ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r."

Transkrypt

1 LxPolonica nr Stan prawny Dz.U (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: Dz.U Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 lipca 2003 r. w sprawi orzkania o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności Na podstawi art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sirpnia 997 r. o rhabilitacji zawodowj i społcznj oraz zatrudnianiu osób nipłnosprawnych (Dz. U. Nr 23, poz. 776, z późn. zm.) zarządza się, co następuj: Rozdział. Rozporządzni okrśla: Przpisy ogóln ) szczgółow zasady wydawania orzczń o nipłnosprawności lub o stopniu nipłnosprawności oraz orzczń, o których mowa w art. 5a ustawy z dnia 27 sirpnia 997 r. o rhabilitacji zawodowj i społcznj oraz zatrudnianiu osób nipłnosprawnych, zwanj dalj ustawą, tryb postępowania przy orzkaniu, skład i sposób powoływania i odwoływania członków zspołów orzkających, a takż sposób działania wojwódzkigo zspołu do spraw orzkania o nipłnosprawności, zwango dalj wojwódzkim zspołm, i powiatowgo zspołu do spraw orzkania o nipłnosprawności, zwango dalj powiatowym zspołm ; 2) rodzaj i zakrs wymaganych kwalifikacji członków zspołów orzkających oraz tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczń uprawniających do orzkania o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności; 3) warunki organizacyjn i tchniczn pomiszczń dla zspołów orzkających, zapwniając dostęp do tych pomiszczń osobom nipłnosprawnym; 4) tryb przprowadzania szkolń i minima programow szkolń dla spcjalistów powoływanych do zspołów orzkających oraz sposób wyboru ośrodków szkolniowych upoważnionych do prowadznia szkolń; 5) standardy w zakrsi kwalifikowania oraz postępowania dotyczącgo orzkania o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności, a takż oznaczni symboli przyczyn nipłnosprawności; 6) wzory i trminy składania informacji o ralizacji zadań, o których mowa w art. 6a ust. i art. 6c ust. 7 ustawy; 7) wzory lgitymacji dokumntujących nipłnosprawność lub stopiń nipłnosprawności oraz organy uprawnion do ich wystawiania. Rozdział 2 Szczgółow zasady wydawania orzczń o nipłnosprawności, stopniu nipłnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i

2 uprawniń, tryb postępowania przy orzkaniu, skład i sposób powoływania i odwoływania członków zspołów orzkających, a takż sposób działania tych zspołów 2. Powiatow zspoły i wojwódzki zspoły wydają odpowidnio orzcznia o: ) nipłnosprawności osób, któr ni ukończyły 6 roku życia; 2) stopniu nipłnosprawności osób, któr ukończyły 6 rok życia; 3) wskazaniach do ulg i uprawniń osób posiadających orzcznia o inwalidztwi lub nizdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwan dalj orzczniami o wskazaniach do ulg i uprawniń. 3.. Przy orzkaniu o nipłnosprawności osoby, która ni ukończyła 6 roku życia, zwanj dalj dzickim, birz się pod uwagę: ) zaświadczni lkarski zawirając opis stanu zdrowia, wydan przz lkarza, pod którgo opiką lkarską znajduj się dzicko, oraz inn posiadan dokumnty mogąc mić wpływ na ustalni nipłnosprawności; 2) ocnę stanu zdrowia wystawioną przz lkarza - przwodniczącgo składu orzkającgo, zawirającą opis przbigu choroby zasadniczj oraz wyniki dotychczasowgo lcznia i rhabilitacji, opis badania przdmiotowgo, rozpoznani choroby zasadniczj i chorób współistnijących oraz rokowania odnośni do przbigu choroby, a takż ogranicznia w funkcjonowaniu występując w życiu codzinnym w porównaniu do dzici z płną sprawnością psychiczną i fizyczną właściwą dla wiku dzicka; 3) możliwość poprawy zaburzonj funkcji organizmu poprzz zaopatrzni w przdmioty ortopdyczn, środki tchniczn, środki pomocnicz lub inn działania. 2. Przy orzkaniu o stopniu nipłnosprawności osoby, która ukończyła 6 rok życia, zwanj dalj osobą zaintrsowaną, birz się pod uwagę: ) zaświadczni lkarski zawirając opis stanu zdrowia, rozpoznani choroby zasadniczj i chorób współistnijących potwirdzon aktualnymi wynikami badań diagnostycznych, wydan przz lkarza, pod którgo opiką lkarską znajduj się osoba zaintrsowana, oraz inn posiadan dokumnty mogąc mić wpływ na ustalni stopnia nipłnosprawności; 2) ocnę stanu zdrowia wystawioną przz lkarza - przwodniczącgo składu orzkającgo, zawirającą opis przbigu choroby zasadniczj oraz wyniki dotychczasowgo lcznia i rhabilitacji, opis badania przdmiotowgo, rozpoznani choroby zasadniczj i chorób współistnijących oraz rokowania odnośni do przbigu choroby; 3) wik, płć, wykształcni, zawód i posiadan kwalifikacj; 4) możliwość całkowitgo lub częściowgo przywrócnia zdolności do wykonywania dotychczasowgo lub inngo zatrudninia - poprzz lczni, rhabilitację lub przkwalifikowani zawodow; 5) ogranicznia występując w samodzilnj gzystncji i uczstnictwi w życiu społcznym; 6) możliwość poprawy funkcjonowania osoby zaintrsowanj w samodzilnj gzystncji oraz w płniniu ról społcznych - poprzz lczni, rhabilitację, zaopatrzni w przdmioty ortopdyczn, środki pomocnicz, środki tchniczn, usługi opikuńcz lub inn działania. 3. Przy orzkaniu o wskazaniach do ulg i uprawniń birz się pod uwagę: ) orzczni o inwalidztwi lub nizdolności do pracy wydan na podstawi odrębnych przpisów oraz posiadaną dokumntację mdyczną mogącą mić wpływ na okrślani wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, oraz zakrsu i rodzaju ograniczń uprawniających do ulg i uprawniń; 2) ocnę aktualngo stanu zdrowia wystawioną przz lkarza - członka powiatowgo zspołu; 3) zakrs i rodzaj ograniczń spowodowany naruszoną sprawnością organizmu.

3 4. Naruszni sprawności organizmu uważa się za: ) trwał (stał) - jżli wdług widzy mdycznj stan zdrowia ni rokuj poprawy; 2) okrsow - jżli wdług widzy mdycznj moż nastąpić poprawa stanu zdrowia. 5. Stopiń nipłnosprawności osoby zaintrsowanj orzka się na czas okrślony lub na stał. 6. Nipłnosprawność dzicka orzka się na czas okrślony, jdnak na okrs ni dłuższy niż do ukończnia przz dzicko 6 roku życia. 7. Orzczni o wskazaniach do ulg i uprawniń wydaj się do czasu upływu ważności orzcznia o inwalidztwi lub nizdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy. 4.. Przy ocni zdolności do wykonywania zatrudninia osoby zaintrsowanj, która ni była dotychczas zatrudniona, birz się pod uwagę, czy i jaki zatrudnini mogłaby podjąć przy uwzględniniu jj wykształcnia, zawodu i posiadanych kwalifikacji. 2. Przy ocni zdolności osoby zaintrsowanj do zatrudninia na stanowisku pracy, o którym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, birz się pod uwagę, czy osoba ta moż być zatrudniona tylko w tych warunkach. 3. Przy ocni zdolności do kontynuowania zatrudninia osoby zaintrsowanj, która utraciła zdolność do zatrudninia na dotychczasowym stanowisku, birz się pod uwagę zachowan przz tę osobę, mimo naruszonj sprawności organizmu, możliwości do zatrudninia po przkwalifikowaniu lub przszkolniu zawodowym. 5.. Przy ocni koniczności korzystania przz osobę zaintrsowaną z: ) systmu środowiskowgo wsparcia w samodzilnj gzystncji - birz się pod uwagę, czy występuj ograniczni lub brak zdolności do wykonywania czynności stosowni do wiku, płci i środowiska, któr unimożliwia osiągnięci nizalżności konomicznj lub fizycznj; 2) ulg i uprawniń - birz się pod uwagę, czy naruszni sprawności organizmu stanowi utrudnini w funkcjonowaniu osoby, któr uzasadnia korzystani z odpowidnigo zakrsu i rodzaju ulg i uprawniń przysługujących na podstawi odrębnych przpisów; 3) uczstnictwa w trapii zajęciowj, przz co rozumi się rhabilitację w warsztaci trapii zajęciowj - birz się pod uwagę, czy upośldzni organizmu unimożliwia podjęci zatrudninia, z tym ż w przypadku osób upośldzonych umysłowo i psychiczni chorych przyjmuj się, ż taki stan odpowiada orzczniu o co najmnij umiarkowanym stopniu nipłnosprawności; 4) prawa do zamiszkiwania w oddzilnym pokoju - birz się pod uwagę rodzaj nipłnosprawności, w szczgólności, czy osoba porusza się na wózku inwalidzkim, jst lżąca, ma znaczn ogranicznia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynnościach fizjologicznych. 2. Przy ocni obniżonj sprawności ruchowj, o którj mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, birz się pod uwagę, czy nipłnosprawność powoduj ogranicznia w samodzilnym poruszaniu się i przmiszczaniu. 3. Przy ocni: ) koniczności korzystania przz dzicko z systmu środowiskowgo wsparcia w samodzilnj gzystncji - birz się pod uwagę, czy występuj ograniczni lub brak zdolności do wykonywania czynności stosowni do wiku, płci i środowiska, któr unimożliwią osiągnięci nizalżności fizycznj; 2) koniczności korzystania przz dzicko z prawa do zamiszkiwania w oddzilnym pokoju - birz się pod uwagę rodzaj nipłnosprawności, w szczgólności, czy dzicko porusza się na wózku inwalidzkim, jst lżąc, ma znaczn ogranicznia w przyjmowaniu pokarmów i innych czynności fizjologicznych;

4 3) obniżonj sprawności ruchowj dzicka, o którj mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, birz się pod uwagę, czy nipłnosprawność powoduj ogranicznia w samodzilnym poruszaniu się i przmiszczaniu. 6.. Wniosk o wydani orzcznia, o którym mowa w 2, składany do powiatowgo zspołu zawira: ) imię i nazwisko dzicka, przdstawicila ustawowgo dzicka lub osoby zaintrsowanj, datę i mijsc urodznia dzicka lub osoby zaintrsowanj; 2) adrs zamiszkania lub pobytu dzicka albo osoby zaintrsowanj, numr dowodu osobistgo lub inngo dokumntu potwirdzającgo ich tożsamość; 2a) numr widncyjny Powszchngo Elktroniczngo Systmu Ewidncji Ludności (PESEL) lub informację o obywatlstwi w przypadku cudzozimca niposiadającgo numru PESEL; 3) okrślni clu, dla którgo nizbędn jst uzyskani orzcznia; 4) dan dotycząc sytuacji społcznj i zawodowj dzicka lub osoby zaintrsowanj, w przypadku wniosku o orzczni o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności; 5) oświadczni osoby zaintrsowanj lub przdstawicila ustawowgo dzicka o prawdziwości danych zawartych w wniosku. 2. Do wniosku o wydani orzcznia, o którym mowa w 2 pkt i 2, dołącza się dokumntację mdyczną, w tym zaświadczni lkarski okrślon w 3 ust. pkt i ust. 2 pkt, wydan ni wczśnij niż na 30 dni przd dnim złożnia wniosku, oraz inn dokumnty mogąc mić wpływ na ustalni nipłnosprawności lub stopnia nipłnosprawności. 3. Do wniosku o wydani orzcznia o wskazaniach do ulg i uprawniń, o którym mowa w 2 pkt 3, dołącza się posiadaną przz osobę zaintrsowaną dokumntację mdyczną, orzczni o inwalidztwi lub nizdolności do pracy okrślon w art. 5 i 62 ustawy oraz inn posiadan dokumnty, mogąc mić wpływ na ustalni wskazań do ulg i uprawniń. 4. Po złożniu przz osobę zaintrsowaną wniosku o wydani orzcznia o wskazaniach do ulg i uprawniń - zspół do spraw orzkania o nipłnosprawności zwraca się do właściwgo organu rntowgo o udostępnini kopii orzcznia o nizdolności do pracy lub o zaliczniu do jdnj z grup inwalidów, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy. 5. Jżli przdłożona wraz z wnioskim dokumntacja, o którj mowa w ust. 2 i 3, jst niwystarczająca do wydania orzcznia o nipłnosprawności, stopniu nipłnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawniń, przwodniczący powiatowgo zspołu zawiadamia na piśmi osobę zaintrsowaną lub przdstawicila ustawowgo dzicka o koniczności jj uzupłninia oraz wyznacza trmin złożnia brakującj dokumntacji z poucznim, ż niuzupłnini jj w okrślonym trmini spowoduj pozostawini wniosku bz rozpoznania. 6. Do czasu wydania orzcznia o nipłnosprawności, stopniu nipłnosprawności oraz o wskazaniach do ulg i uprawniń, osoba zaintrsowana lub przdstawicil ustawowy moż wycofać wniosk o wydani orzcznia. Wycofani wniosku ni wymaga uzasadninia. 7.. Wniosk o wydani orzcznia, o którym mowa w 2 pkt i 2, rozpatruj co najmnij dwuosobowy skład orzkający. 2. Wniosk o wydani orzcznia, o którym mowa w 2 pkt 3, rozpatruj jdnoosobowo lkarz - członk powiatowgo zspołu. 3. Zawiadomini o trmini rozpatrznia wniosku, ni późnij niż 7 dni przd dnim jgo rozpatrznia, doręcza się: ) osobi zaintrsowanj lub jj przdstawicilowi ustawowmu, w przypadku orzkania o stopniu nipłnosprawności lub orzkania o wskazaniach do ulg i uprawniń; 2) przdstawicilowi ustawowmu dzicka, w przypadku orzkania o nipłnosprawności. 4. Z posidznia w sprawi wydania orzcznia sporządza się protokół. 5. Nistawini się osób, o których mowa w ust. 3, w wyznaczonym trmini na posidzniu o wydani orzcznia powoduj pozostawini sprawy bz rozpoznania.

5 6. W przypadku gdy nistawini się, o którym mowa w ust. 5, zostało usprawidliwion ważnymi przyczynami lub zdarzniami losowymi w trmini 4 dni od dnia posidznia, przwodniczący powiatowgo zspołu wyznacza nowy trmin rozpatrznia sprawy. O powtórnym trmini zawiadamia się za zwrotnym poświadcznim odbioru. 8.. W clu wydania orzcznia o nipłnosprawności lub o stopniu nipłnosprawności, lkarz - przwodniczący składu orzkającgo sporządza, na podstawi badania, ocnę stanu zdrowia dzicka lub osoby zaintrsowanj, zwaną dalj ocną. 2. W clu wydania orzcznia o wskazaniach do ulg i uprawniń, ocnę sporządza lkarz - członk powiatowgo zspołu, na podstawi badania. 3. Jżli osoba zaintrsowana lub dzicko ni mogą uczstniczyć w posidzniu składu orzkającgo z powodu długotrwałj i nirokującj poprawy choroby, unimożliwiającj osobist stawinnictwo, potwirdzonj zaświadcznim lkarskim, badani, o którym mowa w ust., przprowadza się w mijscu pobytu tj osoby lub dzicka. 4. W przypadku gdy lkarz - przwodniczący składu orzkającgo uzna posiadaną dokumntację mdyczną za wystarczającą do wydania ocny stanu zdrowia, a osoba zaintrsowana lub dzicko ni mogą uczstniczyć w posidzniu składu z powodu przyczyn wskazanych w ust. 3 i potwirdzonych zaświadcznim lkarskim, ocna moż być wydana bz badania. 5. Przpisów ust. 3 i 4 ni stosuj się w przypadku postępowania w sprawi wydania orzcznia, o którym mowa w 2 pkt Jżli ocnę sporządza członk powiatowgo zspołu lub wojwódzkigo zspołu, posiadający zaświadczni, o którym mowa w 23 ust., w zakrsi więcj niż jdnj spcjalności, ocna ta moż być sporządzona wyłączni w jdnj z spcjalności. 2. W przypadku nizgodności ocn w składzi orzkającym, co do nipłnosprawności lub stopnia nipłnosprawności, rozstrzyga ocna przwodniczącgo składu orzkającgo. 3. Członk składu orzkającgo, w razi odminnj ocny co do nipłnosprawności lub stopnia nipłnosprawności, zgłasza na piśmi zdani odrębn wraz z uzasadninim. Zgłoszni zdania odrębngo odnotowuj się w protokol. 0. W przypadkach okrślonych w 8 ust. 3 i 4 skład orzkający moż rozpoznać sprawę i wydać orzczni o nipłnosprawności lub o stopniu nipłnosprawności bz uczstnictwa w posidzniu składu orzkającgo osoby zaintrsowanj lub dzicka i jgo przdstawicila ustawowgo... Przwodniczący składu orzkającgo ogłasza na posidzniu trść orzcznia o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności, podpisango przz wszystkich członków składu. 2. Orzczni o wskazaniach do ulg i uprawniń podpisuj lkarz - członk powiatowgo zspołu wydający orzczni. 2. Powiatowy zspół wydaj orzczni o umorzniu postępowania w przypadku: ) zgonu osoby zaintrsowanj lub dzicka; 2) wycofania wniosku. 3.. Orzczni o nipłnosprawności zawira: ) oznaczni zspołu, który wydał orzczni; 2) datę wydania orzcznia;

6 3) datę złożnia wniosku; 4) podstawę prawną wydania orzcznia; 5) imię i nazwisko dzicka, datę urodznia, adrs zamiszkania lub pobytu oraz numr widncyjny Powszchngo Elktroniczngo Systmu Ewidncji Ludności (PESEL); 6) numr dokumntu potwirdzającgo tożsamość dzicka; 7) ustalni lub odmowę ustalnia nipłnosprawności; 8) symbol przyczyny nipłnosprawności; 9) datę lub okrs powstania nipłnosprawności; 0) okrs, na jaki orzczono nipłnosprawność; ) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okrślon przz skład orzkający; 2) uzasadnini; 3) pouczni o przysługującym odwołaniu; 4) podpis z podanim iminia i nazwiska przwodniczącgo składu orzkającgo oraz pozostałych członków tgo składu. 2. Orzczni o stopniu nipłnosprawności zawira: ) oznaczni zspołu, który wydał orzczni; 2) datę wydania orzcznia; 3) datę złożnia wniosku; 4) podstawę prawną wydania orzcznia; 5) imię i nazwisko osoby zaintrsowanj oraz numr widncyjny Powszchngo Elktroniczngo Systmu Ewidncji Ludności (PESEL); 6) datę i mijsc urodznia osoby zaintrsowanj oraz adrs zamiszkania lub pobytu; 7) numr dowodu osobistgo lub inngo dokumntu potwirdzającgo tożsamość; 8) ustalni lub odmowę ustalnia stopnia nipłnosprawności; 9) symbol przyczyny nipłnosprawności; 0) okrs, na jaki orzczono stopiń nipłnosprawności; ) datę lub okrs powstania nipłnosprawności; 2) datę lub okrs powstania ustalongo stopnia nipłnosprawności; 3) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okrślon przz skład orzkający; 4) uzasadnini; 5) pouczni o przysługującym odwołaniu; 6) podpis z podanim iminia i nazwiska przwodniczącgo składu orzkającgo oraz pozostałych członków tgo składu. 3. Orzczni o wskazaniach do ulg i uprawniń zawira: ) oznaczni zspołu, który wydał orzczni; 2) datę wydania orzcznia; 3) datę złożnia wniosku; 4) podstawę prawną wydania orzcznia; 5) imię i nazwisko osoby zaintrsowanj oraz numr widncyjny Powszchngo Elktroniczngo Systmu Ewidncji Ludności (PESEL); 6) datę i mijsc urodznia osoby zaintrsowanj oraz adrs zamiszkania lub pobytu; 7) numr dowodu osobistgo lub inngo dokumntu potwirdzającgo tożsamość; 8) stopiń nipłnosprawności; 9) symbol przyczyny nipłnosprawności; 0) datę lub okrs powstania nipłnosprawności; ) okrs, na jaki wydano orzczni; 2) wskazania, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okrślon przz lkarza - członka powiatowgo zspołu; 3) uzasadnini; 4) pouczni o niprzysługującym odwołaniu; 5) podpis z podanim iminia i nazwiska lkarza - członka zspołu orzkającgo.

7 4. Uzasadnini orzcznia o ustalniu lub odmowi ustalnia nipłnosprawności, stopnia nipłnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawniń powinno zawirać w szczgólności wskazani faktów, któr uznano za istotn w sprawi i udowodnion, dokumntów potwirdzających ustalni lub odmowę ustalnia nipłnosprawności, stopnia nipłnosprawności lub wskazań do ulg i uprawniń. 5. Orzczni o nipłnosprawności, stopniu nipłnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawniń doręcza się na piśmi osobom, o których mowa w 7 ust. 3, ni późnij niż w trmini 4 dni od dnia posidznia w sprawi wydania orzcznia. 4.. Datę lub okrs powstania nipłnosprawności dzicka ustala się na podstawi przbigu schorznia, dokumntacji mdycznj oraz zaświadcznia lkarskigo o stani zdrowia dzicka wydango na podstawi odrębnych przpisów. 2. Jżli z przdłożonj dokumntacji oraz przbigu schorznia ni da się ustalić okrsu lub daty powstania nipłnosprawności dzicka, za datę tę nalży przyjąć datę złożnia wniosku do powiatowgo zspołu. 3. Datę lub okrs powstania nipłnosprawności osoby zaintrsowanj ustala się na podstawi przbigu schorznia, dokumntacji mdycznj lub orzczń o inwalidztwi, nizdolności do pracy, wydanych przz organy na podstawi przpisów odrębnych. 4. Jżli z przdłożonj dokumntacji, przbigu schorznia, orzczń o inwalidztwi lub nizdolności do pracy osoby zaintrsowanj ni da się ustalić daty lub okrsu powstania nipłnosprawności, nalży wpisać wyrazy ni da się ustalić. 5. Datę lub okrs powstania stopnia nipłnosprawności osoby zaintrsowanj ustala się na podstawi przbigu schorznia i dokumntacji mdycznj. 6. Jżli z przdłożonj dokumntacji mdycznj i przbigu schorznia osoby zaintrsowanj ni da się ustalić daty lub okrsu powstania stopnia nipłnosprawności, za datę tę nalży przyjąć datę złożnia wniosku do powiatowgo zspołu. 5.. Osoba nipłnosprawna posiadająca orzczni o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności wydan na czas okrślony moż wystąpić z wnioskim, o którym mowa w 6 ust., o wydani orzcznia o ponown ustalni nipłnosprawności lub stopnia nipłnosprawności, ni wczśnij niż 30 dni przd upływm ważności posiadango orzcznia. 2. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba nipłnosprawna posiadająca orzczni o nipłnosprawności lub o stopniu nipłnosprawności moż wystąpić z wnioskim, o którym mowa w 6 ust., o wydani orzcznia o ponown wydani orzcznia uwzględniającgo zmianę stanu zdrowia. 3. W przypadku gdy załączona dokumntacja mdyczna oraz badani osoby, o którj mowa w ust. 2, przz lkarza - przwodniczącgo składu orzkającgo, ni wskazują na zmianę stanu zdrowia tj osoby, skład orzkający wydaj orzczni o odmowi wydania orzcznia o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności, 6.. Osoba zaintrsowana lub przdstawicil ustawowy, w trmini 4 dni od dnia doręcznia orzcznia o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności, moż wniść odwołani do wojwódzkigo zspołu, za pośrdnictwm powiatowgo zspołu, który wydał orzczni. 2. Powiatowy zspół, który wydał orzczni, obowiązany jst przsłać odwołani wraz z aktami sprawy do wojwódzkigo zspołu, w trmini 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 3. Jżli powiatowy zspół uzna, ż odwołani zasługuj w całości na uwzględnini, wydaj orzczni, w którym uchyla lub zminia zaskarżon orzczni.

8 7. W postępowaniu odwoławczym przd wojwódzkim zspołm, w sprawach o ustalni nipłnosprawności lub stopnia nipłnosprawności, stosuj się odpowidnio tryb postępowania przd powiatowym zspołm. 8.. Członkami powiatowgo zspołu oraz wojwódzkigo zspołu są: ) przwodniczący; 2) skrtarz; 3) lkarz; 4) psycholodzy; 5) pdagodzy; 6) doradcy zawodowi; 7) pracownicy socjalni. 2. Przwodniczącgo powiatowgo zspołu powołuj i odwołuj starosta (przydnt miasta), a przwodniczącgo wojwódzkigo zspołu - wojwoda. 3. Członków powiatowgo zspołu powołuj i odwołuj starosta (przydnt miasta) na wniosk przwodniczącgo powiatowgo zspołu, a członków wojwódzkigo zspołu - wojwoda na wniosk przwodniczącgo wojwódzkigo zspołu. 9.. Przwodniczący powiatowgo zspołu oraz wojwódzkigo zspołu wyznaczają skład orzkający, w tym przwodniczącgo, spośród członków zspołu posiadających zaświadcznia, o których mowa w 23 ust.. 2. Przwodniczącym składu orzkającgo jst lkarz, spcjalista w dzidzini odpowidnij do choroby zasadniczj dzicka lub osoby zaintrsowanj. 3. Powiatowy zspół i wojwódzki zspół, w składzi: przwodniczący zspołu oraz skrtarz lub wyznaczony przz przwodniczącgo zspołu członk zspołu, wydaj: ) orzczni o umorzniu postępowania; 2) postanowini w sprawi: a) uchybinia trminowi do wnisinia odwołania, b) odmowy przywrócnia trminu do wnisinia odwołania, c) przywrócnia trminu do wnisinia odwołania, d) nidopuszczalności wnisinia odwołania; 3) zawiadominia o nizałatwiniu sprawy w trmini oraz o wyznaczniu nowgo trminu do jj załatwinia. 4. Przwodniczący powiatowgo zspołu oraz wojwódzkigo zspołu mogą w formi pismnj upoważnić członka zspołu do załatwiania spraw w jgo iminiu w zakrsi okrślonym przpisami ninijszgo rozporządznia. 5. Przwodniczący powiatowgo zspołu oraz wojwódzkigo zspołu rprzntują zspół na zwnątrz i organizują jgo obsługę administracyjno-biurową. 20. Członkowi powiatowgo zspołu i wojwódzkigo zspołu, o których mowa w 8 ust. pkt 3-7, biorący udział w posidzniu składu orzkającgo, zgodni z spcjalnością sporządzają ocny, w których okrślają w szczgólności: ) lkarz: stosowni do 3 ust. pkt 2 i ust. 2 pkt 2; 2) psycholog: a) występowani dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w samodzilnym funkcjonowaniu, z uwzględninim zaburzń w zakrsi procsów poznawczych oraz mocjonalno-motywacyjnych, b) poziom intligncji, c) zaburznia zachowania wrbalngo oraz ruchowgo, d) zaburznia w intrakcjach intrprsonalnych, ) poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu,

9 f) występowani ograniczń, odpowidnio do wiku, w zakrsi umijętności przystosowawczych, z uwzględninim: zdolności do samoobsługi, samodzilngo zaspokajania własnych potrzb i uspołczninia; 3) pdagog: a) przbig dotychczasowgo kształcnia, b) występowani dysfunkcji psychofizycznych utrudniających lub unimożliwiających kształcni osoby zaintrsowanj w warunkach ogólnodostępnych, c) występowani dysfunkcji psychofizycznych utrudniających procs wychowania; 4) doradca zawodowy: a) posiadan kwalifikacj i prdyspozycj zawodow oraz dotychczasowy przbig kariry zawodowj, b) indywidualn przciwwskazania do wykonywania zatrudninia wynikając z psychofizycznych ograniczń, c) warunki, w jakich osoba zaintrsowana moż podjąć i wykonywać zatrudnini, z uwzględninim jj możliwości; 5) pracownik socjalny: a) występując ogranicznia w zdolności do samodzilnj gzystncji i płniniu ról społcznych, b) stopiń uzalżninia od innych osób w codzinnym funkcjonowaniu, c) zakrs konicznj opiki lub pomocy innych osób oraz systmu środowiskowgo wsparcia w samodzilnj gzystncji. Rozdział 3 Rodzaj i zakrs wymaganych kwalifikacji członków powiatowych zspołów i wojwódzkich zspołów oraz tryb postępowania przy wydawaniu zaświadczń uprawniających do orzkania 2.. Członkowi powiatowgo zspołu i wojwódzkigo zspołu powinni spłniać następując wymogi kwalifikacyjn: ) przwodniczący zspołu - ukończon studia magistrski lub wyższ studia mdyczn; 2) skrtarz - ukończon studia magistrski na kirunku prawo lub administracja; 3) lkarz: a) prawo wykonywania zawodu lkarza, b) spcjalizacja co najmnij I stopnia w jdnj z dzidzin mających zastosowani w procsi orzkania o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności; 4) psycholog - ukończon magistrski studia na kirunku psychologia; 5) pdagog - ukończon magistrski studia na kirunku pdagogika; 6) doradca zawodowy - ukończon magistrski studia na kirunkach psychologia, pdagogika, socjologia lub zawodow studia wyższ o spcjalności doradztwo zawodow albo studia podyplomow o spcjalności doradztwo zawodow; 7) pracownik socjalny - kwalifikacj okrślon w przpisach o pomocy społcznj. 2. Członkowi powiatowgo zspołu i wojwódzkigo zspołu są obowiązani odbyć szkolni zgodni z programm opracowanym w oparciu o minima programow, o których mowa w 27, i złożyć z wynikim pozytywnym tst sprawdzający w zakrsi objętym szkolnim Przwodniczący wojwódzkigo zspołu przsyła do Płnomocnika Rządu do Spraw Osób Nipłnosprawnych, zwango dalj Płnomocnikim, a przwodniczący powiatowgo zspołu do wojwody, wniosk o skirowani członków zspołu na szkolni. Wniosk zawira: ) imię i nazwisko; 2) posiadan kwalifikacj;

10 3) datę powołania do zspołu; 4) uzasadnini skirowania na szkolni; 5) datę wystawinia wniosku; 6) podpis przwodniczącgo zspołu. 2. Płnomocnik i wojwoda ustalają do końca I kwartału roku kalndarzowgo trminy składania wniosków oraz szkolń odpowidnio dla członków wojwódzkich zspołów i powiatowych zspołów Członkowi powiatowgo zspołu i wojwódzkigo zspołu, po spłniniu wymogów, o których mowa w 2 ust. 2, otrzymują zaświadczni uprawniając do orzkania o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności, zwan dalj zaświadcznim. 2. Zaświadczni zawira: ) numr i datę wystawinia zaświadcznia; 2) podstawę prawną; 3) nazwisko i imię osoby, którj zaświadczni dotyczy; 4) zakrs uprawninia; 5) datę ważności zaświadcznia; 6) podpis Płnomocnika, w przypadku członków wojwódzkigo zspołu, albo podpis wojwody, w przypadku członków powiatowgo zspołu. 3. Zaświadczni wydaj: ) członkom wojwódzkigo zspołu - Płnomocnik; 2) członkom powiatowgo zspołu - wojwoda. Rozdział 4 Warunki organizacyjn i tchniczn pomiszczń dla zspołów orzkających zapwniając dostęp osobom nipłnosprawnym do tych pomiszczń 24.. Pomiszcznia dla zspołu orzkającgo uznaj się za spłniając warunki organizacyjn, zapwniając dostęp osobom nipłnosprawnym do tych pomiszczń, jżli posiadają: ) gabint lkarski, jako odrębn pomiszczni; 2) pomiszcznia do badań i rozmów przprowadzanych przz spcjalistów, umożliwiając prowadzni rozmów w sposób zapwniający dyskrcję; 3) punkt udzilający informacji o trybi i zasadach postępowania w zakrsi orzkania o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności; 4) poczkalnię i toalty przystosowan do potrzb osób nipłnosprawnych. 2. Pomiszcznia dla zspołu orzkającgo uznaj się za spłniając warunki tchniczn, zapwniając dostęp osobom nipłnosprawnym do tych pomiszczń, jżli powirzchnia, wyposażni i jgo rozmiszczni umożliwiają tym osobom: ) samodziln ich użytkowani; 2) bzpiczn poruszani się i komunikację; 3) swobodę ruchów i użytkowania wyposażnia. 3. W przypadku gdy zspół ni posiada gabintów lkarskich oddzilni dla dzici i osób dorosłych, posidznia składów orzkających o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności ni powinny odbywać się w tym samym dniu. 25. Pomiszcznia, w których odbywają się postępowania w sprawi orzkania o nipłnosprawności, stopniu nipłnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawniń, wymagają

11 zapwninia warunków organizacyjnych i tchnicznych umożliwiających osobi zaintrsowanj lub dzicku: ) poszanowani ich dóbr osobistych w trakci prowadznia badań lkarskich i rozmów przz członków składów orzkających; 2) zapwnini przstrzgania tajmnicy lkarskij; 3) zachowani poufności i ochrony danych osobowych. Rozdział 5 Tryb prowadznia szkolń i minima programow dla tych szkolń oraz sposób wyboru ośrodków szkolniowych 26. Płnomocnik lub wojwoda dokonuj wyboru ośrodka szkolniowgo, biorąc pod uwagę: ) możliwość prowadznia szkolnia zgodni z programm opracowanym na podstawi minimów programowych, o których mowa w 27, oraz zapwninia kadry o spcjalistycznych kwalifikacjach odpowidnich do zakrsu orzkania; 2) usytuowani ośrodka szkolniowgo w odlgłości umożliwiającj uczstnikowi szkolnia dogodn połącznia komunikacyjn oraz możliwość zapwninia transportu do ośrodka od najbliższgo węzła komunikacji; 3) posiadani sal wykładowych wraz z odpowidnim zaplczm tchnicznym umożliwiających prowadzni szkolnia; 4) bazę noclgową o odpowidnim standardzi i liczbi mijsc. 27. Minima programow szkolń objmują: ) dla wszystkich członków powołanych do powiatowych zspołów i wojwódzkich zspołów zagadninia dotycząc: a) orzkania o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności rgulowan w szczgólności przpisami ustawy z dnia 4 czrwca 960 r. - Kodks postępowania administracyjngo (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 07, z późn. zm.), przpisami o rhabilitacji zawodowj i społcznj oraz zatrudnianiu osób nipłnosprawnych, b) przpisów szczgólnych okrślających przsłanki korzystania z ulg i uprawniń przz osoby nipłnosprawn, c) organizacji, zasad i sposobu działania powiatowych zspołów i wojwódzkich zspołów, d) zabzpicznia społczngo, ) ubzpiczń społcznych i zdrowotnych; 2) zagadninia dla członków składów orzkających, w szczgólności: a) zadania i komptncj członków powiatowych zspołów i wojwódzkich zspołów, b) stosowani standardów w zakrsi kwalifikowania i postępowania dotyczącgo orzkania o nipłnosprawności lub stopniu nipłnosprawności, c) zasady sporządzania ocn przz członków powiatowych zspołów i wojwódzkich zspołów, o których mowa w 8 ust. pkt 3-7, d) trafność i wwnętrzną spójność rozstrzygnięć orzczniczych. Rozdział 6 Standardy w zakrsi kwalifikowania oraz postępowania dotyczącgo orzkania o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności oraz oznaczni symboli przyczyn nipłnosprawności

12 28. Standardy w zakrsi kwalifikowania do nipłnosprawności dzicka okrślają przpisy w sprawi krytriów ocny nipłnosprawności u osób w wiku do 6 roku życia Standardy w zakrsi kwalifikowania do znaczngo stopnia nipłnosprawności zawirają krytria okrślając skutki narusznia sprawności organizmu powodując: ) nizdolność do pracy - co oznacza całkowitą nizdolność do wykonywania pracy zarobkowj z powodu fizyczngo, psychiczngo lub umysłowgo narusznia sprawności organizmu; 2) koniczność sprawowania opiki - co oznacza całkowitą zalżność osoby od otocznia, polgającą na pilęgnacji w zakrsi higiny osobistj i karminia lub w wykonywaniu czynności samoobsługowych, prowadzniu gospodarstwa domowgo oraz ułatwiania kontaktów z środowiskim; 3) koniczność udzilania pomocy, w tym równiż w płniniu ról społcznych - co oznacza zalżność osoby od otocznia, polgającą na udzilniu wsparcia w czynnościach samoobsługowych, w prowadzniu gospodarstwa domowgo, współdziałania w procsi lcznia, rhabilitacji, dukacji oraz w płniniu ról społcznych właściwych dla każdgo człowika, zalżnych od wiku, płci, czynników społcznych i kulturowych. 2. Przz długotrwałą opikę i pomoc w płniniu ról społcznych rozumi się koniczność jj sprawowania przz okrs powyżj 2 misięcy w zakrsi, o którym mowa w ust. pkt 2 i Standardy w zakrsi kwalifikowania do umiarkowango stopnia nipłnosprawności zawirają krytria okrślając naruszni sprawności organizmu powodując: ) czasową pomoc w płniniu ról społcznych, co oznacza koniczność udzilnia pomocy, o którj mowa w 29 ust. pkt 3, w okrsach wynikających z stanu zdrowia; 2) częściową pomoc w płniniu ról społcznych, co oznacza wystąpini co najmnij jdnj okoliczności, o których mowa w 29 ust. pkt Standardy w zakrsi kwalifikowania do lkkigo stopnia nipłnosprawności okrślają krytria naruszonj sprawności organizmu powodując: ) istotn obniżni zdolności do wykonywania pracy, co oznacza naruszoną sprawność organizmu powodującą ogranicznia w wykonywaniu pracy zarobkowj znaczni obniżając wydajność pracy na danym stanowisku w porównaniu do wydajności, jaką wykazują osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z płną sprawnością psychiczną i fizyczną; 2) ogranicznia w płniniu ról społcznych, co oznacza trudności doświadczan przz osobę zaintrsowaną w rlacjach z otocznim i środowiskim wdług przyjętych norm społcznych, jako skutk naruszonj sprawności organizmu. 2. Możliwość kompnsacji ograniczń oznacza wyrównywani dysfunkcji organizmu spowodowanj utratą lub chorobą narządu odpowidnio przz przdmioty ortopdyczn, środki pomocnicz lub środki tchniczn Przy kwalifikowaniu do znaczngo, umiarkowango i lkkigo stopnia nipłnosprawności birz się pod uwagę zakrs narusznia sprawności organizmu spowodowany przz: ) upośldzni umysłow począwszy od upośldznia w stopniu umiarkowanym; 2) choroby psychiczn, w tym: a) zaburznia psychotyczn, b) zaburznia nastroju począwszy od zaburzń o umiarkowanym stopniu nasilnia,

13 c) utrwalon zaburznia lękow o znacznym stopniu nasilnia, d) zspoły otępinn; 3) zaburznia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym: a) trwał uszkodzni czynności ruchowj jdngo lub obu fałdów głosowych, b) częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn, c) zaburznia mowy spowodowan uszkodznim mózgu - wyższych ośrodków mowy, d) głuchonimota, głuchota lub obustronn upośldzni słuchu nipoprawiając się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowgo lub implantu ślimakowgo; 4) choroby narządu wzroku, w tym wrodzon lub nabyt wady narządu wzroku powodując ograniczni jgo sprawności, prowadząc do obniżnia ostrości wzroku w oku lpszym do 0,3 wdług Snllna po wyrównaniu wady wzroku szkłami korkcyjnymi lub ograniczni pola widznia do przstrzni zawartj w granicach 30 stopni; 5) upośldznia narządu ruchu, w tym: a) wady wrodzon i rozwojow narządu ruchu, b) układow choroby tkanki łącznj w zalżności od okrsu choroby i stopnia wydolności czynnościowj, c) zapalni stawów z towarzyszącym zapalnim stawów kręgosłupa w zalżności od stopnia wydolności czynnościowj, d) choroby zwyrodniniow stawów w zalżności od stopnia uszkodznia stawu, ) choroby kości i chrząstk z upośldznim wydolności czynnościowj, f) nowotwory narządu ruchu, g) zmiany pourazow w zalżności od stopnia uszkodznia i możliwości kompnsacyjnych; 6) pilpsja w postaci nawracających napadów padaczkowych spowodowanych różnymi czynnikami tiologicznymi lub wyraźnymi następstwami psychonurologicznymi; 7) choroby układu oddchowgo i krążnia, w tym: a) przwlkł obturacyjn i ograniczając, zakaźn choroby płuc prowadząc do niwydolności oddchowj, b) nowotwory płuc i opłucnj, prowadząc do niwydolności oddchowj, c) wrodzon i nabyt wady srca, choroba nidokrwinna srca, kardiomiopati, zaburznia rytmu srca z zaburzniami hmodynamicznymi kwalifikującymi co najmnij do II stopnia niwydolności srca wdług Klasyfikacji NYHA, d) nadciśnini tętnicz z powikłaniami narządowymi, ) miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych począwszy od II stopnia nidokrwinia kończyn wdług Klasyfikacji Fontain'a, f) niwydolność żył głębokich z powikłaniami pod postacią zapalń i długotrwałych owrzodzń; 8) choroby układu pokarmowgo, w tym: a) choroby przłyku powodując długotrwał zaburznia jgo funkcji, b) stany po rskcji żołądka z różnych przyczyn z licznymi powikłaniami, c) przwlkł choroby jlit o różnj tiologii, powikłan zspołm złgo wchłaniania, d) przwlkł choroby wątroby o różnj tiologii w okrsi niwydolności wątroby, ) przwlkł zapalni trzustki wymagając długotrwałj farmakotrapii, f) nowotwory układu pokarmowgo; 9) choroby układu moczowo-płciowgo, w tym: a) zaburznia czynności dróg moczowych prowadząc do niwydolności nrk, b) choroby nrk o różnj tiologii prowadząc do ostrj lub przwlkłj mocznicy, c) wilotorbilowat zwyrodnini nrk typu dorosłych, d) nowotwory złośliw układu moczowgo i narządów płciowych; 0) choroby nurologiczn, w tym: a) naczyniopochodny udar mózgu przmijający, odwracalny, dokonany, prowadzący do okrsowych lub trwałych dficytów nurologicznych o różnym stopniu nasilnia,

14 b) guzy cntralngo układu nrwowgo w zalżności od typu, stopnia złośliwości, lokalizacji i powstałych dficytów nurologicznych, c) pourazowa crbrastnia i ncfalopatia, d) choroby zapaln ośrodkowgo i obwodowgo układu nrwowgo prowadząc do trwałych dficytów nurologicznych, ) choroby układu pozapiramidowgo w zalżności od stwirdzanych objawów nurologicznych, f) choroby rdznia kręgowgo, g) uszkodznia nrwów czaszkowych i obwodowych o różnj tiologii; ) inn, w tym: a) choroby narządów wydzilania wwnętrzngo o różnj tiologii, wywołan nadmirnym wydzilanim lub nidoborm hormonów w zalżności od stopnia wyrównania lub obcności powikłań narządowych, pomimo optymalngo lcznia, b) choroby zakaźn lub zspoły nabytgo upośldznia odporności w zalżności od fazy zakażnia, c) przwlkł wilonarządow choroby odzwirzęc w II i III okrsi choroby zalżni od zmian narządowych, d) choroby układu krwiotwórczgo o różnj tiologii w zalżności od patologicznych zmian linii komórkowych szpiku w procsi hmopozy, ) znaczngo stopnia zszpcnia powodując stał ogranicznia w kontaktach międzyludzkich, jak i pracy zawodowj. 2) całościow zaburznia rozwojow, powstał przd 6 rokim życia, z utrwalonymi zaburzniami intrakcji społcznych lub komunikacji wrbalnj oraz strotypiami zachowań, zaintrsowań i aktywności o co najmnij umiarkowanym stopniu nasilnia. 2. Symbol przyczyny nipłnosprawności, o którym mowa w 3 ust. pkt 8, ust. 2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza się następująco: ) 0-U - upośldzni umysłow; 2) 02-P - choroby psychiczn; 3) 03-L - zaburznia głosu, mowy i choroby słuchu; 4) 04-O - choroby narządu wzroku; 5) 05-R - upośldzni narządu ruchu; 6) 06-E - pilpsja; 7) 07-S - choroby układu oddchowgo i krążnia; 8) 08-T - choroby układu pokarmowgo; 9) 09-M - choroby układu moczowo-płciowgo; 0) 0-N - choroby nurologiczn; ) -I - inn, w tym schorznia: ndokrynologiczn, mtaboliczn, zaburznia nzymatyczn, choroby zakaźn i odzwirzęc, zszpcnia, choroby układu krwiotwórczgo. 2) 2-C - całościow zaburznia rozwojow. 3. Symbol przyczyny nipłnosprawności zawarty w orzczniu o nipłnosprawności, stopniu nipłnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawniń odzwircidla rozpoznani uszkodznia lub choroby, która nizalżni od przyczyny jj powstania powoduj zaburznia funkcji organizmu oraz ogranicznia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społcznj osoby zaintrsowanj lub dzicka. 4. Orzczni moż zawirać więcj niż jdn symbol przyczyny nipłnosprawności, ni więcj niż trzy symbol schorzń, któr w porównywalnym stopniu wpływają na zaburzni funkcji organizmu. 33. Postępowani w sprawi orzkania o nipłnosprawności i o stopniu nipłnosprawności objmuj: ) zbrani matriału dowodowgo dotyczącgo narusznia sprawności organizmu, możliwości funkcjonowania w życiu codzinnym i płninia ról społcznych; 2) dokonani przz lkarza wyznaczongo przz przwodniczącgo zspołu wstępnj wryfikacji złożonj dokumntacji, o którj mowa w 6 ust. 2 i 3, w zakrsi kompltności

15 oraz koniczności jj uzupłninia o badania potwirdzając rozpoznaną chorobę zasadniczą, a takż okrślni spcjalności przwodniczącgo składu orzkającgo odpowidnij do rozpoznanych schorzń osoby zaintrsowanj lub dzicka; 3) powołani spośród członków powiatowgo oraz wojwódzkigo zspołu, o których mowa w 8 ust. pkt 3-7, składu orzkającgo do rozpoznania wniosku i wydania orzcznia, okrślongo w 7 ust., lub spośród członków powiatowgo zspołu wyznaczni lkarza - członka zspołu z spcjalnością odpowidnią do rozpoznanj choroby zasadniczj osoby zaintrsowanj do rozpoznania wniosku i wydania orzcznia, okrślongo w 7 ust. 2; w razi potrzby do składu orzkającgo powołuj się dodatkowo spcjalistę odpowidnigo do choroby współistnijącj, mogącj mić istotny wpływ na wynik postępowania orzczniczgo; 4) komplksow dokumntowani stanu zdrowia i sytuacji społcznj osoby zaintrsowanj lub dzicka. Rozdział 7 Wzory i trminy składania informacji o ralizacji zadań zspołów orzkających 34.. Starosta (przydnt miasta) przdkłada wojwodzi kwartaln informacj o ralizacji zadań, o których mowa w art. 6a ust. ustawy, w trmini do 0 dnia misiąca następującgo po kwartal, którgo informacja dotyczy. 2. Wzór informacji starosty (przydnta miasta) okrśla załącznik nr do rozporządznia. 3. Wojwoda przdkłada Płnomocnikowi kwartaln informacj, o których mowa w art. 6c ust. 7 ustawy, w trmini do końca misiąca następującgo po kwartal, którgo dotyczy informacja. 4. Wzór informacji wojwody okrśla załącznik nr 2 do rozporządznia. Rozdział 8 Wzory lgitymacji o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności oraz organy uprawnion do ich wystawiania 35.. W przypadku orzcznia o nipłnosprawności osoby, która ni ukończyła 6 roku życia, starosta wystawia lgitymację dokumntującą nipłnosprawność. 2. Wzór lgitymacji dokumntującj stopiń nipłnosprawności okrśla załącznik nr 3 do rozporządznia. 3. W przypadku orzcznia o stopniu nipłnosprawności lub orzcznia o wskazaniach do ulg i uprawniń osoby, która ukończyła 6 rok życia, starosta wystawia lgitymację dokumntującą stopiń nipłnosprawności. 4. Wzór lgitymacji dokumntującj nipłnosprawność okrśla załącznik nr 4 do rozporządznia. 5. Na wniosk osoby zaintrsowanj lub przdstawicila ustawowgo dzicka w lgitymacji wpisuj się symbol przyczyny nipłnosprawności, o którym mowa w 32 ust. 2. Rozdział 9 Przpisy przjściow i końcow 36. Wystawion przd dnim wjścia w życi rozporządznia lgitymacj dokumntując nipłnosprawność lub stopiń nipłnosprawności zachowują ważność na czas w nich okrślony.

16 37. Zaświadcznia o prawi do orzkania wystawion przd dnim wjścia w życi rozporządznia zachowują ważność. 38. Warunki organizacyjn i tchniczn pomiszczń, o których mowa w 24, nalży zapwnić osobom nipłnosprawnym ni późnij niż do dnia 30 czrwca 2004 r. 39. Rozporządzni wchodzi w życi po upływi 4 dni od dnia ogłosznia. Załączniki do rozporządznia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społcznj z dnia 5 lipca 2003 r. (poz. 328) Załącznik nr WZÓR Kwartaln informacj starosty (przydnta miasta) o ralizacji zadań, o których mowa w art. 6a ust. ustawy z dnia 27 sirpnia 997 r. o rhabilitacji zawodowj i społcznj oraz zatrudnianiu osób nipłnosprawnych za kwartał... Tabla I. Skład powiatowych zspołów do spraw orzkania o nipłnosprawności Lp. Członkowi zspołu orzkającgo Liczba Przwodniczący 2 Skrtarz 3 Lkarz 4 Psycholodzy 5 Pdagodzy 6 Doradcy zawodowi 7 Pracownicy socjalni Razm członkowi 8 Obsługa administracyjna Ogółm zatrudnini w zspol orzkającym Tabla II. Liczba i cl przyjętych wniosków o ustalni nipłnosprawności lub stopnia nipłnosprawności. Osoby powyżj 6 roku życia za kwartał... narastająco... Lp. Cl złożnia wniosku Liczba Odpowidni zatrudnini 2 Szkolni 3 Uczstnictwo w warsztatach trapii zajęciowj

17 4 Koniczność zaopatrznia w przdmioty ortopdyczn i środki pomocnicz 5 Korzystani z systmu środowiskowgo wsparcia w samodzilnj gzystncji /korzystani z usług socjalnych, opikuńczych, traputycznych i rhabilitacyjnych/ 6 Zasiłk stały 7 Zasiłk pilęgnacyjny 8 Korzystani z karty parkingowj 9 Inn: jaki? Razm 2. Osoby przd 6 rokim życia Lp. Cl złożnia wniosku Liczba Zasiłk pilęgnacyjny 2 Zasiłk stały 3 Inn (jaki?) Razm za kwartał... narastająco... POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Tabla III.. Liczba wydanych orzczń wg przyczyn nipłnosprawności, stopni nipłnosprawności, wiku, płci, wykształcnia i zatrudninia Osoby powyżj 6 roku życia L p. Sym bol STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWN OŚCI zna czn y umiark owany l kk i raz m WIEK i wi ęc j U P 3 03-L O R PŁE Ć K M 2 mnij niż podst awow WYKSZTAŁCENIE podst awow zasa dnicz za kwartał... narastająco... śr dni wy ższ ZATRUD NIENIE TAK NIE

18 E S T M N -I 2- C Raz m O b j a ś n i n i a : 0-U - upośldznia umysłow, 02-P - choroby psychiczn, 03-L - zaburznia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O - choroby narządu wzroku, 05-R - upośldznia narządu ruchu, 06-E - pilpsja, 07-S - choroby układu oddchowgo i krążnia, 08-T - choroby układu pokarmowgo, 09-M - choroby układu moczowo-płciowgo, 0-N - choroby nurologiczn, -I - inn, w tym schorznia: ndokrynologiczn, mtaboliczn, zaburznia nzymatyczn, choroby zakaźn i odzwirzęc, zszpcnia, choroby układu krwiotwórczgo, 2-C - całościow zaburznia rozwojow. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Tabla III. 2. Liczba wydanych orzczń wg przyczyn nipłnosprawności, wiku i płci Osoby przd 6 rokim życia Lp. Przyczyny nipłnosprawności Razm liczba orzczń WIEK 0-3 lat od 4-7 lat od 8-6 lat za kwartał... narastająco... K PŁEĆ U 2 02-P 3 03-L 4 04-O 5 05-R M

19 6 06-E 7 07-S 8 08-T 9 09-M 0 0-N -I 2 2-C Razm O b j a ś n i n i a : 0-U - upośldznia umysłow, 02-P - choroby psychiczn, 03-L - zaburznia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O - choroby narządu wzroku, 05-R - upośldznia narządu ruchu, 06-E - pilpsja, 07-S - choroby układu oddchowgo i krążnia, 08-T - choroby układu pokarmowgo, 09-M - choroby układu moczowo-płciowgo, 0-N - choroby nurologiczn, -I - inn, w tym schorznia: ndokrynologiczn, mtaboliczn, zaburznia nzymatyczn, choroby zakaźn i odzwirzęc, zszpcnia, choroby układu krwiotwórczgo, 2-C - całościow zaburznia rozwojow. POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Tabla III. 3. Liczba wydanych orzczń wg przyczyn nipłnosprawności, stopni nipłnosprawności, wiku, płci, wykształcnia i zatrudninia Osoby, któr uzyskały orzczni, o którym mowa w art. 5a ustawy L p. Sym bol STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWN OŚCI zna czn y umiark owany l kk i raz m WIEK i wi ęc j U 02- P 3 03-L O PŁE Ć K M 2 mnij niż podst awow WYKSZTAŁCENIE podst awow zasa dnicz za kwartał... narastająco... śr dni wy ższ ZATRUD NIENIE TA K NIE

20 R 06- E 07- S 08- T 09- M 0- N -I 2- C Raz m O b j a ś n i n i a : 0-U - upośldznia umysłow, 02-P - choroby psychiczn, 03-L - zaburznia głosu, mowy i choroby słuchu, 04-O - choroby narządu wzroku, 05-R - upośldznia narządu ruchu, 06-E - pilpsja, 07-S - choroby układu oddchowgo i krążnia, 08-T - choroby układu pokarmowgo, 09-M - choroby układu moczowo-płciowgo, 0-N - choroby nurologiczn, -I - inn, w tym schorznia: ndokrynologiczn, mtaboliczn, zaburznia nzymatyczn, choroby zakaźn i odzwirzęc, zszpcnia, choroby układu krwiotwórczgo, 2-C - całościow zaburznia rozwojow. Tabla IV. Wydan orzcznia przz powiatow zspoły. Osoby po 6 roku życia za kwartał... narastająco... Lp. Wyszczgólnini Liczba LICZBA Wydan orzcznia z okrślnim stopnia nipłnosprawności (tabl III. + III.3) 2 Wydan orzcznia o nizaliczniu do osób nipłnosprawnych 3 Wydan orzcznia o odmowi ustalnia stopnia nipłnosprawności 4 Ogółm wydan orzcznia X 5 W tym:. Wydan orzcznia o Znaczny... X X X X

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność

nosprawności, zwanego dalej powiatowym zespołem nosprawności nosprawnym; nosprawność ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o nosprawności i stopniu nosprawności Rozporządzenie określa: szczegółowe zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SYSTEM ORZEKANIA POZARENTOWEGO ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Orzeczenia o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia) oraz o stopniu niepełnosprawności (w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 9 poz. 82 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stopniu niepełnosprawności, trybu

Bardziej szczegółowo

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Zmiany aktu: Rozdział 1. Przepisy ogólne wersje oczekujące: 2010-10-01 Dz.U. 2009, Nr 224, poz. 1803 1 brzmienie od 2010-01-01 do 2010-09-30 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328) Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. Tekst po zmianach 1.01.2010r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ZŁOTOWIE W 2011 ROKU 1 Spis treści I. Sprawy finansowe. II. Stan zatrudnienia. III. Realizacja zadań wynikających

Bardziej szczegółowo

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda

S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda S MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SEKRETARZ STANU PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Jarosław Duda BON-IV-071 2-2-2-MTK/1 4 Warszawa, Z 1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka

Bardziej szczegółowo

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej

Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Część I. Osoba niepełnosprawna definicja, orzecznictwo o niepełnosprawności oraz podstawy funkcjonowania rehabilitacji społecznej i zawodowej Rozdział 1. System orzecznictwa o niepełnosprawności Istnieje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. Dz.U.2015.1110 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jednolity) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 1110. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 1110. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 1110 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2015 r. Poz. 1110 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI: Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Załącznik do UCHWAŁY Nr 1255 /14 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 17 października 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały Nr 110/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie Z dnia 21.10.2003 roku Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1. Postanowienia ogólne I. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo dla celów pozarentowych

Orzecznictwo dla celów pozarentowych Orzecznictwo dla celów pozarentowych 2010-11-18 Orzekanie o niezdolności do pracy dla celów pozarentowych Instytucje orzekające Do orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W BOCHNI Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bochni orzeka o niepełnosprawności do celów pozarentowych. Orzeczenie wydane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 139 poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 139 poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 139 poz. 1328 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia

Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Orzekanie osób przed 16. rokiem życia Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio orzeczenia o: niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia, stopniu niepełnosprawności osób,

Bardziej szczegółowo

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.

Ustaloną niepełnosprawność datuje się na czas określony (podany w orzeczeniu), maksymalnie do ukończenia 16 roku życia. Orzeczenia dla osób do 16 roku życia W przypadku dzieci poniżej 16 roku życia ustala się tylko niepełnosprawność wraz z podaniem jej przyczyny w formie kodu bez podziału na stopnie niepełnosprawności.

Bardziej szczegółowo

Stopnie niepełnosprawności

Stopnie niepełnosprawności Stopnie Od ponad dziesięciu lat nie ma juŝ I, II i III grupy inwalidzkiej. Zamiast tego funkcjonują dwa rodzaje orzecznictwa: rentowe, które omówiliśmy w kwietniowych numerach Gazety Podatnika, oraz pozarentowe.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Załącznik nr 2 do zarządznia nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządznia 00 Organy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym

USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 100 poz. 461 USTAWA z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne dla klienta

1. Informacje ogólne dla klienta 1. Informacje ogólne dla klienta 1) Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE

DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbieranie danych w projekcie DUQuE Tak Tak Tak Tak Ni Ni Ni Inclusion Dfinicj Ostry zawał srca (AMI) Tlmdycyna DUQUE DATA COLLECTION FOR ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (AMI) ŚWIEŻY ZAWAŁ SERCA - zbirani danych w projkci DUQuE AMI (świży zawał

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KONINIE Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2016 Konin, luty 2017r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności

Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności Zasady i tryb orzekania o niepełnosprawności O niepełnosprawności orzekają: Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności jako pierwsza instancja; Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne

Niepełnosprawni - wiadomości ogólne Niepełnosprawni - wiadomości ogólne CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady wydawania kart parkingowych

Nowe zasady wydawania kart parkingowych Nowe zasady wydawania kart parkingowych (Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 1446)) Uprzejmie informujemy,

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, r. WPS-V

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, r. WPS-V WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.4.2017 Warszawa, 31.03.2017 r. Pan Janusz Zdzieborski Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2015 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2015 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia

Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Orzekanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia Osoba niepełnosprawna zaliczana jest do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: 1) znacznego, 2) umiarkowanego, 3) lekkiego. Orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2003 r.) Dz.U.03.139.1328 2010.10.01 zm. Dz.U.2009.224.1803 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności

B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część I. Podstawowe pojęcia B. Orzekanie o niepełnosprawności i stopnie niepełnosprawności 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Orzekanie o niepełnosprawności...

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych;

1. Rozporządzenie określa: 1) skład zespołów orzekających działających w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych; Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 173 poz. 1072 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 243/2016. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 4 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 243/2016. Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 4 marca 2016 r. UCHWAŁA Nr 243/2016 Zarządu Powiatu Niżańskiego z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sosnowcu za 2013 r. Orzekanie o stopniu niepełnosprawności dla celów pozarentowych wprowadzone zostało ustawą z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Powiatowy Zespół ds.orzekania o Niepełnosprawności Zakres załatwianych spraw Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o niepełnosprawności. Legitymacja osoby niepełnosprawnej. Karta parkingowa.

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania kart parkingowych

Zasady wydawania kart parkingowych I. Informacje ogólne Zasady wydawania kart parkingowych Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2006 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od r r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach w okresie od 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. I. Liczba przyjętych wniosków w 2006 r. wynosi 2.407 w tym: 1)

Bardziej szczegółowo

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim. UWAGA: Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność:

Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA. Wydanie karty parkingowej. Czynność: Starostwo Powiatowe w Lubinie KARTA INFORMACYJNA KARTA PARKINGOWA Czynność: Organ właściwy: Miejsce składania dokumentów: Wydanie karty parkingowej Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie

Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora PPPP w Lesznie z dnia 15.X.2010r. Regulamin Zespołu Orzekającego działającego przy PPPP w Lesznie Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 210/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 210/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 210/2016 ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi Status Osoby Niepełnosprawnej http://www.niepelnosprawni.gov.pl/ Instytucje Orzekające - procedury orzekania, tryb i zasady I. Czym jest niepełnosprawność i kto o niej orzeka? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przy udziale środków Funduszu oraz warunki uczestnictwa w tych turnusach Turnusy rehabilitacyjne Turnusy rehabilitacyjne określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych wydanym

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie Nr sprawy... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH

ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH ZASADY WYDAWANIA KART PARKINGOWYCH I. Informacje ogólne Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI właściwego

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH.

ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ UBIEGAJACEJ SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W SPRAWIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. Jeśli w zarządzeniu jest mowa o: Centrum należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności. Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kętrzynie Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Nr sprawy ZON.432....data... Imię i nazwisko dziecka... Numer PESEL dziecka... Dokument potwierdzający tożsamość dziecka numer... Data i miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ. Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Anna Lach-Gruba NIEPEŁNOSPRAWNOSĆ Pojęcie osoby niepełnosprawnej wprowadziła uchwalona 9 grudnia 1975r. przez Ogólne Zgromadzenie ONZ - Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. Prawa przedstawione

Bardziej szczegółowo

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH

DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH ZARZĄD POWIATU W KIELCACH DZIESIĘCIOLECIE FUNKCJONOWANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KIELCACH Kielce, maj 2010r. I. ZADANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4101-13-01/2012/P/12/105 Katowice, dnia 11 lipca 2012 r. Pan Bolesław Pogwizd Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.6.2015 Warszawa, dnia 3 lipca 2015 r. Pani Bożena Dąbrowska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie ul. Kopernika 7 06-400

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie Dz. U. Nr 79, poz. 898, na broń. 2001-04-01 zm

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r.

Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia...2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Bardziej szczegółowo

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114.

Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12, 20, 22, 34, 36, 110, 112, 114. kierownik: Ewa Bartosik Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach Siedziba Zespołu znajduje się w dzielnicy Szydłówek Można dojechać autobusami komunikacji miejskiej: 4, 7, 12,

Bardziej szczegółowo

LRZ-4101-06-06/2012 P/12/105. Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pan Mariusz Konior Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku

LRZ-4101-06-06/2012 P/12/105. Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pan Mariusz Konior Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku LRZ-4101-06-06/2012 P/12/105 Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pan Mariusz Konior Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lwówku Śląskim Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śl. Tel. /Fax 075 782 20 44 Godziny pracy Zespołu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 18 grudnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta parkingowa. Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od dnia 3 czerwca 2015 r.

Karta parkingowa. Organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Od dnia 3 czerwca 2015 r. Karta parkingowa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze uprzejmie informuje, iż od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązują nowe zasady przyznawania i wydawania kart parkingowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1565 1. Lucynę Ekkert Starostę Tarnogórskiego, POROZUMIENIE NR ON-11/2012 STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO z dnia 14 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat

Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Uzyskaj orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka, które ma mniej niż 16 lat Twoje dziecko jest niepełnosprawne? Uzyskaj orzeczenie, które to potwierdzi. Dzięki niemu dziecko może skorzystać z wielu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku

Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Załącznik nr 1do Statutu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Słupsku Regulamin Zespół Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku Opracowany na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi realizującemu obsługę zadań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarządzenie Nr 2 /2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie: zasad udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOLECZNEJ 00-210 Warszawa, ul. Gen. Andersa 30 tel. 22 536 05 40, fax 22 536 05 42 www.mazowieckie.pl Warszawa, 31.03.2017 r. WPS-V.431.2.2017

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/105. Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/105. Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. LRZ-4101-06-04/2012 P/12/105 Rzeszów, dnia sierpnia 2012 r. Pani Jadwiga Cwynar Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie Nr sprawy... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, r. WPS-V

WOJEWODA MAZOWIECKI. Warszawa, r. WPS-V WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-V.431.9.2016 Warszawa, 10.10.2016 r. Pani Aneta Jankowska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1 A 09-500 Gostynin

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' II)-t!'}"/k~,

--t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv;; 1 'I/.. I I '/-J'7. ' ' 2013-11- l' ' 3-;--' II)-t!'}/k~, WOJEWODA MAZOWIECKI --t:ą0;'j~~--i-7i~pt)t-' J {.I(J/ (/d!ekv";; 1 'I/.. I I '/-J'7 ' '" 2013-11- l' '" 3-;--' wrs- V.431.1 0.2013 II)-t!'}"/k~, _- -, Warszawa, d 0_,06,11.2013 r. --, Pani Izabela Środa

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POTWIERDZENIE WPŁYWU NUMER SPRAWY RIS.5030..2017 UWAGA! NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE - DUŻYMI LITERAMI. PODANIE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2014

W N I O S E K NA ROK 2014 W N I O S E K NA ROK 2014 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W KNUROWIE Opracowany w oparciu o: Art. 71 b ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności data... miejscowość... stempel zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Imię

Bardziej szczegółowo

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim

działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim Podstawa prawna: REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH działających w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo