Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się"

Transkrypt

1 EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie. Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Uczniowie uczą się od siebie nawzajem. Uczniowie czują się odpowiedzialni za własny rozwój. W szkole lub placówce stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym Planowanie procesów edukacyjnych w szkole lub placówce służy rozwojowi uczniów. Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój. Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się i wspierają ich w trudnych sytuacjach, tworząc atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Pytania kluczowe: 1. Czy planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów? 2. Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania? 3. Czy uczniowie są informowani o swoich ocenach i postępach w nauce? 4. W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się? 5. Czy nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia? 6. Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? 7. Czy uczniowie uczą się od siebie nawzajem? 8. Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? Dobór metod badawczych: Ad 1,2,3,4,5,6,7,8 - ankieta skierowana do nauczycieli, ankieta skierowana do rodziców uczniów, ankieta skierowana do uczniów Określenie harmonogramu: Zadania przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie ankiet, sformułowanie twierdzeń i wniosków Czas realizacji maj 2017 Osoby odpowiedzialne zespół ds. ewaluacji szkoły: Dominika Frey, Małgorzata Lejkowska 1

2 Pytanie kluczowe nr 1 Czy planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli Czy uczniowie naszego gimnazjum nabywają umiejętności i wiedzę określone w podstawie programowej? Czy uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się? 2

3 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Czy uważa Pan/i, że plan lekcji jest tak ułożony, że sprzyja uczeniu się? W planowaniu pracy dydaktycznej w szkole uwzględnia się potrzeby ucznia? 3

4 Moje dziecko ma wpływ na to, w jaki sposób uczy się w szkole? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów W mojej szkole mam wpływ na to, jak wygląda moja nauka 4

5 Mam wpływ na to, co się dzieje w szkole Pytanie kluczowe nr 2 Czy uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli Czy Państwa zdaniem wdrażane są wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 5

6 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Czy Pana/i dziecko wie, dlaczego otrzymało taką, a nie inną ocenę? Czy Pana/i dziecko wie, czego się od niego oczekuje w szkole? 6

7 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów Nauczyciele wyjaśniają, czego mamy się uczyć, i co, w związku z tym, od nas oczekują Lubię chodzić do mojej szkoły 7

8 W szkole podkreśla się, że mój sukces zależy również ode mnie Pytanie kluczowe nr 3 Czy uczniowie są informowani o swoich ocenach i postępach w nauce? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli Które z przedstawionych poniżej sposobów motywowania uczniów stosuje Pan/i w swojej pracy? a) rozwiązywanie różnorodnych zadań o podwyższonym stopniu trudności b) dodatkowe prace dla chętnych c) pochwały i nagrody d) powiadamianie rodziców o wynikach w nauce e) inne, np.. 8

9 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Jaką formę przekazywania informacji preferuje Pan/i najbardziej? a) zebrania z rodzicami b) indywidualne spotkania c) e-wywiadówka d) wpis do zeszytu e) kontakt telefoniczny f) inne Czy uważa Pan/i, że informacja zwrotna o wynikach dziecka pomaga mu się uczyć? 9

10 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów Nauczyciele informują mnie o zasadach oceniania Ocena jest dla mnie informacją, jak mam dalej się uczyć Pytanie kluczowe nr 4 W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli 10

11 Które z przedstawionych poniżej sposobów motywowania uczniów stosuje Pan/i w swojej pracy? a) rozwiązywanie różnorodnych zadań o podwyższonym stopniu trudności b) dodatkowe prace dla chętnych c) pochwały i nagrody d) powiadamianie rodziców o wynikach w nauce e) inne, np.. W jaki sposób są eksponowane osiągnięcia uczniów? a) gabloty, tablice b) zebrania z rodzicami c) strona internetowa szkoły d) facebook 11

12 e) inne, np... Czy zwraca Pan/i uwagę na to, aby uczniowie nauczyli się wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin? Czy ocenia Pan/i swoich uczniów sprawiedliwie? 12

13 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Szkoła prezentuje informacje o sukcesach uczniów: a) na stronie internetowej b) na facebooku c) na korytarzach szkolnych (dyplomy, puchary) d) w salach lekcyjnych Nauczyciele potrafią odpowiednio zmotywować moje dziecko do nauki 13

14 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów W moim codziennym życiu przydaje mi się to, czego uczę się na lekcjach Jestem oceniany/oceniana sprawiedliwie 14

15 W mojej szkole docenia się sukcesy uczniów To czego uczę się na jednym przedmiocie, przydaje mi się na innych lekcjach, np. poprawny zapis, liczenie 15

16 W szkole podkreśla się, że mój sukces zależy również ode mnie Pytanie kluczowe nr 5 Czy nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli Proszę ocenić współpracę z pedagogiem i psychologiem szkolnym w skali ocen szkolnych 16

17 Jakie zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów Pan/i prowadzi? a) artystyczne b) sportowe c) przedmiotowe d) przygotowujące do konkursów Czy Pan/i dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia? 17

18 Czy w szkole podczas planowania procesów edukacyjnych uwzględnia się potrzeby uczniów? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Czy w naszej szkole podejmuje się starania, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę jego możliwości? 18

19 Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów Odpowiada mi to, jak zorganizowana jest moja nauka w szkole 19

20 Mogę liczyć na pomoc ze strony nauczycieli w sytuacjach trudnych Pytanie kluczowe nr 6 Jak nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli Czy w szkole podejmuje się różne działania, aby atmosfera sprzyjała uczeniu się? 20

21 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Nauczyciele rozwijają w moim dziecku umiejętność uczenia się Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów Nauczyciele rozmawiają ze mną, jak mam planować swoje uczenie 21

22 Nauczyciele pomagają mi znaleźć mój najlepszy sposób uczenia się Rozmowy z nauczycielami pomagają mi w nauce Pytanie kluczowe nr 7 Czy uczniowie uczą się od siebie nawzajem? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli 22

23 Jakie stosuje Pan/i nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? a) projekty edukacyjne b) praca w grupach c) debata d) program Erasmus + e) inne W jaki sposób Pan/i kształtuje postawę uczenia się dzieci od siebie nawzajem? 23

24 a) praca w grupach b) przygotowanie referatów c) przygotowanie prezentacji d) drama e) debata f) dyskusja g) inne, np... Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Czy sądzi Pan/i, że stosowanie nowatorskich rozwiązań (np. projekty edukacyjne, praca w grupach, debata, program Erasmus + ) służy rozwojowi uczniów? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów W mojej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem, np. praca w grupach, dyskusja, przygotowanie referatów czy prezentacji, udział w akademiach, wyjścia 24

25 Pytanie kluczowe nr 8 Czy w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: nauczyciele (22) Analiza danych: odpowiedzi nauczycieli Jakie stosuje Pan/i nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów? a) projekty edukacyjne b) praca w grupach c) debata d) program Erasmus + e) inne 25

26 Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: rodzice uczniów (29) Analiza danych: odpowiedzi rodziców Czy sądzi Pan/i, że stosowanie nowatorskich rozwiązań (np. projekty edukacyjne, praca w grupach, debata, program Erasmus + ) służy rozwojowi uczniów? Metoda badawcza: ankieta Próba badawcza: uczniowie (31) Analiza danych: odpowiedzi uczniów W mojej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem, np. praca w grupach, dyskusja, przygotowanie referatów czy prezentacji, udział w akademiach, wyjścia 26

27 Wyniki: Odpowiedzi w ankietach udzielone przez nauczycieli, rodziców uczniów i samych uczniów pozwalają stwierdzić, iż gimnazjum prowadzi szereg spójnych działań mających na celu zorganizowanie procesów edukacyjnych w taki sposób, aby sprzyjały uczeniu się. Po pierwsze planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, dlatego wszyscy ankietowani nauczyciele uważają, że nasi wychowankowie nabywają umiejętności i wiedzę określone w podstawie programowej. Nieco mniej z nich, bo 81% (z czego opcję tak wybrało 45% i opcję raczej tak 36%) sądzi, że uczniowie mają wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Pozostali czyli 18% wybrało opcję raczej nie. Z kolei 73% rodziców (z czego opcję tak zaznaczyło 21%, a opcję raczej tak 52%) jest przekonanych, że w planowaniu pracy dydaktycznej w szkole uwzględnia się potrzeby ucznia, ale 24% z nich wybrało opcję nie i 3% zdecydowanie nie. Prawie połowa rodziców, bo 49% (na tak 21%, a na raczej tak 28%) uważa, że jego dziecko ma wpływ na to, w jaki sposób uczy się w szkole, ale pozostali sądzą, że nie. Większość badanych rodziców czyli 79% (76% raczej tak i 3% zdecydowanie tak ) sądzi, że plan lekcji jest tak ułożony, że sprzyja uczeniu się, jednak 21% deklaruje zdecydowanie nie, z czym trudno się zgodzić, skoro zajęcia odbywają się tylko na jedną zmianę i zazwyczaj kończą się po 7. lekcji. Większość uczniów, bo 52% (z czego 23% na tak, a 29% na raczej tak) jest przekonanych, że mają wpływ na to, jak wygląda ich nauka, ale 35% zaznaczyło opcję trudno powiedzieć, a 12% (z czego 6% raczej nie i 6% nie) uważa inaczej. Natomiast 49% uczniów (na tak 23% i na raczej tak 26%) uważa, że ma wpływ na to, co się dzieje w szkole, ale 29% wybrało opcję trudno powiedzieć, a 23% opcję nie. Po drugie nasi uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania, dlatego wszyscy badani nauczyciele uważają, że wnioski z analizy osiągnięć uczniów są wdrażane, ale 27% z nich sądzi, że wszystkie wnioski są wdrażane, a 73%, że większość wniosków jest wdrażana. Z kolei 76% (opcję zawsze wybrało 14% i opcję prawie zawsze) rodziców sądzi, że jego dziecko wie, dlaczego otrzymało taką, a nie inną ocenę, ale 24% wybrało opcję rzadko, nikt nie wybrał opcji nigdy. Prawie połowa rodziców, bo 49% (na tak 21% i na raczej tak 28%) jest przekonanych, że jego dziecko wie, czego się od niego oczekuje w szkole. Pozostali czyli 31% wybrało opcję raczej nie i 21% opcję nie. O wiele lepiej wyglądają wypowiedzi samych uczniów, ponieważ 90% z nich (na tak 48% i na raczej tak 42%) sądzi, że nauczyciele wyjaśniają im, czego mają się uczyć i co, w związku z tym od nich oczekują. Tylko 6% zaznaczyło opcję raczej nie i 3% nie. Z kolei 35% (na tak 19% oraz na raczej tak 16%) naszych podopiecznych lubi chodzić do swojej szkoły, a 39% wybrało opcję trudno powiedzieć. 13% raczej nie i 13% nie lubi chodzić do szkoły. Zdecydowana większość z nich, bo 87% (na tak 32% i na raczej tak 55%) napisała: w szkole podkreśla się, że mój sukces zależy również ode mnie, tylko 13% wybrało opcję trudno powiedzieć. Nikt nie zaznaczył raczej nie i nie. Po trzecie nasi uczniowie są informowani o swoich ocenach i postępach w nauce. 77% nauczycieli wśród różnych sposobów motywowania uczniów wymienia powiadomienia rodziców o wynikach w nauce. Z kolei rodzice preferują e-wywiadówkę (45%) jako najlepszą 27

28 formę przekazywania informacji, a zebrania z rodzicami (38%) wymieniają na drugim miejscu, indywidualne spotkania (14%) i wpisy do zeszytu (14%) na trzecim miejscu oraz kontakt telefoniczny (7%) na czwartym miejscu. Zdecydowana większość rodziców, bo 86% (na tak 24% i na raczej tak 62%) jest zdania, że informacja zwrotna o wynikach pomaga jego dziecku się uczyć, ale 14% uważa, że nie. Nikt nie zaznaczył zdecydowanie nie. Natomiast sami uczniowie (91%) uważają, że nauczyciele informują ich o zasadach oceniania. Tylko 10% wybrało opcję trudno powiedzieć, a nikt nie zaznaczył nie i raczej nie. Z kolei 62% uczniów (w tym na tak 23% i na raczej tak 39%) uważa, że ocena jest dla niego informacją, jak ma dalej się uczyć. 6% wybrało opcję trudno powiedzieć, 19% raczej nie i 13% nie. Po czwarte nauczyciele w różny sposób motywują uczniów do aktywnego uczenia się. Najczęściej uczący stosują dodatkowe prace dla chętnych (91%) oraz pochwały i nagrody (91%), poza tym rozwiązywanie różnorodnych zadań o podwyższonym stopniu trudności (77%) i powiadamianie rodziców o wynikach w nauce (77%). Inne sposoby stanowią 18%. Nauczyciele uważają również, że osiągnięcia uczniów są eksponowane najczęściej w gablotach i tablicach (82%) oraz prezentowane na stronie internetowej szkoły (82%), a także w czasie zebrań z rodzicami (77%), na facebooku (59%) i w inny sposób (27%). Poza tym wszyscy badani nauczyciele (w tym na tak 77% i na raczej tak 23%) zwracają uwagę na to, aby uczniowie nauczyli się wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin. Również wszyscy uczący (na tak 68% i na raczej tak 32%) oceniają swoich uczniów sprawiedliwie. Zdanie nauczycieli podzielają rodzice, którzy uważają, że szkoła prezentuje informacje o sukcesach uczniów. Najczęściej na korytarzach szkolnych dyplomy, puchary (66%), na stronie internetowej szkoły (45%), w salach lekcyjnych (17%) i na facebooku (3%). Z kolei 51% (na tak 10% i na raczej tak 41%) rodziców uważa, że nauczyciele potrafią odpowiednio zmotywować jego dziecko do nauki. Opcję raczej nie wybrało 45% i opcję nie 3%. Sami uczniowie 77% ( w tym na tak 32% i na raczej tak 45%) podzielają zdanie nauczycieli i rodziców w tematyce dotyczącej doceniania sukcesów uczniów w naszej szkole. Jednak 19% wybrało opcję trudno powiedzieć, a 3% nie. Zdecydowana większość uczniów, bo 90% (w tym na tak 58% i na raczej tak 32%) uważa, że to, czego uczą się na jednym przedmiocie, przydaje im się na innych lekcjach, np. poprawny zapis czy liczenie. Tylko 3% wybrało opcję trudno powiedzieć, a 6% opcję nie. Również znakomita większość uczniów, bo 87% (w tym na tak 32% i na raczej tak 55%) sądzi, że w szkole podkreśla się, że sukces zależy także od niego. 13% zaznaczyło trudno powiedzieć. Nikt nie wybrał opcji raczej nie i nie. Natomiast tylko 42% uczniów (na tak 19% i na raczej tak 23%) uważa, że są oceniani sprawiedliwie. 23% z nich wybrało opcję trudno powiedzieć, a 19% raczej nie i 16% i nie. Warto w tym miejscu zastanowić się, dlaczego tak się dzieje? Dokładnie 45% uczniów (na tak 13% i na raczej tak 32%) sądzi, że w jego codziennym życiu przydaje mu się to, czego uczy się na lekcjach. 23% zaznaczyło trudno powiedzieć, a 32%, że nie (w tym 19% raczej nie i 13% nie). Po piąte nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, dlatego współpracują z pedagogiem i psychologiem szkolnym. W skali ocen szkolnych bardzo dobrze ocenia tę współpracę 73% uczących, a celująco 23%. Tylko 5% zaznaczyło ocenę dostateczną. Poza tym nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne rozwijające 28

29 zainteresowania uczniów. Najczęściej wymieniali zajęcia przedmiotowe 64%, zajęcia przygotowujące do konkursów 50%, zajęcia artystyczne 5% i zajęcia sportowe 5%. Wszyscy nauczyciele deklarują, że dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia (opcję tak 73% i opcję raczej tak 27%). Również większość uczących, bo 96% (na tak 73% i na raczej tak 23%) uważa, że w szkole podczas planowania procesów edukacyjnych uwzględnia się potrzeby uczniów. Pozostali, że raczej nie, nikt nie wybrał nie. Z kolei 58% rodziców (na zdecydowanie tak 3% i na raczej tak 55%) sądzi, że w naszej szkole podejmuje się działania, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę swoich możliwości, jednak 28% wybrało opcję raczej nie i 10% zdecydowanie nie. Warto i w tym przypadku zastanowić się nad przyczynami takiego podejścia rodziców oraz nad samym pojęciem sukcesu. Większość rodziców, bo 55% (na tak 24% i na raczej tak 31%) jest zdania, że jego dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli w sytuacjach dla niego trudnych, ale 45% sądzi, że raczej nie. Nikt nie wybrał opcji nie. Natomiast 71% uczniom (w tym na tak 29% i na raczej tak 42%) odpowiada to, jak zorganizowana jest ich nauka w szkole, ale 23% zaznaczyło trudno powiedzieć, a 6% wybrało opcję raczej nie. Nikt nie wybrał nie. Podobnie jak poprzednio, bo 68% (w tym na tak 26% i na raczej tak 42%) uczniów uważa, że mogą liczyć na pomoc ze strony nauczycieli w sytuacjach trudnych, ale znów 26% z nich wybrało opcję trudno powiedzieć. 3% uważa, że raczej nie i 3%, że nie. Po szóste nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się. Wszyscy uczący (w tym na tak 64% i na raczej tak 36%) deklarują, że w szkole podejmuje się różne działania, aby atmosfera sprzyjała uczeniu się. Z kolei 58% rodziców ( w tym na tak 17% i na raczej tak 41%) uważa, że nauczyciele rozwijają w jego dziecku umiejętność uczenia się. Jednak 31% sądzi, że raczej nie i 10%, że nie. Natomiast uczniowie ostrożnie podchodzą do omawianego zagadnienia, dlatego tylko 22% z nich (na tak 6% i na raczej tak 16%) jest przekonanych, że nauczyciele rozmawiają z nimi, jak mają planować swoje uczenie. 19% wybrało opcję trudno powiedzieć, a aż 58% (w tym na raczej nie 29% i na nie 29%) uważa, że nauczyciele nie rozmawiają z nimi na ten temat. Również niewielu uczniów, bo 19% (na tak 6% i na raczej tak 13%) jest zdania, że nauczyciele pomagają im znaleźć najlepszy sposób uczenia się. Pozostali wybrali opcję trudno powiedzieć (10%), raczej nie (35%) i nie (35%). Trochę więcej uczniów, bo 42% (na tak 19% i na raczej tak 23%) sądzi, że rozmowy z nauczycielami pomagają im w nauce, ale 23%, że trudno powiedzieć oraz 35% (w tym na raczej nie 19% i na nie 16%), że nie. Warto zastanowić się, jak skutecznie poprawić komunikację uczniowie nauczyciele. Po siódme uczniowie uczą się od siebie nawzajem, a nauczyciele wśród stosowanych przez nich nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi uczniów najczęściej wymieniają pracę w grupach, taką formę zaznaczyło aż 91% badanych. Nauczyciele również w różny sposób kształtują postawę uczenia się dzieci od siebie nawzajem. Znów na pierwszym miejscu wymieniają pracę w grupach (86%), następnie przygotowanie prezentacji (50%), dyskusję (50%), przygotowanie referatów (41%), dramę (9%) i inne (18%), przy czym nie podają konkretnych przykładów. Z kolei prawie wszyscy rodzice, bo 93% (w tym na tak 55% i na raczej tak 38%) są przekonani, że stosowanie nowatorskich rozwiązań służy rozwojowi uczniów. Pozostali wybrali opcję nie lub raczej nie. Również większość uczniów, bo 75% 29

30 uważa, że w naszej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem, 10% wybrało opcję trudno powiedzieć i 10% opcję raczej nie, a pozostali opcję nie. Po ósme w szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów. Poza wspomnianą w poprzednim akapicie pracą w grupach (91%) nauczyciele wymienili: projekty edukacyjne (41%), program Erasmus + (14%), debatę (5%) i inne (27%), przy czym ponownie nie podali konkretnych przykładów, a sami rodzice potwierdzają, że stosowanie rozwiązań, np. projekty edukacyjne, praca w grupach, debata, program Erasmus + służy rozwojowi ich dzieci. Natomiast podaną w ankiecie tezę w mojej szkole uczniowie mają możliwość uczenia się od siebie nawzajem, np. praca w grupach, dyskusja, przygotowanie referatów czy prezentacji, udział w akademiach, wyjścia potwierdziło 52% uczniów, a 23% wybrało opcję raczej tak. Wnioski: 1. Należy kontynuować realizację licznych, pozytywnych działań mających na celu organizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. 2. Uświadomić rodzicom, że w naszej szkole zajęcia odbywają się tylko na jedną zmianę i zazwyczaj kończą się po 7. lekcji, zatem plan jest tak ułożony, że sprzyja uczeniu się. 3. Skoro wszyscy ankietowani nauczyciele oceniają swych uczniów sprawiedliwie, a 35% badanych uczniów uważa, że są oceniani przez nauczycieli niesprawiedliwie, warto zastanowić się, dlaczego tak się dzieje? 4. Jeśli 38% rodziców jest przekonanych, że w naszej szkole nie podejmuje się działań, by dziecko miało poczucie sukcesu na miarę swoich możliwości, warto i w tej sytuacji podjąć konstruktywne działania, np. rozmawiać z rodzicami, by dowiedzieć się, jak rozumieją pojęcie sukcesu, czym dla nich jest sukces? 5. Aż 58% uczniów uważa, że nauczyciele nie rozmawiają z nimi, jak mają planować swoje uczenie, a 70% sądzi, że nauczyciele nie pomagają im znaleźć najlepszego sposobu uczenia się oraz 35% jest przekonanych, że rozmowy z nauczycielami nie pomagają im w nauce. Trzeba zatem poprawić komunikację uczniowie nauczyciele. 6. Należy omówić z nauczycielami i rodzicami wyniki ankiet i zapoznać ich z wnioskami. 30

Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych. na podstawie badań prowadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych w latach

Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych. na podstawie badań prowadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych w latach 1 Opinie uczniów szkół artystycznych o procesach edukacyjnych na podstawie badań prowadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych w latach 2013-2016 opracowanie Jolanta Bedner Warszawa 2016 2 Ewaluacja zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach Raport z ewaluacji wewnętrznej Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Rok szkolny 2017/2018 Zgodnie z zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki ewaluacji. Sposób planowania procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, sprzyja realizacji ich potrzeb oraz motywacji do nauki.

Wyniki ewaluacji. Sposób planowania procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów, sprzyja realizacji ich potrzeb oraz motywacji do nauki. GIMNAZJUM NR 7 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W ZAMOŚCIU 1/8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Wyniki przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI w roku szkolnym 2013/2014 PRZEDMIOT EWALUACJI: UCZNIOWIE NABYWAJĄ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OKREŚLONE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ. CEL EWALUACJI: Ocena stopnia realizacji wdrażania podstawy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI

EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI EWALUACJE W GIMNAZJACH 2013/14 I 2014/15 WYNIKI I WNIOSKI WYMAGANIE POZIOM SPEŁNIENIA A B C D E Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 3 12 10 4 Procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Raport przeznaczony jest dla: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych nauczycieli

Wyniki badań ankietowych nauczycieli 1 Wyniki badań ankietowych nauczycieli 79% 83% W szkole przykłada się dużą wagę do analizy wyników egzaminów zewnętrznych 61% 27% 17% 15% 7% 3% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 75% 56% 75% Nauczyciele i nauczycielki

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja w praktyce szkolnej. Obserwacje lekcji jako ważne zadanie dyrektora szkoły w procesie sprawowania nadzoru pedagogicznego. Formy nadzoru pedagogicznego kontrola ewaluacja wspomaganie Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele znają potrzeby uczniów i zgodnie z nimi modyfikują sposoby prowadzenia zajęć.

Nauczyciele znają potrzeby uczniów i zgodnie z nimi modyfikują sposoby prowadzenia zajęć. PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA Cel główny: Zorganizowanie procesów edukacyjnych w sposób sprzyjający uczeniu się. Cele szczegółowe: a. Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ. przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy w roku szkolnym 2017/2018 PRZEDMIOT EWALUACJI: WYMAGANIE: Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na rozgrzewkę

Ćwiczenia na rozgrzewkę Ćwiczenia na rozgrzewkę DOKĄD ZMIERZA EDUKACJA XXI WIEKU? Co ma wspólnego uczenie się z wielbłądem doprowadzonym do wodopoju? Oroooo czyli o różnych aspektach tworzenia atmosfery sprzyjającej uczeniu

Bardziej szczegółowo

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły

Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Anonimowa ankieta dla uczniów - koncepcja pracy szkoły Drodzy Uczniowie Prosimy o wypełnienie załączonego kwestionariusza. Wasze odpowiedzi na postawione pytania pozwolą ocenić, czy uczniowie klas II -

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Zespół Szkół w Augustowie RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Zespół w składzie: Halina Ignatiuk Irena Żmieńko Joanna

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Strona 1 z 5 KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KRAJENCE NA LATA 2015/2016 I 2016/2017 opracowana

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się.

Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się. EWALUACJA WEWNĘTRZNA Cel ewaluacji: Czy procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane, monitorowane i doskonalone

Bardziej szczegółowo

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna w roku szkolnym 2015/2016 - wyniki Szkoła przygląda się jakości swojej pracy, monitoruje ją, przeprowadza ewaluację wewnętrzną. Ma to na celu pozyskanie informacji na temat jakości

Bardziej szczegółowo

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się 1. Rozporządzenie MEN o wymaganiach wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz.1214). Wypis zapisów wskazujących na obszary nadzoru pedagogicznego, a tym samym na zadania szkoły: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli w I półroczu roku

Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli w I półroczu roku Wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 Klasyfikacja za I półrocze roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im. Polonii w Słupsku RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Rok szkolny 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji:

RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: RAPORT ZE WSTĘPNEJ EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. CELE I ZAKRES EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: Przedmiot ewaluacji: WYMAGANIE 3. PRZEDMIOT EWALUACJI: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA PAŻDZIERNIK 2016 DATA I MIEJSCE BADANIA: - październik 2016 - badanie atmosfery w szkole, oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Ewaluacja wewnętrzna raport. Badane wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Ewaluacja wewnętrzna raport. Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez zespół do spraw ewaluacji w składzie: Grażyna Dudka, Iwona Kowalik, Justyna Wasiłek

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej. Procesy zachodzące w szkole lub placówce. w obszarze Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Procesy zachodzące w szkole lub placówce w obszarze Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA EWALUACJA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA - WYNIKI ANKIET UCZNIÓW Z GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNEGO Ankieta była anonimowa. Została przeprowadzona 23.05.2018 r. Ankietowanych zostało 30

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015

RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 RAPORT EWALUACYJNY: 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W BĘDZINIE (ul. Sportowa 2) ROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ SPIS TREŚCI: I. WSTĘP. 3 1. Podstawowe dane 2. Cele

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Uwielinach Efekty kształcenia w kontekście nabywania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Rok

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany w sposób sprzyjający uczeniu się Czerwiec 2016 Projekt ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny Pozyskanie informacji o aktywności uczniów.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. EWALUACJA WEWNĘTRZNA rok szkolny 2014-2015 Pozyskanie informacji o aktywności uczniów. Cel ewaluacji Zebranie informacji, czy uczniowie są aktywni. Ustalenie, czy nauczyciele stwarzają sytuacje, które

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 166 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/ 2016 PRZEDMIOT EWALUACJI Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. CEL

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających. w ZSZ im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w

Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających. w ZSZ im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Wyniki badań ewaluacji wewnętrznej programu nauczania dla zawodu operator obrabiarek skrawających. w ZSZ im. mjra Henryka Dobrzańskiego Hubala w Radomiu (rok szkolny 2016 2017) Ankieta ewaluacyjna dotycząca

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

W ustawie o systemie oświaty zobowiązano :

W ustawie o systemie oświaty zobowiązano : Zmiany w nadzorze pedagogicznym wprowadzone w wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty (ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw) W ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Wymaganie 1: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie 1: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Drzewko wymagania 1 Obszar: WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWEK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKÓW DOKSZTAŁCANIA

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Józefa Zeidlera w Gostyniu. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu: mgr Justyna Pikulska mgr Agnieszko Dowdo-Rozmianiec mgr Krzysztof Szymkiewicz

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2016 / 2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY RAPORT KOŃCOWY Przygotowanie : Agnieszka Lewandowska Przygotowanie ankiet: Małgorzata Kacprzak, Karolina Zinkiewicz Agnieszka Lewandowska.

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA * ROK SZKOLNY 2016/2017 * SP 48 W SZCZECINIE RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OCENA SZKOLNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Anna Burzan Anetta Masalska Agnieszka Wientzek

SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Anna Burzan Anetta Masalska Agnieszka Wientzek EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁA WSPOMAGA ROZWÓJ UCZNIÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ICH INDYWIDUALNEJ SYTUACJI SKŁAD ZESPOŁU EWALUACYJNEGO Anna Burzan Anetta Masalska Agnieszka Wientzek HARMONOGRAM

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2017/2018

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2017/2018 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19 42-151 Waleńczów tel. 034 318 71 08 e-mail: spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2017/2018 Przedmiot ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil

Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil MATERIAŁ 9.4 Przykładowy projekt ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem metody profil RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ METODĄ PROFIL SZKOŁY PRZEPROWADZONEJ W CZERWCU 2010 r. PRZEDMIOT EWALUACJI: Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła Podstawowa w Lesznie ROK SZKOLNY 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Wymaganie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Informowanie ucznia o postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Wymagania wobec szkół i placówek. Dz.U.2017.1611 z dnia 2017.08.29 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 29 sierpnia 2017 r. Wejście w życie: 1 września 2017 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2015/2016

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2015/2016 Opis przedmiotu ewaluacji: Nauczyciele wspierają i motywują uczniów w procesie uczenia się. Cel ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/2017 Przedmiotowy System Oceniania uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Statucie Szkoły. Sposoby informowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Choj Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2016/2017 Opis przedmiotu ewaluacji: Funkcjonowa szkolnego oceniania. Cel ewaluacji: Zebra informacji o jakości oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce.

Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. Przedmiotowy system oceniania z fizyki w Szkole Podstawowej nr 4 i Gimnazjum Nr 2 w Hajnówce. I. Przedmiotowy system oceniania został sporządzony w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania. II. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2011/2012 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.31.05.2012

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie wobec przedszkola: 2. Procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014. gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego 2013/2014 gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne Plan wystąpienia 1. Wyniki ewaluacji zewnętrznych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne); 2. Wyniki kontroli planowych (gimnazja,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii. w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania na lekcjach chemii w Gimnazjum w Starym Kurowie Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. WYMAGANIE 2.6.: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych.

RAPORT Z EWALUACJI. WYMAGANIE 2.6.: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych. RAPORT Z EWALUACJI CEL EWALUACJI: Zebranie informacji na temat działao szkoły służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, czy szkoła dostosowuje ofertę zajęd do potrzeb uczniów, czy motywuje uczniów do

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013

RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 RAPORT PO DOKONANIU EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO ROK SZKOLNY 2012/2013 1 PRZEDMIOT EWALUACJI: Realizacja programu wychowawczego. Data sporządzenia raportu: 14.06.2013r. Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w praktyce szkolnej

Ewaluacja w praktyce szkolnej Ewaluacja w praktyce szkolnej PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

Bardziej szczegółowo

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak

zdecydowanie tak do większości zajęć do wszystkich zajęć zdecydowanie tak do większości do wszystkich do wszystkich do większości zdecydowanie tak Kwestioriusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" Dzień bry, Odpowiedz, proszę, pytania temat Twojej szkoły. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie i Twoje koleżanki i kolegów pomogą rosłym zobaczyć szkołę Waszymi

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole. Respektowane są normy społeczne S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2013/2014. Respektowane są normy społeczne I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z BIOLOGII Przedmiotowy system oceniania z biologii w szkole podstawowej kl. V -VIII opracowany jest w oparciu o: 1. Podstawę programową. 2. Program nauczania biologii,, Puls

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym?

Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? Analiza ankiety na temat zainteresowania uczniów zajęciami pozalekcyjnymi Czy wiesz jakie zajęcia pozalekcyjne są organizowane 7% przez szkołą w bieżącym roku szkolnym? 6 2 1. Tak, bo uczestniczę w większości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 rok szkolny 2018/2019 Klasy 4-6 Ewaluacja : Obszar II Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA LEKCJACH BIOLOGII W GIMNAZJUM W STARYM KUROWIE Przedmiotowy system oceniania jest zgodny ze szkolnym systemem oceniania w Gimnazjum w Starym Kurowie. 1. Priorytety oceniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z BADANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38 w roku

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie ID 6 października 2017 roku. Ankieta była anonimowa, zdiagnozowano 29 uczniów.

Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie ID 6 października 2017 roku. Ankieta była anonimowa, zdiagnozowano 29 uczniów. Wyniki ankiety przeprowadzonej w klasie ID 6 października 2017 roku. Ankieta była anonimowa, zdiagnozowano 29 uczniów. 1. Nauczyciel prosi uczniów, by sformułowali cele lekcji Do większości-4 Do połowy-6

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna

INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna INNOWACJA PEDAGOGICZNA organizacyjno-metodyczna Małgorzata Lipińska Temat innowacji: OK zeszyt, czyli wiem, czego, po co i jak się uczyć na języku polskim. Data wprowadzenia: 12.09.2018 r. Data zakończenia:

Bardziej szczegółowo

Efekty dydaktyczne nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 11 (ewaluacja dotyczy uczniów uczących się języka wyłącznie w szkole)

Efekty dydaktyczne nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 11 (ewaluacja dotyczy uczniów uczących się języka wyłącznie w szkole) Efekty dydaktyczne nauczania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 11 (ewaluacja dotyczy uczniów uczących się języka wyłącznie w szkole) rok szkolny 2015/2016 Efekty dydaktyczne nauczania języka

Bardziej szczegółowo

System motywowania uczniów do efektywnej pracy w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu

System motywowania uczniów do efektywnej pracy w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu System motywowania uczniów do efektywnej pracy w Szkole Podstawowej nr 93 im. Tradycji Orła Białego we Wrocławiu Motywacja jest jednym z najważniejszych czynników sprzyjających efektywnemu uczeniu się.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z CHEMII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. J. HEWELIUSZA W ŻUKOWIE Przedmiotowe Zasady Oceniania sporządzone zostały w oparciu o: 1. Ocenianie wewnątrzszkolne. 2. Podstawę programową

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie!

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli. Szanowna Pani / Szanowny Panie! Kwestioriusz ankiety dla uczycieli Szanow Pani / Szanowny Panie! Jednym z działań badawczych w ramach ewaluacji zewnętrznej jest przeprowadzenie ankiety z uczycielami. Jej celem jest zgromadzenia danych

Bardziej szczegółowo

Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania

Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania Program poprawy efektywności kształcenia i wychowania Szkoła Podstawowa Nr 15 we Wrocławiu Okres realizacji: 1.09.2015 do 31.08.2018 Program został opracowany w związku z wynikami ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo