Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza danych z powiatowych projektów pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL"

Transkrypt

1 Analiza danych z powiatowych projktów pilotażowych ralizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL Raport Autorki: Agniszka Bork Iwona Koniczny Magdalna Tędziagolska 4 lipca 204

2 Spis trści Spis trści... 2 Wstęp... 4 Ofrty doskonalnia i Roczn Plany Wspomagania (RPW)... 4 Popularność ofrt doskonalnia wśród bnficjntów... 4 Wybór ofrt przz poszczgóln typy placówk... 7 Przdszkola... 7 Szkoły podstawow... 9 Gimnazja... 0 Lica ogólnokształcąc... 2 Tchnika... 4 Zasadnicz szkoły zawodow... 5 Przłożni ofrt doskonalnia na roczn plany wspomagania (RPW) przdszkoli i szkół... 6 Tytuły RPW, zakrs tmatyczny i formy doskonalnia... 6 Ofrta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs dukacyjny?... 7 Ofrta: Ocniani kształtując... 9 Ofrta: Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki... 2 Ofrta: Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia się Ofrta: Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj szkoły Ofrta: Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj Ofrta: Wspirani pracy wychowawców klas - bzpiczna szkoła Ofrta: Postawy uczniowski. Jak j kształtować? Ofrta: budowa koncpcji pracy szkoły Ofrta: Praca z ucznim młodszym Ofrta: Praca z ucznim zdolnym Ofrta: Praca z ucznim o spcjalnych potrzbach dukacyjnych Ofrta: Wykorzystani na zajęciach dukacyjnych bzpiczny intrnt Ofrta: Projkt dukacyjny w szkol Ofrta: Współpraca szkoły z środowiskim lokalnym Ofrta: Rodzic partnrami szkoły Ofrta: Nauczycil Ofrta: Szkoła promuj wartość dukacji

3 Ofrta: Współpraca nauczycili w prowadzniu procsów dukacyjnych Ofrta: Efktywna organizacja pracy zspołów nauczycilskich Ofrta: Doradztwo dukacyjno-zawodow w szkol Ofrta: Jak fktywni wykorzystać warunki lokalow i wyposażni szkoły? Ofrta: Jak i po co prowadzić waluację wwnętrzną? Ofrta: Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły Prowadzni sici współpracy i samokształcnia przz powiat dla nauczycili i dyrktorów szkół/przdszkoli Wybrana przz powiaty tmatyka spotkań sici współpracy i samokształcnia z tmatyki okrślonj w katalogu ORE Skala i tmatyka sici prowadzonych w powiatach spoza katalogu ORE Ralizowan formy pracy sici, z szczgólnym uwzględninim udziału form opartych na współpracy i współdziałaniu Rodzaj dostrzganych fktów pracy sici współpracy i samokształcnia Instytucj wsparcia Liczba i rodzaj instytucji wsparcia zaangażowanych w projkty Instytucj wsparcia jako główni ralizatorzy projktów wspomagania Zadania ralizowan przz instytucj wsparcia Efkty współpracy instytucji... 8 Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) Charaktr/źródła zaplcza ksprckigo w projktach

4 Wstęp W ninijszym opracowaniu przdstawiamy analizę wybranych danych z powiatowych projktów pilotażowych ralizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL. Zgodni z wymaganiami Zamawiającgo clm analizy było opisani działań składających się na wdrożni zmodrnizowango systmu doskonalnia nauczycili. Przdmiotm analizy jst 36 rlacji nadsłanych przz powiaty spośród 60 (wg stanu na maj 204) ralizujących projkty wspomagania (w ramach Działania 3.5 PO KL). Pomimo, ż przsłan przz bnficjntów dan ni są formalni sprawozdaniami, w raporci używamy wyminni takich słów jak rlacj powiatów, dan, sprawozdania dla okrślnia przdmiotu analiz. Zaprzntowan w raporci informacj ni dotyczą zatm wszystkich ralizowanych aktualni projktów pilotażowych, lcz 36, dla których bnficjnci przdstawili informacj dotycząc ich wdrażania (w formi plików Excl). Opisując wyniki w raporci używamy wyminni takich okrślń jak powiaty, powiaty objęt badanim, powiaty, któr nadsłały rlacj, ralizatorzy projktów, tc. Za każdym razm mając na myśli dan z ralizacji 36 projktów. Analiza została przdstawiona w ujęciu problmowym zgodni z wytycznymi Zamawiającgo zawartymi w ogłoszniu. Ofrty doskonalnia i Roczn Plany Wspomagania (RPW) W ramach projktu systmowgo Systm doskonalnia nauczycili oparty na ogólnodostępnym komplksowym wspomaganiu szkół (Działani 3.3. PO KL) Ośrodk Rozwoju Edukacji opracował i udostępnił Ofrty doskonalnia, któr koncntrują się na 24 różnych obszarach działalności przdszkoli i szkół. Ofrta doskonalnia jst podstawą do zbudowania w konkrtnj szkol szczgółowgo roczngo planu wspomagania - RPW (wybrango obszaru pracy szkoły) opartgo na wwnętrznj diagnozi potrzb. 2 Popularność ofrt doskonalnia wśród bnficjntów W objętych badanim powiatach 24 ofrty doskonalnia wybiran były przz przdszkola i szkoły w sumi 5300 razy. Ogłoszni o poszukiwaniu wykonawców do przprowadznia analizy pt.: Analiza wybranych danych z projktów ralizowanych przz powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Komplksow wspomagani rozwoju szkół. 2 Poradnik dla bnficjnta. Program Opracyjny Kapitał Ludzki Priorytt III Wysoka jakość systmu oświaty. Działani 3.5. Komplksow wspomagani rozwoju szkół. Konkurs otwarty nr /POKL/3.5/202 dostępny na stroni ORE: 4

5 Jśli spojrzymy na ralizację projktów pilotażowych na poziomi wojwództw, najbardzij aktywn są wojwództwa dolnośląski i małopolski, w których odpowidnio 858 i 794 razy wybrano do ralizacji którąś/którś z 24 ofrt doskonalnia. 3 Częstość wyboru poszczgólnych ofrt doskonalnia przz placówki w podzial na wojwództwa dolnośląski małopolski mazowicki wilkopolski śląski warmińsko-mazurski podlaski kujawsko-pomorski podkarpacki zachodniopomorski lublski łódzki pomorski opolski świętokrzyski lubuski Wykrs Częstość wyboru ofrt doskonalnia w poszczgólnych wojwództwach. N=5300. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Szczgółow zstawini z podziałm na tmaty ofrt i wojwództwa zamiszczono w Anksi. Najwięcj ralizowanych tmatów ofrt jst w Warszawi (wybrano 22 różn tmaty ofrt z 24), najmnij po tytul ofrty doskonalnia ralizuj 5 powiatów: iławski, miński, pabianicki, tczwski i częstochowski. Najczęścij ralizowana przz powiaty liczba tmatów ofrt doskonalnia to 2 po tyl tmatów ralizowanych jst w 7 powiatach. Szczgółow zstawini liczby tmatów ofrt ralizowanych w poszczgólnych powiatach zostało zamiszczon w Anksi. Największą popularnością ciszą się ofrty Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki i Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs dukacyjny ralizowan w odpowidnio 93% i 92% objętych analizą projktach powiatowych. Na koljnych mijscach z podobnym odstkim między 68 a 80% wskazań znalazły się ofrty dotycząc współpracy z rodzicami, kwstii wychowawczych ( Wspirani wychowawców klas - bzpiczna szkoła, Postawy uczniowski. Jak j kształtować? ), pracy z ucznim o spcjalnych potrzbach dukacyjnych i rozwoju zawodowgo nauczycili w wiku Jdna placówka mogła wybrać więcj niż ofrtę doskonalnia stąd częstość wyboru ofrt doskonalnia w wojwództwi ni jst tożsama z liczbą placówk, któr taką ofrtę wybrały. 5

6 Ofrta Uczń aktywny uczstnik procsu dukacyjngo ralizowana była w 62% powiatów. W około połowi powiatów wybran zostały ofrty dotycząc stosowania konkrtnych narzędzi wspirających szkoły w skutcznym nauczaniu tj. Ocniani kształtując (56% powiatów, popularn główni w szkołach podstawowych), waluacja wwnętrzna (50%) czy wykorzystani tchnik informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu (49%). Tak samo liczni rprzntowan w projktach są ofrty dotycząc współpracy nauczycili: Efktywna organizacja pracy zspołów nauczycilskich i Współpraca nauczycili w ralizacji procsów dukacyjnych (ralizowan odpowidnio w 50 i 49% powiatów). O il w przdszkolach i szkołach istnij duża potrzba wsparcia w zakrsi współpracy z rodzicami, to w powiatach objętych badanim stosunkowo małym zaintrsowanim ciszy się ofrta doskonalnia w zakrsi współpracy placówk z środowiskim lokalnym (28%). Warto równiż zwrócić uwagę na małą popularność tmatyki doradztwa dukacyjno-zawodowgo (ofrta ralizowana w 3% badanych powiatów) i bardzo mały odstk bnficjntów ralizujących ofrty wspirając dyrktorów rozpoczynających swoją pracę na tym stanowisku (ofrta Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły wybrana w 4% powiatów). Szczgółow zstawini znajduj się w poniższj tabli: L.p. Nazwa ofrty doskonalnia liczba badanych powiatów, w których ralizowana była ofrta % z badanych powiatów, w których ralizowana była ofrta. Tchniki ucznia się i mtody motywując do 27 93% nauki 2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs 25 92% dukacyjny 3. Rodzic są partnrami szkoły 06 78% 4. Wspirani wychowawców klas - bzpiczna 04 76% szkoła 5. Praca z ucznim z spcjalnymi potrzbami 0 74% dukacyjnymi 6. Postawy uczniowski. Jak j kształtować? 96 7% 7. Nauczycil % 8. Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia się 84 62% 9. Ocniani kształtując 76 56% 0. Efktywna organizacja pracy zspołów 68 50% nauczycilskich. Jak i po co prowadzić waluację wwnętrzną? 68 50% 2. Współpraca nauczycili w prowadzniu 66 49% procsów dukacyjnych 3. Wykorzystani TIK na zajęciach dukacyjnych % bzpiczny Intrnt 4. Budowa koncpcji pracy szkoły 6 45% 5. Praca z ucznim zdolnym 56 4% 6

7 6. Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj 47 35% szkoły 7. Praca z ucznim młodszym 43 32% 8. Szkoła promuj wartość dukacji 43 32% 9. Współpraca szkoły z środowiskim lokalnym 38 28% 20. Projkt dukacyjny w szkol 33 24% 2. Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj 32 24% 22. Jak fktywni wykorzystać wyposażni i 2 5% warunki lokalow szkoły 23. Doradztwo dukacyjno-zawodow w szkol 8 3% 24. Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły 5 4% Tabla Popularność ofrt doskonalnia wśród bnficjntów -powiatów objętych badanim. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Wybór ofrt przz poszczgóln typy placówk Przdszkola W ponad połowi analizowanych sprawozdań (54%) wskazano, ż w przdszkolach wybrana została ofrta dotycząca pracy z dzićmi z spcjalnymi potrzbami. W sumi została ona zralizowana w 3 przdszkolach. Drugim, co do popularności tmatm jst wskazany przz przdszkola z 40% powiatów współpraca przdszkola z rodzicami. Koljn popularn tmaty bzpośrdnio związan są z wspiranim dzici i dotyczą tchnik ucznia się (wskazywan przz prawi /3 bnficjntów) oraz pomoc dziciom w osiąganiu sukcsów dukacyjnych (wskazywan w więcj niż ¼ sprawozdań). Podobną popularnością ciszą się ofrty o tmatyc dotycząc nauczycili: Nauczycil 45+ oraz Jak i po co prowadzić waluację wwnętrzną wskazywan były prawi w /3 sprawozdań, jako ofrty wybran przz przdszkola). W pojdynczych sprawozdaniach zostały wskazan ofrty związan z promowanim wartości dukacji, wykorzystanim warunków lokalowych oraz pracą młodgo stażm dyrktora przdszkola. Pozostał ofrty wybran zostały przz śrdnio 0% powiatów. W poniższj tabli przdstawiono zstawini pokazując, przz jaką część bnficjntów poszczgóln ofrty ralizowan były w przdszkolach oraz łączną liczbę przdszkoli objętych wspomaganim w tym obszarz. L.p. tytuł ofrty liczba powiatów, w których przdszkola ralizują ofrtę % z l. wszystkich badanych powiatów liczba przdszkoli ralizujących daną ofrtę. Praca z ucznim z spcjalnymi potrzbami dukacyjnymi 73 54% 3 2. Rodzic są partnrami szkoły 55 40% 84 7

8 3. Tchniki ucznia się i mtody 42 3% 83 motywując do nauki 4. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs 36 26% 68 dukacyjny 5. Jak i po co prowadzić waluację 38 28% 59 wwnętrzną? 6. Nauczycil % Praca z ucznim młodszym 9 4% Wspirani pracy wychowawców klas - 8 3% 3 bzpiczna szkoła 9. Efktywna organizacja pracy zspołów 20 5% 29 nauczycilskich 0. Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj 6 2% 25. Postawy uczniowski. Jak j 6 2% 22 kształtować? 2. Budowa koncpcji pracy szkoły 4 0% Praca z ucznim zdolnym 6 2% 9 4. Wykorzystani TIK na zajęciach dukacyjnych - bzpiczny intrnt 4 0% 8 5. Projkt dukacyjny w szkol 2 9% 7 6. Współpraca nauczycili w prowadzniu 4 0% 7 procsów dukacyjnych 7. Współpraca szkoły z środowiskim 0 7% lokalnym 8. Uczń - aktywny uczstnik procsu 9 7% ucznia się 9. Szkoła promuj wartość dukacji 7 5% Jak fktywni wykorzystać wyposażni i warunki lokalow szkoły 3 2% 3 2. Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora 2 % 2 szkoły 22. Doradztwo dukacyjno-zawodow w 0 0% 0 szkol 23. Ocniani kształtując 0 0% Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj szkoły 0 0% 0 Tabla 2 Ofrty doskonalnia ralizowan w przdszkolach. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. 8

9 Szkoły podstawow W zdcydowanj większości powiatów objętych badanim w szkołach podstawowych wybrano ofrty dotycząc wspirania uczniów w nauc: 85% powiatów wskazuj na tmatykę skutcznych mtod motywowania uczniów, a 80% na wsparci uczniów w osiąganiu sukcsów dukacyjnych. Warto podkrślić, ż pirwszy z tych tmatów został w sumi zralizowany w ponad 500 szkołach podstawowych, drugi w 362. Mnij więcj w połowi powiatów w szkołach podstawowych ralizowano ofrty, których tmatyka związana jst z kształtowanim postaw i normami społcznymi (w ponad połowi sprawozdań wskazano tmat Wspirani pracy wychowawców klas - bzpiczna szkoła, a połowa wybrała Postawy uczniowski. Jak j kształtować? ). Tak samo popularn w szkołach podstawowych są ofrty doskonalnia dotycząc współpracy z rodzicami, pracy z uczniami o spcjalnych potrzbach dukacyjnych oraz rozwoju zawodowgo nauczycili w wiku 45+. W szkołach podstawowych istnij równiż potrzba związana z wprowadzanim/udoskonalanim ocniania kształtującgo. Każdy z wyminionych tmatów ralizowany był w więcj niż 00 szkołach podstawowych. W szkołach podstawowych najmnij popularn są ofrty dotycząc doradztwa zawodowgo, wsparcia dla dyrktorów rozpoczynających pracę na tym stanowisku, fktywngo zarządzania infrastrukturą szkoły oraz wykorzystywania EWD w waluacji wwnętrznj, (przy czym samo zagadnini waluacji wwnętrznj zostało wybran przz szkoły podstawow jako ofrta doskonalnia w prawi co 3 powici). Mimo, ż szkoły podstawow (i gimnazja) w większym stopniu niż placówki z wyższych tapów dukacji zakorznion są w lokalnych społcznościach (szkoła jako mijsc nauki i pracy miszkańców, tc.) i tym samym powinny być nastawion na szroko rozumianą współpracę z nimi to na doskonalni w obszarz współpracy szkoły z środowiskim czy promowani wartości dukacji zdcydowały się szkoły podstawow w mnij niż 0% badanych powiatów, a każdy z tych tmatów był przdmiotm roczngo planu wspomagania w kilkunastu szkołach. Warto równiż zauważyć, ż niliczn szkoły podstawow mają potrzbę rozwoju w zakrsi pracy mtodą projktu co moż wiązać się z nidostrzganim korzyści takij pracy i traktowanim jako domny gimnazjum. L.p. tytuł ofrty liczba powiatów, w których szkoły podstawow ralizują ofrtę % z l. wszystkich badanych powiatów l. szkół podst. ralizujących ofrtę. Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki 2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs dukacyjny 5 85% % 362 9

10 3. Wspirani pracy wychowawców klas % 79 bzpiczna szkoła 4. Rodzic są partnrami szkoły 69 5% Postawy uczniowski. Jak j kształtować? 67 49% 5 6. Praca z ucznim z spcjalnymi potrzbami 65 48% 68 dukacyjnymi 7. Nauczycil % Ocniani kształtując 62 46% Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia się 0. Wykorzystani TIK na zajęciach dukacyjnych - bzpiczny intrnt 47 35% % 77. Jak i po co prowadzić waluację 4 30% 85 wwnętrzną? 2. Budowa koncpcji pracy szkoły 37 27% Współpraca nauczycili w prowadzniu procsów dukacyjnych 37 27% 5 4. Efktywna organizacja pracy zspołów 35 26% 55 nauczycilskich 5. Praca z ucznim młodszym 33 24% Praca z ucznim zdolnym 28 2% Projkt dukacyjny w szkol 3 0% 3 8. Współpraca szkoły z środowiskim lokalnym 9. Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj 2 9% 4 0 7% Szkoła promuj wartość dukacji 0 7% 2 2. Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj szkoły 22. Jak fktywni wykorzystać wyposażni i warunki lokalow szkoły 8 6% 8 8 6% Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły 3 2% Doradztwo dukacyjno-zawodow w szkol % Tabla 3 Ofrty doskonalnia ralizowan w szkołach podstawowych. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Gimnazja Podobni jak w przypadku szkół podstawowych takż gimnazja nastawion są na rozwój w zakrsi warsztatu pracy z ucznim- tchnik ucznia się i mtod motywujących do nauki taki ofrty doskonalnia w gimnazjach zostały wskazan w zdcydowanj większości sprawozdań i były/są ralizowan w 323 szkołach. 0

11 W ponad połowi powiatów gimnazja ralizują ofrtę doskonalnia związaną z wspiranim uczniów w osiąganiu sukcsów dukacyjnych. Na koljnych mijscach znalazły się występując w prawi takij samj liczbi sprawozdań kwsti wychowawcz wspirani wychowawców w procsi wychowawczym oraz kształtowani postaw uczniów. Z nadsłanych przz bnficjntów rlacji z ralizacji projktów wynika, ż ofrty doskonalnia dotycząc wykorzystania EWD wybiran są częścij w gimnazjach niż w szkołach podstawowych (20% powiatów ralizuję tę ofrtę w gimnazjach a pojdyncz w szkołach podstawowych). Zmnijsza się natomiast w porównaniu z szkołami podstawowymi zaintrsowani tmatyką współpracy z rodzicami, prowadznim waluacji wwnętrznj, bzpiczństwm w sici, pracą z ucznim zdolnym czy rozwojm zawodowym nauczycili 45+. Podobni jak w przypadku innych tapów dukacji takż w gimnazjach niwilki jst zaintrsowani doskonalnim w obszarz zarządzania szkołą przz młodych stażm dyrktorów, wykorzystanim zasobów szkoły czy doradztwm dukacyjno-zawodowym. Warto zwrócić uwagę na fakt małj popularności tmatów związanych z wyminionym powyżj doradztwm oraz pracą mtodą projktu. Pirwszy obszar - istotny z punktu widznia przygotowania gimnazjalistów do dalszych tapów kształcnia i rynku pracy jst przdmiotm roczngo planu wspomagania w gimnazjach tylko w 6% powiatów, w sumi w 0 placówkach. Jgo sporadyczny wybór moż świadczyć o nidostrzganiu przz nauczycili potrzb uczniów w tym zakrsi (nistty takż na innych tapach dukacyjnych szkoły rzadko sięgają po tę ofrtę). Drugi obszar dotyczy istotnj mtody pracy szkół tgo tapu dukacyjngo, jgo mała popularność moż wynikać z faktu, ż jst to mtoda pracy mocno już zakorzniona w praktyc szkół, w którj nauczycil czują się pwni. L.p. tytuł ofrty liczba powiatów, w których gimnazja ralizują ofrtę % z l. wszystkich badanych powiatów l. gimnazjów ralizujących ofrtę Tchniki ucznia się i mtody motywując 82% 323 do nauki 2 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs 75 55% 63 dukacyjny 3 Wspirani pracy wychowawców klas % 04 bzpiczna szkoła 4 Postawy uczniowski. Jak j kształtować? 62 46% 3 5 Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia 47 35% 59 się 6 Rodzic są partnrami szkoły 4 30% 6 7 Ocniani kształtując 38 28% 50 8 Praca z ucznim z spcjalnymi potrzbami 30 22% 4 dukacyjnymi 9 Efktywna organizacja pracy zspołów nauczycilskich 30 22% 36

12 0 Wykorzystani EWD w waluacji 29 2% 52 wwnętrznj szkoły Współpraca nauczycili w prowadzniu 29 2% 36 procsów dukacyjnych 2 Nauczycil % 35 3 Wykorzystani TIK na zajęciach 26 9% 39 dukacyjnych - bzpiczny intrnt 4 Praca z ucznim zdolnym 22 6% 24 5 Budowa koncpcji pracy szkoły 20 5% 22 6 Jak i po co prowadzić waluację 6 2% 2 wwnętrzną? 7 Szkoła promuj wartość dukacji 4 0% 5 8 Współpraca szkoły z środowiskim 8% lokalnym 9 Projkt dukacyjny w szkol 8 6% 8 20 Doradztwo dukacyjno-zawodow w 8 6% 0 szkol 2 Ofrta dukacyjna drogą do właściwj 5 4% 6 ralizacji podstawy programowj 22 Jak fktywni wykorzystać wyposażni i 4 3% 4 warunki lokalow szkoły 23 Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły % 24 Praca z ucznim młodszym 0 0% 0 Tabla 4 Ofrty doskonalnia ralizowan w gimnazjach. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Lica ogólnokształcąc W prawi połowi powiatów objętych badanim ofrta doskonalnia dla liców związana jst z zwiększanim skutczności motywowania uczniów do nauki i jst ona ralizowana w sumi przz 95 szkół. Na drugim mijscu pod względm częstości wybirania tmatu znalazła się ofrta dotycząca wspirania uczniów w osiąganiu sukcsów dukacyjnych jdnak tn tmat został wybrany przz dużo mnijszy odstk powiatów (27%) i został zralizowany w 47 licach. W szkołach ponadgimnazjalnych z względu na wik uczniów i mnijszą potrzbę kontaktu z rodzicami znaczni zmnijsza się w porównaniu z poprzdnimi tapami dukacji liczba ralizowanych ofrt dotyczących kontaktów szkoła-rodzic/opikunowi. Tę ofrtę wybrało w sumi 9 liców ogólnokształcących w 9% objętych badanim powiatów. Pojdyncz lica dcydują się na rozwój w obszarz waluacji wwnętrznj, wykorzystanim warunków lokalowych, a żadna szkoła ni zdcydowała się na tmat związany z rozwojm komptncji dyrktorów z krótkim stażm pracy. 2

13 L.p. tytuł ofrty liczba powiatów, w których LO ralizują ofrtę % z l. wszystkich badanych powiatów liczba LO ralizujących ofrtę. Tchniki ucznia się i mtody 64 47% 95 motywując do nauki 2. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs 37 27% 47 dukacyjny 3. Postawy uczniowski. Jak j 2 5% 23 kształtować? 4. Nauczycil % Uczń - aktywny uczstnik procsu 9 4% 20 ucznia się 6. Praca z ucznim zdolnym 6 2% 9 7. Wykorzystani EWD w waluacji 5 % 8 wwnętrznj szkoły 8. Wspirani wychowawców klas - 5 % 6 bzpiczna szkoła 9. Ocniani kształtując 4 0% 6 0. Szkoła promuj wartość dukacji 4 0% 4. Efktywna organizacja pracy zspołów 4 0% 5 nauczycilskich 2. Praca z ucznim z spcjalnymi 2 9% 4 potrzbami dukacyjnymi 3. Budowa koncpcji pracy szkoły 8% 3 4. Wykorzystani TIK na zajęciach 0 7% 4 dukacyjnych - bzpiczny intrnt 5. Współpraca nauczycili w prowadzniu 0 7% procsów dukacyjnych 6. Rodzic są partnrami szkoły 9 7% 9 7. Jak i po co prowadzić waluację 9 7% 9 wwnętrzną? 8. Doradztwo dukacyjno-zawodow w 6 4% 6 szkol 9. Projkt dukacyjny w szkol 5 4% Ofrta dukacyjna drogą do właściwj 4 3% 6 ralizacji podstawy programowj 2. Współpraca szkoły z środowiskim 4 3% 4 lokalnym 22. Jak fktywni wykorzystać % wyposażni i warunki lokalow szkoły 23. Praca z ucznim młodszym 0 0% Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły 0 0% 0 Tabla 5 Ofrty doskonalnia ralizowan w licach ogólnokształcących. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. 3

14 Tchnika Podobn prfrncj odnośni ofrt doskonalnia jak lica ogólnokształcąc mają tchnika. Największy odstk powiatów objętych badanim (42%) w tchnikach ralizuj ofrtę Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki (w sumi 85 placówk ralizuj tę ofrtę). Warto jdnak zwrócić uwagę na różnic: mnijszą niż w licach popularność ocniania kształtującgo (6% powiatów, 9 placówk) oraz pojdyncz wskazania na ofrtę dotyczącą pracy z uczniami o spcjalnych potrzbach i ucznim zdolnym. L.p. tytuł ofrty liczba powiatów, gdzi tchnika ralizują ofrtę % z l. wszystkich badanych powiatów liczba tchników ralizujących ofrtę Tchniki ucznia się i mtody 57 42% 85 motywując do nauki 2 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs 38 28% 54 dukacyjny 3 Postawy uczniowski. Jak j kształtować? 22 6% 25 4 Nauczycil % 3 5 Efktywna organizacja pracy zspołów 7 3% 2 nauczycilskich 6 Wspirani wychowawców klas - 6 2% 22 bzpiczna szkoła 7 Współpraca nauczycili w prowadzniu procsów dukacyjnych 3 0% 6 8 Wykorzystani EWD w waluacji 2 9% 3 wwnętrznj szkoły 9 Szkoła promuj wartość dukacji 2 9% 6 0 Uczń - aktywny uczstnik procsu 0 7% 2 ucznia się Rodzic są partnrami szkoły 0 7% 0 2 Jak i po co prowadzić waluację 0 7% 2 wwnętrzną? 3 Ocniani kształtując 8 6% 9 4 Wykorzystani TIK na zajęciach dukacyjnych - bzpiczny intrnt 7 5% 8 5 Współpraca szkoły z środowiskim lokalnym 7 5% 7 4

15 6 Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj 6 4% 6 7 Budowa koncpcji pracy szkoły 5 4% 5 8 Praca z ucznim z spcjalnymi 5 4% 5 potrzbami dukacyjnymi 9 Doradztwo dukacyjno-zawodow w 4 3% 4 szkol 20 Jak fktywni wykorzystać wyposażni i warunki lokalow szkoły 4 3% 4 2 Praca z ucznim zdolnym 3 2% 3 22 Projkt dukacyjny w szkol 2 % 2 23 Praca z ucznim młodszym 0 0% 0 24 Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły 0 0% 0 Tabla 6 Ofrty doskonalnia ralizowan w tchnikach. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Zasadnicz szkoły zawodow Doskonalni w zasadniczych szkołach zawodowych w powiatach objętych analizą koncntruj się na procsi wychowawczym: wsparciu wychowawców klas (8% powiatów, 35 ZSZ ralizujących ofrtę) oraz kształtowaniu postaw uczniowskich (7% powiatów, 28 ZSZ). Na trzcim mijscu pod względm częstości wskazań znalazł się tmat dotyczący skutcznych tchnik ucznia się (5% powiatów, 23 ZSZ). Warto zwrócić uwagę, ż żadna z ofrt doskonalnia ni została wybrana przz zasadnicz szkoły zawodow w więcj niż 20% powiatów. Szczgółow zstawini zaprzntowano w poniższj tabli. L.p. tytuł ofrty l.powiatów, w których ZSZ ralizują ofrtę % z l. wszystkich badanych powiatów l. ZSZ ralizujących daną ofrtę Wspirani wychowawców klas % 35 bzpiczna szkoła 2 Postawy uczniowski. Jak j kształtować? 23 7% 28 3 Tchniki ucznia się i mtody motywując 20 5% 23 do nauki 4 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs 6 2% 2 dukacyjny 5 Praca z ucznim z spcjalnymi 4 0% 5 potrzbami dukacyjnymi 6 Efktywna organizacja pracy zspołów 9 7% 0 nauczycilskich 7 Współpraca nauczycili w prowadzniu 9 7% 9 procsów dukacyjnych 8 Rodzic są partnrami szkoły 8 6% 8 9 Nauczycil % 0 5

16 0 Szkoła promuj wartość dukacji 5 4% 5 Współpraca szkoły z środowiskim 4 3% 4 lokalnym 2 Doradztwo dukacyjno-zawodow w 4 3% 4 szkol 3 Ocniani kształtując 3 2% 3 4 Budowa koncpcji pracy szkoły 3 2% 3 5 Wykorzystani TIK na zajęciach 3 2% 3 dukacyjnych - bzpiczny intrnt 6 Jak i po co prowadzić waluację 3 2% 3 wwnętrzną? 7 Uczń - aktywny uczstnik procsu 2 % 2 ucznia się 8 Wykorzystani EWD w waluacji 2 % 2 wwnętrznj szkoły 9 Jak fktywni wykorzystać wyposażni 2 % 2 i warunki lokalow szkoły 20 Ofrta dukacyjna drogą do właściwj % 2 ralizacji podstawy programowj 2 Praca z ucznim zdolnym % 22 Praca z ucznim młodszym 0 0% 0 23 Projkt dukacyjny w szkol 0 0% 0 24 Pirwszy/drugi rok pracy dyrktora szkoły 0 0% 0 Tabla 7 Ofrty doskonalnia ralizowan w zasadniczych szkołach zawodowych. Źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Przłożni ofrt doskonalnia na roczn plany wspomagania (RPW) przdszkoli i szkół Tytuły RPW, zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Z analizy tytułów rocznych planów wspomagania wynika, ż bnficjnci albo w zdcydowanj większości przypadków pozostawiali w mijscu na tytuł pust pol lub wpisywali nazwy szkół (co świadczy prawdopodobni o tym, ż tytuł RPW jst taki sam jak tytuł Ofrty dla którj podawali dan), w których ralizowana jst dana ofrta, albo podana nazwa RPW była tożsama z nazwą Ofrty. Sporadyczn przypadki autonomicznj dcyzji przdszkoli i szkół odnośni tytułu RPW dla poszczgólnych ofrt doskonalnia zostały opisan w poniższych podrozdziałach, a dan jakościow zostały zaprzntowan w Anksi. Poszczgóln powiaty przdstawiały zakrs tmatyczny obszarów doskonalnia w różnorodny sposób z jdnj strony niktór powiaty zapisały go jako bardzo szczgółow dan, któr trudno połączyć w większ katgori, a z drugij sprawozdawcy zapisywali jdyni tytuły obszarów, ni 6

17 rozwijając konkrtnych tmatów. W związku z tym w ninijszym raporci zamiszczamy przykłady konkrtnych tmatów, nipołączon w większ katgori. Z analizy zakrsów tmatycznych obszarów wynika, ż w bardzo wilu przypadkach poszczgóln tmaty doskonalnia zaplanowan w ramach RPW objmują swoim zakrsm różn Ofrty doskonalnia (np. w obszarz Szkoła promuj wartość dukacji znalazły się tmaty związan z promocją szkoły i rlacjami z środowiskim i rodzicami). Co prawdopodobni wynika z wyboru kilku ofrt doskonalnia i chęci ujęcia ich całościowo tak, aby w jak największym stopniu uwzględnić spcyfikę i potrzby placówki. Szkoły korzystały z różnych form pracy. Warto zauważyć, ż najczęścij dklarowano stosowani tych, któr wymagają stosunkowo dużj aktywności uczstników (kolor pomarańczowy w tabli). W ramach 2/3 ralizowanych RPW stosowano warsztaty, w /3 konsultacj grupow, a w co czwartym konsultacj indywidualn. W pwnym stopniu stosowan formy pracy były dopasowan do konkrtnych obszarów. Tabla 8. Stosowan formy doskonalnia. Forma pracy % z ralizowanych RPW warsztat 63% konsultacj grupow 32% konsultacj indywidualn 26% wykład 26% szkolni 20% konsultacj 8% spotkani grupow 6% konsultacj z ksprtm 3% spotkani coachingow 2% diagnoza potrzb 2% doradztwo % W koljnych rozdziałach zostaną przdstawion formy doskonalnia w konkrtnych obszarach. Ofrta: Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs dukacyjny? Ofrta dotycząca wsparcia uczniów w osiąganiu sukcsów dukacyjnych jst najczęścij ralizowana przz szkoły podstawow. Rzadzij ralizują ją gimnazja al wciąż jst to ponad 00 placówk (63 placówki). Najrzadzij natomiast tmat tn podjmują zasadnicz szkoły zawodow w sumi 2 placówk. 7

18 Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs dukacyjny? - liczba placówk ralizujących ofrtę przdszkol szkoła podstawowa gimnazjum LO tchnikum ZSZ Wykrs 2 Ralizacja ofrty Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukcs dukacyjny? przz poszczgóln typy placówk, Łączna liczba przdszkoli i szkół ralizujących ofrtę = 75. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Tytuł Roczngo Planu Wspomagania Przy tworzniu rocznych planów wspomagania placówki posługiwały się przd wszystkim nazwą ofrty doskonalnia. W tych sprawozdaniach gdzi pojawia się inna nazwa RPW placówki albo ujmują zakrs doskonalnia w jszcz szrszy niż ofrta zakrs tmatyczny (np. fkty ) albo tż starają się doprcyzować zagadnini: np. Podnisini komptncji w obszarz wdrażania wniosków z analiz osiągnięć i możliwości dzici, Podnisini komptncji nauczycili w obszarz diagnozowania potrzb oraz możliwości uczniów oraz planowania pracy dydaktycznj w oparciu o wnioski z przprowadzonych diagnoz, Coaching w pracy nauczycila. Zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Zakrs tmatyczny poszczgólnych działań w ramach RPW dotyczył m.in.: Tabla 9. Przykładowy zakrs tmatyczny Przdszkol Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Przyczyny spcyficznych trudności w uczniu się matmatyki; Zarys mtodyki zajęć z dukacji matmatycznj dzici zgodni z blokowym ucznim się matmatyki; Rytm i mlodia. Jak rozwijać poczuci rytmu i muzykalność dzici w wiku przdszkolnym; Diagnozowani potrzb i możliwości dukacyjnych uczniów; Budowani wspólnj stratgii pracy nauczycila i ucznia; Jak pomóc uczniom o zróżnicowanych potrzbach dukacyjnych osiągnąć sukcs na miarę swoich możliwości?; Każdy uczń ma szansę na sukcs. Mtody pracy nauczycila a indywidualn możliwości ucznia; Styl nauczania i stratgi ucznia się; Praca z ucznim o spcjalnych potrzbach dukacyjnych( praca z ucznim słabym, sportowcm, zdolnym, Diagnozowani indywidualnych potrzb i możliwości ucznia; Typy uczniów. Typy nauczycili. Czynniki motywując i dmotywując ucznia. Jak się uczyć, żby się nauczyć.; Kratywna nauczani; Nowa matura 205 w zakrsi przdmiotów 8

19 Jak rozwijać świadomość plastyczną dzici przdszkolnych -now pomysły zajęć plastycznych; Cl wychowania przdszkolngo i kształcnia ogólngo a fkty dukacyjn w ralizacji podstawy programowj przdszkola i klasy pirwszj" Budowani wspólnj stratgii pracy nauczycila i ucznia; Diagnozowani mocnych i słabych stron uczniów; Skutczn mtody uatrakcyjniania zajęć dukacyjnych Jak cikawi uczyć form wypowidzi ustnj i pismnj na lkcjach języka polskigo skutczn mtody motywując uczniów); Czynniki warunkując sukcs ucznia; Diagnoza mocnych i słabych stron ucznia; Diagnozowani indywidualnych potrzb i możliwości ucznia humanistycznych i języków obcych (zmiana formuły, rodzajów zadań, ocniania); Konstruowani i ocniani zadań zgodni z nową formułą maturalną w zakrsi przdmiotów humanistycznych; Ocniani holistyczn w przdmiotach humanistycznych pod kątm nowj matury w części pismnj W szkołach najczęścij pracowano warsztatowo, przy wykorzystaniu aktywnych form pracy. Bardzo często w szkołach organizowan były równiż konsultacj, zarówno indywidualn (z ksprtami bądź SORE) jak i grupow oraz wykłady. Tabla 0. Stosowani poszczgólnych mtod i form pracy. N=36 powiatów. Przdszkol Szkoła Gimnazju Licum Tchniku Zasadnicz podstawow m Ogólnokształcąc m a szkoła a zawodowa warsztat szkolni konsultacj konsultacj indywidualn konsultacj grupow wykład spotkani grupow spotkani coachingow diagnoza potrzb konsultacj z ksprtm doradztwo Ofrta: Ocniani kształtując Zaintrsowani doskonalnim w zakrsi ocniania kształtującgo spada wraz z wzrostm tapu dukacyjngo. Najbardzij zaintrsowan są nim szkoły podstawow: stanowią ponad 60% 9

20 wszystkich placówk ralizujących tę ofrtę (40 szkół); gimnazja - 23% (50 szkół). Szkoły śrdni sporadyczni podjmują tn tmat. Ocniani kształtując - liczba placówk ralizujących ofrtę przdszkol szkoła podstawowa gimnazjum LO tchnikum ZSZ Wykrs 3 Ralizacja ofrty Ocniani kształtując przz poszczgóln typy placówk, Łączna liczba szkół ralizujących ofrtę = 28. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Tytuł Roczngo Planu Wspomagania Placówki używają przd wszystkim nazwy ofrty doskonalnia wypracowanj przz ORE. Z konkrtnych aspktów ocniania pojawiających się w tytułach niktórych RPW pojawiają się na przykład: Wykorzystani dzinnika lktroniczngo do ocniania kształtującgo. [SP], stosowani indywidualnych i zspołowych mtod ocniania kształtującgo, Konstruktywna, motywująca informacja zwrotna w rlacjach nauczycil-uczń [SP], systmatyczn stosowani ocniania kształtującgo [GIMN]. Zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Zakrs tmatyczny poszczgólnych działań w ramach RPW dotyczył m.in.: Tabla. Przykładowy zakrs tmatyczny Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Zastosowani mtod ocniania kształtującgo w procsi dydaktycznym; Szkolni dla nauczycili z zakrsu ocniania kształtującgo w dukacji wczsnoszkolnj i nauczaniu przdmiotowym; Rozumini i uzgodnini z uczniami clów ucznia się (intncji) i krytriów sukcsu; Organizowani w klasi dyskusji, zadawani pytań i zadań, dających informacj, czy i jak uczniowi się uczą; Ocniani kształtując. Cl i nacobzu. Poczuci sukcsu nauczycila i ucznia w szkol; Doskonalni umijętności ocniania kształtującgo; Rola rodzica w osiągnięciach ucznia; Mtody motywując uczniów do nauki; Dokumntacja nauczycila ocniającgo kształtująco; Współpraca z rodzicami w wprowadzaniu ocniania kształtującgo w szkol; Przygotowani szkoły do wdrażania w praktyc ocniania kształtującgo lub wybranych jgo lmntów; Doskonalni umijętności ocniania kształtującgo dla grupy nauczycili; Lkcja a ocniani kształtując; Ocniani kształtując - fktywna informacja zwrotna, jak wprowadzać samoocnę i ocnę kolżńską. Pułapki ocniania; Wypracowani narzędzi dotyczących tchnik ucznia się przydatnych na godzinach wychowawczych 20

21 Stał dostarczani uczniom informacji na tmat przbigu procsu uczni się; Aktywizacja uczniów jako wzajmnych zasobów nauczania i jako właścicili swojgo ucznia się. Przygotowani do zastosowania Ok w praktyc Elmnty i stratgi ocniania kształtującgo; Jak zachęcić uczniów do udziału w procsi dukacyjnym. Świadom wykorzystani informacji zwrotnj przz uczniów i rodziców Poniżj przstawion są mtody i formy pracy, którymi posługiwały się szkoły. Równiż w przypadku tgo obszaru, najbardzij popularn były warsztaty, a takż szkolnia, wykładu, konsultacj indywidualn i grupow. Szkoły stosują więc zarówno aktywn, jak i niaktywn formy pracy. Tabla 2 Stosowani poszczgólnych mtod i form pracy. N=36 powiatów. Szkoła podstawowa Gimnazjum Licum Ogólnokształcąc Tchnikum Zasadnicza szkoła zawodowa warsztat szkolni konsultacj konsultacj indywidualn konsultacj grupow wykład spotkani grupow spotkani coachingow diagnoza potrzb konsultacj z ksprtm doradztwo Ofrta: Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki Ta cisząca się największą popularnością ofrta ralizowana jst główni w szkołach podstawowych (558 szkół, 48% wszystkich placówk ralizujących tę ofrtę) i gimnazjach (323 szkoły, 28% wszystkich placówk ralizujących tę ofrtę). Najmnij zaintrsowan ofrtą są zasadnicz szkoły zawodow. 2

22 Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki - liczba placówk ralizujących ofrtę przdszkol szkoła podstawowa gimnazjum LO tchnikum Wykrs 4 Ralizacja ofrty Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki przz poszczgóln typy placówk, Łączna liczba przdszkoli i szkół ralizujących ofrtę = 70. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Tytuł Roczngo Planu Wspomagania W przanalizowanych danych otrzymanych od powiatów tytuły rocznych planów wspomagania, których podstawą jst ofrta Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki brzmią zwykl idntyczni jak tytuł ofrty. Autorski tytuły RPW podkrślają kwsti rozwoju komptncji nauczycili w zakrsi stosowania konkrtnych mtod i tchnik (np. mtod aktywizujących, tchnik skutczngo zapamiętywania informacji), wzbogacania warsztatu o różnorodn mtody. Roczn plany wspomagania uwzględniają ni tylko kwstię mtodyki, al równiż koncntrują się na aspkci współpracy nauczycili między sobą ( ( )nauczycil wspólni wypracowują mtody i tchniki, jaki mogliby stosować w czasi lkcji, aby w większym stopniu zmotywować uczniów do nauki. [SP]), współpracy nauczycili z rodzicami ( Motywacja w środowisku szkolnym( intrakcja: uczń, nauczycil, rodzic) [SP]), motywowaniu do nauki na lkcji i w domu. Pojawiają się równiż tmaty sformułowan w sposób bardzij ogólny niż tytuł ofrty ORE ( Wspirani nauczycili w pracy z ucznim ), często nawiązując do języka Rozporządznia w sprawi nadzoru pdagogiczngo (poprzdnij i zaktualizowanj wrsji) 4 : Efkty, Procsy dukacyjn sprzyjając uczniu się. Zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Zakrs tmatyczny poszczgólnych działań w ramach RPW dotyczył m.in.: Tabla 3. Przykładowy zakrs tmatyczny Przdszkol Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Motywowani i wykorzystani mtod aktywizujących. Tchniki ucznia się i zapamiętywania; Mtody aktywizując z szczgólnym uwzględninim stylów ucznia się na lkcjach i zajęciach pozalkcyjnych; Warsztaty pogłębiając komptncj wykorzystywania motywowania uczniów do pracy oraz Sposoby motywowania uczniów do aktywności szkolnj czynniki motywując w zalżności 4 Rozporządzni Ministra Edukacji Narodowj z dnia 7 paździrnika 2009 r. w sprawi nadzoru pdagogiczngo (Dz. U. Nr 68, poz. 324)i Rozporządzni Ministra Edukacji Narodowj z dnia 0 maja 203 r. zminiając rozporządzni w sprawi nadzoru pdagogiczngo. (Dz.U. 203 poz. 560). 22

23 Wykorzystani mtody dobrgo startu w pracy z dzićmi; Wprowadzni do mtod aktywizujących; Dficyty rozwojow dzicka w wiku przdszkolnym a indywidualizacja pracy; Wwnętrzny systm dobrych praktyk opracowani procdury; Projktowani spotkań z rodzicami; Najnowsz mtody pracy z dzićmi w wiku przdszkolnym; Motywowani dzici w wiku przdszkolnym do działania poprzz stymulację ruchową i plastyczną; Praktyczn zastosowani tablicy intraktywnj w nauczaniu dzici najmłodszych; Potrzby rozwojow dzici w wiku przdszkolnym. Skutczn motywowani i wspirani w rozwoju Jak rozmawiać z rodzicm dzicka, u którgo zauważono potrzbę konsultacji z spcjalistą?; Motywowani ucznia do nauki na I i II tapi dukacyjnym. Praktyczn wskazówki; Efktywność procsów dukacyjnych czyli o komptncjach nauczycila w obszarz stosowania mtod aktywizujących; Jak skutczni motywować uczniów do nauki oraz angażować w tn procs rodziców; Sposoby pozyskiwania zwnętrznych źródł finansowania w clu wyposażnia szkoły w nowoczsn pomoc dydaktyczn; Mtody aktywizując szansa na indywidualizację nauczania, rozwijani komptncji poznawczych, społcznych i twórczych uczniów. Praktyczn przykłady nauczania mtodami aktywizującymi w kontkści nabywania przz ucznia umijętności wymaganych na konic tapu dukacyjngo; Nabyci w zspołach nauczycilskich umijętności właściwgo doboru mtod aktywizujących uczniów na lkcji dostosowanych do indywidualnych potrzb dzici. poszrzając komptncj w obszarz stosowania mtod aktywizujących, praca z wykorzystanim mtod i tchnik, włączani ich do codzinnj pracy, projktowani zajęć z wykorzystanim mtod aktywizujących i motywujących uczniów do nauki (z szczgólnym uwzględninim uczniów w trzcim tapi dukacyjnym; Rodzic jako partnr w procsi motywowania i ucznia się; Diagnoza stylów ucznia się, konsultacj indywidualn ksprtów; Efktywność wybranych mtod na zajęciach lkcyjnych; Jak współpracować z rodzicami, by ich dzici osiągnęły sukcs dukacyjny; Wykorzystani dytorów grafiki do przygotowywania matriałów dydaktycznych, wykorzystywanych podczas lkcji i innych form podczas działalności szkoły; Nauczani i uczni się styl nauczania i planowani pracy z uczniami, Mtody motywowania uczniów do nauki, Mtoda problmowa w praktyc szkolnj, Efktywn tchniki ucznia się, Cl motywacyjn w planowaniu i ralizacji procsu dydaktyczngo. od ucznia, sytuacji, kontkstu; Tchniki nauczania i ucznia się,; Mtody motywowania ucznia do nauki; Mtody aktywizując; Altrnatywn sposoby ocniania, w tym lmnty ocniania kształtującgo; Jak pracować z ucznim sprawiającym problmy wychowawcz? Zasady hirarchiczności w uczniu się - wdrażani umijętności samokształcnia 23

24 Najczęścij stosowan w szkołach mtody i formy pracy w obszarz Tchniki ucznia się i mtody motywując do nauki to: Warsztat Konsultacj indywidualn i konsultacj grupow Szkolni Wykład Tabla 4. Stosowani poszczgólnych mtod i form pracy. N=36 powiatów. Przdszkol Szkoła podstawow a Gimnazju m Licum Ogólnokształcąc Tchniku m Zasadnicz a szkoła zawodowa warsztat szkolni konsultacj konsultacj indywidualn konsultacj grupow wykład spotkani grupow spotkani coachingow diagnoza potrzb konsultacj z ksprtm doradztwo Ofrta: Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia się Potrzba doskonalnia się w obszarz włączania uczniów w doskonalni procsów dukacyjnych dotyczy przd wszystkim szkół podstawowych i gimnazjów: stanowią on 74% wszystkich szkół, w których ralizowana jst ta ofrta. 24

25 Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia się- liczba placówk ralizujących ofrtę przdszkol szkoła podstawowa gimnazjum LO tchnikum ZSZ Wykrs 5 Ralizacja ofrty Uczń - aktywny uczstnik procsu ucznia się przz poszczgóln typy placówk, Łączna liczba przdszkoli i szkół ralizujących ofrtę = 76. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Tytuł Roczngo Planu Wspomagania Tytuły rocznych planów wspomagania najczęścij przybirają tytuł Ofrty ORE. Pojdyncz przdszkola (), szkoły podstawow (2), gimnazja (7) i lica () wypracowały swoj nazwy jdnak i t nalży uznać za ogóln niprcyzując jakich obszarów działania placówki aktywność uczniów ma dotyczyć, np.: Motywowani uczniów do aktywności dukacyjnj, Motywacja i aktywność ucznia. Kilka tytułów skupia się na stosowaniu mtod aktywizujących przz nauczycili ( Wykorzystani mtod aktywizujących ). Zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Zakrs tmatyczny poszczgólnych działań w ramach RPW dotyczył m.in.: Tabla 5. Przykładowy zakrs tmatyczny Przdszkol Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Mtoda aktywngo słuchania muzyki w przdszkolu; Edukacja matmatyczna w przdszkolu; Wskazówki mtodyczn do ralizacji zajęć matmatycznych, motywowani dzici do wspólnj zabawy i nauki; Znajomość rozwoju poznawczgo, mocjonalngo i społczngo dzicka w wiku 3-6 lat jako podstawa budowania Warunki sprzyjając procsowi dukacyjnmu; Rozwój komptncji ucznia się "Jak uczyć się uczyć"; Mtody ucznia się zapamiętywania; Wykorzystani zasobów Intrntu oraz programów komputrowych do obróbki plików audiowizualnych oraz urządzń multimdialnych. Wykorzystani dytorów Warunki sprzyjając procsowi dukacyjnmu poznani mtod nauczania sprzyjających uczniu się. Ocniani kształtując inaczj ocniani pomagając się uczyć; Motywowani uczniów do pracy oraz poszrzni komptncji w obszarz stosowania mtod aktywizujących; Nauczycil wobc trudnych zachowań uczniów; Sposoby angażowania uczniów w procs ucznia się; Intligncja mocjonalna; Warunki sprzyjając procsowi dukacyjnmu: organizacji planu lkcji sprzyjającgo uczniu się; Skutczn mtody nauczania, fktywn mtody motywowania do nauki, mtody wzmacniając poczuci własnj wartości; 25

26 wszystkich mtod pracy adkwatnych do wiku; Wybran zagadninia z kinzjologii dukacyjnj i mtody dobrgo startu jako forma aktywizacji dzicka na każdym poziomi rozwoju-toria i praktyka grafiki do prztwarzania matriałów dydaktycznych wykorzystywanych podczas lkcji i innych form działalności szkół; Wykorzystani zasobów szkoły do rozwoju aktywności uczniów; Tchniki ucznia się i mtody pracy nauczycila; Współpraca z rodzicami w kontkści współodpowidzialności za kształtowani postaw uczniowskich Jak przygotować uczniów do planowania, organizowania i ralizacji przdsięwzięć dukacyjnych; Kultura organizacyjna szkoły a wybrany obszar wsparcia. Edukacja transmisyjna a istota procsu ucznia się. Współczsna widza psychopdagogiczna w praktyc szkolnj Kształtowani świadomości i odpowidzialności ucznia za własny procs ucznia się i rozwoju; Ralizacja podstawy programowj prowadząca do osiągnięcia sukcsu na gzaminach maturalnych w nowj formul Najczęścij stosowan w szkołach mtody i formy pracy to: Warsztat Konsultacj indywidualn i konsultacj grupow Szkolni Wykład Tabla 6 Stosowani poszczgólnych mtod i form pracy. N=36 powiatów. Przdszkol Szkoła Gimnazju Licum Tchniku Zasadnicz podstawow m Ogólnokształcąc m a szkoła a zawodowa warsztat szkolni konsultacj konsultacj indywidualn konsultacj grupow wykład spotkani grupow spotkani coachingow diagnoza potrzb suprwizja doradztwo

27 Ofrta: Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj szkoły Wykorzystanim wyników EWD do podnosznia jakości pracy szkoły zaintrsowan są przd wszystkim gimnazja. Ich udział w łącznj liczbi wszystkich szkół objętych wspomaganim z tgo obszaru był największy (52 gimnazja w łącznj liczbi 93 szkół). Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj szkoły - liczba szkół ralizujących ofrtę przdszkola szkoła podstawowa gimnazjum LO Wykrs 6 Ralizacja ofrty Wykorzystani EWD w waluacji wwnętrznj szkoły przz poszczgóln typy placówk, Łączna liczba przdszkoli i szkół ralizujących ofrtę = 93. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Tytuł Roczngo Planu Wspomagania Tytuł RPW jst zwykl nizminiony w stosunku do nazwy Ofrty ORE, a sformułowania autorstwa szkół zasadniczo ni wnoszą nowych informacji (np. Wykorzystani informacji dostępnych na platformach EWD oraz pogłębini dokonywania analiz z wykorzystanim Kalkulatora EWD Plus ) Zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Zakrs tmatyczny poszczgólnych działań w ramach RPW dotyczył m.in.: Tabla 7. Przykładowy zakrs tmatyczny Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Koncpcja EWD- czym jst i do czgo służy Edukacyjna Wartość Dodana? Jak można wykorzystywać EWD w szkol podstawowj?; Analiza diagnoz prowadzonych do tj pory w szkol w ramach waluacji wwnętrznj i ustalni zakrsu wykorzystania w nij EWD. Zapoznani się z procdurą tworznia EWD; Sposoby intrprtacji wskaźników EWD, obsługa narzędzi; Nabyci przz nauczycili umijętności tworznia tstów Nabyci widzy na tmat koncpcji EWD; Wprowadzni (co to jst, co to daj?), kalkulator EWD, wprowadzani danych, intrprtacja wykrsów; Analiza i intrprtacja szkolnych danych w ramach EWD; Wykorzystani wskaźników trzyltnich EWD w planowaniu procsu kształcnia; Warsztat z zakrsu z zakrsu obsługi i możliwości kalkulatora EWD. Różn sposoby analizy wyników gzaminów zwnętrznych gimnazjalnych i maturalnych, formułowani i wykorzystywani wniosków z analizy wyników w dalszj pracy; Analiza wyników gzaminów zwnętrznych z roku szkolngo 202/203; wykorzystani wyników gzaminów do planowania pracy szkoły i nauczycili; Nabyci przz nauczycili umijętności w zakrsi przprowadzania analiz z 27

28 komptncji w umijętnościach badanych sprawdzianm zwnętrznym; Analiza wskaźników statystycznych, od czgo zalżą wyniki sprawdzianu, mtoda dukacyjnj wartości dodanj. wykorzystanim oraz Kalkulatora EWD 00 Szkoły w tym obszarz najczęścij stosowały taki formy doskonalnia jak: Warsztaty Konsultacj grupow Tabla 8 Stosowani poszczgólnych mtod i form pracy. N=36 powiatów. Przdszkol Szkoła Gimnazju Licum Tchniku Zasadnicz podstawow m Ogólnokształcąc m a szkoła a zawodowa warsztat szkolni konsultacj konsultacj indywidualn konsultacj grupow wykład spotkani 0 grupow spotkani coachingow diagnoza potrzb konsultacj z ksprtm doradztwo Ofrta: Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj Jśli wźmimy pod uwagę typ placówki, w ralizacji ofrty Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj największy udział mają przdszkola, na drugim mijscu szkoły podstawow. 28

29 Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj- liczba szkół ralizujących ofrtę przdszkol szkoła podstawowa gimnazjum LO tchnikum ZSZ Wykrs 7 Ralizacja ofrty Ofrta dukacyjna drogą do właściwj ralizacji podstawy programowj przz poszczgóln typy placówk, Łączna liczba przdszkoli i szkół ralizujących ofrtę = 58. źródło: opracowani własn na podstawi danych nadsłanych przz bnficjntów. Tytuł Roczngo Planu Wspomagania W nilicznych przypadkach gdy placówka wypracowała autorski tytuł RPW jgo brzmini skupia się na rozwoju umijętności wdrażania innowacji (np. Kształcni umijętności projktowania innowacji pdagogicznych oraz dokonywania jj waluacji ), analizi dotychczasowj ofrty pod kątm ralizacji podstawy programowj ( Procdury opracowywania programu, analiza podstawy programowj w zakrsi trści opracowywango programu dukacyjngo ) oraz podnoszniu komptncji w zakrsi pozyskiwania środków zwnętrznych na wzbogacani ofrty dukacyjnj ( Umijętność fktywngo pisania projktów, pozyskiwania środków unijnych ). Zakrs tmatyczny i formy doskonalnia Zakrs tmatyczny poszczgólnych działań w ramach RPW dotyczył m.in.: Tabla 9. Przykładowy zakrs tmatyczny Przdszkol Szkoła podstawowa Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Rozśpiwan, roztańczon, rozbawion przdszkol tańc i zabawy na różn uroczystości przdszkoln.; Planowani i sukcsywn wdrażani innowacji pdagogicznych i nowatorskich rozwiązań programowych w przdszkolu; Wykład,,Wszystko o ralizacji trści podstawy programowj ; Kontkst prawny wprowadzania innowacji pdagogicznych w szkol. Procdury towarzysząc opracowaniu i wdrażaniu do ralizacji innowacji pdagogicznych; Praktyczn wykorzystani umijętności pisania projktów unijnych. Najczęstsz trudności, pytania, błędy przy pisaniu projktów unijnych; Projktowani i wdrażani innowacji pdagogicznych i nowatorskich rozwiązań; Ustalni sposobu planowani procsów dukacyjnych w szkol; Informowani ucznia o jgo postępach w nauc, kształcnia u uczniów umijętność ucznia się oraz motywowania uczniów do nauki; Monitorowani ralizacji trści z podstawy programowj. Monitorowani ralizacji 29

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LIPIEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibiskij Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Jarosław Kordziński TEMATY DZIAŁAŃ ROZWOJOWYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ SZKOŁY UCZESTNICZĄCE W PILOTAŻU NOWEGO SYSTEMU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie

Czchów, 13 września 2013. SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie Czchów, 13 września 2013 SPOTKANIE INFORMACYJNE Z RADĄ PEDAGOGICZNĄ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie SPOTKANIE ODBYWA SIĘ W RAMACH PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl

Raport Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl Raport Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół II cykl Autorki: Magdalena Szostakowska Małgorzata Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE CZERWIEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibisj Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA

Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1 IM. PROFESORA WIKTORA ZINA Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Badania naukowe w pielęgniarstwie SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacj ogóln Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukow w pilęgniarstwi Rodzaj modułu Obowiązkowy Wydział PUM Nauk o Zdrowiu Kirunk studiów Pilęgniarstwo Spcjalność Ni dotyczy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 250041-2013; data zamieszczenia: 22.11.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 247091-2013 data 20.11.2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (działanie 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), dofinansowanie ze środków UE: 100% łączna wartość

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim

Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie kraśnickim projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego

Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Nauczyciel na 6 wsparcie szkół/przedszkoli i nauczycieli z terenu Powiatu Trzebnickiego Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer i nazwa Priorytetu: III. Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu

Zespół Szkół nr 4 RCKU w Wałczu Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk

Gimnazjum w Gardnie Imię i nazwisko SORE Piotr Waydyk Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:...

Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Nr projektu WND-POKL.03.05.00-00-94/2 w ramach konkursu /POKL/3.5/202 Załącznik nr 2 Data... Wykonawca: Nazwa/ Imię i nazwisko:.. Siedziba/ Adres:.... NIP/Pesel:... Nr tel: Nr faksu:... Email: Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA w oparciu o projekt WSPIERANIE NAUCZYCIELI W PODNOSZENIU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji...

Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... Edukacyjna Wartość Dodana w ewaluacji... W polskim systemie edukacyjnym funkcjonują dwa podstawowe systemy związane ze zbieraniem informacji o jakości pracy szkół: system egzaminów zewnętrznych; system

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie

Jak zwiększyć efektywność i radość z wykonywanej pracy? Motywacja do pracy - badanie, szkolenie Jak zwększyć fktywność radość z wykonywanj pracy? Motywacja do pracy - badan, szkoln czym sę zajmujmy? szkolna, symulacj Komunkacja, współpraca Cągł doskonaln Zarządzan zspołm Rozwój talntów motywacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawi zmian w budżci gminy na 2013 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH

DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH NUMER SZKOLENIA: 104 DOŚWIADCZENIA PRZYRODNICZE DLA NAJMŁODSZYCH ADRESAT: nauczyciele wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego Po zakończeniu szkolenia nauczyciel: samodzielnie przygotowuje doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Piasku

Szkoła Podstawowa w Piasku Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 BLIŻEJ SZKOŁY POWIAT OBORNICKI NAUCZYCIELOM WYKAZ OBSZARÓW I SZKOLEŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH SZKÓŁ/PRZEDSZKOLI W RAMACH RPW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 OBSZAR: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się.

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Gimnazjum w Piecniku W OBSZARZE: Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się. Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W KARSIBORZE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE: EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13

SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 SZCZEGÓŁOWA O F E R T A P O R A D N I W M O R Ą G U Propozycja zagadnień na spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach w roku szkolnym 2012/13 Lp. Imię i nazwisko Eugeniusz 1. Miś Dorota 2. Sekular Lidia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE:

NUMER SZKOLENIA: 1 TYTUŁ: ADRESAT: Nauczyciele języka polskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych CELE: NUMER SZKOLENIA: 1 PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE GODZINY WYNIKAJĄCEJ Z ART. 42 KARTY NAUCZYCIELA JAK EFEKTYWNIE I FUNKCJONALNIE WYKORZYSTAĆ DODATKOWE GODZINY NA ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH? ADRESAT: Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2013/2014

RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Średzkim RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Szkoły Podstawowej w Dębołęce W OBSZARZE: Postawy uczniowskie. Jak je kształtować? Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA :

SZKOŁA PODSTAWOWA W RÓŻEWIE ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY W OBSZARZE:EFEKTY TEMAT OFERTY DOSKONALENIA : Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet IIIDziałanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY. Gimnazjum nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu. W OBSZARZE EFEKTY Uczeń aktywny uczestnik uczenia się ZAŁĄCZNIK NR 25 Projekt pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wałeckim Priorytet III Działanie 3.5 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. Bydgoszcz, 24 sierpnia 2015 r.

Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015. Bydgoszcz, 24 sierpnia 2015 r. Nadzór pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2014/2015 Bydgoszcz, 24 sierpnia 2015 r. Źródła ewaluacja zewnętrzna Wyniki i wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Budowa koncepcji pracy szkoły Potrzeby nauczycieli Na podstawie rozmowy z Dyrektorem Szkoły

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły)

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Zespół Szkolno Przedszkolny, Przedszkole Miejskie w Cedyni (nazwa przedszkola/szkoły) Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE ISSN 644-9 /// MAGAZYN O RECYKLINGU /// nr 7/05 /// Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska i społczństwa EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych SPIS TREŚCI Słowo wstępn

Bardziej szczegółowo

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP)

I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) 95-200, ul. Kazimierza 8, tel. (42) 215-42-42, fax: (42) 215-04-31, RP Metoda projektów w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej I. Szkolenia Rad Pedagogicznych (RP) Temat/ cele i treści Proponowana Ilość

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA Małgorzata Percińska BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA WSPOMAGA PLACÓWKI OŚWIATOWE W SIEDLCACH PRZYKŁADY DZIAŁAŃ Warszawa 2014 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0

Bardziej szczegółowo

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011

Ewaluacje rok szkolny 2010/2011 Ewaluacje rok szkolny 00/0 Lp. Rodzaj ewaluacji ogółem P SP G LO T Ewaluacja całościowa 8 7 6 0 Procesy zachodzące w szkole lub placówce 7 9 8 ŁĄCZNIE 89 3 3 A B C D E Obszar Zarządzanie,% 6,7%,%,% Obszar

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną

Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną SORE Agnieszka Hulewicz Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Rozmowa wstępna z Dyrektorem placówki Panią Anną Kaszczuk dotyczyła potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Przedszkole Miejskie w Trzcińsku - Zdroju (nazwa przedszkola/szkoły) ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA PRZEDSZKOLA Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo