Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE"

Transkrypt

1 Wymagania dukacyjn z informatyki w klasach II III gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum: INFORMATYKA DLA CIEBIE KLASA II Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. Obsługa współczsnych komputrów. WWW światowa pajęczyna. Liczba godz. Wymagania podstawow. Uczń: Wymagania rozszrzając. Uczń: Wymagania dopłniając. Uczń: świadomi stosuj podstawow zasady higiny i bzpiczństwa pracy z komputrm; rozumi zagrożnia wynikając z niwłaściwgo korzystania z urządzń zstawu komputrowgo, wskazuj przykłady urządzń opartych na tchnic komputrowj; zna historię komputrów; wyminia i nazywa najważnijsz lmnty zstawu komputrowgo; wyminia nośniki pamięci zwnętrznj i urządznia do ich odczytu i zapisu; pokazuj i nazywa urządznia zwnętrzn zstawu komputrowgo; rozróżnia urządznia wjścia: klawiaturę, myszkę, skanr; rozróżnia urządznia wyjścia: monitor, drukarkę; rozumi przpływ danych między jdnostką cntralną a urządzniami zw.; zna przznaczni lmntów umiszczonych z przodu jdnostki cntralnj (napęd CD-ROM, kontrolka napędu, stacja dyskitk, kontrolka stacji, przycisk zasilania, przycisk RESET, kontrolka dysku twardgo); obsługuj stację dyskitk, napęd CD-ROM i DVD oraz USB; prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę komputra; wskazuj: pulpit, okno, ikony, przyciski, pask zadań; posługuj się myszką, rozpoznaj jj kursor i rozróżnia opracj wykonywan za jj pomocą (wskazywani, klikani, przciągani); podaj przykłady sici komputrowych; zna warunki, jaki nalży spłnić, aby podłączyć komputr do sici komputr.; wyjaśnia, czym jst Intrnt, sić WWW i strona WWW; potrafi uruchomić przglądarkę intrnt.; rozumi zagrożnia dla własngo zdrowia wynikając z łamania zasad bzpicznj i higinicznj pracy z komputrm zna prawidłow zasady organizacji komputrowgo stanowiska pracy; wyminia obszary zastosowań informatyki jako dzidziny widzy; omawia krótko początki komputrów, w tym komputrów osobistych; idntyfikuj typ komputrów będących na wyposażniu szkolnj pracowni komputrowj; rozróżnia rodzaj pamięci komputra i objaśnia ich zastosowani; wi, ż modm jst urządznim w i wy; potrafi łączyć lmnty zstawu komputr.; prawidłowo raguj na sytuację zawisznia pracy komputra; rozumi pojęcia: program, oprogramowani, systm opracyjny, środowisko pracy, dokumnt; zminia rozmiary i położni okna; porównuj różn sposoby zmiany rozmiarów okna; opisuj przznaczni paska mnu; wykonuj polcnia wybran z mnu ; z pomocą nauczycila tworzy skróty do programów omawia zastosowani lmntów okna ; obsługuj okno poznanymi sposobami.; stosuj podstawow funkcj przglądarki; zna budowę strony WWW i jj lmnty; korzysta z odsyłaczy; uruchamia i obsługuj wyszukiwarkę; zna podstawow usługi Intrntu; dostrzga korzyści wynikając z zastosowań komputra (np. do clów dukacyjnych); wylicza rodzaj oprogramowania. potrafi poruszać się między kilkoma otwartymi oknami uruchomionych aplikacji (np. notatnik, kalkulator, Word,..); omawia: znaczni nazwy plików, plików wykonywalnych i ich rozszrzń; dytuj i modyfikuj tkst oraz zapisuj zmiany w pliku; wyjaśnia potrzbę tworznia foldrów i porządkowania plików na dysku. zna warunki, jaki trzba spłnić, aby móc połączyć się z Intrntm, pracując na pojdynczym komputrz lub w sici komputrowj.

2 WWW wyszu kiwani inform acji. Sposoby komunikowan ia się w sici. Korzysta ni z pocztow go. Intrnt źródłm widzy i nowym sposobm komunikowania się. Edytor tkstu. Piszmy i rdagujmy tkst. Wyciczka po wi, co to jst wyszukiwarka intrntowa; potrafi korzystać z wyszukiwark w clu znajdowania informacji. wyminia komunikatory intrntow; prowadzi rozmowę z użycim wybrango komunikatora; wi, co to są grupy dyskusyjn; przstrzga podstawowych zasad ntykity w trakci prowadznia rozmów w intrn. potrafi odbrać list lktroniczny; pisz i wysyła list lktroniczny do wybrango adrsata; przkazuj otrzymaną wiadomość innym adrsatom; umi zapisać stronę WWW; potrafi lgalni kopiować informacj z sici; wi, w jaki sposób skopiować lub zapisać obraz z wyszukanj strony WWW; wi, jak korzystać z intrntowj ncykl.; potrafi zlokalizować i wyszukać różn obikty na mapi intrntowj i w systmach nawigacyjnych; wyróżnia podstawow grupy klawiszy na klawiaturz; zna i właściwi stosuj podstawow klawisz funkcyjn; pisz mał i wilki litry oraz polski znaki; kopiuj, wycina i prznosi fragmnty tkstu w tym samym dokumnci i między dokumntami; drukuj dokumnty tkstow; wstawia do tkstu lmnty graficzn, np. ClipArt i WordArt; wstawia do tkstu rysunk; wstawia do tkstu tablę o zadanj liczbi kolumn i wirszy oraz wprowadza do nij dan; okrśla szrokość kolumny i wysokość wirsza; stosuj narzędzia obramowania tabli oraz tabulatory na linijc; wyszukuj w Intrnci informacj na zadany tmat; instaluj i konfiguruj wybran komunikatory intrntow; konfiguruj wybrany program pocztowy; potrafi utworzyć i sprawni posługuj się książką adrsową; przstrzga zasad ntykity w trakci korzystania z poczty lktronicznj. potrafi uściślić poszukiwani okrślonych trści w sici; formatuj tksty i obrazy pobran z sici; wi, jaki informacj z Intrntu można kopiować, powilać i rozpowszchniać zgodni z prawm autorskim; wi, jaki warunki muszą być spłnion, aby zakupy przz Intrnt były bzpiczn.), dytuj cał fragmnty tkstu; zna rodzaj wcięć, sposoby ich ustalania oraz stosuj j w dytowanym tkści; ustala i zminia atrybuty czcionki; stosuj automatyczn ustawinia dla wyrównania tkstu; korzysta z możliwości kopiowania fragmntów tkstu w clu usprawninia pracy nad tkstm; samodzilni dobira paramtry drukowania (m.in. drukuj wybraną stronę dokumntu, tylko strony parzyst); wstawia wybran symbol do tkstu. rysuj tablę; dokonuj konwrsji tkstu i tabl, zna różnic w zastosowaniu wcięć i tabul.; ustawia i zminia tabulatory odpowidnio do zawartości dokumntu; wyszukuj informacj w Intrnci; stosuj automatyczną numrację i wypunktowani w prostych tkstach; uzasadnia koniczność zachowania ostrożności w trakci rozmów w sici Intrnt. wysyła list lktroniczny do wilu adrsatów; wyminia zasady, których przstrzga dla zapwninia bzpiczństwa w sici Intrnt. pobira okrślon trści z dukacyjngo; zna pojęci multimdia; wi, jak wprowadzić do srwisu map intrntowych dan i fotografi (np. dotycząc szk.); wi, jak bzpiczni kupić towary przz Intrnt. formatuj tkst wg własngo projktu; dobira formę dokumntu stosowni do jgo trści rozumi różnicę między obiktm wstawionym do tkstu a obiktm połączonym z plikim źródłowym (ilustracja w tkści a odnośnik hiprłącz do ilustracji); samodzilni formatuj lmnty graficzn, np. ClipArt i WordArt; wstawia znaki wiodąc; modyfikuj budowę tabli stosowni do umiszczonych w nij danych; formatuj komórki tabli; rdaguj dokumnty tkstow zawirając tablę;

3 Pliki w foldrach i bzpiczń stwo. Tworz ymy złożon dokum nty. Praca w arkuszu Własna strona WWW. zna pojęcia: plik i foldr; tworzy, kopiuj, prznosi, wklja, usuwa pliki i foldry; okrśla zastosowani plików i katalogów; pisz tkst w kolumnach; wstawia grafikę w tkst (rysunki, zdjęcia); uruchamia i zamyka dokumnt arkusza kalkulacyjngo; zna lmnty skoroszytu Arkusza kalkulacyjngo; wi, do czgo służy arkusz kalkulacyjny; wpisuj dan do komórk arkusza; zaznacza myszką zakrs łączny komórk; scala komórki; wykonuj standardow obramowani kom; wi, co oznacza pojęci HTML i co to są znaczniki w języku HTML; odnajduj informacj o tworzniu stron; gromadzi matriały potrzbn do wykonania strony WWW; wyjaśnia znaczni i przznaczni poszczgólnych lmntów okna systmowgo; wyjaśnia znaczni i przznaczni lmntów pulpitu; zapisuj swoj dan na różnych nośnikach; formatuj tkst na różn sposoby; korzysta z infografik, rysunków i zdjęć pobranych lgalni z Intrntu. wstawia dodatkow arkusz do otwartgo skoroszytu; zminia nazwę każdgo arkusza; zna znaczni paska formuły; zaznacza zakrs rozłączny komórk myszką i skrótami klawiszowymi; wstawia wykrs do dokumntu arkusza kalkulacyjngo; zna zasady tworznia stron WWW; zna programy do tworznia stron WWW; wykonuj prostą stronę w języku HTML; wstawia plik z grafiką na stronę WWW. wyjaśnia, na czym polga skojarzni aplikacji z nadawanym przz nią rozszrznim; potrafi podać przykładow rozszrznia plików z poznanych aplikacji. modyfikuj obramowani komórk; formatuj komórki i tabl w arkuszu; sprawni posługuj się kratorm wykrsów; KLASA III Tmat jdnostki mtodycznj Wstęp organizacja zajęć lkcyjnych. WW W wysz ukiwa ni infor macji. Korzystani z pocztowg o. Liczba godz. Wymagania podstawow. Uczń: Wymagania rozszrzając. Uczń: Wymagania dopłniając. Uczń: świadomi stosuj podstawow zasady higiny i bzpiczństwa pracy z komputrm; rozumi zagrożnia wynikając z niwłaściwgo korzystania z urządzń zstawu komputrowgo, wskazuj przykłady urządzń opartych na tchnic komputrowj; wi, co to jst wyszukiwarka intrntowa; potrafi korzystać z nich w clu znajdowania informacji. potrafi odbrać list lktroniczny; pisz i wysyła list lktroniczny do wybrango adrsata; przkazuj otrzymaną wiadomość innym adrsatom; wstawia załącznik do listu lktroniczngo; rozumi zagrożnia dla własngo zdrowia wynikając z łamania zasad bzpicznj i higinicznj pracy z komputrm zna prawidłow zasady organizacji komputrowgo stanowiska pracy; wyminia obszary zastosowań informatyki jako dzidziny widzy; wyszukuj w Intrnci informacj na zadany tmat; korzysta z wyszukiwania zaawansow.; konfiguruj wybrany program pocztowy; potrafi utworzyć i sprawni posługuj się książką adrsową; przstrzga zasad ntykity w trakci korzystania z poczty lktronicznj. stosuj odpowidni mtody w clu zawężnia poszukiwanych informacji wysyła list lktroniczny do wilu adrsatów; wyminia zasady, których przstrzga dla zapwninia bzpiczństwa w sici Intrnt.

4 Piszmy i rdagujmy tkst. grafikę komputro wą złożon dokumnty. złożon dokumnty cd. Funkcj matmatyczn i ich wykrsy w arkuszu Baza danych. Co to jst baza danych? Bazy danych wokół nas zastosow ani. kopiuj, wycina i prznosi fragmnty tkstu w tym samym dokumnci i między dokumntami; drukuj dokumnty tkstow; wstawia do tkstu lmnty graficzn, np. ClipArt i WordArt; wstawia do tkstu rysunk; wykonuj zrzut kranowy i zapisuj go w wybranym formaci; wyjaśnia pojęci grafiki komputrowj i dytora grafiki; omawia znaczni programów graf.; objaśnia intrfjs uruchomiongo dytora grafiki; rozróżnia narzędzia dytora grafiki, rysuj lini krzyw, prost i łaman; pisz tkst w kolumnach; wstawia grafikę w tkst (rysunki, zdjęcia); kopiuj, wycina i wklja fragmnty rysunku za pomocą poznanych narzędzi dytora grafiki (nożyczki, lupa itp.); tworzy automatyczny spis trści; dodaj komntarz i przypisy, stosuj podział na skcj i j formatuj; wprowadza poprawki w tkści; przygotowuj złożony dokumnt na zadany tmat. wypłnia kolumnę srią danych; sam uruchamia krator wykrsów; wi, jaki wykrs można zastosować, aby uzyskać wykrs funkcji liniowj; wykonuj tablę wg zadango wzoru; wykorzystuj arkusz kalkulacyjny do wykonywania podstawowych obliczń. wyminia sposoby wykorzystania bazy danych; zna rodzaj baz danych; zna podstawow pojęcia dotycząc baz danych: kolumna, wirsz, rkord, pol; tworzy dowolną bazę danych; wprowadza dan do bazy danych. wi, co to jst baza danych; wyminia przykłady intrntowych baz danych; otwira książkę adrsową w programi pocztowym. korzysta z możliwości kopiowania fragmntów tkstu w clu usprawninia pracy nad tkstm; samodzilni dobira paramtry drukowania (m.in. drukuj wybraną stronę dokumntu, tylko strony parzyst); wstawia wybran symbol do tkstu. zna zalty dytora grafiki; nadaj figurom płaskim wrażni przstrznności, stosując poznan narzędzia. formatuj tkst na różn sposoby; korzysta z infografik, rysunków i zdjęć pobranych lgalni z Intrntu. potrafi zaplanować i wprowadzić lmnty mając wpływ na atrakcyjność i czytlność dokumntu; korzysta z polcń: znajdź, zamiń, sortuj; odpowidnio formatuj srię danych; wykonuj wykrs funkcji liniowj o podanym wzorz; formatuj wykrs, zminia kolory tła i osi; rozwiązuj zadania, których wynikim jst uzyskani różngo położnia prostych na wykrsi; wi, w jakich programach można tworzyć bazy danych; dfiniuj odpowidnią tablę w dytorz tkstu i arkuszu kalkulacyjnym i wprowadza do nij dan; wi, do czgo służy baza danych; formułuj zapytania w intrntowj bazi danych; wprowadza dan do książki adrsowj w programi pocztowym; rozumi różnicę między obiktm wstawionym do tkstu a obiktm połączonym z plikim źródłowym (ilustracja w tkści a odnośnik hiprłącz do ilustracji); świadomi dobira mtodę wstawiania obrazu do tkstu; samodzilni formatuj lmnty graficzn, np. ClipArt i WordArt; stosuj poznan narzędzia dytora grafiki do wykonania swoich prac. potrafi przygotować do druku kilkustronicowy dokumnt o skomplikowanym formatowaniu, odtwarzając zadan formaty tkstu. ocnia wygląd tkstu przd drukowanim; zabzpicza dokumnt przd wprowadznim zmian. stosuj funkcj matmatyczn do wykonywania obliczń; rozumi sposób zapisu funkcji logicznych; stosuj funkcj logiczn do wykonywania obliczń warunkowych. wstawia pliki multimdialn do bazy danych wykonanj w dytorz tkstu lub arkuszu wyszukuj dan w książc adrsowj.

5 [ Moja strona WWW z dołączonym arkuszm stylów. Zadani, algorytm, kod źródłowy i uruchamiani w Logo. Tworz ni przn tacji Rozwiązywani zadań matmatycznych i rysowani wykrsów funkcji w arkuszu Grupowy projkt komputrowy. otwira stronę główną; okrśla, jaki lmnty powinny być umiszczon na stroni intrntowj; wyszukuj w sici Intrnt portal udostępniając darmow konta WWW; przstrzga ntykity przy tworzniu i umiszczaniu strony na srwrz; zna ogóln zasady projktowania stron, wi, jaki narzędzia umożliwiają ich tworzni; korzystając z podstawowych znaczników HTML, tworzy prostą strukturę strony intrntowj, formatuj tkst na stroni; rozumi pojęci algorytm; rozumi związk między prostymi przpisami i instrukcjami obsługi a algorytmami; wi, co to jst algorytm, i zna przykłady algorytmów; zna sposoby przdstawiania algorytmów; zna zastosowania przntacji multimd.; tworzy przntacj multimdialn z grafiką i dźwiękim z wilu slajdów. wprowadza dan do arkusza kalkulac.; pisz formuły (wzory) funkcji; kopiuj komórki, ustala postać wykrsu, wypłnia kolumnę srią danych; wi, jaki wykrs można zastosować, aby uzyskać wykrs funkcji liniowj; wykorzystuj arkusz kalkul. do wykonywania podstawowych obliczń. okrśla cl projktu; zna tapy pracy zspołowj; uzgadnia i zapisuj plan pracy zspołu; wykorzystuj wybran programy (np. Powr Point, FrontPag i Publishr) do wykonania projktu na dowolny tmat lub przygotowuj broszurę w dytorz tkstu; gromadzi matriały potrzbn do ralizacji projktu; opracowuj matriały z wykorzystanim dostępnych narzędzi i programów; prawidłowo korzysta z narzędzi wybrango ; samodzilni wykonuj podstrony do strony głów.; wstawia odnośnik hiprtkstowy do połącznia podstron z stroną główną; tworzy wyliczni na stroni umiszcza animację na stroni WWW; zna znaczniki HTML; posługuj się wybranym programm do tworznia stron WWW; tworzy prost witryny intrntow składając się z kilku połączonych z sobą stron; na stroni intrntowj wykonuj wypunktowania, wstawia tabl, obrazy... podaj różn dfinicj algorytmu; wyjaśnia pojęcia: algorytm, kod źródłowy ; samodzilni dfiniuj prost algorytmy w postaci listy kroków; podaj przykłady problmów, do których rozwiązania można zastosować algorytm. gromadzi matriały do przntacji, korzystając z różnych źródł informacji; formatuj srię danych; wykonuj wykrs funkcji liniowj o podanym wzorz; formatuj wykrs, zminia kolory tła i osi wykrsu; rozwiązuj zdania, których wynikim jst uzyskani różngo położnia prostych na wykrsi; tworzy przntację w programi w postaci strony WWW; okrśla zagadninia, z których będzi się składał wspólny projkt; potrafi zdfiniować i przydzilić rol poszczgólnym członkom zspołu; sprawni formatuj obikty wstawion w dokumnt; zapisuj swoją pracę na wybranych nośnikach pamięci; dokonuj ocny własngo i przdstawiongo projktu; wyszukuj informacj w sici. dba o poprawność mrytoryczną i rdakcyjną tkstów; publikuj stronę WWW w Intrnci; animuj tkst na stroni WWW; zakłada konto WWW w darmowym portalu intrntowym; przsyła pliki strony WWW na srwr intrntowy; modyfikuj pliki strony WWW na srwrz. podaj spcyfikację do zadania rozwiązywango za pomocą arkusza kalkulacyjngo; potrafi podać przykłady problmów, do których rozwiązania można zastosować pojęci algorytmu, i umi tę widzę wykorzystać w praktyc tworzy rozbudowan przntacj multimdialn z grafiką i dźwiękim składając się z wilu slajdów. stosuj funkcj matmatyczn do wykonywania obliczń; rozumi sposób działania funkcji logicznych; stosuj funkcj logiczn do wykonywania obliczń warunkowych. sprawni posługuj się urządzniami multimdialnymi; przygotowuj przntację pracy zspołowj i przdstawia ją całj klasi; wykorzystuj wybran programy (np. Powr Point, FrontPag lub Publishr) do wykonania projktu na dowolny tmat; wyszukuj informacj w sici i ocnia przydatność zgromadzonych matriałów łączy kilka dokumntów w jdn; dobira odpowidni narzędzia do twórczgo rozwiązania problmu.

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

dopełniające ocena bardzo dobra 1. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne. podstawowe ocena dostateczna

dopełniające ocena bardzo dobra 1. Zasady oceniania i wymagania edukacyjne. podstawowe ocena dostateczna Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum w klasie I oparte na Programie nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie autorstwa Ewy Filinowicz Lp. Temat Liczba godzin konieczne ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I B GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I B GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I B GIMNAZJUM Lp. Temat jednostki metodycznej Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocenę dostateczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I B GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I B GIMNAZJUM ZS w Białce Rok szk. 2016/17 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA UCZNIÓW KLASY I B GIMNAZJUM Lp. Temat jednostki Ocenę dopuszczającą metodycznej otrzymuje uczeń, który Wymagania edukacyjne na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

KLASA II. rozumie zagrożenia dla własnego zdrowia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

KLASA II. rozumie zagrożenia dla własnego zdrowia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem. Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Liczba godzin Podstawowe. Uczeń: Wymagania Ponadpodstawowe. Uczeń: KLASA II 1 Wstęp organizacja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny po I klasie Gimnazjum z Informatyki

Wymagania na poszczególne oceny po I klasie Gimnazjum z Informatyki Wymagania na poszczególne oceny po I klasie Gimnazjum z Informatyki Na początku roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania. Uczeń musi mieć pełną świadomość tego,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną,

biegle i poprawnie posługuje się terminologią informatyczną, INFORMATYKA KLASA 1 1. Wymagania na poszczególne oceny: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: samodzielnie wykonuje na komputerze wszystkie zadania z lekcji, wykazuje inicjatywę rozwiązywania konkretnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA 4: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące w skład zestawu komputerowego; poprawnie obsługuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Aby uzyskać określoną ocenę, ucznia obowiązują wymagania edukacyjne na dany stopień oraz wszystkie wymagania na stopnie niższe.

Aby uzyskać określoną ocenę, ucznia obowiązują wymagania edukacyjne na dany stopień oraz wszystkie wymagania na stopnie niższe. Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum w klasie II oparte na Programie nauczania informatyki w gimnazjum Informatyka dla Ciebie autorstwa Ewy Filinowicz Aby uzyskać określoną ocenę, ucznia obowiązują

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Lp. Temat 1. Zastosowania komputerów konieczne (dopuszczająca) dba o porządek na stanowisku komputerowym przynajmniej trzy komputera podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Zajęcia Komputerowe dla Szkoły Podstawowej klasy IV-VI PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA VI Autor: Grażyna Koba, Wyd. MiGra,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy V 1 rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, c, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin

Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki. Wymagania. Liczba. godzin Klasa OGÓLNA Założone osiągnięcia ucznia plan wynikowy opracowanie: Nauczyciele informatyki Lp. Tematy lekcji Wstęp organizacja zajęć lekcyjnych. BHP, program naucz, PSO na l. informatyki. Obsługa współczesnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne

INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne INFORMATYKA dla gimnazjum Opis założonych osiągnięć ucznia wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Klasa II 1. Praca z dokumentem tekstowym Opracowywanie tekstu przy użyciu edytora tekstu tworzy prosty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Komputer i praca w sieci komputerowej

Komputer i praca w sieci komputerowej 1 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania omawia zasady zachowania zasady zachowania się się w pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Wymagania na poszczególne stopnie szkolne z zajęć komputerowych w klasach 4-6 Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym Uczeń: Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Komputer i praca w sieci komputerowej dba o porządek na stanowisku komputerowym wymienia podstawowe zasady zachowania się w

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba.

Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. Wymagania na poszczególne oceny szkolne na podstawie programu nauczania Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Grażyna Koba. 2.1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWOWE DLA KL IV -VI rok szkolny 2014/2015 dba o porządek na stanowisku komputerowym KOMPUTER I PRACA W SIECI KOMPUTEROWEJ wymienia podstawowe zasady wymienia

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V. Wymagania podstawowe (dostateczna) Uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA V Lp. 1. Temat Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa 2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu 3. 4. 5. 6. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP.

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Z INFORMATYKI W KLASIE I W GIMNAZJUM NR 9 W GORZOWIE WLKP. Janina Kochan, Robert Szymański Gimnazjum nr 9 Lp. Działy jednostki metodycznej Podstawowe. Uczeo: Wymagania na poszczególne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM KRYTERIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA KLASA III GIMNAZJUM Kontrola i ocena osiągnięć ucznia Prace pisemne i praktyczne Sprawdziany pisemne i praktyczne przy komputerze, całolekcyjne obejmujące cały

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II

KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI. dla klasy II KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z INFORMATYKI dla klasy II Ocenianie ucznia w procesie kształcenia informatycznego powinno w głównej mierze być ukierunkowane na odnalezienie odpowiedzi na pytania, w jakim

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie 04-450 Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie 04-450 Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 5 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun

Informatyka. w ćwiczeniach. Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania. Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun Informatyka w ćwiczeniach Plan wynikowy. Wydanie nowe Drugi rok nauczania Bożena Kwaśny Andrzej Szymczak Maciej Wiłun 32. Przepisy BHP na lekcjach informatyki. Omówienie programu nauczania Zna regulamin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 ZAJĘCIA KOMPUTEROWE klasa V wymagania na poszczególne oceny szkolne dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej (rozdział I) wymienia podstawowe wymienia zasady zachowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Przedmiot zajęcia komputerowe Klasa 4 dba o porządek na stanowisku komputerowym Komputer i praca w sieci komputerowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie

Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie Przedmiotowy system oceniania z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 124 w Warszawie I. Założenia ogólne. Z uwagi na charakter przedmiotu, do sprawdzenia osiągnięć uczniów najbardziej odpowiednie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE

Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE Harmonogram szkolenia Kurs umiejętności komputerowych ECDL na poziomie BASE 9.08-19.09.016 Poszczególne daty zajęć Godziny realizacji zajęć (od-do) Osoba prowadząca zajęcia Temat zajęć edukacyjnych Opis

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki do gimnazjum

Wymagania z informatyki do gimnazjum Lp. Temat jednostki metodycznej 1. Organizacja zajęć informatyki, zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z komputerów 2. Jak komputerem komunikuje się z użytkownikiem? 3. Co oprócz Windowsa? porównanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III odstawy systemu operacyjnego Windo 1. Praca przy komputerze - poznanie komputera PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III KLASA I Ocenianie cząstkowe: wymagania, wymagania, wymagania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny

INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny INFORMATYKA KLASA VII Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na każdy stopień wyższy niż dopuszczający obejmują również wymagania na stopień poprzedni. Wymagania na ocenę celującą obejmują stosowanie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne

Opracowanie: Katarzyna Ziemińska. INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Opracowanie: Katarzyna Ziemińska INFORMATYKA KRYTERIA WYMAGAŃ Gimnazjum Specjalne Kryteria wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne dla klasy I SEMESTR I dopuszczający dostateczny dobry bardzo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC

ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE KOMPUTERA PC 1.1. Elementy budowy fizycznej mikrokomputera 1.1.1. Jednostka centralna 1.1.2. Urządzenia wejściowe 1.1.3. Urządzenia wyjściowe 1.2.

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem,

Ocenę dobrą. który: komputerowej, komputerem, komputerem, Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych - klasa IV Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp. Temat lekcji: 1. Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa V 2016/2017 Wymagania edukacyjne śródroczne i roczne na poszczególne oceny szkolne 1 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 2 Osiągnięcia wychowawcze

Bardziej szczegółowo