WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim"

Transkrypt

1 WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow Uczń: ocna bardzo dobra ocna clująca Dział 1 Życi w glbi i wodzi organizmów żyjących w glbi, roślin wodnych, rozróżnia ryby i płazy. porównuj warunki życia w wodzi i na lądzi, rozróżnia i podaj charaktrystyczn cchy pirścinic, mięczaków, skorupiaków, pajęczaków i owadów, cchy charaktrystyczn ryb i płazów świadcząc o przystosowaniu do życia w okrślonych środowiskach. rozpoznaj pospolit gatunki ryb (z podziałm na słodkowodn i morski) oraz płazów, porównuj budowę ryb i płazów. porównuj glbę bilicową, brunatną i czarnozim, omawia strfowość życia w wodzi, porównuj poznan grupy bzkręgowców. porównuj rozmnażani się oraz rozwój ryb i płazów. Dział 2 Różnorodność organizmów lądowych rozróżnia rośliny okrytonasinn, nagonasinn, paproci i mchy, rozpoznaj pospolit rośliny nagonasinn opisuj warunki życia na lądzi, opisuj przystosowania ptaków do lotu, typow porównuj warunki życia na lądzi i w wodzi, porównuj rośliny nagonasinn i okrytonasinn, porównuj mchy i paproci. wykazuj związk między rozwojm zarodkowym gadów, ptaków i ssaków a unizalżninim tych zwirząt od 1

2 i okrytonasinn, rozróżnia gady, ptaki i ssaki. cchy gadów, ptaków i ssaków. porównuj gady, ptaki i ssaki. środowiska wodngo. Dział 3 Funkcjonowani organizmów czynności życiow organizmów, narządów wymiany gazowj. okrśla cl poszczgólnych czynności życiowych organizmów, podaj skład powitrza. okrśla, czym jst gatunk, wyjaśnia różnicę między samożywnością a cudzożywnością, wyjaśnia różnicę między rozmnażanim płciowym a bzpłciowym. opisuj przbig fotosyntzy, podaj, co jst potrzbn do spalania i co powstaj w jgo wyniku, porównuj sposoby wykonywania czynności życiowych przz rośliny i zwirzęta. porównuj oddychani i spalani. Dział 4 Planta Zimia wyjaśnia założnia torii hliocntrycznj Mikołaja Koprnika, dfiniuj ruchy Zimi (obrotowy i obigowy), najważnijsz konskwncj ruchów Zimi, nazywa i wskazuj na globusi i mapi kontynnty i ocany oraz pokazuj przykładową wyspę, półwysp, wyjaśnia, dlaczgo na Zimi występują: czas lokalny, czas słonczny i czas urzędowy, wyjaśnia trminy: górowani, przsilni i równonoc. i wskazuj na mapi strfy oświtlnia Zimi, wyjaśnia konskwncj ruchów Zimi, wyjaśnia znaczni utworznia strf czasowych oraz uzasadnia wprowadzni czasu urzędowgo, posługuj się trminami: zwrotnik Raka, zwrotnik Koziorożca, koła wyjaśnia, w jaki sposób położni Słońca w stosunku do osi zimskij warunkuj oświtlni Zimi, rozpoznaj i wskazuj rysunki przdstawiając położni Zimi w stosunku do Słońca w dniach rozpoczynających na podstawi mapy strf czasowych w atlasi odczytuj różnic czasu w różnych mijscach na Zimi, opisuj pozostał (niujęt w podręczniku) skutki ruchu obrotowgo Zimi, samodzilni wykonuj rysunki 2

3 archiplag, wskazuj kontynnt: największy, najmnijszy, najcipljszy, najzimnijszy. rozpoznaj linię brzgową rozwiniętą i linię brzgową nirozwiniętą, opowiada o najdawnijszych oraz późnijszych odkryciach gograficznych, któr przyczyniły się do zmiany sposobu myślnia o Zimi oraz o wyprawi Kolumba i Magllana. podbigunow; wskazuj j na globusi, wskazuj na mapi granic między Afryką a Europą i Afryką a Azją oraz między innymi kontynntami. pory roku, wyjaśnia zalżność pór roku od wysokości Słońca nad widnokręgim, wyjaśnia budowę dna ocaniczngo oraz pojęci wszchocanu, czynniki mając wpływ na zasolni mórz i ocanów, analizuj, porównuj mapy tmatyczn różnych kontynntów, wyciąga wnioski, ocnia znaczni odkryć gograficznych dla tmpa rozwoju świata. przdstawiając położni Słońca i Zimi w dniach rozpoczęcia pór roku, wyjaśnia, w jaki sposób dany czynnik wpływa na zmianę zasolnia mórz i ocanów (zwiększa zasolni czy zmnijsza i dlaczgo). Dział 5 Krajobrazy Zimi i wskazuj na mapi strfy klimatyczn i krajobrazowo roślinn Zimi, spośród strf krajobrazowo roślinnych t, któr mogą być atrakcją opisuj położni strf klimatycznych i krajobrazowych, przykładow rośliny i zwirzęta danj strfy omawia i charaktryzuj strfy klimatyczn i krajobrazow (roślinn) na Zimi. wskazuj różnic klimatyczn i roślinn między strfami, i uzasadnia występowani przyporządkowuj klimatogramy danj strfi krajobrazowj świata, analizuj j i uzasadnia, posługuj się informacjami 3

4 turystyczną; podaj przykłady, wskazuj różnic między krajobrazm gór niskich i krajobrazm wysokogórskim. krajobrazoworoślinnj, pojęcia poznan podczas omawiania krajobrazów na Zimi. krajobrazów astrfowych, wyjaśnia znaczni nowopoznanych pojęć i posługuj się nimi. o strfach krajobrazoworoślinnych, któr ni są zamiszczon w podręczniku. Dział 6 Bliżj fizyki jdnostki masy, objętości i gęstości, jdnostki drogi, czasu i prędkości, przwodników i izolatorów, rysuj symbol graficzn lmntów obwodu lktryczngo. opisuj ruch, biorąc pod uwagę, jgo względność i kształt toru, skutki działania sił tarcia i oporów ruchu, ciężar i rodzaj trących się powirzchni jako własności siły tarcia, okrśla właściwości magnsów trwałych. przlicza jdnostki masy i objętości, przlicza jdnostki drogi, czasu i prędkości, opisuj przpływ prądu lktryczngo w przwodniku, opisuj pol magntyczn Zimi. oblicza gęstość substancji. znając jj masę i objętość, oblicza prędkość poruszających się ciał, znając drogę i czas jj przbycia. oblicza masę lub objętość ciał, korzystając z dfinicji gęstości, oblicza paramtry ruchu na podstawi dfinicji prędkości. Dział 7 Powtórzni przd gimnazjum Powtórzni obsrwacj cchy badacza przyrody, opisuj sposoby poznawania przyrody, opisuj rolę zmysłów źródła widzy o tmatyc przyrodniczj i wskazuj ich znaczni wyjaśnia znaczni obsrwacji i doświadczń w poznawaniu przyrody, okrśla warunki, w których pozostaj próba badawcza i próba kontrolna doświadcznia opisuj poznan zjawiska, posługując się schmatm lub modlm, wyjaśnia, kidy 4

5 i doświadcz nia przyrodnic z w odbiraniu wrażń z środowiska zwnętrzngo, przyrządów optycznych służących do obsrwacji wyminionych obiktów przyrodniczych, planuj prost doświadczni przyrodnicz pozwalając poznać rozwój dowolnj rośliny, obiktów przyrodniczych, któr można obsrwować. w formułowaniu wniosków z obsrwacji i doświadczń, odróżnia próbę kontrolną od próby badawczj w doświadczniu, dokumntowania obsrwacji i doświadczń przyrodniczych. wskazuj różnic między próbą badawczą i próbą kontrolną, wyjaśnia, czym się różni obsrwacja od doświadcznia przyrodniczgo. przyrodniczgo, planuj kartę obsrwacji przyrodniczj, opisuj znaczni karty pracy doświadcznia. można wyciągać wnioski z obsrwacji i doświadczń. Powtórzni substancj i ich przmiany trzch stanów skupinia substancji i ich miszanin, poznanych zjawisk, zastosowania matriałów zalżni od ich właściwości. opisuj poznan zjawiska, wyjaśnia poznan pojęcia. posługuj się drobinowym modlm budowy matrii, okrśla warunki, w których zachodzą poznan zjawiska. dfiniuj poznan pojęcia, opisuj poznan zjawiska, posługując się schmatm lub modlm. wyciąga wnioski z doświadczń, rozwiązuj poprawni tst podstawowy (A lub B) i dodatkowo tst trudny (C). Powtórzni pogoda i jj składniki podstawow składniki pogody, rozróżnia opady i osady atmosfryczn. przdstawia na mapi pogody składniki za pomocą znaków synoptycznych, opisuj, jaki są przyrządy, za pomocą których mirzymy poszczgóln składniki pogody, porównuj prędkość dźwięku i prędkość światła. szacuj odlgłość od cntrum burzy na podstawi prędkości dźwięku, światła i czasu między błyskim pioruna a grzmotm. 5

6 przyczyny powstawania tęczy, opisuj przyczyny występowania burz. opisuj pogodę na podstawi mapy synoptycznj lub komunikatu słowngo. Powtórzni świat roślin rozróżnia rośliny ziln, drzwa i krzwy, rozpoznaj organy roślinn, opisuj zmiany w świci roślin zachodząc w ciągu roku. roślin rosnących w różnych środowiskach, rozpoznaj pospolit gatunki nagonasinnych i okrytonasinnych, podaj mijsc zachodznia i cl procsu fotosyntzy. podaj funkcj organów roślinnych. rozróżnia mchy, paproci, skrzypy i widłaki, warunki nizbędn do przbigu fotosyntzy. opisuj sposoby rozmnażania się roślin. Powtórzni świat zwirząt zwirząt żyjących w różnych środowiskach, rozróżnia bzkręgowc i kręgowc. wspóln cchy zwirząt, opisuj podstawow zasady opiki nad zwirzętami domowymi. porównuj ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, klasyfikuj pospolit zwirzęta różnych środowisk do głównych grup systmatycznych. porównuj pirścinic, skorupiaki, pajęczaki, owady i mięczaki, wskazuj przystosowania ryb do życia w wodzi i ptaków do lotu. zwirząt gzotycznych żyjących w różnych środowiskach i ich przynalżność systmatyczną. Powtórzni komórkę jako najmnijszy lmnt narządy budując organizm komórk opisuj tkankę jako zspół komórk, opisuj hirarchiczną budowę ciała 6

7 organizm człowika budujący wszystki organizmy, układów narządów budujących organizm człowika, tapy rozwoju człowika, opisuj zmiany zachodząc w organizmach dziwcząt i chłopców podczas dojrzwania płciowgo. człowika i okrśla ich przynalżność do odpowidnigo układu, podaj funkcj wybranych układów narządów człowika. budujących ciało człowika, tkank budujących ciało człowika. opisuj układy narządów budujących organizm człowika, charaktryzuj tapy rozwoju człowika. człowika, podaj odpowidni przykłady. Powtórzni jak być zdrowym? opisuj zachowania zapobigając chorobom prznoszonym przz zwirzęta, baktri, wirusy, wyjaśnia, na co nalży zwracać uwagę podczas zakupu i przchowywania produktów spożywczych. produktów spożywczych korzystni i nikorzystni wpływających na organizm człowika, wyjaśnia, na czym polga higina skóry, włosów, zębów, paznokci i odziży, wskazuj właściw sposoby spędzania wolngo czasu z uwzględninim zasad zachowań i sytuacji, któr mogą zagrażać zdrowiu i życiu człowika, podstawow zasady bzpiczngo zachowania się w domu. podaj propozycj asrtywngo zachowania się wobc prsji otocznia. uzasadnia koniczność zachowania postawy asrtywnj wobc prsji otocznia, podstawow zasady postępowania z produktami spożywczymi. opisuj zasady właściwgo odżywiania się. ngatywngo wpływu wybranych gatunków zwirząt, roślin, grzybów, baktrii i wirusów na zdrowi człowika. uzasadnia stwirdzni, ż aktywny wypoczynk sprzyja utrzymaniu zdrowia, zasady zdrowgo stylu życia i uzasadnia koniczność ich stosowania. wykazuj, dobirając argumnty dotycząc fizjologii organizmu człowika, szkodliwy wpływ alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych. 7

8 bzpiczństwa w czasi gir i zabaw, podaj numry alarmow. Powtórzni Polska, nasza ojczyzna podaj płną nazwę państwa polskigo, podaj nazwę miasta będącgo stolicą Polski, i wskazuj na mapi większ miasta Polski, państwa granicząc z Polską, podaj od którj strony świata dan państwo jst naszym sąsiadm. instytucj państwow znajdując się w stolicy, omawia podział administracyjny Polski, okrśla położni pasów rzźby trnu względm sibi. charaktryzuj poszczgóln pasy rzźby trnu w Polsc, wyjaśnia, na jakij podstawi zostały w Polsc wydzilon pasy rzźby trnu, ocnia skutczność różnych form ochrony przyrody, podaj informacj dotycząc krain gograficznych Polski, niujęt w podręczniku (cikawostki). na podstawi mapy opisuj ukształtowani powirzchni Polski. nazwy, i krótko omawia (w jdnym zdaniu), pasy rzźby trnu w Polsc, opisuj, w jaki sposób można chronić przyrodę. na podstawi opisu cch krajobrazu, rozpoznaj i podaj nazwę pasa rzźby trnu, opisuj formy ochrony przyrody w Polsc. Powtórzni planta Zimia nazwy ruchów Zimi, najważnijsz następstwo ruchu obrotowgo i obigowgo Zimi, i wskazuj na mapi kontynnty i ocany charaktryzuj ruchy Zimi, okrśla wokół czgo się odbywa, czas trwania itp. charaktryzuj linię brzgową rozwiniętą wszystki następstwa ruchów Zimi. wyjaśnia pojęci wszchocanu, charaktryzuj dno ocaniczn. podaj co najmnij 5 cch charaktryzujących Zimię jako plantę, charaktryzuj kontynnty, okrślając ich położni, linię wyjaśnia występowani na Zimi krajobrazów astrfowych, analizuj mapy tmatyczn i wyciąga wnioski. 8

9 kuli zimskij. i nirozwiniętą. brzgową i inn cchy, wyjaśnia, dlaczgo na Zimi występują strfy oświtlnia Zimi i dlaczgo na ich obszarz występują strfy klimatyczn, charaktryzuj strfy klimatyczn Zimi. Dział 8 Osiągnięcia człowika Odkrycia i wynalazki zminiają życi ludzi nazwy prostych narzędzi stosowanych przz ludzi pirwotnych, nazwy surowców stosowanych w dawnych czasach do wyrobu narzędzi. przdstawia przłomow wydarznia w dzijach ludzkości, opisuj sposoby wytwarzania pirwszych naczyń używanych przz człowika. wyjaśnia znaczni mtod posługiwania się ognim, opisuj wpływ hutnictwa szkła na rozwój nauk przyrodniczych. przdstawia zalty i wady matriałów pisarskich stosowanych w historii ludzkości. uzasadnia znaczni przłomowych odkryć dla rozwoju ludzkości. W jaki sposób ludzi poznają Wszchświ at? przyrządy i sposoby służąc poznawaniu kosmosu. ważn wydarznia związan z podbojm kosmosu. wskazuj w koljności chronologicznj wydarznia związan z podbojm kosmosu. powody, dla których ludzi chcą poznawać kosmos. wydarznia z współczsnj historii podboju kosmosu. 9

10 Co to jst tlkomuni kacja? wyjaśnia znaczni trminu tlkomunikacja, rodzaj sici tworząc wspólną sić tlkomunikacyjną, wskazuj podstawow lmnty komputra. podstawow lmnty sici tlkomunikacyjnj, zastosowania komputra. podaj przznaczni podstawowych lmntów sici tlkomunikacyjnj, przdstawia zasadę działania tlfonu. porównuj zasady działania tlfonii stacjonarnj i komórkowj (mobilnj). charaktryzuj sposoby przsyłania informacji w tchnic analogowj i cyfrowj. Osiągnięcia mdycyny są ogromn zasady profilaktyki chorób układu krążnia. najważnijsz odkrycia w dzidzini zwalczania chorób zakaźnych i ich twórców oraz okrśla, kidy miały mijsc. wyjaśnia zasadę działania szczpionki oraz antybiotyków, narządów, któr można przszczpiać. wyjaśnia, na czym polga miażdżyca. wyjaśnia istotę chorób nowotworowych. Polacy przyczynili się do rozwoju nauki nazwiska pięciu sławnych Polaków, odkrycia, dokonania, wynalazki poszczgólnych osób. przntuj sylwtki wybranych, sławnych Polaków. zstawia nazwiska sławnych Polaków z dzidziną widzy i okrsm działalności. omawia dokonania polskich uczonych i wynalazców. uzasadnia znaczni dokonań polskich uczonych dla rozwoju nauki. Jaki są globaln problmy ludzkości? codzinnych działań ludzi, któr mogą się przyczynić do ochrony środowiska. 3 agndy ONZ i okrśla ich główn zadania, polskich organizacji charytatywnych i ich działalności. i krótko opisuj główn problmy ludzkości. przdstawia idę rozwoju zrównoważongo. altrnatywn źródła nrgii i uzasadnia clowość ich poszukiwania. Fizyka, chmia, nauki przyrodnicz, krótko omawia, czym się zajmują: zagadniń mtod badawczych wykazuj istnini związków między 10

11 biologia i gografia nalżą do nauk przyrodnic zych podaj po jdnym przykładzi zagadniń związanych z fizyką, chmią, biologią i gografią. fizyka, chmia, biologia i gografia. fizycznych, chmicznych, biologicznych i gograficznych, któr były omawian na lkcjach przyrody. stosowanych w fizyc, chmii, biologii i gografii, uzasadnia znaczni nauk przyrodniczych dla rozwoju cywilizacji ludzkij. różnymi naukami przyrodniczymi. 11

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA

Wymagania programowe z przyrody. Klasa 4. Dział 1 MY I PRZYRODA. Dział 2 MOJA OKOLICA Wymagania programowe z przyrody Klasa 4 Dział 1 MY I PRZYRODA wyjaśnia, co to jest przyroda, wymienia elementy przyrody ożywionej i nieożywionej oraz wskazuje zachodzące między nimi zależności, wymienia

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia

I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki. - podaje przykłady niezbędne do życia BIOLOGIA KLASA I I PÓŁROCZE I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący - wymienia czynniki niezbędne do życia zastosowania w życiu - przedstawia etapy wiedzy biologicznej

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Przyroda klasa VI Rok szkolny 2015/2016

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Przyroda klasa VI Rok szkolny 2015/2016 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Przyroda klasa VI Rok szkolny 2015/2016 Ocena ma na celu: Informować ucznia o poziomie jego osiągnięć Być pomocą w planowaniu pracy nauczyciela Motywować ucznia

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody

Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody Klasa 6 wymagania edukacyjne z przyrody Dział 1 CHROŃMY PRZYRODĘ wyjaśnia wpływ codziennych zachowań w domu, w szkole, w miejscu zabawy na stan środowiska, podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 - Maria

Bardziej szczegółowo

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka

Uczeń: wiedzy biologicznej nauki wymienia cechy organizmów żywych. podaje funkcje poszczególnych organelli. wyjaśnia, czym zajmuje się systematyka Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Poziom wymagań Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: określa przedmiot źródła

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6

Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 Przedmiotowy system oceniania z przyrody w kl. 6 I. Obszary podlegające ocenie na lekcjach przyrody 1. Prace pisemne a) każdy zrealizowany dział programu jest zakończony sprawdzianem pisemnym (czas pisania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody KL. VI

Wymagania edukacyjne z przyrody KL. VI Wymagania edukacyjne z przyrody KL. VI Wymagania na ocenę celującą: Uczeń : realizuje w sposób pełny wymagania zawarte w podstawie programowej osiąga sukcesy w konkursach przyrodniczych o randze powiatu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

porównuje poznane grupy bezkręgowców. porównuje budowę ryb lądzie i w wodzie, o przystosowaniu do życia wymienia cechy charakterystyczne

porównuje poznane grupy bezkręgowców. porównuje budowę ryb lądzie i w wodzie, o przystosowaniu do życia wymienia cechy charakterystyczne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 6 wymagania na poszczególne stopnie szkolne 1. Poznajesz rodzaje gleb wyjaśnia, co to jest gleba, wskazuje na przykładowym profilu glebowym warstwę próchniczną. 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KLASY VI Nr i temat lekcji Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz rodzaje gleb 2. Jakie organizmy żyją w glebie? 3. Jakie organizmy żyją w wodach słodkich? Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- PRZYRODA KLASA VI

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- PRZYRODA KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- PRZYRODA KLASA VI Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy 6a w roku szklnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy 6a w roku szklnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy 6a w roku szklnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA temat lekcji I SEMESTR Dział 1 Życie w glebie i wodzie ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy 6b w roku szklnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy 6b w roku szklnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy 6b w roku szklnym 2016/2017 OCENA SEMESTRALNA temat lekcji I SEMESTR Dział 1 Życie w glebie i wodzie ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy.

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy. Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa 6 Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Bardziej szczegółowo

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy.

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy. Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody kl. VI

Wymagania edukacyjne z przyrody kl. VI Wymagania edukacyjne z przyrody kl. VI Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

Bardziej szczegółowo

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy.

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy. Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa VI

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa VI Wymagania edukacyjne z przyrody klasa VI Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach: VIA, VIB, VIC Rok szkolny 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania w klasach: VIA, VIB, VIC Rok szkolny 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania w klasach: VIA, VIB, VIC Rok szkolny 2015/2016 Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Dział 1 Życie w glebie i wodzie ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- PRZYRODA KLASA VI

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- PRZYRODA KLASA VI WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY- PRZYRODA KLASA VI Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena

Bardziej szczegółowo

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z przyrody dla klasy szóstej OCENA SEMESTRALNA temat lekcji I SEMESTR Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz rodzaje gleb ocena

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1 ŻYCIE W GLEBIE I WODZIE

DZIAŁ 1 ŻYCIE W GLEBIE I WODZIE Nr i temat lekcji 1. Poznajesz rodzaje gleb 2. Jakie organizmy żyją w glebie? 3. Jakie organizmy żyją w wodach słodkich? 4. Bezkręgowce zwierzęta o prostej budowie, żyjące w różnych środowiskach Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Przyrodo, witaj! Klasa 6. ocena dostateczna ocena dobra

Wymagania do działów Przyrodo, witaj! Klasa 6. ocena dostateczna ocena dobra Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. KLASA 6

PLAN WYNIKOWY. KLASA 6 PLAN WYNIKOWY. KLASA 6 DZIAŁ 1 ŻYCIE W GLEBIE I WODZIE 1. Poznajesz rodzaje gleb 2. Jakie organizmy żyją w glebie? 3. Jakie organizmy żyją w wodach słodkich? 4. Bezkręgowce zwierzęta o prostej budowie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- PRZYRODA KLASA 6 wymagania na poszczególne stopnie szkolne.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA- PRZYRODA KLASA 6 wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy.

ocena dostateczna ocena dobra wymienia czynniki, od których zależy rodzaj gleby, rysuje schematyczny profil glebowy. Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody na poszczególne oceny w klasach VI A, VIB, VIC. ocena dostateczna ocena dobra

Wymagania edukacyjne z przyrody na poszczególne oceny w klasach VI A, VIB, VIC. ocena dostateczna ocena dobra Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena bardzo dobra ocena celująca Dział 1 Życie w glebie i wodzie 1. Poznajesz

Bardziej szczegółowo

WO kl.6 - Szczegółowe wymagania z przyrody na poszczególne oceny szkolne

WO kl.6 - Szczegółowe wymagania z przyrody na poszczególne oceny szkolne WO kl.6 - Szczegółowe wymagania z przyrody na poszczególne oceny szkolne Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA - WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO,WITAJ! KLASA 6

PRZYRODA - WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO,WITAJ! KLASA 6 PRZYRODA - WYMAGANIA EDUKACYJNE DO CYKLU PRZYRODO,WITAJ! KLASA 6 Nr i temat lekcji w DZIAŁ 1 ŻYCIE W GLEBIE I WODZIE 1. Poznajesz rodzaje gleb 2. Jakie organizmy żyją w glebie? 3. Jakie organizmy żyją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 6

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 6 Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przyrody w klasie 6 Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca Dział 1 Życie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20).

KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 KLASA VI MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). KARTA PRACY Z PRZYRODY NR 1 MIESIĄC: wrzesień DZIAŁ: Ziemia częścią Wszechświata (podręcznik str.8 20). 1. Wymieniam różnice między geocentryczną, a heliocentryczną teorią budowy wszechświata. 2. Wyjaśniam

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA KL. 6 wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

PRZYRODA KL. 6 wymagania edukacyjne na poszczególne oceny PRZYRODA KL. 6 wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Nr i temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe-przyroda klasa VI

Wymagania przedmiotowe-przyroda klasa VI Wymagania przedmiotowe-przyroda klasa VI Wymagania na ocenę dopuszczającą -podaje przykłady sposobów poruszania się organizmów -zalicza dżdżownice do pierścienic, a ślimaki i małże do mięczaków -wymienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA VI. Ocena dobra Uczeń:

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Bogdaju WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA VI. Ocena dobra Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KLASA VI Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1;

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. KLASA 6

PLAN WYNIKOWY. KLASA 6 PLAN WYNIKOWY. KLASA 6 DZIAŁ 1 ŻYCIE W GLEBIE I WODZIE 1. Poznajesz rodzaje gleb 2. Jakie organizmy żyją w glebie? 3. Jakie organizmy żyją w wodach słodkich? 4. Bezkręgowce zwierzęta o prostej budowie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE

WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE WYMAGANIA PRZEDMIOTOWE PRZYRODA KLASA 6 Opracowanie: Maria Mendel Dorota Pilarczyk Na podstawie programu nauczania Przyrodo, witaj! Autorzy: E. Kłos, E. Gromek, W. Kofta, E. Laskowska, A. Melson WSiP 2014

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY klasa 6 I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: 1. Rozumienie pojęć przyrodniczych. 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela.

Szczegółowy opis wszystkich sprawdzanych czynności wraz z poziomem ich wykonania zawiera poniższa tabela. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Arkusz egzaminacyjny z przedmiotów przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. BIOLOGIA KLASA I GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DZIAŁ PROGRAMU I. Biologia nauka o życiu DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady

Bardziej szczegółowo

Dział programu I. Biologia nauka o życiu

Dział programu I. Biologia nauka o życiu Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka konieczny podstawowy rozszerzający Uczeń: potrafi korzystać z poszczególnych źródeł wiedzy rozróżnia próbę kontrolną i badawczą Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: Agnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 6 wymagania na poszczególne stopnie szkolne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 6 wymagania na poszczególne stopnie szkolne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. KLASA 6 wymagania na poszczególne stopnie szkolne Dział programu Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA. Przedmiotowy System Oceniania z przyrody określa zasady oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej Dział programu I. Biologia nauka o życiu Temat 1. Biologia jako nauka Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) II. Znajomość metodyki badań biologicznych Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 TOWARZYSTWA SZKOLNEGO IM.M.REJA W BIELSKU-BIAŁEJ W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO UCZEŃ OTRZYMUJE Z PRZYRODY OCENY ZA: 1. Prace pisemne : Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń:

Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej. 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Uczeń: Fizyka Podręcznik: Świat fizyki, cz.1 pod red. Barbary Sagnowskiej 4. Jak opisujemy ruch? Lp Temat lekcji Wymagania konieczne i podstawowe Wymagania rozszerzone i dopełniające 1 Układ odniesienia opisuje

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA

KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA KONKURS Z PRZYRODY SZKOŁA PODSTAWOWA Człowiek i jego środowisko". 1. Celem Konkursu Przyrodniczego jest: rozwijanie u uczniów zainteresowań przyrodniczych i ekologicznych, rozbudzanie wrażliwości uczniów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem

Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego Biologia z tangramem Wynikowy plan nauczania biologii skorelowany z drugą częścią cyklu edukacyjnego iologia z tangramem Poniższy plan wynikowy dotyczy[ew. jest związany z] realizacji cyklu iologia z tangramem. Zawiera wykaz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Szkoła Podstawowa 1 w Damnie klasa 6 rok szkolny 2017/2018 przedmiot: przyroda nauczyciel: Jarosław Hajka 1. FORMY I ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW: a)

Bardziej szczegółowo

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji

wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne substancji Copyright by ZamKor P. Sagnowski i Wspólnicy spółka jawna, Kraków 20 fizyka Kartoteka fizyka Czynność sprawdzane w zadaniu doświadczalne przekrojowe szczegółowe Liczba rozpoznaje sposób wyznaczania masy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z PRZYRODY Klasa IV - przyroda STOPIEŃ CELUJĄCY 6 otrzymuje uczeń, który: 1) posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza poziom wiedzy i umiejętności ucznia klasy 4, - zaplanować,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych - klasa VI

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych - klasa VI Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych - klasa VI WSZECHŚWIAT I ZIEMIA Omawia budowę i zastosowanie kalendarza Podaje różnice między planetami a gwiazdami Podaje przykłady świadczące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli i trenerów. Zbigniew Kaczkowski, Zuzanna Oleksińska Całkowity budżet projektu: 1 244 319 Koszt kwalifikowany: 1 011 069 Udział finansowy KE: 489 157 Udział finansowy NFOŚiGW: 451 612 Wkład własny beneficjentów: 303 550 (w tym udział finansowy WFOŚiGW: 1

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z BIOLOGII KLASA I WYMAGANIA PODSTAWOWE. UCZEŃ: WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE. UCZEŃ: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii klasa I gimnazjum rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne śródroczne z przyrody dla klasy 6a w roku szkolnym 2014/2015 Nauczyciel przyrody : Aleksandra Szewczyk-Woźniak

Wymagania edukacyjne śródroczne z przyrody dla klasy 6a w roku szkolnym 2014/2015 Nauczyciel przyrody : Aleksandra Szewczyk-Woźniak Wymagania edukacyjne śródroczne z przyrody dla klasy 6a w roku szkolnym 2014/2015 Nauczyciel przyrody : Aleksandra Szewczyk-Woźniak Nr i temat lekcji Uczeń: Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Omawia zasady Wymagania edukacyjne z przyrody klasa IV b dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Dział 1: Poznajemy najbliższe otoczenie Uczeń wymienia źródła informacji o przyrodzie. Zna zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE W KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ Z PRZYRODY Uczeń otrzymuje ocenę: NIEDOSTATECZNĄ jeżeli: 1. nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY KLASA VI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RATOWICACH Nauczyciel: mgr Dorota Pelc Wymiar godz.: 3h/tyg. Przedmiotowy system oceniania zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum Dział programu: I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność organizmów Poziom wymagań podstawowy (oceny dopuszczający i dostateczny) ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 1E Wymagania podstawowe. Uczeń: Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania

Przedmiotowy System Oceniania rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej obserwacji przedstawia etapy obserwacji

Bardziej szczegółowo

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data

POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data POWTÓRZENIE TREŚCI NAUCZANIA Z BIOLOGII KLASY III ROZPISKA POWTÓRZEŃ ROK 2007/2008 Klasa I Treści programowe Dział powtórzeniowy Przewidziana data 1. Struktura organizmu i funkcje, jakim ona służy ( komórki,

Bardziej szczegółowo

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 1. Na końcową ocenę z przedmiotu PRZYRODA składają się oceny bieżące. Uczeń może je uzyskać za: a. odpowiedzi ustne b. sprawdziany pisemne i kartkówki

Bardziej szczegółowo

Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU. Dział II. JEDNOŚĆ ORGANIZMÓW

Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU. Dział II. JEDNOŚĆ ORGANIZMÓW Dział I. BIOLOGIA NAUKA O ŻYCIU rozróżnia elementy przyrody żywej i nieożywionej wymienia czynniki niezbędne do życia wskazuje źródła wiedzy biologicznej określa, jakiego sprzętu można użyć do danej -obserwacji

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI:

KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: KONKURS BIOLOGICZNY GIMNAZJUM ETAP I JEDNOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ ORGANIZMÓW. WIADOMOŚCI: 1. Szczeble organizacji materii żywej (komórki, tkanki roślinne i zwierzęce, narządy i układy narządów). 2. Budowa chemiczna

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 2. PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GM-P8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) B Zadanie 2. (0 1) I. Znajomość

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów - Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów - Tajemnice przyrody. Klasa 6 dopuszczającą. dostateczną. Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety bardzo dobrą. Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1;

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZYRODA KL. VI Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej (A); podpisuje przedstawione

Bardziej szczegółowo

BLIŻEJ BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 1

BLIŻEJ BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 1 BLIŻEJ BIOLOGII WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 1 Wymagania podstawowe. Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca Dział I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Przyroda dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Klasa 4

Wymagania edukacyjne Przyroda dla klas 4-6 szkoły podstawowej. Klasa 4 Wymagania edukacyjne Przyroda dla klas 4-6 szkoły podstawowej Klasa 4 Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na oceny z przyrody klasa 6 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:

Szczegółowe wymagania na oceny z przyrody klasa 6 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: Szczegółowe wymagania na oceny z przyrody klasa 6 Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który: rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej, podpisuje przedstawione na ilustracji ciała niebieskie

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza

PLAN WYNIKOWY klasa pierwsza PLN WYNIKOWY klasa pierwsza Opracowanie: Marzanna Wolska Program nauczania: gnieszka Krawczyk, Józef Krawczyk, Życie. Program nauczania biologii w klasach I-III gimnazjum. Wydawnictwa Edukacyjne WIKING,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE BIOLOGIA, KLASA I Rozdział I. Biologia nauka o życiu II. Jedność i różnorodność konieczny (stopień dopuszczający) określa przedmiot badań biologii jako nauki podaje przykłady dziedzin

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2014/2015 PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) I. Znajomość różnorodności biologicznej

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej (A); podpisuje przedstawione na ilustracji ciała niebieskie (gwiazda, planeta, księżyc) (C); rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 6

Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4 rozpoznaje na ilustracji twórcę

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e

Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Przedmiotowy system oceniania z biologii dla kl. 1 b, 1c, 1e Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Biologia nauka o życiu Jedność CIU rozróżnia elementy przyrody

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety. rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej; podpisuje przedstawione na ilustracji ciała niebieskie (gwiazda, planeta, księżyc); rozpoznaje na ilustracji

Bardziej szczegółowo

na ocenę dopuszczającą uczeń: na ocenę dostateczną uczeń: na ocenę dobrą uczeń: na ocenę bardzo dobrą uczeń: na ocenę celującą uczeń:

na ocenę dopuszczającą uczeń: na ocenę dostateczną uczeń: na ocenę dobrą uczeń: na ocenę bardzo dobrą uczeń: na ocenę celującą uczeń: wymagania _ przyroda _ kl.iii - -Bożena Strzelecka ROK SZKOLNY: 2015/2016 PODRĘCZNIK: PRZYRODO WITAJ autorzy: Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson, wyd. WSiP Numer dopuszczenia:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6

ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 ROZKŁAD TREŚCI NAUCZANIA W KLASACH 4 6 klasa 4 (3 godz. tyg.) Podstawa programowa kształcenia ogólnego Nr Treści nauczania działu Nr lekcji Podręcznik Działy i tematy lekcji 1 O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej; podpisuje przedstawione na ilustracji ciała niebieskie (gwiazda, planeta, księżyc) ; rozpoznaje na ilustracji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 6

Wymagania na poszczególne oceny przyroda klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4 rozpoznaje na ilustracji twórcę

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4 rozpoznaje na ilustracji twórcę

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4 rozpoznaje na ilustracji twórcę

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4 rozpoznaje na ilustracji twórcę

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń:

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 6 Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 10.7; 10.8; 11.1; 11.2; 11.3; 11.6; 11.7; 11.8; 12.1; 12.2; 12.4 UCZEŃ: rozpoznaje na ilustracji

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody Wymagania na poszczególne oceny z przyrody Klasa VI Dział 1. Odkrywamy tajemnice naszej planety - rozpoznaje na ilustracji twórcę teorii heliocentrycznej, - podpisuje przedstawione na ilustracji ciała

Bardziej szczegółowo