Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego"

Transkrypt

1 Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo Forma prowadznia studiów: Dwusmstraln studia podyplomow w trybi nistacjonarnym (soboty oraz nidzil), Kirownik: dr hab. Janusz Sawicki, Adrsat studiów: - pracownicy finansowych organów postępowania przygotowawczgo w (urzędów kontroli skarbowj, urzędów i izb, urzędów i izb clnych, Służby Clnj). - pracownicy nifinansowych organów tgo postępowania (Straży Granicznj, Policji, Żandarmrii Wojskowj). - sędziowi wydziałów karnych sądów rjonowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych. - absolwnci administracji i innych niprawniczych kirunków studiów (najczęścij humanistycznych), przy czym w znacznj części studiów pirwszgo stopnia, którzy noszą się z zamiarm poszukiwania pracy, a ukończni studiów podyplomowych traktują jako lmnt zwiększający ich szans na rynku pracy. Kwalifikacj uzyskan po ukończniu studiów: świadctwo ukończnia studiów podyplomowych, Zasady odpłatności: 3900 zł (trzy tysiąc dziwięćst złotych) za dwa smstry, płatn zgodni z postanowiniami umowy o świadczniu usług dukacyjnych; ni jst przwidziana opłata rkrutacyjna, Warunki ukończnia studiów: Uzyskani zaliczń na ocnę z przdmiotów okrślonych w programi studiów, obrona pracy dyplomowj (uzyskani pozytywnj ocny pracy dyplomowj i zdani gzaminu końcowgo) oraz trminow wnisini wymaganj opłaty za studia. Wymagania wstępn dla kandydatów, zasady rkrutacji: Od 8 czrwca 2015 r. do 30 paździrnika 2015 r. Zgodni z Rgulaminm studiów podyplomowych (Uchwała Nr 56/2012 Snatu Uniwrsyttu Wrocławskigo z dnia 20 czrwca 2012 r. w sprawi Rgulaminu studiów Podyplomowych w Uniwrsytci Wrocławskim) na studia podyplomow moż być przyjęta osoba posiadająca dyplom ukończnia studiów wyższych (dowolnych kirunków studiów pirwszgo i drugigo stopnia, jdnolitych studiów magistrskich lub równorzędnych). Kandydaci na studia podyplomow powinni złożyć w Skcji Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcnia następując dokumnty: a. podani o przyjęci na studia podyplomow wydrukowan z systmu IRK (czyli: formularz rjstracyjny ON-LINE zamiszczony na stroni b. ksrokopię dyplomu poświadczoną notarialni bądź przz jdnostkę przyjmującą dokumnty,

2 c. ksrokopię dowodu osobistgo poświadczoną notarialni bądź przz jdnostkę przyjmującą dokumnty, d. jdną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm bz nakrycia głowy, na jasnym tl, podpisaną iminim i nazwiskim. Kirownik studiów podyplomowych podjmuj dcyzję o przyjęciu na studia podyplomow, okrślając wysokość opłaty za studia i trmin zawarcia umowy, bądź o niprzyjęciu, wskazując powody niprzyjęcia. Uczlnia, po otrzymaniu dcyzji przz słuchacza o przyjęciu na studia podyplomow, na pirwszych zajęciach zawira z słuchaczm umowę w formi pismnj dotyczącą świadcznia usług dukacyjnych. Sposób współdziałania z intrsariuszami zwnętrznymi: W ramach przygotowań do otwarcia Studiów Podyplomowych Prawa Karngo Skarbowgo zostały przprowadzon pismn konsultacj z intrsariuszami zwnętrznymi. Odpowidni pisma uzupłnion o zakładany plan studiów zostały skirowan do: 1) Urzędu Kontroli Skarbowj w Wrocławiu, 2) Izby Skarbowj w Wrocławiu, 3) Okręgowj Izby Radców Prawnych w Wrocławiu. Pozytywn opini wyminionych intrsariuszy zwnętrznych o tworzonych studiach podyplomowych i ich programi w załączniu. Ogóln cl kształcnia, przwidywan możliwości zatrudninia i kontynuacji kształcnia: Clm Studiów Podyplomowych Prawa Karngo Skarbowgo jst przkazani widzy z zakrsu prawa karngo skarbowgo, postępowania w, organizacji i komptncji finansowych i nifinansowych organów tgo postępowania, prawa karngo wykonawczgo oraz prawa finansowgo. Ma ono służyć przd wszystkim uzupłniniu i pogłębiniu widzy oraz podnisiniu kwalifikacji praktyków zajmujących się zawodowo prawm karnym skarbowym. Ponadto clm studiów jst przkazani widzy z zakrsu wyspcjalizowanj dzidziny prawa karngo, jaką jst prawo karn skarbow, praktykom wymiaru sprawidliwości i organów pomocy prawnj. Z widzy zdobytj na tych studiach mogą skorzystać takż osoby zajmując się dzidzinami prawa z pogranicza prawa karngo skarbowgo, takimi jak: prawo finansow, prawo gospodarcz, prawo administracyjn. Program studiów objmuj 150 z 12 przdmiotów. Wykłady poprowadzi 24 wybitnych spcjalistów z zakrsu prawa karngo skarbowgo i prawa finansowgo. Są to pracownicy naukowodydaktyczni Uniwrsyttu Wrocławskigo, a takż Uniwrsyttu Śląskigo i innych uczlni oraz przdstawicil praktyki, jak sędziowi, pracownicy organów finansowych, audytorzy, bigli sądowi, radcy prawni i adwokaci. Program studiów uzyskał pozytywną opinię Dyrktora Izby Skarbowj w Wrocławiu, Dyrktora Urzędu Kontroli Skarbowj w Wrocławiu oraz Dzikana Rady Okręgowj Izby Radców Prawnych w Wrocławiu. Program studiów Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo są prowadzon w formi studiów nistacjonarnym i trwają dwa smstry. Zajęcia odbywają się na organizowanych raz w misiącu zjazdach sobotnionidzilnych. Program Studiów Podyplomowych Prawa Karngo Skarbowgo objmuj 160, w tym 150 wykładów i 10 na przprowadzni zaliczń i gzaminów (78 w I smstrz i 82 y w II smstrz). Na program składa się 10 przdmiotów, po 5 w każdym smstrz. Ogólna liczba punktów dla tych studiów wynosi 64 (w I smstrz 34 punkty, a w II smstrz 30 punktów).

3 Smstr I 78 Lp. Nazwa przdmiotu Forma zajęć Liczba Forma zaliczni a 1 Wstęp do prawa karngo skarbowgo Wykład 8 Zaliczni 2 Zasady odpowidzialności za przstępstwa i wykrocznia skarbow Wykład 15 Egzamin 9 3 Prowadzący zajęcia UWr/ dr hab. W. Gromski, prof. nadzw UWr/ prof. dr hab. K. Complak UWr / prof. dr hab. J. Gizk/ prof. dr hab. M. Bojarski 3 Podstawy prawa finansowgo Wykład 24 Zaliczni 4 Przstępstwa i Wykrocznia podatkow i dwizow 6 prof. dr hab. W. Mimic/ dr hab. A. Ćwiąkała-Małys, prof. nadzw. UWr / sędzia M. Oljnik/ prof. dr hab. W. Czyżowicz/ dr hab. M. Kopyściański/ dr hab. G. Skowronk Wykład 14 Egzamin 8 prof. dr hab. L. Wilk 5 Przstępstwa i wykrocznia cln i hazardow Wykład 12 Egzamin 8 dr hab. G. Skowronk 6 Zalicznia 2 7 Egzaminy 3 Smstr II 82 y Lp. Nazwa przdmiotu Forma zajęć 1 Zasady karania w Liczba Forma zaliczni a Wykład 22 Egzamin 9 Prowadzący zajęcia UWr / dr hab. J. Zagrodnik/ dr K. Łucarz/ dr A. Płońska 2 Wykonywani kar i środków karnych Wykład 6 Zaliczni 3 dr hab. T. Kalisz, prof. nadzw. UWr 3 Postępowani w Wykład 20 Egzamin 9 prof. dr hab. J. Skorupka/ dr hab. J. Zagrodnik/ dr hab. R. Jaworski, / prof. dr hab. J. Gizk/ dr hab. M. Sadowski,

4 4 Organy postępowania przygotowawczgo Wykład 17 Zaliczni 5 J. Kubiak/ kom. skarb. R. Babijw/ dr hab. G. Skowronk/ dr hab. J. Zagrodnik 5 Prawo karn skarbow w praktyc Wykład 12 Zaliczni 6 Zalicznia 3 4 sędzia Z. Pachowicz/ dr K. Liżyńska/ prof. dr hab. M. Szostak/ UWr 7 Egzaminy 2 Zalicznia i gzaminy W ramach studiów słuchacz powinni uzyskać zalicznia z 5 przdmiotów i zdać gzaminy z 5 przdmiotów (w I smstrz 2 zalicznia i 3 gzaminy, a w II smstrz 3 zalicznia i 2 gzaminy). Czas przznaczony na każd zaliczni i każdy gzamin to jdna a. Formę zalicznia lub gzaminu podaj na początku każdgo smstru wykładowca wyznaczony do ich przprowadznia. Smstr I Lp. Nazwa przdmiotu Forma zalicznia Liczba Zaliczający/Egzaminator 1 Wstęp do prawa karngo skarbowgo 2 Podstawy prawa finansowgo 3 Zasady odpowidzialności za przstępstwa i wykrocznia skarbow 4 Przstępstwa i wykrocznia podatkow i dwizow 5 Przstępstwa i wykrocznia cln i hazardow Zaliczni 1 3 dr hab. Janusz Sawicki, Zaliczni 1 6 prof. dr hab. Wisława Mimic Egzamin 1 9 dr hab. Janusz Sawicki, Egzamin 1 8 prof. dr hab. Lszk Wilk Egzamin 1 8 dr hab. Grzgorz Skowronk Smstr II Lp. Nazwa przdmiotu Forma zalicznia Liczba Zaliczający/Egzaminator 1 Wykonywani kar i środków karnych Zaliczni 1 3 dr hab. Tomasz Kalisz,

5 2 Organy postępowania przygotowawczgo 3 Prawo karn skarbow w praktyc 4 Zasady karania w 5 Postępowani w Zaliczni 1 5 dr hab. Jarosław Zagrodnik Zaliczni 1 4 dr hab. Janusz Sawicki, Egzamin 1 9 dr hab. Janusz Sawicki, Egzamin 1 9 prof. dr hab. Jrzy Skorupka Szczgółowy program Studiów Podyplomowych Prawa Karngo Skarbowgo w roku akad. 2014/2015 SEMESTR I - 78 Przdmiot I: Wstęp do prawa karngo skarbowgo 1. Źródła, zakrs i historia polskigo prawa karngo skarbowgo (2h) Dr hab. Janusz Sawicki, Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 2. Ekonomiczny charaktr i funkcj prawa karngo skarbowgo (3h) Dr hab. Włodzimirz Gromski, Dzikan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., Katdra Torii i Filozofii Prawa UWr. 3. Prawo karn skarbow w konstytucjonaliźmi światowym aspkty porównawcz (3h), Prof. dr hab. Krystian Complak, Katdra Prawa Konstytucyjngo UWr. Przdmiot II: Zasady odpowidzialności w 1.Zdolność do odpowidzialności karnj skarbowj (3h) Dr hab. Janusz Sawicki, Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 2. Strona podmiotowa przstępstw i wykroczń (3h) Prof. dr hab. Jack Gizk, Katdra Prawa Karngo Matrialngo UWr., Adwokat 3. Etapy i formy popłninia przstępstw i wykroczń (2h) Prof. dr hab. Mark Bojarski, Rktor Uniwrsyttu Wrocławskigo, Kirownik Katdry Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 4. Problmy kwalifikacyjn jdności i wilości czynów w prawi karnym skarbowym (5h), Prof. dr hab. Jack Gizk, Katdra Prawa Karngo Matrialngo UWr., Adwokat 5. Krytria rozgranicznia przstępstw i wykroczń (2h) Dr hab. Janusz Sawicki,,Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. Przdmiot III: Podstawy prawa finansowgo 1. Podstawy prawa podatkowgo (5h) Prof. dr hab. Wisława Mimic, Prodzikan ds. Finansowych WPAE, Kirownik Katdry Prawa Finansowgo UWr. 2. Wybran problmy rachunkowości w kontkści przstępczości podatkowj (3h) dr hab. Anna Ćwiąkała-Małys,, Kirownik Zakładu Zarządzania Finansami UWr., Doradca podatkowy, Audytor 3. Biżąc problmy orzcznictwa podatkowgo (4h) Sędzia Mark Oljnik, Wojwódzki Sąd Administracyjny w Wrocławiu 4. Podstawy prawa clngo (4h)

6 Prof. dr hab. Wisław Czyżowicz, Wyższa Szkoła Cła i Logistyki w Warszawi, Kirownik Katdry Międzynarodowj Współpracy Clnj 5. Podstawy prawa dwizowgo (4h) Dr hab. Mark Kopyściański, Katdra Prawa Finansowgo UWr., Radca prawny 6. Podstawy prawa hazardowgo (4h) Dr hab. Grzgorz Skowronk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzszowi, Izba Clna w Przmyślu Przdmiot IV: Przstępstwa i wykroczniapodatkow i dwizow 1. Ustawowa charaktrystyka przstępstw i wykroczń podatkowych (8h) Prof. dr hab. Lszk Wilk, Katdra Prawa Karngo i Kryminologii Uniwrsyttu Śląskigo 2. Ustawowa charaktrystyka przstępstw i wykroczń dwizowych (6h) Prof. dr hab. Lszk Wilk, Katdra Prawa Karngo i Kryminologii Uniwrsyttu Śląskigo Przdmiot V: Przstępstwa i wykrocznia cln i hazardow 1. Ustawowa charaktrystyka przstępstw i wykroczń clnych (6h) Dr hab. Grzgorz Skowronk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzszowi, Izba Clna w Przmyślu 2. Ustawowa charaktrystyka przstępstw i wykroczń hazardowych (6h) Dr hab. Grzgorz Skowronk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzszowi, Izba Clna w Przmyślu Zalicznia: 2 y Egzaminy: 3 y SEMESTR II 82 y Przdmiot I: Zasady karania w 1. Zanichani ukarania jako środk polityki karnj w prawi karnymskarbowym (5h) Dr hab. Janusz Sawicki,,Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 2. Ustawowy priorytt kary grzywny w prawi karnym skarbowym.odpowidzialność posiłkowa (3h), Dr hab. Janusz Sawicki,, Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 3. Przpadk przdmiotów i przpadk korzyści majątkowj. Zabzpiczni majątkow. Intrwncja.(5h), Dr hab. Jarosław Zagrodnik, Katdra Prawa Karngo Procsowgo Uniwrsyttu Śląskigo 4. Środki karn o charaktrz prwncyjno-rprsyjnym w kodksi karnym skarbowym (2h) Dr Katarzyna Łucarz, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 5. Nadzwyczajn obostrzni kary w kodksi karnym skarbowym (3h) Dr hab. Janusz Sawicki,, Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 6. Przdawnini karalności i zatarci skazania w prawi karnym skarbowym (2h) Dr hab. Janusz Sawicki, Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. 7. Odpowidzialność podmiotów zbiorowych za przstępstwa skarbow (2h) Dr Anna Płońska, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. Przdmiot II: Wykonywani kar i środków karnych 1. Wykonywani kar za przstępstwa i wykrocznia skarbow (2h) dr hab. Tomasz Kalisz,, Kirownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, Kirownik Katdry Prawa Karngo Wykonawczgo UWr. 2. Wykonywani środków karnych za przstępstwa i wykrocznia skarbow (2h) dr hab. Tomasz Kalisz,, Kirownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, Kirownik Katdry Prawa Karngo Wykonawczgo UWr.

7 3. Środki probacyjn. Przdawnini wykonania kary i środka karngo (2h) dr hab. Tomasz Kalisz,, Kirownik Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, Kirownik Katdry Prawa Karngo Wykonawczgo UWr. Przdmiot III: Postępowani w 1. Czynności procsow i pozaprocsow w postępowaniu karnymskarbowym (5h) Prof. dr hab. Jrzy Skorupka, Kirownik Katdry Postępowania Karngo UWr., sędzia Sądu Aplacyjngo w Wrocławiu 2. Czynności pozaprocsow w postępowaniu karnymskarbowym (3h) Prof. dr hab. Jrzy Skorupka, Kirownik Katdry Postępowania Karngo UWr., sędzia Sądu Aplacyjngo w Wrocławiu 3. Rola prokuratora w (4h) Prof. dr hab. Jrzy Skorupka, Kirownik Katdry Postępowania Karngo UWr., sędzia Sądu Aplacyjngo w Wrocławiu 4. Rola płnomocnika w prawi karnym skarbowym (2h) Dr hab. Jarosław Zagrodnik, Katdra Prawa Karngo Procsowgo Uniwrsyttu Śląskigo 5. Bigły w (2h) dr hab. Ryszard Jaworski,, Kirownik Katdry Kryminalistyki UWr., Bigły sądowy 6. Rola adwokata w (2h) Prof. dr hab. Jack Gizk, Katdra Prawa Karngo Matrialngo UWr., Adwokat 7. Rola radcy prawngo w (2h) dr hab. Mirosław Sadowski, Katdra Doktryn Politycznych i Prawnych UWr., Radca prawny Przdmiot IV: Organy postępowania przygotowawczgo 1. Zadania urzędu kontroli skarbowj w (4h) Jarosław Kubiak, Dyrktor Urzędu Kontroli Skarbowj w Wrocławiu 2. Zadania izby skarbowj i urzędu skarbowgo w (4h) Robrt Babijw, Izba Skarbowa w Wrocławiu 3. Zadania izby clnj i urzędu clngo w (4h) Dr hab. Grzgorz Skowronk, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzszowi, Izba Clna w Przmyślu 4. Zadania nifinansowych organów postępowania przygotowawczgo (5h) Dr hab. Jarosław Zagrodnik, Katdra Prawa Karngo Procsowgo Uniwrsyttu Śląskigo Przdmiot V: Prawo karn skarbow w praktyc 1. Przgląd orzcznictwa sądowgo w (5h) Sędzia Zdzisław Pachowicz, Sąd Aplacyjny w Wrocław 2. Przstępstwa i wykrocznia skarbow w orzcznictwi sądu rjonowgo (2h) Dr Katarzyna Liżyńska, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr., sędzia Sądu Rjonowgo w Środzi Śląskij 3. Wykrywalność przstępstw (3h) Prof. dr hab. Macij Szostak, Katdra Kryminalistyki UWr. 4. Przgląd nowlizacji kodksu karngo skarbowgo (2h) Dr hab. Janusz Sawicki,, Kirownik SPPKS, Katdra Prawa o Wykroczniach i Karngo Skarbowgo UWr. Zalicznia: 2 y Egzaminy: 3 y

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego w roku akademickim 2017/2018 Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Adresat studiów: Warunki ukończenia studiów: Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji:

Forma prowadzenia studiów: Adresat studiów: Warunki ukończenia studiów: Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Wrocław, dnia 1 czerwca 2014r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego w roku akademickim 2014/2015 Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego w roku akademickim 2015/2016 Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela).

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (sobota i niedziela). Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności w roku akademickim 2015/2016 Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego w roku akademickim 2015/2016 Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 15 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Organizacja Uzdrowisk i Lecznictwa Uzdrowiskowego w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego Wrocław, dnia 1 czerwca 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Gospodarczego w roku akademickim 2014/2015 Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Podatkowe w roku akademickim 2016/2017

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Podatkowe w roku akademickim 2016/2017 Wrocław, dnia 30 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Podatkowe w roku akademickim 2016/2017 Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z PriceWaterhouseCoopers ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Podatkowe w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych,

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Ubezpieczeń Gospodarczych w roku akademickim 2013/2014 Wrocław, dnia 30 czerwca 2013 r. Nazwa studiów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Wrocław, dnia 1 czerwca 014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Działaniach Administracji Publicznej Sytuacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocław, dnia czerwca 204 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej w roku akademickim 204/205

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 2 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 2 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego w roku akademickim 2016/2017 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT) Wrocław, dnia 15 lutego 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (PROJECT MANAGEMENT) w roku akademickim 2017/2018,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 stycznia 2016 r.

Uchwała nr 4/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 stycznia 2016 r. Uchwała nr 4/I/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Wrocław, dnia 27 lipca 2017 r. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii we współpracy z: Centrum Ratownictwa we Wrocławiu Urzędem Dozoru Technicznego we Wrocławiu ogłasza zapisy na

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego w roku akademickim 2016/2017 Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Studia zostały

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawo Gospodarczego i Handlowego

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawo Gospodarczego i Handlowego Wrocław, dnia 1 czerwca 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarczego i Handlowego w roku akademickim 2014/2015 Nazwa

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

KRYMINOLOGIA - studia niestacjonarne I stopnia

KRYMINOLOGIA - studia niestacjonarne I stopnia Uchwała nr 0/XII/20 Rady WPAE UWr z dnia 19 grudnia 20 r. (z późn. zm.) I ROK (plan obowiązuje od roku 2017/1) SEMESTR I (zimowy) E/Z E/Z 1 Wstęp do kryminologii 26 10 E/Z 6 26 10 6 6 2 Historia myśli

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami w roku akademickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS.

ADMINISTRACJA - studia stacjonarne I stopnia I ROK Z Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. godzin I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S Punkty jednostka 1 Historia administracji 30 14 E/Z 6 30 14 44 6 Instytut Historii Państwa i Prawa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia w WSB we Wrocławiu - edycja XII Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela)

Forma prowadzenia studiów: Dwusemestralne studia podyplomowe w trybie niestacjonarnym (piątek, sobota, niedziela) Wrocław, dnia 1 czerwca 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego w roku akademickim 2014/2015 Studia zostały

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami Wrocław, dnia 1 czerwca 2014 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami w roku akademickim 2014/2015 Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2012/2013 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Forma Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016

PRAWO NIESTACJONARNE 2015/2016 PRAWO NIESTACJONARNE 2015/20 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie Nazwa Wstęp do prawoznawstwa Historia ustroju i prawa w Polsce Powszechna

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

PRAWO NIESTACJONARNE 2016/2017

PRAWO NIESTACJONARNE 2016/2017 PRAWO NIESTACJONARNE 20/2017 I ROK Uchwała 1/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA WYKŁADOWCÓW PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA WYKŁADOWCÓW PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 3 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

wydziały/kierunki studiów WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących studia wyższe stacjonarne w roku akademickim 2016/2017 na zasadach innych od obowiązujących obywateli polskich wydziały/kierunki studiów studia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawo Karne Wykonawcze

Nazwa kierunku studiów: Studia Podyplomowe Prawo Karne Wykonawcze Wrocław, dnia 29 czerwca 2013 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Karnego Wykonawczego w roku akademickim 2013/2014 Studia zostały

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE

POLITECHNIKA OPOLSKA. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Instytut Automatyki i Informatyki STUDIA PODYPLOMOWE Informatyka z elementami informatyki śledczej Studia 2-semestralne Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem

PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) jednolite magisterskie I ROK Razem I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Wstęp do prawoznawstwa 0 1 E/Z 8 Logika dla prawników 10 0 E/Z 8 Łacińska terminologia dla prawników 1 Z 4 Obsługa prawniczych baz danych 10 Z 5 Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PRAWO - studia stacjonarne jednolite magisterskie I ROK. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. jednostka

PRAWO - studia stacjonarne jednolite magisterskie I ROK. Nazwa przedmiotu (modułu) W Ćw K/S E/Z Punkty ECTS. jednostka I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) Wstęp do prawoznawstwa 0 0 E/Z 8 Logika dla prawników 6 0 E/Z 8 Łacińska terminologia dla prawników 0 Z 4 Obsługa prawniczych baz danych 4 Z 5 Ekonomia dla prawników

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami Wrocław, dnia 29 czerwca 2013 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami w roku akademickim 2013/2014 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami w roku akademickim 2016/2017 Nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA WYKŁADOWCÓW PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART

REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA WYKŁADOWCÓW PRZEZ NIEPUBLICZNE PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, DLA KTÓRYCH ZGODNIE Z ART Załącznik nr 3 do Statutu niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Centrum Edukacji Zawodowej REGULAMIN DOTYCZĄCY ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem. niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu we współpracy z partnerem niemieckim Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) zaprasza na polsko - niemieckie studia MBA "Zarządzanie w sektorze rolno spożywczym"

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób

STUDIA PODYPLOMOWE Przewoźnik drogowy logistyka przewozów drogowych rzeczy i osób STUDIA PODYPLOMOWE Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego rzeczy Cel Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie transportu drogowego osób BEZ EGZAMINU!!! Zakres BEZ STRESU!!!

Bardziej szczegółowo

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty

opłaty dla kontynuujących studia - opłaty dla przyjętych od r.a. 2012/2013 wszyscy studenci * Lp. tytuł opłat /usługa edukacyjna wysokość opłaty Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 37/2012 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 17 lipca 2012 w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia oraz

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja zmieniony uchwałami nr 156/2014-2015 z dnia 19 maja 2015 r oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 34/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2012/2013 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 4 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r.

Uchwała 15/2017. Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. Uchwała 15/2017 Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji oraz formy studiów III stopnia na Wydziale Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2017/2018

Bardziej szczegółowo

PRAWO STACJONARNE 2016/2017

PRAWO STACJONARNE 2016/2017 PRAWO STACJONARNE 2016/2017 ROK I Uchwała nr 147/2014/2015 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Prawo studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 2 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych

A. Tabela opłat za studia podyplomowe. Wpisowe w złotych. Kierunek studiów podyplomowych. Czesne w złotych Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr RK/0210/14/2014 Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA

Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA Załącznik do Uchwały nr 9/IX/2013 Senatu WSISiZ z dnia 17 stycznia 2013 r. Regulamin Studiów Podyplomowych w WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 Na studia podyplomowe

Bardziej szczegółowo

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami,

działaczy związkowych, pracodawców, działaczy organizacji pracodawców oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, Pierwsze w Polsce! Studium Zbiorowego Prawa Pracy i Technik Negocjacyjnych Cel studium: Celem studium jest opanowanie przez słuchaczy rozwiązań prawnych obowiązujących w obszarze zbiorowego prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016

Plan zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/2016 Plan zajęć dla III roku studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2015/20 dla kierunku FINANSE i RACHUNKOWOŚĆ Godziny L. godz. I zjazd 26 LUTEGO 20 r. (piątek) Sala Zarządzanie ryzykiem w działalności

Bardziej szczegółowo

Cel studiów podyplomowych

Cel studiów podyplomowych STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Jednostka organizacyjna uczelni: Adres organizatora studiów podyplomowych: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r.

Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wrocław, dnia 31 maja 2017 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Gospodarki Nieruchomościami w roku akademickim 2017/2018 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa

Prawo - jednolite studia magisterskie - stacjonarne II rok studiów w roku akad. 2011/2012 II rok Grupa I rok studiów w roku akad. 2010/2011 I rok Lp. Semestr I - zimowy Semestr II - letni W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. W Forma zal. Ćw./Wr Forma zal. 1 Prawoznawstwo P W/Ćw 6 15 Zaliczenie 15 Egzamin 15 Zal.

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów**

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE w r.a. 2013/2014 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Forma Niestacjonarne studiów** Załącznik nr I/6 do Zarządzenia nr 67/2013 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 3 lipca 2013r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego, drugiego stopnia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Senatu WSPS z dnia: REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin studiów podyplomowych Wyższej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r.

KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. KOMUNIKAT Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach w Uniwersytecie Wrocławskim Wprowadza się do stosowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych nr 7/2016 z dnia r. STANDARD KURSÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BADAŃ POLIGRAFICZNYCH

Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych nr 7/2016 z dnia r. STANDARD KURSÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BADAŃ POLIGRAFICZNYCH Uchwała Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych nr 7/2016 z dnia 20.07.2016r. STANDARD KURSÓW I SZKOLEŃ Z ZAKRESU BADAŃ POLIGRAFICZNYCH Rozdział I Rodzaje kursów i szkoleń 1 Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. Zarządzenie Nr R-18/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Wydziałem Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego we ogłasza zapisy na Studia Podyplomowe Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE NA WNE UW na rok 2014/2015 I. Opłaty za studia Rodzaj studiów jednorazowa Opłata za rok studiów: w rozbiciu na raty: 2 raty po: 4 raty po: 10 rat po: Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE

Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH FINANSE W PRAKTYCE 1. Nazwa studiów podyplomowych: Finanse w praktyce 2. Zwięzły opis studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PRAWO JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY specjalizacje: ustrojowa, cywilistyczna, karnistyczna, administracyjna, finansowo-gospodarcza Cykl kształcenia: 2017-2022

Bardziej szczegółowo

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2015/2016

rok I studiów drugiego stopnia semest letni rok akademicki 2015/2016 rok dziń godzina grupa forma zajęć tytuł imię nazwisko przdmiot sala 4 WT 10.15-11.45 FP 2 językoznawczgo dr Małgorzata Misiak Lksykografia i lksyka dawna i współczsna 222 4 WT 12.00-13.30 FP 1 językoznawczgo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie III edycja 2015/2016 Organizator: Katedra Prawa Karnego UKSW

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim

REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Załącznik nr 1 do uchwały Nr 113 Senatu UŚ z dnia 28 lutego 2012 r. REGULAMIN Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Śląskim Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa ogólne zasady naboru na studia podyplomowe,

Bardziej szczegółowo

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia

Semestr I-VIII. Sposób zaliczenia Uchwała nr 88/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie planu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30

Komisja przygotowuje listy rankingowe, kierując się następującymi kryteriami, którym będzie nadana określona ilość punktów: ocena projektu (0 30 Niestacjonarne studia III stopnia w dziedzinie nauk nauki humanistycznych, w zakresie nauki o polityce Jednostka prowadząca: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Czas trwania studiów: cztery

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe. w tym: 1 sem. III r o k 6 sem. 4 sem. wykłady w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab. /s.dypl. ECTS Forma zaliczenia Razem

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 kwietnia 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 51/2011 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 142/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR 142/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR 142/2016 SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie 15 ust. 2 pkt 5 Statutu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B , Podatek od towarów i usług mgr Anna Kobla, Izba Skarbowa w Poznaniu

r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B , Podatek od towarów i usług mgr Anna Kobla, Izba Skarbowa w Poznaniu Poznań, dnia 7.10.2011 r. Harmonogram zajęć dla Podyplomowych Studiów Podatków i Skarbowości edycja IX, na rok akademicki 2011/2012 nr 297 22.10.2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B 8 20 9 50,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku

UCHWAŁA Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku P R O J E K T UCHWAŁA Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe Załącznik nr 1 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Warszawa, 2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych VIAMODA Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka

STUDIA PODYPLOMOWE. Rachunkowość budżetowa. Podstawa prawna: Liczba godzin: 330. Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka STUDIA PODYPLOMOWE Rachunkowość budżetowa Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 330 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Mariola Szewczyk Jarocka Koszt studiów podyplomowych: 1200

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania EKONOMIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka EKONOMIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p Matematyka 1 = 0,70 albo podstawowy p 1.* 1 = 0,60 albo geografia albo historia

Bardziej szczegółowo

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe: III r o k 5 sem. 6 sem. II r o k 4 sem.

O*/ F* Nazwa przedmiotu. Razem. Liczba godzin. Liczba godzin w semestrze. A. Moduły przedmiotowe kierunkowe: III r o k 5 sem. 6 sem. II r o k 4 sem. Razem wykłady ćwiczenia ćw.lab/ sem.dypl. w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw. ćw.lab./se m.dypl. ECTS w. ćw.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 września 2015 r. Warszawa, dnia 24 września 2015 r. Poz. 62 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych 1. Ogłasza się aktualny na dzień 1 października

Bardziej szczegółowo

r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B. organów skarbowych r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B

r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B. organów skarbowych r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B Poznań, dnia 25.10.2011 r. Harmonogram zajęć dla Podyplomowych Studiów Podatków i Skarbowości edycja IX, na rok akademicki 2011/2012 nr 297 22.10.2011 r., Uniwersytet Ekonomiczny, sala 113 B 8 20 9 50,

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej

Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej Podyplomowe Studia relacji inwestorskich i komunikacji finansowej adresowane są głównie do kadry kierowniczej i specjalistycznej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl

CURRICULUM VITAE. Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 vi_legis@marzenakopacka.pl CURRICULUM VITAE Marrzena Kopacka Imię i Nazwisko: Miejsce zamieszkania: Szczecin Telefon kom.: 501 417 800 E-mail: vi_legis@marzenakopacka.pl Data i miejsce urodzenia: Stan rodzinny: Rodzice: Zawód: 2

Bardziej szczegółowo