Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy"

Transkrypt

1 Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia. Sporządzany jest na dany dzień, i przedstawia sytuację panującą w firmie w danej chwili, umoŝliwiając ocenę sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa. Istotą bilansu jest ukazanie z jednej strony aktualnego stanu całego majątku firmy zarówno trwałego jak i obrotowego, czyli aktywów; i z drugiej strony pasywów firmy, czyli źródeł pochodzenia wspomnianego majątku. Na podstawie bilansu dokonuje się statycznej oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa, wykorzystując do tego tradycyjne wskaźniki pomiaru płynności: - wskaźnik bieŝącej płynności finansowej - wskaźnik płynności przyspieszonej. Aktywami nazywamy ogół składników majątkowych firmy, wykorzystywanych podczas realizacji operacji gospodarczych związanych z jego działalnością. W bilansie, gdzie aktywa wykazywane są według zasady wzrastającej płynności, przyjmuje moŝna podzielić w następujący sposób: A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

2 3. Inne wartości niematerialne i prawne 4. Zaliczki na poczet wartości n.i.p. II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. NaleŜności długoterminowe 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na poczet dostaw II. NaleŜności krótkoterminowe 1. NaleŜności od jednostek powiązanych 2. NaleŜności od pozostałych jednostek III. Inwestycje krótkoterminowe 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa tym terminem określamy ogół źródeł finansowania składników majątkowych, wyraŝony w formie wartościowej. Pasywa jako źródła finansowania majątku moŝna podzielić w następujący sposób: A. Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz)zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

3 VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3. Pozostałe rezerwy II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe Pasywa ogółem

4 Rachunek zysków i strat. Polega on na zapisie sposobu powstawania w przedsiębiorstwie wyniku finansowego, czyli zysków lub strat w miarę upływu czasu i trwania jego wytworzenia. Ta forma sprawozdania finansowego wykazuje oddzielnie i koszty, zyski oraz straty nadzwyczajne, a takŝe obowiązkowe obciąŝenia wyniku finansowego (podatki). Rachunek wyników pozwala rozpoznać sytuacje dochodową firmy oraz ułatwia analizę i prognozowanie efektu finansowego przedsiębiorstwa. Rachunek zysków i strat wg norm prawnych sporządzany jest w dwóch wariantach, z których kaŝdy wariant w dwóch wersjach. WyróŜniamy: wariant porównawczy -wersja 1 - układ dwustronny - poziomy (zał. 4/1 do ustawy o rachunkowości) -wersja 2 - układ jednostronny - pionowy (zał. 4/2 do ustawy o rachunkowości wariant kalkulacyjny -wersja 1 - układ dwustronny - poziomy (zał. 4/3 do ustawy o rachunkowości) -wersja 2 - układ jednostronny - pionowy (zał. 4/4 do ustawy o rachunkowości Przedsiębiorstwo, podejmując decyzję o wyborze wariantu rachunku zysków i strat, kieruje się formą ewidencji kosztów działalności. Przyjęcie rodzajowego układu kosztów rozstrzyga o wyborze wariantu porównawczego, a rozliczanie kosztów w układzie kalkulacyjnym - wariantu kalkulacyjnego.

5 Przepływy finansowe Wymienione powyŝej metody oceny stanu przedsiębiorstwa cechuje szereg wad i tak: z bilansu moŝemy czerpać jedynie informuje o wielkości zadłuŝenia, nie dowiemy się jednak na temat terminów spłat zobowiązań, kolejną wadą tej formy sprawozdania jest to, Ŝe informacje dotyczą jedynie wielkości majątku, brak jednak jest wskazania na rzeczywistą ich wartość (wycena sporządzoną według stawek z tzw. wtórnego rynku środków produkcji). Rzecz ma się podobnie przypadku rachunku zysków i strat. Na przykład często analiza wskazuje na wysoką rentowność przedsiębiorstwa okazuje się, Ŝe ma ono znaczne problemy z utrzymaniem płynności. Konstrukcja rachunku przepływów finansowych Trzech sfer działania przedsiębiorstwa: Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Polega na tym, Ŝe otrzymany finansowy wynik netto przedsiębiorstwa, jest następnie korygowany o poniŝsze pozycje: amortyzację, saldo wynikające z róŝnic kursowych, odsetki i dywidendy, utworzone rezerwy, podatek dochodowy, wynik ze sprzedaŝy i likwidacji składników działalności inwestycyjnej, zmianę stanu zapasów, zmianę stanu zobowiązań, zmianę stanu rozliczeń międzyokresowych, zmianę stanu przychodów przyszłych okresów. W wyniku tego uzyskujemy obraz środków pienięŝnych netto, pochodzących z działalności operacyjnej firmy. Cash flow na tym etapie jest wynikiem odjęcia od wpływów pienięŝnych z działalności operacyjnej wydatków pienięŝnych z tego tytułu.

6 Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Środki pienięŝne netto z działalności są wynikiem sumy następujących pozycji: nabycie lub sprzedaŝ wartości niematerialnych i prawnych, składników rzeczowego majątku trwałego, akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych, udzielone lub zwrócone poŝyczki, otrzymane lub zwrócone dywidendy i odsetki. Cash flow z tytułu inwestycji jest więc, saldem przeprowadzanych przez firmę w danym okresie operacji, związanych z jej składnikami majątkowymi. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Etap ten polega na uwzględnieniu szeregu operacji finansowych, które zostały przeprowadzanych przez przedsiębiorstwo w danym okresie obrachunkowym. Chodzi tu m. in. o: zaciągnięcie lub spłatę kredytów i poŝyczek, emisję lub wykup obligacji czy innych papierów wartościowych, wypłatę dywidendy, płatności wynikające z umów leasingu finansowego, wpływy z emisji akcji. Cash flow z działalności finansowej jest wynikem operacji finansowych firmy w danym okresie obrachunkowym. Zmiana stanu środków pienięŝnych netto Jest to suma powyŝej przedstawionych form przepływu środków. Środki pienięŝne na początek roku obrotowego Jest to wielkość, wynikająca z rachunku przepływów finansowych, sporządzonego w poprzednim roku obrachunkowym. Środki pienięŝne na koniec roku obrotowego Określenie zmiany stanu środków pienięŝnych netto w danym roku obrachunkowym powiększony o wielkość tych środków na początek roku. W wyniku tego otrzymujemy końcową pozycję wynikową - stan środków pienięŝnych na koniec roku obrotowego.

7 AMORTYZACJA Terminem tym określamy zuŝycie majątku trwałego w ciągu danego czasu wyraŝone w pieniądzu. Ze względu na to Ŝe amortyzacja określa wielkość zuŝycia danego składnika majątku trwałego, będącą rezultatem wykorzystania go w procesie produkcji; pojęcie to stawiamy po stronie kosztów. Stawka amortyzacyjna ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu uŝytkowania, jedną z trzech metod: metodą liniową takie same odpisy w kaŝdy roku uŝytkowania, metodą degresywną - polega na tym Ŝe odpis amortyzacyjny liczony jest od wartości netto środka trwałego według tej samej stopy amortyzacji, w efekcie z roku na rok odpisujemy coraz niŝszą sumę, metodą progresywną polega na tym ze przyspieszeniu ulega okresu zuŝycia danego składnika majątku w wyniku pomnoŝenia obowiązującej stawki amortyzacyjnej przez współczynnik większy od jedności. Jest wykorzystywana w warunkach uŝytkowania gorszych od przeciętnych np. na terenach dotkniętych bezrobociem. PoniewaŜ kwota amortyzacji zmniejsza zysk księgowy, powoduje tym samym zmniejszenie kwoty opodatkowanej przez urząd skarbowy tzw. efekt tarczy.

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na

Aneks nr 4. 12 13 listopada 2007 r. przyjmowanie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji na Aneks nr 4 Do Prospektu Emisyjnego dla oferty publicznej Akcji Serii D oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji Serii D i Praw do Akcji Serii D Zakładów Mięsnych Herman S.A. Wobec przedstawienia

Bardziej szczegółowo

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest

1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest 1. Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa, rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Specjalność: Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Semestr V- zimowy 2008/2009 Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstw Analiza wskaźnikowa w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa Leszno, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ

Majątek i kapitał przedsiębiorstwa. Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ Marek Masztalerz MAJĄTEK I KAPITAŁ 1. Podstawowe równania i kategorie ekonomiczne w rachunkowości Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga posiadania określonych zasobów majątkowych, niezbędnych dla

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku

Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Present24 S.A. Jednostkowy raport za I kwartał 2015 r. 01.01.2015-31.03.2015 Warszawa, 14 maja 2015 roku Spis treści 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 1.1.DANE SPÓŁKI... 3 1.2.ZARZĄD... 3 1.3.RADA NADZORCZA...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe Sprawozdanie Finansowe OPINIA NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MONNARI TRADE S.A. w Łodzi, ul. Radwańska 6 Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS

MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS MAJĄTEK I KAPITAŁ BILANS dr Marek Masztalerz MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA SKŁADNIKI MAJĄTKU (co firma posiada?) = ŹRÓDŁA FINANSOWANIA (skąd firma to ma?) MAJĄTEK TRWAŁY MAJĄTEK OBROTOWY

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

za III kwartał 2012 roku

za III kwartał 2012 roku RAPORT KWARTALNY Milkpol Spółki Akcyjnej za III kwartał 2012 roku WRAZ Z DANYMI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2012 R. DO DNIA 30.09.2012 R. Czarnocin, dnia 14 listopada 2012 roku MILKPOL S.A. 97-318 CZARNOCIN,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DROP S.A. ZA OKRES 01.01.2009 30.06.2009 1 WPROWADZENIE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Spółce Spółka akcyjna powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo