dyscyplina, oraz naukowców japońskich I. Nonaki i H. Tkuchi go - Krowani widzy w organizacji. Stanowią on paradygmaty nurtu organizacji uczącj się oraz procsów prztwarzania widzy w wymiarz indywidualnym i kolktywnym. P. Sng w swojj pracy przntuj pięć podstawowych dyscyplin - tchnik samodoskonalnia się organizacji - są to: mistrzostwo osobist, modl myślow, wspólna wizja oraz zspołow uczni się. Piąta dyscyplina, czyli umijętność myślnia systmowgo jst wdług Snggo kluczm do zrozuminia i doskonalnia organizacji. Modl zaprzntowany przz Nonakę i Takuchigo koncntruj się na tworzniu widzy poprzz procsy socjalizacji, kstrnalizacji, kombinacji oraz intrnalizacji. Od połowy lat 90. Można obsrwować dynamiczny rozwój koncpcji ujmujących zarządzani widzą w sposób procsowy. Ich autorzy przkonują w swoich pracach, ż do zarządzania widzą nalży podchodzić w sposób procsowy. Każdy z wspomnianych modli przntuj od cztrch do ośmiu podprocsów składających się na mtaprocs zarządzania widzą. Znaczni systmowgo zarządzania widzą Jdnym z ważnijszych założń zarządzania widzą jst fakt, iż najcnnijszym zasobm przdsiębiorstwa jst doświadczni i widza fachowa, tkwiąca w umysłach pracowników. Przdsiębiorstwa coraz częścij zdają sobi z tgo faktu sprawę i zaczynają się zastanawiać, w jaki sposób nią zarządzać, jak ją udostępniać wszystkim pracownikom oraz czy można Marlna Plbańska doktor nauk konomicznych, spcjalizacja zarządzani widzą korporacyjną. Pracownik Ośrodka Kształcnia na Odlgłość OKNO. Absolwntka Politchniki Warszawskij oraz Szkoły Głównj Handlowj. Eksprt w zakrsi u, autorka kilkudzisięciu publikacji w zakrsi kształcnia na odlgłość. Od 12 lat inspirator, projktant i stratg rozwiązań w wilu polskich przdsiębiorstwach. Kirownik i konsultant projktów owych. Aktywny trnr i wykładowca. 11

12 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną ombidata.pl ją zatrzymać w przypadku odjścia pracownika z firmy. Szczgólni w sytuacjach kryzysów lub zwolninia tmpa rozwoju gospodarczgo na rynku pracy występuj duża fluktuacja kadr. Zwolnini pracowników z względu na wolnijsz tmpo rozwoju powoduj, ż przdsiębiorstwo poprawia swoją sytuację finansową, rdukując koszty. Zapomina się jdnak o tym, ż traci część swojj widzy, która znajdowała się w umyśl pracownika i którą on, odchodząc z przdsiębiorstwa, z sobą zabira. Stąd można sformułować główn cl zarządzania widzą w odnisiniu do zasobów ludzkich: Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami; Zmnijszni liczby dublowanych czynności; Zachęcni pracowników do dzilnia się widzą. Koncntrując się na całym przdsiębiorstwi, można postawić tzę, ż nadrzędnym clm zarządzania widzą w przdsiębiorstwi jst umijętn wykorzystani zasobów widzy i ich udostępnini do ponowngo wykorzystania. Właściw wdrożni, wykorzystani oraz wpisani w kulturę organizacyjną zarządzania widzą wpływa na sposób pracy ludzi w danj organizacji, a poprzz to stwarza podwaliny pod innowacj w przdsiębiorstwach oraz sprzyja kratywnmu i innowacyjnmu myślniu wśród pracowników Ni ma wątpliwości, ż zarządzani widzą jst silni związan z czynnikim ludzkim i kulturą pracy w przdsiębiorstwi. Kształtuj postawy i zachowania pracowników. Właściwi wdrożon powoduj, iż myślą oni kratywni, dając przz to początk najpirw innowacyjnmu myślniu, a następni pobudzają innowacj w przdsiębiorstwach, poprzz powstawani nowych inicjatyw np. produktów, ofrt marktingowych, odkrywani nowych dróg ralizacji projktów i procsów. Innowacj w przdsiębiorstwach związan z widzą i zarządzanim nią wiążą się równiż z tchnologią oraz zmianami tchnologicznymi w organizacji, jaki nisi za sobą wdrożni systmu zarządzania widzą. Zarządzani widzą poprzz platformę ową Narzędzia wspirając zarządzani widzą w organizacjach sięgają swoją historią do ponad 30 lat wstcz. Na przstrzni lat stosowan były on w różnj formi. Warto nadminić, iż większość z nich powstała zupłni nizalżni od zarządzania widzą, jak równiż nizalżni od sibi. Większość z narzędzi obcni uznawanych jako wspirając zarządzani widzą powstała z myślą o ralizacji clów nizwiązanych bzpośrdnio z zarządzanim widzą. Poza tym w momnci ich powstania zarządzani widzą ni było postrzgan jako jdna z torii zarządzania. Narzędzia dzisiaj wykorzystywan jako wsparci dla zarządzania widzą powstawały w clu ralizacji pojdynczych clów, takich jak zarządzani dokumntami, przchowywani danych, zarządzani informacjami. Prawdopodobni ich twórcy ni przwidywali, iż w przyszłości będą on służyły do zarządzania widzą. Początkowo używano ich do zarządzania widzą zupłni niświadomi. Pirwsz systmy wymiany dokumntów, czy bazy danych miały na clu strukturyzację danych (informacji, widzy) oraz poprawę jakości procsów opracyjnych w przdsiębiorstwi. Wraz z dynamicznym rozwojm tchnologii tlinformatycznych powstały tori zarządzania widzą. Pozorni dwi dzidziny nizwiązan z sobą zaczęły się na sibi nakładać. Co cikawsz, rozwój szroko pojętj torii zarządzania widzą zbigł się w czasi z dynamicznym rozwojm tchnologii wbowych i Intrntu. Dzisiaj z prspktywy czasu można stwirdzić, iż funkcjonowani międzynarodowych korporacji, a co za tym idzi procsy komunikacyjn, praca opracyjna, czy wrszci procsy szkolniow byłyby nimożliw bz zastosowania odpowidnich tchnologii tlinformacyjnych. Historię rozwoju tchnologii wykorzystywanj w zarządzaniu widzą ilustruj poniższy schmat (Rysunk 1). Dmonstruj on rozwój narzędzi informacyjnych w szściu krokach. Poszczgóln kroki odpowiadają tapom rozwoju zarządzania widzą. W ramach tapu pirwszgo - Krok 0 - powstawały pojdyncz aplikacj informatyczn. Etap tn przypada na początk rozwoju informatyki, czas, kidy mało, kto wyobrażał sobi istnini komplksowych rozwiązań informatycznych, zapwniających funkcjonowani współczsnych organizacji. Wtdy to powstawały pirwsz komputry oraz języki programowania, jak równiż pirwsz aplikacj związan z przchowywanim i przntowanim danych. Koljny tap Krok 1 - jst ściśl związany z pirwszymi próbami intgracji danych. Przypada on na pirwszą połowę lat 70-tych. Powstały wówczas pirwsz bazy danych, podjmowano równiż pirwsz próby analizy danych. Następny tap Krok 2 - przypadający na połowę lat 80-tych, związany jst z modlowanim danych oraz pirwszymi ich standaryzacjami. Jst to okrs bardzo dynamiczny, czas, w którym powstało wil nowych jak na ówczsn czasy narzędzi tchnologicznych oraz inicjatyw rozwoju globalnych sici. Na końcówkę lat 80-tych przypada koljny tap rozwoju tchnologii informacyjnych Krok 3. Etap tn związany jst z zarządzanim danymi na poziomi organizacji. Na lata 90-t przypada - Krok 4, z zarządzanim infor- Rysunk 1: Schmat rozwoju tchnologii informacyjnych 12

13 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną ombidata.pl macjami. Jst to tap bardzo dynamiczny, fundamntalny dla zarządzania widzą korporacyjną. Powstało wówczas wil narzędzi tchnologicznych oraz koncpcji wykorzystywanych współczśni w zarządzaniu widzą. Krok 5 rprzntuj tap zarządzania widzą, rozpoczyna się on w latach 90-tych i pozostaj otwarty. Etap tn związany jst z rozwojm tchnologicznych narzędzi, oraz rozwojm koncpcji zarządzania widzą. W tapi tym powstały równiż pirwsz platformy ow których clm było zarządzani procsm szkolniowym organizacji. W raz rozwojm tchnologii platformy ow zaczęły rozwijać się w kirunku aplikacji zapwniających zarządzani kapitałm intlktualnym przdsiębiorstw, a następni zarządzanim widzą pracowniczą. Jdnym z tchnologicznych narzędzi zarządzania widzą są platformy ow. Już w podstawowym modlu wdrożnia platformy owj bz powiązania z innymi systmami HR płnią on funkcj zarządzania płnym procsm dukacyjnym onlin funkcj dukacyjn jak równiż funkcj zarządzania zasobami oraz użytkownikami platformy owj. Poprzz ralizację wskazanych funkcji na poziomi organizacyjnym przy użyciu platform dukacyjnych już przy podstawowym modlu wdrożnia platformy możmy zarządzać widzą organizacyjną. Poniżj w Tabli 1 przdstawion zostały podstawow funkcj zarządzania widzą platform owch wdrożonych w organizacji bz powiązania z innymi systmami HR. Platforma owa wdrożona bz połącznia z innymi systmami HR w znaczącym stopniu ułatwia zarządzani widzą korporacyjną. Jdnak dopiro wdrożni platformy owj w połączniu z innymi systmami takimi jak np.: systm ocny pracowniczj, systm motywacyjny, systm zarządzania talntami systm rkrutacyjn zapwniają płn wykrzystani platformy owj jako narzędzia zarządzania widzą korporacyjną. Na Rysunku 2 przdstawiony został schmat powiązań platformy owj z innymi systmami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Funkcja zarządzania widzą Planowani procsów dukacyjnych Przchowywani usystmatyzowanj widzy Dostarczani widzy Tstowani Raportowani Informowani Ewaluacja Mntoring Dodawani nowych matriałów dukacyjnych do platformy Publikowani matriałów na platformi dukacyjnj Profilowani matriałów dukacyjnych Dodawani nowych użytkowników do platformy dukacyjnj Usuwani użytkowników z platformy dukacyjnj Profilowani zasobów na platformi dukacyjnj Funkcj dukacyjn Charaktrystyka Planowani indywidualnych oraz grupowych procsów dukacyjnych, ściżk rozwojowych, ściżk crtyfikacyjnych itp. Przchowywani oraz systmatyzowani wszlkigo rodzaju contnt (matriały dukacyjn) w postaci rozmaitych plików. Contntm platformy mogą być pliki różnych formatów: od najprostszych plików tkstowych, html, graficznych, flash, pliki audio wido po pliki w formaci SCORM. Udostępniani za pośrdnictwm platformy dukacyjnj wszlkigo rodzaju matriałów dydaktycznych odpowidnim użytkownikom indywidualnym i grupowym. Dostarczani widzy moż odbywać się w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Widza dostarczana synchroniczni to najprościj mówiąc widza dostarczana w czasi rzczywistym. Użytkownicy systmu zobowiązani są do uczstnictwa w zajęciach w okrślonym czasi, co wiąż się z procsm logowania do platformy dukacyjnj w odpowidnim czasi w clu korzystania z odpowidnich matriałów w odpowidnim czasi. Widza dostarczana asynchroniczni to widza dostarczana w czasi nirzczywistym, poprzz udostępnini na platformi matriałów dydaktycznych dostępnych dla użytkowników końcowych w dowolnym czasi z dowolngo dla nich mijsca. Sprawdzaniu widzy oraz umijętności użytkowników. Tsty sprawdzając mogą być wbudowan w szkolnia lub udostępnian na łamach platformy jako oddziln produkty dukacyjn. Tsty mogą być konstruowan za pomocą gnratorów tstów wbudowanych w platformę lub za pomocą gnratorów zwnętrznych (poza platformą), a następni wprowadzan na platformę Raportowani wyników nauczania dla indywidualnych oraz grup użytkowników. Raporty mogą zawirać dowoln informacj z puli informacji dostępnych do raportowania ( np.: uczstnictwo w kursach, zaliczon kursy, zaliczon tsty, ilość minut spędzona w danym kursi, ilość podjść do dango tstu itp. Przkaz informacji-organizacyjnych w zakrsi procsu nauczania, np. planów zajęć, informacji o przdmiotach, wykładach, spotkaniach itp Badani wyników ralizacji procsów dukacyjnych na platformi Wspirani użytkowników platformy na poziomi tchnicznym, mrytorycznym oraz organizacyjnym Funkcj zarządzania zasobami platformy Dodawani matriałów dukacyjnych do platformy dukacyjnj polgają na umiszczaniu w odpowidnich mijscach bazy danych odpowidnich matriałów dukacyjnych Publikowani matriałów dukacyjnych polgając na udostępnianiu odpowidnich matriałów odpowidnim użytkownikom Nadani odpowidnich praw dostępu dla odpowidnim użytkownikom platformy dukacyjnj Funkcj zarządzania użytkownikami Dodawani do platformy dukacyjnj nowych użytkowników: studntów/kursantów, administratorów, trnrów, wykładowców itd. Usuwani z platformy dukacyjnj użytkowników, którzy zakończyli ralizację procsów dydaktycznych lub z przyczyn organizacyjnych utracili dostp do platformy. Przydzilani użytkownikom odpowidnich praw dostępu oraz uprawniń do użytkowania platformy owj Tabla 1. Funkcj zarządzania widzą ralizowan przz platformy ow Źródło. Opracowani własn 13

14 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną ombidata.pl Rysunk 2. Schmat powiązań platformy owj z systmami zarządzania zasobami ludzkimi. Źródło. Opracowani własn Przdstawion powyżj rozwiązani pozwala na zastosowani platformy owj w szrszym kontkści. W tgo typu organizacji poza wszlkimi standardowymi wyminionymi powyżj funkcjami pracownik poprzz platformę ową uzyskuj stały dostęp do Bibliotki Produktów Rozwojowych objmujących zarówno katalog szkolń tradycyjnych jak i katalog szkolń. Pracownik moż zapisać się lub zostać oddlgowany do uczstnictwa w dowolnym z udostępnionych w ramach jgo profilu produktów z ofrty rozwojowj. Baza produktów rozwojowych połączona jst z Bazą widzy korporacyjnj w którj udostępnion są różngo typu matriały informacyjn oraz szkolniow wspomagając rozwój oraz wykonywani zadań pracowników w organizacjach. Baza widzy przdstawiona na Rysunku 2 zawira tylko wybran lmnt z wilu możliwości jaki moż konsolidować tgo typu rozwiązani. Do popularnych rozwiązań nalżą równiż dokumntacj projktow, bazy informacji o produktach i usługach, bazy informacji o klintach itp. Bibliotka Produktów Rozwojowych połączona jst z systmm ocny pracowniczj, który moż być zralizowany w dowolnj formi 180 lub 360 stopni. W wyniku ocny pracownik poznaj swoj mocn strony, a jdnoczśni jst rozpoczyna swoją ściżkę dukacyjną złożoną z różngo typu produktów rozwojowych dostępnych z poziomu Bibliotki Produktów Rozwojowych. Ralizacja ściżki rozwojowj pracownika moż zostać powiązana z systmm motywacyjnym dostępnym jako zwnętrzny systm lub moduł platformy. Prmia pracownika, nagrody, nobilitacj czy awans w pwny stopniu mogą być wyznaczan przz osiągnięcia pracownika ralizowan w ramach Bibliotki Produktów Rozwojowych. Ralizacja ściżk rozwojowych moż być pomocną równiż w wyłanianiu talntów organizacyjnych, zarządzaniu nimi oraz rkrutowaniu ich do projktów ralizowanych w organizacji. Wyniki z platformy dukacyjnj są równiż bardzo pomocną, jdnoznaczną ocną w przypadku rkrutacji wwnętrznych pracowników. Pracownicy ni tylko korzystają z widzy dostępnj w organizacji ( Bibliotc Produktów Rozwojowych oraz Bazi Widzy) al równiż wypłniają j widzą informacjami o zralizowanych szkolniach, matriałami poszkolniowymi z szkolń zwnętrznych, informacjami o swoich doświadczniach zawodowych. Wskazan na schmaci zwnętrzn systm HR z którymi połączona jst platforma są oczywiści przykładowymi narzędziami tj klasy, platformę ową można połączyć równiż z innymi systmami tj klasy. Istotnym pozostaj fakt aby cała struktura synchronizacji platformy owj odpowiadała procsom biznsowym ralizowanym przz organizację. Zarządzani widzą jst równiż wyzwanim dla zarządzających zasobami ludzkimi, zarówno dla kratorów, jak i ralizatorów wskazanych procsów. Systm zarządzania zasobami ludzkimi, już na tapi wdrażania koncpcji zarządzania widzą, powinin zostać dostosowany do clów, zadań i potrzb organizacji. Koniczność dostosowania go do nowych warunków, zwłaszcza działania w ramach gospodarki opartj na widzy i zarządzania widzą w organizacji, staj się wręcz oczywisty. Pomiędzy zarządzanim widzą a zarządzanim zasobami ludzkimi pojawia się coraz więcj wspólnych obszarów. Można wręcz mówić o tndncji wykorzystywania tchnik zarządzania widzą do wspirania działań związanych z zatrudnianim i szkolnim pracowników w organizacjach. jak równiż pozyskiwanim i rozpowszchnianim widzy w organizacji. Większość podjmowanych przz przdsiębiorstwa inicjatyw z zakrsu zarządzania zasobami ludzkimi czy tż wdrażanych programów zarządzania widzą jst inspirowana przz komórki zarządzania zasobami ludzkimi. Podwyższona sprawność, lpsz działania i wyniki Współzalżności zachodząc pomiędzy zarządzanim zasobami ludzkimi a zarządzanim widzą w przdsiębiorstwi są złożon. Jśli zarządzani widzą jst traktowan jako długotrminowa stratgia organizacji, to wówczas praktycy od zarządzania zasobami ludzkimi mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu i umacnianiu połączń między ogólną stratgią przdsiębiorstwa, stratgią zarządzania widzą i stratgią zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężni z sobą stratgii zarządzania widzą oraz zarządzania zasobami ludzkimi z rguły przyczynia się do podnisinia jakości podjmowanych przz organizację działań, co w konskwncji owocuj podwyższoną sprawnością całgo przdsiębiorstwa i jgo osiągnięć (Glot, Brrll, 2003: 83-84). Zarządzani widzą wymaga jdnak zmiany roli kirownictwa naczlngo i kirowników liniowych z raktywnj na proaktywną w obszarz ucznia się, rozwoju, tworznia świadomości biznsowj pracowników, budowania kultury organizacyjnj sprzyjającj dzilniu się widzą w organizacji, a takż krowania wartości cnnych dla klintów, pracowników i akcjonariuszy. Marlna Plbańska 14

15

16 E w biznsi: rozwiązani ow dla każdj firmy W dobi zagrożnia kryzysm działania wspirając bizns muszą być ni tylko fktywn, al równiż możliwi tani. Jśli pojawi się koniczność cięcia kosztów, zwykl w pirwszj koljności rzygnuj się lub drastyczni ogranicza wydatki na szkolnia. Trzba więc szukać takich rozwiązań, dzięki którym szkolnia będą mogły być nadal ralizowan, nawt jżli odpukać! kryzys się pogłębi. Jśli w firmi wystarczą typow, standardow szkolnia, wówczas można sięgnąć do stosunkowo nidrogich pakitów owych dostępnych na rynku i darmowych platform, np. Moodl. Jdnak jżli nizbędn są szkolnia spcjalistyczn lub związan z spcyfiką firmy, zazwyczaj okazuj się, ż opracowani szkolń zlconych staj się bardzo kosztown, sięgając nawt stk tysięcy złotych za szkolni. W takij sytuacji jst właśni GUS. W związku z spcyfiką potrzb, poufnością posiadanych zasobów oraz jako jdnostka budżtowa cirpi na nidostatk środków, któr muszą być wydawan fktywni i oszczędni. Chcąc ralizować spcjalistyczn szkolnia, ni mogliśmy szukać wsparcia na rynku z względu na bardzo wysoki (pięcio- lub szściocyfrow) ofrty cnow. Nasza sytuacja bardzo przypominała sytuację firmy działającj pod prsją minimalizacji kosztów, przy czym dodatkowo jstśmy związani tzw. dyscypliną finansów publicznych. W obliczu braku środków na tn cl ni było wyjścia musiliśmy zrobić to sami. Z różnych względów ni braliśmy pod uwagę pakitów darmowych główni z powodu narzucania standardów i rozwiązań ograniczających oczkiwaną przz nas organizację szkolń i formy prowadznia zajęć. Powszchn opini wskazują, ż próby samodzilngo stworznia platformy owj i systmu szkolń -lrningowych przz tzw. nifachowców spoza branży informatycznj są skazan na porażkę lub będą przynajmnij nifktywn. Być moż. Na pwno 2-osobowy zspół (autor i dr Krzysztof Wyrzykowski), nawt o szrokich umijętnościach intrdyscyplinarnych, w krótkim czasi ni opracuj rozwiązania wspomagającgo zarządzani przdsiębiorstwm na bazi Oracl lub SAP z zaimplmntowanymi funkcjonalnościami owymi, jaki można sobi tylko wymarzyć. Wykazując się jdnak pomysłowością zarówno w obszarach tchnologii informatycznych, jak i organizacji pracy, w tym umijętnością wykorzystania dzidzinowych komptncji spcjalistów instytucji można stworzyć tani i fktywn rozwiązani zaspokajając potrzby szkolniow organizacji. Nam się to chyba udało. Punktm wyjścia do ralizacji koncpcji było wydzirżawini odpowidnigo srwra wirtualngo (najtanij za ok. 400 zł roczni) oraz zakupini trzch domn (rozszrznia x.com.pl, x.pl, x.u). Bogusław Lasocki Radca Przsa w Głównym Urzędzi Statystycznym. Odpowiada za budowę i rozwój systmu dukacji statystycznj. Koordynator zspołu. Inicjator i współtwórca autorskigo rozwiązania Portalu Edukacyjngo Statystyki Publicznj i systmu, wykorzystywango na potrzby 6500 pracowników rsortu statystyki publicznj. Wczśnij kirował dużymi projktami wdrożniowymi zintgrowanych systmów wspomagających zarządzani w bankowości i biznsi. Wykładowca przdmiotów statystyka, mtodologia badań socjologicznych, informatyka na wyższych uczlniach. Absolwnt Wydziału Ekonomii UW. Zaintrsowania intrdyscyplinarn, w tym z obszaru praktycznych zastosowań rozwiązań informatycznych. 16

17 E w biznsi: rozwiązani ow dla każdj firmy ombidata.pl Srwr wirtualny w cni zawirał szrg dodatków, w tym m.in. usługi bazodanow (MySQL Linux), systmowych klintów pocztowych, systm autntykacji. Do tgo dodan zostały: przmyślana koncpcja, funkcjonalności systmu, pomysł rozwiązań multimdialnych, pwn umijętności programistyczn (html, css, php, SQL, java script) oraz komptncj mrytoryczn (statystyka, zarządzani, markting, PR, przbojowość, upór i dtrminacja itp.). Powstała w tn sposób platforma tchnologiczna. Podstawą systmu tchnologiczngo są trzy bazy danych: baza I stanowiąca podstawę systmu CMS, zawirająca wszystki trści portalu i kursów; baza II zapwniająca obsługę forów intrntowych i owych; baza III stanowiąca podstawę systmu LMS, zawirająca wyniki tstów i sprawdzianów oraz obsługująca komunikację z uczstnikami szkolń. W rzultaci uczstnik szkolnia otrzymuj dosyć typową przglądarkę multimdialną, składającą się z dwóch okin: multimdialno-graficzno-tkstowgo i tkstowo-graficzngo oraz zstawu przycisków funkcjonalnych obsługujących multimdia i nawigację. Uzyskan główn funkcjonalności objmują: półautomatyczn tworzni struktur nowych szkolń; multimdia audio, grafika, animacj, wido, filmy szkolniow; tsty, sprawdziany (losowy dobór pytań lub zadań z bazy oraz koljność odpowidzi); forum uczstników; komunikacja wwnętrzna; monitorowani półautomatyczn wyników i aktywności; automatyczn monitorowani wyników i aktywności. Funkcjonalność będzimy sukcsywni rozszrzać. W naszym systmi ralizowan mogą być w zasadzi wszystki rodzaj szkolń onlin polgając zarówno na statycznym zamiszczaniu dokumntów blndd larning (np. matriały dla uczstników szkolń wilotapowych prowadzonych mtodami tradycyjnymi) aż do dynamiczngo wykorzystania skryptów pokazujących tworzni wykrsów czy ćwicznia obliczniow wskaźników i formuł. Najistotnijszym punktm było opracowani pozbawiongo kosztów systmu tworznia szkolń spcjalistycznych. Ni tylko GUS, al równiż inn instytucj i firmy, dysponują ksprtami dzidzinowymi. Ogólni rzcz biorąc, szkolnia tworzymy na podstawi matriałów tkstowych i wizualizacyjnych (wykrsy, grafik), opracowanych przz naszych pracowników spcjalizujących się w okrślonych obszarach widzy. Rdakcja matriałów, odpowidni formatowani i dycja do baz ralizowana jst przz nasz 2-osobowy zadaniowy zspół. Zspół tn wkrótc ulgni rozszrzniu o 2 3 rdaktorów, rkrutujących się spośród przyuczonych pracowników ralizujących t zadania jako dodatkow w ramach stosunku pracy. Głos do nagrań podkłada jdna z skrtark, matriały filmow i większość grafik przygotowujmy i opracowujmy w własnym zakrsi. Ni są to oczywiści działania bz kosztów współpracując osoby otrzymują dodatkow nagrody. Jst to jdnak tylko ułamk kosztów, jaki nalżałoby poniść, zlcając płn przygotowani i opracowani szkolń przz podmioty zwnętrzn. Przdstawion w skróci rozwiązani na pwno ni zastąpi komrcyjnych produktów i platform owych, rozwijanych od lat przz wyspcjalizowan firmy. Ni jst to równiż propozycja dla firm tworzących szkolnia do odsprzdaży. Spłnia natomiast podstawow oczkiwania i potrzby szkolniow firmy, w przypadku ralizacji szkolń spcjalistycznych i jdnoczsnych ograniczń budżtowych. Jst to równiż dobr rozwiązani w sytuacji tworznia wilu (dzisiątk, stk) spcjalistycznych szkolń roczni dla dużj liczby pracowników jdnostk trnowych. Nasz pomysł to rozwiązani organizacyjn wykorzystując zasoby i komptncj zawart w prawi każdj firmi, w równj mirz z rozwiązanim informatycznym. Pozornym problmm moż być pozyskani rozwiązania informatyczngo, analogiczngo do opisango wyżj. Jdnak jśli rzczywiści brak w firmi odpowidnich spcjalistów, na zasobnym rynku można bz problmów znalźć informatyków, którzy podpowidzą lub pomogą przygotować potrzbną platformę ową, dostosowaną do spcyficznych potrzb firmy. Bogusław Lasocki, GUS 17

18 E oswajani kryzysu W dobi ogólnj dkoniunktury obszar szkolń jst szczgólni wrażliwy na jj skutki. Pracodawcy będą obniżać koszty działalności, a przciż moż być łatwym sposobm, by nawt w kryzysi podnosić komptncj pracowników. W raporci z konfrncji E Trnds 2011 wil osób z branży tchnologii dukacyjnych poruszyło ważn kwsti dotycząc rynku szkolń przz intrnt, nowych narzędzi dukacyjnych, obcnych trndów itp. To bardzo dobrz, ż powstają wrszci taki raporty, któr pokazują obraz wykorzystania najnowszych tchnologii w procsi nauczania. Dobrz, ż organizuj się coraz więcj konfrncji i spotkań na tmat polskij drogi do dukacji multimdialnj. Za uropjską midzą E jst obcni drugą pod względm popularności tchniką szkolnia na świci. Na pirwszym mijscu pozostaj wciąż szkolni z trnrm. Al obcni jst intgralną częścią szkolń dla uropjskich firm. Pracodawcy korzystają z lastyczności u, aby zapwnić sprawny i szybki dostęp dla pracowników do zdobywania i rozwijania wilu umijętności i widzy związanj z pracą. Branża -larnigu odniosła znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Przwiduj się kontynuację tgo trndu, na który ma wpływ wil zalt stojących za tą tchniką nauczania: spadk kosztów transportu, rosnąc korzyści skali, maljąc przciętn koszty przy szkolniu każdgo następngo pracownika, rosnąc potrzby pracowników, zindywidualizowany dostęp, szkolnia just-in-tim, jak równiż upowszchniani nowoczsnych tchnologii. Przwiduj się równiż rozwój nowych mtod i narzędzi: budowa kontntu szkolniowgo wwnątrz organizacji; wdrażani rozwiązań Wb 2.0; opn social larning (społczności ucząc się); mobil larning (szkolnia na urządzniach mobilnych); srious gams (gry dukacyjn); opn ducational rsourcs (otwart zasoby szkolniow); symulatory; społczności profsjonalistów; angażowani uczstników szkolń w procsy szkolniow. 18

19 Wdług magazynu Training korporacj są w stani zaoszczędzić od 50 do 70% w wyniku wymiany szkolń tradycyjnych na ow. Po prostu Eldorado Po takij informacji pozostaj tylko iść i przdawać. Handlowcy a do takich z racji bywania u kluczowych klintów INFOR TRAININGU mogę się równiż zaliczyć, napotykają przysłowiową ścianę. Ni można gnralizować, poniważ są przdsiębiorstwa ba, nawt urzędy któr widzą możliwości i zalty dukacji owj. Jdnak skala braku zaintrsowania albo inaczj zaintrsowania na wstępi rozmów i późnijszj rzygnacji z formuły owj jst bolśni rozczarowująca. Dan statystyczn mówią o ponad 60-procntowym dostępi Polaków do Intrntu. Jdnak polscy przdsiębior- E oswajani kryzysu cy wykorzystują Intrnt tylko w podstawowym zakrsi i rzadko sięgają po zaawansowan narzędzia intrntow podnosząc fktywność. Polska jst na szarym końcu tych statystyk, zajmując 26 mijsc wg danych Eurostat z 2010 r. Tylko 51% polskich firm intnsywni i z pożytkim wykorzystuj Intrnt dotyczy to ogółu działalności, podczas gdy w Europi 70%. Dokąd zmirzamy Polska droga do dukacji owj przz Intrnt rozdziliła się na dwi zupłni odminn ściżki. Są dwa światy w wykorzystywaniu tych tchnologii, co najlpij widać na przykładzi u. Jdn z nich to dukacja akadmicka, a drugi to szkolnia na styku z biznsm i gospodarką. Ta pirwsza radzi sobi znaczni lpij i trndy wzrostu są wyraźnijsz. www ww omb bidata.pl id d ata ata.pl p Nistty, polscy przdsiębiorcy ni korzystają z narzędzi dukacyjnych, któr mogą kształcić pracowników za rlatywni niwilki piniądz. Skoro jdną z dróg podnosznia fktywności i konkurncyjności firmy jst wartość i komptncj pracowników, to dlaczgo ni wykorzystują takij szansy? Jśli branża owa szybko ni znajdzi odpowidzi na to pytani i ni dotrz z ofrtą do przdsiębiorców, to ni tylko ni dogonimy Europy w statystykach, al polscy pracownicy ni wykorzystają szansy zdobywania widzy dzięki nowoczsnym multimdialnym narzędziom. Jolanta Adamczyk Przs INFOR TRAINING sp. z o.o. REKLAMA Rozwiązania w modlu SaaS Platforma Wirtualn klasy Systm zarządzania widzą Narzędzi do przygotowania kursów onlin Gotow kursy onlin Tsty widzy Q H ] U W V H ] U S D Z R 1 UR]ZRMX HGXNDFML GOD 19

20

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych

Przetwarzanie sygnałów biomedycznych Prztwarzani sygnałów biomdycznych dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW Człowik- najlpsza inwstycja Projkt współfinansowany przz Unię Europjską w ramach Europjskigo Funduszu Społczngo Wykład XI Filtracja

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln Osoba prowadząca badan zawodowo aktywator własna dzałalność gospodarcza Gtn Nobl Bank trnr wwnętrzny Konrad Dębkowsk

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 KAROL MAREK KLIMCZAK SYMULACJA FINANSOWA SPÓŁKI ZA POMOCĄ MODELU ZYSKU REZYDUALNEGO Słowa kluczow:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE ISSN 644-9 /// MAGAZYN O RECYKLINGU /// nr 7/05 /// Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska i społczństwa EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych SPIS TREŚCI Słowo wstępn

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Intgracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systmi GIS Mokrad³a ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 6 67 INTEGRACJA BAZ DANYCH O POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS

978-83-01-15451-6. Roman Król 978-83-7587-764-9 978-83-7587-770-0 IMPULS Tytuł Autor ISBN 1 Podstawy konomii 9788301152932 2 Bankowość uropjska Władysław Baka 8301145277 3 Markting usług turystycznych 9788301152963 4 Ubzpiczni Wojcich Muszalski 9788301149017 Naukow PWN Naukow

Bardziej szczegółowo

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów EPIC B52, G11, G12, X71 listopad 2013 Systmy politylnow PE 100, Saf Tch RC n i Wavin TS DOQ Katalog produktów LIDER rynku instalacji DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI DYSTRYBUCYJNYCH GAZU, SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego,

W 2012r. do urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim zgłosiło się 203 bezrobotnych legitymujących się zawodem nauczyciel języka angielskiego, INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE FILOLOG ANGIELSKI (nauczycil języka angilskigo) kod zawodu- 233008 W klasyfikacji zawodów i spcjalności na potrzby rynku pracy (Dz. U. z 2010r. nr 82, poz. 537 z późn. zm.)jdnym

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL

Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Analiza danych z powiatowych projktów pilotażowych ralizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Raport Autorki: Agniszka Bork Iwona Koniczny Magdalna Tędziagolska 4 lipca 204 Spis trści Spis trści... 2 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne e-biznesu

Regulacje prawne e-biznesu Rgulacj prawn -biznsu prof. Wisław Czyżowicz & dr Alksandr Wrnr Katdra Prawa Administracyjngo i Finansowgo Przdsiębiorstw 1 inflacja - -commrc -bizns -markting -court v -sign -gnration -Polska -Europ -cośtam

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Załącznik nr 2 do zarządznia nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządznia 00 Organy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH. ISSN 2299-629x INDEX 33927X. cena 16,99 zł w tym 8% VAT. Czarne Perly. strona 54

OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH. ISSN 2299-629x INDEX 33927X. cena 16,99 zł w tym 8% VAT. Czarne Perly. strona 54 OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KONI HODOWLANYCH HORSE MARKET IL MERCATO DEL CAVALLO PFERDEMARKT 6 12 ISSN 2299-629x INDEX 33927X cna 16,99 zł w tym 8% VAT strona 54 Czarn Prly SPIS TREŚCI www.konskitarg.pl fot.:

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM

POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych LABORATORIUM POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elktrotchniki i Automatyki Katdra Enrgolktroniki i Maszyn Elktrycznych LABORATORIUM SYSTEMY ELEKTROMECHANICZNE TEMATYKA ĆWICZENIA MASZYNA SYNCHRONICZNA BADANIE PRACY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 Newsletter Issue 2 April 2009 Drogi czytelniku, Przedstawiamy z przyjemnością drugie wydanie biuletynu projektu LearnIT. W tym wydaniu chcemy powiedzieć więcej

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

Pamięć w różnych wymiarach 2. Wybieramy nazwę dla KOMPLEKSU. Więcej niż muzeum. Budowanie przy Sportowej W

Pamięć w różnych wymiarach 2. Wybieramy nazwę dla KOMPLEKSU. Więcej niż muzeum. Budowanie przy Sportowej W nr 7/243 1 IV - 15 IV 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Do Wybiramy nazwę dla KOMPLEKSU 28 marca kanclaria Urzędu Gminy w Klszczowi odbrała 43 propozycj nazwy Komplksu Dydaktyczno-

Bardziej szczegółowo

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Michał Purczyński * MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Wstęp Tmatyka modli popytu konsumpcyjngo dla branż piwowarskij i spirytusowj jst szroko obcna w litraturz polskij

Bardziej szczegółowo

REHABILITACYJNE W PRZYPADKU CHOROBY OSGOOD-SCHLATTERA W KRAJU. Partner wydania PRAKTYCZNA OWOC ZESNE METODY FIZJOTERAPII Z PRAKTYKI GABINETU

REHABILITACYJNE W PRZYPADKU CHOROBY OSGOOD-SCHLATTERA W KRAJU. Partner wydania PRAKTYCZNA OWOC ZESNE METODY FIZJOTERAPII Z PRAKTYKI GABINETU PRAKTYCZNA,1'(; &23(51,&86 & &=(5:,(& 15,661 ; &=$623,602 '267ĉ31( : 35(180(5$&,( &=$623,602 '267ĉ31( : 35(18 (180(5$&,( (18 ( NR 1 W KRAJU NOWOCZESNE N OWOC ZESNE METODY M E T O DY FIZJOTERAPII Efktywność

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

Włoski Instytut Estetyki Twarzy we współpracy z włoskim stowarzyszeniem POIESIS (WŁOCHY)

Włoski Instytut Estetyki Twarzy we współpracy z włoskim stowarzyszeniem POIESIS (WŁOCHY) Włoski Instytut Esttyki Twazy w współpacy z włoskim stowazysznim POIESIS (WŁOCHY) Stomatologia Kosmtyczna dla Stomatologów, czyli Now wilokiunkow podjścia do sttyki twazy polgając na łączniu tchnik mdycyny

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Badania naukowe w pielęgniarstwie SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacj ogóln Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukow w pilęgniarstwi Rodzaj modułu Obowiązkowy Wydział PUM Nauk o Zdrowiu Kirunk studiów Pilęgniarstwo Spcjalność Ni dotyczy

Bardziej szczegółowo

9. Procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD

9. Procedury oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD 9. Pocduy ocny zgodności opacji z LSR, wybou opacji pzz LGD Jdnym z ważnijszych lmntów pac nad pzygotowywanim dokumntu Lokalnj Statgii Rozwoju było ustalni pzjzystych lmntów funkcjonowania Lokalnj Gupy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY. Optymalizacja układów powierzchniowych z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ MECHANICZNY TECHNOLOGICZNY Katdra Wytrzymałości Matriałów i Mtod Komputrowych Mchaniki Rozprawa doktorska Tytuł: Optymalizacja układów powirzchniowych z wykorzystanim

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej Szkolni dla osób ubigających się o uprawnini do sporządzania świadctwa charaktrystyki nrgtycznj budynku Enrgia na potrzby oświtlnia Ocna instalacji oświtlniowj budynku i jgo otocznia mgr inŝ. Andrzj Jurkiwicz

Bardziej szczegółowo

POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI

POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI POLSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI 03 KONTAKT 2014 Cisco an/or its affiliats. All rights rsrv. This ocumnt is Cisco Public. zastosowani w zarzązaniu opartym o wizę. lktronicznych, portali społcznościowych, a przstrzń,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Krytria ocniania z rligii dla klasy drugij szkoły podstawoj Rozdzi ał Clujący Bardzo dobry Dobry Dostatczn y Dopuszczają cy Nidostatc zny I. Bóg mówi do nas II. Ludzi, którzy odpowidzil i Bogu widzę wymaga

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-chniczn aspky wykorzysania gazu w nrgyc anusz oowicz Wydział Inżynirii i Ochrony Środowiska Polichnika Częsochowska zacowani nakładów inwsycyjnych na projky wykorzysania gazu w nrgyc anusz

Bardziej szczegółowo

Święto babć i dziadków S

Święto babć i dziadków S nr 2-3/238-239 16 I - 15 II 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Na ssji w ostatnim dniu stycznia Rada Gminy przyjęła uchwałę, w którj sprzciwia się przygotowanmu przz rsort ochrony

Bardziej szczegółowo

Zabawa przy Łącznej. Teraz Polska dla Kleszczowa. SOME - inwestor z Hiszpanii. Zbadaj poziom cukru!

Zabawa przy Łącznej. Teraz Polska dla Kleszczowa. SOME - inwestor z Hiszpanii. Zbadaj poziom cukru! nr 11/247 1-15 VI 2008 Rok XVI bzpłatny biultyn samorządowy ISSN 1505-1692 Od S Prstiżowy konkurs związany z przyznanim godła promocyjngo Traz Polska miał w tym roku osimnastą dycję. Wśród szściu nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

GettyImages WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE

GettyImages WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE GttyImags WOLFSBURG HISTORIA SUKCESÓW W PIGUŁCE WMG WSPARCIE PROMOCJI, RUCHU TURYSTYCZNEGO I PRZEDSIĘBIORSTW W WOLFSBURGU FASCYNUJĄCO MŁODE bi O 17 Stllfldr Straß Oststra ß Laagbrg 39 aß ich-eb rtst r

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

następnego 21 czerwca 1992 r.

następnego 21 czerwca 1992 r. MEN otwira fabiykę matołó~ (str. 4J w Canns (str. s) Łódzki zoo (str. 6J Rozmowa z wróżką (str. loj Co zdarzyło się na stadioni ŁKS (str. 16J TV i 5.000.000 zł dla Czytlnika Odgłosów. -~. Na pomoc Wałęsi

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawi zmian w budżci gminy na 2013 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wspieranie współpracy szkoła-poradnia

Wspieranie współpracy szkoła-poradnia Wspieranie współpracy szkoła-poradnia Przepisy prawne, dobre praktyki i narzędzia służące zacieśnianiu współpracy Public Focus. Proven Results. Informacje o PCG Polska 46 biur w Stanach Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

ĆWICZENIE 11 OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STRUKTURY ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA ĆWICZENIE OPTYMALIZACJA NIEZAWODNOŚCIOWA STUKTUY ELEKTONICZNEGO SYSTEMU EZPIECZEŃSTWA Cl ćwicznia: zapoznani z analizą nizawodnościowo-ksploaacyjną lkronicznych sysmów bzpiczńswa; wyznaczni wybranych wskaźników

Bardziej szczegółowo

KATALOG OFERTOWY 2012

KATALOG OFERTOWY 2012 KATALOG OFERTOWY 2012 ul. Słowicza 2, 05509 Mysiadło; www.shin.pl biuro@shin.pl 22 726 73 63 PROJEKTY GRAFICZNE, WIZUALIZACJE 3D, SKŁAD DO DRUKU DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA, DRUKARNIA CYFROWA, DRUKARNIA

Bardziej szczegółowo

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl

Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Zarządzanie portalem edukacyjnym Marcin Jaromin mjaromin@prz.edu.pl Centrum e-learningu PRz System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do: prowadzenia szkoleń, które odbywają

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 13 MG Premium Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 75/6, Kraków Tel

Strona 1 z 13 MG Premium Sp. z o.o. Al. 29 Listopada 75/6, Kraków Tel PO IR 1.1.1 Badania przmysłow i prac rozwojow ralizowan przz a- MŚP 1.1.1 Badania przmysłow i prac rozwojow ralizowan przz aduż 1.1.2 Prac B+R związan z wytworznim instalacji pilotażowj/dmonstracyj nj

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY

INFORMATOR TECHNICZNY INFRMATR TECHNICZNY YTEMY RURWE PE - WDA - KANALIZACJA P.P.H.U. MIL-pol sp. z o.o. 42-0 Częstochowa ul. partańska 8/10 http://www.milo-pol.pl, -mail: milo@milo-pol.pl tl./fax +48 34 362 72 11, 362 83 12

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM PRACA

Bardziej szczegółowo

Jacobi Lanhaus Opis podróży

Jacobi Lanhaus Opis podróży Jacobi Lanhaus Opis podróży Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj Itinrariu (1768-1769) Vol I Prgrinations Sarataru Itinrariu (1768-1769) Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH

LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW I NAPĘDÓW SPALINOWYCH. Ćwiczenie 2 POMIARY PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PRACY SILNIKÓW SPALINOWYCH Dr inŝ. Sławomir Makowski WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ KATEDRA SILNIKÓW SPALINOWYCH I SPRĘśAREK Kirownik katdry: prof. dr hab. inŝ. Andrzj Balcrski, prof. zw. PG LABORATORIUM PODSTAW SILNIKÓW

Bardziej szczegółowo

GRASZ O 5.000.000 ZL. o ~ Rozwiązanie. Nr indeksu 36-76-21. Cena 3000. Skoro Słowik, który siedział

GRASZ O 5.000.000 ZL. o ~ Rozwiązanie. Nr indeksu 36-76-21. Cena 3000. Skoro Słowik, który siedział KUP,,'' ' ' Ci) GRASZ O 5000000 ZL z z o Rozwiązani konkursu: Jśli masz gzmplarz Odgłosów" z poprzdnigo tygodnia z numrm konkursowy111 18/087481, przyjdź do rdakcji w tym tygodniu, ni późnij niż w czwartk

Bardziej szczegółowo

1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4.

1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4. Lista stanowisk Stanowiska uwzględnione w raporcie 1. Administrator baz danych (próba: 110 osób) 2. Administrator serwerów (próba: 88 osób) 3. Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby) 4. Administrator

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła

Dokumentacja Administratora portalu. aplikacji. Wirtualna szkoła Dokumentacja Administratora portalu aplikacji Wirtualna szkoła aktualna na dzień 20.12.2012 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2012 Strona 2 z 15 Spis Treści Wirtualna szkoła SYSTEM ZARZĄDZANIA NAUCZANIEM...

Bardziej szczegółowo