wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , , zakup usług remontowych ,00 0, , budżetowych , , , Izby rolnicze ,00 0, ,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego , ,00 Pozostała działalność (dotacja ,00 zł) ,00 0, , budżetowych ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 1 828,13 0, , zakup usług pozostałych 683,65 0,00 683, różne opłaty i składki ,22 0, ,22 Transport i łączność (w tym 600 dotacje celowe ,00 zł) , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe ,OOzł) , , , zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 0, , zakup usług remontowych , , , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym dotacje ,00 zł) , , ,60 i 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów wyposażenia ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 1

2 6050 budżetowych Turystyka (w tym dotaci celowa środki europe ,05 zł) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie ,05 zł) , , , społeczne 2 440,00 0, , składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 40, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych 3 000, , , budżetowych ,38 0, , budżetowych , , ,32 I: 700 Gop$darka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i łLOjlI!11P JII 0, , nieruchomościami ,00 0, , społeczne 1 500,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000,00 0, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 0, ,00 podatek od towarów i usług 4530 (VAT) , , , budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Działalnosc usługowa (dotacja 710 celowa 9 800,00 zł) , , ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , , ,00 Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł) 9 800,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 0, , zakup usług pozostałych 7 000,00 0, ,00 I Strona 2

3 ... Administracja. pubhcfla (dotacja celowa 151 3OO0O zl) Urzędy wojewódzkie (dotacja , , celowa 15L300,00 zł) ,00 0, , pracowników , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 150, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,20 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 12244,80 0, , wynagrodzeń ,00 0, , pracowników , , , roczne ,66 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,54 0, ,54 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,20 0, ,20 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , publicznej sieci telefonicznej ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 0, , różneopłatyiskładki ,00 0, ,00 Strona 3

4 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , społeczne 1 500, ,00 500, składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 250, wynagrodzenia bezosobowe , , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup usług pozostałych , , , podróże służbowe zagraniczne , , , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 3 000, , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, ,00 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , społeczne 2 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) 4 595,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) 4 595,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 3 906, , społeczne 593,00 593, składki na Fundusz Pracy 96,00 0,00 96,00 Bezpieczenstwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy ,00 0, , Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, ,00 Strona 4

5 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , ,86 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego 6 000,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , , wynagrodzeń 3 500, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , , społeczne 120,00 0,00 120, składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20, wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 opłaty 2 tytułu zakupu usług 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0, , pozostałe odsetki ,14 0, ,14 koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 0, , budżetowych , , , Straż gminna (miejska) , , , wynagrodzeń ,00 0, , pracowników , , roczne ,12 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 5 000, , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 7 500,00 0, , zakup usług remontowych 6 000,00 0, ,00 Strona 5

6 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, , zakup usług pozostałych 8 154, , ,65 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 3 500, , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0, , publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0, , różne opłaty i składki 8 000,00 0, , świadczeń socjalnych 9 845,35 0, ,35 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 500, , , Obsługa długu publicznego obsługa papierów , , ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , rezerwy ,00 0, ,00 rezerwa ogólna ,00 0, ,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa z iytutu ,00 0, ,00 poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie , ,00 Oświata i wychowanie (W tym 801 dotacje celowe ,00zł) , , ,01 Szkoły podstawowe (dotacje celowe zł) , , ,01 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , , wynagrodzeń , , , pracowników , , roczne ,00-334, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , wynagrodzenia bezosobowe , , , wynagrodzenia bezosobowe ,02 0, ,02 Strona 6

7 4210 zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek ,30 0, , zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 132, , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej , , , publicznej sieci telefonicznej , , , podróże służbowe krajowe ,00-730, , świadczeń socjalnych , , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00-515, , budżetowych , , ,69 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , wynagrodzeń , , , pracowników , , , roczne ,00-383, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy ,00-220, , świadczeń socjalnych , , ,00 Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst ,00 zł) , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu Oświaty ,00 0, ,00 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 2590 przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 Strona 7

8 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , , , wynagrodzeń , , , pracowników , , , roczne , , , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup środków żywności , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , , zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych 7 200, , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 420,00-90, ,00 opłaty ztytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 274,00-200, , publicznej sieci telefonicznej 8 747, , , podróże służbowe krajowe 2 100, ,00 162, świadczeń socjalnych , , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 912, ,00 440, budżetowych , , , Gimnazja , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , , wynagrodzeń , , , pracowników , , , roczne ,00-307, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , wynagrodzenia bezosobowe 6 720,00-520, , zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 8

9 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych książek , , , zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych ,00-255, , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 6 409, , , publicznej sieci telefonicznej ,00-200, , podróże służbowe krajowe ,00 200, , świadczeń socjalnych , , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 704, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , zakup usług pozostałych ,00 Pozostała działalność (W tym , , dotacja 979,00 zł) 3 600,00 979, , wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 979, , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , społeczne 380,00 0,00 380, wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 620,00 0, , zakup usług pozostałych 3 500,00 0, ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,68 0, , społeczne 4 200,00 0, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe ,68 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, różne opłaty i składki 3 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Strona 9

10 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Pomoc społeczna (dotacja , , Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego ,00 0, ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 990,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 4 140,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, zakup usług pozostałych 600,00 0,00 600,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 750,00 0, ,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,79 0, , wynagrodzeń 2 000,00 0, , świadczenia społeczne ,90 0, , pracowników ,00 0, , roczne 9 330,68 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 3 500,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,42 0, , zakup energii 1 086, , zakup usług pozostałych ,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 7 216,00 0, , różne opłaty i składki 500,00 500, świadczeń socjalnych 3 281,79 0, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 000,00 0, ,00 Strona 10

11 iacii na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa ,00 zł) , , , świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 Ośrodki pomocy społecznej (w 0, ,00 tym dotacja celowa , zł) ,21 0, , wynagrodzeń 5 000,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 000,00 0, , pracowników ,00 0, , roczne ,42 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,58 0, zakup energii 5 000,00 0, , zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,43 0, ,43 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 820,00 0,00 820, publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 700, , różne opłaty i składki 3 040,00 0, , świadczeń socjalnych ,78 0, ,78 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 000,00 0, ,00 Strona 11

12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Pozostała działalność (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 świadczenia społeczne (w tym 3110 dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , różne opłaty składki ,00 0, ,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej , , t Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność , , , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 700, , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 6 300,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 2 300,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0, ,00 telekomunikacyjnych 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 500,00 0, , różne opłaty i składki 800,00 800,00 Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 854 celowa ,00 zł) , , , Swietlice szkolne , , , wynagrodzeń , , O 4010 pracowników , , ,00 Strona 12

13 4040 roczne , , , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , świadczeń socjalnych , , ,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 000,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 2 000, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , społeczne 6 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 4 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 584, ,00 0, zakup usług pozostałych 2 584, ,00 0, Pozostała działalność 7 000,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 7 000,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona srodowiska , , ,41 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , zakup energii , , ,00 Strona 13

14 4300 zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i Wsi , , , społeczne 1 332, , wynagrodzenia bezosobowe 7 268, , zakup materiałów wyposażenia 5 000, , zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami , , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 i Schroniska dla zwierząt , , ,00 wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,19 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,19 0, , Pozostała działalność , , ,22 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii s 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki 5 000,00 0, , budżetowych ,22 0, ,22 Strona 14

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( ,00 zł dotacja celowa środki 921 europejskie) ,00 0, ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( ,00 zł dotacja celowa środki europejskie) ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury ,00 0, , społeczne 3 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 441,00 0,00 441, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych 8 000,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury ,00 0, ,00 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 500,00 0, , zakup usług remontowych 1 500, ,00 Kultura fizyczna ( w tym: dotacja celowa środki 926 europejskie ,00 zł) ,20 610, ,20 Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,60 0, , budżetowych ,60 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 610, ,00 Strona 15

16 aotacje ceiowe Z ouazeiu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego ,00 0, , wynagrodzeń 8 650,00 0, , pracowników ,00 870, , roczne ,00 0, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy 7 610,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 990,00 0,00 990, zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 640,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 280, , , publicznej sieci telefonicznej 5 750, , ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 100,00 0, , podróże służbowe krajowe 5 330,00-260, , podróże służbowe zagraniczne 260,00 260, różne opłaty i składki 5 550,00 0, , świadczeń socjalnych 9 900,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 030,00 0, , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,60 0, ,60 i budżetowych PRZEWODN rrady iye!deiigórski Strona 16

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92

01008 Melioracje wodne ,92 0, ,92 załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.339.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.10.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego zadania na o 2 i 010 Rolnictwo i łowiectwo 204 400,00 204

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 608 890,00 01008 Melioracje wodne 10 000,00 4300 Zakup usług

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2012 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 701 540,00

Bardziej szczegółowo

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00%

99,74% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421, ,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518, ,90 100,00% % 010 Rolnictwo iłowectwo 61475877 52753219 8581% 01095 Pozostała działalność 292 050,77 292 050,77 100,00% 4210 Zakup materiałów wyposażenia 5 421,03 5 421,03 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 518,90

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 329/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 19.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017 załącznik nr 5 do uchwały nr XX/138/2016 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 19 grudnia 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00 Wydatki Budżetu Gminy w zł. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Wykonanie wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo 511 465,66 509 971,20 99,71% 01008 Melioracje wodne 75 432,29 75 353,83 99,90% 4210 Zakup materiałów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014 załącznik nr 4 do uchwały nr.../.../2013 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 144

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/216 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 216 roku wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych 1 Rolnictwo i łowiectwo 116411,25

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV/285/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Załącznik Nr do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIV//0 z dnia grudnia 0 r. związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 00 00 00 00 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01030 Izby rolnicze 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Załącznik Nr 2. Plan i wykonanie planu wydatków ogółem Wykonanie Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wartość % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 193 088,13 985 322,02 82,59% 01008 Melioracje wodne 22 050,00 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 568 105,21 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XXV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 942,04 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia. Wydatki budżetu na 2018 rok Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego:

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu na rok 2015

Plan wydatków budżetu na rok 2015 Plan wydatków budżetu na rok 2015 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/2014 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 30 grudnia 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 364 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00 Zał.2. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500,00 01030 Izby rolnicze 1 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 513 862,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK Dział Rozdział Grupa Paragrafów Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 500,00 01030 Izby rolnicze 11

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2019 rok

Wydatki budżetu na 2019 rok Tabela nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Gminy Celestynów z dnia... Wydatki budżetu na 2019 rok Z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek wynagrodzenia i składki od nich

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na

WYDATKI. z tego: w tym: wydatki na. ty z Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan Wydatki wydatki. wydatki. Wydatki na wynagro- dotacje na WYDATKI statuto Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2012 Uchwała Nr XV / 173 /2011 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 13 grudnia 2011 r..010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000,00 1 000,00

Bardziej szczegółowo

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00% WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 30.06.2008r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 110/1/08 Burmistrza Białej Piskiej z dnia 26 sierpnia 2008r. Wykonanie na 30.06.2008r. % wykonania planu 010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 143 341,03 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/218/2017 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 grudnia 2017 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 61 150,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2018 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok Wydatki budżetu na 2018 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV.354.2017 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 29 grudnia 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 035

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach

WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK. Plan z początkowej Uchwały Rady Miejskiej. Plan po zmianach Załącznik nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA OSTRÓDA ZA 2017 ROK w złotych 010 Rolnictwo i łowiectwo 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 01030 Izby rolnicze 200,00 200,00 141,13 70,57 100,00 Wpłaty gmin na rzecz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 21 grudnia 2018 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 352 300,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2011 rok Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 29.12.2010r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 332 058,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku l.p. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie na 31-12-2014 r. w r. w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 151 247,16

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2017 Tabela Nr budżetu Gminy Stanisławów na rok 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/137/2016 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 14 grudnia 2016 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 307 300,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej nr.../.../2018 z dnia... grudnia 2018 r. Plan wydatków budżetu gminy na 2019 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 126 451,60 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące

zal_2_wydatki_2017 z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące zal 0 związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0 Składki

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZEDU I JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2/2015/RF Wójta Gminy Krośnice z 15.01.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

zal_2_wydatki_2017_zmiana

zal_2_wydatki_2017_zmiana zal 0_zmiana związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 00 00 00 00 0

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 136 045,00 01009 Spółki wodne 135 045,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 2 Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 68/2018 Wójta Gminy Stanisławów z dnia 29 sierpnia 2018r. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 111 130,00 01009 Spółki wodne 150,00 4430 Różne opłaty

Bardziej szczegółowo

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zał,.2. z tego: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące. wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zał,.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na wypłaty z tytułu poręczeń i obsługa długu majątkowe inwestycje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Wydatki budżetu gminy na 2018 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2018 Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku

Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Załącznik nr 2 do Uchwały. Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia...roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 269 353,00

Bardziej szczegółowo