G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A"

Transkrypt

1 G M I N A CI E P I E L ÓW POR A DNIK M I E S Z K A Ń C A 2010

2 GMINA CIEPIELÓW INFORMACJE OGÓLNE Gmina wiejska, położona w dolinie malowniczej rzeki Iłżanki (powiat lipski, województwo mazowieckie). To tutaj tworzyli Adolf Dygasiński, Wacław Karczewski, swoje najpiękniejsze obrazy namalował Jacek Malczewski. Gmina pierwszego wielkiego mordu żołnierzy polskich podczas II wojny światowej, do którego doszło w Dąbrowie 8 września 1939 roku oraz miejsce tragedii spalenia żywcem 33 Polaków za ukrywanie Żydów w Rekówce i Starym Ciepielowie. powierzchnia gminy: 135 km 2, liczba ludności (2009 r.): 6 062, gęstość zaludnienia: 45 osób na 1 km 2 liczba sołectw: 29 Antoniów, Anusin, Bielany, Bąkowa, Borowiec, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Czerwona, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Kochanów Sajdy, Kunegundów Czarnolas, Łaziska, Marianki, Pasieki, Podgórze, Podolany, Pcin, Rekówka, Ranachów B, Stary Ciepielów, Stare Gardzienice, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. Urząd Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego Ciepielów Sekretariat tel./faks: ; Wójt Gminy tel.: , ; Liczba podmiotów gospodarczych: 182; Wskaźnik G: 275,03; Dochód na 1 mieszkańca rocznie: zł; Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie, tel.: ; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielgiem, tel.: ; Szkoła Podstawowa w Bąkowej, tel.: ; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, tel.: ; Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie, tel ; Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, tel ; Gminne Centrum Informacji, tel.: ; Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie: 2 fi lie biblioteczne w Antoniowie, w Wielgiem, tel: ; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie, tel.: ; Oczyszczalnia Ścieków, tel.: ; Ochotnicza Straż Pożarna: w Ciepielowie (KSRG), Antoniowie, Bąkowej, Bielanach, Łaziskach; Posterunek Policji w Ciepielowie, tel.: , 997, 112; Poczta w Ciepielowie, tel.:

3 WAŻNE TELEFONY: Urząd Gminy w Ciepielowie, tel./faks , Wójt Gminy, tel Skarbnik Gminy, tel Kierownik USC, tel Przewodniczący Rady Gminy, tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepielowie, tel Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie, tel Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielgiem, tel Szkoła Podstawowa w Bąkowej, tel Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, tel Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie, tel Poradnia dla dzieci w Ciepielowie, tel Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, tel Gminne Centrum Informacji, tel Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie: 2 fi lie biblioteczne: w Antoniowie, w Wielgiem, tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepielowie, tel Klub Seniora, Biuro Kombatantów, tel Oczyszczalnia Ścieków w Ciepielowie, tel Parafia Rzymskokatolicka w Ciepielowie, tel Parafia Rzymskokatolicka w Wielgiem, tel Parafia Rzymskokatolicka w Czerwonej, tel Poczta Polska w Ciepielowie, tel BS w Zwoleniu O/Ciepielów bankomat, tel BS w Iłży O/Ciepielów bankomat, tel Lekarz Weterynarii w Ciepielowie, tel Pogotowie energetyczne w Zwoleniu, tel , Pogotowie energetyczne w Lipsku, tel Telekomunikacja naprawa telefonów (błękitna linia), tel Pogotowie ratunkowe, tel. 999, 112 Państwowa Straż Pożarna w Lipsku, tel. 998, 112 Posterunek Policji w Ciepielowie, tel Komenda Powiatowa Policji w Lipsku, tel , 997, 112 Wydawca: Urząd Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, Ciepielów Druk: SKAUT.PL, Radom, ul. Lubelska 9/11, tel./faks

4

5 Szanowni Państwo! Przygotowaliśmy dla Państwa nową publikację Poradnik Mieszkańca Gminy Ciepielów 2010, który zawiera wiele pożytecznych i ciekawych informacji o Gminie, o pracy Urzędu Gminy i podległych mu jednostek. W książeczce tej nakreśliliśmy główne cele i kierunki rozwoju Gminy, przedstawiliśmy plany inwestycyjne, a także szczegółowy plan pracy na 2010 rok. Aby ułatwić Państwu załatwienie niektórych trudnych i skomplikowanych spraw urzędowych opracowaliśmy wzory najpotrzebniejszych procedur. Dowiedzą się Państwo jak załatwić pozwolenie na wycięcie drzewa, jak zgłosić działalność gospodarczą i jak dokonać jej zmiany, komu przysługuje pomoc z gminnego ośrodka pomocy społecznej, omówione zostały także sprawy związane z meldunkami, dowodami osobistymi i wiele innych. W poradniku przedstawiliśmy także pracę podległych Gminie jednostek, takich jak: placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, gminna biblioteka publiczna, gminne centrum informacji, oczyszczalnia ścieków. Mogą się Państwo dowiedzieć jakie imprezy kulturalne planowane są w naszej gminie w roku 2010, jak otrzymać zasiłek, kto wywozi Wasze śmieci, gdzie zgłosić wywóz ścieków, brak prądu itp Gorąco wszystkich Państwa zachęcamy do lektury i częstego korzystania z podręcznika. Waldemar Czapla Przewodniczący Rady Gminy Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów 1

6 2 1. GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wspólnotę na terytorium gminy tworzą, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku, wszyscy jej mieszkańcy. Gmina posiada osobowość prawną, do jej zadań należą wszystkie sprawy publiczne, o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone innymi ustawami. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. 2. GMINA CIEPIELÓW 2.1. Herb i rys historyczny gminy Ciepielów należy do grona najstarszych miejscowości regionu radomskiego. Nazwa wsi datuje się na XV XVII wiek. Pierwszymi znanymi właścicielami Ciepielowa byli Pitucha, następnie Jakuba z rodu Gryfitów. W XVI wieku ich potomkowie przyjęli nazwisko Ciepielowskich. Herb gminy to znak herbowy przyjęty od rodziny Kazanowskich. Herb miejscowości przedstawia trzy wieże z otwartą bramą. Używany od 1584 roku, kiedy to dziedzic Ciepielowa rotmistrz Marcin Kazanowski wystarał się u króla Zygmunta Augusta o przywilej zezwalający na założenie miasta na gruntach wsi Ciepielów i Gardzienice. Nowo utworzone miasto otrzymało nazwę Grzymałów, właśnie od herbu Kazanowskich. Nowa nazwa jednak się nie przyjęła i miasteczko nazwano Ciepielowem. W 1597 roku Zygmunt III nadał miastu przywilej na założenie cechów rzemieślniczych, dzięki czemu zaczął rozwijać się handel. Niestety, pożar, prawdopodobnie pomiędzy 1597 a 1627 rokiem zniszczył miasto doszczętnie. W 1627 Zygmunt Kazanowski nadał miastu nowe przywileje i wyjednał u króla potwierdzenie przywileju lokalnego, nadając miastu prawo urządzania targów i czterech jarmarków oraz zwolnienie przez 20 lat z opłat. Około 1770 roku Ciepielów przeszedł w ręce rodziny Denhoffów. W 1780 roku dziedzicem Ciepielowa został Józef Karczewski starosta Liwski. Prawa miejskie Ciepielów utracił w 1869 roku. Miejscowością gminną o równie bogatej historii jest Wielgie, przez które już w XIII wieku prowadził szlak handlowy. Władali tu między innymi Krępscy, Głogowscy, Kochanowscy (Wielgie należało do matki poety Jana Kochanowskiego), Karczewscy. Na dworze Karczewskich przebywał wybitny polski

7 malarz Jacek Malczewski. W Wielgiem tworzył między innymi Adolf Dygasiński oraz Wacław Karczewski, który powieścią W Wielgiem uważaną za pierwowzór Chłopów rozsławił miejscowość i całą naszą gminę. Poradnik mieszkańca Gminy Ciepielów 2010 Nad stawem w Wielgiem Jacek Malczewski 2.2. Gmina miejscem kaźni II wojny światowej II wojna światowa odcisnęła straszne piętno na naszej ziemi. W dniach 8 9 września 1939 roku w lesie pod Dąbrową niemiecki najeźdźca dokonał straszliwej zbrodni rozstrzelania ponad 300 polskich żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. W grudniu 1942 roku w miejscowościach naszej gminy Rekówce i Starym Ciepielowie Niemcy spalili żywcem ponad 33 Polaków za ukrywanie Żydów Prawo lokalne 1. Statut Gminy Ciepielów uchwalony został 28 listopada 2003 roku (uchwała nr X/44/2003 Rady Gminy w Ciepielowie). Statut określa między innymi granice gminy, zasadę działania i zadania gminy, poszczególnych jej organów i jednostek pomocniczych, gospodarkę finansową gminy oraz regulamin pracy Rady Gminy. Rada Gminy ma prawo wydawania uchwał w sprawach określonych ustawą o samorządzie gminnym. Z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w Ciepielowie można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 1) oraz na stronie internetowej biuletynu informacyjnego gminy 2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepielów uchwalony w 2004 roku (uchwała nr XIII/55/2004 Rady Gminy w Ciepielowie), stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Dzięki posiadanemu planowi, budując np.: nowy dom nie musimy zwracać się do wójta gminy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tylko od razu występujemy do Starosty o pozwolenie na budowę. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę domu skrócona została do minimum. 3

8 3. Plan Rozwoju Lokalnego przyjęty uchwałą nr XVI/66/04 Rady Gminy z dnia 27 września 2004 roku jest dokumentem szczegółowo traktującym o działaniach, jakie będą podejmowane przez samorząd w latach Działania te będą miały na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój wszystkich dziedzin życia publicznego. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi ważny instrument w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata uchwalona przez Radę Gminy w Ciepielowie (uchwała nr XXI/117/2008) dnia 23 grudnia 2008 roku, określa główne cele i kierunki działań gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Jest instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym czasie jak i w odległej perspektywie. Określa najważniejsze działania w zakresie występujących problemów społecznych, które należy zrealizować, aby zapewnić mieszkańcom gminy warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym. 5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepielów przyjęty uchwałą Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 roku określa szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie: utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaju zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu gminy, obowiązków jakie spoczywają na osobach utrzymujących zwierzęta domowe i hodowlane, realizacji programu gospodarki odpadami. 6. Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przyjmowany na każdy rok budżetowy przez Radę Gminy (uchwała nr XXXII/172/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku) określa lokalne działania w zakresie profi laktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program opiera się na diagnozie społecznej oraz wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Położenie i powierzchnia Gmina Ciepielów położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Miejscowość Ciepielów leży w dolinie rzeki Iłżanki i jest położona na szlaku komunikacyjnym Warszawa Tarnobrzeg, pośrodku powiatowych placówek administracyjnych mających siedziby w Lipsku i Zwoleniu. Gmina Ciepielów wchodzi w skład powiatu Lipskiego. Gmina stanowi 18,1% powierzchni powiatu. Gmina Ciepielów zajmuje powierzchnię 135 km 2, w tym użytki rolne: zajmują 76%, użytki leśne: 17%. Wysoki odsetek gruntów rolnych sprawia, że głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Na terenie gminy jest 1387 gospodarstw indywidualnych, wśród których przeważającą część stanowią gospodarstwa średniej powierzchni wynoszącej 8,60 ha. 4

9 W skład gminy wchodzi 29 jednostek pomocniczych, sołectw: Antoniów, Anusin, Bielany, Bąkowa, Borowiec, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Czerwona, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Kochanów Sajdy, Kunegundów Czarnolas, Łaziska, Marianki, Pasieki, Podgórze, Podolany, Pcin, Rekówka, Ranachów B, Stary Ciepielów, Stare Gardzienice, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska Ludność Liczba mieszkańców wg stanu na grudzień 2009 roku wynosi 6062, w tym: 3050 mężczyzn i 3012 kobiet. Średnio na 1 km 2 powierzchni gminy mieszkało 45 osób. Ludności w wieku przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku do 17 lat) było 1605 osób w tym: 857 mężczyzn i 748 kobiet, a w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku lata i kobiety w wieku lat) było 3257 osób, 5

10 w tym: 1779 mężczyzn i 1475 kobiet. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 86 osób w wieku nieprodukcyjnym Główne kierunki rozwoju Gminy Ciepielów CELE STRATEGICZNE: rozwój infrastruktury; poprawa poziomu nauczania; uzyskanie wysokiego standardu opieki społecznej; rozszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych; poszerzenie oferty rekreacyjnej; ochrona środowiska. Gmina realizuje zadania wynikające z postawionych celów strategicznych, jako zadania własne gminy, gdzie zakres i czas realizacji zależy głównie od możliwości finansowych Gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych, a także zadania zlecone wspólnie z innymi jednostkami np. z Powiatem Lipskim, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim. W tym przypadku powodzenie realizacji inwestycji zależy od osiągniętych porozumień. INWESTYCJE PRIORYTETOWE ZADAń WłASNYCH GMINY CIEPIELÓW: w zakresie budowy wodociągów: o dokończenie budowy sieci wodociągowej na terenie gminy; o budowa nowych stacji uzdatniania wody w zakresie budowy dróg: o dokończenie rozpoczętych odcinków dróg gminnych w zakresie ochrony środowiska: o rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Ciepielowie, o budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, o dobudowa nowych energooszczędnych punktów oświetlania ulicznego, o termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, o budowa sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej. INWESTYCJE PRIORYTETOWE ZADAń WSPÓLNYCH Z POWIATEM: przebudowa drogi powiatowej Ciepielów Świesielice; przebudowa drogi powiatowej Ciepielów Łaziska Wielgie; przebudowa drogi powiatowej Wielgie Kazanów; przebudowa drogi powiatowej przez miejscowość Pcin. 6

11 3. WŁADZE, CZYLI KTO NAMI RZąDZI Gmina działa poprzez swoje organy, którymi są: Rada Gminy władza ustawodawcza; Wójt Gminy władza wykonawcza; Sołectwa jednostki pomocnicze gminy. Poradnik mieszkańca Gminy Ciepielów Rada Gminy Radę Gminy w Ciepielowie tworzy 15 radnych. Kadencja Rady trwa cztery lata. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy. Terminy posiedzeń rady gminy publikowane są na stronie internetowej Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Rada spośród radnych w głosowaniu tajnym wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. SKŁAD RADY GMINY obecnej kadencji Waldemar Czapla Przewodniczący Rady Gminy, 2. Krzysztof Zaborski Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 3. Robert Mordak, 4. Krzysztof Balcerowski, 5. Artur Rybak, 6. Jerzy Grzeszczyk, 7. Witold Chojak, 8. Andrzej Miller, 9. Mirosław Ryło, 10. Zbigniew Chyła, 11. Wiesław Choroś, 12. Kazimierz Lenart, 13. Henryk Ostrowski, 14. Marcin Małaczek, 15. Marian Dygas. 7

12 Przewodniczący Rady Gminy: Waldemar Czapla 8 Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godz , pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. tel Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Krzysztof Zaborski dyżury w zastępstwie Przewodniczącego w każdą środę, pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. KOMISJE STAŁE RADY GMINY: KOMISJA BUDżETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 1. Wiesław Choroś przewodniczący, 2. Zbigniew Chyła, 3. Kazimierz Lenart, 4. Andrzej Miller, 5. Mirosław Ryło. KOMISJA KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH: 1. Robert Mordak przewodniczący, 2. Krzysztof Balcerowski, 3. Witold Chojak, 4. Jerzy Grzeszczyk, 5. Henryk Ostrowski. KOMISJA REWIZYJNA: 1. Artur Rybak przewodniczący, 2. Marian Dygas, 3. Marcin Małaczek. Obsługę Rady Gminy zapewnia Biuro Rady Gminy referent mgr Barbara Gębka Sekretariat Urzędu Gminy, pok. nr 1, tel./faks: , Organy Pomocnicze Sołectwa Sołectwo tworzy Rada Gminy w formie uchwały na zasadach określonych w statucie gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1. nazwę i obszar jednostki

13 pomocniczej; 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych; 4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji; 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa wybieranymi na okres kadencji są: 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa; 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa. Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt. SOŁTYSI GMINY CIEPIELÓW OBECNEJ KADENCJI Antoniów-Czerwona Zbigniew Chmielewski, tel.: , 2. Anusin Andrzej Sumigowski, tel.: ; 3. Bąkowa Eugeniusz Wietrzyński, tel.: ; 4. Bielany Jan Kaczmarski, tel.: ; 5. Borowiec Grażyna Szczodra, tel.: ; 6. Chotyze Sławomir Kornak, tel.: ; 7. Ciepielów Tomasz Rusin, tel.: ; 8. Ciepielów Kolonia Agnieszka Nowak, tel.: ; 9. Stary Ciepielów Andrzej Kustra, tel.: ; 10. Dąbrowa Andrzej Ryło, tel.: ; 11. Drezno Jan Mróz, tel.: ; 12. Gardzienice Kolonia Piotr Kwiecień, tel.: ; 13. Stare Gardzienice Artur Pietrzyk, tel.: ; 14. Kałków Janusz Matysiak, tel.: ; 15. Kawęczyn Małgorzata Fałek, tel.: ; 16. Kochanów Sajdy Henryk Senderowski, tel.: ; 17. Kunegundów Henryk Szczodry, tel.: ; 18. Łaziska Bernadeta Kosior, tel.: ; 19. Marianki Janusz Antonik, tel.: ; 20. Pasieki Teresa Pawelczyk, tel.: ; 21. Pcin Krzysztof Zaborski, tel.: ; 22. Podgórze 23. Podolany Teresa Borek, tel.: ; 24. Ranachów B Tadeusz Skrzek, tel.: ; 25. Rekówka Teresa Urbanek, tel.: ; 26. Świesielice Łukasz Chyła; 27. Wielgie Kazimierz Lenart, tel.: ; 28. Wólka Dąbrowska Lucyna Bartos, tel.:

14 3.3 Wójt Gminy Wójt Gminy Ciepielów mgr Artur Szewczyk Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach oraz w miarę możliwości w pozostałe dni tygodnia, pok. nr 3 pierwsze piętro Urzędu Gminy, tel , tel./faks , tel. kom Za pośrednictwem strony internetowej lub bezpośrednio można wójtowi zadać pytanie w nurtującej nas sprawie. W przypadku nieobecności wójta gminy zastępuje go Skarbnik Gminy Grażyna Szczodra, pok. nr 2, tel , KOMPETENCJE I ZADANIA WÓJTA GMINY. Wójt jest: 1. organem wykonawczym gminy; 2. organem w postępowaniu administracyjnym; 3. zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności: 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz; 2. przygotowywanie projektu budżetu gminy; 3. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdań z jej wykonania; 4. realizacja budżetu gminy; 5. przygotowywanie projektów uchwał i określenie sposobu ich wykonania; 6. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji; 7. informowanie mieszkańców gminy o założeniach do projektu budżetu gminy, kierunków rozwoju gminy i wykorzystaniu środków finansowych; 8. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę; 9. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy; 10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 10

15 11. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek; 12. wydawanie zarządzeń i postanowień wprowadzających przepisy wewnętrzne dotyczących funkcjonowania urzędu; 13. ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu; 14. powoływanie komisji przetargowej; 15. wyznaczanie szefa gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz jego zastępców; 16. kierowanie urzędem w rozumieniu kodeksu pracy; 17. wydawanie decyzji z zakresu administracji w sprawach indywidualnych oraz w sprawach z zakresu administracji publicznej; 18. ustalanie zakresu spraw do powierzenia w swoim imieniu zastępcy wójta; 19. wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki; 20. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 21. udział w sesjach rady gminy; 22. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym; 23. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji. Wójt ma prawo wglądu do dokumentów sołectwa. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: skarbnika gminy; zastępcy wójta; dyrektorów placówek oświatowych i gminnej biblioteki publicznej; kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; radcy prawnego; szefa gminnego centrum reagowania kryzysowego; wszystkich stanowisk pracy w urzędzie gminy i jednostkach bezpośrednio podlegających urzędowi. Skargi i wnioski: Skargi i wnioski związane z działalnością Urzędu Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, bezpośrednio u wójta gminy lub poprzez sekretariat urzędu gminy pok. nr 1 osoba odpowiedzialna za przyjmowanie skarg i wniosków referent mgr Barbara Gębka, tel./faks:

16 12 4. BUDŻET GMINY, CZYLI ILE MAMY PIENIęDZY? Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2009 roku zakłada następujące wielkości: 1. dochody: zł; a) dochody bieżące: zł; b) dochody majątkowe: zł. 2. wydatki: zł; a) wydatki bieżące: zł; b) wydatki majątkowe: zł. 4.1 Dochody, czyli skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z różnego rodzaju subwencji i dotacji z budżetu państwa. Większość z nich z góry przeznaczona jest na określone zadania dotyczące realizacji zadań oświatowych, pomocy społecznej, urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności. Wpływy podatkowe stanową tylko 8,34% wszystkich dochodów budżetu gminy, a wpływy z wpłacanego przez większość naszych mieszkańców podatku rolnego to tylko 2,39% wszystkich dochodów gminy. GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU Grupa dochodów Planowana kwota w bud ecie na 2010 rok Udzia [%] w dochodach gminy Rolnictwo i owiectwo z 2,81% Gospodarka mieszkaniowa z 1,46% Administracja publiczna z 1,79% Podatki i op aty lokalne Udzia gminy w podatku dochodowym od osób zycznych i prawnych z, w tym: podatek rolny: z, podatek od nieruchomo ci: z, podatek le ny: z, podatek od rodków transp.: z, podatek od czynno ci cywil.: z, op ata skarbowa: z, op ata za sprzeda alkoholu: z, inne: z z, w tym od osób zycznych: z, od osób prawnych: z 8,34% 6,68% O wiata i wychowanie z 1,39% Subwencje z, w tym: cz o wiatowa: z, cz wyrównawcza: z cz równowa ca: z 59,17% Pomoc spo eczna z 18,33%

17 rolnictwo i łowiectwo źródłem dochodów są między innymi: opłaty z wodociągów i za odprowadzenie ścieków; gospodarka mieszkaniowa źródłem dochodów są między innymi wpłaty za użytkowanie nieruchomości z najmu, dzierżawy, opłaty za mieszkania; administracja publiczna źródłem dochodów są między innymi dotacje związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności, z Krajowego Biura Wyborczego, z obrony cywilnej; podatki i opłaty lokalne źródłem dochodów są podatki związane z działalnością osób fi zycznych i prawnych; udział gminy w podatku dochodowym od osób fi zycznych i prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe; oświata i wychowanie źródłem dochodów są między innymi opłaty z tytułu odpłatności za dożywianie oraz opłata stała za przedszkole; subwencje źródłem dochodów są między innymi środki finansowe przekazywane gminie w związku z realizacją zadań oświatowych oraz zadań zleconych z zakresu administracji państwowej; pomoc społeczna źródłem dochodów są środki finansowe przekazywane GOPS-owi na realizację zadań zleconych przez administrację państwową. Dochody budżetowe Gminy Ciepielów w roku Podatki, ile płacimy w 2010 roku PODATEK OD NIERUCHOMOśCI: wysokość podatku od nieruchomości niezmieniona od roku 2009 wynosi na rok 2010 (uchwała nr XIX/107/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości): dla powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,60 zł za 1 m 2 ; 13

18 dla powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,74 zł za 1 m 2 ; dla powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego: 0,20 zł za 1 m 2 ; dla powierzchni budynków lub ich części: a) mieszkalnych: 0,50 zł za 1 m 2 ; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalność gospodarczej: 16 zł za 1 m 2 ; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifi kowanym materiałem siewnym: 8,86 zł za 1 m 2 ; d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń medycznych: 4,01 zł za 1 m 2 ; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 6,37 zł za 1 m 2 ; stawki podatku od budowli: 2% wartości. Z podatku od nieruchomości zwalnia się budynki mieszkalne na gruntach rolnych, służące wyłącznie prowadzeniu działalności rolniczej. PODATEK ROLNY I LEśNY: Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfi kowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustalone zostały wysokości stawek podatku na 2010: stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł; stawka z 1 ha użytków rolnych wynosi 170,50 zł; stawka z 1 ha lasu wynosi 30,0388 zł. PODATEK OD środków TRANSPORTOWYCH: Wysokość podatku od środków transportowych ustalona jest w drodze Uchwały Nr XXX/163/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pełny tekst uchwały znajduje się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Ciepielowie lub pod adresem internetowym Terminy płatności (nie są poprzedzone wezwaniem płatniczym): PODATEK OD NIERUCHOMOśCI I PODATEK ROLNY: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, 14

19 III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada. PODATEK OD środków TRANSPORTOWYCH: I rata do 15 lutego, II rata do 15 września Poradnik mieszkańca Gminy Ciepielów 2010 Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem sołtysów (podatek od nieruchomości i podatek rolny) lub w kasie Urzędu Gminy w dni pracy Urzędu w godz Osoba odpowiedzialna pani inspektor Helena Wawrzak, pok. nr 9, tel.: Wszelkich informacji o podatkach lokalnych udzielają: inspektor Zofia Kozieł oraz inspektor mgr Dorota Pajączkowska pok. nr 6 Urzędu Gminy w Ciepielowie, tel.: , 4.3 Opłaty, ile i za co płacimy w 2010 roku Opłata za wodę i ścieki Zgodnie z Uchwałą Nr X/60/2007 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, pobiera się opłaty: a) za wodę na cele socjalne: 1,50 zł za 1 m 3 brutto; b) za wodę na cele produkcyjne: 2 zł za 1 m 3 brutto; c) za wodę na cele socjalne od gospodarstw wysokotowarowych: 1,20 zł za 1 m 3 brutto; d) za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych: 3,00 zł za 1 m 3 brutto. Dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne wysokotowarowe, tj. o wskaźniku nadwyżki bezpośredniej w gospodarstwach rolnych przekraczającym 8ESU przewidziano zniżkę do 1,20 zł za 1 m 3 brutto wody dostarczanej z wodociągu. Ustalenie towarowości gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów powyżej 8 ESU następuje na wniosek rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, po przeprowadzeniu kontroli wniosku przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy osoba odpowiedzialna insp. Andrzej Hyc, pok. nr 5 Urząd Gminy w Ciepielowie Opłata za wywóz śmieci Od 2006 roku decyzją Wójta Gminy, gmina zrezygnowała z systemu zbiórki opadów za pośrednictwem kontenerów KP-7, w ich miejsce wprowadzony został system bezpłatnego odbioru odpadów typu workowego z każdej posesji na terenie gminy. Segrego- 15

20 wane odpady oddajemy w terminach określonych w specjalnym kalendarzu, który otrzymują wszyscy właściciele posesji z terenu gminy. Dwa razy w miesiącu oddajemy odpady bytowe (czarny worek), raz w miesiącu odpady segregowane wg kolorów worków. Odbiór odpadów realizuje fi rma Usługi Ekologiczne EKO JAS z Wolanowa, tel.: , wszelkie problemy z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać bezpośrednio do insp. mgr Elżbiety Nowotnik, pok. nr 9, I piętro, tel.: , Opłata za podłączenie do wodociągu Od 2005 roku opłata wynosi 1000 zł za przyłącze wodociągowe. 4.4 Wydatki, czyli na co wydajemy wspólne pieniądze Głównym obowiązkiem Gminy, określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, pomocy społecznej, zaspokojenia niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu, rekreacji, utrzymania czystości, oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, dróg. 16 GŁÓWNE GRUPY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU Grupa dochodów Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Planowana kwota w bud ecie na 2010 rok z w tym inwestycyjne: z z w tym inwestycyjne: z Udzia % w dochodach gminy 11,95% 14,06% Gospodarka mieszkaniowa z 2,90% Administracja publiczna Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa z w tym inwestycyjne: z z w tym inwestycyjne: z 9,89% 0,96% Obs uga d ugu publicznego z 0,53% O wiata i wychowanie z, w tym: szko y podstawowe: z, gimnazja: z, zerówki: z, przedszkola: z, dowo enie uczniów do szkó : z, dokszta canie nauczycieli: z, sto ówki szkolne: z. 32,87% Ochrona zdrowia z 0,32% Pomoc spo eczna z 15,35%

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu Fabrycznym działa w oparciu o następujące akty prawne: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 2. 2. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r.

Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 marca 2015 r. Poz. 669 UCHWAŁA NR 46.LX.2014 RADY MIEJSKIEJ W DEBRZNIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI. z dnia 28 września 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/186/10 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Raczkach. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: - ubóstwa; - sieroctwa; - bezdomności; - bezrobocia; - niepełnosprawności; - długotrwałej lub ciężkiej choroby;

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN

UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN UCZESTNIK AKCJI PRZEJRZYSTA POLSKA GMINA RÓŻAN SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? RÓŻAN 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy odpowiedzi na te pytania zostaną udzielone w przedstawionej broszurce.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rada Miejska uchwala, co następuje: U C H W A Ł A Nr 375/05 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie : wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 42

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r.

Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. Zarządzenie Nr 559/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/13 Wójta Gminy Pęcław z dnia 14 listopada 2013 r. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Pęcław na 2014 rok Budżet gminy to roczny plan dochodów i wydatków,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem.

UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY DOBRE z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budżet na rok Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik nr 1 do uchwały nr... z dnia... DOCHODY Budżet na rok 2014 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 903 887 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6 893 387 Dotacje celowe w ramach programów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r Budżet Gminy Czernikowo na 2013 r D O C H O D Y P.w.2012r plan na 2013r 33.259.539 30.131.105 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo 3.803.871 3.132.100 - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 4.300 3.000

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku

U C H W A Ł A NR 1/2007. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku U C H W A Ł A NR 1/2007 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo