PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

2 . CELE GŁÓWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięci co najmnij następujących clów ogólnych kształcnia zawodowgo: Clm kształcnia zawodowgo jst przygotowani uczących się do życia w warunkach współczsngo świata, wykonywania pracy zawodowj i aktywngo funkcjonowania na zminiającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcni zawodow oraz sposób ich ralizacji są uwarunkowan zmianami zachodzącymi w otoczniu gospodarczo społcznym, na któr wpływają w szczgólności: ida gospodarki opartj na widzy, globalizacja procsów gospodarczych i społcznych, rosnący udział handlu międzynarodowgo, mobilność gograficzna i zawodowa, now tchniki i tchnologi, a takż wzrost oczkiwań pracodawców w zakrsi poziomu widzy i umijętności pracowników. W procsi kształcnia zawodowgo ważn jst intgrowani i korlowani kształcnia ogólngo i zawodowgo, w tym doskonalni komptncji kluczowych nabytych w procsi kształcnia ogólngo, z uwzględninim niższych tapów dukacyjnych. Odpowidni poziom widzy ogólnj powiązanj z widzą zawodową przyczyni się do podnisinia poziomu umijętności zawodowych absolwntów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapwni im możliwość sprostania wyzwaniom zminiającgo się rynku pracy. W procsi kształcnia zawodowgo są podjmowan działania wspomagając rozwój każdgo uczącgo się, stosowni do jgo potrzb i możliwości, z szczgólnym uwzględninim indywidualnych ściżk dukacji i kariry, możliwości podnosznia poziomu wykształcnia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobigania przdwczsnmu kończniu nauki. Elastycznmu ragowaniu systmu kształcnia zawodowgo na potrzby rynku pracy, jgo otwartości na uczni się przz cał życi oraz mobilności dukacyjnj i zawodowj absolwntów ma służyć wyodrębnini kwalifikacji w ramach poszczgólnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowgo.. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Program nauczania dla zawodu pikarz uwzględnia aktualny stan widzy o zawodzi z szczgólnym zwrócnim uwagi na now tchnologi i najnowsz koncpcj nauczania. Program uwzględnia takż zapisy zadań ogólnych szkoły i umijętności zdobywanych w trakci kształcnia w szkol ponadgimnazjalnj umiszczonych w podstawach programowych kształcnia ogólngo, w tym: ) umijętność zrozuminia, wykorzystania i rflksyjngo prztworznia tkstów, prowadząca do osiągnięcia własnych clów, rozwoju osobowgo oraz aktywngo uczstnictwa w życiu społczństwa; ) umijętność wykorzystania narzędzi matmatyki w życiu codzinnym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matmatycznym; 3) umijętność wykorzystania widzy o charaktrz naukowym do idntyfikowania i rozwiązywania problmów, a takż formułowania wniosków opartych na obsrwacjach mpirycznych dotyczących przyrody lub społczństwa; 4) umijętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umijętność sprawngo posługiwania się nowoczsnymi tchnologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6) umijętność wyszukiwania, slkcjonowania i krytycznj analizy informacji; 7) umijętność rozpoznawania własnych potrzb dukacyjnych oraz ucznia się;

3 8) umijętność pracy zspołowj. W programi nauczania dla zawodu pikarz uwzględniono powiązania z kształcnim ogólnym polgając na wczśnijszym osiąganiu fktów kształcnia w zakrsi przdmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcnia w zawodzi. Dotyczy to przd wszystkim takich przdmiotów jak: matmatyka, chmia, a takż podstawy przdsiębiorczości i dukację dla bzpiczństwa. Z przdmiotu matmatyka podbudową do kształcnia w zawodzi istotn są umijętności wykonywania działań na liczbach wymirnych, stosowania obliczń procntowych i rachunku prawdopodobiństwa oraz rozwiązywania równań, przdstawinia liczb rzczywistych w różnych postaciach (np. ułamka zwykłgo, ułamka dzisiętngo okrsowgo, z użycim symboli pirwiastków, potęg). Z przdmiotu chmia podbudowę do kształcnia w zawodzi stanowią trści nauczania dotycząc substancji i ich właściwości, powitrza i innych gazów, wody i roztworów wodnych, kwasów, zasad i soli, pochodnych węglowodorów, substancji chmicznych o znaczniu biologicznym, chmii środków czystości, chmii wspomagającj nasz zdrowi oraz chmii opakowań i odziży. Z przdmiotu podstawy przdsiębiorczości podbudową do kształcnia w zawodzi są zagadninia dotycząc komunikacji i podjmowania dcyzji, zasad funkcjonowania gospodarki i przdsiębiorstwa, planowania własnj kariry zawodowj oraz stosowania zasad tycznych w biznsi. Z przdmiotu dukacja dla bzpiczństwa istotn dla kształcnia jst przygotowani do działania ratowniczgo i nabyci umijętności udzilania pirwszj pomocy. 3. INFORMACJA O ZAWODZIE PIEKARZ Pikarz swoją pracę wykonuj w zakładzi pikarskim. Do jgo głównych zadań nalży dostarczni na rynk piczywa o dobrj jakości oraz wysokich walorach zdrowotnych. Aby otrzymać dobrj jakości piczywo musi zadbać o surowc najlpszj jakości, a następni przchować j w odpowidnich warunkach. Potm z tych surowców wytwarza ciasta na różn rodzaj piczywa, kształtuj wyroby, wypika z zachowanim zasad bzpiczństwa zdrowotngo żywności oraz przygotowuj do sprzdaży. 4. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Pikarstwo nalży do gałęzi gospodarki, w którj poszukiwani są fachowcy o wysokich kwalifikacjach. Rynk pracy oczkuj na profsjonalni wyszkolonych pikarzy, których zaangażowani oraz fachowość przyczyni się do uzyskania na rynku piczywa o pożądanych walorach smakowych i zdrowotnych. Analiza intrntowych ofrt pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj. Pl wykazała, ż na rynku pracy poszukiwani są pracownicy o kwalifikacjach pikarza z znajomością tradycyjnych tchnologii wytwarzania. Duż zapotrzbowani na pikarzy jst równiż w krajach Unii Europjskij. 5. POWIĄZANIA ZAWODU PIEKARZ Z INNYMI ZAWODAMI

4 Podział zawodów na kwalifikacj czyni systm kształcnia lastycznym, umożliwiającym uczącmu się uzupłniani kwalifikacji stosowni do potrzb rynku pracy, własnych potrzb i ambicji. Wspóln kwalifikacj mają zawody kształcon na poziomi zasadniczj szkoły zawodowj i tchnikum, np.: dla zawodu pikarza wyodrębniona została kwalifikacja T.3., która stanowi podbudowę kształcnia w zawodzi tchnik tchnologii żywności. Inną grupą wspólnych fktów dotyczących obszaru zawodowgo są fkty stanowiąc podbudowę kształcnia w zawodach okrślon kodm. Umijętności stanowiąc podbudowę do kształcnia w zawodach: oprator maszyn i urządzń przmysłu spożywczgo, pikarz, cukirnik, wędliniarz, tchnik tchnologii żywności, tchnik prztwórstwa mlczarskigo. 6. CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PIEKARZ Absolwnt szkoły kształcącj w zawodzi pikarz powinin być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: ) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów pikarskich; ) sporządzania półproduktów pikarskich; 3) dzilnia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby pikarski; 4) przprowadzania rozrostu oraz wypiku piczywa;

5 5) obsługiwania maszyn i urządzń stosowanych w produkcji wyrobów pikarskich. Do wykonywania zadań zawodowych nizbędn jst osiągnięci fktów kształcnia okrślonych w podstawi programowj kształcnia w zawodzi pikarz: fkty kształcnia wspóln dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ), fkty kształcnia wspóln dla zawodów w ramach obszaru turystyczno gastronomiczngo stanowiąc podbudowę do kształcnia w zawodzi, fkty kształcnia właściw dla kwalifikacji wyodrębnionj w zawodzi T.3. Produkowani wyrobów pikarskich. Kształcni zgodni z opracowanym programm nauczania pozwoli na osiągnięci wyżj wyminionych clów kształcnia. PIEKARZ symbol cyfrowy zawodu 7504 Lp. Przdmiot Klasa Stopiń I II III Ogółm. Tchnika w produkcji pikarskij Tchnologi produkcji pikarskij Działalność gospodarcza w prztwórstwi spożywczym Język obcy w produkcji pikarskij 0 0 Razm

6 .Tchnika w producji pikarskij.bhp w zakładzi spożywczym. Maszyny i urządznia.bhp w zakładzi spożywczym Symbol fktu Nr fktu Efkt Kształcnia Uczń (). Stosuj przpisy prawa dotycząc produkcji wyrobów spożywczych Uszczgółowion fkty kształcnia Uczń okrśla rodzaj aktów prawnych obowiązujących produkcji wyrobów spożywczych (). stosuj przpisy prawa w zakładzi prztwórstwa spożywczgo BHP (). Rozróżnia pojęcia związan z wyjaśnia zasady ochrony przciwpożarowj,higiny pracy i Tmatyka zajęć lkcyjnych.podstawow akty prawn obowiązując w produkcji wyrobów spożywczych. Podstawow akty prawn obowiązując w produkcji wyrobów spożywczych 3.Zasady ochrony przciwpożarowj Lic zba go dz. Forma zajęć lkcyjn ych ćwiczni ćwiczni wykład T U R N U S U W A G I

7 bzpiczństwm i higiną pracy,ochrona przciwpożarową, ochroną środowiska i rgonomią ochrony środowiska obowiązując w zakładach prztwórstwa spożywczgo 4 5.Zasady higiny pracy i ochrony środowiska obowiązując w zakładach spożywczych. Wykład ćwiczni BHP (). wyjaśnia zasady rgonomii 6 7.Zasady rgonomii w zakładzi spożywczym ()3. rozróżnia środki gaśnicz 8.Środki gaśnicz i ich charaktrystyka (). 9 0.Instytucj i służby (). działając w zakrsi ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsc Rozróżnia zadania i uprawninia instytucji oraz służb działających w zakrsi ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsc BHP (3). Okrśla i prawa obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakrsi bzpiczństwa i higiny pracy wskazuj instytucj oraz służby działając w zakrsi ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsc charaktryzuj zadania i uprawninia instytucji oraz służb działających w zakrsi ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsc rozpoznaj prawa i obowiązki pracownika w zakrsi bzpiczństwa i higiny pracy (3). rozpoznaj prawa i obowiązki pracodawcy zakrsi bzpiczństwa i higiny pracy (3)3. ocnia skutki niprzstrzgania praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.charaktrystyka zadań i uprawniń tych służb..prawa i obowiązki pracownika w zakrsi bzpiczństwa higiny pracy 3.Prawa i obowiązki pracodawcy w zakrsi bzpiczństwa higiny pracy 4.Rola praw i obowiązków pracownika i pracodawcy Wykład Wykład ćwiczni ćwiczni Ćwiczn i ćwiczni wykład

8 BHP (4). (4). BHP (5). (5). Przwiduj zagrożnia dla zdrowia i życia człowika oraz minia i środowiska związan z wykonywanim zadań zawodowych Okrśla zagrożnia związan z występowanim szkodliwych czynników w środowisku pracy rozpoznaj zagrożnia dla zdrowia i życia pracownika oraz minia i środowiska w zakładach prztwórstwa spożywczgo ustala sposoby zapobigania zagrożniom zdrowia i życia związanym z praca w zakładach prztwórstwa spożywczgo idntyfikuj zagrożnia występując przy obsłudz maszyn i urządzń w zakładach prztwórstwa spożywczgo okrśla mtody zapobigania zagrożniom występującym przy obsłudz maszyn i urządzń w zakładach prztwórstwa spożywczgo 5 6.Zagrożnia dla zdrowia i życia pracownika oraz minia i środowiska w zakładzi spożywczym 7 8.Zagrożnia występując przy obsłudz maszyn i urządzń w przmyśl spożywczym 9. Sposoby zapobigania zagrożniom wykład Wykład ćwiczni BHP (6). (6). BHP (7). (7). Okrśla skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowika Organizuj stanowisko pracy zgodni z obowiązującymi wymaganiami rgonomii,przpisami bzpiczństwa i higiny pracy,ochrony przciwpożarowj i ochrony środowiska idntyfikuj czynniki szkodliw dla organizmu człowika występując przy produkcji prztworów spożywczych dokonuj analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm pracownika zakładu prztwórstwa spożywczgo dokonuj analizy wymagań z rgonomii, przpisów bzpiczństwa higiny pracy,ochrony przciwpożarowj i ochrony środowiska związanj z organizacją stanowisk pracy stosuj zasady rgonomii i przpisy bzpiczństwa i higiny pracy,ochrony przciwpożarowj i ochrony środowiska podczas planowania stanowisk pracy 0.Czynniki szkodliw dla organizmu człowika występując przy produkcji pikarskij 3.Organizacja stanowisk pracy zgodni z obowiązującymi wymaganiami rgonomii, przpisami bzpiczństwa i higiny pracy Wykład ćwiczni Wykład Ćwiczn i

9 BHP (8). Stosuj środki ochrony indywidualnj i zbiorowj podczas wykonywanych zadań zawodowych 4.Srodki ochrony indywidualnj i zbiorowj 5.Zadania środków ochrony indywidualnj i zbiorowj. ćwiczni BHP (9). (9). Przstrzga zasad bzpiczństwa i higiny pracy oraz stosuj przpisy prawa dotycząc ochrony przciwpożarowj i ochrony środowiska BHP (0). Udzila pirwszj pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożnia zdrowia i życia dokonuj analizy przpisów i zasad bzpiczństwa i higiny pracy oraz przpisów ochrony przciwpożarowj i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych w zakładzi prztwórstwa spożywczgo stosuj zasady bzpiczństwa i higiny pracy oraz przpisy ochrony przciwpożarowj i ochrony środowiska podczas prac w zakładzi prztwórstwa spożywczgo idntyfikuj stan zagrożnia zdrowia i życia pracownika zakładu prztwórstwa spożywczgo udzila pirwszj pomocy w stanach zagrożnia życia i zdrowia 6 7.Zapobigani zagrożniom życia i zdrowia w zakładzi pikarskim 8.Udzilani pirwszj pomocy w stanach zagrożnia zdrowia i życia Wykład Ćwiczn i (6). Intrprtuj rysunki tchniczn i schmaty maszyn i urządzń stosowanych w rozróżnia lmnty rysunku tchniczngo 9 30.Formaty arkuszy, rodzaj linii oraz lmnty graficzn Wykład Ćwiczn i

10 produkcji wyrobów spożywczych 3.Rzutowani prostokątn 3.Uproszcznia rysunkow i rysunki schmatyczn rysunki wykonawcz i złożniow Ćwiczn i Wykład (6). rysuj lmnty maszyn i urządzń 35.Przkroj i kłady Wymiarowani lmnty wymiarowania (6)3. rysuj schmaty linii tchnologicznych 38.Szkicowani figur płaskich (7). (7). (7)3. Rozróżnia części oraz zspoły maszyn i urządzń charaktryzuj części maszyn i urządzń rozpoznaj części i zspoły w maszynach i urządzniach stosowanych w zakładach prztwórstwa spożywczgo okrśla przznaczni części maszyn Charaktrystyka przkładni zębatych 4 4.Charaktrystyka przkładni cięgnowych Sprzęgła i ich charaktrystyka 45.Hamulc i ich charaktrystyka Osi,wały łożyskacharaktrystyka. Wykład Ćwiczn i ćwiczni Wykład Wykład Wykład Wykład (8). Rozróżnia maszyny i klasyfikuj maszyny i urządznia do Maszyny i Wykład

11 (8). (8)3. urządznia stosowan w produkcji wyrobów spożywczych (9). Posługuj się instrukcjami obsługi maszyn stosowanych w produkcji oraz dokumntacja tchnologiczną produkcji spożywczj rozpoznaj lmnty budowy maszyn i urządzń przmysłu spożywczgo okrśla zastosowani maszyn i urządzń stosowanych w zakładach prztwórstwa spożywczgo wyjaśnia znaczni dokumntacji tchnicznj maszyn i urządzń (9). wyjaśnia zasady obsługi maszyn i urządzń na podstawi dokumntacji tchniczno ruchowj urządznia do produkcji spożywczj. 50.Elmnty budowy maszyn i urządzń. 5 5.Klasyfikacja maszyn stosowanych w prztwórstwi spożywczym 53.Dokumntacja tchniczno ruchowa maszyn i urządzń(dtr) Obsługa maszyn i urządzń na podstawi dokumntacji tchniczno ruchowj( DTR) Wykład Ćwiczn i Wykład ćwiczni (9)3. planuj czynności związan z obsługą i konsrwacją maszyn i urządzń w zakładach prztwórstwa spożywczgo 56.Obsługa i konsrwacja maszyn Instalacj lktryczn ćwiczni (0). klasyfikuj instalacj nizbędn w 57.Klasyfikacja instalacji (0). (0)3. zakładach prztwórstwa spożywczgo dokonuj analizy zastosowania poszczgólnych instalacji tchnicznych charaktryzuj instalacj tchniczn stosowan w zakładach prztwórstwa spożywczgo Instalacj wodn i kanalizacyjn Wykład ćwiczni Wykład ćwiczni

12 (). (). Rozpoznaj urządznia do uzdatniania wody,oczyszczania ścików powitrza oraz urządznia nrgtyczn (). Posługuj się aparaturą kontrolną pomiarowo stosowaną w prztwórstwi spożywczym rozróżnia urządznia do uzdatniania wody, oczyszczania ścików i powitrza oraz urządznia nrgtyczn charaktryzuj urządznia do uzdatniania wody,oczyszczania ścików i powitrza oraz urządznia nrgtyczn klasyfikuj aparaturę kontrolną pomiarową stosowaną w zakładach prztwórstwa spożywczgo (). charaktryzuj mtody pomiarów wykonan za pomocą aparatury kontrolno pomiarowj ()3. dobira aparaturę kontrolnopomiarową do mirzongo paramtru ()4. odczytuj paramtry na aparaturz kontrolno pomiarowj T.3 (6). Posługuj się sprzętm i aparaturą kontrolną pomiarową stosowaną klasyfikuj aparaturę kontrolnapomiarową stosowaną w magazynach 6.Instalacj wntylacyjn 63.Instalacj klimatyzacyjn 64.Charaktrystyka instalacji tchnicznych stosowanych w zakładzi Urządznia do uzdatniania wody i oczyszczania ścików 67.Urządznia do oczyszczania powitrza oraz urządznia nrgtyczn 68.Klasyfikacja aparatury kontrolno pomiarowj 69.Charaktrystyka mtod pomiarów 70.Dobór aparatury pomiarowj 7Czytani paramtrów z aparatury kontrolno pomiarowj 7.Aparatura kontrolno pomiarowa w magazynach ćwiczni ćwiczni Ćwiczn i Wykład Ćwiczn i Ćwiczn i Ćwiczn i Ćwiczn i

13 w magazynach (6). dobira aparaturę kontrolnąpomiarowa do magazynu (6)3. odczytuj paramtry na aparaturz kontrolno pomiarowj w magazyni (6)4. porównuj wyniki z obowiązującymi procdurami 73.Wybór aparatury kontrolno pomiarowj 74.Czytani paramtrów z aparatury. 75.Porównywani wyników odczytu i obowiązując procdury Ćwiczn i Ćwiczn i wykład T.3 (0). Dobira maszyny i urządznia do przygotowania surowców i sporządzania,dzilnia i formowania ciasta klasyfikuj maszyny i urządznia do przygotowania surowców 76.Urządznia transportow Urządznia transportow, czyszcząc i dozując do mąki. Wykład Dozatory do wody i innych płynnych dodatków Wykład Wykład I 80godz T.3 (0). klasyfikuj maszyny i urządznia do sporządzania ciast 8.Klasyfikacja maszyn i urządzń do sporządzania ciast 8.Dziż. 83Klasyfikacja wybranych misiark o działaniu okrsowym Wyklad

14 84.Misiarki z misiłm widlcowym 85.Misiarki z misiłm spiralnym i ztowym 86.Misiarki z misiłm dwustożkowym Misiarki o działaniu ciągłym. T.3 (0)3. klasyfikuj maszyny i urządznia do 89.Wywrotnic do dziżzwykł (0)4. i podnosząc (0)5. 90.Klasyfikacja urządzń (0)6. do dzilnia i formowania formowania ciast rozróżnia lmnty budowy maszyn i urządzń do przygotowania surowców i sporządzania,dzilnia i formowania ciast charaktryzuj zasady działania maszyn i urządzń do przygotowania surowców sporządzania,dzilnia i formowania ciast rozróżnia maszyny i urządznia do przygotowania surowców i sporządzania,dzilnia i formowania ciast 9 9.Budowa i klasyfikacja dzilark do ciasta Rodzaj dzilarko zaokrąglark. Wykład wykład Wykład 95.Dzilarki prasując 96. Tłokowa dzilarko zaokrąglarka o działaniu ciągłym 97.Zaokrąglarka dwutaśmowa

15 T.3 3(8). 3(8). 3(8)3. 3(8)4. Rozróżnia pic pikarski klasyfikuj pic pikarski rozróżnia lmnty budowy piców pikarskich charaktryzuj zasadę działania piców pikarskich dobira pic pikarski do wypikango asortymntu pikarskigo 98.Zaokrąglarka stożkowa zasada działania Bagiciarki, rogalikarki, wydłużarki 0.Charaktrystyka i budowa znakownic Wykład wykład 0.Komory rozrostow. 03.Wózki rozrostow Pic pikarski i wykład ich klasyfikacja 06. Pic pikarski i ich wykład klasyfikacja 07.Pic komorow o niruchomych trzonach.. 08.Pic cyklotrmiczn półkow 09.Obrotow pic wózkow. 0.Pic cyklotrmiczn taśmow.pic cyklotrmiczn taśmow..pic ciśniniow.

16 3.Charaktrystyka linii do produkcji chlba T.3. 4(4). Dobira urządznia do rozróżnia urządznia do 4.Urządznia do 4(4). konfkcjonowania konfkcjonowania piczywa konfkcjonowania 4(4)3. piczywa. rozróżnia lmnty budowy urządzń piczywa do konfkcjonowania 5. Urządznia do dobira urządznia do konfkcjonowania konfkcjonowango wyrobu piczywa 6.Dobór urządzń do konfkcjonowania. KPS (4). Jst otwarty na zmiany. analizuj zmiany zachodząc w branży 7.Analiza zmian zachodzących w branży. (4). wykazuj się otwartością na zmiany (6). Aktualizuj widzę i doskonali umijętności przjawia gotowość do ciągłgo ucznia się i doskonalnia zawodowgo zawodow. wykorzystuj różn żródła informacji w clu doskonalnia umijętności zawodowych (0). Współpracuj w zspol doskonali swoj umijętności komunikacyjn (0). Razm kl I + kl II godz uwzględnia opini i pomysły innych członków zspołu 8.Otwartość do stosowania nowych mtod i tchnik w pracy 9.Uczni się i doskonalni zawodow. 0.Korzystani z różnych źródł informacji..doskonalni umijętności komunikacyjnych.charaktrystyka opinii i pomysłów członków zspołu wykład Ćwiczn ia ćwiczni a

