Prezydent Miasta Gliwice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezydent Miasta Gliwice"

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gliwice KG /06 Gliwice, dnia 03 lipca 2006 r Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa Gliwice Tel. +48 (32) Fax +48 (32) WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Pani mgr Joanna Kołoczek Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 6 w Gliwicach ul. Ziemowita 3 dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach od 27 marca do 12 kwietnia 2006 r. przy ulicy Ziemowita 3 przez pracowników wydziału Kontroli Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach w ramach zarządzenia Prezydenta Miasta KG /06 z dnia 23 marca 2006 r. wraz z upoważnieniem z dnia 28 marca 2006 r. Urząd Miejski ul. Zwycięstwa Gliwice Tel. +48 (32) Fax +48 (32) Biuro Obsługi Interesantów +48 (32) (32) (32) Przedstawiony poniżej opis wyników kontroli oparto na ustaleniach dokonanych w toku przeprowadzonej kontroli i opisanych w protokole kontroli z dnia 6 czerwca 2006 r., którego jeden egzemplarz jest w posiadaniu jednostki kontrolowanej. Kontrola dotyczyła działalności jednostki w okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia kontroli i obejmowała gospodarowanie finansami i majątkiem, sprawność organizacyjną jednostki oraz realizację procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. z r nr 249 poz z późn. zm.). Ocena kontrolowanej jednostki. W związku z ustaleniami dokonanymi w toku przeprowadzonej kontroli ocenia się działalność jednostki jako niezadowalającą. Wnioski i zalecenia: Biorąc pod uwagę wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gliwicach z dnia 14 czerwca 2006 r. poniżej przedstawiam poszczególne nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli, wskazując zarazem wnioski i zalecenia zmierzające do ich usunięcia. 1. Nieprawidłowości i uchybienia w zakresie regulacji wewnętrznych, a w szczególności: a) dokumentacja opisująca przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunkowości nie zawiera.: określenia okresów sprawozdawczych wchodzących w skład roku obrotowego, określenia aktualnej wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, aktualizacji zakładowego planu kont z uwagi na ujęcie kont, które nie funkcjonują w jednostce tj. konta 131, 310 i brak konta 996, co narusza art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.).

2 b) oparcie regulacji na nieprawidłowych podstawach prawnych: Statut obowiązujący od 1 września 2005 r. oparto na ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z r nr 13, poz. 47 z późn. zm.) uchylone z dniem 1 stycznia 1999 r., zakładowy plan kont obowiązujący od 2 stycznia 2002 r. oparto na zarządzeniu nr 46 Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków (Dz.Urz.Min.Fin. z r nr 14 poz. 60) uchylone z dniem 31 grudnia 2001 r., c) zapisy regulacji niestosowane w praktyce w jednostce: - w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów z 2 stycznia 2002 r.: osoba otrzymująca czek do realizacji winna pokwitować jego odbiór w grzbiecie książeczki czekowej faktycznie odbiór kwitowany jest w księdze druków ścisłego zarachowania, polecenie przelewu wystawia pracownik służb finansowo księgowych, w czterech egzemplarzach, które po podpisaniu składa się w banku ( ) faktycznie jednostka realizuje przelewy elektronicznie (zgodnie z pkt. 2 procedury dysponowania środkami pieniężnymi), dokumentowanie obrotu środkami trwałymi odbywa się na wzorze OT ( ), dla środków trwałych postawionych w stan likwidacji w związku z ich zużyciem, sprzedażą, zaginięciem lub zniszczeniem, sporządza się komisyjnie dowód likwidacji ZT w 2 egzemplarzach faktycznie podstawę przyjęcia stanowi dowód zakupu lub przekazania oraz protokół likwidacji, - w Instrukcji inwentaryzacyjnej obowiązującej od 30 maja 2000 r.: 2 pkt 2 ppkt. a - spisem z natury ustala się stan gotówki w kasie faktycznie w jednostce nie prowadzi się gospodarki kasowej, 2 pkt 3. w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia ustala się stan ( ) pożyczek, rozrachunków z innymi jednostkami ZUS, Urząd Skarbowy, pozostałych rozrachunków z odbiorcami i dostawcami ( ) faktycznie do kontroli nie przedłożono ww. potwierdzeń. f) inne uwagi: w regulacjach wewnętrznych brak określenia sposobu potwierdzania zapoznania się pracowników z treścią regulacji wewnętrznych, brak opisania rodzajów druków ścisłego zarachowania stosowanych w jednostce oraz zasad prowadzenia ich ewidencji (za wyjątkiem czeków gotówkowych), brak zweryfikowania zapisów regulacji wewnętrznych opartych na ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych z obecnie obowiązującą ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zalecenie nr 1 W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego usunąć nieprawidłowości i uchybienia w regulacjach wewnętrznych opisane powyżej, a w szczególności: a) dokumentację opisującą przyjętą politykę rachunkowości uzupełnić o brakujące zapisy wymienione powyżej, b) regulacje wewnętrzne oparte na niewłaściwych lub nieobowiązujących podstawach prawnych opracować w oparciu o aktualne przepisy prawne, c) dokonać weryfikacji zapisów regulacji niestosowanych w praktyce. 2

3 Wszelkie regulacje wewnętrzne oparte dotychczas na ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.) zweryfikować w związku z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z r nr 249 poz. 2104). Okresowo weryfikować obowiązujące w jednostce regulacje wewnętrzne w celu aktualizacji zapisów. 2. W zakresie rachunkowości : a) niezgodne z zakładowym planem kont: - księgowanie dochodów budżetowych na koncie 132 zamiast 130, - przekazywanie dochodów budżetowych na konto Urzędu Miasta z pominięciem konta 222, poprzez ujemne zapisy na kontach 132 i 750 co powoduje brak obrotów na stronie Ma konta 132 i na stronie Wn konta 750, - księgowanie w 2005 r. opłat za najem mieszkania na kontach 132 i 750, zamiast 132 i 201, z pominięciem zapisów na kontach 201 i 760 jako należność na podstawie wystawionego rachunku, - księgowanie w 2006 r. należności z tytułu najmu na kontach 221 i 750 zamiast 201 i 760, a wpłat na kontach 132 i 750 zamiast 132 i 201, - księgowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego wypłaconych świadczeń socjalnych z pominięciem konta 225. b) sporządzanie dowodów księgowych niezgodnie z wymogami art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, polegające na braku opisu dowodów dotyczących majątku, c) brak powiązania dokonanych w księgach zapisów z dowodami księgowymi oraz sprawozdaniem finansowym poprzez spójność numeracji dowodów księgowych z numerami zapisów księgowych w ewidencji ilościowo-wartościowej majątku jednostki oraz zapisów w księgach pomocniczych rozrachunków z pracownikami z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych i z uczniami z tytułu udzielonych stypendiów. Zalecenie nr 2 Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jt. Dz. U. z r nr 76 poz. 694 z późn. zm.), w tym: a) zapisy księgowe dokonywać na podstawie dowodów księgowych spełniających wymagania zawarte w art. 21 ust.1 ustawy o rachunkowości, b) operacje w księgach rachunkowych ujmować zgodnie z zakładowym planem kont. 3. Nieprawidłowe ustalenie stanu funduszu jednostki na 2005 r. polegające na: a) zawyżeniu o kwotę 3.747,84 zł w związku z błędnym ujęciem zakupionego w 2004 r. zestawu komputerowego oraz o kwotę 503,92 zł, z uwagi na błędne wykazanie zrealizowanych dochodów budżetowych, b) zaniżeniu o kwotę 1.246,37 zł z uwagi na błędne wykazanie zrealizowanych wydatków budżetowych. Zalecenie nr 3 Zmiany stanu funduszu jednostki ustalać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokonać korekty funduszu za rok Archiwizowanie dokumentacji finansowo-księgowej niezgodnie z regulacjami wewnętrznymi w zakresie zasad i okresu archiwizowania dokumentacji z uwagi na brak przekazania do archiwum dokumentacji finansowo księgowej z 2003 r. 3

4 Zalecenie nr 4 Dokumentację finansowo-księgową archiwizować zgodnie z regulacjami wewnętrznymi. 5. Nieprawidłowości w zakresie kontroli wewnętrznej polegające na: a) przypadku nieprzestrzegania procedur kontroli w ramach wydatkowania środków tj. brak przeprowadzenia kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej oraz zatwierdzenia do wypłaty dowodu księgowego, b) nieskutecznym prowadzeniu kontroli wewnętrznej, polegające na: - zatwierdzeniu dokumentów bez wymaganych regulacjami wewnętrznymi podpisów osób pobierających materiały, - wypłacie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na podstawie listy płac, zamiast wystawionego przez zleceniobiorcę rachunku, - zawyżeniu wydatków z tytułu transportu dzieci w roku 2005 r. o kwotę 412,58 zł, z uwagi na błędne przeliczenie wartości brutto na netto, - zatwierdzaniu do wypłaty wydatków w ramach rozdziału , które nie zawsze spełniały warunki pomocy o charakterze edukacyjnym określonym w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gliwice oraz w katalogu rzeczowym opracowanym przez dyrektora, Zalecenie nr 5 Kontrolę wewnętrzną prowadzić zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi celem niedopuszczenia do wyżej opisanych uchybień. Kserokopię dowodu wpłaty kwoty 412,58 zł dołączyć do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne. 6. W zakresie prowadzenia dokumentacji osobowej pracowników stwierdzono przypadki braku potwierdzania za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów znajdujących się w aktach osobowych. Zalecenie nr 6 W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego usunąć ww. uchybienia w prowadzeniu dokumentacji osobowej pracowników. 7. Uchybienia w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji oraz sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej, polegające na: a) nieobjęciu na dzień 31 grudnia 2005 r. inwentaryzacją księgozbioru bibliotecznego z uwagi na prace remontowe w Zespole i przenoszenie książek do nowo utworzonego pomieszczenia biblioteki, b) dokonaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury wartości niematerialnych i prawnych, co niezgodne jest z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, c) braku oświadczeń stwierdzających, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników zostały ujęte w ewidencji ilościowej oraz przekazane do działu finansowo budżetowego złożonych przez osoby materialnie odpowiedzialne za stan składników majątkowych objętych spisem (wymaganych 5 pkt 3 instrukcji inwentaryzacyjnej), d) braku na arkuszu spisowym klauzuli Niniejszy arkusz zawiera pozycji od 1 do.., brak wykreślenia wolnych pozycji (wymaganych 5 pkt 7 instrukcji inwentaryzacyjnej). Zalecenie nr 7 Z uwagi na złożone w dniu 14 czerwca 2006 r. wyjaśnienia dyrektora odstępuję od formułowania zalecenia w zakresie przeprowadzenia spisu z natury księgozbioru bibliotecznego. 4

5 Nie dopuszczać do powstawania ww. uchybień w zakresie sporządzania dokumentacji inwentaryzacyjnej. 8. Nieprawidłowości i uchybienia w prowadzeniu ewidencji składników majątkowych polegające na: a) braku wskazywania w ewidencji ilościowo-wartościowej numerów dowodów stanowiących podstawę księgowania oraz braku powołania się na dowód stanowiący podstawę likwidacji, b) niewłaściwym zakwalifikowaniu zmywarki do mycia naczyń o wartości 4.195,75 zł do pozostałych środków trwałych oraz ujęciu jej na koncie 013, c) braku na kartach środków trwałych: nadania składnikom majątkowym oznaczeń wynikających z KŚT (budynek i kserokopiarka), krótkiej charakterystyki środków trwałych, wpisania umorzenia za 2004 i 2005 r., d) przyjęciu stawki amortyzacyjnej dla ogrodzenia 10% oraz dla kserokopiarki 30% tj. niezgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jt. Dz. U. z r nr 54 poz. 654 z późn. zm.), e) braku ujęcia w ewidencji księgowej konta 013 wózka kelnerskiego o wartości 847,90 zł, f) ujęciu oprogramowania systemowego zakupionego wraz z zestawami komputerowymi na koncie 020 zamiast razem z zestawami komputerowymi, g) ujęciu w ewidencji ilościowo-wartościowej aktualizacji oprogramowania Qwant i Qwark o łącznej wartości 1.275,00 zł, h) braku ujęcia w ewidencji ilościowo-wartościowej i na koncie 014 programów komputerowych edukacyjnych (pomoce dla dzieci) o łącznej wartości 1.904,10 zł. Zalecenie nr 8 W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego usunąć ww. nieprawidłowości i uchybienia w prowadzeniu ewidencji majątku. 9. Przypadek rozliczenia zaliczki niezgodnie z celem na jaki została udzielona. Zalecenie nr 9 Zaliczki wydatkować wyłącznie zgodnie z celem na jaki zostały udzielone. 10. Wykazanie w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27S za 2005 r. danych niezgodnych z danymi wykazanymi w zestawieniu obrotów i sald z uwagi na błędne ewidencjonowanie operacji gospodarczych ale zgodnie ze stanem rzeczywistym oraz w sprawozdaniach Rb-28S w zakresie wykazanych zobowiązań. Zalecenie nr 10 Sprawozdania budżetowe sporządzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11. W ewidencji księgowej występowanie różnic pomiędzy wydatkami, a kosztami ujętymi na paragrafach 4210, 4300, które nie mają swojego uzasadnienia w zmianie stanu rozrachunków. Zalecenie nr 11 Wprowadzić bieżącą kontrolę prawidłowości zapisów księgowych poprzez uzgadnianie zapisów na poszczególnych paragrafach kont 130 i 400. W terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia wyjaśnić ww. różnice. W przypadku ich niewyjaśnienia należy dokonać zwrotu wydatków nie posiadających uzasadnienia w zaewidencjonowanych kosztach. 5

6 12. Dokonywanie wypłaty wynagrodzeń w terminach znacznie wyprzedzających ustalony w regulacjach wewnętrznych termin płatności. Zalecenie nr 12 Wypłaty wynagrodzeń dokonywać zgodnie z terminami określonymi regulacjami wewnętrznymi. 13. Wydatkowanie środków z naruszeniem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z r nr 160 poz z późn. zm.) tj. zawyżenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego głównej księgowej o kwotę 66,30 zł. Zalecenie nr 13 Dołączyć do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kserokopię dowodu wpłaty na konto dochodów jednostki ww. kwoty. 14. Ponoszenie wydatków na cele i w wysokościach innych niż wynikające z planu finansowego (art. 28 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych j.t. Dz.U z r nr 15 poz. 148 z późn. zm.) z uwagi na kwalifikowanie wydatków do niewłaściwych paragrafów: a) w roku 2005 na kwotę 2.782,40 zł, co stanowi 0,14% wydatkowanych środków ogółem, b) do 30 kwietnia 2006 r. na kwotę 559,42 zł, co stanowi 0,10% planowanych środków na wydatki. Zalecenie nr 14 Wydatki ponosić na cele i w wysokościach wynikających z planu finansowego. 15. Uchybienia w zakresie udzielenia zamówień publicznych polegające na: a) naruszeniu art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z póżn. zm.) ze względu na nieindywidualizowanie odpowiedzialności członków komisji za wykonywane czynności, b) powołaniu się w korespondencji kierowanej do uczestników postępowania na nieobowiązującą ustawę o zamówieniach publicznych, c) niemającym wpływu na wynik postępowania zaniechanie wykluczenia i odrzucenia oferty wykonawcy, który nie przedstawił wraz z ofertą wymaganego dokumentu potwierdzającego spełnienie warunku udziału w postępowaniu, co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt. 3 oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, d) naruszeniu art. 92 ustawy jw. ze względu na niewskazanie ceny oferty wybranej w informacji o wyniku postępowania skierowanej do wykonawcy którego ofertę wybrano. Zalecenie nr 15 Przy udzielaniu zamówień publicznych należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wskazanych zagadnień. 16. Gromadzenie na rachunku dochodów własnych środków z odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 169,24 zł bez wymaganej decyzji kierownika jednostki, o której mowa w art. 18 a pkt 1 ustawy o finansach publicznych. 6

7 Zalecenie nr 16 W związku ze złożonymi przez dyrektora wyjaśnieniami w dniu 14 czerwca 2006 r. proszę o dołączenie do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kserokopii dowodu wpłaty na konto Urzędu Miasta ww. kwoty. W przypadku uzyskania dochodów własnych, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z r nr 249 poz z późn. zm.) każdorazowo podejmować decyzję o utworzeniu rachunku zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy jw. 17. Brak opracowania planów finansowych dochodów własnych z tytułu otrzymanego odszkodowania w roku 2005 i prowadzonej stołówki w roku Zalecenie nr 17 Plany finansowe dochodów własnych opracowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 18. Nienaliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat za najem mieszkania, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z r nr 249 poz z późn. zm.). Zalecenie nr 18 W związku z dokonaniem przez najemcę w dniu 7 czerwca 2006 r. wpłaty odsetek za zwłokę, dołączyć do odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne kserokopię dowodu wpłaty. Odsetki za zwłokę naliczać w przypadku dokonywania nieterminowych wpłat. 19. Brak zamontowania liczników wody i gazu w mieszkaniu oddanego w najem przez jednostkę, wymaganych pismem z dnia 22 maja 2000 r. Zalecenie nr 19 W związku ze złożonymi w dniu 14 czerwca 2006 r. wyjaśnieniami dyrektora odstępuję od formułowania zalecenia. 20. Prowadzenie ewidencji na kontach pozabilansowych 996, 998 i 999 niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z r nr 153 poz z późn. zm.) oraz nieustalenie przez kierownika jednostki dokumentów będących podstawą zapisów na ww. kontach. Zalecenie nr 20 Ewidencję pozabilansową prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 21. Uchybienia w gospodarowaniu zakładowym funduszem świadczeń socjalnych polegające na: a) nieprawidłowym naliczeniu wysokości odpisu podstawowego w wyniku czego zaniżono odpis za 2005 r. o kwotę 2.060,00 zł, a w 2006 r. zawyżono o kwotę 3.006,00 zł, b) przyznaniu emerytowi dofinansowania do wczasów według II grupy dochodów, podczas gdy nie złożył on oświadczenia o dochodach, które wymagane jest 7

8 regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 20 czerwca 2005 r., c) przypadkach oprocentowania pożyczek mieszkaniowych w wysokości 2% lub brak oprocentowania, co było niezgodne 15 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z dnia 7 czerwca 2000 r. Zalecenie nr 21 Gospodarkę zakładowym funduszem świadczeń socjalnych prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z r nr 70 poz. 335 z późn. zm.) oraz wewnętrznymi uregulowaniami. Dokonać korekty nieprawidłowo naliczonego odpisu. Przyczyną powstałych nieprawidłowości było niewłaściwe wykonywanie obowiązków przez główną księgową jednostki oraz brak właściwego nadzoru ze strony kierownictwa. W związku z tym należy wzmocnić nadzór, szczególnie w obszarze prowadzenia rachunkowości i gospodarowania finansami. Sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć do wydziału Kontroli Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Od oceny i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego odwołania, w terminie 7 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego. Z up. Prezydenta Miasta (-) Z-ca Prezydenta Miasta Andrzej Karasiński 8

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-8/05 Gliwice, 6 kwietnia 2005 r. 2005-154294 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr Hanna Leśniak-Pasek

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2013 Gliwice, 25 listopad 2013 nr kor. UM-577621/2013 Pani Wiesława Kowalska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 ul. KOZIELSKA 73 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-3/06 Gliwice, dnia 18 kwietnia 2006 r. 2006-187888 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/05 2006-089657 Gliwice, dnia 22 lutego 2006 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-22/05 Gliwice, dnia 15 marca 2006 r. 2006-128462 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-19/05 2006-467574 Gliwice, dnia 28 września 2006 r. Pani Mgr Irena Młodawska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Gliwicach ul. Elsnera 25 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.2.2012 Gliwice, 11 kwiecień 2012 nr kor. UM-161917/2012 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA ul. WARSZAWSKA 35A 44-102 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2013 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-320902/2013 Pani Beata Włodarczyk SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 ul. OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-51/08 Gliwice, dnia 4 grudnia 2008 r. 2008-695716 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.4.2014 Gliwice, 03 październik 2014 r. nr kor. UM-506606/2014 Pani Iwona Drozd SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 ul. DASZYŃSKIEGO 424 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2013 Gliwice, 21 październik 2013 r. nr kor. UM-507927/2013 Pani Renata Twardowska SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-62/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 r. 2008-722332 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.6.2012 Gliwice, 14 grudzień 2012 r. nr kor. UM-533036/2012 Bogusław Pietrzak Dyrektor PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ ul. WIECZORKA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.1.2014 Gliwice, 13.03.2014 r. nr kor. UM-136638/2014 Pani Ewa Łabeńska-Cypcar PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 ul. BIENKA 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914 3-14/07 Gliwice, dnia 12 wrzesień 2007 r. 2007-466266 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 231-3041

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH KAW.1711.4.1.2012 Gliwice, 17 maj 2012 r. nr kor. UM-199806/2012 DOM DZIECKA NR 3 ul. KOPERNIKA 109 44-117 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.8.2014 Gliwice, 12.12.2014 r. nr kor. UM-623202/2014 Pani Grażyna Gawol ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH ul. GENERAŁA SIKORSKIEGO 132 44-103 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/5/11 Gliwice, 10 czerwiec 2011 r. nr kor. UM-218175/2011 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.7.2014 Gliwice, 17 kwiecień 2014 r. nr kor. UM-210114/2014 Pani Renata Onopiuk PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 41 ul. CYRANECZKI 3 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.09145-60/08 Gliwice, dnia 16 grudzień 2008 e. 2008-722278 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.13.2012 Gliwice, 18.12.2012 nr kor. UM-532494/2012 PANI MGR INŻ. ALEKSANDRA PRZYBYSZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 UL. GOŹDZIKOWA 2 W GLIWICACH ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.1.2012 Gliwice, 20 kwiecień 2012 r. nr kor. UM-175037/2012 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 ul. KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.17.2012 RISS 2075674 Zielona Góra, 9 października 2012 r. Pani Kinga Krutulska Dyrektor Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-18/06 Gliwice, 6 kwiecień 2007 r. 2007-189943 Pani mgr Grażyna Grzesik Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ul. Barlickiego 3 w Gliwicach Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-10/05 Gliwice, 13 maja 2005 r. 2005-214987 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie

Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie BK-04.0914-41-1/09 Kraków, dnia.. Pan Tadeusz Zarawski Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3 ul. Miechowity 6 w Krakowie Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/66/09 Gliwice, 29 lipiec 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr Artur

Bardziej szczegółowo

(PM36) Wnioski i zalecenia. L W zakresie sprawności organizacyjnej 1. "Polityka rachunkowości jednostki oraz Instrukcja gospodarowania majątkiem zawie

(PM36) Wnioski i zalecenia. L W zakresie sprawności organizacyjnej 1. Polityka rachunkowości jednostki oraz Instrukcja gospodarowania majątkiem zawie PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.26.2015 G'iwiœ 25.01, 2315 ` l IIlIIIIlIIIIllIIIIIllIIlllIllIIlIII Pani Bogusława Nieckarz. Przedszkole Miejskie nr 36 ul. Sztabu Powstańczego 56C 44-100 Gliwice LILZwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914 1-2/05 Gliwice, dnia 28 marca 2006 r. 2006-149746 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl Urząd

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/20/11 Gliwice, 04-11-2011 r. nr kor. UM-451233/2011 Pani Anna Kubas Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 ul. Wróblewskiego 9 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW.0914-3 - 10/07 Gliwice, dnia 19 czerwiec 2007 r. 2007-320991 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt

(SP23) WNIOSKI I ZALECENIA I_. W zakresie sprawności organizacyjnej 1. W aktualnych zasadach rachunkowości jednostki brak zapisu, o którym mowa w pkt PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.21.2015 GliWiœr' 25. Ul. 2315 UM.25703.zo1s/FR I Il l IIIIII lll lll l ll l l Pani - Małgorzata Nikiel~Czyż Szkoła Podstawowa nr 23 Ul. Sikornik 1 44-100_Gliwice ulzwyclęstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-1-4/06 Gliwice, dnia 23 maja 2006 r. 2006-247746 Pan mgr Artur Kulig Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Gliwicach ul. Warszawska 35 A Prezydent Miasta ul.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-14/05 Gliwice, dnia 6 lutego 2006 r. 2006-060371 Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków

BK /08. Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików Kraków BK-04.0914-162-2/08 Kraków, dnia... Pan Jerzy Zoń Dyrektor Teatru KTO w Krakowie ul. Gzymsików 8 30-015 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa przeprowadził,

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/107/09 Gliwice, 08 luty 2010 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani Bożena

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/91/09 Gliwice, 05 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan mgr

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2013 Gliwice, 2014-01-10 nr kor. UM-599163/2013 Pani Małgorzata Nikiel - Czyż SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 ul. SIKORNIK 1 44-114 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/19/11 Gliwice, 04-11-2011 r. nr kor. UM-450117/2011 Mariola Gajek-Czapla dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii ul. Fiołkowa 24 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 19 grudzień 2013 r. nr kor. UM-660300/2013 Pan Jacek Płowiec ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM.GEN.STEFANA ROWECKIEGO-GROTA ul. KILIŃSKIEGO 24A 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.8.2014 Gliwice, 30 kwiecień 23014 r. nr kor. UM-240456/2014 Pani Dorota Krasińska PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 22 ul. ŻEROMSKIEGO 26 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.10.2012 Gliwice, 07 listopad 2012 r. nr kor. UM-454517/2012 PAN JANUSZ BIOR KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH UL. B. ŚMIAŁEGO 2A ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KG.0914-0-15/06 2007-155030 Gliwice, dnia 20 marca 2007 r. Prezydent Miasta ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 (32) 230-6951 Fax +48 (32) 231-2725 pm@um.gliwice.pl WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.43.2013.562.2014 Kielce, dnia 6 lutego 2014 r. Pani Elżbieta Biskup Dyrektor Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE Gliwice, 12 wrzesień 2014 r. nr kor. UM-476449/2014 CENTRUM RATOWNICTWA GLIWICE ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 2B 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp.

Przepisem wyłączającym odpowiedzialność kierownika jednostki za rachunkowość ( w tym inwentaryzację) jest art. 53 ust. 5 ufp. B-ZP.1711.16.2018 Czeladź, dnia 26 11.2018 r. Pani Dyrektor mgr Jolanta Barańska Żłobek Miejski ul. Niepodległości 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem kontroli w dniach od

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE B-ZP.1711.9.2018 Czeladź, dnia 16. 10.2018 r. Pani Dyrektor mgr Marta Świderek Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Szkolna 6 41-250 Czeladź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z Rocznym planem

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/51/09 Gliwice, 18 czerwiec 2009 r. Pan mgr Andrzej Bismor Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36 ul. Robotnicza 6 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/58/09 Gliwice, 30 czerwiec 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.1.4.2012 Gliwice, 13 lipiec 2012 r. nr kor. UM-316533/2012 Grażyna Rosławska Dyrektor GIMNAZJUM NR 19 ul. GŁÓWNA 30 44-109 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust.

7. Sporządzenie na dzień przeprowadzenia inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzowanej grupy składników aktywów, zgodnie z art. 18 ust. l 41 l l W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, które nie zostały usunięte do dnia zakończenia kontroli, proszę Pana Burmistrza o podjęcie działań, które wyeliminują wszystkie nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.14.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-543705/2012 PANI MGR INŻ. MARIOLA DUMIN-KOWAL DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 ul. PLONOWA 3 44-141 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Hanna Rydjan

Szanowna Pani Hanna Rydjan Szanowna Pani Hanna Rydjan Dyrektor Domu Rodzinnego w Swarzędzu Os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarzędz Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.08.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa: wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie Wrocław, 16 lipca 2014 roku WK.60/P-22/K-23/J/14 Pani Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 56-100 Wołów Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r.

Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa Słupsk Słupsk, dn r. Robert Biedroń Prezydent Miasta Słupska pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk Słupsk, dn. 23.05.2016 r. ZAWiK-III.1711.6.2015 Pan Michał TRAMER DYREKTOR Państwowego Teatru Lalki "Tęcza" ul. Waryńskiego 2 76-200

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/44/09 Gliwice, 22 czerwiec 2009 r. Pani mgr Jolanta Gębczyk-Szłuińska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 39 Gliwice ul. Obrońców Pokoju 4 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul.

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-49/04 Opole, dnia 28 lutego 2005 r. Pani Agnieszka Partyka

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.18.2292.2012 Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Pani Barbara Kasińska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa Gliwice Tel

PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa Gliwice Tel PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.3.2017 Gliwice, 15.LlP.ZUl7 IIIlIlllil i liiiiiiiiiiililiiliiii ui.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.g iwice.p www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne BK.1711.1.7.2012 Częstochowa 20 czerwca 2012 r. Anna Zasępa Dyrektor Żłobka Miejskiego w Częstochowie Wystąpienie pokontrolne Przeprowadzona w kierowanym przez Panią Dyrektor Żłobku Miejskim (od 28.03.2012

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju

WK.60/318/K-35/J/13 Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju Wrocław, 25 listopada 2013 roku WK.60/318/K-35/J/13 Pani Danuta Martyniszyn-Gołojuch Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju ul. Kościelna 31 57-540 Lądek-Zdrój Regionalna

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 21-25 września 2015 roku w oparciu o Zarządzenie nr 59.2015 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 16 września 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. Zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 230/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad (polityki)

Bardziej szczegółowo

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r.

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r. Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.19.2016 Data: 07.11.2016 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku.

PROTOKÓŁ. Okres objęty kontrolą : styczeń grudzień 2006 roku oraz styczeń czerwiec 2007 roku. PROTOKÓŁ z czynności kontrolnych przeprowadzonych w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w Słupsku przez Lidię Dębicką Inspektora oraz Leszka Pińkowskiego Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-46 /04 Opole, 4 marca 2005 r. Pan Henryk Mamala Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW-09145/18/11 Gliwice, 28 wrzesień 2011 r. nr kor. UM-387531/2011 Pan Andrzej Beżański Dyrektor Zespołu Szkół ul. Przedwiośnie 2 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl Opole, dnia 17 stycznia 2007 r. NKO-401-36/06 Pan Czesław Tomalik

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I ZALECENIA. W zakresie ladu organizacyjnego 1. W polityce rachunkowości: a) brak określenia aktualnych wersji oprogramowania księgowego i pla

WNIOSKI I ZALECENIA. W zakresie ladu organizacyjnego 1. W polityce rachunkowości: a) brak określenia aktualnych wersji oprogramowania księgowego i pla PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.2.1.2017 Gliwice, DELKWI. 2017 ll llii l llilliiilliiiiliiiiiiiiil Pani Bożena Kobierska Dyrektor PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 18 ul. BRZOZOWA 50 44-100 GLIWICE ul.2wycięstwa

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

WK.60/P-7/K-51/J/14 Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących

WK.60/P-7/K-51/J/14 Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Wrocław, 26 stycznia 2015 roku WK.60/P-7/K-51/J/14 Pani Mariola Jaciuk Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących ul. Traugutta 2 58 400 Kamienna Góra Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach 14-19.09.2009 roku przeprowadzono w oparciu o Zarządzenie nr 47/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 4 września

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. (+48) 68 45 64 110-111, faks: (+48) 68 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 AD.II.0914-13-3/10 id. 1485301 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

BK Kraków, dnia r.

BK Kraków, dnia r. BK-04.1711.30.2011 Kraków, dnia 11.07.2011 r. Pani Marta Niebielska - Jaszczyk Dyrektor Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Plac Matejki 11 31-157 Kraków Referat Kontroli Finansowej Biura Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor

Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska. Dyrektor Szanowna Pani Elżbieta Bijaczewska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ul. Słowackiego 8 60-823 Poznań Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO.1711.07.2015 Data: 13.07.2015 r. Sprawa:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

WK. WR.40.6.2015.217.J Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Wrocław, 22 maja 2015r. WK. WR.40.6.2015.217.J Pani Elżbieta Galas Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a 59-300 Lubin Regionalna Izba Obrachunkowa we

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07

Wrocław, 21 marca 2008 roku. Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta WK. 60/315/K-103/07 Wrocław, 21 marca 2008 roku WK. 60/315/K-103/07 Pan Krzysztof Szkudlarek Dyrektor Gimnazjum Publicznego im. Wł. St. Reymonta ul. Traugutta 1a 57-300 Kłodzko Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/81/09 Gliwice, 22 październik 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pan

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.15.3.2012 RISS 2040917 Zielona Góra, 22 sierpnia 2012 r. Pani mgr Ewa Habich Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WK-60.42.2013.57.2014 Kielce, dnia 7 stycznia 2014 r. Pan Zbigniew Wróbel Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.8.2012 Gliwice, 28 listopad 2012 r. nr kor. UM-454582/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo