REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania zlcń nabycia lub zbycia instrumntów finansowych w EFIX DOM MAKLERSKI S.A. 2. W związku z świadcznim danj usługi EFIX DOM MAKLERSKI S.A. posługuj się Polityką działania w najlpij pojętym intrsi Klinta. 3. Użyt w Rgulamini okrślnia oznaczają: a. Rgulamin - Rgulamin przyjmowania i przkazywania zlcń nabycia lub zbycia instrumntów finansowych w EFIX DOM MAKLERSKI S.A.; b. Dom Maklrski EFIX DOM MAKLERSKI S.A.; c. Ustawa ustawa z 29 lipca 2005r. o obroci instrumntami finansowymi (Dz.U. z 2005r. Nr 183, poz.1538 z późn. zmianami); d. Klint - osoba fizyczna, osoba prawna lub jdnostka organizacyjna ni posiadająca osobowości prawnj, która podpisała lub zamirza podpisać z Domm Maklrskim Umowę o świadczni usług maklrskich;. Umowa umowa zawarta pomiędzy Klintm a Domm Maklrskim na przyjmowani i przkazywani zlcń nabycia lub zbycia instrumntów finansowych; f. Rgulacj - procdury, statuty, prospkty oraz inn dokumnty Instytucji finansowych; g. Instytucja finansowa firma inwstycyjna, bank, zakład ubzpiczń, fundusz inwstycyjny lub towarzystwo funduszy inwstycyjnych w rozuminiu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwstycyjnych, fundusz mrytalny lub towarzystwo mrytaln w rozuminiu ustawy z dnia 28 sirpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy mrytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.), towarowy dom maklrski, zakład ubzpiczń; h. Firma inwstycyjna dom maklrski, bank prowadzący działalność maklrską, zagraniczna firma inwstycyjna prowadząca działalność maklrską na trytorium Rzczypospolitj E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 1

2 Polskij oraz zagraniczna osoba prawna z sidzibą na trytorium państwa nalżącgo do OECD lub WTO, prowadząca na trytorium Rzczypospolitj Polskij działalność maklrską; i. Instrumnty finansow instrumnty finansow, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy: 1) papiry wartościow; 2) nibędąc papirami wartościowymi: a) tytuły uczstnictwa w instytucjach wspólngo inwstowania, b) instrumnty rynku piniężngo, c) opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward na stopę procntową, inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst papir wartościowy, waluta, stopa procntowa, wskaźnik rntowności lub inny instrumnt pochodny, indks finansowy lub wskaźnik finansowy, któr są wykonywan przz dostawę lub rozliczni piniężn, d) opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward na stopę procntową oraz inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst towar i któr są wykonywan przz rozliczni piniężn lub mogą być wykonan przz rozliczni piniężn wdług wyboru jdnj z stron, ) opcj, kontrakty trminow, swapy oraz inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst towar i któr są wykonywan przz dostawę, pod warunkim, ż są dopuszczon do obrotu na rynku rgulowanym lub w altrnatywnym systmi obrotu, f) nidopuszczon do obrotu na rynku rgulowanym ani w altrnatywnym systmi obrotu opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward oraz inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst towar, któr mogą być wykonan przz dostawę, któr ni są przznaczon do clów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumntów finansowych, g) instrumnty pochodn dotycząc prznosznia ryzyka krdytowgo, h) kontrakty na różnicę, opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward dotycząc stóp pro-cntowych oraz inn instrumnty pochodn odnosząc się do zmian klimatycznych, stawk frachtowych, uprawniń do misji oraz stawk inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, któr są wykonywan przz rozliczni piniężn albo mogą być wykonan przz rozliczni piniężn wdług wyboru jdnj z stron, a takż wszlki-go rodzaju inn instrumnty pochodn odnosząc się do aktywów, praw, zobowiązań, indksów oraz E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 2

3 innych wskaźników, któr wykazują właściwości innych pochodnych instrumntów finansowych, j. Agnt transfrowy podmiot, który na zlcni towarzystwa funduszy inwstycyjnych m.in. prowadzi rjstry jdnostk uczstnictwa funduszy inwstycyjnych, prztwarza zlcnia i dyspozycj. Rozdział II. UMOWA 1. Umowy mogą być zawiran przz Dom Maklrski z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jdnostkami organizacyjnymi niposiadającymi osobowości prawnj, o il posiadają zdolność do czynności prawnych z zastrzżnim poniższych postanowiń. 2. Stroną Umowy mogą być małżonkowi, pod warunkim: a. złożnia przz małżonków wzajmngo upoważninia w okrsi obowiązywania Umowy do samodzilngo składania przz każdgo z małżonków wszlkich oświadczń woli związanych z Umową, b. aktywa stanowią wspólność majątkową małżńską. 3. Umowa winna zostać zawarta w formi pismnj pod rygorm niważności. 4. Dom Maklrski świadczy usługi maklrski w sposób rztlny i profsjonalny, zgodni z zasadami uczciwgo obrotu i zgodni z najlpij pojętymi intrsami jgo Klintów. 5. Przd zawarcim Umowy Dom Maklrski przkazuj Klintowi, przy użyciu trwałgo nośnika informacji lub poprzz zamiszczni na stroni intrntowj, szczgółow informacj dotycząc Domu Maklrskigo oraz usługi, która ma być świadczona na podstawi zawiranj Umowy. Informacj t zawirają w szczgólności: a. płną nazwę Domu Maklrskigo, b. oświadczni Domu Maklrskigo, ż posiada zzwolni oraz nazwę organu nadzoru, który wydał zzwolni na prowadzni działalności maklrskij, c. dan umożliwiając bzpośrdni kontakt Klinta z Domm Maklrskim, d. zakrs usług świadczonych przz Dom Maklrski,. wskazani języków, w których Klint moż kontaktować się z Domm Maklrskim i w którym sporządzan będą dokumnty oraz przkazywan informacj, f. sposoby i trminy komunikowania się Klinta z Domm Maklrskim oraz sposoby i trminy przkazywania zlcń do Firmy inwstycyjnj, g. wskazani szczgółowych zasad świadcznia usługi przyjmowania i przkazywania zlcń, na podstawi zawiranj Umowy, E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 3

4 h. wskazani podstawowych zasad wnosznia i załatwiania przz Dom Maklrski skarg Klintów składanych w związku z świadczoną przz Dom Maklrski usługą przyjmowania i przkazywania zlcń, i. wskazani podstawowych zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu intrsów, oraz informację, ż na żądani Klinta przkazan mogą mu zostać, przy użyciu trwałgo nośnika informacji lub za pośrdnictwm strony intrntowj Domu Maklrskigo, szczgółow informacj dotycząc tych zasad, j. opis ryzyka i kosztów związanych związanych z usługą przyjmowania i przkazywania zlcń. 6. Przd zawarcim Umowy, Dom Maklrski zwraca się do Klinta o przdstawini podstawowych informacji dotyczących poziomu widzy o inwstowaniu w zakrsi instrumntów finansowych oraz doświadcznia inwstycyjngo, nizbędnych do dokonania ocny, czy instrumnt finansowy będący przdmiotm ofrowanj usługi lub usługa maklrska, która ma być świadczona na podstawi zawiranj Umowy, są odpowidni dla dango Klinta, biorąc pod uwagę jgo indywidualna sytuację. Informacj t dotyczą: a. rodzajów usług maklrskich, transakcji i instrumntów finansowych, któr są znan Klintowi; b. charaktru, wilkości i częstotliwości transakcji instrumntami finansowymi dokonywanych przz Klinta oraz okrsu, w którym były dokonywan; c. poziomu wykształcnia, wykonywango obcni zawodu lub wykonywango poprzdnio, jśli jst to istotn dla dokonania ocny. 7. W clu wykonania obowiązków, o których mowa w pkt.6 Dom Maklrski jst uprawniony do wykorzystania informacji dotyczących Klinta lub potncjalngo Klinta, któr pozostają w jgo posiadaniu, o il informacj t są aktualn. 8. W przypadku, gdy na podstawi informacji otrzymanych od Klinta lub potncjalngo Klinta dotyczących poziomu widzy o inwstowaniu w zakrsi instrumntów finansowych oraz doświadcznia inwstycyjngo, Dom Maklrski ocni, ż instrumnt finansowy lub usługa ni są odpowidni dla Klinta, ostrzga go o powyższym. 9. W przypadku gdy Klint lub potncjalny Klint ni przdstawia informacji, o których mowa w pkt.6, lub jżli przdstawia informacj niwystarczając, Dom Maklrski ostrzga Klinta, ż unimożliwia to dokonani ocny, czy przwidziana usługa lub instrumnt finansowy są dla nigo odpowidni. 10. Dom Maklrski, dokonując ocny, czy usługa maklrska jst odpowidnia dla dango Klinta, opira się na informacjach przkazanych przz Klinta lub potncjalngo Klinta E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 4

5 zgodni z pkt.6, o il ni istniją obiktywn podstawy dla uznania, ż informacj t są niaktualn, nirztln lub nipłn. 11. Dom Maklrski ni dokonuj ocny, czy instrumnt finansowy będący przdmiotm ofrowanj usługi lub usługa maklrska, która ma być świadczona na podstawi zawiranj Umowy, są odpowidni dla dango Klinta, biorąc pod uwagę jgo indywidualna sytuację, o którj mowa w pkt.6, w przypadku gdy są spłnion łączni następując warunki: a. przdmiotm zlcń będą wyłączni niskomplikowan instrumnty finansow; b. Umowa jst zawirana z inicjatywy Klinta; c. Klint został ostrzżony przz Dom Maklrski, ż zawarci Umowy ni jst związan z obowiązkim, o którym mowa w pkt.6, i ż ni będzi korzystał z ochrony, jaką zapwnia Klintowi wypłnini przz firmę inwstycyjną obowiązku, o którym mowa w pkt.6; d. Dom Maklrski wypłnia wymogi związan z przciwdziałanim powstawaniu konfliktów intrsów. 12. Przz niskomplikowan instrumnty finansow, o których mowa w pkt. 11 lit.a), rozumi się: a. akcj dopuszczon do obrotu na rynku rgulowanym lub na równoważnym rynku w państwi, któr ni jst państwm członkowskim; b. obligacj lub inn dłużn papiry wartościow, któr ni mają wbudowango instrumntu pochodngo; c. jdnostki uczstnictwa funduszy inwstycyjnych, tytuły uczstnictwa funduszy zagranicznych i tytuły uczstnictwa funduszy inwstycyjnych otwartych z sidzibą w państwach nalżących do EOG oraz funduszy inwstycyjnych otwartych z sidzibą w państwach nalżących do OECD innych niż państwo członkowski lub państwo nalżąc do EOG oraz d. instrumnty finansow: 1) wobc których istnij, w sposób ciągły, możliwość zbycia, wykupu lub zralizowania w inny sposób wartości instrumntu po cni, która jst ogólni dostępna dla uczstników rynku i która jst cną rynkową lub cną podaną, lub zatwirdzoną przz systm wycny nizalżny od mitnta danych instrumntów finansowych, E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 5

6 2) z którymi ni są związan rzczywist lub potncjaln zobowiązania Klinta przkraczając koszt nabycia tych instrumntów, 3) co do których powszchni dostępn są informacj wyjaśniając ich charaktrystykę w sposób zrozumiały dla Klinta inn niż: 1) opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward na stopę procntową, inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst papir wartościowy, waluta, stopa procntowa, wskaźnik rntowności lub inny instrumnt pochodny, indks finansowy lub wskaźnik finansowy, któr są wykonywan przz dostawę lub rozliczni piniężn, 2) opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward na stopę procntową oraz inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst towar i któr są wykonywan przz rozliczni piniężn lub mogą być wykonan przz rozliczni piniężn wdług wyboru jdnj z stron, 3) opcj, kontrakty trminow, swapy oraz inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst towar i któr są wykonywan przz dostawę, pod warunkim, ż są dopuszczon do obrotu na rynku rgulowanym lub w altrnatywnym systmi obrotu, 4) nidopuszczon do obrotu na rynku rgulowanym ani w altrnatywnym systmi obrotu opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward oraz inn instrumnty pochodn, których instrumntm bazowym jst towar, któr mogą być wykonan przz dostawę, któr ni są przznaczon do clów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumntów finansowych, 5) instrumnty pochodn dotycząc prznosznia ryzyka krdytowgo, 6) kontrakty na różnicę, 7) opcj, kontrakty trminow, swapy, umowy forward dotycząc stóp pro-cntowych oraz inn instrumnty pochodn odnosząc się do zmian klimatycznych, stawk frachtowych, uprawniń do misji oraz stawk inflacji lub innych oficjalnych danych statystycznych, któr są wykonywan przz rozliczni piniężn albo mogą być wykonan przz rozliczni piniężn wdług wyboru jdnj z stron, a takż wszlkigo rodzaju inn instrumnty pochodn odnosząc się do E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 6

7 aktywów, praw, zobowiązań, indksów oraz innych wskaźników, któr wykazują właściwości innych pochodnych instrumntów finansowych. 13. Umowa ni jst zawirana z inicjatywy Klinta, jżli do jj zawarcia dochodzi w wyniku skirowania do Klinta zindywidualizowanych informacji o Domu Maklrskim, instrumntach finansowych, usłudz lub transakcji. 14. Zawirając Umowę Klint przdstawia, będący osobą fizyczną dokumnty stwirdzając jgo tożsamość, a nibędący osobą fizyczną aktualn dokumnty potwirdzając formę jgo działalności, w szczgólności odpis z właściwgo rjstru, dokumnty okrślając zasady rprzntacji Klinta, NIP, REGON, dokumnty tożsamości osób rprzntujących osobę prawną. Klint przdstawia takż inn dokumnty i dodatkow informacj w sposób wskazany przz Dom Maklrski, któr są wymagan Rgulaminami Domu Maklrskigo i przpisami prawa w tym Ustawą. 15. Dokumnty wystawion poza granicami Rzczpospolitj Polskij powinny być opatrzon Apostill wystawioną zgodni z konwncją Haską z dnia 5 paździrnika 1961r, albo poświadczon przz polską placówkę dyplomatyczną, placówkę konsularną, ż zostały sporządzon zgodni z prawm mijsca ich wystawinia. Dokumnty sporządzon w języku obcym powinny być na żądani Domu Maklrskigo prztłumaczon na język polski przz tłumacza przysięgłgo. 16. Klint ponosi płną odpowidzialność za podani swoich danych zgodnych z stanm faktycznym. 17. Klint zobowiązany jst do nizwłoczngo poinformowania Domu Maklrskigo na piśmi o zmiani danych podanych przy zawiraniu Umowy pod rygorm ujmnych skutków zanichania tgo obowiązku. 18. Zawarci Umowy oraz ralizację oświadczń woli Klinta, Dom Maklrski moż uzalżnić od przdstawinia dodatkowych informacji w sposób wskazany przz Dom Maklrski, któr są wymagan przpisami prawa, w szczgólności przpisami ustawy o przciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowgo wartości majątkowych pochodzących z nilgalnych lub niujawnionych źródł oraz o przciwdziałaniu finansowaniu trroryzmu. 19. Dom Maklrski moż wstrzymać zawarci Umowy albo ralizację oświadcznia woli Klinta do czasu uzupłninia przz Klinta brakujących informacji, których mowa w ninijszym rozdzial. 20. Każda z Stron moż rozwiązać Umowę z zachowanim 14 dniowgo okrsu wypowidznia. 21. Wypowidzni Umowy powinno być złożon na piśmi pod rygorm niważności. E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 7

8 22. W okrsi wypowidznia Dom Maklrski ni przrywa wykonywania czynności związanych z świadczoną usługą maklrską. 23. Umowa moż zostać rozwiązana bz zachowania okrsu wypowidznia w drodz porozuminia Stron z zachowanim formy pismnj pod rygorm niważności. 24. W przypadku rażącgo narusznia warunków Umowy lub Rgulaminu, każda z Stron moż jdnostronni rozwiązać Umowę bz zachowania okrsu wypowidznia. 25. Umowa wygasa z chwilą wykonania zlcnia lub w momnci utraty ważności zlcnia oraz w przypadku odstąpinia przz Klinta od złożnia zlcnia bz koniczności wypowiadania Umowy przz Klinta. Za odstąpini od złożnia zlcnia uznaj się brak złożnia przz Klinta zlcnia, w tym brak przlwu środków na wykonani zlcnia, przy zawiraniu Umowy lub bzpośrdnio po jj zawarciu. Rozdział III. PEŁNOMOCNICTWO 1. Klint moż ustanawiać płnomocników do działania w jgo iminiu wobc Domu Maklrskigo, w zakrsi ustalonym w płnomocnictwi, który w szczgólności moż objmować: składani wszlkich dyspozycji przwidzianych Umową i Rgulaminm, wypowidznim Umowy, uzyskiwanim dostępnych informacji. 2. Płnomocnik Klinta ni moż udzilać dalszych płnomocnictw, a Płnomocnik będący osobą prawną, moż udzilić dalszych płnomocnictw zatrudnionym przz sibi pracownikom, przy czym substytuci ni mogą udzilać dalszych płnomocnictw. 3. Odpowidzialność z tytułu podjętych przz płnomocnika Klinta czynności ponosi Klint. 4. Płnomocnictwo wygasa w dniu rozwiązania Umowy. Rozdział IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 1. Dom Maklrski świadczy usługi z dochowanim zasad nalżytj staranności, w sposób rztlny i profsjonalny, zgodni z zasadami uczciwgo obrotu oraz zgodni z najlpij pojętymi intrsami jj Klintów. 2. Dom Maklrski odpowiada za szkodę wynikającą z nizachowania tajmnicy zawodowj oraz za szkody powstał wskutk niwywiązywania się z obowiązków zawartych w Umowi i Rgulamini. 3. Dom Maklrski ni ponosi odpowidzialności za: E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 8

9 a. straty wynikając z zmiany cn Aktywów, b. straty wynikając z niwypłacalności mitntów, banków i domów maklrskich prowadzących Rachunki, c. straty powstał w wyniku niprzstrzgania przz Klinta zapisów Umowy lub Rgulaminu, d. niwykonania lub opóźninia w wykonaniu Umowy jżli niwykonani lub opóźnini w wykonaniu Umowy było następstwm okoliczności, za któr Dom Maklrski ni ponosi odpowidzialności albo wynikło z przyczyn lżących po stroni Klinta lub osób trzcich oraz w przypadku działania siły wyższj. 4. Klint powinin sprawdzić podpisywan dokumnty pod względm prawidłowości zawartych w nich danych i zawartych informacji. 5. Klint odpowiada za szkody wyrządzon w wyniku niprzstrzgania przz nigo zapisów Umowy lub Rgulaminu. Rozdział V. PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ 1. Dom Maklrski świadczy usługi przyjmowania i przkazywania zlcń nabycia lub zbycia instrumntów finansowych o których mowa w Rozdzial I pkt. 3 lit. i do Instytucji finansowych, na podstawi Umowy i ninijszgo Rgulaminu. 2. Dom Maklrski przyjmuj zlcnia zawirając w szczgólności: a. dan, ustalon z Klintm, umożliwiając jdnoznaczną idntyfikację Klinta; b. datę i czas wystawinia; c. rodzaj i liczbę instrumntów finansowych będących przdmiotm zlcnia; d. przdmiot zlcnia;. okrślni cny; f. oznaczni trminu ważności zlcnia; g. podpis Klinta lub jgo płnomocnika, w przypadku zlcnia w formi pismnj. 3. Dom Maklrski przyjmuj zlcnia bzpośrdnio w sidzibi Domu Maklrskigo lub inny sposób: drogą lktroniczną, faxm, tlfoniczni, jżli taki jst możliwy w myśl E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 9

10 Rgulacji Instytucji finansowych, do których kirowan jst zlcni do ralizacji. Sposób przyjmowania zlcń okrślony jst w Umowi. 4. Dom Maklrski potwirdza Klintowi przyjęci zlcnia, w sposób okrślony w Umowi. 5. Obowiązk potwirdznia Klintowi przyjęcia zlcnia, ni ma zastosowania do zlcń składanych za pośrdnictwm tlfonu. 6. Jżli w jdnym dokumnci zamiszczono więcj niż jdno zlcni, powinin on zawirać wyraźn okrślni liczby zlcń. W takim przypadku wystarczając jst złożni jdngo podpisu Klinta lub jgo płnomocnika. 7. Dom Maklrski przyjmuj i przkazuj zlcnia do właściwj Instytucji finansowj clm wykonania tgo zlcnia. 8. Klint zobowiązany jst wypłnić zlcni w taki sposób, by ni budziło żadnych wątpliwości co do woli Klinta i stanu faktyczngo. 9. Dom Maklrski moż odmówić przyjęcia zlcnia, co do którgo istnij wątpliwość odnośni jgo trści. 10. Przyjęt zlcnia przkazywan są do właściwj Instytucji finansowj nizwłoczni, w koljności ich przyjęcia. 11. Zlcnia dotycząc jdnostk uczstnictwa funduszy inwstycyjnych przkazywan są do właściwgo towarzystwa funduszy inwstycyjnych, zarządzającym funduszami inwstycyjnymi lub do inngo podmiotu wskazango przz towarzystwo funduszy inwstycyjnych (Agnt transfrowy). 12. Zlcnia innych instrumntów finansowych przkazywan są do Instytucji finansowj, która będzi wykonywała zlcnia Klinta. 13. Sposób przkazania zlcnia Klinta do właściwj Instytucji finansowj następuj zgodni z Rgulacjami Instytucji finansowj, do którj kirowan jst zlcni clm jgo ralizacji. 14. Dom Maklrski ni wryfikuj danych Klinta i trści zlcnia z informacjami, któr są w posiadaniu Instytucji finansowj, do którj kirowan są zlcnia. 15. W przypadku rozbiżności informacji posiadanych przz Instytucję finansową a informacjami zawartymi w zlcniu Instytucja finansowa, do którj kirowan jst zlcni moż ni wykonać zlcnia, informując o tym Klinta bzpośrdnio lub za pośrdnictwm Domu Maklrskigo. E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 10

11 16. Do czasu przkazania zlcnia przz Dom Maklrski do Instytucji finansowj, Klint moż modyfikować lub anulować zlcnia. Dotychczasow zlcnia tracą ważność. 17. Zlcnia wykonywan są zgodni z Rgulacjami przyjętymi w danj Instytucji finansowj. 18. Dom Maklrski, moż za zgodą Klinta, na zasadach okrślonych w Umowi, doprowadzić do zawarcia transakcji pomiędzy inwstorami poza rynkim zorganizowanym. Zgoda o którj mowa, moż być udzilona w formi ogólnj lub w odnisiniu do poszczgólnych transakcji. 19. Zlcni, o którym mowa w pkt. 18 moż ni zawirać wskazania cny lub liczby instrumntów finansowych będących przdmiotm zlcnia. Rozdział VI. SPOSÓB, TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI ORAZ ZAKRES TYCH INFORMACJI 1. Przd podpisanim Umowy Dom Maklrski przkazuj Klintowi informacj zgodni z pkt 5 Rozdziału II. 2. W trakci świadcznia usługi Dom Maklrski przkazuj Klintowi informacj w zakrsi wykonania zlcnia lub odrzucnia wykonania zlcnia, w sposób i trminach ustalonych w Umowi, drogą pismną lub drogą -mail. 3. Dom Maklrski moż ni przkazywać Klintowi informacji w zakrsi wykonania zlcnia lub odrzucnia wykonania zlcnia, jżli informacj taki przsyłan są przz Instytucję finansową, do którj przkazywan są zlcnia. 4. Dom Maklrski przkazuj Klintowi informacj dotycząc świadczonj na jgo rzcz usługi w sposób pismny, drogą -mail lub przz zamiszczni tych informacji na stroni intrntowj Domu Maklrskigo. 5. Forma i trminy przkazywania informacji o których mowa w pkt 4 okrślon są w Umowi. 6. W przypadku przkazywania informacji w sposób pismny, dotyczących świadczonj usługi, na wskazany przz Klinta adrs Dom Maklrski moż pobirać opłaty zgodni z Tablą opłat i prowizji, obowiązującą w Domu Maklrskim. 7. Korspondncja nadana przsyłką polconą do Klinta jst uznana za doręczoną w przypadku: a. nadania jj na adrs wskazany w Umowi, E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 11

12 b. ni podjęcia awiza w trmini. 8. Zmiana adrsu do korspondncji lub sposobu przkazywania Klintowi przz Dom Maklrski informacji dotyczących świadczonj na jgo rzcz usługi ni wymaga zmiany Umowy. 9. Klint zobowiązany jst do zapoznania się z korspondncją otrzymaną od Domu Maklrskigo, sprawdznia jj prawidłowości oraz w przypadku powstania wątpliwości nizwłoczngo ich zgłosznia, drogą wybraną w Umowi do kontaktu z Domm Maklrskim. 10. Podani przz Klinta swojgo adrsu poczty lktronicznj na potrzby świadcznia usług maklrskich traktuj się jako spłnini warunku posiadania rgularngo dostępu do Intrntu. Rozdział VII. OPŁATY I PROWIZJE 1. Firma inwstycyjna ni przyjmuj lub ni przkazuj, w związku z świadcznim usługi maklrskij, opłat, prowizji lub świadczń nipiniężnych, z wyłącznim: a. opłat, prowizji i świadczń nipiniężnych przyjmowanych od Klinta lub osoby działającj w jgo iminiu albo przkazywanych Klintowi lub osobi działającj w jgo iminiu; b. opłat lub prowizji nizbędnych dla świadcznia danj usługi maklrskij na rzcz Klinta; c. opłat, prowizji i świadczń nipiniężnych innych niż wskazan pod lit. a i b, pod warunkim ż: 1) informacja o tych opłatach, prowizjach lub świadczniach nipiniężnych, w tym o ich istoci i wysokości lub sposobi ustalania ich wysokości, została przkazana Klintowi przd zawarcim umowy o świadczni danj usługi maklrskij, 2) są on przyjmowan albo przkazywan w clu poprawinia jakości usługi maklrskij świadczonj przz firmę inwstycyjną na rzcz Klinta. 2. Przpisu pkt.1 lit. c. ppkt 1) ni stosuj się, gdy Dom Maklrski przkazuj Klintowi, przd zawarcim umowy o świadczni usługi maklrskij, ogóln zasady przyjmowania lub przkazywania opłat, prowizji i świadczń nipiniężnych innych niż wskazan w pkt.1 lit a. i b., pod warunkim ż informuj Klinta o możliwości przkazania, na jgo żądani, danych, o których mowa w pkt.1 lit. c. ppkt. 1). 3. Przpisy pkt. 1 lit c. oraz pkt. 2 stosuj się odpowidnio do opłat, prowizji i świadczń nipiniężnych, których możliwość przyjęcia lub przkazania zaistniała po zawarciu umowy o świadczni danj usługi maklrskij. E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 12

13 Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Przd podpisanim Umowy o przyjmowani im przkazywani zlcń Dom Maklrski musi uzyskać zgodę Klinta na proponowaną politykę ralizacji zlcnia. 2. Klint ma prawo składać skargi dotycząc ralizacji Umowy na warunkach okrślonych w Rgulamini rozpatrywania rklamacji, który stanowi załącznik do Umowy. 3. Dom Maklrski ma prawo dokonać zmian w Rgulamini. W przypadku zmiany rgulaminu Dom Maklrski doręcza Klintowi nowy Rgulamin w trmini 21 dni przd dnim wjścia w życi zminiongo Rgulaminu z poucznim o prawi wypowidznia Umowy z zachowanim okrsu wypowidznia, a rozwiązani Umowy następuj przd dnim wjścia w życi zmian. 4. W sprawach niurgulowanych w Rgulamini stosuj się przpisy Kodksu Cywilngo, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obroci instrumntami finansowymi i aktami wykonawczymi do tj Ustawy. 5. Rgulamin wchodzi w życi z dnim podjęcia. E F I X D O M M A K L E R S K I S. A. Strona 13

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny 1 1. Regulamin określa zasady świadczenia Klientom przez Bank Polska Kasa

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy;

c. Doradztwo inwestycyjne usługa maklerska opisana w art. 76 Ustawy; REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej.

- Jeśli dany papier charakteryzuje się wskaźnikiem beta równym 1, to premia za ryzyko tego papieru wartościowego równa się wartości premii rynkowej. Śrdni waŝony koszt kapitału (WACC) Spółki mogą korzystać z wilu dostępnych na rynku źródł finansowania: akcj zwykł, kapitał uprzywiljowany, krdyty bankow, obligacj, obligacj zaminn itd. W warunkach polskich

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SPORZĄDZANIA ANALIZ INWESTYCYJNYCH, ANALIZ FINANSOWYCH ORAZ INNYCH REKOMENDACJI O CHARAKTERZE OGÓLNYM W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi:

1. Przed podpisaniem Umowy Time AM przekazuje potencjalnemu Klientowi: Regulamin świadczenia przez Time Asset Management S.A. (dalej jako: Time AM ) usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin zarządzania konfliktami interesów w EFIX DOM MAKLERSKI S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ).

1. Nazwa firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem, : ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej ING TFI ). Informacja dotycząca ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz informacja na temat usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A

Erste Securities Polska S.A. INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A INFORMACJA O ERSTE SECURITIES POLSKA S.A 1 Niniejsza informacja skierowana jest do klientów detalicznych. Począwszy od maja 2015 r. ERSTE Securities Polska S.A. zaprzestał świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich

Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich Podstawowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego Secus Asset Management S.A. (Secus AM) oraz świadczonych usług maklerskich 1. NAZWA FIRMY Secus Asset Management Spółka Akcyjna, zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Spis treści

Regulamin. Spis treści REGULAMIN Spis treści Regulamin Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Tryb i warunki zawierania Umowy...5 Rozdział 3. Działanie przez pełnomocnika...8 Rozdział 4. Tryb składania, modyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TANIE-TKANINY-SKLEP.PL i n t R g u l a m i n s k l p u i n t r n t o w g o d o s t ę p n y j s t p o d a d r s m Rgulamin sklpu intrntowgo dostępny jst pod adrsm intrntowym: http://wwwtani-tkaniny-sklppl/rgulamin-sklpu-libiaz,p2html

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wyciąg z Regulaminu zarządzania konfliktem interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 337/2011 Zarządu Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31 lipca 2014 r. Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Historia zmian Uchwała Nr 138/2009 Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN I OPIS ZASAD PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus)

Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) Polityka klasyfikacji Klientów Secus Asset Management S.A. (Secus) 1 CEL POLITYKI 1. Celem niniejszej polityki jest określenie sposobów klasyfikacji Klientów Secus w zakresie świadczonych na ich rzecz

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FORMULARZE BANKOWE stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WYKAZ FORMULARZY BANKOWYCH TYTUŁ FORMULARZA Wynik oceny adekwatności grup instrumentów

Bardziej szczegółowo

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla klientów dotyczące Michael / Ström Dom Maklerski sp. z o.o. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r.

UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego. z dnia 22 kwietnia 2004 r. Dz.Urz.NBP.04.3.6 UCHWAŁA NR 20/2004 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski. (Dz. Urz. NBP

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Ogłoszenie z dnia 28 grudnia 2017 r. o zmianie statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niniejszym, Raiffeisen Bank Polska S.A. ogłasza o zmianach statutu REINO DEWELOPERSKI Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I

PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTÓW SATURN TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ORAZ UCZESTNIKÓW FUNDUSZY UTWORZONYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ SATURN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. 43-300 Bielsko-Biała ul. Stojałowskiego 27 REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA PRZEZ DOM MAKLERSKI BDM S.A. obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna Załącznik do Decyzji Nr 083/2015 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. dla umów zawartych do 25.10.2015 r. obowiązuje od 16.11.2015 r. dla umów zawartych od 26.10.2015 r. obowiązuje od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Strona 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZADZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy

Informacje dotyczące domu maklerskiego ING Securities S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy Informacje dotyczące domu maklerskiego S.A. i usług udzielane Klientowi przed zawarciem umowy 1. Nazwa domu maklerskiego Spółka Akcyjna w Warszawie 2. Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A.

Polityka klasyfikacji klienta w Dom Maklerski INC S.A. A. Cel polityki Celem Polityki Klasyfikacji Klienta jest zdefiniowanie sposobów klasyfikowania i reklasyfikacji Klientów w zakresie świadczonych na ich rzecz Usług maklerskich. B. Defninicje 1. Określenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W SKARBIEC TFI S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w EFIX DOM

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Umowa o świadczenie usług maklerskich Dnia.. Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NR zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy, Money Makers Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe

Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe Regulamin inwestowania przez osoby powiązane z Ventus Asset Management S.A. na ich rachunek w instrumenty finansowe 1 1. Niniejszy Regulamin określa szczególne warunki inwestowania przez osoby powiązane

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych

Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Obowiązuje od dnia 03 lutego 2014 roku Regulamin świadczenia usług maklerskich w zakresie funduszy inwestycyjnych otwartych Regulamin reguluje zasady przyjmowania i przekazywania przez Biuro Maklerskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Deutsche Banku Polska S.A. 1/10 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Biura Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA

Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA Polityka klasyfikacji klientów w Getin Noble Bank SA 1 Podstawy prawne i cel regulacji 1. Polityka klasyfikacji Klientów w Getin Noble Bank SA przygotowana została w oparciu o: a) postanowienia Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING. Warszawa, styczeń 2017 r.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING. Warszawa, styczeń 2017 r. PROCEDURA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW PRZEZ PRIVATE WEALTH CONSULTING Warszawa, styczeń 2017 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zasady rozpatrywania reklamacji składanych przez

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu nr 38/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Raport bieżący nr 38 z dnia 03.07.2014 r. Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni Będzin Spółka Akcyjna na dzień 31.07.2014 r. Treść raportu : OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 3,426,430.89 4,058,402.35 1. Lokaty 3,426,430.89 4,058,402.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Załącznik nr 2 do zarządznia nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządznia 00 Organy

Bardziej szczegółowo