17 Planowan zadani: Zbirani i slkcjonowani informacji dotyczących wymagań sanitarnych w stosunku do nowgo pracownika zakładu pikarskigo. Przprowadź analizę wymagań w zakrsi higiny pracy dla nowgo pracownika zatrudniango do zakładu pikarskigo. Informacj zbirz w tabli i krótko j scharaktryzuj, zwracając uwagę, czy Twoj warunki zdrowotn pozwalają na pracę w tym zawodzi. Zadani wykonaj samodzilni korzystając z dostępnych informacji intrntowych. Opracowan zadani przdstawisz na forum klasy oraz przkaższ w postaci wydruku do ocny. Warunki osiągania fktów kształcnia w tym środki dydaktyczn, mtody, formy organizacyjn Zajęcia powinny być prowadzon w pracowni, wyposażonj w: stanowiska komputrow (jdno stanowisko dla jdngo ucznia) z pakitm programów biurowych, drukarki (po jdnym urządzniu na cztry stanowiska), stanowisko komputrow dla nauczycila z drukarką, z skanrm oraz z projktorm multimdialnym. Środki dydaktyczn Akty prawn dotycząc bzpiczństwa i higiny pracy w zakładach spożywczych. Czasopisma branżow, katalogi, filmy i przntacj multimdialn dotycząc obowiązujących przpisów ochrony przciwpożarowj, higiny pracy i ochrony środowiska obowiązując w zakładach spożywczych. Środki ochrony indywidualnj. Zalcan mtody dydaktyczn W dzial programowym BHP w zakładzi spożywczym powinny być kształtowan umijętności analizowania i slkcjonowania informacji z zakrsu bzpicznj i higinicznj pracy w zakładach spożywczych. W clu osiągnięcia założonych clów zalca się stosowani mtod aktywizujących. Dominującymi mtodami powinny być mtoda ćwiczń lub mtoda tkstu przwodnigo. Formy organizacyjn Zajęcia powinny być prowadzon z wykorzystanim formy organizacyjnj pracy uczniów: indywidualnj zróżnicowanj. Propozycj krytriów ocny i mtod sprawdzania fktów kształcnia Sprawdzani fktów kształcnia będzi przprowadzon na podstawi przntacji oraz sporządzongo opracowania. W ocni nalży uwzględnić następując krytria ogóln: zawartość mrytoryczna (bzbłędna dcyzja), sposób przntacji (czytlność), wydruk opracowania. Do ocny osiągnięć dukacyjnych uczących się można równiż zaproponować przprowadzni tstu wilokrotngo wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniając: dostosowani warunków, środków, mtod i form kształcnia do potrzb ucznia dostosowani warunków, środków, mtod i form kształcnia do możliwości ucznia Planowan zadani: Opracowani schmatu linii tchnologicznj produkcji piczywa zgodni z opism. Znając urządznia występując w pikarni zstaw j w linię tchnologiczną do produkcji chlba podłużngo. Linię tę narysuj na przygotowanym papirz rysunkowym w postaci schmatu. W pracy moższ korzystać z zasobów intrntowych oraz plansz, podręczników i innych pomocy dydaktycznych. Opracowan zadani przdstawisz na forum klasy oraz przkaższ w postaci rysunku do ocny. Warunki osiągania fktów kształcnia w tym środki dydaktyczn, mtody, formy organizacyjn Zajęcia powinny być prowadzon w pracowni, wyposażonj w: stanowiska komputrow (jdno stanowisko dla jdngo ucznia) z pakitm programów biurowych, drukarki (po jdnym urządzniu na cztry stanowiska), stanowisko komputrow dla nauczycila z drukarką, z skanrm oraz z projktorm multimdialnym. Środki dydaktyczn Przybory rysunkow. Plansz z maszynami i urządzniami stosowan w przmyśl spożywczym. Aparatura kontrolno pomiarowa. Modl części maszyn oraz maszyn i urządzń pikarskich. Dokumntacja tchniczno ruchowa maszyn i urządzń. Zstawy ćwiczń, pakity dukacyjn dla uczniów.

18 Czasopisma branżow, katalogi, filmy i przntacj multimdialn dotycząc rysunku tchniczngo, części maszyn, maszyn i urządzń stosowanych w przmyśl spożywczym. Zalcan mtody dydaktyczn Dział Maszyny i urządznia wymaga stosowania aktywizujących mtod kształcnia, z szczgólnym uwzględninim mtody ćwiczń, tkstu przwodnigo, mtody przypadków, mapy myśli, dyskusji dydaktycznj. Mtody t pozwolą na osiągnięci założonych clów kształcnia. Formy organizacyjn Zajęcia powinny być prowadzon z wykorzystanim formy organizacyjnj pracy uczniów: indywidualnj zróżnicowanj. Propozycj krytriów ocny i mtod sprawdzania fktów kształcnia Sprawdzani fktów kształcnia będzi przprowadzon na podstawi przntacji oraz sporządzongo opracowania. W ocni nalży uwzględnić następując krytria ogóln: zawartość mrytoryczna (koljność zstawionych maszyn i urządzń w lini tchnologiczną), sposób przntacji (czytlność), rysunk schmatu linii tchnologicznj. Do ocny osiągnięć dukacyjnych uczących się można równiż zaproponować przprowadzni tstu wilokrotngo wyboru. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniając: dostosowani warunków, środków, mtod i form kształcnia do potrzb ucznia dostosowani warunków, środków, mtod i form kształcnia do możliwości ucznia

19 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W ZAWODZIE PIEKARZ Symbol cyfrowy: 7504 Nr programu: 7504, PIEKARZ/0 Typ programu - turnusy zawodow Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Kowziu / Edyta Trzaska Wchodzi w życi sukcsywni z dnim 0 wrzśnia 0r.

20 PIEKARZ74(0)/SZ/MEN/ Ramowy plan nauczania z tortycznych przdmiotów zawodowych dla zawodu pikarz w Ośrodku Doskonalnia i Dokształcania Zawodowgo w Łomży Lp. Przdmiot Klasa - Stopiń I II III Ogółm. Tchnika w produkcji pikarskij Tchnologi produkcji pikarskij Działalność gospodarcza w prztwórstwi spożywczym Język obcy w produkcji pikarskij 0 0 Razm T.3. Kwalifikacja Produkcja wyrobów pikarskich Symbol zawodu Zawód Elmnty wspóln 7504 Pikarz BHP PDG JOZ KPS

21 . CELE SZCZEGÓŁOWE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PIEKARZ Absolwnt szkoły kształcącj w zawodzi pikarz powinin być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: ) przygotowywania surowców do produkcji wyrobów pikarskich; ) sporządzania półproduktów pikarskich; 3) dzilnia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby pikarski; 4) przprowadzania rozrostu oraz wypiku piczywa; 5) obsługiwania maszyn i urządzń stosowanych w produkcji wyrobów pikarskich. Do wykonywania zadań zawodowych nizbędn jst osiągnięci fktów kształcnia okrślonychw podstawi programowj kształcnia w zawodzi pikarz: fkty kształcnia wspóln dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ), fkty kształcnia wspóln dla zawodów w ramach obszaru turystyczno gastronomiczngo stanowiąc podbudowę do kształcnia w zawodzi, fkty kształcnia właściw dla kwalifikacji wyodrębnionj w zawodzi T.3. Produkowani wyrobów pikarskich. Kształcni zgodni z opracowanym programm nauczania pozwoli na osiągnięci wyżj wyminionych clów kształcnia. Kwalifikacja:. Tchnologi produkcji pikarskij 46 godzin.. Podstawy tchnologii spożywczj 98 godzin.. Charaktrystyka surowców pikarskich i piczywa godzin.3. Produkcja wyrobów pikarskich 6 godzin.. Podstawy tchnologii spożywczj 98

22 Symbol fktu Numr fktu i fkt kształcnia ) stosuj przpisy prawa dotycząc produkcji wyrobów spożywczych ) stosuj przpisy prawa dotycząc produkcji wyrobów spożywczych ) okrśla wartość odżywczą produktów spożywczych; ) okrśla wartość odżywczą produktów spożywczych; Uszczgółowion fkty kształcnia (). okrślić rodzaj aktów prawnych obowiązujących w produkcji wyrobów spożywczych (). zastosować przpisy prawa w zakładzi prztwórstwa spożywczgo (). sklasyfikować składniki żywności (). scharaktryzować składniki żywności Tmatyka zajęć lkcyjnych Lkcja organizacyjna Pojęcia normy i normalizacji Rodzaj norm Przpisy prawn obowiązując w produkcji pikarskij Cl stosowania norm Normalizacja w Polsc i na świci Rcptury pikarski znaczni zastosowani Budowa rcptury pikarskij Analiza przykładowych rcptur Tok postępowania w czasi opracowywania rcptury pikarskij Klasyfikacja składników żywności Znaczni poszczgólnych składników dla organizmu człowika Podział i charaktrystyka białk Podział i charaktrystyka tłuszczy Charaktrystyka węglowodanów Witaminy- charaktrystyka Składniki minraln- charaktrystyka Obliczani wartości nrgtycznj piczywa Charaktrystyka składników ni odżywczych Liczba godz Stopiń I 3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; (3). okrślić szkodliw działani drobnoustrojów w prztwórstwi spożywczym Zagrożnia mikrobiologiczn Tmpratura a rozwój drobnoustrojów Środowisko bytowania drobnoustrojów Rola drobnoustrojów w przmyśl spożywczym- szkodliw działani Zatrucia pokarmow 3) wyjaśnia rolę drobnoustrojów w produkcji wyrobów spożywczych; (3). okrślić pożytczn działani drobnoustrojów w prztwórstwi spożywczym Pozytywn działani drobnoustrojów w przmyśl spożywczym

23 4) charaktryzuj zmiany biochmiczn, fizykochmiczn i mikrobiologiczn zachodząc podczas produkcji i przchowywania wyrobów spożywczych; PKZ(T.b )(4). okrślić zmiany biochmiczn, fizykochmiczn i mikrobiologiczn zachodząc podczas produkcji i przchowywaniu żywności Zmiany fizykochmiczn w żywności Zmiany chmiczn- charaktrystyka Zmiany biochmiczn Charaktrystyka zmian biologicznych Przmiany zachodząc w magazynowanj mąc Warunki magazynowania mąki Sposoby magazynowania mąki Warunki magazynowania surowców pomocniczych Kl I 56godz 4) charaktryzuj zmiany biochmiczn, fizykochmiczn i mikrobiologiczn zachodząc podczas produkcji i przchowywania wyrobów spożywczych; (4). wskazać sposoby zapobigania nikorzystnym zmianom biochmicznym, fizykochmicznym i mikrobiologicznym, zachodzącym podczas produkcji i przchowywania żywności Sposoby zapobigania nikorzystnym zmianom podczas produkcji żywności Sposoby zapobigania nikorzystnym zmianom podczas przchowywania żywności Szkodniki w magazynach pikarni Sposoby zwalczania szkodników w pikarni II 5) rozróżnia mtody utrwalania żywności i okrśla ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; (5). sklasyfikować mtody utrwalania żywności Podział mtod utrwalania żywności 5) rozróżnia mtody utrwalania żywności i okrśla ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; (5). wskazać zastosowani mtod utrwalania w prztwórstwi spożywczym Zastosowani fizycznych mtod utrwalania żywności Utrwalani żywności przz zakwaszani Chmiczn mtody utrwalania żywności Skojarzon i nikonwncjonaln mtody utrwalania żywności 5) rozróżnia mtody utrwalania żywności i okrśla ich wpływ na jakość i trwałość wyrobów spożywczych; (5)3. okrślić wpływ zastosowanj mtody utrwalania na jakość i trwałość żywności Wpływ mtod utrwalania na jakość i trwałość żywności 3) okrśla zagrożnia dla środowiska związan z przmysłowym prztwórstwm żywności (3). zidntyfikować zagrożnia dla środowiska z strony zakładów prztwórstwa spożywczgo Zagrożnia dla środowiska z strony zakładów prztwórstwa spożywczgo

24 i sposoby zapobigania tym zagrożniom; 3) okrśla zagrożnia dla środowiska związan z przmysłowym prztwórstwm żywności i sposoby zapobigania tym zagrożniom; (3). wskazać sposoby zapobigania zagrożniom dla środowiska z strony zakładów prztwórstwa spożywczgo Sposoby zapobigania zagrożniom z strony środowiska 4) idntyfikuj zagrożnia bzpiczństwa żywności i monitoruj krytyczn punkty kontroli w procsach produkcji oraz podjmuj działania korygując zgodni z zasadami GHP (ang. Good Hygin Practic), zasadami GMP (ang. Good Manufacturing Practic) i systmm HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Point); (4). rozróżnić zagrożnia w procsi produkcji żywności (4). wskazać krytyczn punkty kontroli w procsi produkcji żywności (4)3. wskazać działania korygując zgodni z zasadami GMP, GHP i systmm HACCP Ogóln zasady higiny produkcji Systm HACCP- założnia i zasady Systm GHP, GMP- charaktrystyka Krytyczn punkty kontroli- charaktrystyka Krytyczn punkty kontroli w procsi produkcji Sposoby korygowania niprawidłowości zgodni z zasadami HACCP, GMP,GHP 3 5) stosuj programy komputrow wspomagając wykonywani zadań. (5). zastosować programy komputrow wspomagając gospodarowani surowcami, dodatkami do żywności i matriałami pomocniczymi 5) stosuj programy komputrow wspomagając wykonywani zadań. (5). zastosować programy komputrow wspomagając produkcję wyrobów spożywczych.. Charaktrystyka surowców pikarskich i piczywa Symbol fktu Numr fktu i fkt kształcnia Uszczgółowion fkty kształcnia Wypłniani dokumntacji magazynowj przyjęcia i wydania surowca. Organizacja i programowani produkcji pikarskij Tmatyka zajęć lkcyjnych Liczba godz. Stopiń

25 T.3. T.3. ) rozpoznaj surowc, dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich; ) rozpoznaj surowc, dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich; T.3.(). rozróżnić mąki stosowan w pikarstwi T.3.(). scharaktryzować mąki stosowan do produkcji wyrobów pikarskich Mąki stosowan w pikarstwi Charaktrystyka mąki II T.3. ) rozpoznaj surowc, dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich; T.3.()3. ocnić przydatność tchnologiczną mąk do produkcji wyrobów pikarskich Ocna przydatności tchnologicznj mąk T.3. ) rozpoznaj surowc, dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich; T.3.()4. sklasyfikować dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich Klasyfikacja dodatków i matriałów pomocniczych do produkcji wyrobów pikarskich T.3. T.3. T.3. ) rozpoznaj surowc, dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich; ) rozpoznaj surowc, dodatki do żywności i matriały pomocnicz stosowan do produkcji wyrobów pikarskich; 3) przstrzga zasad ocny organolptycznj surowców pikarskich; T.3.()5. ocnić znaczni stosowanych dodatków przy produkcji wyrobów pikarskich T.3.()6. scharaktryzować dodatki do żywności i matriały pomocnicz T.3.(3). rozpoznać sposoby przprowadzania ocny jakości surowców pikarskich Znaczni stosowanych dodatków przy produkcji wyrobów pikarskich Charaktrystyka dodatków do żywności i matriałów pomocniczych Sposoby przprowadzania ocny jakości surowców pikarskich T.3. 3) przstrzga zasad ocny organolptycznj surowców pikarskich; T.3.(3). przprowadzić ocnę organolptyczną surowców pikarskich Ocna organolptyczna surowców pikarskich T.3. 4) ocnia jakość surowców pikarskich; T.3.(4). pobrać próbki surowców do ocny jakości surowców pikarskich Zasady pobirania próbk surowców do ocny jakości II T.3. 4) ocnia jakość surowców T.3.(4). dokonać ocny jakość Ocna jakości wybranych surowców

26 pikarskich; surowców pikarskich pikarskich T.3. 4) ocnia jakość surowców pikarskich; T.3.(4)3. porównać wyniki ocny z obowiązującymi normami jakościowymi Porównani wyników ocny jakości surowców pikarskich z normami jakościowymi T.3. T.3. T.3. 4) ocnia jakość surowców pikarskich; 9) przstrzga procdur zapwninia jakości zdrowotnj żywności. 9) przstrzga procdur zapwninia jakości zdrowotnj żywności. T.3.(4)4. zintrprtować otrzyman wyniki ocny jakości surowców pikarskich T.3.(9). zidntyfikować zagrożnia bzpiczństwa żywności na poszczgólnych tapach produkcji wyrobów pikarskich T.3.(9). monitorować krytyczn punkty kontroli w procsach produkcji wyrobów pikarskich Wnioski z otrzymanych wyników ocny jakości surowców pikarskich Idntyfikacja zagrożń bzpiczństwa żywności na poszczgólnych tapach produkcji wyrobów pikarskich Monitorowani krytycznych punktów kontroli w procsach produkcji wyrobów pikarskich T.3. T.3. T.3. T.3. T.3. 9) przstrzga procdur zapwninia jakości zdrowotnj żywności. ) okrśla rodzaj wyrobów pikarskich oraz sposoby ich sporządzania; ) okrśla rodzaj wyrobów pikarskich oraz sposoby ich sporządzania; ) okrśla rodzaj wyrobów pikarskich oraz sposoby ich sporządzania; ) okrśla rodzaj wyrobów pikarskich oraz sposoby ich sporządzania; T.3.(9)3. wskazać działania korygując zgodni z zasadami GMP, GHP i systmm HACCP w zakładzi pikarskim T.3.(). sklasyfikować wyroby pikarski T.3.(). scharaktryzować grupy i podgrupy wyrobów pikarskich T.3.()3. wskazać przykłady wyrobów pikarskich T.3.()4. okrślić sposób sporządzania ciast w grupach wyrobów pikarskich Działania korygując zgodni z zasadami GMP, GHP i systmm HACCP w zakładzi pikarskim Klasyfikacja wyrobów pikarskich Charaktrystyka grupy i podgrupy wyrobów pikarskich Przykłady wyrobów pikarskich Sposoby sporządzania ciast w grupach wyrobów pikarskich.3. Produkcja wyrobów pikarskich - 6

27 Symbol fktu T.3. Numr fktu i fkt kształcnia ) posługuj się rcpturami pikarskimi; Uszczgółowion fkty kształcnia T.3.(). rozróżnić lmnty budowy rcptur pikarskich Tmatyka zajęć lkcyjnych Liczba godz. Budowa rcptury pikarskij Stopiń II T.3. ) posługuj się rcpturami pikarskimi; T.3.(). okrślić sposób ustalania rcptur pikarskich Sposoby ustalania rcptur pikarskich T.3. ) posługuj się rcpturami pikarskimi; T.3.()3. obliczyć namiary surowcow na ciasta przy zastosowaniu rcptur pikarskich Obliczani namiarów surowcowych na ciasta przy zastosowaniu rcptur pikarskich T.3. T.3. T.3. T.3. T.3. 3) dobira surowc do produkcji ciasta przznaczongo na wyroby pikarski; 4) przygotowuj surowc, dodatki do żywności oraz matriały pomocnicz do produkcji ciasta; 4) przygotowuj surowc, dodatki do żywności oraz matriały pomocnicz do produkcji ciasta; 5) dobira mtody wytwarzania ciasta na wyroby pikarski; 5) dobira mtody wytwarzania ciasta na wyroby pikarski; T.3.(3). wybrać surowc do ciast pikarskich na podstawi rcptur T.3.(4). wyjaśnić znaczni przygotowywania surowców do produkcji T.3.(4). wyjaśnić sposoby przygotowania do produkcji surowców, dodatków do żywności i matriałów pomocniczych T.3.(5). rozróżnić mtody sporządzania ciast T.3.(5). scharaktryzować mtody sporządzania ciast psznnych, żytnich i miszanych KPS 4) jst otwarty na zmiany; KPS(4). analizować zmiany zachodząc w branży Dobór surowców na podstawi rcptur Znaczni przygotowywania surowców do produkcji Przygotowani mąki do produkcji Przygotowani wody do produkcji Przygotowani drożdży do produkcji Przygotowani soli i środków słodzących do produkcji Przygotowani tłuszczów do produkcji Przygotowani jaj i prztworów jajcznych Mtody sporządzania ciast Toria tworznia się ciasta psznngo Toria tworznia się ciasta żytnigo Toria tworznia się ciasta miszango Kl II 94godz

28 KPS 4) jst otwarty na zmiany; KPS(4). wykazać się otwartością na zmiany w zakrsi stosowanych mtod i tchnik pracy KPS 6) aktualizuj widzę i doskonali umijętności zawodow; KPS(6). przjawiać gotowość do ciągłgo ucznia się i doskonalnia zawodowgo KPS 6) aktualizuj widzę i doskonali umijętności zawodow; KPS(6). wykorzystać różn źródła informacji w clu doskonalnia umijętności zawodowych KPS 0) współpracuj w zspol. KPS(0). doskonalić swoj umijętności komunikacyjn KPS 0) współpracuj w zspol. KPS(0). uwzględnić opini i pomysły innych członków zspołu

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Piekarz; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. liczba godzin tygodniowo w trzyletnim cyklu kształcenia Zasadnicza szkoła zawodowa zawód cukiernik-751201, 3-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 32 w ciągu roku szkolnego RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Cukiernik; symbol 751201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Piekarz nr indeksu 751204

Piekarz nr indeksu 751204 Piekarz nr indeksu 751204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz

Bardziej szczegółowo

Cukiernik nr indeksu 751201

Cukiernik nr indeksu 751201 Cukiernik nr indeksu 751201 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik

Bardziej szczegółowo

Cukiernik

Cukiernik TG.04. Produkcja wyrobów cukierniczych 751201 Cukiernik 314403 Technik technologii żywności PKZ(TG.b) CUKIERNIK 751201 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Wędliniarz; symbol 751107 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie piekarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii żywności; symbol 314403 (na podbudowie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kucharz; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania */ przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: kucharz ; symbol 512001 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik przetwórstwa mleczarskiego; symbol 314402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania*/przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK Symbol cyfrowy: 7520 Nr programu: CUKIERNIK Typ programu - turnusy zawodowe Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Koweziu / Ewa Bogulas

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: kelner; symbol 513101 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA

TECHNIK TECHNOLOGII SZKŁA AU.05. AU.49. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 311925 Technik technologii szkła 311925 Technik technologii

Bardziej szczegółowo

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca.

5 8-1 0 5 Ś wi d n i c a, u l. G e n. W ł. Si k o r sk i e g o 4 1 t el. / f ax. /074/ 852 40 76 wew. 28, e -m ail : ckz@ ckz. swi dni ca. CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNIER-LOGISTYK

MAGAZYNIER-LOGISTYK AU.22. Obsługa magazynów 432106 Magazynier- logistyk 333107 Technik logistyk PKZ(AU.ag) MAGAZYNIER-LOGISTYK 432106 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: kaletnik; symbol 753702 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH 834209 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - -letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: tapicer; symbol 753402 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Sprzedawca; symbol 522301 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Krawiec; symbol 753105 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: lakiernik; symbol 713201 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: cieśla; symbol: 711501 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: CUKIERNIK Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy (** Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Złotnik-jubiler symbol: 731305 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik maszyn i urządzeń drogowych; symbol 834201 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik administracji; symbol 334306 K1 -

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI Przykładowy szkolny plan nauczania Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI; symbol 334306 Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii wyrobów skórzanych; symbol 311926 (na podbudowie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie robót zduńskich

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowego kształcenia zawodowego/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: betoniarz - zbrojarz; symbol 711402 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Obuwnik; symbol 753602 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02]

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] Podstawa programowa kształcenia w zawodzie piekarz symbol cyfrowy 741[02] I. ZAŁOśENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Monter nawierzchni kolejowej; symbol 711603 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: dekarz; symbol: 712101 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik analityk; symbol 311102 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 1,5 - roczny okres nauczania Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny pracy;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej;

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik urządzeń i systemów energetyki symbol: 311930

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik ; symbol 742114 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator urządzeń przemysłu ceramicznego; symbol 818115

Bardziej szczegółowo

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa

RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach. klasa RAMOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA Zespół Szkół nr 7 w Tychach technikum zawód technik żywienia i usług gastronomicznych-343404, 4-letni cykl nauczania, podbudowa programowa gimnazjum, liczba tygodni - 30 w

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Dietetyk; symbol 322001 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK 741103 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (***

Kod z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (*** PIEKARZ 751204 - CZELADNIK STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH - CZELADNIK w zawodzie: PIEKARZ Na bazie podstawy programowej kształcenia w zawodzie (* Kod z klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 1,5 - roczny okres nauczania /1/ Zawód: Technik bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik obuwnik-; symbol 311916 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Rękodzielnik wyrobów włókienniczych; symbol 731808

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kominiarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Kominiarz numer indeksu 713303 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK LOGISTYK 333107 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik logistyk; symbol 333107 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce

Działalność gospodarcza i usługowa salonie kosmetycznym Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik usług kosmetycznych; symbol 514207

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TURYSTYCZNA

POLITYKA TURYSTYCZNA POLITYKA TURYSTYCZNA SYLABUS Nazwa przdmiotu POLITYKA TURYSTYCZNA Nazwa jdnostki prowadzącj przdmiot WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kod przdmiotu Studia Kirunk studiów Poziom kształcnia Forma studiów TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik technologii chemicznej; gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik technologii chemicznej; gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik technologii chemicznej; symbol 311603 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Obsługa maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1/ Zawód: Zdun; symbol 711203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie tapicer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Tapicer numer indeksu 753402 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż ; symbol 811102 Podbudowa

Bardziej szczegółowo