EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EkoPaka edukacja ekologiczna dla najmłodszych. Ochrona zasobów. Dla środowiska i społeczeństwa. przyrodniczych Europy nadrzędnym celem UE"

Transkrypt

1 ISSN /// MAGAZYN O RECYKLINGU /// nr 7/05 /// Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska i społczństwa EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych

2 SPIS TREŚCI Słowo wstępn EKOFAKTY Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Szanowni Państwo, PREZENTACJA Dla środowiska i społczństwa 4 O NAS Ekolidr prowadzi lokalną społczność w przyszłość 6 EDUKACJA EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych 7 /// MAGAZYN O RECYK L INGU /// nr 7/05 /// ISSN Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE Dla środowiska EkoPaka dukacja i społczństwa kologiczna dla najmłodszych / / / M AG AZYN O RECYKLINGU / // Wyd Wy da awc wca: Po Pol P ollski ski sk k Sy Syst st m Rc st cy cykli k ng kl ngu ngu Orrg Org O ga ga an ani nizzac za acja Odz ac Odzysk Odzysk y u Opak pakowa owa a ń SA ul. u ul ll. Mo Modli Modli dlliińsk dlińsk ńsska ńs ka 5c, 5 5c 5cc, War Wa sza szawa zawa w tl t l.:: l , fax: axx: w w w.ps..ps psr.p ps r..pl Pr Pr P r rzzs s Z Za arzą rzą rz ądu du:: Pa du: Pawł Pawł wł L L siak siak sia Wssp Wsp W spółp ółp ó łłp prrac aca: aca a: Po Pol P olska ssk ka ka IIzzba zb ba a Ek Eko ko k olog logii ogii i ull. Wa ul. u Warsz arsz rsszzaw aws aws wska wska a,, Ka Katow Katow towic ic c tt tl ll./../f //ffa ax: ax xx: w w.pi pii.p p.pl Dru D rru uk k:: Po Pol olligr o grrafi gra afifia ap apl Pl Plus us ul. ul. ul l. P Po orc rrcclan clan c lla an no ow owa wa wa c, c, Ka atow tow wic ic c c ttl t l. 70 l m -m ma ail il: bi biu biuro urro grrupa g upainf up upa infom nfoma om m x. ma xx.c.cco om m Zd Zd Zdj djjęci ęci na ęc na okła kłładc kładc dc dc : (w w. w w fot fo fotoli otoli ollia a.co a.c om) m) m Zdj Zd Z djjęci dj ęccia w n ęci ę nu umr m rrz z: (w z: (w w. w.fot fo ottol oli oli lia a.c.cccom) om) om o m) m) Egz E gzzmp gzmp m mp pla lar arz b bzp zpłat z zp łat ła atny ny / / / nr 7/ 05 czy zalży nam na ochroni środowiska? Pytając w tn sposób, gubimy sns i główn przsłani. Przyroda, środowisko to ni są abstrakcyjn hasła. Za nimi kryj się pytani o nasz mijsc do życia i warunki tgo życia. Dziś i jutro. Jstśmy częścią systmu ksploatującgo zasoby naturaln, gnrującgo odpady. To od nas właścicili firm, dcydntów, pdagogów, miszkańców i konsumntów zalży wybór drogi. Wybirzmy tę bardzij ziloną. Na koljnych stronach pokazujmy, ż troska o naturę to cały zstaw inicjatyw: od tworznia przpisów, poprzz systm zbiórki odpadów i ich prztwarzania, po dukację kologiczną zaczynającą się już w przdszkolu. Każdy z tych tapów stawia nas przd wyborm: działać solidni, z myślą o długofalowych fktach, czy doraźni, licząc na poklask? Kształcić postawy i wyrabiać nawyki od dzicka czy późnij walczyć z złymi nawykami u dorosłych? Rolą tych bardzij świadomych a wirzę, ż w tj grupi są czytlnicy naszgo magazynu jst otwirani oczu tym, którzy ni widzą, ni chcą widzić potrzby zmian, i pokazywani im szans i możliwości. Profsjonalny rcykling to rosnąca gałąź gospodarki now mijsca pracy, lpsza jakość życia. Takij zilonj przyszłości życzmy sobi nawzajm i na taką przyszłość pracujmy. 0AWE,ESIAK Przs Zarządu Polski Systm Rcyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA

3 EKOFAKTY Ochrona zasobów przyrodniczych Europy nadrzędnym clm UE W ciągu ostatnich 5 lat w Unii Europjskij zbudowano rozlgłą sić 6 tys. obszarów chronionych w wszystkich państwach członkowskich, o łącznj powirzchni ponad 750 tys. km, objmującą 8 proc. obszaru lądowgo UE (dan: KE 05). Natura 000 to największa sić obszarów chronionych na świci. Sić ta i olbrzymia lgislacja z nią związana są świadctwm znacznia, jaki Unia Europjska i rządy państw członkowskich przywiązują do bioróżnorodności. Jdnoż dla czśni coraz częścij zwraca się uwagę, niznanymi idotąd dw Europi mchanizmami i i narzędziami ochrony i wycny kosystmów. mów Powstają tż now instrumnty finansow, nsow, których clm jst takż zachęcni przdsiębiorców do zmiany dotychczasowych modli biznsowych na taki, któr są fktywn dzy innymi i wprowadzni na stał do systmu finansowgo opłat za korzystani z usług kosystmowych. Najbardzij zaawansowan prac dotyczą wrażliwgo i dficytowgo zasobu Europy, jakim jst woda, zatm w tym obszarz wkrótc możmy spodziwać się zmian. zachowania w odpowidnim stani nizbędnych przyrodniczo. Jdnoczśni pracuj się nad przprowadznim szczgółowj ocny ngatywngo wpływu nam do życia zasobów przyrodniczych ochrona ona W kwitniu 05 r. Komisja Europjska i Eu- musi sięgać dalj i objąć ni tylko wybran fory jako mchanizm finansowania kapitału natural- biologiczną, co równiż z pwnością znajdzi ropjski Bank Inwstycyjny uruchomiły nowy różnych sktorów gospodarki na różnorodność my, al w zasadzi wszystki kosystmy funkcjonalną całość. ngo (NCFF). Mchanizm stworzono po to, swoj odzwircidlni w nowych rgulacjach. Bioróżnorodność to w dużym uproszczjakiczan z przyrodą mogą gnrować przychody konstatacji potwirdzonj wiloma raportami aby udowodnić, ż projkty inwstycyjn zwią- Zasięg i skala tych zmian jst konskwncją niu uwarunkowania przyrodnicz, w funkcjonujmy i od jakich zalży każdy bizns. lub oszczędności kosztów, przy jdnoczsnj snj i analizami opracowywanymi w szczgólności na zlcni Komisji Europjskij, z których Bioróżnorodność ma kluczow znaczni ni dla ochroni bioróżnorodności i ralizacji clów życia i zdrowia ludzkigo, gospodarki i w kon- związanych z przystosowanim do zmian klimatu. Faza pilotażowa NCFF potrwa trzy lata. a W ści jst faktm i tn trnd będzi się pogłębiał płyni jdn wniosk: utrata bioróżnorodnoskwncji dobrobytu społczństw, a obcni jj utrata zmnijsza każdgo roku globalny PKB tym okrsi udostępniona zostani łączna suma w związku z zmianami klimatycznymi, modlm konsumpcji rozwijających się społczństw o proc. Między innymi z tych względów postę mln uro na inwstycj w 9- projktów i działań. pująca utrata bioróżnorodności została uzna- oraz rosnącą w związku z tym prsją na środowisko i przyrodę. Faktm jst tż, iż właściwy na przz instytucj międzynarodow za jdno Zminiając się przpisy prawa ingrują w pro- z podstawowych zagrożń dla gospodark na cs inwstycyjny (w zakrsi ocn oddziały- dz poziom usług kosystmowych jst podstawą świci, a dla społczństw za olbrzymi koszt wania), działalność opracyjną (ogranicznia ia funkcjonowania zdrowj gospodarki. gospodarczy czgo aspktów dotychczas ni w zakrsi korzystania z środowiska) w całym uwzględniano w stopniu wystarczającym w glo- Coraz więcj przykładów z biznsu pokazuj, ż to samo ryzyko, jżli jst odpowidnio łańcuchu dostaw oraz zakładają wprowadzni balnych i lokalnych politykach gospodarczych ch i rozwijani nowych instrumntów konomicz-omnych i prawnych, któr będą umożliwiały osiąnoczśni szansę dla budowania długofalowj państw. i wczśnij zaadrsowan, moż stanowić rów- Powstrzymani utraty i ochrona bioróżnorodgnięci clu, jakim jst zrowa utrata bioróżnoo przwagi konkurncyjnj na rynku i poprawy ności oraz odtworzni kosystmów to obcni priorytty Unii Europjskij. W clu ich r- loss ). rodności w działalności gospodarczj ( no nt standingu finansowgo. Największ firmy już dostrzgły, ż w obcnych warunkach zdolność do prztrwania oraz rntowna działalalizacji są wprowadzan rgulacj, któr mają Zminiają się takż zasady i krytria finanso- odwrócić trnd ngatywnych zmian w ramach ach wania inwstycji przz instytucj publiczn ność wymaga uwzględninia w stratgii uwarunkowań i mchanizmów, jakimi rządzi się kosystmów. Co bardzo istotn, zmiany pra- i prywatn. Środki publiczn ni będą wydatkowa, któr obsrwujmy, ni objmują wyłączni wan na przdsięwzięcia, projkty i inwstycj, przyroda. Działania na rzcz odbudowy kosystmów i różnorodności biologicznj mogą zagadniń ochrony przyrody czy nawt szrzj j któr ngatywni wpływają na bioróżnorodność, od n prawa ochrony środowiska, jak można by są- a osiągnici clu, jakim jst zrowa utrata ta biom przy kształcania nowych komptncji i gnrowania więc przyczynić się w istotny sposób do wydzić, słysząc trmin bioróżnorodność. Wproróżnorodności, już stało się wymogim wadzan są konskwntni i systmatyczni ty większości projktów finansowanych z fundu- nowych możliwości gospodarczych. Jak wil komplksow zmiany całgo prawodawstwa awst wa szy publicznych. Takż komrcyjn instytucj firm odpowidnio wczśni zauważy tn trnd i sposobu gzkwowania istnijących przpi- pi- finansow włączają aspkt bioróżnorodności ości do i wykorzysta tę szansę dla swojgo rozwoju sów. Dotyczy to wszystkich sktorów i branż. krytriów szacowania ryzyka inwstycyjngo, yjngo i stabilngo wzrostu? Zmiany t w najszrszym ujęciu dotyczą uwzględninia kwstii ochrony różnorodności nośc biologicznj w opracowywaniu, wdrażaniu i finansowaniu wszystkich innych stratgii i polityk a wymogi tzw. Equator Principls, gdzi dokoi przz pryzmat wpływu na kosystmy, stają się już standardm na wilu rynkach finansowych nuj się ocny poziomu ryzyka inwstycji Joanna Daniłowicz radca prawny, przs Polskij Fundacji Bizns dla Bioróżnorodności unijnych, takich jak rolnictwo, lśnictwo, rybo- (dan: Equator Principls, 05). Polska Platforma łówstwo, polityka rgionalna i spójność, nr- Obcni w Europi trwają prac nad zasadami gia, przmysł, transport, turystyka, współpraca pr a Anta Pack-Łopalwska i mtodologią wycny usług kosystmowych, owych, na rzcz rozwoju, badania i innowacj. których clm pośrdnim jst uwzględnini radca prawny, wicprzs Fundacji Od 0 roku obsrwujmy zmiany w przpi- tych wartości w systmach rachunkowości w.pfbb.pl sach prawa przkrojowo przz wszystki sktory, trwają intnsywn prac nad nowymi, jako podstawa wdrażania bardzij zrównoważonych stratgii. Clm ostatcznym jst mię-

4 PREZENTACJA Dla środowiska i społczństwa Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowi położony jst w wojwództwi lubuskim, w gmini Żary, w odlgłości około jdngo kilomtra od mijscowości Marszów, w pobliżu drogi krajowj nr Żary Żagań. Trn Zakładu zajmuj około ha powirzchni. Zakład rozpoczął swoją działalność lutgo 05 r. Jst on rgionalną instalacją prztwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) dla dwudzistu dwóch gmin nalżących do rgionu zachodnigo wojwództwa lubuskigo: Bobrowic, Brody, Bytnica, Gozdnica, Gubin (gmina i miasto), Iłowa, Jasiń, Krosno Odrzański, Lipinki Łużycki, Lubsko, Łęknica, Maszwo, Nowogród Bobrzański, Przwóz, Trzbil, Tuplic, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto). Systm gospodarki odpadami ZZO Marszów objął już swym zasięgim ponad 00 tysięcy miszkańców. Ważna inicjatywa... ZZO Marszów powstał z inicjatywy piętnastu gmin nalżących do Łużyckigo Związku Gmin, w skład którgo wchodzą: Brody, Gozdnica, Gubin (miasto), Iłowa, Jasiń, Lipinki Łużycki, Lubsko, Łęknica, Trzbil, Tuplic, Wymiarki, Żagań (gmina i miasto), Żary (gmina i miasto). Do ralizacji projktu pod nazwą: Gospodarka odpadami w obrębi powiatów żarskigo i żagańskigo samorządy powołały spółkę prawa handlowgo: Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.. Spółka w 00 roku podpisała umowę z Narodowym Funduszm Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnj na dofinansowani projktu z środków Funduszu Spójności w ramach Programu Opracyjngo Infrastruktura i Środowisko. Cnny projkt Zakrs projktu objmował: budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowi, gmina Żary; budowę Stacji Przładunkowj Odpadów w Lubsku; rkultywacj składowisk odpadów: w Chłmicy (gmina Tuplic), w Chrobrowi (gmina Żagań), w Lubsku i w Drzńsku Małym (gmina Gubin). Dzięki rkultywacjom przywróciliśmy naturz hktarów trnu zilongo. Całkowity koszt projktu zamknął się w kwoci ponad 8 mln zł brutto, zaś dofinansowani unijn z Funduszu Spójności stanowiło ponad 59 mln zł ntto. Koszt budowy ZZO Marszów wyniósł ponad 8 miliony zł brutto. Spółka Zakład Zagospodarowania Odpadów jst właścicilm i opratorm ZZO Marszów. Nowoczśni i skutczni ZZO Marszów funkcjonuj w oparciu o tchnologię mchaniczno-biologiczngo prztwarzania odpadów komunalnych (MBP). 4 /// nr 7/05

5 PREZENTACJA Całkowita przpustowość Zakładu wynosi min Mg/rok odpadów komunalnych roczni. W Zakładzi zagospodarowywan są między innymi następując strumini odpadów: zmiszan odpady komunaln; odpady surowcow i opakowaniow zbiran slktywni; odpady biodgradowaln zbiran slktywni; odpady zilon; odpady wilkogabarytow; odpady budowlan zbiran slktywni. Zakład w Marszowi składa się z następu- odpadów (dwi wagi lktroniczn: wjazdowa i wyjazdowa); jących lmntów: sgmntu przyjmowania i widncjinc sgmntu sgrgacji mchaniczno-maanualnj odpadów zmiszanych i zbiranych slktywni, czyli sortowni o przpustowości Mg/rok strumi nia odpadów komunalnych zmiszanych; sgmntu stabilizacji tlnowj odpadów dów biodgradowalnych i zilonych, czyli kompostowni (instalacja intnsywnj j stabilizacji tlnowj o przpustowości oś Mg/rok, plac dojrzwania kompostu i waloryzacji stabilizatu); punktu dmontażu odpadów wilkogabarytowych; stacji krusznia i magazynowania dów odpa- budowlanych; sgmntu tymczasowgo magazynowania odpadów nibzpicznych; sgmntu podczyszczania wód opadowych; kwatry składowj balastu. Głównymi obiktami ZZO Marszów są sortownia i kompostownia. Linia sortownicza składa się z spcjalistycznych urządzń: rozrywarki do worków, sita bębnowgo, dwóch sparatorów mtali, sparatora a balistyczngo, cztrch sparatorów optycznych, sparatora nimtali, rozdrabniacza I stopnia, rozdrabniacza II stopnia, prasy blującj oraz szściu kabin sortowniczych, w których pracownicy manualni wydzilają surowc wtórn. W procsi sortowania odpadów komunalnych wydzilan są następując produkty: surowc wtórn, surowic do produkcji paliwa altrnatywngo RDF, frakcja biodgradowalna oraz balast. a W ZZO Marszów odzyskuj się taki surowc wtórn jak: makulatura, ttrapaki, szkło kolorow i bzbarwn, tworzywa sztuczn zn oraz mtal. Odpady biodgradowaln wydzilon w procsi sortowania odpadów zmiszanych trafiają do kompostowni, w skład którj wchodzą: instalacja intnsywnj stabilizacji tlno- wj (przpustowość Mg/rok); plac dojrzwania kompostu i waloryzacji stabilizatu. Kompostownia składa się z ośmiu zamkniętych, żlbtowych komór, w których zachodzi biologiczn prztworzni odpadów biodgradowalnych i zilonych z wykorzystanim napowitrzania, nawadniania z automatyczną kontrolą procsu. Kwatra składowiska o powirzchni ponad ha posiada zabzpicznia w postaci: potrójngo uszczlninia (sztuczna barira gologiczna, folia PEHD, gowłóknina politylnowa), warstwy ochronno-filtracyjnj żwirowj, systmu drnażowgo do odprowadzania odcików, systmu ujęcia i odprowadzania gazu składowiskowgo. Działalność kologiczna i społczna ZZO Marszów Obcni ralizujmy program dukacji kologicznj dla dzici i młodziży pod nazwą EKOSZKOŁA, w ramach którgo oprowadzamy grupy zorganizowan po trni Zakładu, organizujmy lkcj i warsztaty dla dzici, traktując o tmatyc gospodarki odpadami. Angażujmy się równiż w liczn działania na rzcz miszkańców rgionu poprzz organizację dni otwartych ZZO Marszów, fstynów rodzinnych oraz akcji kologicznych. Tytuł i śródtytuły pochodzą od Rdakcji 5

6 PREZENTACJA Ekolidr prowadzi lokalną społczność w przyszłość Dzici i młodziż z trnu powiatu garwolińskigo z pomocą pdagogów od 0 lat przścigają się w ilościach zbranych surowców wtórnych. W wszystkich dycjach konkursu Odzyskana przyroda zbrano ponad 000 opadów. Jubiluszową dycję organizowaną przz firmę Ekolidr oraz Polski Systm Rcyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA podsumowano podczas pikniku kologiczngo. Konkurs polga na zbiraniu makulatury, szkła, plas ku, aluminium oraz batrii. Biorą w nim udział placówki dukacyjn w tym roku aż 47, w tym przdszkoli, któr po raz pirwszy włączyły się do akcji. Młodzi uczstnicy zbrali:, tworzyw sztucznych, 8,6 szkła, 5, makulatury oraz 4, batrii. Ostatczny wynik dało odnisini ilości zbranych odpadów w przliczniu na liczbę uczniów. Zwycięzcy poszczgólnych katgorii otrzymali czki na 000 zł oraz cnn nagrody rzczow. Wil surowców wtórnych trafi dzięki Wam do rcyklingu, zamiast w mijsca nipowołan. Za to Wam wszystkim dziękuję podkrślił podczas podsumowania konkursu Jarosław Wyglądała, właścicil firmy Ekolidr. Przypomniał równiż, ż wszystko zaczęło się 0 lat tmu od pomysłu pracownicy firmy, Anny Cmil. Tak ogromny sukcs ni byłby możliwy bz pomocy nauczycili i dyrktorów szkół oraz rodziców, którzy pozytywni odpowidzili na nasz apl zaznaczała pomysłodawczyni. Świętowaniu sukcsów sprzyjała atmosfra pikniku zorganizowango przy sidzibi firmy Ekolidr w Lucini. Współorganizatorm imprzy był Polski Systm Rcyklingu. Najmłodsi mogli wyszalć się na dmuchańcach i trampolinach, nico starsi zaś zmirzyć się z torm przszkód pokonywanym na rowrz przciwskrętnym. Program pikniku obfitował w pokazy (m.in. karat, ratownictwa mdyczngo, sprawności ułanów) oraz występy (zspoły Skalar, Th Lovrs, Dimr). Zwycięzcy konkursu Odzyskana przyroda w poszczgólnych katgoriach: Makulatura: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabińcu Szkło: Publiczn Gimnazjum w Życzyni Batri: Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowm Plas k: Publiczn Gimnazjum w Życzyni Zbraliśmy MAKULATURA SZKŁO BATERIE PLASTIK Zbraliśmy MAKULATURA SZKŁO BATERIE PLASTIK razm razm przz w 05 r. 5,86 8,66 4,46,4 0 lat 557,00 58,667 4,94 0,846 6 /// nr 7/05

7 EDUKACJA EkoPaka dukacja kologiczna dla najmłodszych 50 bibliotk w całj Polsc, co najmnij 6 tys. odbiorców, 4 pakity dukacyjn na tmat surowców tak w skróci wygląda program Intrsroh EkoPaka zamykamy obig surowców. W biżącym roku szkolnym wybran bibliotki otrzymają od firmy INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań S.A. EkoPaki zstawy dukacyjno-zabawow na tmat rcyklingu opakowań i zrównoważongo rozwoju. To pirwszy tak duży program dukacji kologicznj zainicjowany przz firmę Intrsroh, a ralizowany przz bibliotki z myślą o dziciach w wiku wczsnoszkolnym. Projkt ma na clu pokazani, czym jst zamknięty obig surowców, aby dzici rozumiały, ż to, co zostaj z produktów opakowania, zużyt lmnty to ni śmici, al matriał, z którgo można stworzyć coś nowgo. Jdnym z naszych prioryttów jst zamykani tzw. cyklu życia produktów i matriałów mówi Anna Grom, Członk Zarządu Intrsroh w Polsc. Edukacja kologiczna pomaga przdstawić tn tmat w szrszym kontkści: oszczędności, ochrony środowiska, odpowidzialności. Nasz przsłani brzmi: kupuj rzczy tylko wtdy, gdy absolutni ich potrzbujsz. Gdy z koli wyrzucasz odpady staraj się zrobić wszystko, aby jak największa część mogła zostać ponowni wykorzystana podkrśla Anna Grom. Chęć udziału zgłosiło aż 70 bibliotk z całj Polski. Wybran w pirwszj turz 50 z nich ralizuj obcni zajęcia na tmat drwna. W pirwszj EkoPac znalazły się gry dukacyjn, artykuły plastyczn, zabawki i scnariusz zajęć dla dzici. Nad dostosowanim scnariuszy i zadań do wiku oraz możliwości młodych uczstników czuwają spcjaliści z Fundacji Rozwoju Dzici im. Komńskigo. Projktowi partnruj takż Fundacja Rozwoju Społczństwa Informacyjngo wspirająca komunikację z bibliotkami. Poprzz bibliotki program EkoPaka docira do miszkańców całj Polski: Ciszy nas różnorodność zgłoszonych i wybranych bibliotk, bo to sygnał, ż zaintrsowani kologią rośni dklaruj Agata Szczotka-Sarna koordynująca program po stroni Intrsroh. Wybran zostały bibliotki zarówno z małych mijscowości, jak i wilkomijskich ośrodków, są fili i bibliotki główn, rprzntowan są prawi wszystki wojwództwa opisuj Szczotka-Sarna. w.kopaka.org Bibliotki biorąc udział w programi dukacyjnym EkoPaka pomorski zachodniopomorski kujawsko-pomorski lubuski wilkopolski łódzki dolnośląski warmińsko-mazurski mazowicki podlaski lublski 4 6 opolski śląski świętokrzyski mijscowość do 0 tys. mijscowość do 0-00 tys. mijscowość powyżj 00 tys. małopolski podkarpacki Projkt EkoPaka zamykamy obig surowców otwarty jst dla wszystkich. Na stroni w.kopaka.org oraz na Facbooku programu (w.facbook.com/ekopaka) udostępnian są matriały potrzbn do tgo, aby samodzilni ralizować zajęcia dukacji kologicznj oraz propozycj dodatkowych aktywności związanych z matriałami. 7

8 0 DREWNO 0 TWORZYWA SZTUCZNE w.kopaka.org 8 /// nr 7/05

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY

EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z SIEDZIBĄ W RZĘDOWIE RZĘDÓW 40, 28-142 TUCZĘPY AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMIN WSPÓLNIE REALIZUJĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIE P.N.: KOMPLEKSOWY

Bardziej szczegółowo

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych

Wartość rynku odpadów komunalnych w Polsce szacowana jest na około 6-7 mld złotych Sminarium Brytyjsko-Polskij Izby Handlowj Gospodarowani odpadami komunalnymi Jak pobudzić publiczn i prywatn inwstycj w sktorz trmiczngo przkształcania odpadów? 13 maja 2014 r. Wartość rynku odpadów komunalnych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Część 3 Projkt z nia 26.01.2007 r. PROGRAM DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ramach programu ziałań w zakrsi rozwoju społczństwa informacyjngo ęą pojmowan inicjatywy, któr wzmocnią

Bardziej szczegółowo

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego

ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN. Działalność: Utworzenie: Członkowie: 15 gmin członkowskich z woj. lubuskiego ŁUŻYCKI ZWIĄZEK GMIN Utworzenie: W dniu 28.09.2000r. Rada Miejska w Żarach na mocy uchwały nr XX/50/00 Rady Miejskiej w Żarach powołała związek międzygminny 13.07.2002 r. związek został zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DORADZTWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady świadcznia usługi doradztwa dla przdsiębiorstw w zakrsi:

Bardziej szczegółowo

Turystyki i Fizjoterapii

Turystyki i Fizjoterapii Lp. Nazwisko i imię Tmatyka INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TURYSTYKI I FIZJOTERAPII WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA PRZEDMIOTU SEMINARIUM MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy

Identyfikacja osób na podstawie zdjęć twarzy Idntyfikacja osób na podstawi zdjęć twarzy d r i n ż. Ja c k Na r u n i c m gr i n ż. Ma r k Kowa l s k i C i k a w p r o j k t y W y d z i a ł E l k t r o n i k i i T c h n i k I n f o r m a c y j n y

Bardziej szczegółowo

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO

14-15 października 2014 POZNAŃ, targi POLEKO INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9 63-600 Kępno www.zzo-olszowa.pl Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa powstał w 2014 roku w wyniku realizacji projektu pn.: Modernizacja systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce Anna urczak Zachodniopomorska Szkoła Biznsu w Szczcini Prspktywy rozwoju rolnictwa kologiczngo w Polsc Strszczni W artykul wyjaśniono istotę rolnictwa kologiczngo Następni szczgółowo omówiono zasady, na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rgulamin okrśla zasady przyjmowania i przkazywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO

REGULAMIN PSKO 2016. I. Kryteria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO. II. Mistrzostwa PSKO. III. Puchar Polski PSKO I. Krytria i wymagania dla zawodników Optimist PSKO 1. W rgatach PSKO mogą startować zawodnicy do lat 15 posiadający licncję sportową PZŻ, aktualn ubzpiczni OC i będący członkami PSKO, spłniający wymagania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubzpiczń Społcznych Dpartamnt Zamówiń Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tl: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/271/IN- 268/15 Warszawa, dnia 19.03.2015 r. Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wólka Nr XX/122/12 z dnia 22 czrwca 2012 roku Wiloltni Plan Inwstycyjny Gminy Wólka na lata 2007-2020 I zad 2007 2008 2009 2010 Cl stratgiczny I "Zwiękrzni atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r.

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku. Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Zielona Góra, kwiecień 2012 r. Cel sporządzenia Planu realizacja założeń dokumentów strategicznych kraju

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

EPIC H XX1 XX3. Styczeń 2008 DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH EPIC H XX1 XX3 Styczń 2008 Systm mikrokanalizacji Katalog wyrobów DO MIKROKABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Intligntn rozwiązania do ochrony kabli AROT nowoczsn rozwiązania dla tlkomunikacyjnych sici przyszłości AROT

Bardziej szczegółowo

Ponad ,00 TON rocznie!!!

Ponad ,00 TON rocznie!!! Ponad 10 000 000,00 TON rocznie!!! Statystyczny Polak produkuje rocznie 283 kg odpadów komunalnych. Średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca UE wyniosła 481 kg. Circular Economy Recykling

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO

ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO ZASTOSOWANIE REGRESJI LOGISTYCZNEJ DO OKREŚLENIA PRAWDOPODOBIEŃSTWA SPRZEDAŻY ZASOBU MIESZKANIOWEGO Łukasz MACH Strszczni: W artykul przdstawiono procs budowy modlu rgrsji logistycznj, którgo clm jst wspomagani

Bardziej szczegółowo

Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami

Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami Współpraca cementowni z władzami lokalnymi w zakresie gospodarki odpadami Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Chełm Cementownia Chełm S.A. Kraków, maj

Bardziej szczegółowo

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r.

I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. I Forum Dialogu Nauka - Przemysł Warszawa, 9-10 października 2017 r. Paliwa z odpadów jako źródło energii dla klastrów energetycznych Aleksander Sobolewski Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla Spis treści

Bardziej szczegółowo

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, O A A O O! Katastrofą budowlaną jst ni zamirzon, gwałtown zniszczni obiktu budowlango lub jgo części, a takż konstrukcyjnych lmntów rusztowań, lmntów formujących, ściank szczlnych i obudowy wykopów (art.

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A.

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS S.A. RAPORT UZUPEŁNIAJĄCY OPINIĘ Z BADANIA INFORMACJI FINANSOWEJ, OBEJMUJĄCEJ WPROWADZENIE, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby badawczej.

Uświadomienie potrzeby badawczej. III. BADANIA MARKETINGOWE PROWADZENIA BADAŃ 1. W badaniach marktingowych poszukuj się odpowidzi na trzy rodzaj pytań: pytania o fakty o różnym stopniu złożoności co jst? pytania o cchy (właściwości) stwirdzanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/340/13 RADY GMINY W KLIMONTOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawi zmian w budżci gminy na 2013 r. Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast

PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast PREZENTACJA ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ 4949. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast ZGO S.A. w Bielsku- Białej jest Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów

Bardziej szczegółowo

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc.

wydanie 3 / listopad 2015 znaków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej PN-EN ISO 7010 certyfikowanych pr zez C N B O P www.znaki-tdc. Stosowani znaków wakuacji i ochron przciwpożarowj crtfikowanch pr zz C N B O P www.znaki-tdc.com wdani 3 / listopad 2015 AA 001 Wjści wakuacjn AA 010 Drzwi wakuacjn AA 009 Drzwi wakuacjn AA E001 E001 AA

Bardziej szczegółowo

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego

Plan szkoleń realizowanych w drugiej połowie roku przez PUP dla Powiatu Toruńskiego Plan szkolń ralizowanych w drugij połowi roku przz PUP dla Powiatu Toruńskigo Nazwa szkolnia ABC przdsiębiorc zości Zakrs szkolnia Działalność gospodarcza aspkty prawn, działalność gospodarcza aspkty konomiczn,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku

Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy. Płock, 7 czerwca 2013 roku Seminarium Zarządzanie gospodarką odpadami w gminie - gdzie jesteśmy Płock, 7 czerwca 2013 roku 1 O Firmie ZUOK został powołany Uchwałą RMP dn. 27.01.1998 r. nr 902/LVIII/98. Organem założycielskim i 100%

Bardziej szczegółowo

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego!

DRUGIE ŻYCIE. Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! DRUGIE ŻYCIE O D PA D ÓW Myślisz, że niepotrzebnie segregujesz odpady, bo i tak wszystkie trafią na składowisko? Nic bardziej mylnego! nnw tej ulotce pokażemy, dlaczego segregacja jest bardzo ważna i co

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 1027 UCHWAŁA NR XXIX/449/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Nr XXVII/24/8 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVII/278/9 z dnia 18 grudnia 28 roku z dnia 12 2 listopada 29 roku Wydatki na programy i projkty ralizowan

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka )

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalej również: Polityka ) POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA OKTAWAVE (dalj równiż: Polityka ) wrsja: 20150201.1 Wyrazy pisan wilką litrą, a nizdfiniowan w Polityc mają znacznia nadan im odpowidnio w Rgulamini świadcznia usług Oktawav dla

Bardziej szczegółowo

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej

Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej Zasada zanieczyszczający płaci w praktyce. Rozwiązania ekonomiczne gospodarki odpadami komunalnymi w innych krajach Unii Europejskiej czerwiec 2011 rok Gospodarowanie odpadami WYTWÓRCY ODPADÓW ODZYSK I

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1.1. Ilość stałych odpadów komunalnych wywiezionych (zebranych) [tys. Mg]. Województwo 2000r 2001r dolnośląskie 1 510,

Tabela nr 1.1. Ilość stałych odpadów komunalnych wywiezionych (zebranych) [tys. Mg]. Województwo 2000r 2001r dolnośląskie 1 510, Załącznik 1 ZMIANY STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Województwo dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie Opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu

Daniel Lazur Podborze 100 Zespół Szkół w Mielcu Danil Lazur Podborz 00 Zspół Szkół w Milcu Tmat 8. Zaangażowani gmin na rzcz rozwoju Odnawialnych Źródł Enrgii czy twoja gmina jst aktywna? Przdstawini możliwości rozwoju OZE w Gmini Przcław, na tl zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Grzegorz Wielgosiński Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska tys. Mg 13 000 12 000

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu ekologicznego Segreguj bioodpady! dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych

Regulamin konkursu ekologicznego Segreguj bioodpady! dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych Regulamin konkursu ekologicznego Segreguj bioodpady! dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 1) Organizator Organizatorem konkursu jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie (Marszów

Bardziej szczegółowo

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85

LISTA RANKINGOWA. Nazwa przedsięwzięcia. śląskie Zaadoptuj rzekę 500 000 500 000 500 000 85 LISTA RANKINGOWA Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu NFOSiGW nr z dnia.. wniosków rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w ramach II konkursu 2014 wniosków o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy

Wielu z nas, myśląc. o kursie nauki jazdy _0 =:=1\) V 58 PILOTclub LUTY 2011 SZKOLENIE PILOTA Wilu z nas, myśląc o kursi nauki jazdy przd gzaminm na prawo jazdy, przypomina sobi jak mało miał on wspólngo, z tym jak wygląda prowadzni pojazdu po

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś.

Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś. Gospodarka odpadami komunalnymi w Elblągu wczoraj i dziś. Stan istniejący gospodarki odpadami w Elblągu 1963-1995 odpady komunalne z miasta Elbląg składowano na wysypisku w Gronowie Górnym 1998 oddano

Bardziej szczegółowo

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI Okresy przejściowe W 2014 zakończył się dla Polski kolejny okres przejściowy w realizacji poziomów odzysku i recyklingu określonych zmienioną

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie System modułowy dopasowany do potrzeb klienta Sortowanie i biologiczne przetwarzanie. Nasza Specjalność. Perfekcyjne instalacje do sortowania i biologicznego

Bardziej szczegółowo

Ekologia to eksperckim głosem o faktach

Ekologia to eksperckim głosem o faktach Ekologia to eksperckim głosem o faktach Emilia den Boer Zakład technologii odpadów i remediacji gruntów, Politechnika Wrocławska Konferencja Prasowa Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej, 10.02.2015 Zakres

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW

Jednostka odpowiedzialna. Termin. administracja samorządowa szczebla powiatowego ZARZĄDY POWIATOW Załącznik 5 STAN REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ SZCZEBLA POWIATOWEGO I GMINNEGO (na podstawie informacji otrzymanych z Urzędów Marszałkowskich)

Bardziej szczegółowo

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia

Wsiądź do Ciuchci Wybierz się w podróż z Przedszkolem Ciuchcia Wybrz sę w podróż z Przdszkolm Cuchca s t u w j n a Z w uśmch dzcka Dla kogo? dla wszystkch gmn dla wszystkch gmn dla dla nwstorów prywatnych nwstorów prywatnych a przd wszystkm dla małych naukowców, sportowców,

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Nieznane życie. tworzyw sztucznych

Nieznane życie. tworzyw sztucznych Nieznane życie tworzyw sztucznych Dlaczego dzisiaj wiele produktów jest pakowanych w opakowania z tworzyw sztucznych? Co powinniśmy zrobić ze zużytymi opakowaniami? Tworzywa sztuczne mają wartość W fazie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 15 lipca 2003 r. LxPolonica nr 27934. Stan prawny 200-- Dz.U.2003.39.328 (R) Orzkani o nipłnosprawności i stopniu nipłnosprawności. zmiany: 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 200-0-0 Dz.U.2009.224.803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2014 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 9 ENOTICES_marszow 11/10/2011- ID:2011-141189 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670 E-mail:

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNOŚĆ ODPADÓW DLA SPALARNI EC OLSZTYN 02-10-2015

DOSTĘPNOŚĆ ODPADÓW DLA SPALARNI EC OLSZTYN 02-10-2015 DOSTĘPNOŚĆ ODPADÓW DLA SPALARNI EC OLSZTYN 1 AGENDA Regiony gospodarki odpadami ZGOK Olsztyn Pozostałe instalacje MBP w województwie Dostępność odpadów w woj. warmińsko-mazurskim stan obecny Dostępność

Bardziej szczegółowo

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010

Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/ełku IX 2010 1 Podstawowe informacje o projekcie Projekt pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2013 R. Związek Międzygminny Eko Przyszłość z siedzibą przy ul. Arciszewskiego 10 w Nowej Soli zrzesza 13 Gmin (członków Związku) z powiatów: zielonogórskiego

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Integracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systemie GIS Mokrad³a POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Intgracja baz danych o polskich mokrad³ach i torfowiskach w systmi GIS Mokrad³a ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 6 67 INTEGRACJA BAZ DANYCH O POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Kielce, listopad 2008

Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami. Kielce, listopad 2008 Gospodarka odpadami na poziomie lokalnym. Produkcja paliwa alternatywnego w planowanym Zakładzie Przetwarzania Odpadów Komunalnych na przykładzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Chełmie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 10 września 2012 r. UCHWAŁA NR XXX/281/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku Na podstawie art. 9, art.

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica

Najważniejsze daty ostatnich 20 lat. wspomnienia prof. Henryka Skarżyńskiego. 20. Rocznica. 10. Rocznica Dwumisięcznik dla osób z problmami słuchu i mowy Wydani Spcjaln 16 lipca 2012 ISSN 1429-5040 Najważnijsz daty ostatnich 20 lat wspomninia prof. Hnryka Skarżyńskigo 20. Rocznica pirwszgo implantu ślimakowgo

Bardziej szczegółowo

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania

Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania Mechaniczno biologiczne metody przetwarzania odpadów (MBP) technologie wykorzystania odpadów dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Katowice Tarnów, grudzień 2014 Stan gospodarki

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.)

Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień 30 września 2006 r.) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament WdraŜania Programów Rozwoju Regionalnego Stan wdraŝania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (na dzień

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. e-learning w biznesie

TRENDS 2011. e-learning w biznesie Raport Summr 2011 I Edycja 12 lipca 2011 www.langloo.com -larning Pirwsz w Polsc ddykowan badani intrnautów na tmat -larningu przy współpracy z firmą badawczą Gmius Partnr badania www.tstbynt.com -larning

Bardziej szczegółowo

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych

Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE Komunalny zakład gospodarki odpadami w nowych uregulowaniach prawnych Władysław Kącki, Prezes MZO w Pruszkowie Sp. z o.o. 2 lipiec 2012 MZO w Pruszkowie to przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE czerwiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny

Plany studiów I stopnia na kierunku nauki o rodzinie. Specjalności: specjalista do spraw polityki rodzinnej doradca i asystent rodziny Uniwrsytt Warszawski Instytut Polityki Społcznj Plany studiów I stopnia na kirunku nauki o rodzini Spcjalności: spcjalista do spraw polityki rodzinnj doradca i asystnt rodziny Spis trści I. Szczgółowy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. 1 Miasto Gubin 5. 2 Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie 6

OBWIESZCZENIE. STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. 1 Miasto Gubin 5. 2 Miasto i Gmina Krosno Odrzańskie 6 STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 1 września 2014 r. Na podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm. 1) ) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce.

Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Gospodarka odpadami i technika komunalna w Polsce i w Niemczech - perspektywy współpracy Problemy recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce. Warszawa, 4 listopada 2014 DYREKTYWA 94/62/EC (opakowaniowa)

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Województwo Śląskie

WZÓR. Województwo Śląskie WZÓR Wojwództwo Śląski Wniosk o dofinansowani ralizacji projktu w ramach Rgionalngo Programu Opracyjngo Wojwództwa Śląskigo na lata 2007-2013 I. TYTUŁ PROJEKTU Pol tkstow (kopiowan z pkt. D.1) II. WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006)

Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Kierunki realizacji polityki spójności w Polsce (stan na koniec czerwca 2006) Monika Dołowiec Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 19 września 2006 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania

Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA Projekt planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014. Regiony zagospodarowania odpadów - oczekiwania i zadania KATOWICE.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej:

Szczegółowy plan pracy terapeutycznej: Plan Pracy Środoiskogo Domu Samopomocy Czarnm na rok 2013 z osobami z upośldznim umysłoym W roku 2013 Dom zamirza organizoać całokształt spra zmirzających do ralizacji usług zgodni z indyidualnymi planami

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020

Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Wdrażanie Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative - YEI) w perspektywie finansowej 2014-2020 Tomasz Szarek Wicedyrektor WUP w Olsztynie ds. Funduszy Europejskich 14.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG Gospodarka odpadami w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Projekt. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Projekt. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Lipowa, 3 lutego 2017 Gospodarka odpadami komunalnymi w

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie -Jan Trzebiński Naczelnik Wydziału Inspekcji maj 2015 OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego. ,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie

Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego. ,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie Sprawozdanie z realizacji działania ekologicznego,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie Działanie ekologiczne pt.,, Robiąc tak niewiele możesz pomóc innym i przyrodzie było zespołem zadań

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gmina Krynica-Zdrój za 2013 rok Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy dokonują corocznej analizy stanu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą komunalną doświadczenia i praktyka

Zarządzanie firmą komunalną doświadczenia i praktyka Zarządzanie firmą komunalną doświadczenia i praktyka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie Prezes Zarządu ą - PGK Koszalin - Tomasz Uciński Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010

KARTA PROJEKTU. Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 KARTA PROJEKTU Informacje o projekcie Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie Tytuł projektu leszczyńskim Okres realizacji 2006-2010 Informacje o projektodawcy Nazwa projektodawcy Miejski Zakład Oczyszczania

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO BRUDNE ODPADY SĄ NOWĄ CZYSTĄ ENERGIĄ

DLACZEGO BRUDNE ODPADY SĄ NOWĄ CZYSTĄ ENERGIĄ DLACZEGO BRUDNE ODPADY SĄ NOWĄ CZYSTĄ ENERGIĄ Warszawa 4 lutego 2009 Odzysk materiałów i produkcja energii z odpadów nie konkurują ze sobą tylko współgrają: Zintegrowane podejście do zachowania zasobów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1016 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna Lacka za 2015r. Jabłonna Lacka 30.03.2016 r. Spis treści: 1. Cel przygotowania analizy. 2. Podstawa prawna sporządzenia analizy.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony powietrza przez. WFOŚiGW w Szczecinie. Jacek Chrzanowski Prezes. Szczecin, 6 października 2016 r.

Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony powietrza przez. WFOŚiGW w Szczecinie. Jacek Chrzanowski Prezes. Szczecin, 6 października 2016 r. Wsparcie inwestycji z zakresu ochrony powietrza przez WFOŚiGW w Szczecinie Jacek Chrzanowski Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Szczecin, 6 października 2016 r. 1. Ochrona powietrza Programy finansowania: 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo