Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego"

Transkrypt

1 Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ wyrobów gotowych. Aby właściwie (tj. zgodnie z przepisami prawa bilansowego) ustalić wynik na sprzedaŝy wyrobów (a takŝe ocenić rentowność poszczególnych produktów 1 ), konieczna jest prawidłowa ewidencja kosztów oraz wycena produktów. Niestety, przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie wyceny wyrobów gotowych są dość nieprecyzyjne, co w efekcie moŝe przyczyniać się do zniekształcenia wyniku finansowego firmy. Niniejszy artykuł ma na celu przybliŝenie problematyki wyceny produktów. Generalna zasada mówi, Ŝe wyroby gotowe wycenia się według kosztu wytworzenia 2. Jeśli jednak ustalenie tego kosztu nie jest moŝliwe, wyceny dokonuje się po cenie sprzedaŝy netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonej o przeciętnie osiągany przy sprzedaŝy produktów zysk brutto ze sprzedaŝy, a w przypadku produktu w toku - takŝe z uwzględnieniem stopnia jego przetworzenia 3 (art. 28 ust. 3 UoR). KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE PRODUKCYJNE (wydziałowe) NIEPRODUKCYJNE (ogólnozakładowe) ZMIENNE STAŁE KOSZTY ZARZĄDU KOSZTY SPRZEDAśY uzasadniona część niewykorzystany potencjał KOSZT WYTWORZENIA (wycena produktów) KOSZTY OKRESU (odnoszone w całości na wynik fin.) Rys. 1. Model rachunku kosztów dla celów sprawozdawczych Źródło: opracowanie własne 1 Oczywiście oceny rentowności produktów na potrzeby zarządcze moŝna (a nawet powinno się) dokonywać równieŝ w oparciu o inne niŝ wymagany przepisami ustawy o rachunkowości model rachunku kosztów (np. według rachunku kosztów zmiennych opartego na wielostopniowych marŝach na pokrycie kosztów stałych). 2 Koszt wytworzenia nie moŝe być jednak wyŝszy od ceny sprzedaŝy netto wyrobu na dzień bilansowy (art. 28 ust.1 pkt. 6 UoR). 3 Stopień przetworzenia moŝna określić procentowo. Jeśli np. zostanie on oszacowany na poziomie 60% to produkty w toku będą wycenione w wysokości 60% kosztu wytworzenia wyliczonego dla wyrobu gotowego. 1

2 Na rysunku 1 przedstawiono wynikającą z przepisów prawa bilansowego strukturę kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa i wskazano, które składniki tych kosztów są wliczane do kosztu wytworzenia wyrobu gotowego 4, a które obciąŝają wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione (nawet jeśli przedsiębiorstwo nic nie wyprodukuje). Zgodnie z art. 28 ust.3 UoR do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się: 1) kosztów będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych, 2) kosztów ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny, 3) kosztów magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba Ŝe poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji 5, 4) kosztów sprzedaŝy produktów. Koszt wytworzenia wyrobu gotowego Zgodnie z art. 28 ust. 3 UoR koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Do kosztów bezpośrednich zalicza się: wartość zuŝytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją (w tym koszty zakupu materiałów bezpośrednich jak np. transport oraz koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników bezpośrednio produkcyjnych), inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Ustalenie kosztów bezpośrednich produktu nie wymaga Ŝadnych specjalnych zabiegów kalkulacyjnych, poniewaŝ koszty bezpośrednie moŝna przypisać do konkretnego produktu na podstawie dokumentów źródłowych. W księgach rachunkowych są one na bieŝąco ujmowane na koncie 501 Koszty działalności podstawowej produkcyjnej (inna stosowana nazwa tego konta to Produkcja podstawowa ). Koszty pośrednie produkcji (ujmowane w trakcie okresu na koncie 506 Koszty wydziałowe a następnie przenoszone na konto 501 w celu ustalenia kosztu wytworzenia) są to takie koszty związane z wytworzeniem wyrobu, których nie da się bezpośrednio przypisać do produktu na podstawie dokumentacji źródłowej, poniewaŝ dotyczą one kilku lub wszystkich wyrobów wytwarzanych w danym wydziale produkcyjnym. W celu ustalenia wysokości kosztów wydziałowych przypadających na poszczególne wyroby konieczne jest przeprowadzenie kalkulacji kosztów z wykorzystaniem tzw. kluczy podziałowych, które umoŝliwiają rozdzielenie wspólnych kosztów pomiędzy poszczególne asortymenty (patrz przykład 2). Do kosztów wydziałowych zalicza się w szczególności: koszty związane z utrzymywaniem hali produkcyjnej oraz maszyn i urządzeń (np. amortyzacja, czynsze z tytułu wynajmu lub dzierŝawy, koszty konserwacji i remontów, koszty ogrzewania i oświetlenia), koszty wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników nadzoru technicznego oraz kierownictwa wydziału produkcyjnego, zuŝycie materiałów pośrednich oraz energii w wydziale produkcyjnym, inne koszty ponoszone w wydziale, związane z wytworzeniem wyrobu. 4 Koszt wytworzenia moŝe zawierać takŝe nietypowe składniki. Traktuje o tym art. 28 ust. 4 UoR, według którego w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długim okresem wytwarzania produktu, koszt wytworzenia moŝna zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów w okresie wytworzenia i związanych z nimi róŝnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu. 5 Np. w procesie produkcji wina. 2

3 Podstawowym problemem związanym z ustalaniem kosztu wytworzenia wyrobu gotowego zgodnie z wymogami polskiego prawa bilansowego jest uzasadniona część kosztów pośrednich produkcji. W myśl art. 28 ust. 3 UoR do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się: zmienne pośrednie koszty produkcji, część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Koszty zmienne są to takie koszty, które zaleŝą od ilości wytworzonych wyrobów, natomiast koszty stałe są niezaleŝne od wielkości produkcji (przynajmniej w krótkim okresie). Wyodrębnienie kosztów stałych i zmiennych wymaga zastosowania odpowiednich metod. W praktyce najbardziej popularna jest metoda werbalna, czyli podejście eksperckie, polegające na tym, Ŝe księgowi na podstawie własnej wiedzy o przedsiębiorstwie oraz charakterze poszczególnych pozycji kosztowych określają, które koszty są stałe, a które zmienne). Wykorzystuje się teŝ metody statystyczne np. metodę regresji liniowej do wyznaczenia funkcji kosztów całkowitych obrazującej zaleŝność kosztów od wielkości produkcji. Jak juŝ wspomniano, do kosztu wytworzenia zalicza się wszystkie zmienne pośrednie koszty produkcji oraz taką część stałych kosztów wydziałowych, jaka odpowiada normalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. Za normalny poziom wykorzystania zdolności wytwórczych 6 (potencjał produkcyjny) uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów. Zastosowanie normalnego poziomu wykorzystania potencjału do rozliczenia stałych kosztów wydziałowych pozwala uniknąć znacznego zróŝnicowania wyceny tych samych produktów w róŝnych okresach. Gdyby bowiem koszty stałe były rozliczane na faktyczną wielkość produkcji (a nie potencjał produkcyjny), wartość tych kosztów przypadająca na jednostkę wyrobu byłaby tym niŝsza im wyŝszy byłby stopień wykorzystania zdolności wytwórczych. A zatem przy niepełnym wykorzystaniu potencjału część kosztów stałych będzie wliczana do kosztu wytworzenia a część (koszty nieuzasadnione) obciąŝy koszty okresu sprawozdawczego. Do ustalenia uzasadnionej części stałych kosztów produkcyjnych przypadających na wyprodukowane wyroby moŝna zastosować zasadę zawartą w MSR 2 Zapasy. Według tej zasady, jeśli wielkość produkcji w danym okresie jest wyŝsza od normalnego poziomu, do za podstawę rozliczenia naleŝy przyjąć stawkę rzeczywistą, wynikającą z podzielenia stałych kosztów wydziałowych przez faktyczną wielkość produkcji. Jeśli natomiast produkcja jest niŝsza od normalnego poziomu wykorzystania zdolności wytwórczych, stosuje się stawkę stabilizowaną, liczoną jako stosunek planowanych stałych kosztów wydziałowych do normalnego potencjału produkcyjnego 7. Ilustruje to przykład 1. Przykład 1. Zastosowanie rachunku kosztów normalnych do wyceny produktów Firma LEŃ zajmuje się produkcją foteli bujanych (jeden asortyment), które są sprzedawane po 500 zł/szt. Sezonowość sprzedaŝy nie występuje. Na podstawie analizy danych historycznych oraz po konsultacjach z kierownikiem produkcji ustalono, Ŝe potencjał produkcyjny wynosi sztuk foteli miesięcznie i nie zmienił się w trakcie badanego 6 Pojęcie stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych jest ściśle związane z tzw. rachunkiem kosztów normalnych, zwanym teŝ absorpcyjnym rachunkiem kosztów (zob. S. Sojak, Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003, s ). 7 Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość MSR Podatki, red. A. Jarugowa, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2002, s

4 okresu. Wielkość produkcji w I kwartale 2006 roku oraz poniesione koszty bezpośrednie i pośrednie produkcji w zostały przedstawione w tabeli 8. Koszty stałe wydziałowe przy normalnym wykorzystaniu potencjału wytwórczego wynoszą zł. Oznacza to, Ŝe stawka stabilizowana narzutu uzasadnionej części kosztów stałych wydziałowych wynosi: zł / szt. = 30 zł/szt. Styczeń Luty Marzec Wyszczególnienie zł/szt. ogółem zł/szt. ogółem zł/szt. ogółem Wielkość produkcji szt szt szt. KOSZTY BEZPOŚREDNIE 250, zł 250, zł 250, zł - Materiały bezpośrednie 170, zł 170, zł 170, zł - Robocizna bezpośrednia 80, zł 80, zł 80, zł KOSZTY WYDZIAŁOWE 70, zł 70, zł 65, zł - Koszty zmienne 40, zł 40, zł 40, zł - Koszty stałe ( uzasadniona część ) 30, zł 30, zł 25, zł KOSZT WYTWORZENIA wg rachunku kosztów normalnych (ustawa o rachunkowości) Stałe koszty wydziałowe nieuzasadnione odnoszone w cięŝar kosztów okresu (ustawa o rachunkowości) KOSZT WYTWORZENIA wg rachunku kosztów rzeczywistych 320, zł 320, zł 315, zł zł - 0 zł - 0 zł 321, zł 320, zł 315, zł W styczniu produkcja była niŝsza od normalnych zdolności produkcyjnych (o 5%). Zatem do rozliczenia kosztów stałych na produkty przyjmiemy stawkę stabilizowaną 30 zł/szt. Oznacza to, Ŝe stałe koszty wydziałowe wliczone do kosztu wytworzenia produktu (według wymogów prawa bilansowego): szt. * 30 zł/szt. = zł 9. Pozostała część kosztów stałych, czyli zł, obciąŝy wynik finansowy za styczeń. Gdybyśmy wyceniali fotele według rachunku kosztów rzeczywistych (niezgodny jednakŝe z UoR), koszt wytworzenia objąłby wszystkie koszty wydziałowe, a zatem byłby równy zł. Tym samym koszt jednostkowy wyrobu wyniósłby 321,58 zł/szt. W lutym wielkość produkcji była równa potencjałowi produkcyjnemu, co oznacza, Ŝe poniesienie wszystkich stałych kosztów wydziałowych było uzasadnione, a więc wszystkie zostały wliczone do kosztu wytworzenia. Koszt ustalony w oparciu o rachunek kosztów normalnych jest taki sam jak koszt obliczony przy zastosowaniu rachunku kosztów rzeczywistych. W marcu przekroczone zostały moŝliwości produkcyjne, w związku z tym stałe koszty wydziałowe (w całości traktowane w tym przypadku jako uzasadnione) zostały rozliczone na produkty wg stawki rzeczywistej a nie stabilizowanej. Stawka rzeczywista na jednostkę wyniosła: zł / szt. = 25 zł/szt. Koszt wytworzenia w obu modelach kalkulacji ujętych w tabeli jest równy. Do celów sprawozdawczych fotele wytworzone w styczniu i w lutym zostały wycenione po 320 zł/szt., natomiast fotele wyprodukowane w marcu po 315 zł/szt. 8 Wartości umieszczone w polach zacienionych są wynikiem kalkulacji przeprowadzonej pod tabelą. 9 MoŜna to równieŝ wyliczyć biorąc pod uwagę stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych, który w styczniu wynosi 95%, stąd uzasadniona część kosztów stałych, które moŝna przypisać do kosztu wytworzenia jest równa: zł * 95% = zł. 4

5 Ewidencja i wycena rozchodu wyrobów gotowych Do ewidencji kosztu wytworzenia produktu stosuje się w trakcie okresu dwa konta syntetyczne w zespole 5 : 1) Produkcja podstawowa (501), na którym na bieŝąco ujmuje się koszty bezpośrednie, 2) Koszty wydziałowe (506), na którym ewidencjonuje się koszty pośrednie produkcji. Koszty te (a ściślej: uzasadniona część tych kosztów) są przenoszone na koniec okresu na konto 501 w celu ustalenia rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku (saldo Dt konta 501) 10. W zaleŝności od moŝliwości wiarygodnej kalkulacji rzeczywistego kosztu wytworzenia produktu przedsiębiorstwo moŝe na bieŝąco wyceniać wyroby gotowe przyjęte do magazynu oraz rozchodowane w trakcie okresu: według rzeczywistego kosztu wytworzenia, według planowanego kosztu wytworzenia (wynikającego np. z załoŝeń budŝetowych), korygowanego na koniec okresu (po dokonaniu kalkulacji kosztu rzeczywistego) o odchylenia od kosztu planowanego (debetowe lub kredytowe). Ewidencja przyjęcia do magazynu wyrobów gotowych wycenionych wg rzeczywistego kosztu wytworzenia polega na przeniesieniu kosztów wytworzenia wyrobów z konta 501 Produkcja podstawowa (zapis po stronie Ma) wprost na konto 601 Wyroby gotowe (zapis po stronie Winien). Rozchody wyrobów (np. sprzedaŝ, darowizna, ujawnienie niedoboru, straty losowe) są wyceniane według jednej z czterech metod dopuszczonych przez prawo bilansowe 11 : 1) koszt przeciętny, obliczony jako średnia waŝona kosztów wyrobów w magazynie, 2) FIFO ( pierwsze weszło pierwsze wyszło ), gdy w rozchód wycenia się kolejno po kosztach tych wyrobów, które zostały najwcześniej wytworzone, 3) LIFO ( ostatnie weszło pierwsze wyszło ), gdy rozchód wycenia się kolejno po kosztach tych produktów, które zostały najpóźniej wytworzone, 4) szczegółowa identyfikacja kosztów poszczególnych wyrobów. W przypadku ewidencji produktów po planowanym koszcie wytworzenia, zapisy księgowe są bardziej skomplikowane. Ilustruje to przykład 3. Wyroby przyjęte do magazynu oraz rozchodowane są wyceniane na bieŝąco po koszcie planowanym. Po przeprowadzeniu kalkulacji rzeczywistego kosztu wytworzenia ustala się odchylenia od kosztu planowanego (saldo konta 580 Rozliczenie kosztów ). Najpóźniej na dzień bilansowy dokonuje się rozliczenia odchyleń przypadających na wyroby rozchodowane (sprzedaŝ, darowizna, ujawnione niedobory albo straty losowe). Jeśli koszt rzeczywisty jest wyŝszy od planowanego, odchylenia mają charakter debetowy i zwiększają one koszty rozchodowanych wyrobów (koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów, pozostałe koszty operacyjne albo straty nadzwyczajne w zaleŝności od charakteru rozchodu wyrobów). Jeśli natomiast koszt rzeczywisty jest niŝszy od planowanego, występują odchylenia kredytowe, które zmniejszają koszty wyrobów rozchodowanych w okresie sprawozdawczym. 10 Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 2 UoR jednostka moŝe równieŝ wyceniać produkcję w toku w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź nie wyceniać jej w ogóle - jeŝeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki. Zasady tenie mogą być jednak stosowane do produkcji o przewidywanym czasie wykonania dłuŝszym niŝ 3 miesiące, przeznaczonej do sprzedaŝy lub na rzecz środków trwałych w budowie jednostki. Nie dotyczy to jednak produkcji rolnej. 11 Art. 34 ust. 4 UoR. 5

6 Przykład 2. Ewidencja wyrobów po koszcie planowanym Produkcja podstawowa Rozliczenie kosztów Wyroby gotowe (5 5) (2 Sp (3 1) (6 2) (4 Koszt wytworzenia sprzed. wyrobów 3) ) 75 Koszty wydziałowe Odchylenia (1 6) Sp. 75 (7 10 (8 Pozostałe koszty operacyjne 4) 400 8) Przeniesienie kosztów wydziałowych w cięŝar kosztu wytworzenia. 2. Przyjęcie 100 szt. wyrobów gotowych do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia 50 zł/szt. 3. Wydanie odbiorcy 60 szt. sprzedanych wyrobów gotowych. Wycena po koszcie planowanym 50 zł/szt. 4. W drodze darowizny przekazano 8 szt. wyrobów. Wycena po koszcie planowanym 50 zł/szt. 5. Ustalenie (w wyniku kalkulacji) rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych 52 zł/szt. i rozliczenie kosztów wyrobów przyjętych do magazynu. 6. Przeniesienie odchyleń (debetowych) od planowanego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych. 7. Ustalenie odchyleń od planowanego kosztu przypadających na sprzedane wyroby gotowe. Wskaźnik narzutu odchyleń = (200 25) / = 2,5 %. Narzut odchyleń Dt na sprzedane wyroby wyniesie ,5% = 75 zł. 8. Zaksięgowanie odchyleń przypadających na wyroby przekazane w drodze darowizny. Narzut odchyleń Dt wyniesie 400 2,5% = 10 zł. Rzeczywisty koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów wynosi zł. Taka wartość zostanie wykazana w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Rzeczywista wartość darowizny wynosi 410 zł. W magazynie pozostały wyroby gotowe wycenione wg rzeczywistego kosztu wytworzenia zł. (jest to suma sald kont Wyroby gotowe i Odchylenia ). Produkcja w toku na koniec okresu zostanie wyceniona na 500 zł (saldo konta Produkcja podstawowa ). Te wartości trafią do bilansu (zapasy). 6

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz

MATERIAŁY. dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW. Marek Masztalerz dr Marek Masztalerz KLASYFIKACJA MATERIAŁÓW PODSTAWOWE POMOCNICZE PALIWA CZĘŚCI ZAPASOWE OPAKOWANIA ODPADKI INWENTARZ śywy materiały bezpośrednie przeznaczone do zuŝycia w produkcji (surowce, komponenty,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje

Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rachunek kosztów istota, zakres i funkcje Rachunek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości od kuchni

Polityka rachunkowości od kuchni Rafał Pecka Polityka rachunkowości od kuchni czyli jak i dlaczego prowadzić/nie prowadzić działalność odpłatną i gospodarczą w NGO Działalność gospodarcza szansa czy zagrożenie Dlaczego Ustawodawca postanowił

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem

Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem Danuta Małkowska Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej ewidencja i rozliczanie zbiór zadań z komentarzem ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 18. Produkty pracy

Rozdział 18. Produkty pracy Rozdział 18. Produkty pracy Klasyfikacja produktów pracy (wyroby gotowe, produkcja w toku, półfabrykaty) W przedsiębiorstwach wytwórczych i usługowych efektem działalności gospodarczej są produkty pracy.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia

RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia Dwutygodnik nr 12 (396) ISSN 1429-396X 20.06.2015 r. 11 RACHUNKOWOŚĆ W JEDNOSTKACH PRODUKCYJNYCH wybrane zagadnienia I. EWIDENCJA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ... str. 3 1. Kiedy jednostka produkcyjna

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW BILANSOWE UJĘCIE KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW 1. Moment ujęcia kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w księgach rachunkowych Termin, w którym pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenia zatrudnionym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład IX dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 Ach, ta nomenklatura!... planowanych... przyszłościowych... apriorycznych... postulowanych Rachunek kosztów......

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE Rzeczowe aktywa obrotowe - Zapasy 2 Aktywa, w stosunku do których oczekuje się, że zostaną przeznaczone do zużycia lub sprzedaży w toku normalnego cyklu działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJONOWANIA WYROBÓW GOTOWYCH

ZASADY EWIDENCJONOWANIA WYROBÓW GOTOWYCH UKAZUJE SIĘ CO 10 DNI nr 31 (858) ISSN 1231-0395 01.11.2014 r. 28 ZASADY EWIDENCJONOWANIA WYROBÓW GOTOWYCH 1. Definicja rzeczowych aktywów obrotowych, produktów gotowych, półproduktów i produkcji w toku...str.

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ. 1.

Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ. 1. Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu METODY ROZLICZANIA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI POMOCNICZNEJ 1. Wstęp Celem artykułu jest prezentacja i porównanie róŝnych metod rozliczania

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów

Rachunkowość. Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Rachunkowość Ewidencja obrotu magazynowego materiałów i towarów oraz rozliczenia międzyokresowe kosztów Klasyfikacja zapasów 1. Zapasy wytworzone przez jednostkę: Produkty gotowe Produkty w toku 2. Zapasy

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Maria Chołuj

Opracowała: Maria Chołuj Opracowała: Maria Chołuj 1 Na transakcje zakupu materiałów składają się dwie odrębne dokumentowane operacje: otrzymanie dostawy i przyjęcie jej do magazynu dokument Pz, otrzymanie dowodu rozrachunkowego

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

III. KALKULACJA KOSZTÓW

III. KALKULACJA KOSZTÓW III. KALKULACJA KOSZTÓW ZADANIE 1. (Kalkulacja ofertowa) Alfred, student UEP prowadzi (wątpliwą moralnie) działalność gospodarczą polegającą na przygotowywaniu i sprzedaŝy prac zaliczeniowych i dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Wycena aktywów i pasywów

Rachunkowość. Wycena aktywów i pasywów Rachunkowość Wycena aktywów i pasywów Wycena aktywów i pasywów Wycena początkowa Moment nabycia lub wytworzenia danego składnika. Wycena bilansowa Wycena na dzień bilansowy. Kategorie wyceny Cena nabycia

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Jędrzejczyk

dr Marcin Jędrzejczyk dr Marcin Jędrzejczyk Kalkulacja jest to czynność obliczeniowa, zmierzająca do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji (na jednostkę wytwarzaną). 2 Aby prawidłowo i dokładnie ustalić

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu A.36-X-14.01

Bardziej szczegółowo

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe

Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Analiza cen kalkulacyjnych i zniekształcenia cenowe Koszty zmienne Uznaje się że ich poziom ulega zmianie wraz ze zmianą wielkości produkcji Związane są przede wszystkim z: zużyciem surowców i materiałów

Bardziej szczegółowo

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów

Etapy ewidencji i rozliczania kosztów Etapy ewidencji i rozliczania kosztów S L A J D Y 1-1 2 Z A W I E R A J Ą T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z K S I Ą Ż K I J. M A T U S I E W I C Z, R A C H U N E K K O S Z T Ó W, F I N A N S - S E R V

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Decyzje zarządcze 1/58

Rachunkowość. Decyzje zarządcze 1/58 Rachunkowość zarządcza Decyzje zarządcze 1/58 Decyzje zarządcze Spis treści Rodzaje decyzji zarządczych Decyzje podjąć / odrzucić działanie Ogólny opis Koszty relewantne opis i przykłady Przykłady decyzji

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Aktywowanie kosztów w zapasach

Rozdział 1. Aktywowanie kosztów w zapasach Bartłomiej Nita 1.1. Zjawisko aktywowania kosztów a ustalanie wyniku finansowego W rachunku kosztów, prowadzonym na potrzeby sprawozdawczości finansowej, zasadnicze znaczenie ma wyodrębnienie: 1) kosztów

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu,

2) logistyką wewnętrzną polegającą na doprowadzeniu surowców produkcyjnych do miejsca składowania, a następnie do miejsca ich przerobu, echo www.roedl.com/pl Koszt wytworzenia to trudny parametr wyceny Łukasz Ibowicz, aplikant na biegłego rewidenta Poznań, Rödl & Partner Rzeczpospolita z 14.11.2018 Złożoność specyfiki działalności firm

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Zapasy istota, ewidencja i wycena

Zapasy istota, ewidencja i wycena Zapasy istota, ewidencja i wycena Do grupy zapasy według MSR nr 2 Zapasy 1 zalicza się aktywa: a) przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej; b) będące w trakcie produkcji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.

Konta zespołu 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie słuŝą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Zarządzenie Nr 163/2015 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie : zmiany zarządzenia nr 126/2010 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31 grudnia 2010 r w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego

Wprowadzenie do rachunkowości - wykład. Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Wprowadzenie do rachunkowości - wykład Temat : Księgowe ustalanie wyniku finansowego Program wykładu: 1. Czynniki determinujące sposób ustalania wyniku finansowego. 2. Warianty ustalania wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY)

Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Obrót materiałowy (ZESPÓŁ NR 3 MATERIAŁY I TOWARY) Istota UoR (art. 3 ust. 1, pkt. 18 i pkt. 19) składniki nabyte w celu zużycia na własne potrzeby w ciągu 12 cy od dnia bilansowego lub normalnego cyklu

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO Ustala się następujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych produkcji ogólne zarządu i sprzedaŝy prowadzenie: dr Adam Chmielewski zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są stałe i zmienne?

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zakupu Materiały Koszty działalności , , ,3 310, ,8 FIFO 502,8

Rozliczenie zakupu Materiały Koszty działalności , , ,3 310, ,8 FIFO 502,8 Rachunkowość IV sem Rachunkowość 1/6 20.02.2006 p Rachunkowość 2/6 06.03.2006 p Rachunkowość 3/6 23.03.2006 p15/27 4. zasada identyfikacji każdej partii o ile cechy danej dostawy są takie specyficzne,

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe

Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe Polityka rachunkowości w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasów i jej skutki podatkowe Maciej Jurczyga Ramy systemu rachunkowości przedsiębiorstwa wyznaczają w Polsce przepisy ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład X dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 BUDśETOWANIE BudŜet to plan finansowy przedsiębiorstwa na kolejny rok obrotowy. BudŜet nie jest prognozą opartą

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 13/Marzec 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści : 1. Poziom wyceny wyrobów gotowych w świetle definicji aktywów prof. dr hab. Jerzy Gierusz W artykule podjęto problem wpływu poziomu

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo