KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:..."

Transkrypt

1 KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki wyrobu gotowego, wiedząc że: przedsiębiorstwo produkuje 1 rodzaj wyrobu, w maju wysokość kosztów działalności podstawowej wyniosła zł, a kosztów zarządu: zł, w badanym okresie wyprodukowano szt. wyrobów gotowych oraz szt. wyrobów gotowych, które przeszły cykl produkcyjny w 50%. a) 33,13 zł b) 25,50 zł c) 26,50 zł d) 22,08 zł 2. Obowiązek sporządzania bilansu dotyczy: a) wszystkich spółek osobowych i kapitałowych b) wyłącznie osób prawnych, c) spółek komandytowo-akcyjnych, d) wyłącznie spółek kapitałowych. 3. Od r. prowadzisz samodzielnie działalność gospodarczą (PKPiR podatek liniowy) Zbliża się termin zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń. Ustal jaką kwotę podatku zapłacisz, jeśli: osiągnąłeś w styczniu przychody w wysokości zł, poniosłeś w styczniu KUP w wysokości zł, nie płacisz składek ubezpieczeń społecznych z tytułu działalności, opłaciłeś 10 lutego składkę ubezpieczenia zdrowotnego za styczeń kwota odliczenia wyniosła 150zł. a) zł b) zł c) zł d) zł 4. Przedsiębiorstwo zatrudnia studenta na umowę o dzieło. Wynagrodzenie brutto wynosi 1000 zł. Ile student dostanie wypłaty: a) zł b) zł c) 810 zł d) 856 zł. 5. Spółka z o.o. nabyła samochód osobowy za zł + 23% VAT. Przed przyjęciem do użytkowania opłacono akcyzę w kwocie zł oraz składkę za ubezpieczenie OC (200 zł). Wartość początkowa samochodu wyniesie: a) zł Strona 1 z 5

2 b) zł c) zł d) zł. 6. Właściciel warzywniaka prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zakup jabłek od rolnika może być zapisany: a) w kol. 7 na podstawie faktury, b) w kol. 10 na podstawie dowodu wewnętrznego, c) w kol. 11 na podstawie faktury, d) w kol. 13 na podstawie rachunku. 7. Ujawnione błędy w zapisach księgowych po zamknięciu miesiąca koryguje się: a) przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów (tylko zapisami dodatnimi lub ujemnymi). b) przez skreślenie dotychczasowego błędnego zapisu i wprowadzenie prawidłowego zapisu. c) poprzez usunięcie błędnego zapisu za pomocą korektora i wprowadzenie prawidłowego zapisu. d) po zamknięciu miesiąca nie ma możliwości korygowania błędów w zapisach księgowych. 8. Janusz P. poniósł wydatki na zakup wyposażenia w kwocie zł oraz zakup samochodu osobowego w kwocie zł. Wydatki były sfinansowane dotacją z Funduszu Pracy. Podatnik zdecydował o jednorazowym ujęciu w kosztach kwoty zł. Czy postąpił poprawnie? a) Tak. b) Nie. 9. Podatnik zamierza wykonać prace polegające na wymianie istniejącej nawierzchni podjazdów, ze względu na pęknięcia i nierówności. Czy wymiana istniejących elementów na kostkę betonową stanowi remont czy ulepszenie? a) zawsze remont. b) zawsze ulepszenie. c) kwalifikacja podatkowa może zależeć od kwoty poniesionych wydatków, 10. Inwentarz żywy według przepisów Ustawy o rachunkowości zalicza się do: a) wartości niematerialnych i prawnych. b) środków trwałych. c) zapasów d) rozliczeń międzyokresowych. 11. Przykładem biernych rozliczeń międzyokresowych są: a) rezerwy na planowane koszty remontu, b) rezerwy na naprawy gwarancyjne, c) rezerwy na skutki spraw sądowych, d) wydatki poniesione z góry na poczet przyszłych okresów. 12. Niewykorzystane odpisy aktualizujące wartość inwestycji w nieruchomości zwiększają bieżąco nie później niż na dzień bilansowy: a) przychody operacyjne. b) przychody finansowe. c) przychody operacyjne i przychody finansowe. Strona 2 z 5

3 d) przychody finansowe, pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne. 13. Suma aktywów wynosi 2 mln zł a suma zobowiązań 2,5 mln zł. Oznacza to, że: a) udziałowcy muszą dopłacić 0,5 mln, b) jednostka może natychmiast spłacić wszystkie zobowiązania, jeżeli uzyska kredyt w kwocie 0,5 ml zł c) jednostka powinna być postawiona w stan likwidacji, d) straty w istotny sposób naruszają aktywa netto. 14. Koszty zarządu na koniec okresu: a) są ujmowane w rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym, b) są przenoszone na konto: 5 Rozliczenie kosztów działalności niezależnie od wariantu rachunku zysków i strat, c) są przenoszone na konto: 4 Rozliczenie kosztów rodzajowych w wariancie kalkulacyjnym, d) są ujmowane w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym, 15. Jednostki podlegające obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta: a) mogą nie sporządzać rachunku przepływów pieniężnych, b) muszą klasyfikować umowy leasingowe według przepisów podatkowych, c) muszą wyceniać udzielone pożyczki w skorygowanej cenie nabycia, d) mają obowiązek powiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. CZĘŚĆ II PYTANIA OTWARTE Zadanie 1. ( 5 pkt) W spółce Terminy wynik finansowy wynoszący zł, kształtowały przychody zł oraz koszty zł. Pozycje różniące wynik brutto od podstawy opodatkowania są następujące: Otrzymany zwrot kwoty spornej od Urzędu Skarbowego (odsetki) zł Naliczone, nieotrzymane odsetki od kontrahentów 500 zł Amortyzacja samochodu przekraczająca limit euro zł Naliczone, niezapłacone odsetki dla dostawców 300 zł Zapłacone odsetki od zaległości podatkowych 100 zł Ustal i zaksięguj wartość podatku dochodowego stanowiącego zobowiązanie podatkowe oraz kwotę odroczonego podatku dochodowego (dla ułatwienia przeliczeń przyjmij, że stopa podatku dochodowego wynosi 20%). Ile wynosi wynik netto? Strona 3 z 5

4 Zadanie 2. ( 6 pkt) Proszę określić wpływ operacji gospodarczych na sprawozdanie finansowe. Proszę zaznaczyć + / - oraz podać nazwę pozycji sprawozdania finansowego Lp. Operacje gospodarcze Bilans RZiS A P (porównawczy) 1. Naliczono i zarachowano wynagrodzenia brutto pracowników produkcyjnych. 2. Zaksięgowano odpis aktualizujący należność od kontrahenta w stanie upadłości z tytułu niezapłaconej faktury 3. Sprzedano i wydano środek trwały (płatność odroczona, pominąć VAT) 4. Wniesiono wartości niematerialne aportem do spółki akcyjnej (pominąć VAT) 5. Dokonano emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (przelew) 6. Utworzono rezerwę na koszty postępowania upadłościowego Zadanie 3. ( 5 pkt) Ustal wynik ze sprzedaży w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym wiedząc, że jednostka w 2012 roku poniosła następujące koszty: Strona 4 z 5

5 1) Koszty rodzajowe (amortyzacja, zużycie materiałów, wynagrodzenia, usługi, itp.) zł, 2) Koszty rodzajowe zostały rozliczone w następujący sposób: a) Koszty bezpośrednie zł b) Koszty wydziałowe (stałe) zł c) Koszty zarządu zł Na dzień zapas początkowy produktu składał się z 100 szt. produktu X, którego koszt wytworzenia wynosił 30zł/szt. W 2012 roku wyprodukowano 1400 szt. produktu X, w tym 200 szt. na własne potrzeby, a sprzedano 1000 szt. produktu X po cenie 45 zł/szt. plus podatek VAT 23%. Jednostka wykorzystuje w 80% posiadane zdolności produkcyjne. Rozchód produktów wycenia się metodą FIFO. Strona 5 z 5

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy zakończony 31.12.2010 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INTAKUS SA 1. Informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

1. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Ośrodka SENIOR nr 4/2011 z dnia 31 maja 2011roku OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH, METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ INNE PRZYJĘTE ZASADY EWIDENCJI

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 24 czerwca 2013 roku. Zasady rachunkowości i zakładowy plan kont dla budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Staszowie. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE POLITYKA RACHUNKOWOŚCI TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 30.11.2013 r. Polityka Rachunkowości Uchwała nr 87/2013 podjęta na posiedzeniu Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PGK EKOM" SP. Z O.O. W NYSIE ZA ROK 2009 obejmujące: BILANS RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJĘ DODATKOWĄ -wprowadzenie do sprawozdania finansowego -dodatkowe informacje i objaśnienia INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic. sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2009 Grupy Macrologic sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 18 marca 2010 roku Oświadczenia: Oświadczamy,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku Zarządzenie Nr 4/2012 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 1/14 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2014 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA

Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Grupa Kapitałowa BioMaxima SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie zawiera: Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo