SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)"

Transkrypt

1 Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych, w ramach priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działania 9.4. wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Cel główny: Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych metod nauczania ICT w dydaktyce swojego przedmiotu i w nauczaniu dorosłych w oparciu o dostępne narzędzia internetowe. Kształcenie umiejętności pozyskiwania instalowania darmowego oprogramowania przydatnego w dydaktyce oraz umiejętności instalowania go w komputerze Kształcenie umiejętności przygotowania dydaktycznych lekcji w edytorze exe do wybranych zagadnień z nauczanego przedmiotu Kształcenie umiejętności tworzenia struktury opracowywanego lekcji elektronicznej w edytorze exe Poznanie dostępnych narzędzi (e-devices) w programie exe. Kształcenie umiejętności wyboru odpowiedniego narzędzia (e-device) do opracowania poszczególnych elementów lekcji elektronicznej, czy całego kursu. Kształcenie umiejętności redagowania, formatowania tekstu, tabel, list numerowanych, punktowanych w wybranych komponentach. Kształcenie umiejętności wykorzystania grafiki, filmu, animacji i dźwięku w tworzonych lekcjach elektronicznych dla podniesienia jakości i atrakcyjności materiału dydaktycznego. Nabycie umiejętności zapisywania tworzonych lekcji w edytorze exe; Nabycie umiejętności eksportowania elektronicznych materiałów dydaktycznych do standardu ICM, SCORM w celu publikowania ich w Internecie i na platformach e-,learningowych. Uświadomienie norm prawnych regulujących wykorzystywanie w tworzonych materiałach dydaktycznych informacji pozyskanych z różnych źródeł. Uświadomienie znaczenia stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia ICT w procesie dydaktycznym - lepsza współpraca z uczniami obcującymi w życiu codziennym z tymi technologiami, zwiększenie efektywności pracy grupowej. Wykształcenie potrzeby tworzenia i upowszechniania elektronicznych materiałów dydaktycznych do lepszej realizacji procesu nauczania; Podwyższenie samooceny i motywacji do kształcenia się przez całe życie. 1. Pobranie edytora exe i instalacja programu exe w komputerze 2. Budowa okna aplikacji exe. 3. Obszary pracy w programie: obszar struktury, narzędzi (e-devices) i projektowania. 4. Tworzenie i modyfikacja struktury lekcji w edytorze exe.. 5. Możliwości wykorzystania narzędzi edytora exe. 6. Tworzenie przykładowej lekcji w edytorze exe - redagowanie stron merytorycznych lekcji w wybranych narzędziach: a. wstawianie i formatowanie tekstu, b. wstawianie tabel, c. wstawianie grafiki, d. wstawianie filmu i dźwięku, e. tworzenie hiperłączy. 7. Rodzaje pytań testowych dostępnych w aplikacji exe 8. Tworzenie stron testowych w lekcji. 9. Szata graficzna lekcji. 10. Zapisywanie projektu w formacie ELP (format zapisu w aplikacji exe). 11. Eksportowanie utworzonej lekcji do strony WWW. 12. Eksportowanie utworzonej lekcji do standardu ICM, SCORM. 13. Testowanie lekcji. Tematyka zajęć: BLOGGER NAUCZYCIELSKI/EDUKACYJNY (10h) 10h 1

2 Cel ogólny: Podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem cyfrowych narzędzi i metod takich jak blog edukacyjny. zapoznanie z zasadami konstruowania blogów edukacyjnych i możliwościami ich stosowania na wszystkich poziomach edukacji. kształtowanie świadomości nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów przy wykorzystaniu TIK i blogów edukacyjnych, przegląd narzędzi przydatnych do tworzenia blogów nauczycielskich ze szczególnym uwzględnieniem Bloggera w aplikacji Google, umiejętność konstruowania autorskiego edublogu w bloggerze.com 1. Uwarunkowania wdrażania blogów nauczycielskich lub edukacyjnych - edublog a tradycyjny system nauczania i oceniania szkolnego w kontekście nowej Podstawy Programowej, kompetencji kluczowych oraz obszarów i wymagań w wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji szkoły jako niezbędna konsekwencja wdrażania aktywizujących metod nauczania (np. metoda projektu, metoda WebQuest, edublog) oraz realizacji założeń interdyscyplinarności i ponad przedmiotowości w nauczaniu-uczeniu się. 2. Co to jest edublog? edublog jako metoda, proces i produkt. Kluczowe zastosowania edublogu jako narzędzia komunikacji z uczniami, oceniania, wymiany informacji, wspierania uczniów, tworzenia grup projektowych. 3. Narzędzia internetowe przydatne do tworzenia edublogów Przegląd narzędzi przydatnych do konstruowania edublogów ze szczególnym uwzględnieniem Blogger.com. 4. Konstruowanie autorskiego edubloga w bloggerze.com - skonstruowanie matrycy edubloga w blogger.com; - tworzenie postów; - edycja tekstu, zamieszczanie grafiki, filmów i plików z Internetu; - zarządzanie blogiem; - publikacja blogu w Internecie. 1 h 1h 1h 7h 2

3 Tematyka zajęć: TWORZENIE LEKCJI ON-LINE W FORMIE WEBQUEST (10h) Cel ogólny: Podniesienie kompetencji metodycznych i merytorycznych nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy innowacyjnych metod kształcenia wykorzystujących zasoby Internetu oraz wskazanie możliwości i sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem metody WebQuest. zapoznanie z metodą WebQuest i uwarunkowaniami wdrażania jej w edukacji, - kształtowanie świadomości nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów przy wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia i oceniania, w tym Metody WebQuest, przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania cyfrowych narzędzi do konstruowania WebQuestów (Power Point, Blogger.com, Moduł WebQuest na Platformie MOODLE); kształcenie kompetencji i umiejętności niezbędnych w projektowaniu i konstruowaniu autorskiego WebQuestu; kształcenie kompetencji i umiejętności w zakresie oceny i ewaluacji efektów pracy uczniów Metodą WebQuest. 1. Wprowadzenie do metody WebQuest. - uwarunkowania potrzeby implementacji Metody WebQuest w polskim systemie edukacji. - Metoda WebQuest w kontekście nowej Podstawy Programowej, obowiązujących kompetencji kluczowych oraz obszarów i wymagań w wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji szkoły jako jedna z form wdrażania aktywizujących metod nauczania oraz realizacji założeń interdyscyplinarności i ponadprzedmiotowości w nauczaniu-uczeniu się. 2. Metoda WebQuesyt i cele jej stosowania. Definicja, geneza i funkcje WebQuestu. WebQuest jako metoda projektu grupowego realizowana w oparciu o elektroniczne narzędzia i przy wykorzystaniu zasobów internetowych. Zasady konstruowania WebQuestu typy zadań. Planowanie procesu wdrażania WebQuestu. 3. Narzędzia i zasady konstruowania WebQuestu Przegląd narzędzi cyfrowych przydatnych do konstruowania WebQuestu z szczególnym uwzględnieniem portalu blogger.com 3. Warsztat - Konstruowanie autorskiego WebQuestu: - tworzenie matrycy WebQuest na platformie blogger.com, - konstruowanie poszczególnych elementów WebQuestu: Wprowadzenie, Zadanie, Proces, Źródła, Ewaluacja, Podsumowanie, - edycja tekstu i opracowanie strony graficznej, - publikacja WebQuestu w Internecie. 4. Testowanie i autoewaluacja własnego WebQuestu. 10h 3

4 Tematyka zajęć: TWORZENIE KURSOW NA PLATFORMIE MOODLE (20h) Cel główny Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowoczesnych metod nauczania ICT w dydaktyce swojego przedmiotu i w nauczaniu dorosłych. Cele szczegółowe Kształcenie potrzeby wykorzystania darmowego oprogramowania przydatnego w dydaktyce Poznanie możliwości szkoleń on-line udostępnianych na platformach edukacyjnych Kształcenie umiejętności przygotowania dydaktycznych materiałów elektronicznych (lekcji, kursów) do wybranych zagadnień z nauczanego przedmiotu Kształcenie umiejętności tworzenia struktury opracowywanego kursu czy lekcji elektronicznej na platformie Moodle Poznanie dostępnych zasobów Kształcenie umiejętności wyboru odpowiednich zasobów platformy do opracowania poszczególnych elementów lekcji elektronicznej, czy całego kursu. Kształcenie umiejętności redagowania zasobów takich jak: etykieta, strona tekstowa, strona HTML, link do pliku lub strony internetowej. Kształcenie umiejętności wykorzystania grafiki, filmu, animacji i dźwięku w tworzonych lekcjach elektronicznych dla podniesienia jakości i atrakcyjności materiału dydaktycznego. 1. Prezentacja platformy e-learningowej 2. Poznanie struktury platformy 3. Przegląd różnego rodzaju kursów on-line zamieszczonych na platformach edukacyjnych, poznanie ich i możliwości korzystania z nich 4. Normy prawne obowiązujące przy korzystaniu z dostępnych zasobów i tworzeniu własnych materiałów elektronicznych udostępnianych w sieci 5. Uruchomienie platformy. Logowanie na platformę 6. Samodzielne tworzenie konta na platformie 7. Konfiguracja własnego konta 8. Przegląd zawartości platformy 9. Prezentacja przykładowego kursu i jego struktury - sylabusa 10. Wspólne tworzenie sylabusa kursu 11. Założenie na platformie w wybranej kategorii pierwszego kursu 12. Określenie parametrów kursu 13. Tworzenie bloku wstępnego kursu wykorzystanie zasobu etykieta - ćwiczenia 14. Tworzenie kolejnych tematów kursu - ćwiczenia 15. Tworzenie treści merytorycznych kursu z wykorzystaniem zasobów typu: strona tekstowa, strona HTML, link do pliku i strony www, katalog plików - ćwiczenia 5h 4

5 Nabycie umiejętności tworzenia różnego rodzaju pytań dostępnych na platformie: pytanie jednokrotnego wyboru, pytań wielokrotnego wyboru, pytań typu "Dopasuj odpowiedź", typu "wypełnianie luk, pytań :"Prawda/Fałsz" Nabycie umiejętności tworzenia Quizów na platformie i właściwego definiowania parametrów Quizu Nabycie umiejętności wykorzystania składowych typu: zadanie prześlj plik, głosowanie, forum, kwestionariusz, lekcja w tworzonych kursach dydaktycznych Wykształcenie umiejętności zamieszczania w kursach on-line elektronicznych materiałów dydaktycznych pozyskanych z innych źródeł i utworzonych w innych aplikacjach Uświadomienie norm prawnych regulujących wykorzystywanie w tworzonych materiałach dydaktycznych informacji pozyskanych z różnych źródeł. Uświadomienie znaczenia stosowania nowoczesnych metod dydaktycznych wykorzystujących nowe technologie i narzędzia ICT w procesie dydaktycznym - lepsza współpraca z uczniami obcującymi w życiu codziennym z tymi technologiami, zwiększenie efektywności pracy grupowej. Wykształcenie potrzeby tworzenia i upowszechniania elektronicznych materiałów dydaktycznych do lepszej realizacji procesu nauczania. Samodzielne utworzenie przez uczestników projektu kursu on-line na platformie Moodle przydatnego w nauczanych przedmiocie z wykorzystaniem poznanych zasobów i składowych platformy 16. Tworzenie treści merytorycznych kursu zamieszczanie multimediów (film, animacja) w tworzonym kursie- ćwiczenia 17. Tworzenie w kursie różnego rodzaju zadań sprawdzających z wykorzystaniem składowych typu: a. zadanie prześlij plik; konfiguracja, wygląd zadania dla uczestnika studenta i prowadzącego (ocenianie). b. głosowanie c. forum, konfiguracja forum według potrzeb, d. lekcja, określenie parametrów, tworzenie stron lekcji, definiowanie nawigacji w lekcji. 18. Tworzenie zadania typu Quiz; a. wstępne definiowanie parametrów Quizu b. tworzenie pytań quizu (wielokrotny wybór, jednokrotny wybór, krótka odpowiedź, załączone odpowiedzi, dopasuj odpowiedź, Prawda/Fałsz) c. dodawanie utworzonych wcześniej pytań do Quizu d. modyfikacja parametrów Quizu e. Quiz widziany przez uczestnika szkolenia i prowadzącego 19. Tworzenie kursu on-line przydatnego w dydaktyce nauczanego przedmiotu według własnego projektu. Uczestnik przygotowuje prosty sylabus, na podstawie, którego tworzy kurs. Kurs powinien zawierać składowe i zasoby poznane na zajęciach w ramach projektu. 10 h 5h 5

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy

Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności Khan Academy Numer i nazwa obszaru: 10 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Odwrócona lekcja w nauczaniu przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ

WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Uniwersytet Śląski WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ Redakcja Eugenia Smyrnova-Trybulska

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego Ocena zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość opracowanie przygotowane przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2013/2014 (semestr letni)............................... 5 Oferta szkoleń na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe.

Wprowadzenie. Moduł 1: Budowa i typowe konfiguracje sprzętowe komputerów przenośnych, oprogramowanie systemowe i programy narzędziowe. Wprowadzenie Wykładowca przedstawia się i wita z grupą. Korzystając ze slajdów wykładowca prezentuje idee, cele i oczekiwane efekty szkolenia oraz jego strukturę. Przed szkoleniem wykładowca moŝe wysłuchać

Bardziej szczegółowo

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu

Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Zygmunt Drążek Tomasz Komorowski Uniwersytet Szczeciński Problemy tworzenia materiałów dydaktycznych w technologii e-learningu Celem artykułu jest omówienie tematyki tworzenia i publikowania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013

Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 1 Rady pedagogiczne Oferta szkoleń na rok szkolny 2012/2013 Szanowni Państwo! Reformy w systemie oświaty, które obserwujemy w ostatnich latach,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne

IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne 53 IwD M05 Usługi internetowe wybrane zastosowania dydaktyczne Joachim Bednorz, Barbara Gaworska, Robert

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum

KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51. Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum KwD M01 Podstawy technologii informacyjnej 51 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum 52 Część II Komputer w dydaktyce pogram szkolenia curriculum Część II Komputer w dydaktyce pogram

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela

Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela e-edukacja w kraju Platforma e-learningowa jako element wspomagający przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela Małgorzata Bartoszewicz Hanna Gulińska W artykule omówiono doświadczenia pracowników Zakładu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW

NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW NARZĘDZIA TIK WSPOMAGAJĄCE PROJEKT GIMNAZJALNY PORADNIK DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW Dorota Janczak Ewa Kędracka Małgorzata Rostkowska Wprowadzenie dlaczego TIK w projekcie gimnazjalnym?... 3

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość

Spis treści: Opracowanie: Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Kilka sposobów na tworzenie zasobów kształcenia na odległość Spis treści: Wprowadzenie (str. 2) Ebooki tworzone na platformie Issuu (str.3) Prezentacja w programie Prezi (str. 11) Projekty edukacyjne Wiki

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ

KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ KOMPETENCJE E-NAUCZYCIELA W E-LEARNINGU PIOTR KARAŚ Streszczenie: XXI wiek jest czasem dynamicznego rozwoju nowych technologii, które wywierają ogromny wpływ na społeczeństwo. W świecie mediów, mediów

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 2013/2014 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Propozycje form doskonalenia na rok szkolny 13/1 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu KOD FORMY* Liczba godzin Kierownik formy W1 Jerzy Serweta W2 Ryszard

Bardziej szczegółowo