Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,"

Transkrypt

1 O A A O O!

2 Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art. 73 ust. 1 ustawy Prawo budowlan). W Głównym Urzędzi Nadzoru Budowlango prowadzony jst monitoring katastrof budowlanych. na podstawi informacji przkazywanych przz powiatowych lub wojwódzkich inspktorów nadzoru budowlango (w ramach zadań i komptncji okrślonych w art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlan). Postępowani wyjaśniając w sprawi przyczyn katastrof prowadzi właściwy mijscowo organ nadzoru budowlango I instancji powiatowy lub wojwódzki inspktor nadzoru budowlango (art. 76 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 74 ustawy Prawo budowlan). Postępowani to moż przjąć organ wyższgo stopnia wojwódzki inspktor nadzoru budowlango oraz Główny Inspktor Nadzoru Budowlango (art. 77 ustawy Prawo budowlan). Osoby winn za powstani katastrofy budowlanj podlgają odpowidzialności zawodowj oraz karnj. Odpowidzialność zawodowa dotyczy osób płniących samodziln funkcj tchniczn w budownictwi tj. projktanta, kirownika budowy (robót), inspktora nadzoru inwstorskigo, którzy posiadają odpowidni uprawninia budowlan i są członkami właściwj okręgowj izby zawodowj, Na podstawi informacji przsyłanych przz właściw organy nadzoru budowlango z obszaru całgo kraju, w Dpartamnci Inspkcji Budowlanj jst prowadzony zawirający następując informacj: - nazwę i adrs urzędu zgłaszającgo katastrofę, - nazwę i adrs obiktu, który ulgł zniszczniu, - nazwę (nazwisko) właścicila obiktu, - datę katastrofy, - krótki opis katastrofy i przyczyny jj powstania, - liczbę wypadków śmirtlnych, - liczbę osób rannych, - inn istotn uwagi o zdarzniu. Układ rjstru i jgo zawartość informacyjna wynika z układu Ankity wstępnj i końcowj o katastrofi budowlanj, których formularz opracowano w GUNB. Na podstawi tgo rjstru jst sporządzana roczna analiza przyczyn występowania katastrof w Polsc. Od 2003 r. uwzględnia ona równiż ocnę wyników działań trnowych organów nadzoru budowlango, w związku z prowadzonym przz t organy postępowanim wyjaśniającym w tych sprawach (art. 76 i art. 78 Prawa budowlango). Wobc powyższgo, zakrs tgo opracowania objmuj ponadto informacj o: - rodzajach obiktów, któr ulgły katastrofi, z podziałm na obikty w budowi i obikty w użytkowaniu (z uwzględninim ich okrsu ksploatacji) oraz okoliczności, któr spowodowały katastrofę, - prowadzonych przz organy nadzoru budowlango działaniach formalno-prawnych i w zakrsi odpowidzialności zawodowj osób, posiadających uprawninia budowlan.

3 katastrofy W 2005 roku zarjstrowano, w, w, w, w zgłoszon przz trnow organy nadzoru budowlango. Katastrofy t wydarzyły się w budownictwi miszkaniowym, przmysłowym, gospodarczym i innym (np. transportowym: drogowym i koljowym, wodnym), zarówno w trakci ksploatacji obiktów, jak i w czasi budowy, co przdstawia tabla 1 Tabla 1. Podział katastrof z względu na ich występowani wg rodzajów budownictwa tym: 52 w czasi użytkowania 39 w czasi budowy 13 tym: 16 w czasi użytkowania 11 w czasi budowy 5 tym: 40 w czasi użytkowania 38 w czasi budowy 2 tym: 24 w czasi użytkowania 21 w czasi budowy 3 #$% &''(!"! Udział katastrof w poszczgólnych rodzajach budownictwa, z podziałm na obikty budowan i użytkowan ilustruj rys. 1. w miszkaniow użytkowaniu w budowi przmysłow 6 gospodarcz 2 38 inn Rys. 1. Z powyższgo wynika, ż najwięcj katastrof budowlanych w 2005 r. wystąpiło w budownictwi miszkaniowym ( razm 52 katastrofy 40,3% ), z czgo większość przypada na okrs użytkowania obiktu (39 katastrof - 30,4% katastrof w budownictwi miszkaniowym). Główn przyczyny wystąpinia katastrof to: - wybuch gazu: zimngo, propan-butan, prz, który spowodował 15 katastrof budowlanych,

4 (z w w wystąpiła - zdarznia losow (wiatr, dszcz, śnig, pożar, wybuch kotła co. i w, kotła parowgo udrzni pioruna i inn), któr spowodowały 49 katastrofy. - inn: tchniczn starzni się obiktów, błędy wykonawcz (takż przy wykonywaniu robót rozbiórkowych), brak zapwninia odpowidnigo nadzoru nad wykonywanim robót budowlanych, któr spowodowały 68 katastrof. Tabla 2. Liczba katastrof w 2005 r. w podzial na okoliczności ich powstania 1. - ogółm: w tym: - podczas użytkowania obiktów (bz uwzględninia wypadków losowych i wybuchu gazu), - w obiktach wyłączonych z użytkowania 2. razm: (budowa, rmont, roboty rozbiórkow) - ogółm: w tym: - podczas budowy (nowych obiktów), - podczas robót rmontowych (rozbiórk) 3. wywołanych w tym: - wywołanych wybuchm gazu zimngo - wywołanych wybuchm propan-butan - wywołanych biogazm 4. spowodowanych (np. wiatr, pożar, powódź itp.) w tym: - zabici: - ranni: (z w przy przbudowi instalacji gazowj wwnętrznj tym: - w obiktach użytkowanych - w obiktach w budowi czgo: - obiktach użytkowanych, - podczas prowadznia robót budowlanych) czgo: - obiktach użytkowanych, - podczas prowadznia robót budowlanych)

5 1,5% 7,5% 20,4% 37,1% 3,7% 15,1% 0,8% 3,0% 6,% 1,50% 3,00% brak nadzoru błędy projktow błędy wykonawcz błąd człowika dwastacj Rys. 3 W 2005 r. - najwięcj katastrof wydarzyło się w wojwództwach: - dolnośląskim - - śląskim - - mazowicki - - łódzkim - - wilkopolski - gaz zimny zły stan tchniczny niwłaściwa ksploatacja (przciążnia) gaz propan-butan zdarznia losow wybuch kotła co i cwu i kotła parowgo Natomiast w woj. kujawsko-pomorskim i lubuskim ulgły katastrofi po 3 obikty budowlan (2,3%), a w woj. lublskim i podlaskim ni zanotowano ani jdnj katastrofy budowlanj. (Zstawini katastrof budowlanych, któr wydarzyły się w 2005 r. z podziałm na poszczgóln wojwództwa przdstawiają załączniki 1 i 2)

6 Działania organów nadzoru budowlango w tym zakrsi uwzględniały przd wszystkim procdury wynikając z przpisów prawa budowlango (rozdz. 7 ustawy Prawo budowlan) i Kpa i objmowały w 2005 roku: - nizwłoczn powołani, w formi postanowinia, po otrzymaniu zawiadominia o katastrofi budowlanj, komisji w clu ustalnia przyczyn i okoliczności katastrofy (art. 76 ust. 1 pkt1 ustawy Prawo budowlan) dotyczy to 53 katastrof budowlanych oraz zawiadomini o tym zdarzniu organu nadzoru budowlango wyższgo stopnia (art. 76 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlan) - dotyczy 65 katastrof budowlanych (sporządzni protokółów lub notatk służbowych z oględzin w odnisiniu do katastrof, których przyczyną były: zły stan tchniczny, katastrofy wskutk udrznia samochodu w obikt budowlany katastrofy w obiktach, któr uprzdnio zostały wyłączon z użytkowania), - sporządzni protokołów z przprowadzonych oględzin obiktów po katastrofi i nakazani ich opróżninia lub wyłącznia z użytkowania obiktu grożącgo zawalnim, (art. 68 pkt. 1 Pboraz zarządzni umiszcznia informacji o stani zagrożnia, wykonania doraźnych zabzpiczń i usunięcia zagrożnia (art. 68 pkt. 3 Pb) dotyczy 43 katastrof, - wydani 45 dcyzji administracyjnych ( art. 78 ust. 1 Pb), okrślających zakrs robót w clu uporządkowania trnu katastrofy i zabzpicznia obiktu, - zlcni, (na podstawi art. 78 ust. 2 Pb ) na koszt inwstora, właścicila lub zarządcy obiktu budowlango sporządznia ksprtyzy, nizbędnj do wydania dcyzji lub do ustalnia przyczyn katastrofy - dotyczy 11 katastrof - nałożni, w drodz postanowinia (art. 81c ust. 2 Pb), obowiązku dostarcznia ocn tchnicznych lub ksprtyz dotyczy 6 obiktów - wydani 22 dcyzji administracyjnych (art. 67 ust.1), nakazujących rozbiórkę obiktów lub rozbiórkę lmntów uszkodzonych w czasi katastrofy, - podjęci, w 18 przypadkach, przz organ nadzoru budowlango natychmiastowych działań (na koszt właścicila) clm usunięcia nibzpiczństwa (art. 69 ust. 1 Pb w związku z art. 78 ust. 1 Pb), - wstrzymani postanowinim prowadznia dalszych robót budowlanych (art. 50 ust. 1 pkt 2) dotyczy 3 przypadków, - nakazani (na podstawi art. 66 ust. 1 i 2 Pb) usunięci stwirdzonych niprawidłowości - dotyczy 1 katastrofy, - wstrzymano prowadzni robót i sprawdzono wykonani nałożongo obowiązku (art. 51 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 50 ust. 1 pkt 4 i art. 78 Pb) dotyczy 1 katastrofy, - wydano pozwolni na użytkowani (art. 55 pkt 2, art. 56, 57 i 59 Pb) dotyczy 1 przypadku.

7 Rjstr katastrof budowlanych jst prowadzony w Głównym Urzędzi Nadzoru Budowlango od 1995r., tj. od czasu wjścia w życi rgulacji ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlan, przy czym w zstawiniu katastrof w latach ni uwzględniono katastrof budowlanych spowodowanych powodzią, jaka wystąpiła w Polsc w lipcu 1997 r. oraz w 1998 r. (powódź potraktowano jako zdarznia wyjątkow, ni mając odpowidnika w zarjstrowanych katastrofach z okrsu ostatnich kilkunastu lat). Z tgo względu, wśród przyczyn powstawania katastrof budowlanych ni uwzględniono w statystyc zdarzń spowodowanych wilkimi powodziami. Wymaga podkrślnia fakt, ż zgłoszona w 1995 r. stosunkowo niwilka ilość katastrof wynikała główni z nipłngo wdrożnia nowych rgulacji prawnych w tym zakrsi. Liczba katastrof, któr wystąpiły w latach r. przdstawia tabla 3. Tabla 3. Podział katastrof wg rodzajów budownictwa w latach ! " #! $ %&')* +,-)* +.'&/012-,34+&50& +.'&/ :8 9; <<9 <<= >?? >< <> >8 8: << >; <8 :9; <; :<> <?< :8 9;> 9AA <: 9<;?> <? 9=> 988 :< 9:< <A

8 Rysunk nr 4 stanowi ilustrację!!"##$%&''$ liczby katastrof budowlanych w poszczgólnych latach '-.'-5&4+/,&50& Rys. 4. Natomiast 3&,&/,4 - podstawow przyczyny powstawania katastrof budowlanych w tym okrsi zostały przdstawion w tabli nr 4. Tabla 4. Przyczyny powstawania katastrof w latach Brak nadzoru Błędy projktow i wykonawcz Wady matriałow Zły stan tchniczny Gaz zimny Gaz płynny Biogaz Zdarznia losow Dwastacj przz osoby trzci (tzw.złomiarz) Bada komisja Niwłaściwa ksploatacja (przciążnia) Wybuchy i awari (komina stalowgo, turbozspołu, awaria automatyki), (wybuch kotła co, cw i kotła parowgo) Inn przyczyny (błąd człowika, wpływ pracy ciężkigo sprzętu, wibracj)

9 Z względu na dużą liczbę: - katastrof budowlanych spowodowanych wybuchm gazu w latach , tj. 137 katastrof, - osób poszkodowanych podczas katastrof spowodowanych wybuchm gazu: t.j. 26 osoby zabit i 119 osób rannych, dokonano odrębnych zstawiń katastrof w tym zakrsi. (Zstawinia t przdstawiają: tabla w załączniku 3 i wykrs zamiszczony w załączniku 4. Ponadto liczbę poszkodowanych - zabitych i rannych - podczas katastrof w latach przdstawiono na wykrsi zamiszczonym w załączniku 5). Przdstawiona analiza, a takż wyniki działań inspkcyjno-kontrolnych prowadzonych przz organy nadzoru budowlango wskazują, ż dcydujący wpływ na skalę i zakrs występujących katastrof budowlanych wywira stopiń przstrzgania przz uczstników procsu budowlango (projktanta, kirownika budowy, inspktora nadzoru inwstorskigo, inwstora) - rygorów przpisów prawa budowlango w zakrsi projktowania i prawidłowgo przbigu budowy obiktów budowlanych oraz przz właścicili, zarządców i użytkowników rygorów w zakrsi utrzymywania obiktów budowlanych. Dotyczy to m.in.: ni spłniania wymagań podczas wykonywania robót budowlanych w (w obszarz budownictwa miszkaniowgo, przmysłowgo i gospodarczgo): - niwłaściwa tchnologia wykonywania przbudowy instalacji gazowj, - niwłaściw zamocowani murłaty, węzły cisilski wykonan nizgodn z sztuką budowlaną, - błędn rozwiązania projktow oraz nistarann wykonawstwo, żlbtow płyty stropow, przy występującj grubości i rozpiętości posiadają zbyt mał oparci na stopkach dwutownika, słupki podpirając strop posiadają zbyt małą sztywność, zbrojni płyt ułożon jst nirównomirni, bz wymaganj strfy otulnia oraz ni ma połącznia z wińcami ścian zwnętrznych, połączni zbrojnia wińca wykonano na styk, bz zakładów i niprawidłowo ułożon zbrojni w narożnikach ścian, - brak przwiązania nośnj konstrukcji ściany osłonowj z nośną konstrukcją ścian podłużnych (wykonan z bloczków PGS mury ścian podłużnych szczytowych przwiązan były jdyni warstwą zwnętrzną dociskową gr. 12 cm), brak powiązania ściany szczytowj budynku z stropami i lmntami konstrukcji stalowj), słaba z względu na zbyt małą ilość cmntu zaprawa w spoinach pionowych i poziomych murów obu ścian, braku zapwninia właściwgo nadzoru nad kirowanim i wykonywanim robót budowlanych (20 katastrof), ni wykonywania nizbędnych robót konsrwacyjnych i rmontowych, związanych z zapwninim odpowidnigo stanu bzpiczństwa i tchniczngo obiktów budowlanych podczas ich użytkowania. Jdnoczśni, w dalszym ciągu, znaczący bo ok. 36.1% (47 katastrof) udział w ogólnj ilości katastrof mają tzw. zdarznia losow oraz katastrofy w obiktach tchniczni zstarzałych 20,8% (27 katastrof) oraz 15,5% (20 katastrof) wywołanych złym wykonawstwm.

10 zaistniał katastrof Pomimo odnotowywango stałgo na przstrzni ostatnich lat spadku liczby katastrof w Polsc ( 2001r. 327 katastrof, 2002r. 167 katastrof, 2003r. 126 katastrof), obcngo stanu w tym zakrsi ni można uznać za zadawalający. Natomiast wzrost liczby katastrof w 2004 r. do katastrof, został spowodowany główni zwiększnim ilości katastrof, któr wystąpiły w wyniku, których liczba wyniosła co stanowi r. w tym okrsi. W na katastrofy, w dalszym ciągu znaczący, bo ok. udział w ogólnj ilości katastrof, mają tzw. zdarznia losow oraz 24 katastrofy w obiktach podczas prowadznia robót budowlanych (w tym: 5 podczas budowy nowych obiktów, 19 - podczas robót rmontowych i rozbiórk) i aż 15 spowodowan wybuchm gazu. W tj sytuacji prowadzon przz organy nadzoru budowlango działania inspkcyjnokontroln, związan z ograniczanim zagrożnia występowania katastrof budowlanych, objmują szczgólni: - kontrolę budów i prowadznia robót budowlanych w aspkci ich zgodności z warunkami pozwolnia na budowę i zatwirdzonym projktm budowlanym oraz przstrzgania zachowania bzpiczństwa i wymagań tchniczno-tchnologicznych podczas wykonywania robót, - wprowadzon od 2004 r. kontrol obowiązkow, przprowadzan po zgłoszniu przz inwstora zakończnia obiktu i przd wydanim pozwolnia na jgo użytkowani, których clm jst sprawdzni prowadznia budowy zgodni z ustalniami i warunkami okrślonymi w pozwolniu na budowę (art. 59a ustawy Prawo budowlan), - kontrolę użytkowanych obiktów budowlanych, w aspkci: zapwninia ich utrzymywania przz właścicili i zarządców w właściwym stani tchnicznym i bzpiczństwa (rozdz. 6 Prawa budowlango), z szczgólnym uwzględninim dokonywania ocny sprawności i bzpiczństwa instalacji gazowj (art. 62 ust. 5 Prawa budowlango), oraz wydawania nakazów wyłączania z użytkowania obiktów w niodpowidnim stani tchnicznym lub bzpiczństwa i wydawania nakazów rozbiórki obiktów ni nadających się do rmontu, odbudowy lub wykończnia (art. 66 i art. 67 Prawa budowlango), - przprowadzani, nizalżni od gzkwowania odpowidzialności karnj okrślonj w przpisach prawa budowlango, postępowań wyjaśniających i wnioskowani do organów samorządu zawodowgo o wszczęci postępowania w sprawi odpowidzialności zawodowj wobc osób wykonujących samodziln funkcj tchniczn w budownictwi, któr wskutk rażących błędów lub zanidbań spowodowały zagrożni katastrofą budowlaną (art. 95 i art. 97 ustawy Prawo budowlan).

11 !! " " # $ % &! ' Razm:

12 WYKAZ KATASTROF BUDOWLANYCH ZAREJESTROWANYCH W 2005 ROKU Z PODZIAŁEM NA WOJEWÓDZTWA dolnośląski kujawsko-pomorski lublski lubuski łódzki małopolski mazowicki opolski podkarpacki podlaski pomorski śląski świętokrzyski warmińsko-mazurski wilkopolski zachodniopomorski

13

14 WYKAZ KATASTROF BUDOWLANYCH SPOWODOWANYCH WYBUCHEM GAZU W LATACH Gaz siciowy Gaz płynny Biogaz ilość katastrof

15 POSZKODOWANI W KATASTROFACH BUDOWLANYCH W LATACH Zabici Ranni poszkodowani

KATASTROFY BUDOWLANE 2005 roku i analiza katastrof w latach

KATASTROFY BUDOWLANE 2005 roku i analiza katastrof w latach GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE 200 roku i analiza katastrof w latach 199 200 Opracowanie wstępne Warszawa, styczeń 200 roku 1. Wstęp Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2012 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 212 roku Warszawa, marzec 213 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 2011 roku Warszawa, marzec 2012 rok 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU

KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE W 2014 ROKU Warszawa, czerwiec 2015 r. 0 1. WPROWADZENIE Katastrofą budowlaną, zgodnie z art. 73 ustawy Prawo budowlane, jest niezamierzone, gwałtowne

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2009 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 9 roku Warszawa, luty 1 rok 1.Wstęp Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a takŝe konstrukcyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r.

KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013 r. dr inż. Adam BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa dr inż. Jerzy BARYŁKA Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa KATASTROFY BUDOWLANE ZAISTNIAŁE W POLSCE W 2013

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2007 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2007 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 2007 roku Warszawa, maj 2008 rok 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LIPIEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibiskij Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2013 roku doszło do: 3 611 wypadków drogowych, w których 355 osób zginęło, a

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE MARZEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibiskij Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Ruchu Drogowego Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2014 roku miały miejsce:

Bardziej szczegółowo

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco:

Dane te w porównaniu z sierpniem roku poprzedniego przedstawiają się następująco: STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM W SIERPNIU 2006r. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w sierpniu

Bardziej szczegółowo

Ponadto jest sporządzona roczna analiza przyczyn występowania katastrof w Polsce.

Ponadto jest sporządzona roczna analiza przyczyn występowania katastrof w Polsce. GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 2006 roku Warszawa, marzec 2007 roku Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej

XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 2017 w piłce siatkowej 11-5-217 XXIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY - Lubuskie 217 sezon 216/217 A1 9. Łódzkie Świętokrzyskie "A" 11-5-217 A2 1.3 Pomorskie Kujawsko-Pomorskie "A" 11-5-217 A3 12. Świętokrzyskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM.

1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Wydziału Profilaktyki w Ruchu Drogowym Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w październiku 2006

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA

CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Opracowani: dr inż. Ewa Fudalj-Kostrzwa CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻENIOWA Charaktrystyki obciążniow są wyznaczan w ramach klasycznych statycznych badań silników zarówno dla silników o zapłoni iskrowym jak i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI. Dr inż. Jerzy Baryłka - GUNB

KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI. Dr inż. Jerzy Baryłka - GUNB KATASTROFY BUDOWLANE W POLSCE SPOWODOWANE ZJAWISKAMI KLIMATYCZNYMI Dr inż. Jerzy Baryłka - GUNB Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane - normuje Działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy,

Bardziej szczegółowo

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

.pl KSIĄŻKA ZNAKU. Portal Kulturalny Warmii i Mazur. www.eświatowid.pl. Przygotował: Krzysztof Prochera. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Portalu Kulturalngo Warmii i Mazur www.światowid Przygotował: Krzysztof Prochra... Zatwirdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn. 4.12.2014 Płna forma nazwy prawnj: www.światowid Formy płnj nazwy prawnj nalży

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE Ilość kontaktów STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE LUTY 2 Od stycznia 2 roku w Nibisj Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ

ZASTOSOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZESPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Chybowski L. Grzbiniak R. Matuszak Z. Maritim Acadmy zczcin Poland ZATOOWANIE METODY GRAFÓW WIĄZAŃ DO MODELOWANIA PRACY ZEPOŁU PRĄDOTWÓRCZEGO W IŁOWNI OKRĘTOWEJ ummary: Papr prsnts issus of application

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji

MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji MINISTERSTWO TRANSPORTU Biuro Informacji i Promocji KOMUNIKAT NR 40 z dnia 1.09.2006 r. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w lipcu br. oraz w okresie styczeń lipiec 2006 r. Z danych za 7 miesięcy

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE W 2006 ROKU I ANALIZA KATASTROF W LATACH

KATASTROFY BUDOWLANE W 2006 ROKU I ANALIZA KATASTROF W LATACH Andrzej URBAN Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego KATASTROFY BUDOWLANE W 200 ROKU I ANALIZA KATASTROF W LATACH 15-200 CONSTRUCTION DISASTERS IN 200 AND AN ANALYSIS OF CONSTRUCTION DISASTERS

Bardziej szczegółowo

R U C H B U D O W L A N Y

R U C H B U D O W L A N Y , GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO R U C H B U D O W L A N Y w 214 roku Warszawa, luty 215 r. 1. Wprowadzenie Badania ruchu budowlanego w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego są prowadzone już od 1995

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów

KATALOG TECHNICZNY. www.rurgaz.pl. RC MULTIsafe Rury z polietylenu PE 100RC do układania bez obsypki piaskowej i do renowacji rurociągów KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011

Koszty leczenia stomatologicznego w roku 2012 na tle wykonania w roku 2011 ZASADY FINANSOWANIA I KONTRAKTOWANIA ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH W 2013 R. W 2013 r. Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia stomatologiczne w ramach zakresów 1-9, zaś program Ortodontyczna opieka

Bardziej szczegółowo

Wykr. 1. RELACJA MIĘDZY POTRZEBAMI REGIONÓW W ZAKRESIE ZASOBÓW LUDZKICH (oś rzędnych odległości euklidesowe) A DOFINANSOWANIEM UE PRZEZNACZONYM NA ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH (oś odciętych) Relacja 1,00 0,75

Bardziej szczegółowo

STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE. Dr inż. Zbigniew PAJĄK

STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE. Dr inż. Zbigniew PAJĄK IX ŚLĄSKIE FORUM INWESTYCJI, BUDOWNICTWA, NIERUCHOMOŚCI 21 22 CZERWCA 2017 r. STANY AWARYJNE KONSTRUKCJI NOŚNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZYCZYNY, NAPRAWA, ZAPOBIEGANIE Dr inż. Zbigniew PAJĄK Akademia Techniczno-Humanistyczna

Bardziej szczegółowo

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku

KATASTROFY BUDOWLANE w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO KATASTROFY BUDOWLANE w 213 roku Warszawa, 17 marca 21 roku 1 1. WSTĘP Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim

WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowej w Rogowie Sobóckim WYMAGANIA PROGRMOWE NA STOPNIE W KLASIE 6 PRZYRODA, WITAJ Szkoły Podstawowj w Rogowi Sobóckim tmat lkcji Wymagania podstawow Uczń: ocna dopuszczająca ocna dostatczna ocna dobra Wymagania ponadpodstawow

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

Departament Transportu Drogowego

Departament Transportu Drogowego ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A.

KATALOG TECHNICZNY GRUPA KAPITAŁOWA RADPOL S.A. KATALOG TECHNICZNY Dz Dz Di RC MULTIsaf Rury z politylnu PE 100RC do układania bz obsypki piaskowj i do rnowacji rurociągów RC MAXIprotct PE/PP-d Rury z politylnu PE 100RC z dodatkowym płaszczm z PE lub

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1

Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała. 2.2. Organizacje poŝytku publicznego. 2.2.1. Profil statystyczny 1 Aleksandra Rybińska, Anna ElŜbieta Strzała 2.2. Organizacje poŝytku publicznego 2.2.1. Profil statystyczny 1 Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 r. w rejestrze organizacji poŝytku publicznego KRS zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c

Koszty zadań planowanych do realizacji w ramach opisywaych etapów. Cena jednostkowa (w zł) Ilość / liczba. Jedn. miary 60,00. m-c Oznaczni / I Wyszczgólnini kosztów ralizacji ponisionych / poprzdnich tapach 3 Jdn. Cna jdnostkowa Koszty zadań planowanych do ralizacji w ramach opisywaych 0 2 Funkcjonowani LGD koszty funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZA INFORMACJA nt. wstępnie oszacowanej liczby obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zjawisk atmosferycznych do dnia 17.07.2012 r.

ZBIORCZA INFORMACJA nt. wstępnie oszacowanej liczby obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zjawisk atmosferycznych do dnia 17.07.2012 r. ZBIORCZA INFORMACJA nt. wstępnie oszacowanej liczby obiektów uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku zjawisk atmosferycznych do dnia 17.07.2012 r. Wstępnie oszacowana liczba obiektów budowlanych uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1.

PARCIE GRUNTU. Przykłady obliczeniowe. Zadanie 1. MECHANIA GRUNTÓW ćwicznia, dr inż. Irnusz Dyka irunk studiów: Budownictwo Rok III, s. V Zadani. PARCIE GRUNTU Przykłady obliczniow Przdstawion zostały wyniki obliczń parcia czynngo i birngo (odporu) oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Przemysłowych

Automatyzacja Procesów Przemysłowych Automatyzacja Procsów Przmysłowych Tmat: Układ rgulacji zamknięto-otwarty Zspół: Kirunk i grupa: Data: Mikuś Marcin Mizra Marcin Łochowski Radosław Politowski Dariusz Szymański Zbigniw Piwowarski Przmysław

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE STATYSTYKI KONSULTACJI DLA SŁUŻB PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE CZERWIEC 2013 Od stycznia 2013 roku w Nibisj Linii działają, prowadzon tlfoniczn i drogą -mailową, konsultacj dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Liczba umów o wartości powyżej euro wg siedziby podmiotów, które wygrały postępowanie

Liczba umów o wartości powyżej euro wg siedziby podmiotów, które wygrały postępowanie Załącznik Tabela 1 Liczba umów o wartości powyżej 500.000 euro wg siedziby podmiotów, które wygrały postępowanie Województwo w którym ma siedzibę przedsiebiorstwo Liczba umów dolnośląskie 103 5,7 kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE

Załącznik nr 2 do zarządzenia. nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Załącznik nr 2 do zarządznia nr...z dnia... JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT DLA ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHWASZCZYNIE Wykaz klas I i II stopnia podziału: 0 Zarządznia 00 Organy

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Podstawa prawna PROTOKÓŁ z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku Art. 62 ust. 1 pkt 1 a, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z p.

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania.

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne

Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO INFORMACJA PRASOWA Informacja dotycząca hoteli pracowniczych przekształconych w budynki mieszkalne wielorodzinne We wszystkich 378 powiatach terenowe organy nadzoru budowlanego

Bardziej szczegółowo

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem IV. ZASOBY MIESZKANIOWE 1. STAN I ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Mieszkanie, jako jednostka spisowa, jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany

Bardziej szczegółowo

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć;

2 517 wypadków drogowych, w wyniku których osób odniosło obrażenia ciała, a 254 osoby poniosły śmierć; ZATWIERDZAM 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych nadesłanych do Zespołu Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w styczniu 2012 roku miało

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13,

WYKONAWCY. Zał. nr 2 do UMOWY../BAF - VI/PN/MSW/13, MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro AdministracyjnoFinansowe Warszawa, dnia 12 kwietnia 2013 Znak pisma BAFVI2374112/13 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW. LUTY 2014 R. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu lutego 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów

LIDER. Systemy polietylenowe PE 100, Safe Tech RC n i Wavin TS DOQ. Katalog produktów EPIC B52, G11, G12, X71 listopad 2013 Systmy politylnow PE 100, Saf Tch RC n i Wavin TS DOQ Katalog produktów LIDER rynku instalacji DO BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWYCH, SIECI DYSTRYBUCYJNYCH GAZU, SIECI KANALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do:

Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: AKCEPTUJĘ... 1. STAN BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM. Z danych wstępnych dot. stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że w sierpniu 2010 roku doszło do: 4 026 wypadków drogowych, w których 448 osób

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012

Ubezpieczenie w razie poważnego zachorowania. Maj 2012 LifProtct Ubzpiczni w razi poważngo zachorowania. Maj 2012 Nasz plan ubzpiczniowy dotyczący poważnych zachorowań stanowi najbardzij komplksową ochronę tgo typu dostępną w Irlandii. Podniśliśmy jakość polisy

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Produkcji Warszawa, 18.2. 213 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Budownictwo mieszkaniowe w styczniu 213 r. a) Według wstępnych danych, w styczniu br. oddano

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-05-25 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska

analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska analiza wyników I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Karola Miarki w Mikołowie Oprac. Adam Loska Zdawalność egzaminu w kraju województwo zdawalność lubuskie, małopolskie, podlaskie 77% łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie,

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy

Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 2014 ze środków Funduszu Pracy Priorytetowe dziedziny specjalizacji dla i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowane w roku 201 ze środków Funduszu Pracy L.p. Województwo L.p. nazwa dziedziny 1 2 Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY BETONOWE

PREFABRYKATY BETONOWE PREFABRYKATY BETONOWE ŚCIANY PREFABRYKOWANE STROPY PREFABRYKOWANE SCHODY I SPOCZNIKI PREFABRYKOWANE ELEMENTY STROPOWE FILIGRAN 2 ŚCIANY I STROPY PREFABRYKOWANE 412 210 300 150 48 90 105 90 79 113 90 105

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie e-mail: budownictwouslublin@stat.gov.pl PERSPEKTYWY DLA BUDOWNICTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W ŚWIETLE WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ W LATACH 2006-2015 Wojciech Wiśniewski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

FDA-12/FDA-12-T/FDA-12-M

FDA-12/FDA-12-T/FDA-12-M Klapy przciwpożarow Opis FDA-12 stosowan w wntylacji ogólnj, jako zabzpicznia unimożliwiając przdostawani się dymu i ognia pomiędzy wydzilonymi sąsidnimi strfami pożarowymi. Przdmiotow klapy odcinając

Bardziej szczegółowo

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c

Kazimier e z r K o K t o owski k Prez e es e Z a Z rządu u Zw Z iązku k u Powiatów Polski k ch c Kazimierz Kotowski Prezes Zarządu Związku Powiatów w Polskich Projekt planu finansowego na 2011 rok Podziałśrodków na świadczenia opieki zdrowotnej dokonywany jest biorąc za podstawę: ilość ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach

Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach Badania hałasu na terenach chronionych akustycznie przy budynkach W ramach PMŚ w roku 2014 pomiary hałasu na terenach chronionych akustycznie wykonano pomiary hałasu w 284 punktach pomiarowych (z czego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 176 KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie listy programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Zbieranek. Instytut Spraw Publicznych

Jarosław Zbieranek. Instytut Spraw Publicznych Jarosław Zbieranek Instytut Spraw Publicznych Głosy nieważne. Analiza zjawiska przez pryzmat wyborów samorządowych w latach 2002 i 2006 (Materiał roboczy) Warszawa 2010 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wykonanie budżetów przez lubuskie gminy w 215 roku Finansowanie oświaty i wydatki ponoszone na realizację zadań oświatowych przez lubuskie gminy Prezes RIO

Bardziej szczegółowo

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny

ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Seminarium: Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli ICT a zarządzanie publiczne i rozwój lokalny Adam Płoszaj 2012-04-20 Osoby korzystające z Internetu w kontaktach

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W CZERWCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu czerwca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa

1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa 1.1 Wstęp do Analizy bezpieczeństwa Drogi krajowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w Polsce mają ok. 18,8 tys. km (w tym 2,1 tys. km autostrad i dróg ekspresowych).

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Sprawozdanie z realizacji "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" ZA STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2009 WARSZAWA, MAJ

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego

Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Realizacja projektu POIS.08.01.00-00-031/12 Budujemy miasteczka ruchu drogowego Informacje ogólne o projekcie: Projekt ujęty na Liście projektów indywidualnych POIiŚ 2007 2013, Beneficjent: Minister Spraw

Bardziej szczegółowo

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU

POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU POPULACYJNY PROGRAM WCZESNEGO WYKRYWANIA RAKA PIERSI OCENA KLINICZNA MAMMOGRAMÓW PODSUMOWANIE AUDYTU Opracowanie: Ewa Wesołowska Mammografia rentgenowska jest podstawową metodą badania piersi, ale musi

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU

LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU LICZBA BEZROBOTNYCH I STOPA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM NA TLE POLSKI I WOJEWÓDZTW W MARCU 2015 ROKU Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Według stanu w końcu marca 2015 r. w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI ORZECZENIA USTALAJĄCE PROCENTOWY USZCZERBEK NA ZDROWIU WYDANE W 2004 ROKU Warszawa 2005 Opracowała Akceptowała Agnieszka Sikora Hanna Markowska Wicedyrektor

Bardziej szczegółowo