KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012)"

Transkrypt

1 KIERUNEK STUDIÓW MALARSTWO Studia I stopnia (PROJEKT 2012) Spis trści: 1.Ogólna charaktrystyka kirunku studiów. 2.Ogólna informacja o kirunku studiów. 3.Warunki rkrutacji na studia. 4.Zasady studiowania. 5.Zasady procsu dyplomowania i przprowadzania gzaminu dyplomowgo. 6.Możliwości zatrudninia lub dalszgo kształcnia. 7.Program kształcnia: I. Opis zakładanych fktów kształcnia (sylwtka absolwnta) a) Tabla odnisiń kirunkowych fktów kształcnia (EKK) do obszarowych fktów kształcnia (EKO). b) Tabla pokryć obszarowych fktów kształcnia (EKO) z kirunkowymi fktami kształcnia (EKK). II. Program studiów a) Matryca kirunkowych fktów kształcnia w odnisiniu do modułów kształcnia (przdmiotów). b) Zorintowana obszarowo matryca fktów kształcnia w odnisiniu do modułów kształcnia (przdmiotów). c) Macirz fktów kształcnia (komptncji) w odnisiniu do form zajęć i sposobu zalicznia, któr pozwalają na ich uzyskani. d) Sumaryczn wskaźniki ilościow charaktryzując program studiów. 8.Zasady ogóln. 9.Informacj dodatkow. 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW Poziom kształcnia: studia pirwszgo stopnia; Tryb kształcnia: stacjonarny; Profil kształcnia: ogólnoakadmicki; Obszar kształcnia: sztuka; Czas trwania studiów: 6 smstrów; Liczba punktów ECTS koniczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowgo): 180; Strona 1 z 17

2 Dzidziny nauki i dyscypliny naukow, do których odnoszą się zakładan fkty kształcnia: obszar sztuki, dzidzina sztuki plastyczn, dyscyplina artystyczna sztuki piękn; Tytuł zawodowy uzyskiwany przz absolwnta licncjat. Spcjalności: malarstwo sztalugow; malarstwo w architkturz; rysunk; tkanina artystyczna. Wskazani związku kirunku studiów z stratgią rozwoju oraz misją UAP Kirunk malarstwo jst ściśl powiązany z stratgią rozwoju UAP, która zakłada uzyskani najwyższj jakości kształcnia przyszłych artystów. Charaktr dydaktyki w uczlni, a zatm równiż dydaktyki na kirunku malarstwo, umożliwia absolwntom samodzilny rozwój artystyczny oraz podjęci pracy zawodowj w obszarz szroko pojmowanych sztuk pięknych i dyscyplin projktowych. Jdn z punktów stratgii rozwoju UAP zakłada stratgię rozwoju podstawowych jdnostk organizacyjnych, któr będą tworzyć i rozwijać now kirunki studiów odpowiadając współczsnmu zapotrzbowaniu społcznmu. Procs tn odbywać się będzi poprzz tworzni i modyfikowani istnijących kirunków w ramach autonomii jdnostk posiadających uprawninia habilitacyjn, budowani zgodni z KRK programów nauczania i sylwtk absolwntów, doskonalni ECTS, aktywność naukową i artystyczną kadry, dążni do uzyskania najwyższj ocny paramtrycznj, rozwijani badań artystycznych z szczgólnym uwzględninim udziału młodj kadry, utrzymywani i uzyskiwani koljnych minimów do prowadznia kirunku studiów, organizowani wydarzń artystycznych i promocję działalności twórczj studntów w skali krajowj i międzynarodowj. 2.OGÓLNA INFORMACJA O KIERUNKU STUDIÓW Historia kirunku malarstwo rozpoczęła się w 2002 r., kidy Wydział MGR (malarstwa, grafiki, rzźby), na podstawi uchwały Snatu ASP, został podzilony na trzy nizalżn jdnostki: Wydział Grafiki, Wydział Malarstwa i Wydział Rzźby. Wydział Malarstwa rozpoczął działalność 24 paździrnika 2002 r. Składa się z trzch katdr: Katdry Rysunku, Katdry Malarstwa I i Katdry Malarstwa II. Bogaty program kształcnia umożliwia studntom zapoznani się z różnymi idowo i mtodologiczni podjściami do kirunku studiów oraz inspiruj do indywidualnj aktywności twórczj. Studia są opart na solidnj praktyc warsztatowj i rflksji tortycznj w kontkści kultury współczsnj i tradycji. Umożliwiają zdobyci unikalnych komptncji artystycznych w zakrsi szroko rozumiango malarstwa i przygotowują do samodzilnj pracy twórczj na bazi klasycznych i nowoczsnych tchnologii tworznia obrazu. Profsjonalizm łączy się z znajomością społcznych i rynkowych uwarunkowań pracy artystycznj. Wszystki przdmioty artystyczn i zajęcia tortyczn są prowadzon w oparciu o programy autorski. Pracownicy dydaktyczni Wydziału Malarstwa to jdnoczśni aktywni artyści, animatorzy kultury, krytycy i tortycy sztuki. Wydział Malarstwa współpracuj z wiloma uczlniami i jdnostkami badawczymi i wystawinniczymi w Polsc i zagranicą. Nasi studnci i absolwnci Strona 2 z 17

3 uczstniczą w prstiżowych wystawach i konkursach, są lauratami wilu nagród i wyróżniń (m.in. Artystyczna Podróż Hstii, Samsung Art Mastr, Paszportu Polityki, Nowy Obraz/Now Spojrzni). 3.WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA Wymagania wstępn: kandydat powinin posiadać świadctwo dojrzałości, podstawow komptncj rysunkow i malarski, umijętność pracy studyjnj z natury i wyobraźni oraz widzę ogólną o sztuc. Zasady rkrutacji: rkrutacja na kirunk malarstwo odbywa się w trybi jdnotapowym. Sprawdzian kwalifikacyjny polga na sprawdzniu prdyspozycji artystycznych kandydata. Limit: 24 osoby z możliwością zmnijsznia tj ilości. 4.ZASADY STUDIOWANIA Studia I stopnia na kirunku malarstwo trwają 6 smstrów (3 lata). Prowadzon są w trybi stacjonarnym. Zalicznia smstru dokonuj dzikan Wydziału Malarstwa. Podstawą zalicznia jst trminow złożni indksu z zaliczniami i ocnami z przdmiotów, któr nalżą do programu studiów, oraz potwirdzon uczstnictwo w obowiązkowych plnrach. Program studiów dopuszcza możliwość wyboru pracowni w ramach Wydziału Malarstwa i innych wydziałów UAP. 5.ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Studnt moż być dopuszczony do obrony dyplomu po uzyskaniu absolutorium, czyli wypłniniu wszystkich przwidzianych programm studiów warunków, w tym zaliczniu wszystkich przdmiotów, odbyciu obowiązkowych praktyk i plnrów studnckich. Pracownią dyplomującą moż być pracownia kirunkowa, do którj studnt uczęszczał co najmnij przz dwa smstry. Praca dyplomowa na poziomi studiów licncjackich powinna składać się z części praktycznj i tortycznj. Zalca się, aby część tortyczna miała związk z częścią praktyczną/artystyczną. Tmat, formę i zakrs pracy okrśla studnt w porozuminiu z promotorm najpóźnij cztry misiąc przd planowaną obroną dyplomu. Czas i mijsc obrony dyplomu wyznacza komisja dyplomowa. Praca pismna powinna być złożona w dzikanaci Wydziału Malarstwa najpóźnij 2 tygodni przd obroną dyplomu. Egzamin dyplomowy składa się z przntacji pracy artystycznj i tortycznj oraz obrony. Egzamin dyplomowy przprowadza komisja dyplomowa wyznaczona przz dzikana. Ocna za dyplom jst składową ocn: śrdnij z przbigu studiów i ocn promotorów oraz członków komisji. 6.MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA LUB DALSZEGO KSZTAŁCENIA Strona 3 z 17

4 Absolwnt lgitymujący się dyplomm licncjata moż pracować jako artysta malarz (wolny zawód) i animator kultury. Uzyskani tytułu licncjata upoważnia do kontynuacji studiów na poziomi magistrskim w macirzystj uczlni, a takż na innych uczlniach artystycznych i niartystycznych w Polsc i za granicą. 7.PROGRAM KSZTAŁCENIA Ogóln informacj związan z programm kształcnia (ogóln cl kształcnia): Studnt studiów licncjackich na kirunku malarstwo w trakci studiów zdobywa widzę w zakrsi historii malarstwa oraz widzy o sztuc i kulturz współczsnj, poznaj podstawy warsztatu malarskigo, pogłębia świadomość artystyczną, rozwija komptncj społczn, staj się artystą przygotowanym do samodzilnj pracy twórczj na bazi klasycznych i nowoczsnych tchnologii tworznia obrazu oraz potrafi łączyć tę pracę z znajomością jj społcznych i rynkowych uwarunkowań. I. Opis zakładanych fktów kształcnia Tabla odnisiń kirunkowych fktów kształcnia do obszarowych fktów kształcnia Nazwa kirunku studiów: MALARSTWO Obszar kształcnia: sztuka Poziom kształcnia: studia I stopnia - licncjat Tryb kształcnia: stacjonarny Profil kształcnia: ogólnoakadmicki i praktyczny SYMBOL EFEKTU KSZTACENI A DLA KIERUNKU KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA MALARSTWO Po ukończniu studiów pirwszgo stopnia na kirunku malarstwo absolwnt: WIEDZA 1) Widza o ralizacji prac artystycznych K_W01 posiada podstawową widzę o tchnikach malarskich i rysunkowych K_W02 posiada ogólną widzę na tmat przntowania i wystawiania dziła artystyczngo posiada znajomość anatomii w zakrsi nizbędnym do prawidłowgo odwzorowania postaci w rysunku, malarstwi i K_W03 rzźbi 2) Widza i rozumini kontkstu sztuk plastycznych Odnisini do fktów kształcnia dla obszaru kształcnia w zakrsi sztuki, w dzidzini sztuki plastyczn A1_W10 Strona 4 z 17

5 K_W04 posiada ogólną widzę na tmat podstawowych nurtów rozwojowych w sztuc najnowszj (zwłaszcza w malarstwi i rysunku ), widzę dotyczącą twórczości artystów, których dziła uznawan są za znacząc dla historii sztuki. K_W05 posiada widzę umożliwiającą docirani do nizbędnych informacji z zakrsu historii i torii sztuki (książki, filmy, albumy, Intrnt) umi analizować i intrprtować A1_W11 K_W06 wykazuj się znajomością historii sztuki i kultury, zna przdstawicili, dziła i okoliczności rozwoju głównych nurtów, i zdaj sobi sprawę z umowności trminów i klasyfikacji. A1_W12 K_W07 posiada znajomość tchnologicznych i tchnicznych aspktów ralizacji prac w wybranj spcjalności artystycznj. A1_W13 K_W08 posiada ogólną widzę dotyczącą finansowych, marktingowych i prawnych aspktów wykonywania zawodu artysty, ogólną widzę na tmat prawa autorskigo i wi, jak stosować j w praktyc, ma ogólną widzę na tmat publicznych i A1_W14 prywatnych źródł finansowania działalności artystycznj K_W09 rozumi rlację między torią a praktyką w odnisiniu do malarstwa i rysunku i posiada ogólną widzę na tmat związku między tortycznymi i praktycznymi aspktami własngo rozwoju artystyczngo A1_W15 K_W10 dysponuj podstawową widzą z zakrsu dyscyplin pokrwnych pozwalającą na ralizację zadań zspołowych (takż o charaktrz intrdyscyplinarnym) UMIEJĘTNOŚCI 1) Umijętności ksprsji artystycznj K_U01 dysponuj umijętnościami formułowania koncpcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków do ralizacji tych koncpcji. A1_U14 K_U02 zna i rozumi rolę rysunku, koloru i światła K_U03 rozumi rlację między formą a trścią w sztuc K_U04 rozumi znaczni malarstwa i rysunku w kontkści fotografii, filmu oraz nowych tchnologii cyfrowych (E-kultury) A1_U14 K_U05 posiada umijętność wyboru kirunku własnj pracy artystycznj K_U06 potrafi wykorzystać intuicję, mocję i wyobraźnię w obszarz ksprsji artystycznj 2) Umijętności ralizacji prac artystycznych K_U07 posiada umijętność świadomgo korzystania z warsztatu artystyczngo A1_U15 K_U08 posiada umijętność świadomgo korzystania z tchniki i tchnologii w clu osiągnięcia konkrtngo fktu artystyczngo A1_U16 K_U09 K_U10 potrafi samodzilni podjmować dcyzję w zakrsi projktowania i ralizacji własnych prac artystycznych dysponuj samodzilnością zawodową i ma podstawow umijętności w zakrsi dokumntowania prac, aranżowania wystaw i rdagowania tkstu autokomntarza A1_U17 3) Umijętności pracy w zspol K_U11 umi podjmować współpracę artystyczną A1_U18 4) Umijętności warsztatow K_U12 posiada umijętność poszrzania własnych komptncji warsztatowych, w szczgólności potrafi oprować współczsnymi narzędziami i matriałami kracji artystycznj. A1_U19 K_U13 rozumi znaczni samodzilngo rozwijania umijętności warsztatowych A1_U20 5) Umijętności kracji artystycznj K_U14 pojmuj znaczni roli doświadcznia praktyczngo w pracy artystycznj A1_U21 6) Umijętności wrbaln K_U15 potrafi przygotować tkst i wypowidzić się na tmat zagadniń z zakrsu sztuk wizualnych i własnj twórczości. Potrafi przy odniść się do podstawowych ujęć tortycznych i korzystać z różnych źródł. A1_U22 K_U16 zna co najmnij jdn język obcy w mowi i piśmi na poziomi B2 (Europjskigo Systmu Opisu Kształcnia A1_U23 Strona 5 z 17

6 Językowgo), w stopniu umożliwiającym takż konwrsację na tmaty związan z kulturą i sztuką 7) Umijętności w zakrsi publicznych przntacji K_U17 posiada umijętność publicznj autoprzntacji własnj pracy artystycznj, potrafi być aktywnym uczstnikim życia artystyczngo oraz czynni uczstniczyć warsztatach i sympozjach. KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1) Nizalżność K_K01 rozumi potrzbę prmanntnj aktywności twórczj dla podnosznia jakości własnj pracy artystycznj i rozwijania swoich umijętności zawodowych i koniczność ciągłgo uczstnictwa w życiu artystycznym. K_K02 jst świadomy swojj roli zawodowj na styku praktyki artystycznj z działaniami społcznymi oraz rozumi kontkst idowy pracy artystycznj. K_K03 posiada umijętność organizacji własngo stanowiska pracy 2) Uwarunkowania psychologiczn K_K04 rozumi psychologiczn aspkty pracy artystycznj i akcptuj kulturową i światopoglądową odminność K_K05 potrafi fktywni wykorzystać własną wyobraźnię, intuicję, mocjonalność oraz adaptować t cchy do nowych i zminiających się okoliczności K_K06 posiada umijętność kontrolowania własnych zachowań, w tym zachowań związanych z wystąpiniami publicznymi 3) Krytycyzm K_K07 posiada umijętność krytycznj ocny własnj i cudzj pracy artystycznj oraz rflksji w odnisiniu do problmów społcznych, twórczych, naukowych, filozoficznych i tycznych 4) Komunikacja społczna K_K08 posiada umijętności komunikacyjn w zakrsi praktyki artystycznj i jj kontkstu społczngo K_K09 jst zdolny do podjęcia pracy w grupi i potrafi być w nij czynnikim intgrującym K_K10 jst zdolny do inspirowania i organizowania działalności na rzcz intrsu publiczngo 5) Ochrona własności przmysłowj i prawa autorskigo K_K11 zna podstawow przpisy prawn dotycząc ochrony własności intlktualnj K_K12 w działaniu kiruj się tyką zawodową A1_U24 A1_K01 A1_K02 A1_K03 A1_K04 A1_K05 A1_K06 Objaśnini oznaczń stosowanych w wszystkich tablach: K (przd podkrślnikim) kirunkow fkty kształcnia, numr fktu w obrębi danj katgorii, zapisany w postaci dwóch cyfr dzisiętnych (numry 1-9 są poprzdzon cyfrą 0). W (po podkrślniku) katgoria widzy. U (po podkrślniku) katgoria umijętności. K (po podkrślniku) katgoria komptncji społcznych. Litra okrślająca nazwę obszaru, zgodni z następującymi ustalniami: A obszar kształcnia odpowiadający sztuc, litra A lub P dla okrślnia profilu kształcnia (A profil ogólnoakadmicki, P profil praktyczny). Strona 6 z 17

7 Tabla pokryć* obszarowych fktów kształcnia (EKO) z kirunkowymi fktami kształcnia (EKK) Nazwa kirunku studiów: MALARSTWO Obszar kształcnia: sztuka Poziom kształcnia: studia I stopnia - licncjat Tryb kształcnia: stacjonarny Profil kształcnia: ogólnoakadmicki i praktyczny SYMBOL fktu kształcnia dla obszaru kształcnia w zakrsi sztuki, w dzidzini sztuki plastyczn EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA OBSZARU KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE SZTUKI W DZIEDZINIE SZTUKI PLASTYCZNE ODNIESIENIE DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU WIEDZA 1) Widza o ralizacji prac artystycznych A1_W10 ma podstawową widzę dotyczącą ralizacji prac artystycznych związanych z studiowanym kirunkim studiów i spcjalnością oraz widzę dotyczącą środków ksprsji i umijętności warsztatowych pokrwnych dyscyplin artystycznych K_W01, K_W02., K_W03 2) Widza i rozumini kontkstu sztuk plastycznych A1_W11 zna i rozumi podstawow lini rozwojow w historii poszczgólnych dyscyplin artystycznych oraz publikacj związan z tymi dyscyplinami K_W04, K_W05 A1_W12 wykazuj się znajomością stylów w sztuc i związanych z nimi tradycjami twórczymi K_W06 A1_W13 zna okrślony zakrs problmatyki związanj z tchnologiami stosowanymi w danj dyscyplini artystycznj (w ujęciu całościowym) i jst świadomy rozwoju tchnologiczngo, który łączy się z studiowanym kirunkim studiów i spcjalnością. K_W07 ma widzę dotyczącą finansowych, marktingowych i prawnych aspktów związanych z wykonywanim zawodu artysty A1_W14 plastyka. zna powiązania i zalżności pomiędzy tortycznymi i praktycznymi lmntami związanymi z studiowanym kirunkim A1_W15 studiów UMIEJĘTNOŚCI 1) Umijętności ksprsji artystycznj A1_U14 umi tworzyć i ralizować własn koncpcj artystyczn oraz dysponuj umijętnościami potrzbnymi do ich wyrażania 2) Umijętności ralizacji prac artystycznych A1_U15 umi świadomi posługiwać się narzędziami warsztatu artystyczngo w wybranych obszarach działalności plastycznj. K_U07 A1_U16 umi świadomi posługiwać się właściwą tchniką i tchnologią w trakci ralizacji prac artystycznych. K_U08 K_W08, K_W09, K_W10 K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06 Strona 7 z 17

8 A1_U17 umi podjmować samodzilni dcyzj odnośni ralizacji i projktowania własnych prac artystycznych. K_U09,K_U10 3) Umijętności pracy w zspol A1_U18 jst przygotowany do współdziałania i pracy z innymi osobami w ramach prac zspołowych. K_U11 4) Umijętności warsztatow A1_U19 posiada szroki zakrs umijętności warsztatowych umożliwiających ralizację własnych koncpcji artystycznych. K_U12 A1_U20 opanował fktywn tchniki ćwicznia umijętności warsztatowych, umożliwiając ciągły rozwój poprzz samodzilną pracę. K_U13 5) Umijętności kracji artystycznj A1_U21 posiada doświadczni w ralizowaniu własnych działań artystycznych opartych na zróżnicowanych stylistyczni koncpcjach, wynikających z swobodngo i nizalżngo wykorzystywania wyobraźni, intuicji i mocjonalności K_U14 6) Umijętności wrbaln A1_U22 posiada umijętność przygotowania typowych prac pismnych i wystąpiń ustnych na tmat twórczości plastycznj z wykorzystanim podstawowych ujęć tortycznych z różnych źródł K_U15 A1_U23 ma umijętności językow w zakrsi dzidzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowango kirunku studiów, zgodni z wymaganiami okrślonymi dla poziomu B2 (Europjskigo Systmu Opisu Kształcnia Językowgo). K_U16 7) Umijętności w zakrsi publicznych przntacji A1_U24 zna formy zachowań związan z publicznymi przntacjami własnych dokonań. K_U17 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 1) Nizalżność A1_K01 rozumi potrzbę ucznia się przz cał życi. K_K01 samodzilni podjmuj nizalżn prac, wykazując się umijętnościami zbirania, analizowania i intrprtowania A1_K02 informacji, rozwijania idi i formułowania krytycznj argumntacji oraz wwnętrzną motywacją i umijętnością organizacji K_K02, K_K03, pracy 2) Uwarunkowania psychologiczn jst zdolny do fktywngo wykorzystania: wyobraźni, intuicji, mocjonalności, zdolności twórczgo myślnia i twórczj pracy w trakci rozwiązywania problmów, zdolności lastyczngo myślnia, adaptowania się do nowych i zminiających A1_K03 K_K04, K_K05, K_K06 się okoliczności oraz umijętności kontrolowania własnych zachowań i przciwdziałania lękom i strsom, jak równiż sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub przntacjami 3) Krytycyzm A1_K04 posiada umijętność samoocny, konstruktywnj krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób, potrafi podjąć rflksję na tmat społcznych, naukowych i tycznych aspktów związanych z własną pracą. K_K07 4) Komunikacja społczna posiada umijętność fktywngo komunikowania się i życia w społczństwi, a w szczgólności: pracy zspołowj w ramach wspólnych projktów i działań, A1_K05 ngocjowania i organizowania się w clu ralizacji projktów indywidualnych i zspołowych, K_K08,K_K09, K_K10, intgracji z innymi osobami w ramach różnych przdsięwzięć kulturalnych, przntowania zadań w przystępnj formi i z zastosowanim tchnologii informacyjnych 5) Ochrona własności przmysłowj i prawa autorskigo A1_K06 zna i rozumi podstawow pojęcia z zakrsu ochrony własności przmysłowj i prawa autorskigo K_K11, K_K12 Strona 8 z 17

9 II. Program studiów 1 Forma studiów: stacjonarn. Czas trwania studiów: 6 smstrów. Liczba punktów ECTS koniczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowgo): 180. Macirz fktów kształcnia (komptncji) w odnisiniu do modułów kształcnia (przdmiotów) Nazwy modułów kształcnia SYMBOL EKK KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA MALARSTWO Po ukończniu studiów pirwszgo stopnia na kirunku malarstwo absolwnt: WIEDZA podst awo w prz dmiot y tor tyczn Języ k obcy Mark ting i praw o Kirun kow przd mioty torty czn Przd mioty ogólno plasty czn Przd mioty kirun kow artysty czn Uzup łniaj ąc praco wni kiru nkow Wars ztaty, pln ry i prakt yki i szkol nia D yp lo m K_W01 posiada podstawową widzę o tchnikach malarskich i rysunkowych K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 posiada ogólną widzę na tmat przntowania i wystawiania dziła artystyczngo posiada znajomość anatomii w zakrsi nizbędnym do prawidłowgo odwzorowania postaci w rysunku, malarstwi i rzźbi posiada ogólną widzę na tmat podstawowych nurtów rozwojowych w sztuc najnowszj (zwłaszcza w malarstwi i rysunku), widzę dotyczącą twórczości artystów, których dziła uznawan są za znacząc dla historii sztuki posiada widzę umożliwiającą docirani do nizbędnych informacji z zakrsu historii i torii sztuki (książki, filmy, albumy, zasoby intrntow), umi j analizować i intrprtować wykazuj się znajomością historii sztuki i kultury, zna przdstawicili, dziła i okoliczności rozwoju głównych nurtów w sztuc, oraz zdaj sobi sprawę z umowności trminów i klasyfikacji UWAGA: w przypadku studiów stacjonarnych z programu studiów musi wynikać, ż co najmnij połowa programu kształcnia jst ralizowana w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bzpośrdnigo udziału nauczycili akadmickich Strona 9 z 17

10 K_W07 posiada znajomość tchnologicznych i tchnicznych aspktów ralizacji prac w wybranj spcjalności artystycznj posiada ogólną widzę dotyczącą finansowych, marktingowych i prawnych aspktów wykonywania zawodu artysty, ogólną widzę na K_W08 tmat prawa autorskigo i wi jak stosować j w praktyc, ma ogólną widzę na tmat publicznych i prywatnych źródł finansowania działalności artystycznj K_W09 rozumi rlację między torią a praktyką w odnisiniu do malarstwa i rysunku i posiada ogólną widzę na tmat związku między tortycznymi i praktycznymi aspktami własngo rozwoju artystyczngo dysponuj podstawową widzą z zakrsu dyscyplin pokrwnych K_W10 pozwalającą na ralizację zadań zspołowych (takż o charaktrz intrdyscyplinarnym) UMIEJĘTNOŚCI K_U01 dysponuj umijętnościami formułowania koncpcji artystycznych oraz wyboru i użycia środków do ralizacji tych koncpcji K_U02 zna i rozumi rolę rysunku, koloru i światła K_U03 rozumi rlację między formą a trścią w sztuc K_U04 rozumi znaczni malarstwa i rysunku w kontkści fotografii, filmu oraz nowych tchnologii cyfrowych (E-kultury) K_U05 posiada umijętność wyboru kirunku własnj pracy artystycznj K_U06 potrafi wykorzystać intuicję, mocję i wyobraźnię w obszarz ksprsji artystycznj K_U07 posiada umijętność świadomgo korzystania z warsztatu artystyczngo K_U08 posiada umijętność świadomgo korzystania z tchniki i tchnologii w clu osiągnięcia konkrtngo fktu artystyczngo K_U09 potrafi samodzilni podjmować dcyzj w zakrsi projktowania i ralizacji własnych prac artystycznych dysponuj samodzilnością zawodową i ma podstawow umijętności K_U10 w zakrsi dokumntowania prac, aranżowania wystaw i rdagowania tkstu autokomntarza K_U11 umi podjmować współpracę artystyczną posiada umijętność poszrzania własnych komptncji K_U12 warsztatowych, a w szczgólności potrafi oprować współczsnymi narzędziami i matriałami kracji artystycznj K_U13 rozumi znaczni samodzilngo rozwijania umijętności warsztatowych K_U14 pojmuj znaczni roli doświadcznia praktyczngo w pracy Strona 10 z 17

11 artystycznj. K_U15 potrafi przygotować tkst i wypowidzić się na tmat zagadniń z zakrsu sztuk wizualnych i własnj twórczości. Umi odniść się do podstawowych ujęć tortycznych i korzystać z różnych źródł. K_U16 zna co najmnij jdn język obcy w mowi i piśmi na poziomi B2 (Europjskigo Systmu Opisu Kształcnia Językowgo) w stopniu umożliwiającym takż konwrsację na tmaty związan z kulturą i +++ sztuką. posiada umijętność publicznj autoprzntacji własnj pracy K_U17 artystycznj potrafi być aktywnym uczstnikim życia artystyczngo, oraz czynni uczstniczyć warsztatach i sympozjach KOMPETENCJE SPOŁECZNE rozumi potrzbę prmanntnj aktywności twórczj dla podnosznia K_K01 jakości własnj pracy artystycznj, rozwijania swoich umijętności zawodowych i koniczność ciągłgo uczstnictwa w życiu artystycznym i kulturalnym jst świadomy swojj roli zawodowj na styku praktyki artystycznj z K_K02 działaniami społcznymi oraz rozumi kontkst idowy pracy artystycznj K_K03 posiada umijętność organizacji własngo stanowiska pracy K_K04 rozumi psychologiczn aspkty pracy artystycznj i akcptuj kulturową i światopoglądową odminność K_K05 potrafi fktywni wykorzystać wyobraźnię, intuicję i mocj oraz adaptować się do nowych zminiających się okoliczności K_K06 posiada umijętność kontrolowania własnych zachowań, w tym związanych z wystąpiniami publicznymi posiada umijętność krytycznj ocny własnj i cudzj pracy K_K07 artystycznj oraz rflksji w odnisiniu do problmów społcznych, twórczych, naukowych, filozoficznych i tycznych K_K08 posiada umijętności komunikacyjn w zakrsi praktyki artystycznj i jj kontkstu społczngo K_K09 jst zdolny do podjęcia pracy w grupi i potrafi być w nij czynnikim intgrującym K_K10 jst zdolny do inspirowania i organizowania działalności na rzcz intrsu publiczngo K_K011 zna podstawow przpisy prawn dotycząc ochrony własności intlktualnj K_K12 kiruj się w swym działaniu tyką zawodową Strona 11 z 17

12 Matryca kirunkowych fktów kształcnia w odnisiniu do form zajęć i sposobu zalicznia Nazwa modułu kształcnia Nazwa przdmiotu nalżącgo do modułu kształcnia Sms tr* I rodzaj przd miotu ** S u m a g o d z i n Forma i ilość godzin zajęć dydaktycznych W ykł ad moduł podstawowych Historia sztuki 1-6_O 180 EO 18 K_WO4 K1_WO6 A1_W11 A1_W12 przdmiotów Zagadninia i kirunki filozofii 1-2_O 60 ZO 4 K_KO7 A1_K04 tortycznych Główn problmy kultury 1-2_O 60 EO 2 K_U15 K_KO7 A1_U22 A1_K04 Język obcy Język obcy nowożytny 1-6_O 240 EO 10 K_U16 A1_U23 Ko nw rs ato riu m Ć w. l a b o r a t. Ć w. p r o j k t o w Za ję ci a s mi na ryj n Zajęc ia prakt yczn praco wni i n n... S p o s ó b w r y f i k a c j i f k t ó w k s z t a ł c n i a * * * Li cz b a E C T S SYMBOL EKK SYMBOL EKO Strona 12 z 17

13 WF Wychowani fizyczn 3-4_O 60 Z 2 moduł kirunkowych Zagadninia sztuki współczsnj 1,3,6_O 90 EO 7 K_WO4 A1_W11 przdmiotów Historia malarstwa 3-4_O 60 ZO 4 K_W04 K_W05 A1_W11 tortycznych Markting i prawo autorski 5-6_O K_KO11 K_WO8 A1_W14A1_K06 moduł uzupłniających pracowni artystycznych moduł podstawowych pracowni kirunkowych Anatomia plastyczna 1-2 O 30 4 K_W03 A1_W10 Wybrana pozawydziałowa pracownia ZO 9 W zalżności od 3-5WW 180 artystyczna pracowni W zalżności od Wybrana wydziałowa pracownia artystyczna 2-4 WW pracowni Rzźba 1-2 O 180 ZO 6 Malarstwo Tkanina artystyczna Malarstwo w architkturz i urbanistyc 1-6_O 2-5_WW 2-3_O 3-5_WW 2-3_O 3-5_WW Rysunk 1-5_O 3-5_WW Pracownia wizytująca Pracownia wizytująca w plani moduł uzupłniających pracowni kirunkowych Warsztaty, plnry i praktyki i szkolnia Dyplom ZO 46/9 K_W01 K_W07 K_W09 K_U01- K_U15 K_K01 K_K02 K_K03 K_K04 K_K08 K_K09 ZO 46/9 K_W07 K_W01 K_U01 K_U03 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U010 K_U13 ZO 46/9 K_W01 K_W07 K_W09 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 K_U05 K_U06 K_U07 K_U08 K_U13 K_K02 K_K03 K_K04 ZO 36/9 K_WO1 K_UO2 Działania i struktury wizualn 1-2_O 60 ZO 4 Tchniki malarski 1-2_O 60 ZO 4 K_WO1 Podstawy fotografii 1-2_O 60 ZO 4 Warsztaty Komputrow 3-4_O 60 ZO 4 Psychofizjologia widznia 3_O 60 EO 4 Plnry artystyczn O 64 Z Szkolni Bibliotczn 1_O Z Szkolni BHP 1_O Z Sminarium licncjacki - Praca tortyczna 6_O Pracownia dyplomow - Praca praktyczna 5-6_O 30 EO 10 A1_W10 A1_W13 A1_W15 A1_U14 A1_U15 A1_U16 A1_U17 A1_U18 A1_U19 A1_U20 A1_U21 A1_U24 A1_K01 A1_K02 A1_K04 A1_K01 A1_W10 A1_W13 A1_U14 A1_U15 A1_U16 A1_U19 A1_U21 A1_K02 A1_W13 A1_W15 A1_U14 A1_U15 A1_U20 A1_K02 * - cyfra arabska (1-6) Strona 13 z 17

14 ** - rodzaj przdmiotu: O - obowiązkowy, F fakultatywny, WW wolny wybór (min 30%) *** EO - gzamin z ocną Z zaliczni ZO zaliczni z ocna P - praca kontrolna PO - praca kontrolna z ocną Sumaryczn wskaźniki ilościow charaktryzując program studiów 1. liczbę punktów ECTS, którą studnt powinin uzyskać na zajęciach wymagających bzpośrdnigo udziału nauczycili akadmickich 2. liczbę punktów ECTS, którą studnt powinin uzyskać w wyniku własnj pracy podlgającj ocni nauczycili akadmickich 3. liczbę punktów ECTS, którą studnt powinin uzyskać w ramach zajęć z zakrsu nauk podstawowych, do których odnoszą się fkty kształcnia dla okrślongo kirunku, poziomu i profilu kształcnia (toria) 4. liczbę punktów ECTS, którą studnt powinin uzyskać w ramach zajęć o charaktrz praktycznym 5. liczbę punktów ECTS, któr studnt uzyskuj ralizując moduły kształcnia podlgając wyborowi (co najmnij 30%) 6. liczbę punktów ECTS za odbyt plnry i praktyki zawodow 7. minimalną liczbę punktów ECTS, którą studnt powinin uzyskać w ramach zajęć ogólnouczlnianych lub na innym kirunku studiów Strona 14 z 17

15 8.ZASADY OGÓLNE Zasady ustalania siatk godzin Siatki godzin powinny być zatwirdzon do końca roku akadmickigo poprzdzającgo tn, którgo mają dotyczyć, przz Radę Wydziału Malarstwa i w porozuminiu z przdstawicilm samorządu studntów. Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk zawodowych i plnrów Studnci Wydziału Malarstwa zobowiązani są w okrsi studiów do zalicznia 64 godzin plnru. Obowiązkowy plnr odbywa się w Ośrodku Plnrowym UAP w Skokach. Udział w plnrz, pracach obozu naukowgo lub artystyczngo moż być podstawą do zalicznia w całości bądź części praktyki studnckij, jżli program obozu lub plnru odpowiada wymaganiom okrślonym w programi studiów dla danj praktyki. Zasady dotycząc przbigu studiów Dopuszczalny dficyt punktowy to 0 % w skali całgo procsu studiów. Warunkim przyjęcia na koljny smstr jst zaliczni wszystkich przdmiotów przwidzianych w programi studiów i trminow złożni indksu w dzikanaci Wydziału Malarstwa. Zasady zapisów do pracowni malarskich 1. Przd zakończnim zajęć na studiach dzinnych kirownik pracowni zakłada listę, na którj powinni znalźć się najpirw ci studnci, którzy zdcydują się na pozostani w pracowni na następny rok i studnci przchodzący z innych pracowni. Po zakończniu roku akadmickigo i wpisach ocn kirownik przkazuj tę listę (z podanim ilości osób, któr jszcz moż przyjąć zgodni z ustalonym limitm) skrtarc dzikana Wydziału Malarstwa, która będzi kontynuowała zapisy (na tj samj liści). Dzikanaty innych kirunków ni prowadzą zapisów do pracowni malarskich, lcz kirują studntów do dzikanatu Wydziału Malarstwa. Osoby, któr chcą zminić pracownię, mogą to zrobić w trmini od 23 maja do 30 wrzśnia, czyli takż po wpisi ocny w ich dotychczasowj pracowni (zob. kalndarz zapisów), al pamiętając o tym, ż ilość mijsc w pracowniach jst ograniczona. 3. Osoby przyjęt na pirwszy rok studiów, któr będą miały w programi nauczania malarstwo, powinny zostać poinformowan przz dzikanaty o obowiązku zapisania się do pracowni malarskij i o tym, ż t zapisy przyjmuj dzikanat Wydziału Malarstwa od pirwszgo dnia po ogłoszniu listy przyjętych na studia dzinn. 4. Przd dokonanim wyboru pracowni studnci mogą zapoznać się z programami pracowni przz intrnt lub bzpośrdnio podczas wystawy końcoworocznj. 5. Liczba studntów w pracowniach powinna być równa lub proporcjonalna do warunków lokalowych. Z uwagi na różn warunki, można dopuścić margins tolrancji w przstrzganiu limitu ogólngo do 2 osób ponad lub poniżj ustalongo limitu ogólngo. Zgodę na przkroczni limitu wyraża kirownik Katdry Malarstwa po sprawdzniu liczby studntów w poszczgólnych pracowniach. Ni można wykorzystywać marginsu w limici, aby kosztm mijsc przznaczonych dla studntów pirwszgo roku, przyjmować więcj studntów z lat wyższych i odwrotni. 6. Limit na nadchodzący rok akadmicki ustalają kirownicy pracowni na zbraniu Katdry Malarstwa z odpowidnim wyprzdznim w czasi. 7. Grupą studntów ni objętą limitm są studnci wybirający malarstwo w ramach pracowni wolngo wyboru. Strona 15 z 17

16 Studnci z kirunku malarstwo ni mogą wybrać pracowni macirzystj jako pracowni wolngo wyboru. Kirownik pracowni sam dcyduj ilu studntów wolngo wyboru przyjmi, gdyż studnci z wolngo wyboru ni są objęci limitm. Zasady wyboru modułów (przdmiotów) wolngo wyboru W czasi trwania studiów obowiązuj wybór jdnj pracowni kirunkowj malarskij i jdnj rysunkowj (w cyklu rocznym). W drugim smstrz obowiązuj równiż wybór dodatkowj dowolnj pracowni w ramach Wydziału Malarstwa. W trzcim i czwartym smstrz studnci są zobowiązani do wyboru pracowni spcjalistycznj (konsrwacja, tkanina artystyczna, malarstwo w architkturz). W smstrach 3,4,5 obowiązuj wybór dowolnj pracowni inngo wydziału UAP. Zasady przglądów Zasady przglądów kontrolnych okrślają kirownicy pracowni, jśli przgląd dotyczy pracowni, i kirownik Katdry Malarstwa, jśli przgląd dotyczy Wydziału Malarstwa (np. wystawa końcowo-roczna). Zasady indywidualngo toku studiów Zasady indywidualngo toku studiów okrślają kirownicy pracowni w porozuminiu z dzikanm Wydziału Malarstwa. Zasady ustalania ocny końcowj Ocna końcowa to suma uzyskana przz dodani 1/2 śrdnij ocny za cały okrs studiów z przdmiotów znajdujących się w plani studiów, 1/2 ocny całości gzaminu dyplomowgo. Przy obliczniu śrdnij za cały okrs studiów dzili się sumę uzyskanych ocn przz ich liczbę. Zasady przyznawania stypndiów Szczgółow zasady przyznawania stypndiów są opisan w rgulamini studiów Nagroda Artystyczna Nowy Obraz/Now Spojrzni Nagroda jst przyznawana raz do roku w drodz konkursu ogólnopolskigo przz Wydział Malarstwa UAP i służy wspiraniu najlpszych studntów i absolwntów wydziałów malarstwa publicznych uczlni artystycznych w Polsc, a takż sprzyja pogłębiniu rozuminia malarstwa i sztuki współczsnj. Szczgółow informacj na stroni 9.NFORMACJE DODATKOWE Sposób i wyniki monitorowania kariry zawodowj absolwntów (rprzntantów wolngo zawodu) łączy się z problmatyką i badaniami rynku sztuki w Polsc i za granicą. Wydział Malarstwa jst przz swoich pracowników dydaktycznych zaangażowany w dbatę nad stanm dukacji artystycznj i kultury plastycznj w Polsc. Strona 16 z 17

17 Analiza zgodności zakładanych fktów kształcnia z potrzbami rynku pracy wymaga zrozuminia spcyfiki pracy artystycznj, a zarazm fundamntalngo znacznia takich dyscyplin artystycznych jak rysunk, malarstwo i rzźba dla całj dukacji i dyscyplin projktowych (m.in. architktury, wzornictwa, grafiki, scnografii, filmu animowango, fotografii) oraz dla kultury plastycznj (sttyki) w ogól. Wykorzystani wzorców międzynarodowych polga na prmanntnj krytycznj analizi najlpij funkcjonujących modli i uczlni artystycznych (m.in. Di Kunstakadmi Düssldorf, Di Univrsität dr Künst Brlin, Cntral Saint Martins Collg of Art and Dsign, Harvard s Faculty of Arts and Scincs). Współdziałani z intrsariuszami zwnętrznymi (akadmi sztuki, muza i galri, fundacj, organizacj społczn). Infrastruktura zapwniająca prawidłową ralizację clów kształcnia (sal dydaktyczn, laboratoria i pracowni itp.) wymaga radykalnj poprawy. Dostęp do bibliotki wyposażonj w litraturę zalcaną w ramach kształcnia na danym kirunku studiów oraz do zasobów Wirtualnj Bibliotki Nauki. Informacja o prowadzonych przz jdnostkę badaniach naukowych w obszarz widzy odpowiadającym obszarowi kształcnia właściwmu dla kirunku studiów (w załączniu wykaz zralizowanych grantów/projktów). Wwnętrzny systm zapwninia jakości kształcnia na Wydzial Malarstwa opira się na okrsowj ocni zgodności programów poszczgólnych pracowni z ich ralizacją (przglądy, wystawy pracowni i katdr). Podnoszniu jakości kształcnia służą takż dyskusj programow i problmow w ramach katdr, wykłady i sminaria organizowan na poziomi pracowni, katdry i wydziału. Jdnym z najważnijszych wyznaczników jakości kształcnia jst samodzilność studntów i absolwntów oraz ich sukcsy w dzidzini malarstwa na zwnątrz uczlni. Strona 17 z 17

POLITYKA TURYSTYCZNA

POLITYKA TURYSTYCZNA POLITYKA TURYSTYCZNA SYLABUS Nazwa przdmiotu POLITYKA TURYSTYCZNA Nazwa jdnostki prowadzącj przdmiot WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Kod przdmiotu Studia Kirunk studiów Poziom kształcnia Forma studiów TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Limit przyjęć na I rok studiów: 30 osób (limit określany aktualną uchwałą Senatu UAP)

Limit przyjęć na I rok studiów: 30 osób (limit określany aktualną uchwałą Senatu UAP) KIERUNEK STUDIÓW GRAFIKA Studia I stopnia Spis treści: 1.Ogólna charakterystyka kierunku studiów. 2.Ogólna informacja o kierunku studiów. 3.Warunki rekrutacji na studia. 4.Zasady studiowania. 5.Zasady

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie

A. ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA: wzór na osobnej karcie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9 Rektora ASP z dnia 9 lutego 2015 r. OPIS KIERUNKU STUDIÓW I. DANE PODSTAWOWE: NAZWA KIERUNKU STUDIÓW: 1 POZIOM KSZTAŁCENIA: do wyboru jedna pozycja z listy: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Prawa Karnego Skarbowego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwrsyttu Wrocławskigo ogłasza zapisy na Studia Podyplomow Prawa Karngo Skarbowgo w roku akadmickim 2015/2016 Wrocław, dnia 8 czrwca 2015 r. Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa.

Misja Uczelni i Wydziału : interdyscyplinarna aktywność naukowo badawcza, artystyczna i dydaktyczna i projektowa. 1.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia; Tryb kształcenia: stacjonarny; Profil kształcenia: ogólnoakademicki; Obszar kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia. b) Zorientowana obszarowo matry. uzyskanie.. 9.Informacje dodatkowe. 1.. P : ; : ; P : ;

Studia II stopnia. b) Zorientowana obszarowo matry. uzyskanie.. 9.Informacje dodatkowe. 1.. P : ; : ; P : ; Studia II stopnia : 3Warunki rekrutacji na studia 4Zasady studiowania 5Zasady procesu dyplomowania i przeprowadzania egzaminu dyplomowego 7 P : (sylwetka absolwenta) (EKO) P b) Zorientowana obszarowo matry

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w pielęgniarstwie

Badania naukowe w pielęgniarstwie SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Informacj ogóln Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukow w pilęgniarstwi Rodzaj modułu Obowiązkowy Wydział PUM Nauk o Zdrowiu Kirunk studiów Pilęgniarstwo Spcjalność Ni dotyczy

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

5.ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

5.ZASADY PROCESU DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO KIERUNEK STUDIÓW Studia I stopnia Spis treści: 1.Ogólna arakterystyka kierunku studiów. 2.Ogólna informacja o kierunku studiów. 3.Warunki rekrutacji na studia. 4.Zasady studiowania. 5.Zasady procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Efekty kształcenia dla kierunku studiów JAZZ I MUZYKA ESTRADOWA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik nr 1 Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów jazz i muzyka

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ

AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. JANA MATEJKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY WNĘTRZ EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA profil ogólnoakademicki w obszarze w zakresie sztuki WIEDZA u obszarowego 1. Wiedza o realizacji prac artystycznych K1_W01

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO)

SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE I MALARSTWO W ARCHITEKTURZE Z DZIEDZINY (WITRAŻU I MALARSTWA ŚCIENNEGO) UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU - WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH - Kierunek studiów MALARSTWO Studia stacjonarne jednolite, magisterskie SPECJALNOŚĆ WEDŁUG UZYSKANYCH KWALIFIKACJI: MALARSTWO SZTALUGOWE

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE

Program studiów. Ogólna charakterystyka studiów STUDIA STACJONARNE Program studiów Ogólna charakterystyka studiów Wydział prowadzący kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach) kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra.. PROGRAM KSZTAŁCENIA. Nazwa kierunku studiów Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 16/2015 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru programu kształcenia i sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ.. Instytut/Katedra..

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 1. Nazwa kierunku: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta Absolwent jest przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy twórczej oraz

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK Instrumentalistyka OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo

3. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia I-go stopnia, Architektura Wnętrz i Wzornictwo WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: stacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 7504 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT TECHNIKA W PRODUKCJI PIEKARSKIEJ TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: a) Konwersatorium I 30 godzin 3 ECTS b) Konwersatorium II 30 godzin 3 ECTS c)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 FILOZOFIA. data zatwierdzenia przez Radę Wydziału. kod programu studiów PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów Wydział Humanistyczny pieczęć i podpis dziekana Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW KIERUNEK STUDIÓW Studia I stopnia Spis treści: 1.Ogólna arakterystyka kierunku studiów. 2.Ogólna informacja o kierunku studiów. 3.Warunki rekrutacji na studia. 4.Zasady studiowania. 5.Zasady procesu dyplomowania

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA. poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 2 Nazwa modułu Typ modułu PROJEKTOWANIE WNĘTRZ Do wyboru 3 Instytut INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH 4 5 Kod modułu Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-A-1-514a

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia pierwszego stopnia WZORNICTWO I ARCHITEKTURA WNĘTRZ WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: RYSUNEK Z ELEMENTAMI ANATOMII 2. Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy 3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów PROGRAM KSZTAŁCENIA KIERUNEK: GRAFIKA JEDNOSTKA PROWADZĄCA: WYDZIAŁ SZTUKI UR Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Nazwa kierunku studiów: Grafika 2. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Warszawa, 16 listopada 2011 r. Nr 9 Poz. 204 ZARZĄDZENIE NR 44 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.49.2015 Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW 1. Nazwa kierunku: Architektura i Urbanistyka. Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia; 3. Tryb kształcenia: stacjonarny;. Profil kształcenia: ogólnoakademicki; 5. Obszar

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. Filozofia WF-FI-N-1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 FILOZOFIA I STOPIEŃ Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FILOZOFIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 20/2015 z 28 lipca 2015 r. w sprawie: zasad tworzenia oraz likwidacji kierunków studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej. Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis

Załącznik nr 5. kierunkowe efekty kształceniaopis Załącznik nr 5. Odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do obszarowych efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia przyporządkowanych temu kierunkowi Nazwa kierunku studiów: Interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Artystyczny PAKIET INFORMACYJNY PLASTYCZNCYH STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2012/2013

Uniwersytet Zielonogórski. Wydział Artystyczny PAKIET INFORMACYJNY PLASTYCZNCYH STUDIA II STOPNIA. Rok akademicki 2012/2013 Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny PAKIET INFORMACYJNY kierunek EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNCYH STUDIA II STOPNIA Rok akademicki 2012/2013 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych Nazwa kierunku studiów: germanistyka Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku

Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku Załącznik do Uchwały Nr XL/2017 Senatu UM w Lublinie z dnia 1 lutego 2017 roku 1 Programy kształcenia, w tym programy studiów i plany studiów, spełniają wymagania określone w następujących rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane

3. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne studia II-go stopnia, Wzornictwo. 6. Liczba i rodzaj godzin zajęć: I, II rok 108h, zajęcia pracowniane WYŻSZA SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH SYLABUS PRZEDMIOTU I. Informacje ogólne 1. Nazwa przedmiotu: Witraż. Rodzaj przedmiotu obowiązkowy/pracownia dodatkowa. Poziom i kierunek studiów: niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 117/2016/2017. z dnia 27 czerwca 2017 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 117/2016/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zmian w zakładanych efektach kształcenia dla studiów trzeciego stopnia w dziedzinie nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport

P R O G R A M S T U D I Ó W I S T O P N I A D L A K I E R U N K U S P O R T. Ogólna charakterystyka studiów. Sport A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u d s k i e g o w W a r s z a w i e W y d z i a ł W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o i S p o r t u w B i a ł e j P o d l

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA I STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA I STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI STUDIA I STOPNIA Moduł/Przedmiot: Praca nad rolą Kod modułu: Wok/lic3/07 Koordynator modułu: prof. dr hab. Andrzej Ogórkiewicz

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne

P r o g r a m s t u d i ó w I s t o p n i a d l a k i e r u n k u K O S M E T O L O G I A. Kosmetologia. Praktyczny. Studia stacjonarne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 4/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 listopada 2014 r. A k a d e m i a W y c h o w a n i a F i z y c z n e g o J ó z e f a P i ł s u

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH

EFEKTY KSZTAŁCENIA OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH/SPOŁECZNYCH Załącznik nr 4 do Uchwały nr 492/05/2015 Senatu UR z dnia 28 maja 2015 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek studiów Poziom kształcenia PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Architektura wnętrz jednolite magisterskie 5 lat 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura egzamin praktyczny Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt./poziom

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez

z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę do podjęcia przez DOP-0212-26/12 Poznań, 29 lutego 2012 roku Zarządzenie nr 26/2012 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie wzoru wniosków rad wydziałów, stanowiących podstawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Wygenerowano: 017-10-0 0:10:1.686704, A-1-16-17 Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu Informacje ogólne Nazwa Projektowanie wnętrz Status Do wyboru Wydział / Instytut Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Specjalność : Edukacja muzyczna Specjalizacja: Edukacja w szkolnictwie artystycznym Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Seminarium magisterskie Kod przedmiotu PKA36 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr 80/2014. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 18 grudnia 2014 roku Uchwała Nr 80/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych i jednostek międzywydziałowych dotyczących

Bardziej szczegółowo

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA SENAT UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA UCHWAŁA NR 117/216/2015 z dnia 28 września 2015 roku w sprawie korekty opisów efektów kształcenia na stacjonarnych studiach drugiego stopnia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis kierunkowych efektów kształcenia

Opis kierunkowych efektów kształcenia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów kształcenia do obszaru wiedzy Filozofia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Geografia bezpieczeństwa (W, Ćw, S, B) Historia

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Ochrona Środowiska - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Ochrona Środowiska opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę na poziomie liceum z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych, w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku studiów i kod Załącznik do Uchwały nr 126/2011Senatu UKSW z dnia 15 grudnia 2011r 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów dla programu. Nazwa kierunku studiów i kod Fizyka programu wg USOS WMP-FI-3 Poziom Studia trzeciego

Bardziej szczegółowo