Funkcja falowa i związek między gęstością mocy i funkcją falową to postulaty skalarnego modelu falowego światła.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Funkcja falowa i związek między gęstością mocy i funkcją falową to postulaty skalarnego modelu falowego światła."

Transkrypt

1 WPROWADZENIE OPTYKA FALOWA prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Światło propaguje się w postaci fal. W próżni prędkość światła wynosi około 3.0 x 10 8 m/s (co odpowiada 30 cm/ns lub 0.3 mm/ps). Wyróżnia się trzy główne zakresy promieniowania: Ultrafiolet: 10 nm 390 nm 3 x Hz Prom. widzialne: 390 nm 760 nm Podczerwień: 760 nm 1 mm 3 x Hz W niniejszym wykładzie światło będzie opisane funkcją skalarną, nazywaną funkcją falową, spełniającą równanie falowe (funkcja falowa może, przykładowo, opisywać każdą składową pola elektrycznego lub elektromagnetycznego). Funkcja falowa i związek między gęstością mocy i funkcją falową to postulaty skalarnego modelu falowego światła. Optyka falowa umożliwia zrozumienie i opis wielu zjawisk optycznych wykraczających poza optykę geometryczną, w tym zjawiska interferencji i dyfrakcji. Optyka falowa ma swoje ograniczenia. Nie daje ona możliwości pełnego opisu zjawiska odbicia i załamania światła na granicy między dwoma ośrodkami dielektrycznymi, ani też wytłumaczenia efektów polaryzacyjnych wymagających zastosowania opisu wektorowego (tu wymagana jest elektromagnetyczna teoria promieniowania świetlnego patrz wykład z Fotoniki).

2 POSTULATY OPTYKI FALOWEJ Równanie falowe Prędkość propagacji światła w ośrodku o współczynniku załamania n (n 1) wynosi c = c 0 / n, gdzie c 0 oznacza prędkość propagacji w próżni. Falę optyczną opisuje rzeczywista funkcja położenia r = (x,y.z) i czasu t, którą zapisuje się jako u(r,t) jest to tzw. funkcja falowa. Spełnia ona równanie falowe 2 u (1/c 2 ) ( 2 u/ t 2 ) = 0 gdzie 2 to operator Laplace a, 2 = 2 / x / y / z 2. Każda funkcja spełniająca równanie falowe reprezentuje możliwą falę optyczną. Ponieważ funkcja falowa jest liniowa, można stosować zasadę superpozycji, tzn. jeśli u 1 (r,t) i u 2 (r,t) reprezentują fale optyczne, wtedy u(r,t) = u 1 (r,t) + u 2 (r,t) także reprezentuje możliwą falę. Równanie falowe można w przybliżeniu stosować do ośrodków, których współczynnik załamania zależy od położenia, ale przy założeniu wolnych zmian w odniesieniu do długości fali. Ośrodek nazywa się wtedy ośrodkiem lokalnie jednorodnym: n i c reprezentują wtedy funkcje n(r) i c(r).

3 Intensywność, moc i energia Intensywność I(r,t) jest definiowana jako moc optyczna na jednostkową powierzchnię (jednostka: W/cm 2 ) i jest proporcjonalna do uśrednionej wartości kwadratu funkcji falowej I(r,t) = 2 < u 2 (r,t) > Operator < >oznacza uśrednianie w przedziale czasu znacznie dłuższym od okresu drgań fali, ale znacznie krótszym od przedziału czasowego z którym jesteśmy związani, np. czasu trwania impulsu świetlnego. Okres drgania fali optycznej jest niezwykle krótki: Przykładowo wynosi on 2 x s = 2 fs dla promieniowania o długości fali 600 nm. Spotyka się pewną dowolność w definiowaniu funkcji falowej i jej związku z intensywnością. W ostatnim wzorze można było pominąć 2 i przeskalować funkcję falową przez 2, w ten sposób intensywność pozostałaby bez zmiany. Jednakże wybór 2 okaże się bardzo wygodny w dalszej części wykładu. Moc optyczną P (t) (mierzoną w Watach) definiuje się jako całkę z intensywności po powierzchni A prostopadłej do kierunku propagacji światła P(t) = A I(r,t) da. Energia promieniowania optycznego (jednostka dżul) odebrana w określonym przedziale czasu wyrażona jest przez całkę z mocy promieniowania w tymże przedziale czasowym.

4 FALE MONOCHROMATYCZNE Falę monochromatyczną można zapisać w postaci u(r,t) = a(r) cos [2πνt + ϕ(r)], gdzie a(r) amplituda, ϕ(r) faza, ν -częstotliwość (jednostka: cykle/s lub Hz), ω = 2πν -częstotliwość kołowa (rad/s). Zarówno amplituda jak i faza zależą, w przypadku ogólnym, od położenia w przestrzeni. Jednakże funkcja falowa jest harmoniczną funkcją czasu o częstotliwości ν we wszystkich punktach patrz rysunek poniżej. a) b) c) Reprezentacja fali monochromatycznej dla zdefiniowanego położenia r: (a) funkcja falowa u(t) jest harmoniczną funkcją czasu; (b) zespolona amplituda U = a exp(iϕ) jest stałym fazorem; (c) zespolona funkcja falowa U(t) = U exp(i2πνt) jest fazorem obracającym się z częstotliwością kołową ω = 2πν.

5 Zespolona funkcja falowa Rzeczywistą funkcję u(r,t) można wygodnie zapisać jako funkcję zespoloną w postaci a więc U(r,t) = a(r) exp[iϕ(r)] exp(i2πνt), u(r,t) = Re{U(r,t)} = (1/2) [U(r,t) + U * (r,t)]. Funkcja U(r,t) nosi nazwę zespolonej funkcji falowej i w pełni opisuje falę; funkcja falowa u(r,t) stanowi po prostu jej część rzeczywistą. Podobnie jak funkcja falowa u(r,t), funkcja zespolona U(r,t) musi również spełniać równanie falowe. Obydwie funkcje spełniają te same warunki brzegowe.

6 Amplituda zespolona Funkcję falową zespoloną U(r,t) można zapisać w postaci U(r,t) = U(r) exp (i2πνt), gdzie składnik niezależny od czasu U(r) = a(r) exp [iϕ(r)] nazywany jest amplitudą zespoloną. Tak więc związek między funkcją falową u(r,t) a amplitudą zespoloną można zapisać w postaci u(r,t) = Re{U(r) exp(i2πνt)} = (1/2) [U(r) exp(i2πνt) + U * (r)exp(-i2πνt)]. Dla danego położenia r zespolona amplituda U(r) jest zmienną zespoloną (patrz rysunek (b) powyżej), której wielkość U(r) = a(r) odpowiada amplitudzie fali i której argument arg{u(r)} = ϕ(r) odpowiada fazie. Jak pokazano na rys. (c) powyżej, zespoloną funkcję falową U(r,t) reprezentuje graficznie fazor obracający się z częstotliwością kołową ω = 2πν rad/s. Jego początkowa wartość dla t = 0 jest równa amplitudzie zespolonej U(r).

7 Równanie Helmholtza Podstawiając U(r,t) = U(r) exp(i2πνt) do równania falowego 2 u (1/c 2 ) ( 2 u/ t 2 ) = 0 otrzymuje się równanie różniczkowe ( 2 + k 2 ) U(r) = 0, nazywane równaniem Helmholtza, gdzie k = 2πν/c = ω/c jest tzw. liczbą falową. Intensywność Posługując się poprzednio podanym wzorem I(r,t) = 2<u 2 (r,t)> i wyznaczając 2u 2 (r,t) = 2 a 2 (r) cos 2 [2πνt + ϕ(r)] = U(r) 2 {1 + cos(2[2πνt + ϕ(r)])}, a następnie uśredniając w przedziale czasowym dłuższym od okresu, tzn. 1/ν, otrzymuje się (znika drugi wyraz ostatniego wzoru) I(r) = U(r) 2. Tak więc intensywność fali monochromatycznej jest równa kwadratowi absolutnej wartości amplitudy zespolonej. Intensywność fali monochromatycznej nie zmienia się w czasie.

8 Czoła falowe Czoła falowe to powierzchnie stałej (równej) fazy, ϕ(r) = const. Stałe są często wielokrotnościami 2π, ϕ(r) = 2πq, gdzie q jest liczbą całkowitą. Normalna do czoła falowego w położeniu r jest równoległa do wektora gradientu ϕ(r) (wektora o składowych ϕ/ x, ϕ/ y i ϕ/ z we współrzędnych kartezjańskich). Odpowiada ona kierunkowi najszybszej zmiany fazy. Podsumowanie Falę monochromatyczną o częstotliwości ν opisuje zespolona funkcja falowa U(r,t) = U(r) exp(i2πνt), która spełnia równanie falowe. Moduł U(r) i argument arg{u(r)} amplitudy zespolonej U(r) opisują, odpowiednio, amplitudę i fazę fali. Intensywność jest równa I(r) = U(r) 2. Czoła falowe są powierzchniami stałej fazy, ϕ(r) = arg{u(r)} = 2πq (q = liczba całkowita). Funkcja falowa u(r,t) stanowi część rzeczywistą zespolonej funkcji falowej, tzn. u(r,t) = Re{U(r,t)}. Funkcja falowa spełnia również równanie falowe.

9 Fale elementarne Najprostsze rozwiązania równania Helmholtza w ośrodku jednorodnym to fale o płaskim i sferycznym czole falowym. Fala o płaskim czole falowym (fala płaska) Fala płaska ma amplitudę zespoloną o postaci U(r) = A exp(-ikr) = A exp[-i(k x x+ k y y+ k z z)], gdzie A jest stałą zespoloną nazywaną zespoloną obwiednią a k = (k x, k y, k z ) nosi nazwę wektora falowego. Aby ostatnie równanie spełniało równanie Helmholtza musi być spełniony warunek k x2 + k y2 + k z2 = k 2, a więc wielkość wektora k odpowiada liczbie falowej k. Ponieważ faza jest równa arg{u(r)} = arg{a} kr dla czół falowych mamy kr = k x x+ k y y+ k z z= 2πq + arg{a} ( q = liczba całkowita). Jest to równanie opisujące równoległe płaszczyzny prostopadłe do wektora falowego k (stąd nazwa fali płaskiej). Odległość między tymi płaszczyznami wynosi λ = 2π/k, a więc λ = c/ν, gdzie λ nosi nazwę długości fali. Fala płaska ma stałą intensywność I(r) = A 2 w całej przestrzeni, a więc niesie nieskończenie dużą moc. Jest to oczywiście wyidealizowany przypadek, gdyż istnieje ona wszędzie i w każdej chwili.

10 Jeśli oś z wybierze się w kierunku wektora falowego k, wtedy U(r) = A exp(-ikz) i funkcja falowa przybiera postać u(r,t) = A cos[2πνt kz +arg{a}] = A cos[2πν(t z/c) + arg{a}]. Funkcja falowa jest więc okresową funkcją czasu o okresie 1/ν, oraz funkcją okresową w przestrzeni z okresem 2π/k. Wartość ta jest równa λ (długości fali) patrz rysunek. Fala płaska propagująca się w kierunku z jest okresową funkcją z o okresie λ i okresową funkcją czasu t o okresie 1/ν.

11 Faza zespolonej funkcji falowej, arg{u(r,t)} = 2πν(t z/c) + arg{a} zmienia się w czasie i w przestrzeni w funkcji zmiennej t z/c, c nosi nazwę prędkości fazowej fali. Gdy fala monochromatyczna propaguje się w ośrodkach o różnych współczynnikach załamania, jej częstotliwość pozostaje bez zmiany, ale zmianie ulegają: prędkość fazowa, długość fali i liczba falowa. c = c 0 /n; λ = λ 0 /n; k = n k 0

12 Fala o sferycznym czole falowym (fala sferyczna) Innym prostym rozwiązaniem równania Helmholtza jest fala sferyczna U(r) = (A/r) exp(-ikr), gdzie r oznacza odległość od początku układu współrzędnych, k = 2πν/c = ω/c jest liczbą falową. Intensywność I(r) = A 2 /r 2 jest odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości r. Przyjmując, dla uproszczenia, arg{a} = 0, czoła falowe są powierzchniami kr = 2πq lub r = qλ, gdzie q oznacza liczbę całkowitą. Są to współśrodkowe sfery, odległość między nimi wzdłuż promienia wynosi λ = 2π/k. Powierzchnie sferyczne propagują się wzdłuż promienia z prędkością fazową c, patrz rysunek. Przekrój poprzeczny przez czoła falowe fali sferycznej. Fala sferyczna wychodząca z punktu o współrzędnych r 0 ma amplitudę zespoloną opisaną wzorem U(r) = (A/ r r 0 ) exp(-ik r r 0 ). Fala o amplitudzie zespolonej zapisanej w postaci U(r) = (A/r) exp (+ikr) jest falą sferyczną propagującą się do wewnątrz, w kierunku środka, zamiast na zewnątrz.

13 Przybliżenie Fresnela dla fali sferycznej fala paraboloidalna Rozważmy falę sferyczną wychodzącą z r = 0 i propagująca się w pobliżu osi z, ale daleko od źródła tej fali. Zakładamy więc że (x 2 + y 2 ) 1/2 << z. Oznaczając lewą stronę tej nierówności przez θ można zastosować przybliżenie bazujące na rozwinięciu w szereg Taylora R = (x 2 + y 2 + z 2 ) 1/2 = z (1 + θ 2 ) 1/2 = z (1 + θ 2 /2 + θ 4 /8 +...) z (1 + θ 2 /2) = z + (x 2 + y 2 )/2z. Podstawiając r = z + (x 2 + y 2 )/2z do wyrażenia opisującego fazę oraz r = z do wyrażenia opisującego amplitudę funkcji U(r) otrzymuje się U(r) (A/z) exp(-ikz) exp [-ik(x 2 + y 2 )/2z]. Otrzymany wynik nosi nazwę przybliżenia Fresnela. Odgrywa ono ważną rolę przy opisie zjawisk dyfrakcyjnych patrz późniejsza część wykładu. Ostatnie równanie można rozpatrywać jako równanie reprezentujące falę płaską A exp(-ikz) modulowaną przez czynnik (1/z) exp[-ik(x 2 + y 2 )/2z]. Czynnik fazowy k(x 2 + y 2 )/z = const. opisuje zaginanie płaskiego czoła falowego do czoła paraboloidalnego, ponieważ równanie paraboloidy obrotowej ma postać (x 2 + y 2 )/z. Tak więc fala sferyczna jest przybliżana falą paraboloidalną. Ze wzrostem odległości propagacji z czynnik fazowy przyjmuje postać kz przy małych zmianach amplitudy z odległością z. Ostatecznie mamy więc falę płaską exp(-ikz), patrz rysunek poniżej.

14 Sferyczne czoło falowe można aproksymować falą paraboloidalną w pobliżu osi z i na wystarczająco dalekiej odległości od źródła fali sferycznej. Dla bardzo dużych odległości otrzymuje się falę płaską. Dla spełnienia przybliżenia Fresnela nie wystarcza spełnienie warunku θ 2 << 1. Mimo że trzeci wyraz rozwinięcia w szereg Taylora, θ 4 /8 może być bardzo mały w porównaniu do pierwszego i drugiego wyrazu, po przemnożeniu przez kz jego wartość może stać się porównywalna do π. Tak więc przybliżenie jest ważne gdy kzθ 4 /8 << π, lub (x 2 + y 2 ) 2 << 4z 3 λ. Dla punktów (x,y) leżących wewnątrz okręgu o promieniu a o środku na osi z, warunek spełnienia przybliżenia Fresnela to a 2 << 4z 3 λ lub N F θ m2 << 1, gdzie θ m = a/z oznacza maksymalny kąt oraz N F = a 2 /λz. Parametr N F nosi nazwę liczby Fresnela.

15 Fale przyosiowe Falę nazywa się falą przyosiową, jeśli normalne do czoła falowego są promieniami przyosiowymi. Jednym ze sposobów konstrukcji fali przyosiowej jest wystartowanie z fali płaskiej A exp(-ikz), przyjęcie tej fali płaskiej za falę nośną, i dalej modyfikowanie (modulowanie) zespolonej obwiedni A tej fali. Modulacja prowadzi do wolnozmiennej funkcji A(r), tak że zespolona amplituda zmodulowanej fali jest równa U(r) = A(r) exp(-ikz). Zmiany A(r) z położeniem w przestrzeni muszą być wolne w zakresie odległości równej λ = 2π/k, tak aby zachować podstawowy charakter modulowanej fali płaskiej. Funkcję u(r,t) = A(r) cos[2πνt kz + arg{a(r)}] dla fali przyosiowej naszkicowano na rys. (a) poniżej jako funkcję z dla t = 0 i x = y = 0. Jest to funkcja sinusoidalna o amplitudzie A(0,0,z) i fazie arg{a(0,0,z)} zmieniających się wolno z z. Ponieważ zmiana fazy na odległości długości fali jest mała, płaskie czoła falowe fali nośnej zaginają się tylko nieznacznie, tak że normalne do tych czół falowych pozostają promieniami przyosiowymi, patrz rys. (b) poniżej.

16 a) b) (a) Amplituda A fali przyosiowej w funkcji odległości propagacji z. (b) Czoła falowe i normalne do czół - przypadek wiązki przyosiowej.

17 PROSTE ELEMENTY OPTYCZNE Odbicie i załamanie Odbicie od zwierciadła płaskiego Fala płaska o wektorze falowym k 1 pada na zwierciadło płaskie umieszczone w próżni w płaszczyźnie z = 0. Fala odbita ma wektor falowy k 2. Kąty padania i odbicia wynoszą, odpowiednio, θ 1 i θ 2, patrz rysunek poniżej. Suma dwóch fal spełnia równanie Helmholtza jeśli k 1 = k 2 = k 0. Warunek ten wymusza dopasowanie fazowe obydwu fal, tzn. równość faz k 1 r = k 2 r dla wszystkich r = (x,y,0) lub ich różnicę równą pewnej stałej. Podstawiając do ostatniego wzoru r = (x,y,0), k 1 = (k 0 sinθ 1, 0, k 0 cosθ 1 ) i k 2 = (k 0 sinθ, 0, -k 0 cosθ 2 ) otrzymuje się k 0 sin(θ 1 )x = k 0 sin(θ 2 )x, skąd mamy θ 1 = θ 2, a więc kąty padania i odbicia muszą być sobie równe. Odbicie fali płaskiej od płaskiego zwierciadła. Dopasowanie fazowe w płaszczyźnie zwierciadła wymaga równości kątów padania i odbicia.

18 Odbicie i załamanie na płaszczyźnie rozgraniczającej dwa ośrodki dielektryczne Rozważamy teraz falę płaską o wektorze falowym k 1 padającą na płaską powierzchnię graniczną między dwoma jednorodnymi ośrodkami o współczynnikach załamania n 1 i n 2. Powierzchnia graniczna leży w płaszczyźnie z = 0. Tworzone są fala załamana i odbita o wektorach falowych k 2 i k 3. Kombinacja tych trzech fal spełnia równanie Helmholtza jeśli każda z fal ma odpowiedni wektor falowy w ośrodku, w którym się propaguje. Dochodzimy do warunku dopasowania faz (ich równości) mającego postać k 1 r = k 2 r = k 3 r dla wszystkich r = (x,y,0). (a) Odbicie i załamanie fali płaskiej na płaszczyźnie rozgraniczającej dwa ośrodki dielektryczne. (b) Dopasowanie fazowe czół falowych w płaszczyźnie; odległość P 1 P 2 dla fali padającej wynosząca λ 1 /sin θ 1 = λ 0 /n 1 sin θ 1 jest równa odległości dla fali załamanej, tzn. λ 2 /sinθ 2 = λ 0 /n 2 sin θ 2, skąd otrzymujemy prawo Snella. a) b)

19 Ponieważ k 1 = (n 1 k 0 sinθ 1, 0, n 1 k 0 cosθ 1 ), k 3 = (n 1 k 0 sinθ 3, 0, -n 1 k 0 cos 3 ), oraz k 2 = (n 2 k 0 sinθ 2, 0, n 2 k 0 cosθ 2 ), gdzie kąty padania, załamania i odbicia są oznaczone na rysunku, z ostatniego wzoru otrzymuje się θ 1 = θ 3 oraz n 1 sinθ 1 = n 2 sinθ 2. Są to zależności odpowiadające prawom odbicia i załamania w optyce geometrycznej, teraz stosowalne do optyki falowej. Teoria skalarna nie daje możliwości wyznaczenia amplitud wiązek odbitej i załamanej, gdyż w tej teorii nie są zdefiniowane warunki brzegowe. Umożliwia to elektromagnetyczna teoria światła.

20 Przejście promieniowania przez elementy optyczne Omówimy teraz przejście fali świetlnej przez elementy transmisyjne, tzn. płytki szklane, pryzmaty i soczewki. Zjawiska odbicia i absorpcji nie będą brane pod uwagę główny nacisk położony zostanie na przesunięcia fazowe wprowadzane przez te elementy. Przejście promieniowania przez płytkę szklaną Rozważmy płytkę o współczynniku załamania n i grubości d umieszczoną w próżni. Pierwsza powierzchnia płytki leży w płaszczyźnie z = 0, fala propaguje się wzdłuż osi z. Przejście fali płaskiej przez przeźroczystą płytkę.

21 Zakłada się ciągłość amplitudy zespolonej U(x,y,z) na granicach rozdziału ośrodków. Stosunek t(x,y) = U(x,y,d)/U(x,y,0) opisuje amplitudową transmitancję zespoloną płytki. Mamy t(x,y) = exp(-ink 0 d), tzn. płytka wprowadza przesunięcie fazowe nk 0 d = 2π(d/λ). Jeśli padająca fala płaska tworzy kąt θ z osią z i jej kierunek propagacji opisuje wektor falowy k, patrz rysunek poniżej, to fale załamana i przepuszczona są również falami płaskimi o wektorach falowych k 1 i k i kątach θ 1 i θ, odpowiednio, gdzie θ 1 i θ są powiązane prawem Snella sinθ = n sinθ 1. Amplituda zespolona U(x,y,z) w płytce jest teraz proporcjonalna do exp(-ik 1 r) = exp[-ink 0 (zcosθ 1 + xsinθ 1 )], tak że zespolona transmitancja amplitudowa płytki U(x,y,d)/U(x,y,0) wynosi t(x,y) = exp[-ink 0 (dcosθ 1 + xsinθ 1 )]. Przejście ukośnie padającej fali płaskiej przez płytkę przepuszczającą (np. szklaną).

22 Cienka płytka o zmiennej grubości Niech grubość d(x,y) cienkiej przepuszczalnej płytki zmienia się ze współrzędnymi (x,y). Cienka przepuszczalna płytka o zmiennej grubości. W pobliżu (x,y,0) padająca fala przyosiowa może być rozważana jako fala płaska propagująca się wzdłuż kierunku tworzącego mały kąt z osią z. Przechodzi ona teraz przez cienką płytkę o grubości d(x,y) otoczoną powietrzem o całkowitej grubości d 0 d(x,y). Lokalna transmitancja będzie iloczynem transmitancji cienkiej warstwy powietrza o grubości d 0 d(x,y) i cienkiej warstwy materiału optycznego o grubości d(x,y), tak że t(x,y) = exp[-ink 0 d(x,y)]exp{-ik 0 [d 0 d(x,y)]}, skąd otrzymuje się t(x,y) h 0 exp[-i(n-1) k 0 d(x,y)], gdzie h 0 = exp(-ik 0 d 0 ) opisuje stały czynnik fazowy. Powyższe równanie jest ważne przy spełnieniu przybliżenia przyosiowego (wszystkie kąty θ są małe) i dla małej grubości d 0 dla wszystkich punktów (x,y).

23 Cienka soczewka Schemat cienkiej soczewki płasko-wypukłej pokazano niżej na rysunku wraz z oznaczeniami. Grubość soczewki w punkcie (x,y) wynosi d(x,y) = d 0 PQ = d 0 (R QC), lub Soczewka płasko-wypukła. d(x,y) = d 0 {R [R 2 (x 2 + y 2 )] 1/2 }. Dla punktów (x,y) spełniających warunek x 2 + y 2 << R 2 mamy [R 2 (x 2 + y 2 )] 1/2 = R[1 (x 2 + y 2 )/R 2 ] 1/2 R[1 (x 2 + y 2 )/2R 2 ], a więc d(x,y ) d 0 (x 2 + y 2 )/2R. Po podstawieniu otrzymujemy t(x,y) h 0 exp{ik 0 (x 2 + y 2 )/2f}, gdzie f = R / (n-1) oznacza lokalną wartość ogniskowej soczewki, a h 0 = exp (-ink 0 d 0 ) jest stałym czynnikiem fazowym nie odgrywającym zazwyczaj istotnej roli. Zmiana fazy wprowadzana przez soczewkę jest do x 2 + y 2, a więc soczewka transformuje padającą falę płaską na falę paraboloidalną o środku położonym w odległości f od soczewki.

24 Transformacja fali płaskiej na falę paraboloidalną przez soczewkę cienką Transformacja fali paraboloidalnej na inną falę paraboloidalną przez soczewkę cienką. Środki obydwu al leżą w punktach spełniających warunek (równanie) obrazowania.

25 Siatka dyfrakcyjna Siatka dyfrakcyjna jest elementem optycznym stosowanym do okresowej modulacji fazy lub amplitudy fali padającej. Może być ona wykonana w postaci przeźroczystej płytki o okresowo zmieniającej się grubości lub współczynniku załamania (siatki fazowe). Można użyć również matryce wypełnione, okresowo, małymi otworkami czy elementami absorbującymi światło (siatki amplitudowe). Rozważmy tutaj siatkę fazową w postaci cienkiej płytki o okresowo zmieniającej się grubości, umieszczoną w płaszczyźnie z = 0, patrz rysunek poniżej. Ugięcie fali płaskiej na cienkiej siatce fazowej o okresie Λ. Siatka transformuje falę płaską o długości fali λ << Λ, padającą pod małym kątem θ i względem normalnej do siatki, na szereg fal płaskich propagujących się pod kątami θ q względem osi z θ q = θ i + qλ/λ, gdzie q = 0, +/-1, +/-2,..., nosi nazwę numeru rzędu ugięcia. Odległość kątowa między sąsiednimi rzędami ugięcia wynosi θ = λ/λ. Ostatni wzór jest słuszny tylko w przybliżeniu przyosiowym (małe kąty), które wymaga aby okres siatki Λ był znacznie większy od długości fali promieniowania λ. Bardziej ogólna analiza dyfrakcyjna prowadzi do wzoru sinθ q = sinθ i + qλ/λ. Zastosowania siatek dyfrakcyjnych.

26 Optyczny element gradientowy Rozważmy teraz element optyczny w postaci cienkiej płytki o stałej grubości, ale przestrzennie zmiennym rozkładzie współczynnika załamania. Zespoloną transmitancję amplitudową takiego elementu można przedstawić w postaci t(x,y) = exp [-i n(x,y) k 0 d 0 ]. Wybierając odpowiednią funkcję rozkładu n(x,y) można uzyskać efekt soczewki cienkiej, tzn. n(x,y) = n 0 [1 (1/2)α 2 (x 2 +y 2 )], gdzie αd 0 <<1. Ogniskowa takiej soczewki wynosi f = 1/n 0 α 2 d 0. Płytka z odpowiednim przestrzennym rozkładem współczynnika załamania działa jak soczewka skupiająca.

PODSTAWY FOTONIKI. Studia Dzienne InŜynierskie. Semestr V, wykład 45 godz. Prof. dr hab. inŝ. Krzysztof Patorski

PODSTAWY FOTONIKI. Studia Dzienne InŜynierskie. Semestr V, wykład 45 godz. Prof. dr hab. inŝ. Krzysztof Patorski PODSTAWY FOTONIKI Studia Dzienne InŜynierskie Semestr V, wykład 45 godz. Prof. dr hab. inŝ. Krzysztof Patorski WPROWADZENIE Fotonika, optyka a elektronika Przyczyny powstania i rozwoju fotoniki W elektronice

Bardziej szczegółowo

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE

PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE PROPAGACJA PROMIENIOWANIA PRZEZ UKŁAD OPTYCZNY W UJĘCIU FALOWYM. TRANSFORMACJE FAZOWE I SYGNAŁOWE prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Przedmiotem tej części wykładu są podstawowe transformacje fazowe

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i rekonstrukcja fal optycznych. Hologram zawiera pełny zapis informacji o fali optycznej jej amplitudzie i fazie.

Rejestracja i rekonstrukcja fal optycznych. Hologram zawiera pełny zapis informacji o fali optycznej jej amplitudzie i fazie. HOLOGRAFIA prof dr hab inŝ Krzysztof Patorski Krzysztof Rejestracja i rekonstrukcja fal optycznych Hologram zawiera pełny zapis informacji o fali optycznej jej amplitudzie i fazie a) Laser b) odniesienia

Bardziej szczegółowo

INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA

INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA INTERFERENCJA WIELOPROMIENIOWA prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski W tej części wykładu rozważymy przypadek koherentnej superpozycji większej liczby wiązek niż dwie. Najważniejszym interferometrem wielowiązkowym

Bardziej szczegółowo

Równania Maxwella. Wstęp E B H J D

Równania Maxwella. Wstęp E B H J D Równania Maxwella E B t, H J D t, D, B 0 Równania materiałowe B 0 H M, D 0 E P, J E, gdzie: 0 przenikalność elektryczną próżni ( 0 8854 10 1 As/Vm), 0 przenikalność magetyczną próżni ( 0 4 10 7 Vs/Am),

Bardziej szczegółowo

Fizyka elektryczność i magnetyzm

Fizyka elektryczność i magnetyzm Fizyka elektryczność i magnetyzm W5 5. Wybrane zagadnienia z optyki 5.1. Światło jako część widma fal elektromagnetycznych. Fale elektromagnetyczne, które współczesny człowiek potrafi wytwarzać, i wykorzystywać

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] -częstotliwość.

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] -częstotliwość. Akusto-optyka Fala akustyczna jest falą mechaniczną Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem ( x, t) S cos( Ωt qx) s Częstotliwość kołowa Ω πf Długość fali

Bardziej szczegółowo

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa)

- Strumień mocy, który wpływa do obszaru ograniczonego powierzchnią A ( z minusem wpływa z plusem wypływa) 37. Straty na histerezę. Sens fizyczny. Energia dostarczona do cewki ferromagnetykiem jest znacznie większa od energii otrzymanej. Energia ta jest tworzona w ferromagnetyku opisanym pętlą histerezy, stąd

Bardziej szczegółowo

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość.

Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem. S 0 amplituda odkształcenia. f [Hz] - częstotliwość. Akusto-optyka Fala akustyczna jest falą mechaniczną Oscylator wprowadza lokalne odkształcenie s ośrodka propagujące się zgodnie z równaniem ( x, t) S cos( Ωt qx) s Częstotliwość kołowa Ω πf Długość fali

Bardziej szczegółowo

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu

Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Ruch falowy Fala jest zaburzeniem, rozchodzącym się w ośrodku, przy czym żadna część ośrodka nie wykonuje zbyt dużego ruchu Fala rozchodzi się w przestrzeni niosąc ze sobą energię, ale niekoniecznie musi

Bardziej szczegółowo

Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16

Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Optyka Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Fale 1 Uniwersytet Rzeszowski, 4 października 2017 Wykład I Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Uwagi wstępne 30 h wykładu wykład przy pomocy transparencji lub

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Optyka falowa cz.1.

Wykład 17: Optyka falowa cz.1. Wykład 17: Optyka falowa cz.1. Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.31 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Zasada Huyghensa Christian Huygens 1678 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL

ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL ZADANIE 111 DOŚWIADCZENIE YOUNGA Z UŻYCIEM MIKROFAL X L Rys. 1 Schemat układu doświadczalnego. Fala elektromagnetyczna (światło, mikrofale) po przejściu przez dwie blisko położone (odległe o d) szczeliny

Bardziej szczegółowo

Falowa natura światła

Falowa natura światła Falowa natura światła Christiaan Huygens Thomas Young James Clerk Maxwell Światło jest falą elektromagnetyczną Barwa światło zależy od jej długości (częstości). Optyka geometryczna Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Podstawy fizyki wykład 8

Podstawy fizyki wykład 8 Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr Optyka geometryczna Polaryzacja Odbicie zwierciadła Załamanie soczewki Optyka falowa Interferencja Dyfrakcja światła D.

Bardziej szczegółowo

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie

Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie napisał Michał Wierzbicki Prędkość fazowa i grupowa fali elektromagnetycznej w falowodzie Prędkość grupowa paczki falowej Paczka falowa jest superpozycją fal o różnej częstości biegnących wzdłuż osi z.

Bardziej szczegółowo

Równania Maxwella. roth t

Równania Maxwella. roth t , H wektory natężenia pola elektrycznego i magnetycznego D, B wektory indukcji elektrycznej i magnetycznej J gęstość prądu elektrycznego Równania Maxwella D roth t B rot+ t J Dla ośrodka izotropowego D

Bardziej szczegółowo

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

Dr Piotr Sitarek. Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska Podstawy fizyki Wykład 11 Dr Piotr Sitarek Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska D. Halliday, R. Resnick, J.Walker: Podstawy Fizyki, tom 3, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2003. K.Sierański, K.Jezierski,

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 3 Temat: Efekt magnetooptyczny 5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą modulowania zmiany polaryzacji światła oraz

Bardziej szczegółowo

Zjawisko interferencji fal

Zjawisko interferencji fal Zjawisko interferencji fal Interferencja to efekt nakładania się fal (wzmacnianie i osłabianie się ruchu falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi stabilne w czasie ich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY DYFRAKCJI WYBRANE ZAGADNIENIA DYFRAKCJI FRAUNHOFERA Krzysztof

PODSTAWY DYFRAKCJI WYBRANE ZAGADNIENIA DYFRAKCJI FRAUNHOFERA Krzysztof PODSTAWY DYFRAKCJI WYBRANE ZAGADNIENIA DYFRAKCJI FRAUNHOFERA prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Krzysztof Niniejsza część wykładu obejmuje wprowadzenie do dyfrakcji, opis matematyczny z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zjawisko interferencji fal

Zjawisko interferencji fal Zjawisko interferencji fal Interferencja to efekt nakładania się fal (wzmacnianie i osłabianie się ruchu falowego widoczne w zmianach amplitudy i natężenia fal) w którym zachodzi stabilne w czasie ich

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie dipolowe

Promieniowanie dipolowe Promieniowanie dipolowe Potencjały opóźnione φ i A dla promieniowanie punktowego dipola elektrycznego wygodnie jest wyrażać przez wektor Hertza Z φ = ϵ 0 Z, spełniający niejednorodne równanie falowe A

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Pole dyfrakcyjne obiektu wejściowego. Rys. 2 Obiekt quasi-periodyczny.

Rys. 1 Pole dyfrakcyjne obiektu wejściowego. Rys. 2 Obiekt quasi-periodyczny. Ćwiczenie 7 Samoobrazowanie obiektów periodycznych Wprowadzenie teoretyczne Jeśli płaski obiekt optyczny np. przezrocze z czarno-białym wzorem (dokładniej mówiąc z przeźroczysto-nieprzeźroczystym wzorem)

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład VII Krzysztof Golec-Biernat. Prawa odbicia i załamania. Uniwersytet Rzeszowski, 22 listopada 2017

Optyka. Wykład VII Krzysztof Golec-Biernat. Prawa odbicia i załamania. Uniwersytet Rzeszowski, 22 listopada 2017 Optyka Wykład VII Krzysztof Golec-Biernat Prawa odbicia i załamania Uniwersytet Rzeszowski, 22 listopada 2017 Wykład VII Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 20 Plan Zachowanie pola elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi

falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi Zjawisko interferencji fal Interferencja to efekt nakładania się fal (wzmacnianie i osłabianie się ruchu falowego widoczne w zmianach amplitudy i natęŝenia fal) w którym zachodzi stabilne w czasie ich

Bardziej szczegółowo

1 Płaska fala elektromagnetyczna

1 Płaska fala elektromagnetyczna 1 Płaska fala elektromagnetyczna 1.1 Fala w wolnej przestrzeni Rozwiązanie równań Maxwella dla zespolonych amplitud pól przemiennych sinusoidalnie, reprezentujące płaską falę elektromagnetyczną w wolnej

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ

WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ 1100-4BW1, rok akademicki 018/19 WSTĘP DO OPTYKI FOURIEROWSKIEJ dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 4 Przestrzeń swobodna jako filtr częstości przestrzennych Załóżmy, że znamy rozkład pola na fale monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM

ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM ODWZOROWANIE W OŚWIETLENIU KOHERENTNYM prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Przedmiotem tej części wykładu jest model matematyczny procesu formowania obrazu przez pojedynczy układ optyczny w oświetleniu

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE W MEDYCYNIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 4 Temat: Modulacja światła laserowego: efekt magnetooptyczny 5.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat. Optyka geometryczna. Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2017

Optyka. Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat. Optyka geometryczna. Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2017 Optyka Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat Optyka geometryczna Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2017 Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Plan Dyspersja chromatyczna Przybliżenie optyki geometrycznej

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017

Optyka. Wykład V Krzysztof Golec-Biernat. Fale elektromagnetyczne. Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Optyka Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Fale elektromagnetyczne Uniwersytet Rzeszowski, 8 listopada 2017 Wykład V Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 17 Plan Swobodne równania Maxwella Fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II. 7. Optyka geometryczna. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

Wykład FIZYKA II. 7. Optyka geometryczna.   Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Wykład FIZYKA II 7. Optyka geometryczna Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA Współczynnik załamania ośrodka opisuje zmianę prędkości fali

Bardziej szczegółowo

Mikroskop teoria Abbego

Mikroskop teoria Abbego Zastosujmy teorię dyfrakcji do opisu sposobu powstawania obrazu w mikroskopie: Oświetlacz typu Köhlera tworzy równoległą wiązkę światła, padającą na obserwowany obiekt (płaszczyzna 0 ); Pole widzenia ograniczone

Bardziej szczegółowo

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2. Optyka geometryczna dla soczewek Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R i R 2. Nasze rozważania własności

Bardziej szczegółowo

Zjawisko interferencji fal

Zjawisko interferencji fal Zjawisko interferencji fal Interferencja to efekt nakładania się fal (wzmacnianie i osłabianie się ruchu falowego widoczne w zmianach amplitudy i natężenia fal) w którym zachodzi stabilne w czasie ich

Bardziej szczegółowo

Wykład 17: Optyka falowa cz.2.

Wykład 17: Optyka falowa cz.2. Wykład 17: Optyka falowa cz.2. Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Interferencja w cienkich warstwach Załamanie

Bardziej szczegółowo

Wykład III. Interferencja fal świetlnych i zasada Huygensa-Fresnela

Wykład III. Interferencja fal świetlnych i zasada Huygensa-Fresnela Wykład III Interferencja fal świetlnych i zasada Huygensa-Fresnela Interferencja fal płaskich Na kliszy fotograficznej, leżącej na płaszczyźnie z=0 rejestrujemy interferencję dwóch fal płaskich, o tej

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

Moment pędu fali elektromagnetycznej

Moment pędu fali elektromagnetycznej napisał Michał Wierzbicki Moment pędu fali elektromagnetycznej Definicja momentu pędu pola elektromagnetycznego Gęstość momentu pędu pola J w elektrodynamice definuje się za pomocą wzoru: J = r P = ɛ 0

Bardziej szczegółowo

Interferencja. Dyfrakcja.

Interferencja. Dyfrakcja. Interferencja. Dyfrakcja. Wykład 8 Wrocław University of Technology 05-05-0 Światło jako fala Zasada Huygensa: Wszystkie punkty czoła fali zachowują się jak punktowe źródła elementarnych kulistych fal

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ĆWICZENIE 84 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali emisji lasera lub innego źródła światła monochromatycznego, wyznaczenie stałej siatki

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki

OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki OPTYKA KWANTOWA Wykład dla 5. roku Fizyki c Adam Bechler 006 Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego Równania (3.7), pomimo swojej prostoty, nie posiadają poza nielicznymi przypadkami ścisłych rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Raał Kasztelanic Wykład 4 Obliczenia dla zwierciadeł Równanie zwierciadła 1 1 2 1 s s r s s 2 Obliczenia dla zwierciadeł

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE

CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWE Do opisu członów i układów automatyki stosuje się, oprócz transmitancji operatorowej (), tzw. transmitancję widmową. Transmitancję widmową () wyznaczyć można na podstawie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej

LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody

Bardziej szczegółowo

Interferometr Macha-Zehndera. Zapis sinusoidalnej siatki dyfrakcyjnej i pomiar jej okresu przestrzennego.

Interferometr Macha-Zehndera. Zapis sinusoidalnej siatki dyfrakcyjnej i pomiar jej okresu przestrzennego. Ćwiczenie 6 Interferometr Macha-Zehndera. Zapis sinusoidalnej siatki dyfrakcyjnej i pomiar jej okresu przestrzennego. Interferometr Macha-Zehndera Interferometr Macha-Zehndera jest często wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA DYFRAKCJI FRESNELA

WYBRANE ZAGADNIENIA DYFRAKCJI FRESNELA WYBRANE ZAGADNIENIA DYFRAKCJI FRESNELA prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski Omawiane zagadnienia z zakresu dyfrakcji Fresnela obejmują: dyfrakcję na obiektach o symetrii obrotowej ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OPTYKA FALOWA. W zjawiskach takich jak interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światło wykazuje naturę

OPTYKA FALOWA. W zjawiskach takich jak interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światło wykazuje naturę OPTYKA FALOWA W zjawiskach takich jak interferencja, dyfrakcja i polaryzacja światło wykazuje naturę falową. W roku 8 Thomas Young wykonał doświadczenie, które pozwoliło wyznaczyć długość fali światła.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Widmo fal elektromagnetycznych

Widmo fal elektromagnetycznych Czym są fale elektromagnetyczne? Widmo fal elektromagnetycznych dr inż. Romuald Kędzierski Podstawowe pojęcia związane z falami - przypomnienie pole falowe część przestrzeni objęta w danej chwili falą

Bardziej szczegółowo

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów Wykład VI Fale t t + Dt Rodzaje fal 1. Fale mechaniczne 2. Fale elektromagnetyczne 3. Fale materii dyfrakcja elektronów Fala podłużna v Przemieszczenia elementów spirali ( w prawo i w lewo) są równoległe

Bardziej szczegółowo

Wykład 6: Reprezentacja informacji w układzie optycznym; układy liniowe w optyce; podstawy teorii dyfrakcji

Wykład 6: Reprezentacja informacji w układzie optycznym; układy liniowe w optyce; podstawy teorii dyfrakcji Fotonika Wykład 6: Reprezentacja informacji w układzie optycznym; układy liniowe w optyce; podstawy teorii dyfrakcji Plan: pojęcie sygnału w optyce układy liniowe filtry liniowe, transformata Fouriera,

Bardziej szczegółowo

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski

Wykład 9: Fale cz. 1. dr inż. Zbigniew Szklarski Wykład 9: Fale cz. 1 dr inż. Zbigniew Szklarski szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ Klasyfikacja fal fale mechaniczne zaburzenie przemieszczające się w ośrodku sprężystym, fale elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej

Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Ćwiczenie 12 (44) Wyznaczanie długości fali świetlnej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Wprowadzenie Światło widzialne jest to promieniowanie elektromagnetyczne (zaburzenie poła elektromagnetycznego rozchodzące

Bardziej szczegółowo

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy:

Fala elektromagnetyczna o określonej częstotliwości ma inną długość fali w ośrodku niż w próżni. Jako przykłady policzmy: Rozważania rozpoczniemy od ośrodków jednorodnych. W takich ośrodkach zależność między indukcją pola elektrycznego a natężeniem pola oraz między indukcją pola magnetycznego a natężeniem pola opisana jest

Bardziej szczegółowo

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA

BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA BADANIE I ACHROMATYZACJA PRĄŻKÓW INTERFERENCYJNYCH TWORZONYCH ZA POMOCĄ ZWIERCIADŁA LLOYDA Celem ćwiczenia jest: 1. demonstracja dużej liczby prążków w interferometrze Lloyda z oświetleniem monochromatycznym,

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące: Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i

Bardziej szczegółowo

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski

Fizyka 11. Janusz Andrzejewski Fizyka 11 Ruch okresowy Każdy ruch powtarzający się w regularnych odstępach czasu nazywa się ruchem okresowym lub drganiami. Drgania tłumione ruch stopniowo zanika, a na skutek tarcia energia mechaniczna

Bardziej szczegółowo

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny

Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny Katedra Metrologii i Optoelektroniki WETI Politechnika Gdańska Gdańsk 2018 1. Wstęp Ogromne zapotrzebowanie na informację oraz dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 8, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 8, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 8, 09.03.0 wykład: pokazy: ćwiczenia: zesław Radzewicz Radosław hrapkiewicz, Filip Ozimek Ernest Grodner Wykład 7 - przypomnienie eikonał

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 18, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 18, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 18, 23.04.2012 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek Ernest Grodner Wykład 17 - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Optyka falowa

Wykład 16: Optyka falowa Wykład 16: Optyka falowa Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.31 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ Zasada Huyghensa Christian Huygens 1678 r. pierwsza falowa

Bardziej szczegółowo

Elektrodynamika Część 8 Fale elektromagnetyczne Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM

Elektrodynamika Część 8 Fale elektromagnetyczne Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM Elektrodynamika Część 8 Fale elektromagnetyczne Ryszard Tanaś Zakład Optyki Nieliniowej, UAM http://zon8.physd.amu.edu.pl/~tanas Spis treści 9 Fale elektromagnetyczne 3 9.1 Fale w jednym wymiarze.................

Bardziej szczegółowo

Wstęp do astrofizyki I

Wstęp do astrofizyki I Wstęp do astrofizyki I Wykład 5 Tomasz Kwiatkowski 3 listopad 2010 r. Tomasz Kwiatkowski, Wstęp do astrofizyki I, Wykład 5 1/41 Plan wykładu Podstawy optyki geometrycznej Załamanie światła, soczewki Odbicie

Bardziej szczegółowo

Drgania i fale II rok Fizyk BC

Drgania i fale II rok Fizyk BC 00--07 5:34 00\FIN00\Drgzlo00.doc Drgania złożone Zasada superpozycji: wychylenie jest sumą wychyleń wywołanych przez poszczególne czynniki osobno. Zasada wynika z liniowości związku między wychyleniem

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Geometria układu.

Rys. 1 Geometria układu. Ćwiczenie 9 Hologram Fresnela Wprowadzenie teoretyczne Holografia umożliwia zapis pełnej informacji o obiekcie optycznym, zarówno amplitudowej, jak i fazowej. Dzięki temu można m.in. odtwarzać trójwymiarowe

Bardziej szczegółowo

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI

40. Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna Meksyk, lipca 2009 r. DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI ZADANIE DOŚWIADCZALNE 2 DWÓJŁOMNOŚĆ MIKI W tym doświadczeniu zmierzysz dwójłomność miki (kryształu szeroko używanego w optycznych elementach polaryzujących). WYPOSAŻENIE Oprócz elementów 1), 2) i 3) powinieneś

Bardziej szczegółowo

Fotonika. Plan: Wykład 9: Interferencja w układach warstwowych

Fotonika. Plan: Wykład 9: Interferencja w układach warstwowych Fotonika Wykład 9: Interferencja w układach warstwowych Plan: metody macierzowe - macierze przejścia i rozpraszania Proste układy warstwowe powłoki antyrefleksyjne interferometr Fabry-Pérot tunelowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 12, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 12, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz Podstawy Fizyki III Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład, 0..07 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz Radosław Łapkiewicz Wykład - przypomnienie superpozycja

Bardziej szczegółowo

Wykład 16: Optyka falowa

Wykład 16: Optyka falowa Wykład 16: Optyka falowa Dr inż. Zbigniew Szklarski Katedra Elektroniki, paw. C-1, pok.321 szkla@agh.edu.pl http://layer.uci.agh.edu.pl/z.szklarski/ 1 Zasada Huyghensa Christian Huygens 1678 r. pierwsza

Bardziej szczegółowo

Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego

Ćw. 20. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego 0 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 0. Pomiary współczynnika załamania światła z pomiarów kąta załamania oraz kąta granicznego Wprowadzenie Światło widzialne jest

Bardziej szczegółowo

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 5 Temat: Interferometr Michelsona 7.. Cel i zakres ćwiczenia 7 INTERFEROMETR MICHELSONA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową i

Bardziej szczegółowo

18 K A T E D R A F I ZYKI STOSOWAN E J

18 K A T E D R A F I ZYKI STOSOWAN E J 18 K A T E D R A F I ZYKI STOSOWAN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 18. Wyznaczanie długości fal świetlnych diody laserowej przy pomocy siatki dyfrakcyjnej Wprowadzenie Światło jest promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę. Optyka stosowana Załamanie światła. Soczewki 1. Współczynnik załamania światła dla wody wynosi n 1 = 1,33, a dla szkła n 2 = 1,5. Ile wynosi graniczny kąt padania dla promienia świetlnego przechodzącego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI

KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA TELEKOMUNIKACJI I FOTONIKI OPROGRAMOWANIE DO MODELOWANIA SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH PROJEKTOWANIE FALOWODÓW PLANARNYCH (wydrukować

Bardziej szczegółowo

Wykład VI Dalekie pole

Wykład VI Dalekie pole Wykład VI Dalekie pole Schemat przypomnienie Musimy znać rozkład fali padającej u pad (x,y) w płaszczyźnie układu optycznego Musimy znać funkcję transmitancji układu optycznego t(x,y) Określamy falę właśnie

Bardziej szczegółowo

= sin. = 2Rsin. R = E m. = sin

= sin. = 2Rsin. R = E m. = sin Natężenie światła w obrazie dyfrakcyjnym Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Chcemy teraz znaleźć wyrażenie na rozkład natężenia w całym ekranie w funkcji kąta θ. Szczelinę dzielimy na N odcinków i

Bardziej szczegółowo

Wykład XI. Optyka geometryczna

Wykład XI. Optyka geometryczna Wykład XI Optyka geometryczna Jak widzimy? Aby przedmiot był widoczny, musi wysyłać światło w wielu kierunkach. Na podstawie światła zebranego przez oko mózg lokalizuje położenie obiektu. Niekiedy promienie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Falowej Marzec 2019 Laboratorium Optyki Falowej Instrukcja do ćwiczenia pt: Filtracja optyczna Opracował: dr hab. Jan Masajada Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia): 1. Obraz fourierowski

Bardziej szczegółowo

Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu.

Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu. Pokazy 1. 2. 3. 4. Odbicie i załamanie światła laser, tarcza Kolbego. Ognisko w zwierciadle parabolicznym: dwa metalowe zwierciadła paraboliczne, miernik temperatury, żarówka 250 W. Obrazy w zwierciadłach:

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa

Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018 Optyka Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat Równania zwierciadeł i soczewek Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018 Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Plan Równanie zwierciadła sferycznego i

Bardziej szczegółowo

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 17, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 17, Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej wykład 17, 01.12.2017 wykład: pokazy: ćwiczenia: Czesław Radzewicz Mateusz Winkowski, Łukasz Zinkiewicz Radosław Łapkiewicz Wykład 16 - przypomnienie

Bardziej szczegółowo

2.6.3 Interferencja fal.

2.6.3 Interferencja fal. RUCH FALOWY 1.6.3 Interferencja fal. Pojęcie interferencja odnosi się do fizycznych efektów nie zakłóconego nakładania się dwóch lub więcej ciągów falowych. Doświadczenie uczy, że fale mogą przebiegać

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 6 Optyka promieni 2 www.zemax.com Diafragmy Pęk promieni świetlnych, przechodzący przez układ optyczny

Bardziej szczegółowo

Wykład FIZYKA II 8. Optyka falowa Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Nakładanie się fal nazywamy ogólnie superpozycją. Nakładanie

Bardziej szczegółowo

Dyfrakcja. Dyfrakcja to uginanie światła (albo innych fal) przez drobne obiekty (rozmiar porównywalny z długością fali) do obszaru cienia

Dyfrakcja. Dyfrakcja to uginanie światła (albo innych fal) przez drobne obiekty (rozmiar porównywalny z długością fali) do obszaru cienia Dyfrakcja 1 Dyfrakcja Dyfrakcja to uginanie światła (albo innych fal) przez drobne obiekty (rozmiar porównywalny z długością fali) do obszaru cienia uginanie na szczelinie uginanie na krawędziach przedmiotów

Bardziej szczegółowo

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.

5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. 5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT

Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT Laboratorium techniki laserowej Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1.Wstęp Rozwój techniki optoelektronicznej spowodował poszukiwania nowych materiałów

Bardziej szczegółowo