zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300"

Transkrypt

1 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia czynsz za halę fabryczną wynagrodzenie sprzedawców koszty reklamy materiały pomocnicze wynagrodzenie kierownika wydziału produkcji Firma zaplanowała, że w następnym roku trzeba będzie zużyć 6000 roboczogodzin i maszynogodzin. Jeśli wskaźnik narzutu opiera się na maszynogodzinach, to ile będzie on wynosił? Zadanie 2 (kalkulacja zleceniowa) Drukarnia realizuje w listopadzie dwa zlecenia: zlecenie 01 - druk kart noworocznych (A0 i zlecenie 02 - druk 4000 kart wielkanocnych (W). Druk ukończono w listopadzie. Poniesione koszty przedstawiają się następująco (w zł): zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Drukarnia rozlicza koszty wydziałowe przy zastosowaniu wskaźnika obliczonego w stosunku do kosztów robocizny bezpośredniej. Należy dokonać kalkulacji zleceń miesiąca listopada. Zadanie 3 (kalkulacje kosztów) W maju zarejestrowano następujące dane: - produkcja w toku na początku maja to 4000 szt. wyrobu przerobionych w 20%, - w maju oddano do magazynu szt. wyrobów gotowych, - na koniec maja produkcja niezakończona wyniosła 5000 szt. wyrobów przerobionych w 40%, Dane o kosztach wytworzenia wyrobów (w zł): pozycja kalkulacyjna kosztów stan początkowy koszty poniesione w okresie materiały bezpośrednie koszty robocizny bezpośredniej koszty wydziałowe Koszty produkcji (wszystkie) narastają systematycznie wraz z postępem procesu produkcji. Należy obliczyć koszt wytworzenia jednostki produktu oraz wycenić produkcję zakończoną i niezakończona według metody kosztu przeciętnego oraz według metody kosztu bieżącego okresu (FIFO). 1

2 Zadanie 4 (Metody wyodrębniania kosztów stałych i zmiennych) Dokonać wyodrębnienia kosztów stałych i kosztów zmiennych stosując: 1) metodę dwóch punktów, 2) analizę regresji liniowej. Poniższe zestawienia zawiera informacje o wielkości produkcji i kosztach całkowitych Spółki ADA w drugim półroczu 2004 r. Miesiąc Wielkość Koszty całkowite produkcji w szt. wi.p. Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień UWAGA! Bez względu na rodzaj metody należy na wstępie nanieść dane na układ współrzędnych. Zadanie 5 (rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych) * cena sprzedaży 300 * jednostkowy koszt robocizny bezpośredniej 20 * jednostkowy koszt materiałów bezpośrednich 80 * jednostkowy zmienny pośredni koszt produkcyjny 10 * jednostkowy zmienny koszt sprzedaży 10 * stałe koszty produkcyjne * stałe koszty sprzedaży * stałe koszty ogólnego zarządu Ponadto dane są następujące informacje: Wyszczególnienie Okres 1 Okres II Okres III Zapas początkowy Produkcja Sprzedaż Zapas końcowy Należy obliczyć wynik na sprzedaży i wartość zapasów na koniec każdego okresu przy użyciu rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych. 2

3 Rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu rachunku kosztów pełnych będzie wyglądał następująco: Wyszczególnienie Okres I Okres II Okres III Przychody ze sprzedaży Zapas początkowy + Koszty produkcyjne - Zapas końcowy Koszty produkcyjne wyrobów sprzedanych Wynik brutto na sprzedaży (Marża brutto) - Koszty nieprodukcyjne (sprzedaży i ogólnego zarządu) Wynik operacyjny (Wynik na sprzedaży) Marża na pokrycie {contribution margin) stanowi różnicę pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami zmiennymi. Jej wielkość jest uzależniona bezpośrednio od rozmiarów sprzedaży. Proszę zauważyć kolejność: marża na pokrycie służy przede wszystkim na pokrycie kosztów stałych, a pozostała nadwyżka stanowi zysk operacyjny. W sytuacji, gdy marża na pokrycie wystarcza jedynie na pokrycie kosztów stałych wynik operacyjny przedsiębiorstwa wyniesie 0, natomiast jeżeli w danym okresie wypracowana marża na pokrycie nie pokrywa kosztów stałych, wówczas pojawia się strata operacyjna w wysokości różnicy. Rachunek zysków i strat przy wykorzystaniu rachunku kosztów zmiennych będzie wyglądał następująco: Wyszczególnienie Okres I Okres II Okres II Przychody ze sprzedaży Zapas początkowy + Koszty produkcyjne - Zapas końcowy Koszty zmienne produkcyjne Koszty zmienne sprzedaży Koszty zmienne wyrobów sprzedanych Marża na pokrycie Koszty stałe Wynik na sprzedaży 3

4 Zadanie 6 (Wielostopniowy rachunek kosztów) Przedsiębiorstwo produkuje 3 typy zestawów komputerowych A, B i C. Wszystkie składane są na oddzielnych liniach produkcyjnych, ale w jednym zakładzie. Menedżerowie odpowiedzialni za każdą linię sporządzają oddzielne sprawozdania finansowe. Dane są następujące informacje dotyczące linii produkcyjnych: Wyszczególnienie A B C Produkcja Sprzedaż Cena Jednostkowe koszty zmienne produkcyjne Jednostkowe koszty zmienne sprzedaży Koszty stałe produkcyjne segmentu Koszty stałe nieprodukcyjne segmentu Koszty produkcyjne stałe - wspólne Koszty nieprodukcyjne stałe wspólne Koszty wspólne dla całego zakładu przypisane są po 1/3 do wszystkich segmentów. Należy sporządzić wielostopniowy rachunek zysków i strat dla każdej z linii oraz ogółem przy użyciu rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych oraz wyciągnąć wnioski na temat rentowności każdej z linii produkcyjnych zależnie od przyjętej metody kalkulacji kosztu jednostkowego. 4

5 Koszty wspólne dla całego zakładu przypisane są po 1/3 do wszystkich segmentów. Rachunek zysków i strat przy zastosowaniu rachunku kosztów pełnych wyglądać będzie następująco: Wyszczególnienie A B C Suma Przychody ze sprzedaży Koszty produkcyjne zmienne Koszty produkcyjne stałe segmentu Koszty produkcyjne stałe - wspólne Wynik brutto na sprzedaży segmentu Koszty nieprodukcyjne zmienne Koszty nieprodukcyjne stałe segmentowe Wynik na sprzedaży segmentu Koszty nieprodukcyjne stałe - wspólne Wynik na sprzedaży zakładu Rachunek zysków i strat przy zastosowaniu rachunku kosztów zmiennych wyglądać będzie następująco: Wyszczególnienie A B C Suma Przychody ze sprzedaży Koszty zmienne produkcyjne Koszty zmienne sprzedaży Marża na pokrycie kosztów stałych segmentu Koszty stałe produkcyjne segmentu Koszty stałe nieprodukcyjne segmentu Marża na pokrycie kosztów stałych przedsiębiorstwa Koszty stałe wspólne produkcyjne Koszty stałe wspólne nieprodukcyjne Wynik na sprzedaży Zadanie 7 Przedsiębiorca zamierza zainwestować pewien kapitał w linię produkcyjną do rozlewania soków owocowych. Szacuje, że jednostkowy koszt zmienny wyrobu wyniesie 4 zł, a ponadto że koszty stałe przedsięwzięcia wyniosą zł na rok. Jedną sztukę wyrobu (puszkę) będzie można sprzedawać po 5,8 zł. Należy określić krytyczny rozmiar produkcji. Ile sztuk wyrobu należy wyprodukować i sprzedać w ciągu roku, aby osiągnąć roczny zysk równy 8100 zł? Zadanie 8 (punkt krytyczny sprzedaży) Firma Simex sprzedaje wyroby po cenie jednostkowej 40 zł. Jednostkowe koszty zmienne wynoszą 25 zł, koszty stałe natomiast utrzymują się na poziomie zł. Ustal punkt krytyczny sprzedaży w tej firmie. 5

6 Zadanie 9 (punkt krytyczny produkcji) Firma Romex sprzedaje wyroby po jednostkowej cenie sprzedaży 55 zł, jednostkowe koszty zmienne wynoszą 35 zł, a koszty stałe w rozpatrywanym okresie wyniosły zł. Ustal punkt krytyczny produkcji w firmie. Zadanie 10 (punkty krytyczne przy produkcji wieloasortymentowej) W rachunkowości ujęto dane dotyczące produkcji trzech wyrobów: A, B, C. A B C jednostkowa cena sprzedaży (zł) jednostkowe koszty zmienne (zł) jednostkowa marża brutto (zł) udział w sprzedaży ogółem (%) koszty stałe (zl) Należy obliczyć punkty krytyczne w ujęciu ilościowym i wartościowym. Zadanie 11 (punkty krytyczne przy produkcji wieloasortymentowej) Kiosk znajdujący się w pobliżu szkoły sprzedaje hamburgery, frytki, tabliczki czekolady i coca colę. Doświadczenie uczy, że na 4 sprzedane czekolady przypadają 2 hamburgery, cztery coca cole i jedna paczka frytek. Koszty stałe w kiosku wynoszą zł, a dane o cenach i kosztach zmiennych są następujące (w zł): czekolada hamburgery coca cola frytki jednostkowa cena 0,25 1,50 0,75 1,00 koszty zmienne 0,15 0,70 0,15 0,20 Obliczyć należy: średnią marżę jednostkową, krytyczną wartość sprzedaży. Zadanie 12 (punkty krytyczne przy produkcji wieloasortymentowej) W rachunkowości ujęto dane dotyczące produkcji trzech wyrobów: A, B, C. A B C jednostkowa cena sprzedaży (zł) jednostkowe koszty zmienne (zł) struktura sprzedaży koszty stałe (zl) Należy obliczyć punkty krytyczne w ujęciu ilościowym i wartościowym. 6

7 Zadanie 13 Darmet" jest spółką akcyjną, a jej właścicielami są pracownicy. Budżet wiodący przygotowywany będzie na 19X7 r. Bilans spółki na dzień X6 r. przedstawia się następująco: DARMET S.A Bilans na dzień X6 r. Aktywa Pasywa Majątek trwały: grunty środki trwałe - dotychczasowe umorzenie , ,- Kapitał własny: kapitał akcyjny kapitał zapasowy Ogółem majątek trwały Majątek obrotowy: wyroby gotowe Materiały Należności środki pieniężne , , Ogółem kapitał własny ,- Zobowiązania: zobowiązania krótkoterminowe Ogółem majątek obrotowy ,- Ogółem zobowiązania ,- OGÓŁEM AKTYWA ,- OGÓŁEM PASYWA ,- 1. Dane dotyczące sprzedaży Dział marketingu poinformował, że w ciągu planowanego okresu sprzedaż wyrobów kształtować się będzie na następującym poziomie: I kwartał szt. II kwartał szt. III kwartał szt. IV kwartał szt. I kwartał 19X8 r szt. Cena sprzedaży jednej sztuki wynosi 7 zł. Spółka sprzedaje 60% wyrobów za gotówkę, a 40% na kredyt handlowy z płatnością w ciągu jednego miesiąca od daty sprzedaży. Należności w bilansie na X6r. prezentują sprzedaż kredytową grudnia (sprzedaż w grudniu szt.). 2. Dane o wyrobach gotowych W dniu X6 r. w magazynie wyrobów gotowych znajdowało się szt. wyrobów. Dla zapewnienia ciągłości sprzedaży zapas wyrobów gotowych na koniec każdego kwartału powinien wynosić 10% przewidywanej wielkości sprzedaży w następnym kwartale. 3. Dane dotyczące kosztów bezpośrednich produkcji i zaopatrzenia w materiały Od głównego technologa otrzymano informacje, że w procesie produkcji wyrobów wykorzystywany jest tylko jeden rodzaj materiału. W praktyce materiałów bezpośrednich zużywa się dużo więcej, a dla każdego z nich sporządza się oddzielny budżet. Na jeden wyrób gotowy w firmie Darmet" zużywa się 3 kg materiału. Dla zapewnienia ciągłości produkcji zapas materiałów powinien wynosić 20% zapotrzebowania na dany materiał do produkcji w następnym okresie X6 r. w magazynie znajdowało się kg materiału. Dział zaopatrzenia poinformował, że materiał nabywany jest po cenie 1 zł/ kg, a z umowy podpisanej z dostawcą wynika, iż jego cena w najbliższym roku nie ulegnie zmianie. 80% materiałów kupowanych jest za gotówkę, a 20% na kredyt z terminem płatności w następnym kwartale. Zobowiązania na dzień X6 r. dotyczą wyłącznie zakupów materiałów w IV kwartale. Z wydziału produkcyjnego pochodzą również informacje dotyczące kosztów robocizny bezpośredniej. Na wytworzenie jednego wyrobu gotowego potrzebna jest jedna godzina pracy pracowników bezpośrednio produkcyjnych (norma czasu pracy). Stawka 7

8 godzinowa wynosi 1,50 zł. Wynagrodzenia pracowników bezpośrednio produkcyjnych wypłacane są na koniec każdego miesiąca. 4. Informacje o pośrednich kosztach produkcji W firmie występuje podział wszystkich kosztów pośrednio związanych z produkcją na stałe i zmienne. Do kosztów zmiennych zaliczono: koszty energii, wynagrodzenia pracowników nadzoru, wynagrodzenia magazynierów. Zmienne pośrednie koszty produkcyjne rozliczane są w odniesieniu do liczby godzin robocizny bezpośredniej. Stawka zmiennych pośrednich kosztów produkcyjnych na jedną godzinę robocizny bezpośredniej wynosi 0,50 zł. Stałe pośrednie koszty produkcji wynoszą zł. kwartalnie. W kwocie tej uwzględniono: koszty amortyzacji urządzeń produkcyjnych (6 000 zł kwartalnie), podatek za halę produkcyjną, oświetlenie, ogrzewanie hali produkcyjnej (część stałą). Wydatki dotyczące pośrednich kosztów produkcyjnych mają miejsce w okresie powstania kosztów. 5. Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży podzielone zostały na część stałą i zmienną (uzależnioną od ilości sprzedaży). Stawka zmiennych kosztów ogólnego zarządu ' sprzedaży wynosi 0,10 zł/ 1 szt. sprzedanych wyrobów. Koszty stałe ogólnego zarządu i sprzedaży wynoszą kwartalnie zł. Składają się na nie wynagrodzenia w wysokości 2 000, koszty reklamy 300, amortyzacja 400, ubezpieczenie 150, podróże służbowe 150. Amortyzacja i ubezpieczenie dotyczy budynku administracji. Wydatki dotyczące kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży mają miejsce w okresie powstania kosztów. 6. Założenia finansowe Zarząd spółki określił minimalne pożądane saldo środków pieniężnych na koniec każdego kwartału na poziomie zł. Środki te mają zapewnić bieżącą płynność finansową firmy. W przypadku niedoboru środków pieniężnych firma Darmet" może zaciągać kredyty w wielokrotności zł przy oprocentowaniu 25% w skali roku. Zakładamy, że zaciąganie pożyczek ma miejsce na początku kwartału a spłaty kapitału i odsetek na koniec kwartału. Nadwyżka środków pieniężnych może być lokowana w banku przy oprocentowaniu 20% w skali roku Zakłada się że lokata ma charakter krótkoterminowy i jest dokonywana na początek kwartału, a odsetki otrzymywane są na koniec kwartału. 7. Założenia dotyczące działalności inwestycyjnej Dyrektor inwestycyjny po uzgodnieniu z zarządem i podległymi mu pracownikami zaplanował zakup nowej maszyny produkcyjnej za zł. w I kwartale 19X7 r. 8. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych Główny księgowy oszacował, że podatek dochodowy, który firma będzie musiała zapłacić za 19X7 r. wyniesie zł (40%). Dla uproszczenia obliczeń przyjęto, że cały podatek dochodowy płacony jest na koniec planowanego roku. W praktyce zaliczki z tytułu podatku dochodowego płacone są co miesiąc. Na podstawie informacji przygotowany został w firmie Darmet budżet wiodący. Punktem wyjścia przy tworzeniu budżetu wiodącego jest opracowanie prognoz dotyczących wielkości i wartości przyszłej sprzedaży. Opracowaniem prognoz zajmuje się dział marketingu. Tworzone są one w oparciu o wyniki badań prowadzonych we własnym zakresie oraz przy uwzględnieniu danych statystycznych publikowanych przez różne organizacje, np. GUS, CUP. Prognozy dotyczące sprzedaży są podstawą opracowania pierwszego budżetu, tj. budżetu sprzedaży. Budżet sprzedaży jest zestawieniem planowanej ilości sprzedaży i planowanej ceny sprzedaży. 8

9 Tabela 1 DARMET S.A. Budżet sprzedaży na 19X7 r. Planowana ilość sprzedaży w sztukach x planowana cena sprzedaży planowane przychody ze sprzedaży Zestawienie 1 WPŁYWY GOTÓWKOWE ZE SPRZEDAŻY 60% sprzedaży bieżącego okresu 40% sprzedaży ub. okresu ogółem wpływy gotówkowe Budżet produkcji Tabela 2 DARMETS.A. Budżet sprzedaży na 19X7 r. Planowana ilość sprzedaży w sztukach (tab. 1) pożądany zapas końcowy wyrobów gotowych = ogółem zapotrzebowanie - zapas początkowy wyrobów gotowych ilość wyrobów do wyprodukowania 9

10 Budżet materiałów bezpośrednich Tabela 3 DARMETS.A. Budżet materiałów bezpośrednich na 19X7 r. Ilość wyrobów do wyprodukowania (tab.2) x norma zużycia mat. zapotrzebowanie na materiały do produkcji + pożądany zapas końcowy materiałów ogółem zapotrzebowanie - zapas początkowy ilość materiałów do nabycia x cena nabycia wartość materiałów do nabycia Zestawienie 2 Tabela 5 WYDATKI GOTÓWKOWE Z TYTUŁU ZAKUPU MATERIAŁÓW BEZPOŚREDNICH 80% sprzedaży bieżącego okresu 20% sprzedaży ub. okresu ogółem wydatki a Zobowiązania bieżące z bilansu na X6 r. DARMETS.A. Budżet wynagrodzeń bezpośrednich na 19X7 r. Ilość wyrobów do wyprodukowania (tab.2) x norma czasu pracy zapotrzebowanie na czas pracy w godz. x stawka godzinowa koszt robocizny bezpośredniej 10

11 Budżet pośrednich kosztów produkcyjnych powinien zawierać zestawienie planowanych kosztów pośrednio związanych z produkcją i ich podział na część stałą i zmienną Za podstawę rozliczania kosztów zmiennych przyjęto liczbę godzin robocizny bezpośredniej. DARMETS.A. Budżet pośrednich kosztów produkcyjnych na 19X7r. Planowana liczba godzin pracy (tab. 4) x stawka kosztów zmiennych planowane zmienne pośrednie koszty produkcji stałe pośrednie koszty produkcji a ogółem koszty pośrednie produkcji a Amortyzacja urządzeń produkcyjnych uwzględniając amortyzację zakupowanej maszyny Tabela 6 DARMETS.A. Budżet kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży na 19X7 r. Planowana ilość sprzedaży (tab. 1) x jednostkowy zmienny koszt ogólnego zarządu i sprzedaży (założenie 5) ogółem koszty zmienne ogólnego zarządu i sprzedaży stałe koszty ogólnego zarządu i sprzedaży: wynagrodzenia koszty reklamy amortyzacja ubezpieczenie podróże służbowe ogółem koszty stałe ogólnego zarządu i sprzedaży ogółem koszty ogólnego zarządu i sprzedaży 11

12 Tabela 7 DARMET S.A. Budżet zapasów końcowych wyrobów gotowych na 19X7 r. Jednostkowy pełny koszt wytworzenia wyrobu: materiały bezpośrednie (3 kg x 1 zł) płace bezpośrednie (1 godz. x 1.50 zł) Pośrednie koszty produkcyjne: zmienne (1 godz. x 0,50 zł) stałe (1 godz. x 0.25 zł 3 ) Ogółem jednostkowy pełny koszt wytworzenia wyrobu Zapas końcowy wyrobów gotowych = szt. b x 5,25 zł = zł Budżet kosztu wytworzenia sprzedanych produktów Tabela 8 DARMET S.A. Budżet kosztów wytworzenia sprzedanych produktów na 19X7 r. Wartość zużytych do produkcji materiałów bezpośrednich: + koszt robocizny bezpośredniej + pośrednie koszty produkcyjne Ogółem poniesione koszty produkcji + wartość zapasu początkowego wyrobów gotowych Ogółem KWDDS w koszcie wytworzenia - wartość zapasu końcowego wyrobów gotowych Planowany koszt wytworzenia sprzedanych produktów Planowany rachunek zysków i strat Tabela 9 DARMET S.A. Planowany rachunek zysków i strat 19X7 r. Planowane przychody ze sprzedaży (tab. 1) - koszt wytworzenia sprzedanych produktów (tab. 8) marża brutto - koszty ogólnego zarządu i sprzedaży (tab. 6) wynik operacyjny + przychody finansowe (tab. 10) - koszty finansowe (tab. 10) wynik przed opodatkowaniem - podatek wynik na działalności 12

13 Budżet środków pieniężnych Tabela 10 Budżet DARMET S.A. środków pieniężnych na 19X7r Stan środków pieniężnych na początek okresu + wpływy gotówkowe ze sprzedaży 8 Ogółem dostępne środki pieniężne wydatki gotówkowe: zakup materiałów b wynagrodzenia bezpośrednie c pośrednie koszty produkcyjne d koszty ogólnego zarządu i sprzedaży e zakup maszyny produkcyjnej podatek dochodowy Ogółem wydatki Pożądane saldo końcowe środków pieniężnych Ogółem zapotrzebowanie na środki pieniężne Nadwyżka/niedobór f środków pieniężnych Finansowanie: zaciągnięcie pożyczki g spłata pożyczki zapłacone odsetki h lokata bankowa otrzymane odsetki' Ogółem finansowanie Saldo końcowe środków pieniężnych 13

14 Tabela 11 DARMETS.A. Planowany bilans na dzień X7 r. Aktywa Majątek trwały: grunty a środki trwałe 13 - dotychczasowe umorzenie 0 Ogółem majątek trwały netto Majątek obrotowy: wyroby gotowe d materiały e należności' środki pieniężne 9 Pasywa Kapitał własny: kapitał akcyjny 11 kapitał zapasowy 1 zysk za rok planowany' Ogółem kapitał własny Zobowiązania: zobowiązania krótkoterminowe k Ogółem majątek obrotowy Ogółem zobowiązania OGÓŁEM AKTYWA ,- OGÓŁEM PASYWA ,- 14

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI. BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI BLOCKCHAIN LAB SPÓŁKA AKCYJNA za rok 2018 Warszawa, 24-06-2019 1 1) Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu za bieżący rok obrotowy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2006 i 31 MARCA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa

Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa Celem każdego przedsiębiorstwa działającego na rynku jest osiągniecie zysku. Konieczność wypracowania zysku zmusza przedsiębiorstwa do starań o wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY od do

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY od do SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY od 12.02.2016 do 31.12.2016 FUNDACJA USKRZYDLENI ul. Będlewska 6 60-101 Poznań WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej. 20 marzec 2017 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej 20 marzec 2017 r. PYTANIA KONTROLNE 1. Z czego składa się rata kredytowa? 2. Od jakiej wartości obliczamy odsetki kredytowe? 3. Co oznacza pojęcia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska

WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH. Karolina Bondarowska WYBRANE ELEMENTY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Karolina Bondarowska PODSTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE 1. Bilans wartościowe odpowiednio uszeregowane zestawienie majątku (aktywów) jednostki gospodarczej ze źródłami

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2018 do 30-09-2018 Świdnica, listopad 2018 Strona 1 / 16 1.

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6

RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 Instytut Rachunkowości Kolegium Zarządzania i Finansów 110560 RACHUNKOWOŚĆ - Ćwiczenia #6 dr Michał Kaczmarski Adiunkt https://www.e-sgh.pl/michal_kaczmarski/110560 Warszawa, 10 maja 2018 r. Agenda 1.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 91086997200000 F-01/I-01 PKD: 8610 87-720 Ciechocinek ul. Tadeusza Kościuszki 10 PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz.

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz. Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 27385470400000 F-01/I-01 PKD: 3821 43-100 Tychy ul. Lokalna 11 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Warszawa, 29 listopada 2018 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2018

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 89061118300000 F-01/I-01 PKD: 3600 58-200 Dzierżoniów ul. Jana Kilińskiego 25A Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1 Cash flow ROZWIĄZANIE ZADANIA Cash flow A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto 44 II. Korekty o pozycje: -67.Amortyzacja 30 2.Odsetki i udziały w zyskach 8 3.Zmiana

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (cd.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 4120 97-427 Rogowiec ul. Instalacyjna 14 INSTAL BEŁCHATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2019 do 31-03-2019 Świdnica, maj 2019 1. Wybrane dane finansowe Wybrane

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa...

PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... BANK SPÓŁDZIELCZY w Piwnicznej Zdroju PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY I Dane organizacyjne Pełna nazwa Skrócona nazwa Adres siedziby: Miejscowość Kod Ulica Nr Telefon Fax Forma własności osoba fizyczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2019 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/2009. Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/2009. Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe. ZESTAWIENIE KOREKT DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QSr I/ Skonsolidowany raport kwartalny, Wybrane skonsolidowane dane finansowe. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł od 01.01. do 31.03. w tys. EURO

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Mercator Medical S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2018 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ str. SPIS TREŚCI 1 OPIS STOSOWANYCH ZASAD

Bardziej szczegółowo

Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku BILANS

Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku BILANS Załącznik Numer 1 do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IQ 2018 roku BILANS SKONSOLIDOWANY bilans - AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 1 702 162-54 757 1 756 919 1 760 224-54 757 1 814 981 Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do

OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W TYCHACH. Sprawozdanie finansowe za okres od do OKRĘGOWA IZBA PRZEMYSŁOWO - HANDLOWA W Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki Nazwa: Siedziba: GROTA ROWECKIEGO 319, 43-100

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PASYWA

AKTYWA PASYWA II. Bilans AKTYWA 2016.12.31 2015.12.31 PASYWA 2016.12.31 2015.12.31 A. Aktywa trwałe 255 019 508,54 230 672 369,51 A. Kapitał (fundusz) własny 254 560 440,63 230 029 691,47 I. Wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 ROKU I ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2008 ROKU DO 30 CZERWCA 2008 ROKU - 1 - JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W tysiącach złotych

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-12-31 2015-09-30 2014-12-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 090 18 328 17 733 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 129 135 122 - wartość firmy - - -

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA

PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA PROGNOZA i OPTYMALIZACJA FINANSOWA spółki Przykład S.A. ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 Aktualizacja: 25.09.2017 r. Spis treści 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT... 3 Wykres 1.1. Razem przychody

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015

DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2015 BILANS 2015-09-30 2015-06-30 2014-12-31 2014-09-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 328 18 281 17 733 18 170 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 135 114 122 123

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe MNI S.A.

Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 28-02-2007 Zawartość sprawozdania: 1. Wybrane dane finansowe 2. Bilans 3. Rachunek Zysków i Strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek

Bardziej szczegółowo