TRENDS Raport Autumn

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje."

Transkrypt

1 Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia Partnr wydania Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij intrsują się zdalną dukacją i coraz więcj wydają na związan z tym cl. Trudny rynk, dobr prspktywy Czy polski firmy korzystają z u? Jaki trndy będą kształtować polski rynk w najbliższym okrsi? Czy istniją bariry tchnologiczn? Wywiady z przdstawicilami firm związanych z rynkim szkolń na odlgłość. Now tchnologi i rozwiązania Social, mobil, blndd a moż srious gaming? Jak wygląda przyszłość u? PARTNER MERYTORYCZNY PATRONI MEDIALNI

2 Spis trści ombidata.pl SPIS TREŚCI Wstęp Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Rwolucja czy wolucja? Szkolni z lmntami grywalizacji Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną E w biznsi: rozwiązani ow dla każdj firmy E oswajani kryzysu Opn sourc w biznsi Totara LMS Rynk dobrych prspktyw Świadomy wybór Kształcni pobudza ducha innowacji Szkolnia ow potrzby biznsu Dobr standardy Uniwrsaln rozwiązani Cyfrowa Szkoła ZOZ na poziomi biznsowym Naukowy transfr Zspół rdakcyjny

3 Wstęp ombidata.pl Szanowni Czytlnicy, To druga dycja poświęcongo polskimu rynkowi owmu raportu E Trnds Przygotowana przz Langloo.com publikacja odpowiada na systmatyczni wzrastając zaintrsowani rozwiązaniami owymi. Dotyczy to w szczgólności biznsu. Polski firmy coraz bardzij intrsują się zdalną dukacją i coraz więcj wydają na związan z tym cl. Wykorzystani u w biznsi było jdnym z kluczowych tmatów dyskutowanych podczas listopadowj konfrncji E- Trnds 2011 II. Rlacja z konfrncji z pwnością będzi intrsująca jako podsumowani dla tych, którzy mili okazję się na nij pojawić, al przd wszystkim dla osób, któr ni miały takij możliwości. Wspólni z ksprtami, użytkownikami i przdstawicilami dostawców usług i tchnologii zastanawialiśmy się jak dzięki prowadzniu szkolń za pomocą komputra i intrntu można ograniczyć koszty kształcnia kadry w firmach, jak przy wykorzystaniu u wspirać zarządzani zasobami firmy, zwiększając fktywność pracy a takż jak uatrakcyjniać szkolnia przprowadzan za pomocą tradycyjnych mtod i ułatwiać wdrażani nowych produktów oraz pracowników w organizacji. Jstśmy przkonani, ż przntacj, dyskusja panlowa oraz rozmowy w kuluarach stanowiły inspirację wilu cikawych pomysłów i projktów. Rynk szkolń w Polsc i na świci czka w ciągu najbliższych misięcy i lat wil zmian. Dotyczy to ni tylko rozwiązań biznsowych al takż dukacyjnych. Dcydują o tym zmiany konomiczn a w szczgólności nipwność panująca na rynkach finansowych oraz zmiany społczn i tchnologiczn, któr odciskają swoj piętno na sposobach ralizowania szkolń i dukacji. W Polsc na pirwszy plan wysuwają się zagadninia zmian na rynku wywołanych wyczrpanim się środków z Unii Europjskij. Jaki będzi to miało wpływ na rozwój firm szkolniowych? Czy i now tchnologi mogą być odpowidzią na kurcząc się budżty firm, administracji a takż budżty domow konsumntów? Jak wybrać zaufango partnra szkolniowgo? Co to znaczy innowacyjny projkt owy? Jak go zralizować? Jakich korzyści i jakich problmów nalży się spodziwać podczas jgo ralizacji? Jaki trndy będą kształtować polski rynk w najbliższym okrsi? Czy istniją poważn bariry tchnologiczn i jak można j przłamać? Jak wygląda przyszłość u? Social, mobil, blndd a moż srious gaming któr rozwiązania, tchnologi, id odgrają najważnijszą rolę? Taki pytania zadawaliśmy ksprtom i przdstawicilom firm, któr odgrywają wiodącą rolę w kształtowaniu polskigo rynku. Ni na wszystki pytania udało się znalźć satysfakcjonując odpowidzi. Na niktór z nich trzba będzi po prostu poczkać i zobaczyć co przynisi przyszłość. Zwłaszcza, ż wil wskazuj na to, ż 2012 rok będzi trudny. Nimnij pomimo kłopotów prspktywy wyglądają optymistyczni. Trudny rynk to bowim szansa dla najlpszych i najbardzij innowacyjnych. Dlatgo warto dowidzić się, jak widzą traźnijszość i przyszłość spcjaliści w dzidzini u. Zapraszamy do lktury! Konfrncję i raport Trnds II wsparli partnrzy mdialni: Rzczpospolita, Harvard Businss Rviw Polska, IAB Polska, Edustacja.pl; partnr platynowy Przlwy24 oraz partnrzy konfrncji: Prstin, Biuro Podróży Rklamy Intrnt Explorrs, TstByNt, UNIT4TETA, MarkSoft, PracujKupuj, Samsung, Tommorow, Polska Organizacja Turystyczna, GroMar, Konrad, Scrn Ntwork, Trnd Consult, Businss Mdia Softwar Solutions, IQ Partnrs, 4larning Th bst English-Polish dictionary, WbHat. Rafał Jakubowski 3

4 Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi O zaltach u, sposobach wykorzystania, możliwych zagrożniach oraz opłacalności inwstycji rozmawiano podczas konfrncji w biznsi, która odbyła się 13 paździrnika 2011 r. w Warszawi. Zalty tj formy kształcnia docnian są ni tylko przz największ korporacj na świci i Polsc, al takż przz mnijsz organizacj. Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij intrsują się dukacją zdalną i coraz więcj inwstują w związan z tym cl. O zwyżkującj wartości rynku u przkonuj takż rozwój firm ofrujących usługi ow. E przynosi przdsiębiorstwom liczn korzyści. Z powodznim moż wspirać zarządzani zasobami firmy, zwiększając fktywność pracy, jak równiż uatrakcyjniać szkolnia przprowadzan za pomocą tradycyjnych mtod. Dzięki prowadzniu szkolń za pomocą komputra i Intrntu można ograniczyć koszty kształcnia kadry. Dlaczgo? Umożliwia to stworzni kompltnj i odtwarzalnj bazy widzy do wilokrotngo użytku. E stanowi takż ułatwini w wdrażaniu nowych produktów oraz pracowników w organizacji. Inną zaltą jst możliwość kontroli wyników (np. za pomocą tstów) oraz brak ograniczń w liczbi szkolonych osób. Tn sposób kształcnia docniają takż pracownicy, którzy poprzz szkolnia mogą uczyć się w dowolnym czasi i mijscu. Podczas konfrncji Trnds II w biznsi wskazano na najważnijsz zagadninia związan z rozwojm u na rynku biznsowym w Polsc. Większość przntacji poświęcono cas studis, systmom, wdrożniom oraz ofrowanym usługom. Uczstnicy konfrncji mili okazję zapoznać się z trzynastoma przntacjami wygłaszanymi przz spcjalistów ds. szkolń, zarządzania i rkrutacji, koordynatorów projktów dukacyjnych oraz ksprtów w zakrsi platform. To już drugi spotkani tmatyczn dotycząc zagadninia dukacji zdalnj, zorganizowan w biżącym roku przz firmę Langloo.com. Podczas pirwszj dycji konfrncji Trnds 2011, która miała mijsc 14 kwitnia 2011 r. w Warszawi, dyskutowano o u w sposób ogólny, wskazując na najważnijsz trndy w nowoczsnych tchnologiach, szkolnictwi i biznsi. Ogromn zaintrsowani, jakim ciszyła się pirwsza dycja, przwaga prlkcji ukazujących wartość u w biznsi i coraz większa popularność 4

5 Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi ombidata.pl u wśród dużych firm przkonały nas o potrzbi organizacji spotkania tmatyczngo. Do udziału w konfrncji zaprosiliśmy więc spcjalistów, lidrów rynku oraz przdstawicili wiodących firm i organizacji, którzy wygłosili prlkcj oraz wzięli udział w dyskusji mówi Michał Wróblwski, przs Langloo.com S.A., organizator konfrncji. Przdsięwzięci wsparli partnrzy mdialni: Rzczpospolita, Harvard Businss Rviw Polska, IAB Polska, Edustacja.pl; partnr platynowy Przlwy24 oraz partnrzy konfrncji: Prstin, Biuro Podróży Rklamy Intrnt Explorrs, TstByNt, UNIT4TETA, MarkSoft, PracujKupuj, Samsung, Tommorow, Polska Organizacja Turystyczna, GroMar, Konrad, Scrn Ntwork, Trnd Consult, Businss Mdia Softwar Solutions, IQ Partnrs, 4larning Th bst English-Polish dictionary, WbHat. Trndy, tchnologi i wdrożnia Czy rynk szkolń czka w przyszłości rwolucja, czy raczj stopniowa wolucja? O dzisięciu nowych trndach, któr odcisną piętno na sposobach, w jakich ralizowan będą procsy rozwojow pracowników, opowiadał Mark Hyla dyrktor zarządzający.pl. Jgo zdanim czynniki t związan będą główni z trndami natury biznsowj, społcznj, kulturowj i tchnicznj, wspiranymi przz now tchnologi (m.in. rzczywistość wirtualną, mdia społcznościow czy coraz powszchnijsz wykorzystywani w szkolniu mchanizmów znanych z gir). Na tym ostatnim lmnci, czyli grywalizacji, skoncntrował się Jrzy Durślwicz z firmy Tommorow, który przkonywał, ż gry dukacyjn są najbardzij intraktywnym środowiskim szkolniowym. Srious gams to narzędzi szkolniow w formi intuicyjngo, intraktywngo i trójwymiarowgo środowiska, będąc lastyczną, fktywną pod względm kosztów i skutczną odpowidzią na rosnąc wymagania współczsngo biznsu. Wirtualny świat gir dukacyjnych, odzwircidlający rzczywistość korporacyjną bądź okrślon zdarzni, staj się środkim do sprostania wyzwaniom, jaki organizacj stawiają przd pracownikami. Gry dukacyjn gwarantują zaangażowani i współpracę uczstników szkolń. To w świci gry pracownicy, którzy na co dziń są rozproszni oraz zaangażowani w różnorodn zadania, spotykają się, aby współpracować, uczyć się, podjmować dcyzj, rozwiązywać problmy i dążyć do postawionych sobi clów tak, jak w świci rzczywistym. Agniszka Dziurzańska z Zachodniopomorskij Szkoły Biznsu w Szczcini przdstawiła projkt EduKarira, będący systmm owyn z lmntami grywalizacji. Jgo clm jst nauka przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Anna Soin z firmy 2L opowiadała o tym, jak skutczni uczyć komptncji zawodowych przy pomocy systmów owych. W swoim wystąpiniu przdstawiła procs rozwoju umijętności i czynniki, któr dcydują o jgo skutczności. Cikaw przykłady zastosowania tchnologii owych pokazywali: dr Jack Olszwski z Polskij Organizacji Turystycznj (która wdrożyła wspólni z firmą GroMar Sp. z.o.o. platformę ową wykorzystywaną do promocji Polski wśród turystów zagranicznych i krajowych) oraz Bogusław Lasocki z Główngo Urzędu Statystyczngo, który opowidział o niskobudżtowym systmi szkolń owych. Natomiast Macij Bdnarczyk i Robrt Sosnowski z Biura Podróży Rklamy pokazali, jak w torii i praktyc była ralizowana aplikacja owa dla dzici Trning czytania i Trning ortograficzny w PWN.pl. Wrszci Marcin Wilk z firmy TstBy- Nt przdstawił rozwiązani blndd larning służąc do podnosznia stanu widzy zspołów przdstawicili mdyczno-farmacutycznych, a Anna Mykowska z Domu Szkolń i Doradztwa pokazywała na przykładach, czy uczni komptncji miękkich poprzz moż być fktywn. AGNIESZKA DZIURZAŃSKA kirownik projktu w Zachodniopomorskij Szkol Biznsu w Szczcini ANNA SOIN członk zarządu firmy 2L DARIUSZ SOKOŁOWSKI Przs zarządu Nonoobs.pl 5

6 Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi ombidata.pl Adam Ryszwski z firmy Combidata mówił o u jako fragmnci systmów do zarządzania zasobami ludzkimi (HRM/ HCM), Jack Jaworski z UNIT4TETA przntował rozwiązani TETA BI jako platformę wymiany widzy, Michał Bzowy z DialCom24 przybliżył uczstnikom jak obsługiwan są transakcj intrntow w Przlwy24 a Bartosz Jędrzjczak i Zbigniw Bachta z firmy Konrad pytali: Jak to zrobić? Niważn. Ważn co!. Dyskusja Intrsującą częścią spotkania był panl dyskusyjny na tmat wykorzystania u w biznsi. Rozmowę poprowadził Dariusz Sokołowski, a udział w nij wzięli prlgnci: Anna Soin, Jack Olszwski, Mark Hyla, Marcin Wilk i Jrzy Durślwicz oraz pozostali uczstnicy konfrncji. W dyskusji koncntrowano się wokół trzch zagadniń: wykorzystaniu u w biznsi, trndach w u oraz przyszłości u. Uczstnicy dyskusji zgodzili się, ż stopiń wykorzystania u w dużych firmach jst coraz wyższy, mimo to Polska wciąż wypada nikorzystni na tl krajów anglojęzycznych. Powodm takigo stanu moż być duża różnica w rozwoju rynku w Polsc i zagranicą. Ponadto w odróżniniu od Polski na zachodzi Europy i w USA jst intnsywni wykorzystywanym i cnionym sposobm kształcnia, wobc którgo istniją sprcyzowan wymagania. Mimo to w Polsc od kilku lat można zaobsrwować dynamiczny rozwój u. Przkonuj o tym fakt, ż w naszym kraju z powodznim funkcjonuj ok. 30 dużych platform, a firmy działając w tym obszarz wykazują dużą dynamikę sprzdaży w Polsc i zagranicą. Clm spcjalistów zajmujących się im jst zwiększni świadomości pracowników na tmat znacznia i potrzby dukacji zdalnj oraz tworzni wartościowgo mrytoryczni kontntu. E w Polsc zmirza w kirunku szkolń synchronicznych i stosowania nowoczsnych rozwiązań, jak np. symulacj lub gry dukacyjn. Koniczn będą takż zmiany w sposobi projktowania kursów powinny być on dopasowan do odbiorcy i zoptymalizowan. Przyszłość u wiąż się takż z zastąpinim rozwiązań LMS przz TMS, który jst nastawiony na rozwój talntów oraz umijętności. Uczstnicy ni byli jdnak w płni zgodni w wszystkich kwstiach. Punktm spornym była ocna znacznia motywacji zwnętrznj i wwnętrznj pracownika do u. Jżli bowim głównym czynnikim zachęcającym do nauki jst ściżka rozwoju zawodowgo i motywacja finansowa, to za podjści pracownika do kwstii u będzi odpowiadać systm nagród i zachęt. Pojawia się jdnak pytani, czy motywacja wwnętrzna ni jst równi istotna. Jśli tak, to jak ją stymulować, zwiększając zaintrsowani im? Z pwnością nizbędn jst okrślni oczkiwań i wymagań wobc pracownika, który powinin być świadomy swojj roli w firmi. Pomocna moż być równiż odpowidnia promocja u i nowoczsnych tchnologii, w szczgólności na tapi wdrażania w przdsiębiorstwi. E będzi miał sns tylko dla pracownika świadomgo znacznia nowoczsnych tchnologii w procsi kształcnia, dlatgo trzba zacząć od budowania w organizacji kultury ucznia. Przyszłość u nalży wprawdzi wiązać z wykorzystanim sztucznj intligncji, jdnak trzba pamiętać, ż nowoczsna tchnologia nigdy ni zastąpi kontaktu z człowikim. Maszyny powinny być stosowan do wspirania procsu szkolniowgo i człowika, płniąc jdyni rolę odtwórczą. Czy przntowan prognozy rzczywiści się spłnią, czy moż rynk po raz koljny wszystkich zaskoczy? T pytania, a takż inn, na któr ni udało się lub ni można było znalźć odpowidzi, postawimy ponowni przy okazji koljnj konfrncji, na którą już traz srdczni zapraszamy wszystkich zaintrsowanych rynkim u w Polsc. Julita Kula Rafał Jakubowski 6

7 Rwolucja czy wolucja? Podczas konfrncji trnds II o przyszłości u na rynku szkolń opowiadał Mark Hyla, dyrktor zarządzający w firmi.pl. W swojj przntacji przdstawił dzisięć zmian, któr w nidalkij przyszłości zminią rynk -szkolń w Polsc. Wszystki czynniki związan są z przmianami w społczństwi, rozwojm biznsu oraz tchnologii oraz prowadzić mają do optymalizacji, prsonalizacji i indywidualizacji szkolń. 1. Pirwszą zasadniczą zmianą, która już się dokonuj, jst przkształcni sposobu ucznia pracowników z tradycyjngo fac-to-fac na ralizowany wirtualni, za pomocą komputra. W Polsc obcni 10 15% szkolń pracowniczych ralizuj się z zastosowanim nowoczsnych rozwiązań, podczas gdy w Stanach Zjdnoczonych już w 2009 r. ok. 50% korporacji wykorzystywało innowacyjn tchnologi. Oznacza to, ż kspansja dukacji zdalnj jako podstawowj mtody nauczania dopiro przd nami. 2. Koljna zmiana będzi dotyczyć nastawinia pracowników do u. Aby ta mtoda kształcnia była fktywna i opłacalna, szkolni powinno prowadzić do nauki, czyli nabywania przz pracownika komptncji i umijętności. 3. Następna zmianą, dzięki którj szkolni będzi atrakcyjnijsz i cikawsz, jst zastosowani w kursach lmntów gry. Now rozwiązania powinny być wykorzystywan w działaniach rozwojowych jako altrnatywa dla źródł drukowanych. 4. Skracani czasu trwania -szkolń oraz podział na krótsz, np minutow moduły będzi czwartą zmianą. Dzięki tj modyfikacji możliw jst dopasowani kursu do indywidualnych potrzb. 5. Z odchodznim od dłuższych form szkolnia jst związana następna zmiana polgająca na rzygnacji z przładowango widzą modlu szkolngo just-in-cas do sprsonalizowango modlu just-in-tim, który jst dostosowany do biżących potrzb kursanta. Oznacza to w praktyc połączni w szkolniu atrakcyjnj formy przkazu, z krótszym czasm ralizacji i konicznością slkcji informacji. 6. Dalsz zmiany na rynku będą wynikały z potrzby łącznia różnych mdiów i mtod szkolnia przy zastosowaniu blndd larningu. 7. Siódmą zmianą, jaka będzi dotyczyć rynku -szkolń, jst rzygnacja z systmów Larning Managmnt Systm (LMS), wspirających zarządzani organizacją szkolń, na rzcz Training Managmnt Systm (TMS). 8. W dobi sprzdaży usług i rozwoju działów Human Rsourcs koljną zmianą będzi zastąpini wdrożń systmów usługą Softwar as a srvic (SaaS). O rosnącj popularności tgo modlu dcyduj dostęp klinta do konkrtnych i potrzbnych funkcjonalności oprogramowania oraz zapwnini obsługi tchnicznj przz dostawcę. 9. Gwarancją fktywngo i innowacyjngo szkolnia jst nauka w grupi. Choć uczni społcznościow jst trudn w zarządzaniu i kontroli stanu widzy kursantów, to jdnak zapwnia wzrost motywacji i zaangażowania. 10. Ostatnią zmianą, do którj będą dążyć projktanci szkolń, jst opracowani zasad komunikowania się na odlgłość oraz odpowidni motywowani uczstników kursów zdalnych. Julita Kula 7

8 Szkolni z lmntami grywalizacji Projkt dukarira, służący do nauki przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, to doskonały przykład innowacyjngo systmu owgo. Podczas konfrncji Trnds II opowiadała o nim Agniszka Dziurzańską, kirownik projktu w Zachodniopomorskij Szkol Biznsu w Szczcini. Przntowany systm dukarira powstaj w ramach projktu Uczstnik Społczństwa Widzy (USW) zintgrowany systm kształcnia przdsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Jst współfinansowany z środków Unii Europjskij oraz odbywa się pod nadzorm Ministrstwa Edukacji Narodowj. Systm jst zintgrowanym i rozbudowanym narzędzim łączącym nowy program nauczania do przdmiotu podstawy przdsiębiorczości, dukarira i grę dcyzyjną dufarma oraz modl współpracy pomiędzy szkołą a przdsiębiorstwami. Clm projktu jst podnisini komptncji uczniów w zakrsi przdmiotu, zapoznani ich z zasadami funkcjonowania rynku, kształcni miękkich komptncji oraz zwiększni fktywności nauczania. Punkty widznia, skutczn działania Udział w dukarirz rozpoczyna się od okrślnia przz ucznia clu, czyli oczkiwango stanowiska pracy w firmi. Do wyboru są taki funkcj, jak: przs, dyrktor gnralny, projct managr, asystnt i stażysta. Następni uczstnik przypisywany jst do poziomu trudności: niskigo, śrdnigo lub wysokigo. Na tj podstawi systm gnruj zadania, w których uczń będzi nabywać szść komptncji głównych. Istotn jst, ż ich struktura została odwzorowana w systmi dukarira w szściu głównych kursach. W zalżności od wybrango stopnia trudności i liczby uzyskanych punktów użytkownik otrzymuj avatar, który stanowi odzwircidlni zajmowango stanowiska w firmi. Jdnak aby utrzymać pozycję, uczń musi wykazywać się osiągnięciami. Jżli jgo praca ni będzi przynosić wystarczających fktów, moż stracić swoją funkcję. Dzięki tmu, ż avatary są widoczn dla wszystkich, uczniowi mogą porównywać swoj postępy i rywalizować z sobą. Systm dukarira na biżąco przkazuj uczniowi informacj o poprawności udzilonych odpowidzi i pokazuj dodatkow wyjaśninia. Co cikaw, uczniowi zawsz pokazywan są intrprtacj wyniku, któr prowadzą do prawidłowgo rozwiązania. Taki działani ma na clu zachęcni do dalszj pracy oraz wzmocnini motywacji. 8

9 Szkolni z lmntami grywalizacji ombidata.pl Gra o zyski EduKarira wspirana jst przz grę dcyzyjną dufarma, którj clm jst zobrazowani, jak działają zasady konomii w gospodarc wolnorynkowj. Gracz ma za zadani fktywni zarządzać farmą. Początkowo jst ona słabo rozwinięta i nirntowna, zaś sam zarządca dysponuj ograniczonym budżtm. Informacj o tym, jak rozwijać gospodarstwo, podaj samouczk, który udzila podpowidzi. W rozgrywc moż brać udział jdnoczśni 16 graczy działających na tym samym rynku. Oznacza to w praktyc, ż muszą oni z sobą rywalizować, by osiągać jak największ zyski. Rozwój projktu Od początku wrzśnia 2011 r. w szściu szkołach przprowadzan są tsty wdrożniow, w których udział birz 750 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i 9 nauczycili. Po upływi misiąca od rozpoczęcia tstów zostały wyciągnięt następując wnioski: W szkołach brakuj dobrz wyposażonych sal komputrowych, dlatgo uczniowi pracują w przpłnionych klasach, ni mogąc w płni wykorzystać możliwości systmu. W szkołach są słab łącza intrntow, niwystarczając srwry, a sami nauczycil informatyki ni są chętni do wspomagania sprzętu oraz wykonywania aktualizacji. Nauczycil są ngatywni nastawini do u, poniważ ni rozumiją idi nauczania za pomocą komputra. Powodm nichęci moż być takż obawa przd utratą autoryttu u uczniów i niznajomość tchnologii. Uczniom brakuj odpowidnij kultury ucznia. Przyczyną tgo stanu moż być brak wsparcia procsu ucznia przz rodziców. Uczniowi mają trudności z poruszanim się w Intrnci, np. wilu ni potrafi zakładać -maila. Uczniowi za główny cl stawiają sobi ocny, poniważ ni rozumiją idi stanowiska w wirtualnj firmi i awansu w jj strukturz. Julita Kula REKLAMA 9

10 Poznaj nowy Prsonl i Zarządzani! Zarządzaj swoim zspołm jszcz skutcznij! Prsonl i Zarządzani odpowiada na pytania: Dzięki misięcznikowi Prsonl i Zarządzani : Zamów prnumratę na 2012 rok! INFORMACJE I ZAMÓWIENIA: Zminiamy się dla Cibi! :) Traz Prsonl i Zarządzani w nowj odsłoni: Now działy: Ludzi, projkty, rynk Szkolnia i coaching Eksprt Prawny W wolnym czasi

11 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną Sprzężni stratgii zarządzania widzą oraz zarządzania zasobami ludzkimi z rguły przyczynia się do podnisinia jakości podjmowanych przz organizację działań. W konskwncji owocuj to podwyższoną sprawnością całgo przdsiębiorstwa i jgo wyników. Osiągnięci tak postawiongo clu ni jst możliw bz zastosowania odpowidnich tchnologii tlinformacyjnych. O zarządzaniu widzą zaczęto mówić od końca lat 80 ubigłgo stulcia, wraz z pojawinim się publikacji D. Amidon, K.E.Sviby go, czy Ch. Savag a Już w pirwszj połowi lat 90. XX wiku tmat tn zaintrsował mndżrów rozczarowanych modną wówczas koncpcją rnginringu. Stało się wówczas jasn, ż u progu XXI wiku prost przprojktowani czy optymalizacja procsów ni moż dcydować już o przwadz konkurncyjnj organizacji, zwłaszcza tych, któr już nidługo zaczęły być okrślan mianm przdsiębiorstw widzy (knowldg companis), których główną wartością były nimatrialn aktywa - pracownicy, rlacj, know-how, doświadczni rynkow, innowacj, tc. Już w 1991 roku zostało utworzon pirwsz stanowisko mndżra widzy (Chif Knowldg Officr) w firmi Skandia objął j późnijszy autor i główny ksprt nurtu kształtowania kapitału intlktualngo, Lif Edvinsson. W 1993 roku pojawia się pirwsza pozycja ddykowana zarządzaniu widzą - Knowldg Managmnt Foundations autorstwa Karla Wiiga. Najistotnijszymi dla późnijszgo rozwoju koncpcji zarządzania widzą publikacjami pirwszj połowy lat 90-tych były niwątpliwi prac Ptra Sng a - Piąta Dyscyplina, oraz naukowców japońskich I. Nonaki i H. Tkuchi go - Krowani widzy w organizacji. Stanowią on paradygmaty nurtu organizacji uczącj się oraz procsów prztwarzania widzy w wymiarz indywidualnym i kolktywnym. P. Sng w swojj pracy przntuj pięć podstawowych dyscyplin - tchnik samodoskonalnia się organizacji - są to: mistrzostwo osobist, modl myślow, wspólna wizja oraz zspołow uczni się. Piąta dyscyplina, czyli umijętność myślnia systmowgo jst wdług Snggo kluczm do zrozuminia i doskonalnia organizacji. Modl zaprzntowany przz Nonakę i Takuchigo koncntruj się na tworzniu widzy poprzz procsy socjalizacji, kstrnalizacji, kombinacji oraz intrnalizacji. Od połowy lat 90. Można obsrwować dynamiczny rozwój koncpcji ujmujących zarządzani widzą w sposób procsowy. Ich autorzy przkonują w swoich pracach, ż do zarządzania widzą nalży podchodzić w sposób procsowy. Każdy z wspomnianych modli przntuj od cztrch do ośmiu podprocsów składających się na mtaprocs zarządzania widzą. Znaczni systmowgo zarządzania widzą Jdnym z ważnijszych założń zarządzania widzą jst fakt, iż najcnnijszym zasobm przdsiębiorstwa jst doświadczni i widza fachowa, tkwiąca w umysłach pracowników. Przdsiębiorstwa coraz częścij zdają sobi z tgo faktu sprawę i zaczynają się zastanawiać, w jaki sposób nią zarządzać, jak ją udostępniać wszystkim pracownikom oraz czy można Marlna Plbańska doktor nauk konomicznych, spcjalizacja zarządzani widzą korporacyjną. Pracownik Ośrodka Kształcnia na Odlgłość OKNO. Absolwntka Politchniki Warszawskij oraz Szkoły Głównj Handlowj. Eksprt w zakrsi u, autorka kilkudzisięciu publikacji w zakrsi kształcnia na odlgłość. Od 12 lat inspirator, projktant i stratg rozwiązań w wilu polskich przdsiębiorstwach. Kirownik i konsultant projktów owych. Aktywny trnr i wykładowca. 11

12 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną ombidata.pl ją zatrzymać w przypadku odjścia pracownika z firmy. Szczgólni w sytuacjach kryzysów lub zwolninia tmpa rozwoju gospodarczgo na rynku pracy występuj duża fluktuacja kadr. Zwolnini pracowników z względu na wolnijsz tmpo rozwoju powoduj, ż przdsiębiorstwo poprawia swoją sytuację finansową, rdukując koszty. Zapomina się jdnak o tym, ż traci część swojj widzy, która znajdowała się w umyśl pracownika i którą on, odchodząc z przdsiębiorstwa, z sobą zabira. Stąd można sformułować główn cl zarządzania widzą w odnisiniu do zasobów ludzkich: Poprawa współpracy pomiędzy pracownikami; Zmnijszni liczby dublowanych czynności; Zachęcni pracowników do dzilnia się widzą. Koncntrując się na całym przdsiębiorstwi, można postawić tzę, ż nadrzędnym clm zarządzania widzą w przdsiębiorstwi jst umijętn wykorzystani zasobów widzy i ich udostępnini do ponowngo wykorzystania. Właściw wdrożni, wykorzystani oraz wpisani w kulturę organizacyjną zarządzania widzą wpływa na sposób pracy ludzi w danj organizacji, a poprzz to stwarza podwaliny pod innowacj w przdsiębiorstwach oraz sprzyja kratywnmu i innowacyjnmu myślniu wśród pracowników Ni ma wątpliwości, ż zarządzani widzą jst silni związan z czynnikim ludzkim i kulturą pracy w przdsiębiorstwi. Kształtuj postawy i zachowania pracowników. Właściwi wdrożon powoduj, iż myślą oni kratywni, dając przz to początk najpirw innowacyjnmu myślniu, a następni pobudzają innowacj w przdsiębiorstwach, poprzz powstawani nowych inicjatyw np. produktów, ofrt marktingowych, odkrywani nowych dróg ralizacji projktów i procsów. Innowacj w przdsiębiorstwach związan z widzą i zarządzanim nią wiążą się równiż z tchnologią oraz zmianami tchnologicznymi w organizacji, jaki nisi za sobą wdrożni systmu zarządzania widzą. Zarządzani widzą poprzz platformę ową Narzędzia wspirając zarządzani widzą w organizacjach sięgają swoją historią do ponad 30 lat wstcz. Na przstrzni lat stosowan były on w różnj formi. Warto nadminić, iż większość z nich powstała zupłni nizalżni od zarządzania widzą, jak równiż nizalżni od sibi. Większość z narzędzi obcni uznawanych jako wspirając zarządzani widzą powstała z myślą o ralizacji clów nizwiązanych bzpośrdnio z zarządzanim widzą. Poza tym w momnci ich powstania zarządzani widzą ni było postrzgan jako jdna z torii zarządzania. Narzędzia dzisiaj wykorzystywan jako wsparci dla zarządzania widzą powstawały w clu ralizacji pojdynczych clów, takich jak zarządzani dokumntami, przchowywani danych, zarządzani informacjami. Prawdopodobni ich twórcy ni przwidywali, iż w przyszłości będą on służyły do zarządzania widzą. Początkowo używano ich do zarządzania widzą zupłni niświadomi. Pirwsz systmy wymiany dokumntów, czy bazy danych miały na clu strukturyzację danych (informacji, widzy) oraz poprawę jakości procsów opracyjnych w przdsiębiorstwi. Wraz z dynamicznym rozwojm tchnologii tlinformatycznych powstały tori zarządzania widzą. Pozorni dwi dzidziny nizwiązan z sobą zaczęły się na sibi nakładać. Co cikawsz, rozwój szroko pojętj torii zarządzania widzą zbigł się w czasi z dynamicznym rozwojm tchnologii wbowych i Intrntu. Dzisiaj z prspktywy czasu można stwirdzić, iż funkcjonowani międzynarodowych korporacji, a co za tym idzi procsy komunikacyjn, praca opracyjna, czy wrszci procsy szkolniow byłyby nimożliw bz zastosowania odpowidnich tchnologii tlinformacyjnych. Historię rozwoju tchnologii wykorzystywanj w zarządzaniu widzą ilustruj poniższy schmat (Rysunk 1). Dmonstruj on rozwój narzędzi informacyjnych w szściu krokach. Poszczgóln kroki odpowiadają tapom rozwoju zarządzania widzą. W ramach tapu pirwszgo - Krok 0 - powstawały pojdyncz aplikacj informatyczn. Etap tn przypada na początk rozwoju informatyki, czas, kidy mało, kto wyobrażał sobi istnini komplksowych rozwiązań informatycznych, zapwniających funkcjonowani współczsnych organizacji. Wtdy to powstawały pirwsz komputry oraz języki programowania, jak równiż pirwsz aplikacj związan z przchowywanim i przntowanim danych. Koljny tap Krok 1 - jst ściśl związany z pirwszymi próbami intgracji danych. Przypada on na pirwszą połowę lat 70-tych. Powstały wówczas pirwsz bazy danych, podjmowano równiż pirwsz próby analizy danych. Następny tap Krok 2 - przypadający na połowę lat 80-tych, związany jst z modlowanim danych oraz pirwszymi ich standaryzacjami. Jst to okrs bardzo dynamiczny, czas, w którym powstało wil nowych jak na ówczsn czasy narzędzi tchnologicznych oraz inicjatyw rozwoju globalnych sici. Na końcówkę lat 80-tych przypada koljny tap rozwoju tchnologii informacyjnych Krok 3. Etap tn związany jst z zarządzanim danymi na poziomi organizacji. Na lata 90-t przypada - Krok 4, z zarządzanim infor- Rysunk 1: Schmat rozwoju tchnologii informacyjnych 12

13 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną ombidata.pl macjami. Jst to tap bardzo dynamiczny, fundamntalny dla zarządzania widzą korporacyjną. Powstało wówczas wil narzędzi tchnologicznych oraz koncpcji wykorzystywanych współczśni w zarządzaniu widzą. Krok 5 rprzntuj tap zarządzania widzą, rozpoczyna się on w latach 90-tych i pozostaj otwarty. Etap tn związany jst z rozwojm tchnologicznych narzędzi, oraz rozwojm koncpcji zarządzania widzą. W tapi tym powstały równiż pirwsz platformy ow których clm było zarządzani procsm szkolniowym organizacji. W raz rozwojm tchnologii platformy ow zaczęły rozwijać się w kirunku aplikacji zapwniających zarządzani kapitałm intlktualnym przdsiębiorstw, a następni zarządzanim widzą pracowniczą. Jdnym z tchnologicznych narzędzi zarządzania widzą są platformy ow. Już w podstawowym modlu wdrożnia platformy owj bz powiązania z innymi systmami HR płnią on funkcj zarządzania płnym procsm dukacyjnym onlin funkcj dukacyjn jak równiż funkcj zarządzania zasobami oraz użytkownikami platformy owj. Poprzz ralizację wskazanych funkcji na poziomi organizacyjnym przy użyciu platform dukacyjnych już przy podstawowym modlu wdrożnia platformy możmy zarządzać widzą organizacyjną. Poniżj w Tabli 1 przdstawion zostały podstawow funkcj zarządzania widzą platform owch wdrożonych w organizacji bz powiązania z innymi systmami HR. Platforma owa wdrożona bz połącznia z innymi systmami HR w znaczącym stopniu ułatwia zarządzani widzą korporacyjną. Jdnak dopiro wdrożni platformy owj w połączniu z innymi systmami takimi jak np.: systm ocny pracowniczj, systm motywacyjny, systm zarządzania talntami systm rkrutacyjn zapwniają płn wykrzystani platformy owj jako narzędzia zarządzania widzą korporacyjną. Na Rysunku 2 przdstawiony został schmat powiązań platformy owj z innymi systmami zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Funkcja zarządzania widzą Planowani procsów dukacyjnych Przchowywani usystmatyzowanj widzy Dostarczani widzy Tstowani Raportowani Informowani Ewaluacja Mntoring Dodawani nowych matriałów dukacyjnych do platformy Publikowani matriałów na platformi dukacyjnj Profilowani matriałów dukacyjnych Dodawani nowych użytkowników do platformy dukacyjnj Usuwani użytkowników z platformy dukacyjnj Profilowani zasobów na platformi dukacyjnj Funkcj dukacyjn Charaktrystyka Planowani indywidualnych oraz grupowych procsów dukacyjnych, ściżk rozwojowych, ściżk crtyfikacyjnych itp. Przchowywani oraz systmatyzowani wszlkigo rodzaju contnt (matriały dukacyjn) w postaci rozmaitych plików. Contntm platformy mogą być pliki różnych formatów: od najprostszych plików tkstowych, html, graficznych, flash, pliki audio wido po pliki w formaci SCORM. Udostępniani za pośrdnictwm platformy dukacyjnj wszlkigo rodzaju matriałów dydaktycznych odpowidnim użytkownikom indywidualnym i grupowym. Dostarczani widzy moż odbywać się w sposób synchroniczny i asynchroniczny. Widza dostarczana synchroniczni to najprościj mówiąc widza dostarczana w czasi rzczywistym. Użytkownicy systmu zobowiązani są do uczstnictwa w zajęciach w okrślonym czasi, co wiąż się z procsm logowania do platformy dukacyjnj w odpowidnim czasi w clu korzystania z odpowidnich matriałów w odpowidnim czasi. Widza dostarczana asynchroniczni to widza dostarczana w czasi nirzczywistym, poprzz udostępnini na platformi matriałów dydaktycznych dostępnych dla użytkowników końcowych w dowolnym czasi z dowolngo dla nich mijsca. Sprawdzaniu widzy oraz umijętności użytkowników. Tsty sprawdzając mogą być wbudowan w szkolnia lub udostępnian na łamach platformy jako oddziln produkty dukacyjn. Tsty mogą być konstruowan za pomocą gnratorów tstów wbudowanych w platformę lub za pomocą gnratorów zwnętrznych (poza platformą), a następni wprowadzan na platformę Raportowani wyników nauczania dla indywidualnych oraz grup użytkowników. Raporty mogą zawirać dowoln informacj z puli informacji dostępnych do raportowania ( np.: uczstnictwo w kursach, zaliczon kursy, zaliczon tsty, ilość minut spędzona w danym kursi, ilość podjść do dango tstu itp. Przkaz informacji-organizacyjnych w zakrsi procsu nauczania, np. planów zajęć, informacji o przdmiotach, wykładach, spotkaniach itp Badani wyników ralizacji procsów dukacyjnych na platformi Wspirani użytkowników platformy na poziomi tchnicznym, mrytorycznym oraz organizacyjnym Funkcj zarządzania zasobami platformy Dodawani matriałów dukacyjnych do platformy dukacyjnj polgają na umiszczaniu w odpowidnich mijscach bazy danych odpowidnich matriałów dukacyjnych Publikowani matriałów dukacyjnych polgając na udostępnianiu odpowidnich matriałów odpowidnim użytkownikom Nadani odpowidnich praw dostępu dla odpowidnim użytkownikom platformy dukacyjnj Funkcj zarządzania użytkownikami Dodawani do platformy dukacyjnj nowych użytkowników: studntów/kursantów, administratorów, trnrów, wykładowców itd. Usuwani z platformy dukacyjnj użytkowników, którzy zakończyli ralizację procsów dydaktycznych lub z przyczyn organizacyjnych utracili dostp do platformy. Przydzilani użytkownikom odpowidnich praw dostępu oraz uprawniń do użytkowania platformy owj Tabla 1. Funkcj zarządzania widzą ralizowan przz platformy ow Źródło. Opracowani własn 13

14 Platforma dukacyjna jako systm zarządzania widzą korporacyjną ombidata.pl Rysunk 2. Schmat powiązań platformy owj z systmami zarządzania zasobami ludzkimi. Źródło. Opracowani własn Przdstawion powyżj rozwiązani pozwala na zastosowani platformy owj w szrszym kontkści. W tgo typu organizacji poza wszlkimi standardowymi wyminionymi powyżj funkcjami pracownik poprzz platformę ową uzyskuj stały dostęp do Bibliotki Produktów Rozwojowych objmujących zarówno katalog szkolń tradycyjnych jak i katalog szkolń. Pracownik moż zapisać się lub zostać oddlgowany do uczstnictwa w dowolnym z udostępnionych w ramach jgo profilu produktów z ofrty rozwojowj. Baza produktów rozwojowych połączona jst z Bazą widzy korporacyjnj w którj udostępnion są różngo typu matriały informacyjn oraz szkolniow wspomagając rozwój oraz wykonywani zadań pracowników w organizacjach. Baza widzy przdstawiona na Rysunku 2 zawira tylko wybran lmnt z wilu możliwości jaki moż konsolidować tgo typu rozwiązani. Do popularnych rozwiązań nalżą równiż dokumntacj projktow, bazy informacji o produktach i usługach, bazy informacji o klintach itp. Bibliotka Produktów Rozwojowych połączona jst z systmm ocny pracowniczj, który moż być zralizowany w dowolnj formi 180 lub 360 stopni. W wyniku ocny pracownik poznaj swoj mocn strony, a jdnoczśni jst rozpoczyna swoją ściżkę dukacyjną złożoną z różngo typu produktów rozwojowych dostępnych z poziomu Bibliotki Produktów Rozwojowych. Ralizacja ściżki rozwojowj pracownika moż zostać powiązana z systmm motywacyjnym dostępnym jako zwnętrzny systm lub moduł platformy. Prmia pracownika, nagrody, nobilitacj czy awans w pwny stopniu mogą być wyznaczan przz osiągnięcia pracownika ralizowan w ramach Bibliotki Produktów Rozwojowych. Ralizacja ściżk rozwojowych moż być pomocną równiż w wyłanianiu talntów organizacyjnych, zarządzaniu nimi oraz rkrutowaniu ich do projktów ralizowanych w organizacji. Wyniki z platformy dukacyjnj są równiż bardzo pomocną, jdnoznaczną ocną w przypadku rkrutacji wwnętrznych pracowników. Pracownicy ni tylko korzystają z widzy dostępnj w organizacji ( Bibliotc Produktów Rozwojowych oraz Bazi Widzy) al równiż wypłniają j widzą informacjami o zralizowanych szkolniach, matriałami poszkolniowymi z szkolń zwnętrznych, informacjami o swoich doświadczniach zawodowych. Wskazan na schmaci zwnętrzn systm HR z którymi połączona jst platforma są oczywiści przykładowymi narzędziami tj klasy, platformę ową można połączyć równiż z innymi systmami tj klasy. Istotnym pozostaj fakt aby cała struktura synchronizacji platformy owj odpowiadała procsom biznsowym ralizowanym przz organizację. Zarządzani widzą jst równiż wyzwanim dla zarządzających zasobami ludzkimi, zarówno dla kratorów, jak i ralizatorów wskazanych procsów. Systm zarządzania zasobami ludzkimi, już na tapi wdrażania koncpcji zarządzania widzą, powinin zostać dostosowany do clów, zadań i potrzb organizacji. Koniczność dostosowania go do nowych warunków, zwłaszcza działania w ramach gospodarki opartj na widzy i zarządzania widzą w organizacji, staj się wręcz oczywisty. Pomiędzy zarządzanim widzą a zarządzanim zasobami ludzkimi pojawia się coraz więcj wspólnych obszarów. Można wręcz mówić o tndncji wykorzystywania tchnik zarządzania widzą do wspirania działań związanych z zatrudnianim i szkolnim pracowników w organizacjach. jak równiż pozyskiwanim i rozpowszchnianim widzy w organizacji. Większość podjmowanych przz przdsiębiorstwa inicjatyw z zakrsu zarządzania zasobami ludzkimi czy tż wdrażanych programów zarządzania widzą jst inspirowana przz komórki zarządzania zasobami ludzkimi. Podwyższona sprawność, lpsz działania i wyniki Współzalżności zachodząc pomiędzy zarządzanim zasobami ludzkimi a zarządzanim widzą w przdsiębiorstwi są złożon. Jśli zarządzani widzą jst traktowan jako długotrminowa stratgia organizacji, to wówczas praktycy od zarządzania zasobami ludzkimi mogą odgrywać ważną rolę w budowaniu i umacnianiu połączń między ogólną stratgią przdsiębiorstwa, stratgią zarządzania widzą i stratgią zarządzania zasobami ludzkimi. Sprzężni z sobą stratgii zarządzania widzą oraz zarządzania zasobami ludzkimi z rguły przyczynia się do podnisinia jakości podjmowanych przz organizację działań, co w konskwncji owocuj podwyższoną sprawnością całgo przdsiębiorstwa i jgo osiągnięć (Glot, Brrll, 2003: 83-84). Zarządzani widzą wymaga jdnak zmiany roli kirownictwa naczlngo i kirowników liniowych z raktywnj na proaktywną w obszarz ucznia się, rozwoju, tworznia świadomości biznsowj pracowników, budowania kultury organizacyjnj sprzyjającj dzilniu się widzą w organizacji, a takż krowania wartości cnnych dla klintów, pracowników i akcjonariuszy. Marlna Plbańska 14

15

16 E w biznsi: rozwiązani ow dla każdj firmy W dobi zagrożnia kryzysm działania wspirając bizns muszą być ni tylko fktywn, al równiż możliwi tani. Jśli pojawi się koniczność cięcia kosztów, zwykl w pirwszj koljności rzygnuj się lub drastyczni ogranicza wydatki na szkolnia. Trzba więc szukać takich rozwiązań, dzięki którym szkolnia będą mogły być nadal ralizowan, nawt jżli odpukać! kryzys się pogłębi. Jśli w firmi wystarczą typow, standardow szkolnia, wówczas można sięgnąć do stosunkowo nidrogich pakitów owych dostępnych na rynku i darmowych platform, np. Moodl. Jdnak jżli nizbędn są szkolnia spcjalistyczn lub związan z spcyfiką firmy, zazwyczaj okazuj się, ż opracowani szkolń zlconych staj się bardzo kosztown, sięgając nawt stk tysięcy złotych za szkolni. W takij sytuacji jst właśni GUS. W związku z spcyfiką potrzb, poufnością posiadanych zasobów oraz jako jdnostka budżtowa cirpi na nidostatk środków, któr muszą być wydawan fktywni i oszczędni. Chcąc ralizować spcjalistyczn szkolnia, ni mogliśmy szukać wsparcia na rynku z względu na bardzo wysoki (pięcio- lub szściocyfrow) ofrty cnow. Nasza sytuacja bardzo przypominała sytuację firmy działającj pod prsją minimalizacji kosztów, przy czym dodatkowo jstśmy związani tzw. dyscypliną finansów publicznych. W obliczu braku środków na tn cl ni było wyjścia musiliśmy zrobić to sami. Z różnych względów ni braliśmy pod uwagę pakitów darmowych główni z powodu narzucania standardów i rozwiązań ograniczających oczkiwaną przz nas organizację szkolń i formy prowadznia zajęć. Powszchn opini wskazują, ż próby samodzilngo stworznia platformy owj i systmu szkolń -lrningowych przz tzw. nifachowców spoza branży informatycznj są skazan na porażkę lub będą przynajmnij nifktywn. Być moż. Na pwno 2-osobowy zspół (autor i dr Krzysztof Wyrzykowski), nawt o szrokich umijętnościach intrdyscyplinarnych, w krótkim czasi ni opracuj rozwiązania wspomagającgo zarządzani przdsiębiorstwm na bazi Oracl lub SAP z zaimplmntowanymi funkcjonalnościami owymi, jaki można sobi tylko wymarzyć. Wykazując się jdnak pomysłowością zarówno w obszarach tchnologii informatycznych, jak i organizacji pracy, w tym umijętnością wykorzystania dzidzinowych komptncji spcjalistów instytucji można stworzyć tani i fktywn rozwiązani zaspokajając potrzby szkolniow organizacji. Nam się to chyba udało. Punktm wyjścia do ralizacji koncpcji było wydzirżawini odpowidnigo srwra wirtualngo (najtanij za ok. 400 zł roczni) oraz zakupini trzch domn (rozszrznia x.com.pl, x.pl, x.u). Bogusław Lasocki Radca Przsa w Głównym Urzędzi Statystycznym. Odpowiada za budowę i rozwój systmu dukacji statystycznj. Koordynator zspołu. Inicjator i współtwórca autorskigo rozwiązania Portalu Edukacyjngo Statystyki Publicznj i systmu, wykorzystywango na potrzby 6500 pracowników rsortu statystyki publicznj. Wczśnij kirował dużymi projktami wdrożniowymi zintgrowanych systmów wspomagających zarządzani w bankowości i biznsi. Wykładowca przdmiotów statystyka, mtodologia badań socjologicznych, informatyka na wyższych uczlniach. Absolwnt Wydziału Ekonomii UW. Zaintrsowania intrdyscyplinarn, w tym z obszaru praktycznych zastosowań rozwiązań informatycznych. 16

17 E w biznsi: rozwiązani ow dla każdj firmy ombidata.pl Srwr wirtualny w cni zawirał szrg dodatków, w tym m.in. usługi bazodanow (MySQL Linux), systmowych klintów pocztowych, systm autntykacji. Do tgo dodan zostały: przmyślana koncpcja, funkcjonalności systmu, pomysł rozwiązań multimdialnych, pwn umijętności programistyczn (html, css, php, SQL, java script) oraz komptncj mrytoryczn (statystyka, zarządzani, markting, PR, przbojowość, upór i dtrminacja itp.). Powstała w tn sposób platforma tchnologiczna. Podstawą systmu tchnologiczngo są trzy bazy danych: baza I stanowiąca podstawę systmu CMS, zawirająca wszystki trści portalu i kursów; baza II zapwniająca obsługę forów intrntowych i owych; baza III stanowiąca podstawę systmu LMS, zawirająca wyniki tstów i sprawdzianów oraz obsługująca komunikację z uczstnikami szkolń. W rzultaci uczstnik szkolnia otrzymuj dosyć typową przglądarkę multimdialną, składającą się z dwóch okin: multimdialno-graficzno-tkstowgo i tkstowo-graficzngo oraz zstawu przycisków funkcjonalnych obsługujących multimdia i nawigację. Uzyskan główn funkcjonalności objmują: półautomatyczn tworzni struktur nowych szkolń; multimdia audio, grafika, animacj, wido, filmy szkolniow; tsty, sprawdziany (losowy dobór pytań lub zadań z bazy oraz koljność odpowidzi); forum uczstników; komunikacja wwnętrzna; monitorowani półautomatyczn wyników i aktywności; automatyczn monitorowani wyników i aktywności. Funkcjonalność będzimy sukcsywni rozszrzać. W naszym systmi ralizowan mogą być w zasadzi wszystki rodzaj szkolń onlin polgając zarówno na statycznym zamiszczaniu dokumntów blndd larning (np. matriały dla uczstników szkolń wilotapowych prowadzonych mtodami tradycyjnymi) aż do dynamiczngo wykorzystania skryptów pokazujących tworzni wykrsów czy ćwicznia obliczniow wskaźników i formuł. Najistotnijszym punktm było opracowani pozbawiongo kosztów systmu tworznia szkolń spcjalistycznych. Ni tylko GUS, al równiż inn instytucj i firmy, dysponują ksprtami dzidzinowymi. Ogólni rzcz biorąc, szkolnia tworzymy na podstawi matriałów tkstowych i wizualizacyjnych (wykrsy, grafik), opracowanych przz naszych pracowników spcjalizujących się w okrślonych obszarach widzy. Rdakcja matriałów, odpowidni formatowani i dycja do baz ralizowana jst przz nasz 2-osobowy zadaniowy zspół. Zspół tn wkrótc ulgni rozszrzniu o 2 3 rdaktorów, rkrutujących się spośród przyuczonych pracowników ralizujących t zadania jako dodatkow w ramach stosunku pracy. Głos do nagrań podkłada jdna z skrtark, matriały filmow i większość grafik przygotowujmy i opracowujmy w własnym zakrsi. Ni są to oczywiści działania bz kosztów współpracując osoby otrzymują dodatkow nagrody. Jst to jdnak tylko ułamk kosztów, jaki nalżałoby poniść, zlcając płn przygotowani i opracowani szkolń przz podmioty zwnętrzn. Przdstawion w skróci rozwiązani na pwno ni zastąpi komrcyjnych produktów i platform owych, rozwijanych od lat przz wyspcjalizowan firmy. Ni jst to równiż propozycja dla firm tworzących szkolnia do odsprzdaży. Spłnia natomiast podstawow oczkiwania i potrzby szkolniow firmy, w przypadku ralizacji szkolń spcjalistycznych i jdnoczsnych ograniczń budżtowych. Jst to równiż dobr rozwiązani w sytuacji tworznia wilu (dzisiątk, stk) spcjalistycznych szkolń roczni dla dużj liczby pracowników jdnostk trnowych. Nasz pomysł to rozwiązani organizacyjn wykorzystując zasoby i komptncj zawart w prawi każdj firmi, w równj mirz z rozwiązanim informatycznym. Pozornym problmm moż być pozyskani rozwiązania informatyczngo, analogiczngo do opisango wyżj. Jdnak jśli rzczywiści brak w firmi odpowidnich spcjalistów, na zasobnym rynku można bz problmów znalźć informatyków, którzy podpowidzą lub pomogą przygotować potrzbną platformę ową, dostosowaną do spcyficznych potrzb firmy. Bogusław Lasocki, GUS 17

18 E oswajani kryzysu W dobi ogólnj dkoniunktury obszar szkolń jst szczgólni wrażliwy na jj skutki. Pracodawcy będą obniżać koszty działalności, a przciż moż być łatwym sposobm, by nawt w kryzysi podnosić komptncj pracowników. W raporci z konfrncji E Trnds 2011 wil osób z branży tchnologii dukacyjnych poruszyło ważn kwsti dotycząc rynku szkolń przz intrnt, nowych narzędzi dukacyjnych, obcnych trndów itp. To bardzo dobrz, ż powstają wrszci taki raporty, któr pokazują obraz wykorzystania najnowszych tchnologii w procsi nauczania. Dobrz, ż organizuj się coraz więcj konfrncji i spotkań na tmat polskij drogi do dukacji multimdialnj. Za uropjską midzą E jst obcni drugą pod względm popularności tchniką szkolnia na świci. Na pirwszym mijscu pozostaj wciąż szkolni z trnrm. Al obcni jst intgralną częścią szkolń dla uropjskich firm. Pracodawcy korzystają z lastyczności u, aby zapwnić sprawny i szybki dostęp dla pracowników do zdobywania i rozwijania wilu umijętności i widzy związanj z pracą. Branża -larnigu odniosła znaczny wzrost w ciągu ostatnich kilku lat. Przwiduj się kontynuację tgo trndu, na który ma wpływ wil zalt stojących za tą tchniką nauczania: spadk kosztów transportu, rosnąc korzyści skali, maljąc przciętn koszty przy szkolniu każdgo następngo pracownika, rosnąc potrzby pracowników, zindywidualizowany dostęp, szkolnia just-in-tim, jak równiż upowszchniani nowoczsnych tchnologii. Przwiduj się równiż rozwój nowych mtod i narzędzi: budowa kontntu szkolniowgo wwnątrz organizacji; wdrażani rozwiązań Wb 2.0; opn social larning (społczności ucząc się); mobil larning (szkolnia na urządzniach mobilnych); srious gams (gry dukacyjn); opn ducational rsourcs (otwart zasoby szkolniow); symulatory; społczności profsjonalistów; angażowani uczstników szkolń w procsy szkolniow. 18

19 Wdług magazynu Training korporacj są w stani zaoszczędzić od 50 do 70% w wyniku wymiany szkolń tradycyjnych na ow. Po prostu Eldorado Po takij informacji pozostaj tylko iść i przdawać. Handlowcy a do takich z racji bywania u kluczowych klintów INFOR TRAININGU mogę się równiż zaliczyć, napotykają przysłowiową ścianę. Ni można gnralizować, poniważ są przdsiębiorstwa ba, nawt urzędy któr widzą możliwości i zalty dukacji owj. Jdnak skala braku zaintrsowania albo inaczj zaintrsowania na wstępi rozmów i późnijszj rzygnacji z formuły owj jst bolśni rozczarowująca. Dan statystyczn mówią o ponad 60-procntowym dostępi Polaków do Intrntu. Jdnak polscy przdsiębior- E oswajani kryzysu cy wykorzystują Intrnt tylko w podstawowym zakrsi i rzadko sięgają po zaawansowan narzędzia intrntow podnosząc fktywność. Polska jst na szarym końcu tych statystyk, zajmując 26 mijsc wg danych Eurostat z 2010 r. Tylko 51% polskich firm intnsywni i z pożytkim wykorzystuj Intrnt dotyczy to ogółu działalności, podczas gdy w Europi 70%. Dokąd zmirzamy Polska droga do dukacji owj przz Intrnt rozdziliła się na dwi zupłni odminn ściżki. Są dwa światy w wykorzystywaniu tych tchnologii, co najlpij widać na przykładzi u. Jdn z nich to dukacja akadmicka, a drugi to szkolnia na styku z biznsm i gospodarką. Ta pirwsza radzi sobi znaczni lpij i trndy wzrostu są wyraźnijsz. www ww omb bidata.pl id d ata ata.pl p Nistty, polscy przdsiębiorcy ni korzystają z narzędzi dukacyjnych, któr mogą kształcić pracowników za rlatywni niwilki piniądz. Skoro jdną z dróg podnosznia fktywności i konkurncyjności firmy jst wartość i komptncj pracowników, to dlaczgo ni wykorzystują takij szansy? Jśli branża owa szybko ni znajdzi odpowidzi na to pytani i ni dotrz z ofrtą do przdsiębiorców, to ni tylko ni dogonimy Europy w statystykach, al polscy pracownicy ni wykorzystają szansy zdobywania widzy dzięki nowoczsnym multimdialnym narzędziom. Jolanta Adamczyk Przs INFOR TRAINING sp. z o.o. REKLAMA Rozwiązania w modlu SaaS Platforma Wirtualn klasy Systm zarządzania widzą Narzędzi do przygotowania kursów onlin Gotow kursy onlin Tsty widzy Q H ] U W V H ] U S D Z R 1 UR]ZRMX HGXNDFML GOD 19

20

Prowadzenie firmy staje się prostsze!

Prowadzenie firmy staje się prostsze! TRUDNE SPRAWY W PROSTY SPOSÓB PORADNIKI BIZNESOWE PROGRAM SZKOLENIA SZKOLENIA WZORY UMÓW Prowadzni firmy staj się prostsz! Katalog 2015 Pomagamy prowadzić firmę podręczniki biznsow, program szkolnia, szkolnia

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej

Platforma Galileo: Koncepcja uniwersalnego odbiornika sygnałów Galileo dla potrzeb nawigacji morskiej Samodzilna Pracownia Radiokomunikacji Morskij w Gdańsku (P-8) Plaforma Galilo: Koncpcja uniwrsalngo odbiornika sygnałów Galilo dla porzb nawigacji morskij Praca nr 08300026 Gdańsk, grudziń 2006 Plaforma

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin

Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski. - Benjamin Franklin Uczenie się jest procesem, z którym stykamy się całe życie, nie ogranicza się wyłącznie do dzieciństwa i młodości. Człowiek przez

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET

Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET 1. Prelegenci Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Andrzej Baruch, programista aplikacji internetowych w Fild.NET, w tym aplikacji pod platformę SharePoint w technologii MVC. Fild.NET zajmuje

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ

KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Zszyty Naukow Wydziału Elktrotchniki i Automatyki Politchniki Gdańskij Nr 9 XIII Sminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE 2003 Oddział Gdański PTETiS KOMPONENTY STRONY INTERNETOWEJ Agniszka

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników

Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników marzec (50) 2014 ISSN 2083-5302 W numerze Oko na Białystok Komunikacja w Kompanii Piwowarskiej Rynek w branży IT należy do pracowników A w nim: Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2

IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 IT Magazine, luty 2013 / marzec 2013 2 W SKRÓCIE IT MAGAZINE SPIS TREŚCI Redakcja Fundacja IT Leader Club Polska ul. Zawiszy 14 lok. 72 01-167 Warszawa Redaktor Naczelna

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Dodatek promocyjny

RAPORT. Dodatek promocyjny RAPORT Dodatek promocyjny Dodatek promocyjny RAPORT PARTNER RAPORTU: Wspomagane zarządzanie Systemy ERP ułatwiają pracę zarządom i menedżerom liniowym, pośrednio obniżając koszty działalności przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo