Prezydent Miasta Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Miasta Gliwice"

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gliwice KG /05 Gliwice, 5 maja 2005 r Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa Gliwice Tel. +48 (32) Fax +48 (32) Pani mgr inż. Aleksandra Przybysz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Goździkowa Gliwice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Urząd Miejski ul. Zwycięstwa Gliwice Tel. +48 (32) Fax +48 (32) Biuro Obsługi Interesantów +48 (32) (32) (32) dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 9 do 25 lutego 2005 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gliwicach przez pracowników Wydziału Kontroli Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta nr KG /05 r. z dnia 7 lutego 2005 r. Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 7 kwietnia 2005 r., którego jeden egzemplarz jest w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Kontrola prowadzona była jako kontrola wyrywkowa i dokumentalna. Obejmowała 71,21% wydatkowanych środków w 2004 r. oraz 11,16% planowanych środków budżetowych na wydatki w roku Działania kontrolne obejmowały: - podstawy prawne działania, - sprawność organizacyjną jednostki w tym przestrzeganie procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz prowadzenie rachunkowości, - gospodarkę mieniem, - gospodarkę finansową, - gospodarowanie środkami specjalnymi, - gospodarowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Ocena kontrolowanej jednostki. W związku z ustaleniami dokonanymi w toku przeprowadzonej kontroli ocenia się działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą jako zadowalającą. Wnioski i zalecenia: Poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości i uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli, wskazując zarazem wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia.

2 1. W jednostce nie uregulowano w sposób formalny zasad i trybu potwierdzania faktu zapoznawania się przez pracowników z treścią regulacji wewnętrznych. Zalecenie nr 1 W terminie do 31 maja 2005 r. dokonać formalnego uregulowania zasad i trybu potwierdzania faktu zapoznawania się przez pracowników z treścią regulacji wewnętrznych. 2. Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie regulacji wewnętrznych: a) regulacje w podstawie prawnej powołują się na uchylone oraz nieobowiązujące w jednostce akty prawne, b) zapisy 67, 68 regulaminu pracy z dnia 15 listopada 1998 r., 30 statutu z dnia 15 czerwca 2004 r., 13 regulaminu wynagradzania z dnia 1 grudnia 2001 r., są niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, c) brak aktualizacji uregulowań instrukcji tworzenia i wypłaty rocznych nagród z zakładowego funduszu nagród stosownie do obowiązujących przepisów, d) brak instrukcji magazynowej w zakresie prowadzonej gospodarki magazynowej, e) dokumentacja opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości nie zawiera : - prawidłowego określenia okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego, - metod ustalania wyniku finansowego, - opisu zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (w szczególności nie wyszczególnia kont analitycznych prowadzonych do kont syntetycznych 201 i 234 założonych odrębnie dla każdego kontrahenta i pracownika jednostki mającego rozrachunki z SP2, nie określa również zasad tworzenia analityk do ww. kont), - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, w tym opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, - systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, co narusza art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.), f) zarządzenie z dnia 1 stycznia 2002 r. w sprawie zastępstwa za nieobecnego dyrektora dopuszcza sytuację, w której kluczowe obowiązki dotyczące prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych będą połączone w ramach kompetencji jednej osoby, powyższe narusza standardy kontroli finansowej wydane przez Ministra Finansów, o których mowa w art. 35o ust. 1 pkt. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.), g) procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości z dnia 10 maja 2004 r. odbiegają od standardów kontroli finansowej, o których mowa w art. 35o ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, z uwagi na brak określenia w nich zasad: 2

3 - rejestrowania i zatwierdzania odstępstw od ustalonych procedur z uwagi na szczególne okoliczności, - zastępowania pracowników kluczowych dla gospodarki finansowej na wypadek ich nieobecności h) w procedurach kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości z dnia 10 maja 2004 r. niewłaściwie określono zasady zastępowania głównej księgowej jednostki, i) częste przypadki wzajemnie wykluczających się zapisów w regulacjach wewnętrznych, j) system regulacji wewnętrznych zawierający procedury kontroli wewnętrznej oraz określający zasady dokonywania operacji w ramach udzielanych zaliczek w jednostce jest niejednolity i zapisany został w kilku dokumentach, co w sposób istotny zmniejsza czytelność i przejrzystość przedmiotowych uregulowań, k) częste przypadki nie stosowania w praktyce zapisów regulacji wewnętrznych jednostki, l) nie objęcie regulacjami wewnętrznymi obszaru działania jednostki w zakresie zasad archiwizacji dokumentacji finansowo księgowej, m) nie wszystkie ww. regulacje zostały zaparafowane na poszczególnych stronach Zalecenie nr 2 Wzmóc nadzór nad tworzeniem regulacji wewnętrznych w jednostce. W terminie do 31 maja 2005 r. zweryfikować ustalenia regulacji wewnętrznych, doprowadzić ich treść do zgodności z aktualnym stanem prawnym oraz dostosować zapisy regulacji do potrzeb jednostki, w tym: a) opracować regulacje w zakresie prowadzonej gospodarki magazynowej, b) dokumentację opisującą przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości doprowadzić do zgodności z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.), tj dokonać w jej treści prawidłowego określenia: - okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego, - metod ustalania wyniku finansowego, - opisu zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, - opisu systemu przetwarzania danych, w tym opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, - systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów, c) zapisy zarządzenia z dnia 1 stycznia 2002 r. w sprawie zastępstwa dyrektora oraz procedury kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości z dnia 10 maja 2004 r. doprowadzić do zgodności ze standardami kontroli finansowej, o których mowa w art. 35o ust. 1 pkt. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.), ogłoszonych w Komunikacie Ministerstwa Finansów z dnia 30 stycznia 2003 r. 3

4 (Dz. Urz. Ministra Finansów z r 2004 nr 3 poz. 13) a w szczególności określić w ich treści: - zasady rejestrowania i zatwierdzania odstępstw od ustalonych procedur z uwagi na szczególne okoliczności, - zasady zastępowania pracowników kluczowych dla gospodarki finansowej na wypadek ich nieobecności w zakresie poszczególnych ich zadań, e) usunąć przypadki wykluczających się zapisów w regulacjach wewnętrznych jednostki, f) ujednolicić system regulacji wewnętrznych zawierających procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady dokonywania operacji w ramach udzielanych w jednostce zaliczek, g) uregulować zasady archiwizacji dokumentacji finansowo księgowej, h) zaparafować poszczególne strony regulacji wewnętrznych. 3. Przechowywanie ksiąg rachunkowych jednostki z naruszeniem art. 13 ust. 6 oraz art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Zalecenie nr 3. Księgi rachunkowe jednostki przechowywać zgodnie z art. 13 ust. 6 oraz art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.). 4. Brak ksiąg pomocniczych dla rozrachunków z kontrahentami i pracownikami jednostki, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (Dz. U. z r nr 153 poz. 1752). Zalecenie nr 4. Księgi pomocnicze dla rozrachunków z kontrahentami i pracownikami jednostki prowadzić zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (Dz. U. z r nr 153 poz. 1752). 5. Uchybienia w zakresie prowadzenia rachunkowości: a) przypadek błędu formalnego w dowodzie księgowym nie wykrytego w ramach bieżącej kontroli funkcjonalnej w jednostce, b) przypadki braku umieszczenia w opisie dowodów księgowych danych identyfikujących umowy, na podstawie których fakturowane były zobowiązania (polecenie służbowe Prezydenta Miasta Gliwice nr 17/03 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zwiększenia nadzoru nad pracą służb finansowo-księgowych w jednostkach organizacyjnych Miasta działających na podstawie ustawy o finansach publicznych), c) przypadki nie rejestrowania dowodów księgowych powodujących powstanie zobowiązania lub należności na koncie rozrachunków, d) przypadki niewłaściwego nadawania numerów identyfikacyjnych dowodom księgowym, 4

5 e) przypadki braku oznaczenia dowodów źródłowych zestawionych w dowód zbiorczy numerami identyfikacyjnymi wynikającymi z ich wykazu zawartego w zestawieniu, f) przypadki braku potwierdzenia dokonania zapłaty gotówkowej za zakupy dokonywane przez pracowników jednostki, g) przypadek braku podpisu osoby odpowiedzialnej za dekretację. Zalecenie nr 5. Wzmóc nadzór nad prowadzeniem rachunkowości w jednostce. Nie dopuszczać do występowania ww. uchybień, a w szczególności: a) w opisie dowodów księgowych wskazywać podstawy prawne dokonania wydatków (polecenie służbowe Prezydenta Miasta Gliwice nr 3/05 z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zwiększenia nadzoru nad pracą służb finansowo-księgowych w jednostkach organizacyjnych Miasta nie posiadających osobowości prawnej), b) dowody księgowe powodujące powstanie zobowiązania lub należności rejestrować na koncie rozrachunków, c) wymagać potwierdzania odbioru gotówki przez kontrahentów. 6. Brak archiwizowania dokumentacji w tym dokumentacji księgowej w latach r. Zalecenie nr 6 W terminie do 31 maja 2005 r. zarchiwizować ww. dokumentację. 7. Przypadki nie przestrzegania ustalonych w jednostce procedur kontroli, tj.: a) przypadek braku udokumentowania kontroli merytorycznej przeprowadzonej przez dyrektora, b) przypadek braku sprawdzenia dowodu księgowego przez główną księgową jednostki, c) prowadzenie obrotu gotówkowego poza ewidencją kasową oraz poza formalną procedurą udzielania i rozliczania zaliczek, akceptowanie przez dyrektora jednostki sytuacji, w której pracownicy bez pisemnej zgody kierownika dokonują wydatków fakturowanych na jednostkę, d) przypadek dokonania wypłaty wynagrodzenia pracownikowi jednostki z naruszeniem art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (jt. Dz. U. z r nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz niezgodnie z wewnętrzną procedurą. Zalecenie nr 7. Wzmóc nadzór nad przestrzeganiem ustalonych w jednostce procedur kontroli, w szczególności: a) wprowadzić zasadę pisemności przy zlecaniu pracownikom dokonywania zakupów na rzecz jednostki, b) wynagrodzenie pracownikom wypłacać zgodnie z art ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (jt. Dz. U. z r nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz zgodnie z wewnętrzną procedurą stosowaną w tego typu operacjach; uzasadnione odstępstwa od procedury odpowiednio dokumentować. 8. Uchybienia w zakresie ewidencji druków ścisłego zarachowania: a) w ewidencji legitymacji szkolnych i kart rowerowych brak potwierdzeń oraz daty przyjęcia i odbioru druków, b) w ewidencji świadectw szkolnych brak potwierdzenia i daty zwrotu w pozycjach dotyczących zwrotu zniszczonych druków, 5

6 c) w ewidencji kart rowerowych brak adnotacji: - w pozycji seria i nr druku, - dotyczącej zwrotu druku nr VD , d) brak objęcia ewidencją wydanych arkuszy spisu z natury. Zalecenie nr 8 Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzić zgodnie z formą obowiązującą w jednostce oraz objąć nią wydane arkusze spisu z natury. 9. Uchybienia i nieprawidłowości w zakresie zatrudnienia i prowadzenia dokumentacji pracowników w sprawach związanych ze stosunkiem pracy: - w przyznanym pracownikowi zakresie obowiązków powoływanie się na przepisy, które nie mają zastosowania w jednostce, - przypadek przyporządkowania dokumentu do niewłaściwej części akt osobowych, - brak przyznania pracownikowi dodatku funkcyjnego należnego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z r.2000 nr 61, poz. 708 z późn. zm.), - przypadek braku złożenia przez pracownika oświadczenia, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z r nr 142, poz z późn. zm.), - w oświadczeniach o prowadzeniu działalności gospodarczej powołano się na niewłaściwą podstawę prawną, a treść oświadczenia ograniczono do terenu miasta Gliwice, - przypadek braku oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z regulaminem pracy, - przypadek zatrudnienia niezgodnego z art. 6 ustawy z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych ( jt. Dz. U. z r2001 nr 142 poz z późn. zm.). Zalecenie nr 9 W terminie do 31 maja 2005 r. usunąć ww. uchybienia. Pouczyć pracowników o odpowiedzialności dyscyplinarnej za brak złożenia oświadczeń wymaganych ustawą o pracownikach samorządowych. 10. W kartotece obecności pracownika brak adnotacji dotyczących godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zalecenie nr 10 W kartotece obecności pracownika odnotowywać godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. 11. Nierzetelne prowadzenie ewidencji opału. Zalecenie nr 11 Ewidencję dotyczącą magazynu opałowego prowadzić w sposób rzetelny, przychód i rozchód odnotowywać zgodnie ze stanem faktycznym. 12. Uchybienia w ewidencji majątku: a) niezgodne z 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z r 2001 nr 153 poz ) stopniowe umarzanie mebli, 6

7 b) niezgodne z ustawą z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z r 2000, nr 54, poz. 654 z późń zm.) przyjęcie stawki amortyzacyjnej kserokopiarki Nashuatec 3222 w wysokości 14% zamiast w wysokości 20%, c) w ewidencji księgowej wartości niematerialnych i prawnych: - ujęcie wartości aktualizacji oprogramowania posiadanego przez jednostkę o wartości poniżej 3.500,00 zł, - brak adnotacji w pozycjach data rozchodu, symbol, nr dowodu, przeciwstawny nr kolejny przy rozchodzie, - nie przestrzeganie zasady chronologii zapisów, d) w ewidencji ilościowo wartościowej pozostałych środków trwałych: - brak oznaczeń wynikających z rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie klasyfikacji środków trwałych (Dz. U. z r 1999 nr 112 poz 1317 z późn zm), - przypadki braku adnotacji w pozycjach nr fabryczny przedmiotu, charakterystyka przedmiotu, miejsce znajdowania się przedmiotu, symbol i nr dowodu, - ewidencjonowanie odrębnie poszczególnych części składowych jednostek centralnych sprzętu komputerowego. Zalecenie nr 12 W terminie do 31 maja 2005 r. usunąć ww. uchybienia w prowadzeniu ewidencji majątku trwałego. 13.Pomieszczenie magazynu nie jest zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Zalecenie nr 13 Pomieszczenie magazynowe zabezpieczyć przed dostępem osób nieuprawnionych. 14. Nieprawidłowość w przyjętych w jednostce zasadach dokonywania operacji na rachunku bankowym polegająca na upoważnieniu do dokonywania dyspozycji środkami finansowymi osoby nie będącej pracownikiem jednostki. Zalecenie nr 14 Zaktualizować obowiązujące w jednostce zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych (w tym kartę wzorów podpisów bankowych) poprzez cofnięcie upoważnienia do dokonywania dyspozycji środkami finansowymi osobie nie będącej pracownikiem jednostki. 15. Uchybienie i nieprawidłowości w rozliczaniu i przy udzielaniu zaliczek z uwagi na występujące przypadki: a) nieterminowego rozliczania zaliczek, b) braku zatwierdzania zaliczek do wypłaty przez dyrektora jednostki, c) braku zgody zaliczkobiorcy na potrącenie nierozliczonej kwoty zaliczki z wynagrodzenia, d) udzielenia zaliczki w kwocie przekraczającej kwotę ustaloną w regulacjach wewnętrznych jednostki, e) braku wskazania imienia i nazwiska osoby rozliczającej się z zaliczki. Zalecenie nr 15 Nie dopuszczać do występowania ww. nieprawidłowości. Wzmóc nadzór nad procedurą udzielania i rozliczania zaliczek w jednostce. 7

8 16. W zakresie gospodarki finansowej jednostki: a) przypadki zaklasyfikowania wydatków dotyczących zakupu nagród rzeczowych oraz artykułów spożywczych dla dzieci w ramach organizowanych konkursów dla uczniów do niewłaściwego paragrafu podziałki budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów - Dz. U. z r nr 68 poz. 634 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z r nr 209 poz z późn. zm.), b) wydatkowanie w 2004 r. środków niezgodnie z harmonogramem wynikającym z zarządzenia Prezydenta Miasta nr PM-1635/04 (art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.). Zalecenie nr 16 Wzmóc nadzór nad gospodarką finansową jednostki: a) wydatki publiczne klasyfikować do właściwych paragrafów podziałki budżetowej, zgodnie z rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z r nr 209 poz z późn. zm.), b) środki publiczne wydatkować zgodnie z harmonogramami wynikającym z zarządzeń Prezydenta Miasta. 17.Przypadki jednodniowych opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez jednostkę, tj. z naruszeniem art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z r nr 137 poz. 887 z późn. zm.). Wyżej wskazane przekroczenia terminów nie skutkowały do dnia kontroli uszczupleniem środków publicznych z tytułu zapłaty odsetek za zwłokę. Zalecenie nr 17 Wzmóc nadzór nad terminowością regulowania zobowiązań w jednostce. Zobowiązania jednostki regulować zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 47 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z r nr 137 poz. 887 z późn. zm.). 18. W zakresie umów cywilnoprawnych: a) na umowach brak złożenia kontrasygnaty przez główną księgową jednostki, potwierdzającej zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów, b) przypadek nieprecyzyjnego określenia wynagrodzenia umownego. Zalecenie nr 18 Na umowach umieszczać kontrasygnatę głównej księgowej jednostki potwierdzającą zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązań z tytułu zawartych umów. W treści umów precyzyjnie określać wysokość i terminy zapłaty wynagrodzenia umownego. 19.Uchybienia w zakresie gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych polegające na: a) niezgodnym z obowiązującymi przepisami: 8

9 - naliczeniu wysokości odpisu dla nauczycieli, tj. z pominięciem środków przeznaczonych na wypłatę nagród jubileuszowych, - naliczeniu wysokości odpisu dla nauczycieli za okres od listopada do grudnia 2004 r. z uwzględnieniem kwoty bazowej pomniejszonej o 18,71%, co jest niezgodne z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z r nr 18 poz z późn. zm.), - braku korekty wysokości odpisu dla pracowników administracji i obsługi dokonanej na koniec roku w związku ze zmianą stanu zatrudnienia w jednostce, b) braku potwierdzenia odbioru paczek otrzymanych z funduszu na kwotę 4.749,00 zł, c) niezgodnym z art. 2 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych finansowaniu ze środków funduszu uroczystej kolacji z okazji Dnia Nauczyciela, d) braku uregulowań w umowie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 1 października 2004 r. dotyczących: wysokości oprocentowania, okresu spłaty, wysokości miesięcznych rat, zgody na potrącenie należnych rat z wynagrodzenia. Zalecenie nr 19 Dokonać korekty odpisu podstawowego zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jt. Dz. U. z r. 96 nr 70 poz 335 z późn. zm.). Egzekwować potwierdzenia odbioru świadczeń rzeczowych. W umowach pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zawierać dane dotyczące: wysokości oprocentowania, okresu spłaty, wysokości miesięcznych rat. zgody na potrącenie należnych rat z wynagrodzenia. Stwierdzone wyżej uchybienia i nieprawidłowości nie wypłynęły w istotny sposób na gospodarowanie mieniem i finansami. Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Do oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. (-) Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz 9

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 231-3041

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914 1-2/05 Gliwice, dnia 28 marca 2006 r. 2006-149746 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Urząd

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2014 Gliwice, 30 kwiecień 23014 r. nr kor. UM-240456/2014 Pani Dorota Krasińska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 22 ul. ŻEROMSKIEGO 26 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-60/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 e. 2008-722278 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914 3-14/07 Gliwice, dnia 12 wrzesień 2007 r. 2007-466266 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/81/09 Gliwice, 22 październik 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/96/09 Gliwice, dnia 02 grudnia 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-14/05 Gliwice, dnia 6 lutego 2006 r. 2006-060371 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa Gliwice Tel

PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa Gliwice Tel PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.3.2017 Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.g iwice.p www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-62/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 r. 2008-722332 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.1.2014 Gliwice, 13.03.2014 r. nr kor. UM-136638/2014 Pani Ewa Łabeńska-Cypcar PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 ul. BIENKA 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.2.2012 Gliwice, 11 kwiecień 2012 nr kor. UM-161917/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. WARSZAWSKA 35A 44-102 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/72/09 Gliwice, 07 wrzesień 2009r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 12 wrzesień 2014 r. nr kor. UM-476449/2014 CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 2B 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2013 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-320902/2013 Pani Beata Włodarczyk SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ul. OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-10/05 Gliwice, 13 maja 2005 r. 2005-214987 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-15/06 2007-155030 Gliwice, dnia 20 marca 2007 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2013 Gliwice, 2014-01-10 nr kor. UM-599163/2013 Pani Małgorzata Nikiel - Czyż SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. SIKORNIK 1 44-114 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/51/09 Gliwice, 18 czerwiec 2009 r. Pan mgr Andrzej Bismor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 ul. Robotnicza 6 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-18/06 Gliwice, 6 kwiecień 2007 r. 2007-189943 Pani mgr Grażyna Grzesik Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/44/09 Gliwice, 22 czerwiec 2009 r. Pani mgr Jolanta Gębczyk-Szłuińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 Gliwice ul. Obrońców Pokoju 4 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/66/09 Gliwice, 29 lipiec 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr Artur

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2013 Gliwice, 21 październik 2013 r. nr kor. UM-507927/2013 Pani Renata Twardowska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/17/11 Gliwice, 24 listopad 2011 r. nr kor. UM-482929/2011 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/107/09 Gliwice, 08 luty 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani Bożena

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-22/05 Gliwice, dnia 15 marca 2006 r. 2006-128462 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/05 2006-089657 Gliwice, dnia 22 lutego 2006 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/108/09 Gliwice, 23.03.2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan dr inż.

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-6/06 Gliwice, dnia 03 lipca 2006 r. 2006-319359 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach KAW-09145/62/09 Gliwice,20 sierpień 2009 r. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urząd Miejski ul. Fredry 6 44-100 Gliwice Tel. +48 032 233-9263 Fax +48 032 233-9263 kaw@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/50/09 Gliwice, 22 czerwiec 2009 r. Pani mgr Beata Oparczyk Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Tarnogórska 59 w Gliwicach Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.8.2014 Gliwice, 12.12.2014 r. nr kor. UM-623202/2014 Pani Grażyna Gawol ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH ul. GENERAŁA SIKORSKIEGO 132 44-103 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.1.2012 Gliwice, 20 kwiecień 2012 r. nr kor. UM-175037/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ul. KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/86/09 Gliwice, 04 styczeń 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/06 Gliwice, dnia 23 maja 2006 r. 2006-247746 Pan mgr Artur Kulig Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gliwicach ul. Warszawska 35 A Prezydent Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW.0914-1/10 Szanowna Pani mgr Bogumiła Jendrzejewska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Miłośników Ziemi Śląskiej ul. Zubrzyckiego 38 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.8.2012 Gliwice, 28 listopad 2012 r. nr kor. UM-454582/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki

Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza Sadki Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 5.07.2007r. RIO/KF/4104/17/2007 Pan Zygmunt Gliszczyński Wójt Gminy Sadki ul. Mickiewicza 6 89-110 Sadki Na podstawie art.1 ustawy z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.10.2012 Gliwice, 07 listopad 2012 r. nr kor. UM-454517/2012 PAN JANUSZ BIOR KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH UL. B. ŚMIAŁEGO 2A ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. (077) 453-86 - 36, 37 Tel/Fax (077) 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl NK0-401-2/06 Opole, dnia 12 stycznia 2007 r. Pan Michał

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.6.2012 Gliwice, 14 grudzień 2012 r. nr kor. UM-533036/2012 Bogusław Pietrzak Dyrektor PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ ul. WIECZORKA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

(PM36) Wnioski i zalecenia. L W zakresie sprawności organizacyjnej 1. "Polityka rachunkowości jednostki oraz Instrukcja gospodarowania majątkiem zawie

(PM36) Wnioski i zalecenia. L W zakresie sprawności organizacyjnej 1. Polityka rachunkowości jednostki oraz Instrukcja gospodarowania majątkiem zawie PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.26.2015 G'iwiœ 25.01, 2315 ` l IIlIIIIlIIIIllIIIIIllIIlllIllIIlIII Pani Bogusława Nieckarz. Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C 44-100 Gliwice LILZwycięstwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZYDENT OLSZTYNA URZĄD MIASTA OLSZTYNA Znak sprawy: KR.1711.5.2016 Nr dokumentu: 81067.04.2016 Olsztyn, dnia 28.04.2016 r. Pani Iwona Jasińska Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/19/11 Gliwice, 04-11-2011 r. nr kor. UM-450117/2011 Mariola Gajek-Czapla dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014

Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Radom, dn. 28.01.2015r. BK.1711.31.2014 Sprawozdanie z kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Biała 6 w Radomiu. Na

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/91/09 Gliwice, 05 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-3/05 Gliwice, dnia 23 maj 2005 r. 2005-225348 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.21.2015 GliWiœr' 25. Ul. 2315 UM.25703.zo1s/FR I Il l IIIIII lll lll l ll l l Pani - Małgorzata Nikiel~Czyż Szkoła Podstawowa nr 23 Ul. Sikornik 1 44-100_Gliwice ulzwyclęstwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/18/11 Gliwice, 28 wrzesień 2011 r. nr kor. UM-387531/2011 Pan Andrzej Beżański Dyrektor Zespołu Szkół ul. Przedwiośnie 2 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu Zasady ( polityki) rachunkowości wraz z metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dla projektów

Bardziej szczegółowo

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości

6 lipiec 2014 r. Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych zasady (polityka) rachunkowości kładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając potrzebę zapewnienia przejrzystości planów

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/90/09 Gliwice, 15 kwiecień 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

Pan Marek Filipczyk Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a

Pan Marek Filipczyk Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a BK-04.0914-84-2/08 Kraków, dnia... Pan Marek Filipczyk Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie, ul. Krupnicza 42a Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r.

* - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. Spis treści płyty CD * - nowe wzory, których nie było w poprzednim wydaniu. Pozostałe wzory zostały zaktualizowane na stan prawny czerwiec 2018 r. I. Dokumentacja z zakresu organizacji i kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza:

Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: Wykaz nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych podczas przeprowadzonych kontroli w 2018 r. przez Stanowisko Pracy ds. Kontroli Urzędu Miasta Kalisza: A. w jednostkach organizacyjnych Miasta Kalisza: 1.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914 0 9/05 Gliwice, 16 czerwca 2005 r. 2005-266376 Pan mgr inż. Andrzej Rosicki Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno- Informatycznych w Gliwicach ul. Chorzowska 5 Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-0717/18/10 Gliwice, 16.11.2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan Tomasz Rudzki Prezes Klubu

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 2 Warszawa, 4 czerwca 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-IV.1610.1.2.2018 Pan. p. o. Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ul. Żółkiewskiego 17 05-075 Warszawa-Wesoła

Bardziej szczegółowo

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344).

sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. poz.1344). Zarządzenie Nr 30 /2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości dla Zespołu Szkolnego Przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Zgodnie z Regulaminem działalności kontrolnej stanowiącym załącznik nr l do zarządzenia nr 724/1/2003 Burmistrza Miasta Cieszyna

Bardziej szczegółowo