Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze"

Transkrypt

1 Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska

2 Chcąc przybliżyć mieszkańcom skąd pochodzą dochody gminy i na co przeznaczane są wydatki, stworzyliśmy broszurę informacyjną opisującą budżet naszej Gminy. 1. Co to jest budżet gminy i skąd biorą się dochody? Budżet jest planem finansowym dotyczącym jakiegoś określonego czasu - na przykład miesiąca lub roku. Obejmuje dochody, wydatki oraz przychody i rozchody. Dochody to pieniądze, które wpływają do budżetu gminy. Wydatki to środki pieniężne przekazane na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz powierzonych gminie na podstawie zawartych porozumień. Rozróżniamy wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz dotacje i wydatki majątkowe. 2

3 DOCHODY Dochody własne gminy GMINY Pozostałe dochody (subwencje i dotacje) Dochody podatkowe gminy Dochody gminy z opłat Pozostałe dochody własne Podatki samorządowe Udział w podatkach państwowych (dochodowy od osób fizycznych i prawnych) Opłaty (targowa, administracyjna, skarbowa, eksploatacyjna, produktowa i inne) Dochody z majątku gminy Podatki lokalne (od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów) Pozostałe podatki (rolny, leśny, od spadków i darowizn, karta podatkowa) 3

4 WYDATKI GMINY ZADANIA WŁASNE - oświata - administracja publiczna - pomoc społeczna - transport - ochrona zdrowia - kultura - gospodarka mieszkaniowa - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ZADANIA ZLECONE - prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej - ewidencja ludności - wydawanie dowodów osobistych - obrona cywilna - pomoc społeczna - organizacja przygotowań i przeprowadzenie wyborów powszechnych oraz referendów przeciwpożarowa - rolnictwo - Dotacja dla instytucji kultury (GOKSIR) - Dotacje dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) Wydatki majątkowe tj.: - budowa wodociągów - modernizacja i remonty dróg - modernizacja i remonty szkół - kanalizacja 4

5 Przychody to środki, które dodatkowo wprowadzamy do budżetu najczęściej w postaci kredytów i pożyczek, w sytuacji gdy pieniędzy w budżecie jest za mało. Przychody pochodzą również z prywatyzacji majątku, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych oraz wolnych środków - nadwyżki na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Rozchody to spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę oraz udzielanych przez gminę pożyczek. I jeszcze dwa istotne pojęcia, które wiążą się z budżetem. Nadwyżka budżetu występuje wtedy, gdy gmina ma większe dochody niż wydatki (stanowi źródło pokrycia deficytu w kolejnych latach budżetowych). Deficyt budżetowy występuje wtedy, gdy wydatki przewyższają dochody. W przypadku jego wystąpienia, część wydatków musi być pokryta z przychodów (kredytów, pożyczek lub nadwyżki z lat ubiegłych). 2. Plan dochodów i wydatków Gminy na rok Na rok 2005 zostały zaplanowane dochody w łącznej kwocie zł, a wydatki w kwocie zł. Planowana nadwyżka budżetowa w bieżącym roku wynosi zł. Wysokość planowanych dochodów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi zł, a wydatków 2470 zł. 5

6 2.1. Plan dochodów na 2005r. Podatki i opłaty lokalne W roku 2005 największe dochody stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych zł (24% planowanych dochodów). Spośród podatków i opłat lokalnych największe wpływy planowane są z podatku od nieruchomości ( zł) i z podatku rolnego ( zł). Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł W roku bieżącym gmina stara się o dofinansowanie zaplanowanych inwestycji z Unii Europejskiej. Przewidywany koszt dofinansowania w kwocie zł stanowi 25% dochodów. Subwencja ogólna Kolejnym ważnym źródłem dochodów dla gminy są subwencje, które stanowią bezzwrotną formę zasilania finansowego z budżetu państwa i są formą uzupełnienia niewystarczających dochodów własnych gminy. Otrzymane z budżetu państwa subwencje ogólne mogą być swobodnie wykorzystane. W roku 2005 jest to kwota zł ( tj. 23% planowanych dochodów). Dotacje celowe Dochody te pochodzą z budżetu państwa lub fundusz celowych i muszą zostać wydatkowane na ściśle określony cel. Gmina nie może swobodnie decydować na co wydać te pieniądze. Niewydatkowane na wskazany cel pieniądze trzeba zwrócić do budżetu państwa. 6

7 W roku 2005 Gmina otrzyma dotacje w wysokości zł (14% planowanych dochodów) i będą to głównie dotacje przeznaczone na realizację zadań zleconych. Dochody z majątku gminy W roku 2005 Gmina Dobromierz gospodarując posiadanym mieniem zamierza uzyskać środki w kwocie zł (6% wszystkich dochodów). Gmina może uzyskiwać dochody z dzierżawy oraz użytkowania wieczystego gruntów, wynajmowania mieszkań, najmu i dzierżawy budynków lub ich części (np. sal gimnastycznych, dzierżawy powierzchni reklamowych itp.). Może też uzyskać dochody ze sprzedaży mieszkań, budynków oraz gruntów. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Każdy mieszkaniec gminy co roku płaci podatek dochodowy od osób fizycznych zależnie od osiąganych dochodów. Im więcej pieniędzy mają mieszkańcy gminy, tym więcej pieniędzy za pośrednictwem Ministerstwa Finansów wpłynie do budżetu gminy. W roku 2005 będzie to kwota zł. Poza mieszkańcami podatek dochodowy płacą też firmy mające siedzibę na terenie gminy. W roku 2005 gmina powinna otrzymać z tego tytułu kwotę zł. Razem dzięki mieszkańcom i firmom płacącym podatek dochodowy gmina otrzyma w roku 2005 kwotę zł i będzie to 5% wszystkich dochodów. Pozostałe dochody Na pozostałe dochody składają się min. odsetki od lokat pieniężnych, wpływy za świadczone usługi, odsetki od nieterminowych wpłat. W roku 2005 wyniosą one zł (3% wszystkich dochodów). 7

8 700 zł 600 zł Środki na dofinansowanie własnych zadań i 500 zł 400 zł 354 inwestycji pozyskanch z innych źródeł Dochody z podatków i opłat Subwencja ogólna 300 zł Dotacje i fundusze celowe 200 zł Dochody z majątku gminy 100 zł 0 zł Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa Pozostałe dochody Dochody gminy na 2005r w przeliczeniu na jednego mieszkańca 2.2. Plan wydatków na 2005r. Największe środki finansowe gmina przeznacza na realizację zadań z zakresu: Gospodarki komunalnej i ochrona środowiska (35% wszystkich wydatków) to m.in. prace porządkowe, budowa kanalizacji w Dobromierzu, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy, opłaty za oświetlenie uliczne, utrzymanie zieleni zł Oświaty i wychowania (23% wszystkich wydatków) to m.in. wydatki na utrzymanie 3 szkół podstawowych i gimnazjum, dowozy szkolne zł Administracji publicznej (14% wszystkich wydatków) to m.in. wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy, Rady Gminy, Sołtysów oraz wydatki na promocję gminy zł 8

9 Pomocy społecznej (11% wszystkich wydatków) to m.in. świadczenia z pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zł Gospodarki mieszkaniowej (6% wszystkich wydatków) to m.in. utrzymanie mieszkań gminnych, koszty utrzymania Zakładu Obsługi Komunalnej zł Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (5% wszystkich wydatków) to m.in. dotacja na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, remonty i modernizacja świetlic wiejskich zł Transportu i łączności (2% wszystkich wydatków) to m.in. utrzymanie dróg, modernizacja i remonty dróg zł Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (1% wszystkich wydatków) to m.in. środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, realizacja zadań związanych z OC i zarządzaniem kryzysowym zł Kultury fizycznej i sportu (1% wszystkich wydatków) to m.in. dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej, dotacja dla GOKSIR na utrzymanie basenów zł Ochrony zdrowia (0,5% wszystkich wydatków) to min. środki na zapobieganie i przeciwdziałanie alkoholizmowi zł Rolnictwa i łowiectwa (0,5% wszystkich wydatków) to m.in. obowiązkowe wpłaty na izby rolnicze, melioracje, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zł 9

10 zł Gospodarka komunalna i 800 zł 700 zł 569 ochrona środowiska Oświata i wychowanie 600 zł Administracja publiczna Pomoc społeczna 500 zł zł zł zł zł 0 zł Kultura fizyczna i sport Gospodarka mieszkaniowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochrona zdrowia Wydatki gminy na 2005r w przeliczeniu na jednego mieszkańca 3. Zestawienie dochodów i wydatków Gminy w latach Poniżej przedstawiamy Państwu ile rzeczywiście gmina otrzymała pieniędzy a ile wydała w latach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. rok 2002 rok 2003 rok zł 600 zł zł zł 300 zł zł 100 zł zł Dochody Gminy za lata

11 1. Dochody z podatków i opłat 2. Dochody z majątku gminy 3. Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 4. Pozostałe dochody 5. Środki na dofinansowanie własnych zadań i inwestycji pozyskanych z innych źródeł 6. Dotacje i fundusze celowe 7. Subwencja ogólna rok 2002 rok 2003 rok zł zł 500 zł zł 300 zł 200 zł 100 zł 0 zł Wydatki Gminy za lata Rolnictwo i łowiectwo 7. Ochrona zdrowia 2. Transport i łączność 8. Pomoc społeczna 3. Gospodarka mieszkaniowa 9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4. Administracja publiczna 10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5. Bezpieczeństwo publiczne i 11. Kultura fizyczna i sport ochrona przeciwpożarowa 6. Oświata i wychowanie 11

12 4. Gdzie można znaleźć informację o budżecie i czy wszyscy mogą zapoznać się z jego treścią. Gminne finanse są jawne, każdy mieszkaniec ma więc możliwość zapoznać się z budżetem gminy oraz sprawozdaniami z wykonania budżetu. Budżet oraz sprawozdanie z realizacji budżetu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie oraz w Biurze Rady Gminy w siedzibie Urzędu Gminy w Dobromierzu. 4.1 Czy każdy mieszkaniec naszej gminy może współtworzyć budżet Tak, każdy mieszkaniec gminy może mieć wpływ na to, jakie zadania będą realizowane w kolejnym roku budżetowym. Kto chce współtworzyć budżet gminy winien złożyć wniosek w Sekretariacie Urzędu Gminy lub na ręce Sołtysa swojej wsi do dnia 30 września każdego roku. Jeżeli wniosek ten będzie celowy Rada Gminy może przyjąć go do realizacji w przyszłym roku budżetowym. 12

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Gminy, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej. Każdy

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600

IV.2. Realizacja wydatków bieżących według działów klasyfikacji budżetowej 43 IV.2.1. Rolnictwo dział 010 45 IV.2.2. Transport i łączność dział 600 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Iławy za 2010 rok Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. Sytuacja finansowa Miasta Iława w 2010 roku 1 I.1. Zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych na przestrzeni roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Ratusz Miejski Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy 2010 Miasto Legionowo jest uczestnikiem Akcji Przejrzysta Polska. Oznacza to, że jawność wydatków budżetowych uznano w legionowskim samorządzie za

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16

I. Dane ogólne. 4-6. II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 Spis treści I. Dane ogólne. 4-6 II. Zmiany w budżecie w 2006 roku 7-16 III. 1. Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego. - Wykonanie przychodów i rozchodów 17-20 IV.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie,

Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 Województwa Lubuskiego Nr 138. - 1.323,89zł tytułem czynszu za obwody łowieckie, Dziennik Urzędowy - 7684 - poz. 1993 - zmniejszono o kwotę 42.000,00zł. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono o kwotę 40.000,00zł. Dz. 750 Administracja publiczna - zmniejszono o kwotę 19.100,00zł.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Załącznik Nr 3 Do części zasadniczej CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA 1. Omówienie zmian dokonanych w budżecie 2008 r. w ciągu roku. Budżet na 2008 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 czerwca 2014 r. Poz. 2341 UCHWAŁA NR XLIV/88/2014 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r.

Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Informacja z wykonania dochodów budżetu Gminy Brwinów za I półrocze 2012 r. Uchwała budżetowa nr XVII.178.2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. wprowadziła plan dochodów w wysokości 114.747.973,44 zł. Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo