Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce"

Transkrypt

1 Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na których opira się prowadzni kogospodarstwa Jst to zasada zdrowotności, zasada kologii, zasada sprawidliwości i zasada troskliwości W dalszj części dokonano ocny stopnia rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Na końcu artykułu postawiona została prognoza na 00 rok Jakość tj prognozy zwryfikowano przy pomocy odpowidnich narzędzi konomtrycznych Słowa kluczow: kologia, rolnictwo kologiczn, żywność kologiczna, Międzynarodowa Fdracja Rolnitwa Ekologiczngo, prognozowani konomtryczn, liniowy modl trndu Wprowadzni Głównym clm ninijszgo artykułu jst wykazani, ż rolnictwo kologiczn ma pożądany wpływ na środowisko, człowika oraz cał społczństwo, a jgo dalsza popularyzacja w Polsc jst szansą na znaczn przyspiszni rozwoju polskij wsi Rolnictwo niinwazyjn w Polsc rozwija się bardzo dynamiczni i dalsz propagowani tj formuły działalności rolniczj jst najlpszą z możliwych rkomndacji dla produkcji żywności w Polsc w koljnych latach Istota rolnictwa kologiczngo i rynk żywności kologicznj na świci W ciągu pirwszj dkady XXI wiku nastąpił, nigdy wczśnij niodnotowany, wzrost wilkości rynku żywności kologicznj na świci Coraz większ zaintrsowani konsumntów kożywnością główni w Stanach Zjdnoczonych i w krajach Unii Europjskij było wynikim między innymi paniki, nasilonj faktm wykrycia u zwirząt koljnych chorób (tzw choroby wścikłych krów czy świńskij grypy), pojawinia się ryzyka zakupu niprawidłowo oznakowanj żywności modyfikowanj gntyczni (GMO), wzrostu świadomości zdrowotnj konsumntów oraz coraz większj dbałości społczństwa o środowisko naturaln i dobrostan zwirząt Stąd żywność kologiczna z roku na rok stawała się coraz bardzij cniona przz konsumntów, a rolnictwo kologiczn w XXI wiku zaczęło stanowić najprężnij rozwijający się modl gospodarowania w obszarz produkcji rolnj Jdną z najważnijszych instytucji dbających o rozwój rolnictwa kologiczngo na świci jst Międzynarodowa Fdracja Rolnictwa Ekologiczngo (Intrnational Founda- W Łuczka-Bakuła, Rozwój rolnictwa kologiczngo oraz dystrybucji i konsumpcji jgo produktów Wiś i Rolnictwo, nr, 005, s 78 Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 59

2 Anna urczak tion of Organic Agricultur Movmnts w skróci IFOAM) Okrśliła ona cztry zasady, na których powinno się opirać rolnictwo kologiczn Są to: zasada zdrowotności, zasada kologii, zasada sprawidliwość i zasada troskliwości Zasada zdrowotności stanowi, iż rolnictwo kologiczn ma na clu zwiększani zdrowotności glby, roślin, zwirząt, człowika i Zimi, jako lmntów nipodzilnj jdności Zdrowi każdj jdnostki oraz społczności ni moż być oddzilon od zdrowia kosystmów zdrowa glba wydaj zdrow płody, któr są pokarmm zdrowych zwirząt i ludzi Mając to na względzi, rolnictwo kologiczn winno unikać stosowania sztucznych nawozów, pstycydów i szkodliwych dodatków do żywności, któr mają ngatywny wpływ na szroko rozumianą zdrowotność Zasada kologii umijscawia niinwazyjn rolnictwo w strukturach żyjących systmów kologicznych, przz co możliw jst zachowani lokalnj równowagi przyrodniczj Ekologiczną równowagę osiąga się poprzz projktowani takich systmów gospodarowania, któr ni obciążają nadmirni środowiska, w tym pozwalają na utrzymani sidlisk dziko bytujących gatunków oraz podtrzymywani gntycznj i rolniczj różnorodności Wdług zasady sprawidliwości, rolnictwo kologiczn jst kształtowan w oparciu o taki rlacj, któr gwarantują godn życi ludzi w wspólnym środowisku Sprawidliwość rozumiana jst tutaj jako równość, szacunk, godność i służbność wobc świata, w środowisku, w którym żyj się współ z innymi ludźmi i innymi istotami żyjącymi Zasada sprawidliwości wymaga takż zapwninia zwirzętom warunków bytowych dostosowanych do ich fizjologii, naturalnych zachowań i potrzb Ostatnia z wyminionych zasad zasada troskliwości nakazuj, aby rolnictwo kologiczn było prowadzon przzorni, w poczuciu odpowidzialności za zdrowi i dobrostan współczsnych i przyszłych pokolń oraz za równowagę przyrodniczą w środowisku, co jst zgodn z ralizacją wszystkich wczśnij wyminionych zasad Przzorność i poczuci odpowidzialności mają kluczow znaczni w doborz mtod zarządzania, okrślaniu kirunków rozwoju i wyborz tchnologii w rolnictwi kologicznym Znaczni rolnictwa kologiczngo w Polsc Rolnictwo jst ważnym lmntm polskij gospodarki, al wciąż boryka się z wiloma problmami, z których najważnijsz to zacofani modrnizacyjn gospodarstw, wysoki bzroboci wśród miszkańców wsi oraz nipwność dochodów z rolnictwa Polski rolnictwo wymaga więc dalko idących przobrażń, a rolnictwo kologiczn jst jdną z najatrakcyjnijszych dróg prowadzących do zbudowania silngo i zdrowgo rolnictwa oraz poprawinia sytuacji konomicznj ludności wijskij w Polsc Podjęci przz rolników kologiczngo sposobu gospodarowania ni oznacza oczywiści odrzucnia postępu tchniczngo, a jst wskazówką dotyczącą nowgo kirunku ich rozwoju Ni ulga wątpliwości, iż rolnictwo kologiczn jst przyjazn dla środowiska, jdnostki i całgo społczństwa Stosowani norm rolnictwa kologiczngo sprzyja bowim samooczyszczaniu się środowiska naturalngo oraz zachowaniu biologicznj równowagi, [dostęp 6004 r] 60 Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

3 Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngow Polsc korzystnj tak dla człowika, jak i dla przyrody Oczywistym jst równiż, ż poprzz dbałość o stan środowiska, rolnicy kologiczni troszczą się ni tylko o zdrowi konsumntów swoich produktów, al równiż o zdrowi całgo społczństwa W rolnictwi kologicznym wykorzystywan są naturaln mtody ochrony przd szkodnikami i chorobami występującymi w hodowli roślin i zwirząt Stąd żywność kologiczna pozbawiona jst substancji szkodliwych dla zdrowia człowika, takich jak pozostałości nawozów sztucznych i chmicznych środków ochrony roślin W żywności tj ni występują tż mając ujmn skutki dla zdrowia konsrwanty oraz sztuczn barwniki Wyroby z gospodarstw kologicznych zawirają natomiast wil nizbędnych dla zdrowia składników pokarmowych, posiadają bogactwo cnnych witamin i potrzbnych minrałów, któr powinny być dostarczani organizmowi w codzinnj dici 3 Mimo iż rynk żywności kologicznj w Polsc dynamiczni się rozwija, to wciąż pozostaj on względni mały Jst to wynikim między innymi późngo wprowadznia w Polsc rgulacji prawnych 4 w zakrsi rolnictwa kologiczngo, któr to rgulacj okrśliły wymogi dla tgo rolnictwa oraz doprcyzowały sposób znakowania jgo produktów Z koli w 004 roku, wraz z przystąpinim Polski do Unii Europjskij, w Polsc obowiązywać zaczęły wspólnotow przpisy dotycząc korolnictwa Przpisy t uszczgółowiły koniczn rżimy w zakrsi ralizacji produkcji kologicznj oraz okrśliły zadania właściwych organów państw członkowskich w obszarz sprawowania nadzoru i przprowadzania kontroli w kogospodarstwach Wprowadzni wspomnianych unormowań miało na clu zwiększni, a następni utrzymani zaufania konsumntów do wyjątkowych cch żywności kologicznj oraz zapwnini uczciwj konkurncji na tym rynku Jst wil czynników o charaktrz przyrodniczym, społcznym i konomicznym sprzyjających powiększaniu się skali funkcjonowania korolnictwa w Polsc Warto przd wszystkim zauważyć, ż w Polsc istnij ogromny potncjał przyrodniczy w postaci wilkich powirzchni o rlatywni niskim zaniczyszczniu środowiska Na większości obszarów kraju istniją bardzo korzystn warunki klimatyczno-glbow, a poziom czystości powitrza, glby i wody jst wysoki, co ułatwia rolnikom ralizację produkcji zgodnj z procdurami rolnictwa kologiczngo Dla rozwoju rolnictwa kologiczngo korzystny jst równiż fakt, ż Polska jst krajm w przważającj części nizinnym Dodatkowym argumntm jst to, ż wciąż trudna sytuacja na rynku pracy stwarza ograniczon możliwości altrnatywngo zatrudninia nadwyżk siły roboczj na wsi, co powinno zachęcać do coraz częstszgo podjmowania działalności w obszarz pracochłonngo wytwarzania biożywności Na omawiany problm można tż spojrzć z innj strony chłonność rynku na produkty roln jst ograniczona przz wilkość potrzb zgłaszanych przz konsumntów, stąd producnci rolni aby nadal funkcjonować na rynku muszą przywiązywać większą już wagę do jakości swoich produktów, która to jakość, a ni ilość czy cna, staj się coraz 3 B Romankiwicz, J Krupa, Stan i prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w wojwództwi podkarpackim [w:] Ochrona środowiska w aspkci zrównoważongo rozwoju społczno-gospodarczgo Pogórza Dynowskigo rd J Krupa, Soliński, Matriały z konfrncji 3 czrwca 0 r, Związk Gmin urystycznych Pogórza Dynowskigo, Dynów 0, s 74 4 Pirwsz rgulacj prawn w obszarz rolnictwa kologiczngo wprowadziła dopiro Ustawa z dnia 6 marca 00 r o rolnictwi kologicznym (DzU z 00 r, nr 38, poz 45) oraz wydany na podstawi tj ustawy akt wykonawczy: Rozporządzni Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 maja 00 r w sprawi szczgółowych warunków wytwarzania produktów rolnictwa kologiczngo (DzU z 00 r, nr 77, poz 699) Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 6

4 Anna urczak ważnijszym źródłm przwagi konkurncyjnj Upowszchniani się spożycia żywności kologicznj w Polsc ni jst bowim tylko jakąś przjściową modą okrślającą nowoczsny styl życia, lcz wynika z coraz bardzij świadomgo i odpowidzialngo podjścia konsumntów, którzy zaczynają dbać o to, aby kupować żywność o najwyższych paramtrach jakościowych Co równiż ni jst bz znacznia, produkty z gospodarstw kologicznych cchują ni tylko wysoki walory zdrowotn, al równiż bogat właściwości snsoryczn, dlatgo sięga po ni coraz większa grupa wymagających konsumntów 5 Na podstawi powyższych rozważań można stwirdzić, iż upowszchniani się nowgo formatu rolnictwa tj rolnictwa kologiczngo oznaczać będzi zdynamizowani rozwoju polskigo rolnictwa Obsrwowany stały wzrost znacznia dla konsumntów w Polsc kupowania zdrowj żywności czyni rolnictwo kologiczn coraz bardzij konkurncyjnym w stosunku do rolnictwa konwncjonalngo Rozwój rolnictwa kologiczngo w Polsc w latach Na przstrzni lat można zaobsrwować coraz większ zaintrsowani produkcją kologiczną w Polsc, o czym świadczy wzrastająca z roku na rok liczba producntów kologicznych Zdcydowana większość bioproducntów w Polsc to kologiczni producnci rolni i w roku 0 stanowili oni około 98% wszystkich producntów kologicznych Rysunk w sposób graficzny obrazuj systmatyczny wzrost liczby kologicznych producntów rolnych w okrsi objętym analizą Rysunk Liczba kologicznych producntów rolnych w Polsc w latach Źródło: opracowani własn na podstawi Raportu o stani rolnictwa kologiczngo w Polsc w latach 0 0, Główny Inspktorat Jakości Handlowj Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 03, s 0 o, ż sktor produkcji kologicznj w Polsc dynamiczni się rozwija, można stwirdzić ni tylko na podstawi rosnącj liczby producntów kologicznych, al równiż analizując 5 M Zuba, Szans i bariry w intgracji łańcucha żywności kologicznj w Polsc [w:] Węzły gordyjski rozwoju Polski Wschodnij, rd M Stfański, Zszyty Naukow Wyższj Szkoły Ekonomii i Innowacji, Sria Ekonomia nr 3, 0, s Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

5 Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngow Polsc dan na tmat całkowitj powirzchni kologicznych użytków rolnych Rysunk pokazuj, jak na przstrzni lat rosła w Polsc powirzchnia kologicznych użytków rolnych Rysunk Powirzchnia kologicznych użytków rolnych w Polsc w latach [ha] Źródło: opracowani własn na podstawi Raportu o stani rolnictwa kologiczngo w Polsc w latach 0 0, Główny Inspktorat Jakości Handlowj Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 03, s 4 Powirzchnia kologicznych użytków rolnych w Polsc od 004 do 0 roku wzrosła prawi ośmiokrotni i w 0 r produkcję kologiczną prowadzono już na około 3,5% wszystkich użytków rolnych w kraju W tabli zbrano szczgółową informacj na tmat struktury kogospodarstw w Polsc w 0 roku abla Gospodarstwa kologiczn w 0 roku w Polsc wdług wilkości Wilkość gospodarstwa [ha] Udział [%] < 5 9, , 0 0 5, , , > 00 4,6 Źródło: opracowani własn na podstawi Raportu o stani rolnictwa kologiczngo w Polsc w latach 0 0, Główny Inspktorat Jakości Handlowj Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 03, s 6 Rolnictwo kologiczn w Polsc jst bardzo rozdrobnion, bowim większość kogospodarstw stanowią gospodarstwa o niwilkij powirzchni Aż 68,9% to gospodarstwa posiadając ni więcj niż 0 ha kologicznych użytków rolnych W 0 roku co czwart gospodarstwo miało powirzchnię upraw od 0 do 0 ha Prawi co piąt kogospodarstwo to gospodarstwo o powirzchni użytków rolnych ni przkraczającj 5 ha, a tylko Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 63

6 Anna urczak co dwudzist o obszarz upraw przkraczającym 00 ha Śrdni obszar gospodarstwa kologiczngo w Polsc w 0 roku wynosił około 6 ha Zbudowani prognozy dotyczącgo skali rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Zastosowan narzędzia badawcz Do okrślnia szacunkowj liczby kologicznych producntów rolnych oraz powirzchni kologicznych użytków rolnych w Polsc w 00 roku zastosowan zostani prognozowani konomtryczn, którgo podstawę będzi stanowił trnd liniowy Estymacji niznanych a priori paramtrów strukturalnych modlu trndu liniowgo można dokonać za pomocą wzorów 6 : gdzi: y t y t a = t t oraz a 0 = y a t, a 0, a y t t ocny paramtrów strukturalnych modlu, wartości zminnj objaśnianj, wartości zminnj czasowj W wyniku oszacowania uzyskuj się modl 7 : gdzi: * y t 0 = a + a t, (t =,,, n) * y t wartości tortyczn zminnj objaśnianj Wryfikacja modlu konomtryczngo objmi ocnę stopnia jgo dopasowania do danych mpirycznych oraz sprawdzni istotności paramtrów strukturalnych modlu 6 Ekonomtria stosowana w przykładach i zadaniach Praca zbiorowa pod rdakcją naukową J Hozra, Katdra Ekonomtrii i Statystyki Uniwrsyttu Szczcińskigo, Stowarzyszni Pomoc i Rozwój, Szczcin 007, s 33 7 Ekonomtria Mtody, przykłady, zadania Praca zbiorowa pod rdakcją naukową J Dzichciarza, Wydawnictwo Akadmii Ekonomicznj im Oskara Langgo w Wrocławiu, Wrocław 00, s Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

7 Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngow Polsc W clu ocny dopasowania oszacowango modlu do danych mpirycznych obliczon zostaną następując miary 8 : wariancja rsztowa: S = n * ( yt yt ) t=, n śrdni błąd szacunku modlu: S =, S współczynnik zminności losowj modlu: S V =, y współczynnik indtrminacji: współczynnik dtrminacji: t= = n n * ( yt yt ) ϕ, ( yt y) t= R = ϕ Współczynnik indtrminacji i współczynniki dtrminacji są wilkościami unormowanymi i przyjmują wartości wyłączni z przdziału 0 ; Im współczynnik indtrminacji (dtrminacji) jst mnijszy (większy), tym lpij, a czym jst większy (mnijszy), tym gorzj Jakość modlu dodatkowo sprawdzona zostani dzięki wryfikacji hipotzy o istotności paramtru strukturalngo stojącgo przy zminnj czasowj (tj sprawdzon zostani, czy uzyskany paramtr istotni różni się od zra) W tym clu koniczn jst obliczni wartości statystyki tstowj t okrślonj formułą 9 :, gdzi: D ( a ) standardowy błąd szacunku paramtru stojącgo przy zminnj czasowj Jżli t >, paramtr strukturalny jst istotny Z koli jśli t, to paramtr strukturalny jst niistotny Standardowy błąd szacunku D a ) oblicza się z wzoru 0 : ( 8 P Dittmann, Mtody prognozowania sprzdaży w przdsiębiorstwi Wydawnictwo Akadmii Ekonomicznj im Oskara Langgo w Wrocławiu, Wrocław 00, s B Guzik, Podstawy konomtrii Wydawnictwo Akadmii Ekonomicznj w Poznaniu, Poznań 008, s 9 0 E Nowak, Zarys mtod konomtrii Zbiór zadań Wydawnictwo Naukow PWN, Warszawa 00, s 38 Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 65

8 Anna urczak Korzystając z oszacowango i zwryfikowango modlu trndu można dokonać prdykcji zminnj Y w okrsi prognozowanym Wartość prognozy punktowj na okrs oblicza się poprzz kstrapolację funkcji trndu Prognoza zminnj Y wynosi zatm : Ocnę x ant śrdnigo bzwzględngo błędu prdykcji punktowj na okrs wyznacza się na podstawi następującgo wzoru : Z koli ocna x ant śrdnigo względngo błędu prognozy punktowj będzi wynosiła 3 : P D V = y Przdział prdykcji na okrs buduj się symtryczni wokół prognozy punktowj n <, przdział taki będzi miał postać 4 : y Gdy 30 P P P P y t D < y < y + t D ) γ, α α = gdzi: y rzczywista wartość zminnj Y w okrsi, γ poziom wiarygodności prognozy przdziałowj (wiarygodność prognozy jst z góry przyjętym prawdopodobiństwm spłninia się prognozy) Wartość współczynnika t α odczytuj się z tablic rozkładu t Studnta dla n stopni swobody i poziomu istotności α = γ () Ocna x ant śrdnigo bzwzględngo błędu prdykcji przdziałowj D to połowa długości przdziału prognozy, przy czym długość przdziału prognozy jst różnicą między górną i dolną granicą tgo przdziału Natomiast ocna x ant śrdnigo względngo błędu prognozy przdziałowj jst ilorazm ocny x ant śrdnigo R Czyżycki, M Hundrt, R Klóska, Wybran zagadninia z konomtrii Wydawnictwo ECONOMICUS, Szczcin 004, s 5 P Dittman, Prognozowani w przdsiębiorstwi Mtody i ich zastosowani Oficyna Ekonomiczna, Kraków 003, s 78 3 M Ciślak, Prognozowani gospodarcz Mtody i zastosowania Wydawnictwo Naukow PWN, Warszawa 004, s 54 4 A Zaliaś, B Pawłk, S Wanat, Prognozowani konomtryczn oria, przykłady, zadania Wydawnictwo Naukow PWN, Warszawa 004, s Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

9 Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngow Polsc bzwzględngo błędu prognozy przdziałowj oraz modułu wartości prognozy punktowj otż miarę tę oblicza się z wzoru: () D V = y Oszacowani paramtrów strukturalnych trndu, wryfikacja modlu oraz postawini prognozy dla liczby kologicznych producntów rolnych w 00 roku Podstawiając odpowidni śrdni do wzorów na a 0 i a, otrzymuj się: y t y t a = 763 a = y a t 065 t t Oszacowana funkcja trndu liniowgo ma więc postać: () P * y t = t 0 Wryfikacja modlu objmi sprawdzni dopasowania wartości tortycznych do danych mpirycznych oraz zbadani istotności paramtru strukturalngo modlu towarzyszącgo zminnj t Wartości miar służących ocni dopasowania modlu do danych mpirycznych są następując: Wariancja rsztowa: S = n * ( yt yt ) n 404 t= Śrdni błąd szacunku modlu: S = 35 S Wartości mpiryczn zminnj objaśnianj przciętni różniły się na przstrzni rozpatrywanych lat o około ±35 jdnostk od wartości tortycznych tj zminnj (czyli wartości wyznaczonych na podstawi oszacowanj funkcji trndu) Współczynnik zminności losowj modlu: = 0, 04,4% V S Odchylni S stanowiło jdyni,4% śrdnij wartości zminnj objaśnianj, co świadczy o bardzo małj zminności losowj modlu n * Współczynnik indtrminacji: ( yt yt ) t= ϕ = 0,00 0,% n t= y ( y y) t Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 67

10 Anna urczak Zminność liczby kologicznych producntów rolnych tylko w 0,% ni została wyjaśniona przz oszacowany modl Współczynnik dtrminacji: R = ϕ 0, ,8% Zminność liczby kologicznych producntów rolnych aż w 99,8% została wyjaśniona przz oszacowany modl W clu wryfikacji hipotzy o istotności paramtru strukturalngo towarzyszącgo zminnj czasowj nalży obliczyć dla tgo paramtru standardowy błąd szacunku Wynosi on: Stąd statystyka tstowa ma wartość: W świtl przprowadzongo postępowania wryfikacyjngo można stwirdzić, ż zastosowana postać analityczna funkcji trndu prawidłowo opisuj rozwój badango zjawiska na przstrzni analizowanych lat Postawionym zadanim jst obliczni prognozy liczby kologicznych producntów rolnych na 00 rok Ekstrapolując oszacowaną funkcję trndu liniowgo na okrs, otrzymuj się: ak więc przy założniu, ż liczba kologicznych producntów rolnych będzi nadal rosła zgodni z dotychczasowym trndm, w 00 roku w Polsc będzi już prawi 50 tys kogospodarstw Wartość ocny x ant śrdnigo bzwzględngo błędu prdykcji punktowj wynosi: Stąd ocna x ant śrdnigo względngo błędu prdykcji punktowj jst na poziomi: 68 Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

11 Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngow Polsc Z względu na niwilki błąd wyznaczona prognoza punktowa jst prognozą dopuszczalną Nich przyjęty z góry poziom wiarygodności prognozy wynosi 0,95 Poniważ, totż przy budowi przdziału prognozy można oprzć się na wzorz: Wartość współczynnika t α, odczytana z tablic rozkładu t Studnta dla n = 7 stopni swobody i poziomu istotności, wynosi: t α =,365 Czyli przdział prognozy, na poziomi wiarygodności 95%, jst następujący: Oznacza to, ż przdział o końcach oraz 4959 z prawdopodobiństwm równym 95% objmi niznaną prognozowaną liczbę kologicznych producntów rolnych w Polsc w 00 roku Wartość ocny x ant śrdnigo bzwzględngo błędu prdykcji przdziałowj jst równa: Z koli ocna x ant śrdnigo względngo błędu prognozy przdziałowj ma wartość: Z względu na niwilki błąd wyznaczona prognoza przdziałowa jst dopuszczalna Oszacowani paramtrów strukturalnych trndu, wryfikacja modlu oraz postawini prognozy dla powirzchni kologicznych użytków rolnych w 00 roku Podstawiając odpowidni śrdni do wzorów na a 0 i a, otrzymuj się: y t y t a = 7339,0 oraz a = y a t 3085,5 t t Oszacowana funkcja trndu liniowgo ma więc postać: 0 Wartości miar służących ocni dopasowania modlu do danych mpirycznych są następując: Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 69

12 Anna urczak Wariancja rsztowa: S = n * ( yt yt ) t= n ,4 Śrdni błąd szacunku modlu: S = 496,8 S Wartości mpiryczn zminnj objaśnianj przciętni różniły się na przstrzni rozpatrywanych lat o około ±496,8 jdnostk od wartości tortycznych tj zminnj Współczynnik zminności losowj modlu: Odchylni stanowiło jdyni 6,7% śrdnij wartości zminnj objaśnianj, co świadczy o małj zminności losowj modlu Współczynnik indtrminacji: Zminność powirzchni kologicznych użytków rolnych tylko w,3% ni została wyjaśniona przz oszacowany modl Współczynnik dtrminacji: Zminność powirzchni kologicznych użytków rolnych aż w 98,7% została wyjaśniona przz oszacowany modl W clu wryfikacji hipotzy o istotności paramtru strukturalngo towarzyszącgo zminnj czasowj nalży obliczyć dla tgo paramtru standardowy błąd szacunku Wynosi on: Stąd statystyka tstowa ma wartość: a t = 3, D ( a ) > W świtl przprowadzongo postępowania wryfikacyjngo można stwirdzić, ż zastosowana postać analityczna funkcji trndu prawidłowo opisuj rozwój badango zjawiska na przstrzni analizowanych lat 70 Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

13 Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngow Polsc Postawionym zadanim jst obliczni prognozy powirzchni kologicznych użytków rolnych na 00 rok Ekstrapolując oszacowaną funkcję trndu liniowgo na okrs, otrzymuj się: ak więc przy założniu, ż powirzchnia kologicznych użytków rolnych będzi nadal rosła zgodni z dotychczasowym trndm, w 00 roku w Polsc będzi już ponad milion hktarów kologicznych użytków rolnych Wartość ocny x ant śrdnigo bzwzględngo błędu prdykcji punktowj wynosi: Stąd ocna x ant śrdnigo względngo błędu prdykcji punktowj jst na poziomi: Z względu na niwilki błąd wyznaczona prognoza punktowa jst prognozą dopuszczalną Przdział prognozy na poziomi wiarygodności 95% będzi kształtował się tutaj w następujący sposób: Oznacza to, ż przdział o końcach 593,9 ha oraz ,4 ha z prawdopodobiństwm równym 95% objmi niznaną prognozowaną powirzchnię kologicznych użytków rolnych w Polsc w 00 roku Wartość ocny x ant śrdnigo bzwzględngo błędu prdykcji przdziałowj jst równa: Z koli ocna x ant śrdnigo względngo błędu prognozy przdziałowj ma wartość: Z względu na niwilki błąd wyznaczona prognoza przdziałowa jst dopuszczalna Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46) 7

14 Anna urczak Podsumowani Rolnictwo kologiczn jst bzpiczn dla środowiska, zrównoważon przyrodniczo i społczni sprawidliw Jst to taki sposób gospodarowania, który poprzz stosowani naturalnych środków produkcji wykorzystuj możliwości przyrody, zapwnia trwałą żyzność glby oraz zdrowotność roślin, zwirząt i ludzi Dzięki wykluczniu sztucznych nawozów i pstycydów rolnictwo przciwrozyjn ni wprowadza substancji szkodliwych do środowiska, ni powoduj zaniczyszcznia glby oraz wód gruntowych i powirzchniowych, sprzyja rozwojowi życia w kosystmach oraz ma korzystny wpływ zarówno na zachowani bioróżnorodności, jak i na stan krajobrazu naturalngo 5 Dzięki produkcji w systmi kologicznym żywność wytwarzana jst w zrównoważonym środowisku przyrodniczym, w którym skażni ni przkracza przyjętych norm unijnych, a produkty mają bardzo wysoki paramtry jakościow, są bzpiczn dla zdrowia, woln od szkodliwych związków chmicznych oraz modyfikacji gntycznych 6 W natłoku problmów, z jakimi borykają się obszary wijski w Polsc, wil przsłank wskazuj na to, ż korolnictwo to atrakcyjna altrnatywa dla rolnictwa konwncjonalngo oraz wilka szansa na wilowymiarowy rozwój gospodarczy środowisk wijskich i zaistnini polskich produktów na rynku międzynarodowym W latach odnotowano w Polsc gwałtowny wzrost zarówno liczby producntów kologicznych, jak i powirzchni użytków rolnych, na których stosowan były kologiczn mtody produkcji Stały wzrost popytu na biożywność w Polsc ma swą przyczynę przd wszystkim w wzrości świadomości konsumntów na tmat wpływu jakości odżywiania na zdrowi człowika Co szczgólni ciszy, w Polsc stal rośni liczba osób, dla których poprawa jakości życia wiąż się nirozrwalni z propagowanim zdrowgo stylu życia, w tym z racjonalnym sposobm odżywiania się Prospcts for dvlopmnt of organic farming in Poland Abstract In th articl th ssnc of organic farming was xplaind hn th ruls of running co-farm wr in dtail discussd hs ar th halth principl, th cology principl, th justic principl and th solicitud principl In th following part of th articl th lvl of dvlopmnt of organic farming in Poland was assssd and at th nd th prdiction for 00 was mad h quality of th prdiction was vrifid using appropriat conomtric tools Kywords: cology, organic farming, organic food, th Intrnational Foundation of Organic Agricultur Movmnts, conomtric prdiction, linar trnd modl 5 K Zawiślak, W Szymański, MK Kostrzwska, Profsor Witold Niwiadomski, członk rzczywisty Polskij Akadmii Nauk 66 lat w służbi polskigo rolnictwa AR, Olsztyn 995, s 54 6 Zob S Grykiń, Bariry rolnictwa kologiczngo w Polsc [w:] Funkcj obszarów wijskich Akadmia Świętokrzyska, Kilc 005, s Zszyty Naukow Firma i Rynk 04/(46)

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

Analiza danych jakościowych

Analiza danych jakościowych Analiza danych jakościowych Ccha ciągła a ccha dyskrtna! Ciągła kg Dyskrtna Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub bardzo utrudnion.

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ.

WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Ewa Czapla Instytut Ekonomii i Zarządzania Politchnika Koszalińska WPŁYW STÓP PROCENTOWYCH W USA I W STREFIE EURO NA STOPY PROCENTOWE W POLSCE I. STOPY PROCENTOWE W GOSPODARCE OTWARTEJ. Stopy procntow

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007

ASY PALI. Tadeusz Uhl*, Maciej Kaliski*, Łukasz Sękiewicz* *Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie STRESZCZENIE SŁOWA KLUCZOWE: NR 59-60/2007 Tadusz Uhl*, Macij Kaliski*, Łukasz Sękiwicz* *Akadmia Górniczo - Hutnicza w Krakowi ASY PALI IE I E II STRESZCZENIE Artykuł zawira informacj na tmat zastosowania ogniw paliwowych jako gnratorów nrgii

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 760 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 59 2013 KAROL MAREK KLIMCZAK SYMULACJA FINANSOWA SPÓŁKI ZA POMOCĄ MODELU ZYSKU REZYDUALNEGO Słowa kluczow:

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ

MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Michał Purczyński * MODELE POPYTU KONSUMPCYJNEGO DLA BRANŻ PIWOWARSKIEJ I SPIRYTUSOWEJ Wstęp Tmatyka modli popytu konsumpcyjngo dla branż piwowarskij i spirytusowj jst szroko obcna w litraturz polskij

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG

Ocena porównawcza silników dwupaliwowych o zapłonie samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG NAFTA-GAZ styczń 2012 RO LXVIII Andrzj Adamkiwicz, Czary Bhrndt Akadmia Morska w Szczcini Ocna porównawcza silników dwupaliwowych o zapłoni samoczynnym w układach napędowych zbiornikowców LNG Wprowadzni

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach

Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach Załącznik 5.1 Analiza statystyczna wyników badania dotyczącgo zarządzania ryzykim w przdsiębiorstwach Spis trści Liczba pracowników w jdnostc lokalnj... 5 A.Przyczyny źródłow... 8 A1. Zarządzani BHP, w

Bardziej szczegółowo

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin

System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin System integrowanej produkcji roślinnej (IP) a integrowana ochrona roślin Grzegorz Gorzała Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa Podstawa prawna USTAWA

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych

Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku produktów ekologicznych Dr Krzysztof Jończyk Kongres Innowacji Polskich, Kraków, 10.03.2015 1 r. Rolnictwo ekologiczne Rozp. Rady (WE) 834/2007

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Intgracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systmi GIS Mokrad³a ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 6 67 INTEGRACJA BAZ DANYCH O POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Michał Brzozowski Wykład 40 h Makrokonomia zaawansowana Część I: Ekonomia Montarna Dyżur: onidziałki.30 2.45, p. 409 E-mail: brzozowski@wn.uw.du.pl http://coin.wn.uw.du.pl/brzozowski lan wykładu. Czym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1151, 2011/12 Wydział Elektroniki Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz

Rachunek Prawdopodobieństwa MAP1151, 2011/12 Wydział Elektroniki Wykładowca: dr hab. Agnieszka Jurlewicz 1 Rachunk Prawdopodobiństwa MAP1151, 011/1 Wydział Elktroniki Wykładowca: dr hab. Agniszka Jurlwicz Listy zadań nr 5-6 Opracowani: dr hab. Agniszka Jurlwicz Lista 5. Zminn losow dwuwymiarow. Rozkłady łączn,

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek

Farmakokinetyka furaginy jako przykład procesu pierwszego rzędu w modelu jednokompartmentowym zawierającym sztuczną nerkę jako układ eliminujący lek 1 Matriał tortyczny do ćwicznia dostępny jst w oddzilnym dokumnci, jak równiż w książc: Hrmann T., Farmakokintyka. Toria i praktyka. Wydawnictwa Lkarski PZWL, Warszawa 2002, s. 13-74 Ćwiczni 6: Farmakokintyka

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

Metody Ilościowe w Socjologii

Metody Ilościowe w Socjologii Metody Ilościowe w Socjologii wykład 2 i 3 EKONOMETRIA dr inż. Maciej Wolny AGENDA I. Ekonometria podstawowe definicje II. Etapy budowy modelu ekonometrycznego III. Wybrane metody doboru zmiennych do modelu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych

Laboratorium Półprzewodniki Dielektryki Magnetyki Ćwiczenie nr 11 Badanie materiałów ferromagnetycznych Laboratorium Półprzwodniki Dilktryki Magntyki Ćwiczni nr Badani matriałów frromagntycznych I. Zagadninia do przygotowania:. Podstawow wilkości charaktryzując matriały magntyczn. Związki pomiędzy B, H i

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej

Energia na potrzeby oświetlenia Ocena instalacji oświetleniowej budynku i jego otoczenia. Podstawowe pojęcia i definicje techniki świetlnej Szkolni dla osób ubigających się o uprawnini do sporządzania świadctwa charaktrystyki nrgtycznj budynku Enrgia na potrzby oświtlnia Ocna instalacji oświtlniowj budynku i jgo otocznia mgr inŝ. Andrzj Jurkiwicz

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego

Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego Przykład. Firma usługowa świadcząca usługi doradcze w ostatnich kwartałach (t) odnotowała wynik finansowy (yt - tys. zł), obsługując liczbę klientów (x1t)

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych

Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych Estymacja parametrów modeli liniowych oraz ocena jakości dopasowania modeli do danych empirycznych 3.1. Estymacja parametrów i ocena dopasowania modeli z jedną zmienną 23. Właściciel komisu w celu zbadania

Bardziej szczegółowo

Autor: Dariusz Piwczyński :07

Autor: Dariusz Piwczyński :07 Autor: Dariusz Piwczyński 011-1-01 14:07 Analiza danych jakościowych tsty opart o statystykę χ. Cchy jakościow są to cchy, których jdnoznaczn i oczywist scharaktryzowani za pomocą liczb jst nimożliw lub

Bardziej szczegółowo

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności

Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności Systemy rolnicze i wpływ na środowisko produkcji żywności Jakie będzie rolnictwo przyszłości? dr inż. Jerzy Próchnicki Bayer CropScience Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

Bardziej szczegółowo

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej Beata Pietrzyk Dyrektor Biura Certyfikacji 1 Wstęp W Polsce wzrasta

Bardziej szczegółowo

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1.

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1. MECHANIA GRUNTÓW ćwicznia, dr inż. Irnusz Dyka irunk studiów: Budownictwo Rok III, s. V Zadani. PARCIE GRUNTU Przykłady obliczniow Przdstawion zostały wyniki obliczń parcia czynngo i birngo (odporu) oraz

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce

Ekonomiczno-techniczne aspekty wykorzystania gazu w energetyce Ekonomiczno-chniczn aspky wykorzysania gazu w nrgyc anusz oowicz Wydział Inżynirii i Ochrony Środowiska Polichnika Częsochowska zacowani nakładów inwsycyjnych na projky wykorzysania gazu w nrgyc anusz

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE

DYNAMIKA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/1, 212, str. 158 166 DYNAMIKA ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE Lidia Luty Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie e-mail:

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rynek Produktów w Ekologicznych WYKŁAD 1 SPECYFIKA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne. Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel.

EKONOMETRIA. Ekonometryczne modele specjalne.   Zbigniew.Tarapata zbigniew.tarapata.akcja.pl/p_ekonometria/ tel. EKONOMETRIA Tmat wykładu: Ekonomtryczn modl spcjaln Prowadzący: dr inż. Zbigniw TARAPATA -mail: Zbigniw.Tarapata Tarapata@isi.wat..wat.du.pl http:// zbigniw.tarapata.akcja.pl/p_konomtria/ tl.: 0-606-45-54-80

Bardziej szczegółowo

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu

3. Modele tendencji czasowej w prognozowaniu II Modele tendencji czasowej w prognozowaniu 1 Składniki szeregu czasowego W teorii szeregów czasowych wyróżnia się zwykle następujące składowe szeregu czasowego: a) składowa systematyczna; b) składowa

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Przemysłowych

Automatyzacja Procesów Przemysłowych Automatyzacja Procsów Przmysłowych Tmat: Układ rgulacji zamknięto-otwarty Zspół: Kirunk i grupa: Data: Mikuś Marcin Mizra Marcin Łochowski Radosław Politowski Dariusz Szymański Zbigniw Piwowarski Przmysław

Bardziej szczegółowo

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska

Skutki zdrowotne zanieczyszczenia środowiska Politchnika Śląska w Gliwicach Wydział Inżynirii Środowiska i Enrgtyki Kirunk: Ochrona Środowiska Grupa: 2 Skutki zdrowotn zaniczyszcznia środowiska SEKCJA: Łukasz BIENEK Matusz CICHOCKI 1. Wstęp Wdług

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE

EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE ISSN 644-9 /// MAGAZYN O RECYKLINGU /// nr 7/05 /// Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska i społczństwa EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych SPIS TREŚCI Słowo wstępn

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Definicja: Wektor nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A

Definicja: Wektor nazywamy uogólnionym wektorem własnym rzędu m macierzy A Uogólnion wktory własnw Dfinicja: Wktor nazywamy uogólnionym wktorm własnym rzędu m macirzy A m do wartości własnj λ jśli ( A - I) m m- λ al ( A - λ I) Przykład: Znajdź uogólniony wktor własny rzędu do

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI. Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi WSPÓLNA POLITYKA ROLNA NA RZECZ ZAPEWNIENIENIA KONSUMENTOWI ŻYWNOŚCI WYSOKIEJ JAKOŚCI Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 09.09.2011 Wprowadzenie Ewolucja WPR - od zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl

Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności. dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyka w pracy badawczej nauczyciela Wykład 4: Analiza współzależności dr inż. Walery Susłow walery.suslow@ie.tu.koszalin.pl Statystyczna teoria korelacji i regresji (1) Jest to dział statystyki zajmujący

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

L 156/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 156/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 156/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 15.6.2011 SPROSTOWANIA Sprostowanie do decyzji Rady 2011/18/WPZiB z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R E-14

Ć W I C Z E N I E N R E-14 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA ELEKTRYCZNOŚCI I MAGNETYZMU Ć W I C Z E N I E N R E-14 WYZNACZANIE SZYBKOŚCI WYJŚCIOWEJ ELEKTRONÓW

Bardziej szczegółowo

Sieci neuronowe - uczenie

Sieci neuronowe - uczenie Sici nuronow - uczni http://zajcia.jakubw.pl/nai/ Prcptron - przypomnini x x x n w w w n wi xi θ y w p. p. y Uczni prcptronu Przykład: rozpoznawani znaków 36 wjść Wyjści:, jśli na wjściu pojawia się litra

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów EPIC B52, G11, G12, X71 listopad 2013 Systmy politylnow PE 100, Saf Tch RC n i Wavin TS DOQ Katalog produktów LIDER rynku instalacji DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI DYSTRYBUCYJNYCH GAZU, SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających,

parametrów strukturalnych modelu = Y zmienna objaśniana, X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, 诲 瞴瞶 瞶 ƭ0 ƭ 瞰 parametrów strukturalnych modelu Y zmienna objaśniana, = + + + + + X 1,X 2,,X k zmienne objaśniające, k zmiennych objaśniających, α 0, α 1, α 2,,α k parametry strukturalne modelu, k+1 parametrów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TURYSTYCZNA

POLITYKA TURYSTYCZNA POLITYKA TURYSTYCZNA SYLABUS Nazwa przdmiotu POLITYKA TURYSTYCZNA Nazwa jdnostki prowadzącj przdmiot WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kod przdmiotu Studia Kirunk studiów Poziom kształcnia Forma studiów TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW POLITYKI NA WARTOŚĆ DODANĄ W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

WPŁYW PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW POLITYKI NA WARTOŚĆ DODANĄ W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WPŁYW PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH JAKO INSTRUMENTÓW POLITYKI NA WARTOŚĆ DODANĄ W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH dr Agata Sielska mgr Aleksandra Pawłowska Struktura Wpływ programów rolnośrodowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1.

Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: y t. X 1 t. Tabela 1. tel. 44 683 1 55 tel. kom. 64 566 811 e-mail: biuro@wszechwiedza.pl Zadanie 1 Zakładając liniową relację między wydatkami na obuwie a dochodem oszacować MNK parametry modelu: gdzie: y t X t y t = 1 X 1

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Żywność ekologiczna najlepsza żywność funkcjonalna

Żywność ekologiczna najlepsza żywność funkcjonalna Żywność ekologiczna najlepsza żywność funkcjonalna Prof. Dr hab. Ewa Solarska Pracownia Żywności Ekologicznej Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Konferencja naukowa

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

Jacobi Lanhaus Opis podróży

Jacobi Lanhaus Opis podróży Jacobi Lanhaus Opis podróży Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli Bogdan Rok i Marian Chachaj Itinrariu (1768-1769) Vol I Prgrinations Sarataru Itinrariu (1768-1769) Wstęp, objaśniniai i dodati opatrzyli

Bardziej szczegółowo

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM

PRACA DOKTORSKA ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI MGR INŻ. JANUSZ KOŁODZIEJ ANALIZA DYNAMICZNYCH I USTALONYCH STANÓW PRACY SILNIKA RELUKTANCYJNEGO ZE STRUMIENIEM POPRZECZNYM PRACA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe

FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Załącznik nr 3 do Regulaminu VIII edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2015 r. FORMULARZ OCENY GOSPODARSTWA W KATEGORII Ekologia i środowisko* Ekologiczne gospodarstwo towarowe Imię....

Bardziej szczegółowo

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW

O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Rafał Czyżycki, Marcin Hundert, Rafał Klóska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński O LICZBIE ABONENTÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ W POLSCE ZDANIEM TRZECH STATYSTYKÓW Wprowadzenie Poruszana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć:

Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Priorytet ma służyć: Priorytet I Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Efektem realizacji tego priorytetu ma być rozwój bazy wiedzy na obszarach wiejskich oraz poprawa powiązań

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówiń (CPV): 09.30.00.00-2 Przdmiotm zamówinia jst sprzdaż nrgii lktrycznj w rozuminiu ustawy z dnia 10.04.1997 Prawo nrgtyczn (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna ścieżka edukacyjna

Ekologiczna ścieżka edukacyjna Ekologiczna ścieżka edukacyjna Lp. Treści ogólne Treści szczegółowe Osiągnięcia przedmiot klasa 1. Ekonomiczne i społeczne aspekty Uczeń potrafi: związków między człowiekiem i jego działalnością a środowiskiem.wartość

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

2. Architektury sztucznych sieci neuronowych

2. Architektury sztucznych sieci neuronowych - 8-2. Architktury sztucznych sici nuronowych 2.. Matmatyczny modl nuronu i prostj sici nuronowj Sztuczn sici nuronow są modlami inspirowanymi przz strukturę i zachowani prawdziwych nuronów. Podobni jak

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014

Rolnictwo studia stacjonarne I stopnia realizacja od roku akad. 2013/2014 realizacja od roku akad. 2013/2014 Zatwierdzono na Radzie Wydziału 11.07.2013 Przedmioty ogólne Nazwa przedmiotu ogólne 315 1 Podstawy prawa 30 30 30 ZO 2 2 Technologia informacyjna 30-30 30 ZO 3 3 Etyka

Bardziej szczegółowo

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH

RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH RÓWNOWAŻNOŚĆ METOD BADAWCZYCH Piotr Konieczka Katedra Chemii Analitycznej Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska Równoważność metod??? 2 Zgodność wyników analitycznych otrzymanych z wykorzystaniem porównywanych

Bardziej szczegółowo

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne

Paweł Połanecki. Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne Paweł Połanecki Organizmy Genetycznie Modyfikowane w rolnictwie Zagadnienia prawne 1 Konflikt interesów wokół zastosowania technologii transgenicznych w rolnictwie naukowcy oraz instytucje eksperymentalno-przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Testy post-hoc. Wrocław, 6 czerwca 2016

Testy post-hoc. Wrocław, 6 czerwca 2016 Testy post-hoc Wrocław, 6 czerwca 2016 Testy post-hoc 1 metoda LSD 2 metoda Duncana 3 metoda Dunneta 4 metoda kontrastów 5 matoda Newman-Keuls 6 metoda Tukeya Metoda LSD Metoda Least Significant Difference

Bardziej szczegółowo

Dziecko nowosądeckie normy rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży Nowego Sącza

Dziecko nowosądeckie normy rozwoju somatycznego i sprawności fizycznej dzieci oraz młodzieży Nowego Sącza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Katarzyna Sztafa, Pawł Kożuch Izabla Adamowicz, Kamil Sławcki Dzicko nowosądcki normy rozwoju somatyczngo i sprawności fizycznj dzici oraz młodziży Nowgo

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYZ ACZA IA PARAMETRU KRYTERIAL EGO OCE Y E ERGETYCZ O-EKOLOGICZ EJ KOTŁÓW MAŁEJ MOCY Autorzy: Krystyna Kubica, Andrzj Szlęk Instytut Tchniki Cilnj, ul. Konarskigo 22 44-100 Gliwic krystyna.kubica@olsl.l;

Bardziej szczegółowo

ŻYJMY ZDROWO KOLOROWO!

ŻYJMY ZDROWO KOLOROWO! Krystyna Dubik ŻYJMY ZDROWO KOLOROWO! ŻYJMY ZDROWO KOLOROWO! Krystyna Dubik POLSKI KLUB EKOLOGICZNY KOŁO MIEJSKIE W GLIWICACH 2008 ŻYJMY ZDROWO KOLOROWO! Autor Krystyna Dubik Ilustracje Edyta Szymczak

Bardziej szczegółowo

Publikacje GreenWorld

Publikacje GreenWorld Osady ścikow odpadm (ni)bzpicznym. Andrzj Mizra Konsultant Naukowo Tchniczny Ds. InŜynirii Ochrony Środowiska Osady ścikow są produktm oczyszczania ścików i powstają na skutk szrgu procsów fizycznych,

Bardziej szczegółowo

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o.

CONDIT. Środek poprawiający właściwości gleby. Plan oferty. Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o. Środek poprawiający właściwości gleby Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/115/2009 Wyłączny dystrybutor na terenie POLSKI: BioConcept-Gardenia Sp. z o.o., ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo