Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe"

Transkrypt

1 Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem na rachunek bankowy w kwocie ,-. Rachunek bieżący Długoterminowe kredyty bankowe Rodzaj operacji: bilansowa, aktywno pasywna zwiększająca sumę bilansową. 2) WB - zapłacono przelewem czynsz za wynajem biura 600zł. Jednostka nie naliczała wcześniej czynszu. Usługi obce Rachunek bieżący Rodzaj operacji: wynikowa, kosztowa, zwiększenie kosztów, zmniejszenie aktywów. 1. Przyjęto nowego udziałowca, który wniósł aport w postaci 3 samochodów dostawczych o wartości ,-. Rodzaj operacji: Z kasy wypłacono pracownikowi zaliczkę na zakup materiałów biurowych w wysokości 200,-. Rodzaj operacji: Wydano z magazynu (na podstawie dowodu WZ) sprzedane towary wg cen zakupu 3.000,- Rodzaj operacji: Otrzymano WB potwierdzający pobranie przez bank z rachunku bieżącego odsetek od kredytu. Rodzaj operacji: Wyciąg bankowy - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy w formie przelewu na rachunek bankowy w kwocie zł. Rodzaj operacji:.. 6. Wyciąg bankowy - zapłacono przelewem czynsz za wynajem biura 600zł. Jednostka nie naliczała wcześniej czynszu. 1

2 Rodzaj operacji:.. 7. Jednostka przeprowadziła regulacje płac pracowników umysłowych, podwyższając średnio miesięczne stawki wynagrodzeń o 10%, przewidywana łączna kwota podwyżki wynosi zł. Rodzaj operacji:.. 8. Pracownik przedłożył rozliczenie kosztów podróży służbowej, na którą wcześniej otrzymał zaliczkę w wysokości 500,- Rodzaj operacji:... Zadanie 2 (rzeczowe aktywa trwałe) Amortyzacja jest wyższa w początkowym okresie od liniowej, a więc amortyzacja degresywna dla środka trwałego o wartości zł i liniowej stawce 30 % będzie wynosiła przy współczynniku podwyższającym 2,0 w dwóch pierwszych latach: - w roku w roku Zadanie 3 (rzeczowe aktywa trwałe - amortyzacja) Jednostka gospodarcza jest podatnikiem podatku VAT. W marcu 2001 r. zakupiła nową maszynę produkcyjną, której: cena zakupu netto wynosiła zł (VAT 22%), koszty transportu 300 zł (+VAT 22%), koszty ubezpieczenia transportu 230 zł (+VAT 22%), koszty montażu 200 zł (+VAT 22%). szyna została przekazana do eksploatacji 6 kwietnia 2001 r. Okres eksploatacji maszyny ustalony metodą liniową wyniósł 4 lata, przyjęto jednak, że odpisy amortyzacyjne będą dokonywane przy zastosowaniu metody degresywnej ze współczynnikiem podwyższającym na poziomie 2,0. Ustalić: 1. wartość początkową maszyny wartość bilansową tej maszyny na dzień r wartość bilansową tej maszyny na dzień r wartość bilansową tej maszyny na dzień r miesiąc ostatniego odpisu amortyzacyjnego maszyny... Zadanie 4 (rzeczowe aktywa trwałe) Sprzedano za gotówkę budynek produkcyjny za zł ( w tym VAT 22%) o wartości początkowej umorzony w 50 %. Gotówką opłacono koszty związane ze sprzedażą budynku wynoszą 200. Ustal wpływ tej operacji na wynik finansowy.... 2

3 Zadanie 5 (inwestycje) MAX spółka z o.o. na dzień X r na koncie Rachunek bieżący wykazywało saldo zł. W październiku otrzymano wyciąg bankowy, potwierdzający następujące operacje: 1) X r. spółka nabyła bon skarbowy o wartości nominalnej zł płacąc przelewem zł, 2) X r. spółka nabyła 400 akcji spółki Kolor po cenie 300 zł za akcję opłacając jednocześnie prowizję maklerską w kwocie 360 zł (uznano ją za koszt istotny), 3) X r. spółka sprzedała połowę akcji spółki Kolor uzyskując cenę 320 zł/szt., opłacając prowizję w kwocie 160 zł. Polecenia: 1. Zaksięgować operacje związane z zakupem i sprzedażą papierów wartościowych otwierając odpowiednie konta syntetyczne i analityczne, podając na koncie obok kwoty operacji jej numer. 2. Ustalić wynik na sprzedaży akcji spółki Kolor 3. Ustalić bilansową wartość posiadanych na koniec roku krótkoterminowych papierów wartościowych, dokonując przy tym odpowiednich księgowań, wiedząc, że przedsiębiorstwo wycenia papiery wartościowe po cenie nabycia lub cenie rynkowej, w zależności, która z nich jest niższa. Cena rynkowa na X r. posiadanych papierów wartościowych wynosi: akcje spółki Kolor 290,- bony skarbowe 9350,- Wartość krótkoterminowych papierów wartościowych w bilansie... Wynik na sprzedaży akcji spółki Kolor... Zadanie 6 (inwestycje) Spółka,,Aligator posiadała na dzień 1 grudnia następujące krótkoterminowe papiery wartościowe: 40 akcji spółki,, Krokodyl po 20 zł za akcję 20 obligacji jednorocznych Skarbu Państwa po 102 zł 50 akcji spółki,, Torebka po 12 zł za akcję W grudniu sprzedano 35 akcji spółki,,xx po 22 zł za akcję. W dniu 31 grudnia ceny według notowań giełdowych kształtowały się następująco: cena akcji spółki,,krokodyl 21 zł, cena obligacji jednorocznej Skarbu Państwa 99 zł, cena akcji spółki,,torebka 13 zł. Podać bilansową wartość krótkoterminowych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia. Zadanie 7 (obrót materiałowy) W okresie sprawozdawczym w karcie analitycznej materiału X dokonano następujących zapisów: 1. Stan początkowy 120 szt. po 20 zł = Przychód (zakup) I 150 szt. po 22 zł = Przychód II 200 szt. po 19 zł = Rozchód I 220 szt. 5. Przychód III 250szt. po 24 zł = Rozchód II 450 szt. Na podstawie powyższych danych ustalić wartość poszczególnych rozchodów i stanów końcowych po I i II rozchodzie materiałów, stosując do wyceny metodę: 1) LIFO 3

4 2) FIFO 3) Średniej ważonej 4) Szczegółowej identyfikacji rozchód I (100 szt. ze stanu początkowego i 120 szt. z przychodu II) i rozchód II (20 szt. ze stanu początkowego, 140 szt. ze przychodu I, 70 szt. z przychodu II, a resztę z przychodu III) Zadanie 8 (obrót materiałowy, OCE) Dane są następujące informacje dotyczące materiałów w okresie sprawozdawczym (ceny ewidencyjne materiałów ustalone są na poziomie planowanych cen nabycia): konto teriały : stan początkowy zł, przychody (zakup) zł, rozchody: zużycie na potrzeby produkcji zł oraz sprzedaż zł; konto Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów : stan początkowy Dt 500 zł, odchylenia dotyczące zakupionych materiałów Ct 700 zł; konto Rozliczenie zakupu materiałów saldo Dt zł, a saldo Ct zł. Ustalić i podać we wskazanych miejscach: 1. wartość zużytych materiałów według rzeczywistych cen nabycia wartość sprzedanych materiałów według rzeczywistych cen nabycia wartość stanu końcowego materiałów, która będzie wykazana w bilansie... Zadanie 9 (obrót materiałowy, OCE) Na podstawie następujących danych: Stan początkowy materiałów w cenach ewidencyjnych Zakup materiałów w danym okresie w cenach ewidencyjnych Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na stan początkowy materiałów Dt 700 Odchylenia od cen ewidencyjnych przypadające na zakupione materiały Ct 200 Rozchód materiałów w cenach ewidencyjnych Obliczyć: 1) wartość odchyleń przypadających na zużyte materiały... 2) wartość materiałów w bilansie na koniec okresu... Zadanie 10 (materiały w bilansie) Na dzień księgowa posiadała następujące informacje: - wartość zapasu materiałów wg cen ewidencyjnych kredytowe odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów materiały w drodze dostawy niefakturowane Bilansowa wartość zapasów wynosi... Zadanie 11 (ewidencja obrotu produktami - OCE) Wiedząc, że: 4

5 stan początkowy wyrobów gotowych kredytowe odchylenia od kosztu planowanego zł zł koszty działalności produkcyjnej, w tym wydziałowe (techniczny koszt wytworzenia) zł koszty ogólnego zarządu zł zaksięgować następujące operacje gospodarcze, podając na kontach przy kwotach numery operacji: 1. przyjęto z produkcji do magazynu wyroby gotowe o wartości wg kosztu planowanego zł 2. wydano z magazynu sprzedane odbiorcy Y wyr. got. wycenione wg kosztu planow. na zł 3. wystawiono fakturę za sprzedane wyroby gotowe zł (w tym VAT 22%) 4. ustalono i przeksięgowano rzecz. tech. koszt wytw. wyrobów przyjętych do magazynu zł 5. ustalono i zaksięgowano odchylenia od cen ewid. dotyczące przyjętych do magazynu wyrobów 6. ustalono i zaksięgowano odchylenia od cen ewidenc. przypadające na sprzedane wyroby gotowe. Podać wartość wyrobów gotowych w magazynie na koniec okresu oraz ustalić wynik ze sprzedaży. Zadanie 12(obrót produktami) Obroty na wybranych kontach na koniec okresu sprawozdawczego są następujące (ewidencję wyrobów gotowych prowadzi się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia): Koszty działalności podstawowej Rozliczenie kosztów działalności Wyroby gotowe Koszt własny sprzedaży wyrobów gotowych Ile wynoszą: - wartość produkcji w toku na koniec okresu... - koszt wytworzenia sprzedanych produktów... - wartość stanu końcowego wyrobów gotowych wg rzeczywistego kosztu wytworzenia... Zadanie 13 (ustalanie wyniku finansowego) jąc następujące dane z ewidencji księgowej przedsiębiorstwa B na dzień X r.: koszty finansowe zł amortyzacja zł koszty sprzedaży zł wynagrodzenia zł przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych zł świadczenia na rzecz pracowników zł przychody finansowe zł zużycie materiałów zł zwiększenie stanu produktów zł pozostałe koszty rodzajowe zł koszty ogólnego zarządu zł pozostałe koszty operacyjne zł straty nadzwyczajne zł Ustalić: 5

6 1. wynik ze sprzedaży wynik z działalności operacyjnej wynik brutto... Zadanie 14 (ustalanie wyniku finansowego) A. Założenia: Dane są następujące informacje o działalności przedsiębiorstwa: koszty układu rodzajowego (zbiorczo) zł - koszt własny sprzedaży zl - wartość sprzedanych wyrobów gotowych w cenach sprzedaży zl - koszty finansowe zł - pozostałe przychody operacyjne zl - pozostałe koszty operacyjne zl B. Czynności do wykonania: 1. Ustalić, w formie obliczenia, wartość i charakter wyniku na działalności operacyjnej. 2. Wyjaśnić, dlaczego może być różnica między sumą kosztów układu rodzajowego i sumą kosztów własnych sprzedaży. Zadanie 15 (ustalanie wyniku finansowego) Spółka produkcyjna Fon produkuje płyty CD. W bieżącym okresie poniosła następujące koszty: koszty działalności produkcyjnej zł amortyzacja zł opłaty i podatki zł wynagrodzenia zł koszty sprzedaży zł zużycie materiałów zł koszty wydziałowe (uzasadnione) zł koszty ogólnego zarządu zł pozostałe koszty rodzajowe zł Opracować rachunek zysków i strat w dwóch możliwych wariantach, wiedząc że jednostka wytworzyła w bieżącym okresie szt. produktów, z czego sprzedała szt. za 5 zł/szt. netto (VAT 23%). Nie miała zapasu produktów na początek okresu. 6

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE nr 13/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Skarbowego w Mikołowie Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów

Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Rozdział 13. Ewidencja materiałów i towarów Klasyfikacja materiałów i towarów Materiały są rzeczowym składnikiem majątku obrotowego jednostki gospodarczej, nabytym od obcych kontrahentów krajowych lub

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont

Typowe zapisy strony Wn i Ma kont BIBLIOTEKA INFORLEX JAN CHARYTONIUK Typowe zapisy strony i kont Spis treści Typowe zapisy strony i kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 1. Typowe zapisy strony i kont bilansowych...

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo