G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "G M I N A C I E PI E L ÓW P OR A DN I K M I E S Z K A Ń C A"

Transkrypt

1 G M I N A CI E P I E L ÓW POR A DNIK M I E S Z K A Ń C A 2010

2 GMINA CIEPIELÓW INFORMACJE OGÓLNE Gmina wiejska, położona w dolinie malowniczej rzeki Iłżanki (powiat lipski, województwo mazowieckie). To tutaj tworzyli Adolf Dygasiński, Wacław Karczewski, swoje najpiękniejsze obrazy namalował Jacek Malczewski. Gmina pierwszego wielkiego mordu żołnierzy polskich podczas II wojny światowej, do którego doszło w Dąbrowie 8 września 1939 roku oraz miejsce tragedii spalenia żywcem 33 Polaków za ukrywanie Żydów w Rekówce i Starym Ciepielowie. powierzchnia gminy: 135 km 2, liczba ludności (2009 r.): 6 062, gęstość zaludnienia: 45 osób na 1 km 2 liczba sołectw: 29 Antoniów, Anusin, Bielany, Bąkowa, Borowiec, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Czerwona, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Kochanów Sajdy, Kunegundów Czarnolas, Łaziska, Marianki, Pasieki, Podgórze, Podolany, Pcin, Rekówka, Ranachów B, Stary Ciepielów, Stare Gardzienice, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska. Urząd Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego Ciepielów Sekretariat tel./faks: ; Wójt Gminy tel.: , ; Liczba podmiotów gospodarczych: 182; Wskaźnik G: 275,03; Dochód na 1 mieszkańca rocznie: zł; Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie, tel.: ; Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielgiem, tel.: ; Szkoła Podstawowa w Bąkowej, tel.: ; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, tel.: ; Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie, tel ; Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, tel ; Gminne Centrum Informacji, tel.: ; Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie: 2 fi lie biblioteczne w Antoniowie, w Wielgiem, tel: ; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciepielowie, tel.: ; Oczyszczalnia Ścieków, tel.: ; Ochotnicza Straż Pożarna: w Ciepielowie (KSRG), Antoniowie, Bąkowej, Bielanach, Łaziskach; Posterunek Policji w Ciepielowie, tel.: , 997, 112; Poczta w Ciepielowie, tel.:

3 WAŻNE TELEFONY: Urząd Gminy w Ciepielowie, tel./faks , Wójt Gminy, tel Skarbnik Gminy, tel Kierownik USC, tel Przewodniczący Rady Gminy, tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepielowie, tel Zespół Placówek Oświatowych w Ciepielowie, tel Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielgiem, tel Szkoła Podstawowa w Bąkowej, tel Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, tel Ośrodek Zdrowia w Ciepielowie, tel Poradnia dla dzieci w Ciepielowie, tel Ośrodek Zdrowia w Bąkowej, tel Gminne Centrum Informacji, tel Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie: 2 fi lie biblioteczne: w Antoniowie, w Wielgiem, tel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ciepielowie, tel Klub Seniora, Biuro Kombatantów, tel Oczyszczalnia Ścieków w Ciepielowie, tel Parafia Rzymskokatolicka w Ciepielowie, tel Parafia Rzymskokatolicka w Wielgiem, tel Parafia Rzymskokatolicka w Czerwonej, tel Poczta Polska w Ciepielowie, tel BS w Zwoleniu O/Ciepielów bankomat, tel BS w Iłży O/Ciepielów bankomat, tel Lekarz Weterynarii w Ciepielowie, tel Pogotowie energetyczne w Zwoleniu, tel , Pogotowie energetyczne w Lipsku, tel Telekomunikacja naprawa telefonów (błękitna linia), tel Pogotowie ratunkowe, tel. 999, 112 Państwowa Straż Pożarna w Lipsku, tel. 998, 112 Posterunek Policji w Ciepielowie, tel Komenda Powiatowa Policji w Lipsku, tel , 997, 112 Wydawca: Urząd Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1, Ciepielów Druk: SKAUT.PL, Radom, ul. Lubelska 9/11, tel./faks

4

5 Szanowni Państwo! Przygotowaliśmy dla Państwa nową publikację Poradnik Mieszkańca Gminy Ciepielów 2010, który zawiera wiele pożytecznych i ciekawych informacji o Gminie, o pracy Urzędu Gminy i podległych mu jednostek. W książeczce tej nakreśliliśmy główne cele i kierunki rozwoju Gminy, przedstawiliśmy plany inwestycyjne, a także szczegółowy plan pracy na 2010 rok. Aby ułatwić Państwu załatwienie niektórych trudnych i skomplikowanych spraw urzędowych opracowaliśmy wzory najpotrzebniejszych procedur. Dowiedzą się Państwo jak załatwić pozwolenie na wycięcie drzewa, jak zgłosić działalność gospodarczą i jak dokonać jej zmiany, komu przysługuje pomoc z gminnego ośrodka pomocy społecznej, omówione zostały także sprawy związane z meldunkami, dowodami osobistymi i wiele innych. W poradniku przedstawiliśmy także pracę podległych Gminie jednostek, takich jak: placówki oświatowe, ośrodek zdrowia, gminna biblioteka publiczna, gminne centrum informacji, oczyszczalnia ścieków. Mogą się Państwo dowiedzieć jakie imprezy kulturalne planowane są w naszej gminie w roku 2010, jak otrzymać zasiłek, kto wywozi Wasze śmieci, gdzie zgłosić wywóz ścieków, brak prądu itp Gorąco wszystkich Państwa zachęcamy do lektury i częstego korzystania z podręcznika. Waldemar Czapla Przewodniczący Rady Gminy Artur Szewczyk Wójt Gminy Ciepielów 1

6 2 1. GMINA JAKO JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wspólnotę na terytorium gminy tworzą, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku, wszyscy jej mieszkańcy. Gmina posiada osobowość prawną, do jej zadań należą wszystkie sprawy publiczne, o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone innymi ustawami. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. 2. GMINA CIEPIELÓW 2.1. Herb i rys historyczny gminy Ciepielów należy do grona najstarszych miejscowości regionu radomskiego. Nazwa wsi datuje się na XV XVII wiek. Pierwszymi znanymi właścicielami Ciepielowa byli Pitucha, następnie Jakuba z rodu Gryfitów. W XVI wieku ich potomkowie przyjęli nazwisko Ciepielowskich. Herb gminy to znak herbowy przyjęty od rodziny Kazanowskich. Herb miejscowości przedstawia trzy wieże z otwartą bramą. Używany od 1584 roku, kiedy to dziedzic Ciepielowa rotmistrz Marcin Kazanowski wystarał się u króla Zygmunta Augusta o przywilej zezwalający na założenie miasta na gruntach wsi Ciepielów i Gardzienice. Nowo utworzone miasto otrzymało nazwę Grzymałów, właśnie od herbu Kazanowskich. Nowa nazwa jednak się nie przyjęła i miasteczko nazwano Ciepielowem. W 1597 roku Zygmunt III nadał miastu przywilej na założenie cechów rzemieślniczych, dzięki czemu zaczął rozwijać się handel. Niestety, pożar, prawdopodobnie pomiędzy 1597 a 1627 rokiem zniszczył miasto doszczętnie. W 1627 Zygmunt Kazanowski nadał miastu nowe przywileje i wyjednał u króla potwierdzenie przywileju lokalnego, nadając miastu prawo urządzania targów i czterech jarmarków oraz zwolnienie przez 20 lat z opłat. Około 1770 roku Ciepielów przeszedł w ręce rodziny Denhoffów. W 1780 roku dziedzicem Ciepielowa został Józef Karczewski starosta Liwski. Prawa miejskie Ciepielów utracił w 1869 roku. Miejscowością gminną o równie bogatej historii jest Wielgie, przez które już w XIII wieku prowadził szlak handlowy. Władali tu między innymi Krępscy, Głogowscy, Kochanowscy (Wielgie należało do matki poety Jana Kochanowskiego), Karczewscy. Na dworze Karczewskich przebywał wybitny polski

7 malarz Jacek Malczewski. W Wielgiem tworzył między innymi Adolf Dygasiński oraz Wacław Karczewski, który powieścią W Wielgiem uważaną za pierwowzór Chłopów rozsławił miejscowość i całą naszą gminę. Poradnik mieszkańca Gminy Ciepielów 2010 Nad stawem w Wielgiem Jacek Malczewski 2.2. Gmina miejscem kaźni II wojny światowej II wojna światowa odcisnęła straszne piętno na naszej ziemi. W dniach 8 9 września 1939 roku w lesie pod Dąbrową niemiecki najeźdźca dokonał straszliwej zbrodni rozstrzelania ponad 300 polskich żołnierzy 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty z Lublińca. W grudniu 1942 roku w miejscowościach naszej gminy Rekówce i Starym Ciepielowie Niemcy spalili żywcem ponad 33 Polaków za ukrywanie Żydów Prawo lokalne 1. Statut Gminy Ciepielów uchwalony został 28 listopada 2003 roku (uchwała nr X/44/2003 Rady Gminy w Ciepielowie). Statut określa między innymi granice gminy, zasadę działania i zadania gminy, poszczególnych jej organów i jednostek pomocniczych, gospodarkę finansową gminy oraz regulamin pracy Rady Gminy. Rada Gminy ma prawo wydawania uchwał w sprawach określonych ustawą o samorządzie gminnym. Z uchwałami podjętymi przez Radę Gminy w Ciepielowie można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy (pok. nr 1) oraz na stronie internetowej biuletynu informacyjnego gminy 2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ciepielów uchwalony w 2004 roku (uchwała nr XIII/55/2004 Rady Gminy w Ciepielowie), stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Dzięki posiadanemu planowi, budując np.: nowy dom nie musimy zwracać się do wójta gminy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu tylko od razu występujemy do Starosty o pozwolenie na budowę. Procedura uzyskania pozwolenia na budowę domu skrócona została do minimum. 3

8 3. Plan Rozwoju Lokalnego przyjęty uchwałą nr XVI/66/04 Rady Gminy z dnia 27 września 2004 roku jest dokumentem szczegółowo traktującym o działaniach, jakie będą podejmowane przez samorząd w latach Działania te będą miały na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców poprzez rozwój wszystkich dziedzin życia publicznego. Plan Rozwoju Lokalnego stanowi ważny instrument w pozyskiwaniu środków z budżetu Unii Europejskiej. 4. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata uchwalona przez Radę Gminy w Ciepielowie (uchwała nr XXI/117/2008) dnia 23 grudnia 2008 roku, określa główne cele i kierunki działań gminy w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Jest instrumentem umożliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliższym czasie jak i w odległej perspektywie. Określa najważniejsze działania w zakresie występujących problemów społecznych, które należy zrealizować, aby zapewnić mieszkańcom gminy warunki sprzyjające rozwojowi społecznemu oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa w wymiarze społecznym. 5. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciepielów przyjęty uchwałą Nr XXXIV/183/2010 Rady Gminy z dnia 26 lutego 2010 roku określa szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie: utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, rodzaju zbiórki odpadów komunalnych, częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu gminy, obowiązków jakie spoczywają na osobach utrzymujących zwierzęta domowe i hodowlane, realizacji programu gospodarki odpadami. 6. Gminny Program Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii przyjmowany na każdy rok budżetowy przez Radę Gminy (uchwała nr XXXII/172/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku) określa lokalne działania w zakresie profi laktyki i minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków. Program opiera się na diagnozie społecznej oraz wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Położenie i powierzchnia Gmina Ciepielów położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego. Miejscowość Ciepielów leży w dolinie rzeki Iłżanki i jest położona na szlaku komunikacyjnym Warszawa Tarnobrzeg, pośrodku powiatowych placówek administracyjnych mających siedziby w Lipsku i Zwoleniu. Gmina Ciepielów wchodzi w skład powiatu Lipskiego. Gmina stanowi 18,1% powierzchni powiatu. Gmina Ciepielów zajmuje powierzchnię 135 km 2, w tym użytki rolne: zajmują 76%, użytki leśne: 17%. Wysoki odsetek gruntów rolnych sprawia, że głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo. Na terenie gminy jest 1387 gospodarstw indywidualnych, wśród których przeważającą część stanowią gospodarstwa średniej powierzchni wynoszącej 8,60 ha. 4

9 W skład gminy wchodzi 29 jednostek pomocniczych, sołectw: Antoniów, Anusin, Bielany, Bąkowa, Borowiec, Ciepielów, Ciepielów Kolonia, Czerwona, Chotyze, Dąbrowa, Drezno, Gardzienice Kolonia, Kałków, Kawęczyn, Kochanów Sajdy, Kunegundów Czarnolas, Łaziska, Marianki, Pasieki, Podgórze, Podolany, Pcin, Rekówka, Ranachów B, Stary Ciepielów, Stare Gardzienice, Świesielice, Wielgie, Wólka Dąbrowska Ludność Liczba mieszkańców wg stanu na grudzień 2009 roku wynosi 6062, w tym: 3050 mężczyzn i 3012 kobiet. Średnio na 1 km 2 powierzchni gminy mieszkało 45 osób. Ludności w wieku przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku do 17 lat) było 1605 osób w tym: 857 mężczyzn i 748 kobiet, a w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku lata i kobiety w wieku lat) było 3257 osób, 5

10 w tym: 1779 mężczyzn i 1475 kobiet. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 86 osób w wieku nieprodukcyjnym Główne kierunki rozwoju Gminy Ciepielów CELE STRATEGICZNE: rozwój infrastruktury; poprawa poziomu nauczania; uzyskanie wysokiego standardu opieki społecznej; rozszerzenie oferty świadczeń zdrowotnych; poszerzenie oferty rekreacyjnej; ochrona środowiska. Gmina realizuje zadania wynikające z postawionych celów strategicznych, jako zadania własne gminy, gdzie zakres i czas realizacji zależy głównie od możliwości finansowych Gminy oraz pozyskanych środków zewnętrznych, a także zadania zlecone wspólnie z innymi jednostkami np. z Powiatem Lipskim, Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim. W tym przypadku powodzenie realizacji inwestycji zależy od osiągniętych porozumień. INWESTYCJE PRIORYTETOWE ZADAń WłASNYCH GMINY CIEPIELÓW: w zakresie budowy wodociągów: o dokończenie budowy sieci wodociągowej na terenie gminy; o budowa nowych stacji uzdatniania wody w zakresie budowy dróg: o dokończenie rozpoczętych odcinków dróg gminnych w zakresie ochrony środowiska: o rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Ciepielowie, o budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, o dobudowa nowych energooszczędnych punktów oświetlania ulicznego, o termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, o budowa sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie oraz przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bąkowej. INWESTYCJE PRIORYTETOWE ZADAń WSPÓLNYCH Z POWIATEM: przebudowa drogi powiatowej Ciepielów Świesielice; przebudowa drogi powiatowej Ciepielów Łaziska Wielgie; przebudowa drogi powiatowej Wielgie Kazanów; przebudowa drogi powiatowej przez miejscowość Pcin. 6

11 3. WŁADZE, CZYLI KTO NAMI RZąDZI Gmina działa poprzez swoje organy, którymi są: Rada Gminy władza ustawodawcza; Wójt Gminy władza wykonawcza; Sołectwa jednostki pomocnicze gminy. Poradnik mieszkańca Gminy Ciepielów Rada Gminy Radę Gminy w Ciepielowie tworzy 15 radnych. Kadencja Rady trwa cztery lata. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Gminy. Terminy posiedzeń rady gminy publikowane są na stronie internetowej Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. Rada spośród radnych w głosowaniu tajnym wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. SKŁAD RADY GMINY obecnej kadencji Waldemar Czapla Przewodniczący Rady Gminy, 2. Krzysztof Zaborski Wiceprzewodniczący Rady Gminy, 3. Robert Mordak, 4. Krzysztof Balcerowski, 5. Artur Rybak, 6. Jerzy Grzeszczyk, 7. Witold Chojak, 8. Andrzej Miller, 9. Mirosław Ryło, 10. Zbigniew Chyła, 11. Wiesław Choroś, 12. Kazimierz Lenart, 13. Henryk Ostrowski, 14. Marcin Małaczek, 15. Marian Dygas. 7

12 Przewodniczący Rady Gminy: Waldemar Czapla 8 Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godz , pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. tel Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Krzysztof Zaborski dyżury w zastępstwie Przewodniczącego w każdą środę, pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. KOMISJE STAŁE RADY GMINY: KOMISJA BUDżETU, FINANSÓW I ROZWOJU GOSPODARCZEGO: 1. Wiesław Choroś przewodniczący, 2. Zbigniew Chyła, 3. Kazimierz Lenart, 4. Andrzej Miller, 5. Mirosław Ryło. KOMISJA KULTURY, OśWIATY I SPRAW SPOłECZNYCH: 1. Robert Mordak przewodniczący, 2. Krzysztof Balcerowski, 3. Witold Chojak, 4. Jerzy Grzeszczyk, 5. Henryk Ostrowski. KOMISJA REWIZYJNA: 1. Artur Rybak przewodniczący, 2. Marian Dygas, 3. Marcin Małaczek. Obsługę Rady Gminy zapewnia Biuro Rady Gminy referent mgr Barbara Gębka Sekretariat Urzędu Gminy, pok. nr 1, tel./faks: , Organy Pomocnicze Sołectwa Sołectwo tworzy Rada Gminy w formie uchwały na zasadach określonych w statucie gminy. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1. nazwę i obszar jednostki

13 pomocniczej; 2. zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; 3. organizację i zadania organów jednostek pomocniczych; 4. zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji; 5. zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie. Organami sołectwa wybieranymi na okres kadencji są: 1. sołtys, jako organ wykonawczy sołectwa; 2. rada sołecka, jako organ wspomagający działalność sołtysa. Kadencja trwa 4 lata i kończy się z chwilą wyboru nowych organów. Nadzór nad działalnością sołectw sprawuje rada gminy i wójt. SOŁTYSI GMINY CIEPIELÓW OBECNEJ KADENCJI Antoniów-Czerwona Zbigniew Chmielewski, tel.: , 2. Anusin Andrzej Sumigowski, tel.: ; 3. Bąkowa Eugeniusz Wietrzyński, tel.: ; 4. Bielany Jan Kaczmarski, tel.: ; 5. Borowiec Grażyna Szczodra, tel.: ; 6. Chotyze Sławomir Kornak, tel.: ; 7. Ciepielów Tomasz Rusin, tel.: ; 8. Ciepielów Kolonia Agnieszka Nowak, tel.: ; 9. Stary Ciepielów Andrzej Kustra, tel.: ; 10. Dąbrowa Andrzej Ryło, tel.: ; 11. Drezno Jan Mróz, tel.: ; 12. Gardzienice Kolonia Piotr Kwiecień, tel.: ; 13. Stare Gardzienice Artur Pietrzyk, tel.: ; 14. Kałków Janusz Matysiak, tel.: ; 15. Kawęczyn Małgorzata Fałek, tel.: ; 16. Kochanów Sajdy Henryk Senderowski, tel.: ; 17. Kunegundów Henryk Szczodry, tel.: ; 18. Łaziska Bernadeta Kosior, tel.: ; 19. Marianki Janusz Antonik, tel.: ; 20. Pasieki Teresa Pawelczyk, tel.: ; 21. Pcin Krzysztof Zaborski, tel.: ; 22. Podgórze 23. Podolany Teresa Borek, tel.: ; 24. Ranachów B Tadeusz Skrzek, tel.: ; 25. Rekówka Teresa Urbanek, tel.: ; 26. Świesielice Łukasz Chyła; 27. Wielgie Kazimierz Lenart, tel.: ; 28. Wólka Dąbrowska Lucyna Bartos, tel.:

14 3.3 Wójt Gminy Wójt Gminy Ciepielów mgr Artur Szewczyk Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach oraz w miarę możliwości w pozostałe dni tygodnia, pok. nr 3 pierwsze piętro Urzędu Gminy, tel , tel./faks , tel. kom Za pośrednictwem strony internetowej lub bezpośrednio można wójtowi zadać pytanie w nurtującej nas sprawie. W przypadku nieobecności wójta gminy zastępuje go Skarbnik Gminy Grażyna Szczodra, pok. nr 2, tel , KOMPETENCJE I ZADANIA WÓJTA GMINY. Wójt jest: 1. organem wykonawczym gminy; 2. organem w postępowaniu administracyjnym; 3. zwierzchnikiem służbowym pracowników urzędu oraz osób zatrudnionych na stanowiskach kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Do zadań Wójta Gminy należy w szczególności: 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz; 2. przygotowywanie projektu budżetu gminy; 3. ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdań z jej wykonania; 4. realizacja budżetu gminy; 5. przygotowywanie projektów uchwał i określenie sposobu ich wykonania; 6. przedkładanie wniosków o zwołanie sesji; 7. informowanie mieszkańców gminy o założeniach do projektu budżetu gminy, kierunków rozwoju gminy i wykorzystaniu środków finansowych; 8. prowadzenie spraw w zakresie zwykłego zarządu majątkiem gminy, zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez radę; 9. wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy; 10. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych; 10

15 11. udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek; 12. wydawanie zarządzeń i postanowień wprowadzających przepisy wewnętrzne dotyczących funkcjonowania urzędu; 13. ustalanie regulaminu organizacyjnego urzędu; 14. powoływanie komisji przetargowej; 15. wyznaczanie szefa gminnego zespołu reagowania kryzysowego oraz jego zastępców; 16. kierowanie urzędem w rozumieniu kodeksu pracy; 17. wydawanie decyzji z zakresu administracji w sprawach indywidualnych oraz w sprawach z zakresu administracji publicznej; 18. ustalanie zakresu spraw do powierzenia w swoim imieniu zastępcy wójta; 19. wydawanie zarządzeń porządkowych w sprawach niecierpiących zwłoki; 20. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych; 21. udział w sesjach rady gminy; 22. reprezentowanie gminy w postępowaniu sądowym i administracyjnym; 23. udzielanie pełnomocnictwa w sprawach należących do jego kompetencji. Wójt ma prawo wglądu do dokumentów sołectwa. Wójt sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością: skarbnika gminy; zastępcy wójta; dyrektorów placówek oświatowych i gminnej biblioteki publicznej; kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; radcy prawnego; szefa gminnego centrum reagowania kryzysowego; wszystkich stanowisk pracy w urzędzie gminy i jednostkach bezpośrednio podlegających urzędowi. Skargi i wnioski: Skargi i wnioski związane z działalnością Urzędu Gminy i podległych mu jednostek organizacyjnych przyjmowane są codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy, bezpośrednio u wójta gminy lub poprzez sekretariat urzędu gminy pok. nr 1 osoba odpowiedzialna za przyjmowanie skarg i wniosków referent mgr Barbara Gębka, tel./faks:

16 12 4. BUDŻET GMINY, CZYLI ILE MAMY PIENIęDZY? Budżet Gminy na 2010 rok uchwalony przez Radę Gminy w Ciepielowie z dnia 30 grudnia 2009 roku zakłada następujące wielkości: 1. dochody: zł; a) dochody bieżące: zł; b) dochody majątkowe: zł. 2. wydatki: zł; a) wydatki bieżące: zł; b) wydatki majątkowe: zł. 4.1 Dochody, czyli skąd się biorą pieniądze w budżecie gminy Największym źródłem dochodów Gminy są wpływy z różnego rodzaju subwencji i dotacji z budżetu państwa. Większość z nich z góry przeznaczona jest na określone zadania dotyczące realizacji zadań oświatowych, pomocy społecznej, urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności. Wpływy podatkowe stanową tylko 8,34% wszystkich dochodów budżetu gminy, a wpływy z wpłacanego przez większość naszych mieszkańców podatku rolnego to tylko 2,39% wszystkich dochodów gminy. GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU Grupa dochodów Planowana kwota w bud ecie na 2010 rok Udzia [%] w dochodach gminy Rolnictwo i owiectwo z 2,81% Gospodarka mieszkaniowa z 1,46% Administracja publiczna z 1,79% Podatki i op aty lokalne Udzia gminy w podatku dochodowym od osób zycznych i prawnych z, w tym: podatek rolny: z, podatek od nieruchomo ci: z, podatek le ny: z, podatek od rodków transp.: z, podatek od czynno ci cywil.: z, op ata skarbowa: z, op ata za sprzeda alkoholu: z, inne: z z, w tym od osób zycznych: z, od osób prawnych: z 8,34% 6,68% O wiata i wychowanie z 1,39% Subwencje z, w tym: cz o wiatowa: z, cz wyrównawcza: z cz równowa ca: z 59,17% Pomoc spo eczna z 18,33%

17 rolnictwo i łowiectwo źródłem dochodów są między innymi: opłaty z wodociągów i za odprowadzenie ścieków; gospodarka mieszkaniowa źródłem dochodów są między innymi wpłaty za użytkowanie nieruchomości z najmu, dzierżawy, opłaty za mieszkania; administracja publiczna źródłem dochodów są między innymi dotacje związane z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności, z Krajowego Biura Wyborczego, z obrony cywilnej; podatki i opłaty lokalne źródłem dochodów są podatki związane z działalnością osób fi zycznych i prawnych; udział gminy w podatku dochodowym od osób fi zycznych i prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe; oświata i wychowanie źródłem dochodów są między innymi opłaty z tytułu odpłatności za dożywianie oraz opłata stała za przedszkole; subwencje źródłem dochodów są między innymi środki finansowe przekazywane gminie w związku z realizacją zadań oświatowych oraz zadań zleconych z zakresu administracji państwowej; pomoc społeczna źródłem dochodów są środki finansowe przekazywane GOPS-owi na realizację zadań zleconych przez administrację państwową. Dochody budżetowe Gminy Ciepielów w roku Podatki, ile płacimy w 2010 roku PODATEK OD NIERUCHOMOśCI: wysokość podatku od nieruchomości niezmieniona od roku 2009 wynosi na rok 2010 (uchwała nr XIX/107/2008 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości): dla powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifi kowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,60 zł za 1 m 2 ; 13

18 dla powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,74 zł za 1 m 2 ; dla powierzchni gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego: 0,20 zł za 1 m 2 ; dla powierzchni budynków lub ich części: a) mieszkalnych: 0,50 zł za 1 m 2 ; b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalność gospodarczej: 16 zł za 1 m 2 ; c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie kwalifi kowanym materiałem siewnym: 8,86 zł za 1 m 2 ; d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń medycznych: 4,01 zł za 1 m 2 ; e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 6,37 zł za 1 m 2 ; stawki podatku od budowli: 2% wartości. Z podatku od nieruchomości zwalnia się budynki mieszkalne na gruntach rolnych, służące wyłącznie prowadzeniu działalności rolniczej. PODATEK ROLNY I LEśNY: Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfi kowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, ustalone zostały wysokości stawek podatku na 2010: stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosi 85,25 zł; stawka z 1 ha użytków rolnych wynosi 170,50 zł; stawka z 1 ha lasu wynosi 30,0388 zł. PODATEK OD środków TRANSPORTOWYCH: Wysokość podatku od środków transportowych ustalona jest w drodze Uchwały Nr XXX/163/2009 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych pełny tekst uchwały znajduje się w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Ciepielowie lub pod adresem internetowym Terminy płatności (nie są poprzedzone wezwaniem płatniczym): PODATEK OD NIERUCHOMOśCI I PODATEK ROLNY: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, 14

19 III rata do 15 września, IV rata do 15 listopada. PODATEK OD środków TRANSPORTOWYCH: I rata do 15 lutego, II rata do 15 września Poradnik mieszkańca Gminy Ciepielów 2010 Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem sołtysów (podatek od nieruchomości i podatek rolny) lub w kasie Urzędu Gminy w dni pracy Urzędu w godz Osoba odpowiedzialna pani inspektor Helena Wawrzak, pok. nr 9, tel.: Wszelkich informacji o podatkach lokalnych udzielają: inspektor Zofia Kozieł oraz inspektor mgr Dorota Pajączkowska pok. nr 6 Urzędu Gminy w Ciepielowie, tel.: , 4.3 Opłaty, ile i za co płacimy w 2010 roku Opłata za wodę i ścieki Zgodnie z Uchwałą Nr X/60/2007 Rady Gminy w Ciepielowie z dnia 22 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z gminnych urządzeń wodociągowych i wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, pobiera się opłaty: a) za wodę na cele socjalne: 1,50 zł za 1 m 3 brutto; b) za wodę na cele produkcyjne: 2 zł za 1 m 3 brutto; c) za wodę na cele socjalne od gospodarstw wysokotowarowych: 1,20 zł za 1 m 3 brutto; d) za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych: 3,00 zł za 1 m 3 brutto. Dla rolników prowadzących gospodarstwa rolne wysokotowarowe, tj. o wskaźniku nadwyżki bezpośredniej w gospodarstwach rolnych przekraczającym 8ESU przewidziano zniżkę do 1,20 zł za 1 m 3 brutto wody dostarczanej z wodociągu. Ustalenie towarowości gospodarstwa rolnego w zakresie spełnienia wymogów powyżej 8 ESU następuje na wniosek rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, po przeprowadzeniu kontroli wniosku przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy osoba odpowiedzialna insp. Andrzej Hyc, pok. nr 5 Urząd Gminy w Ciepielowie Opłata za wywóz śmieci Od 2006 roku decyzją Wójta Gminy, gmina zrezygnowała z systemu zbiórki opadów za pośrednictwem kontenerów KP-7, w ich miejsce wprowadzony został system bezpłatnego odbioru odpadów typu workowego z każdej posesji na terenie gminy. Segrego- 15

20 wane odpady oddajemy w terminach określonych w specjalnym kalendarzu, który otrzymują wszyscy właściciele posesji z terenu gminy. Dwa razy w miesiącu oddajemy odpady bytowe (czarny worek), raz w miesiącu odpady segregowane wg kolorów worków. Odbiór odpadów realizuje fi rma Usługi Ekologiczne EKO JAS z Wolanowa, tel.: , wszelkie problemy z odbiorem odpadów prosimy zgłaszać bezpośrednio do insp. mgr Elżbiety Nowotnik, pok. nr 9, I piętro, tel.: , Opłata za podłączenie do wodociągu Od 2005 roku opłata wynosi 1000 zł za przyłącze wodociągowe. 4.4 Wydatki, czyli na co wydajemy wspólne pieniądze Głównym obowiązkiem Gminy, określonym w Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. Dlatego też w pierwszej kolejności Gmina musi skierować niezbędne środki na finansowanie zadań obowiązkowych takich jak: utrzymanie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, pomocy społecznej, zaspokojenia niezbędnych potrzeb w zakresie kultury, sportu, rekreacji, utrzymania czystości, oświetlenia ulicznego, remonty i utrzymanie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, dróg. 16 GŁÓWNE GRUPY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W 2010 ROKU Grupa dochodów Rolnictwo i owiectwo Transport i czno Planowana kwota w bud ecie na 2010 rok z w tym inwestycyjne: z z w tym inwestycyjne: z Udzia % w dochodach gminy 11,95% 14,06% Gospodarka mieszkaniowa z 2,90% Administracja publiczna Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa z w tym inwestycyjne: z z w tym inwestycyjne: z 9,89% 0,96% Obs uga d ugu publicznego z 0,53% O wiata i wychowanie z, w tym: szko y podstawowe: z, gimnazja: z, zerówki: z, przedszkola: z, dowo enie uczniów do szkó : z, dokszta canie nauczycieli: z, sto ówki szkolne: z. 32,87% Ochrona zdrowia z 0,32% Pomoc spo eczna z 15,35%

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 Wójta Gminy Łambinowice z dnia 7 listopada 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W ŁAMBINOWICACH I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku

Sprawozdanie. z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa c e n t r a l a t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 0 s e k r e t a r i a t t e l. : 2 2 / 4 8 7 1 3 0 1 /

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 304/11 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 23 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO w ŁOMŻY Tekst jednolity (Zarządzenie nr 34/14 Prezydenta Miasta Łomża z 12.02.2014r.)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo