Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość."

Transkrypt

1 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami poniesionymi bezpośrednio w związku z uzyskaniem tych przychodów oraz kosztami ogólnymi okresu. Wynik ten może być wielkością dodatnią (jednostka osiąga zysk) lub też wielkością ujemną (jednostka ponosi stratę). Wynik finansowy może również wynosić zero (przychody równają się kosztom). Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. W ciągu roku obrotowego wynik finansowy ustala się metodą statystyczną, a dane są odczytywane z ksiąg rachunkowych. Metoda ta wykorzystywana jest również do ustalania wyniku podatkowego (dochód do opodatkowania). Obliczając wynik finansowy metodą statystyczną wykorzystujemy zestawienie obrotów i sald. Do ustalenia wyniku finansowego na koniec roku obrotowego służy metoda księgowa. Polega ona na przeksięgowaniu wszystkich przychodów i kosztów ich uzyskania, wyników zdarzeń nadzwyczajnych oraz obowiązkowych obciążeń na jedno zbiorcze konto 86 Wynik finansowy. Uwaga: Metoda statystyczna oraz metoda księgowa to nazwy robocze dotyczące wykonywanych czynności, których celem jest ustalenie wyniku finansowego. Nie są to terminy, które wynikałyby z przepisów prawnych. Zamknięcie kont oraz ustalenie wyniku na koncie 86 jest uzależnione od przyjętego przez daną jednostkę sposobu ewidencji kosztów oraz od tego, w jakim wariancie sporządzany jest rachunek zysków i strat. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, jednostki mogą sporządzać rachunek zysków i strat w wersji: porównawczej lub kalkulacyjnej. Wyboru dokonuje jednostka (kierownik jednostki). Rachunek zysków i strat w obu postaciach sporządza się w układzie drabinkowym (pionowym), tzn. drogą odejmowania od poszczególnych grup przychodów odpowiadających im kosztów. Zasadnicza różnica między wariantem porównawczym a kalkulacyjnym rachunku zysków i strat dotyczy prezentacji danych w pierwszej części tego sprawozdania, dotyczącej podstawowej działalności operacyjnej. Pozostałe części rachunku zysków i strat w obu postaciach są jednakowe. Obejmują one: pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty nadzwyczajne, podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty.

2 2 Rachunek zysków i strat wersja porównawcza W wariancie porównawczym rachunku zysków i strat od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów skorygowanych o zmianę stanu produktów - (zwiększenie stanu produktów występuje ze znakiem plus, a zmniejszenie - ze znakiem minus) i zwiększonych o koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby odejmowana jest suma kosztów działalności operacyjnej według ich rodzaju, tj.: amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe Sporządzenie rachunku zysków i strat według wariantu porównawczego jest możliwe, jeżeli jednostka ewidencjonuje w księgach rachunkowych koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym, tj. na kontach zespołu 4 lub rodzajowym i funkcjonalnym, tj. na kontach zespołu 4 i 5. (KONTA PATRZ STR. 6) Przy ustalaniu wyniku metodą porównawczą uwzględnia się tzw. zamknięty krąg kosztów oraz obroty wewnętrzne i koszt obrotów wewnętrznych. Zamknięty krąg kosztów tworzą konta zespołu 4, 5 i 6 oraz konto 70-1 Koszt wytworzenie sprzedanych produktów. Zaksięgowanie kosztów prostych na kontach zespołu 4 oznacza wejście do kręgu kosztów. Następnie są one przenoszone na konta zespołu 5. Z kolei z kont zespołu 5, koszty te trafiają na konta zespołu 6 (wyjście z kręgu kosztów), gdzie są aktywowane w bilansie jako wyroby gotowe, koszty do rozliczenia w czasie. Ostatecznie koszty te trafiają na konto 70-1 Koszt sprzedanych produktów z chwilą sprzedaży produktów (powrót do kręgu kosztów i zamkniecie kręgu kosztów). Zmiana stanu produktów: Dotyczy tych kosztów, które nie przyniosły jeszcze przychodów. Zaangażowane koszty w postaci produkcji w toku, wyrobów gotowych i RMK- czynnych odnosić się będą do przychodów w przyszłych okresach: produkcja w toku po zakończeniu powstaną wyroby gotowe, które dopiero w tej postaci jednostka będzie mogła sprzedać wyroby gotowe w okresie, w którym je wytworzono nie zostały sprzedane będą sprzedane w przyszłych okresach RMK to koszty dotyczące przyszłych okresów Wszystkie powyższe pozycje dotyczą kosztów poniesionych w okresie, ale z tego powodu, że nie przyczyniły się jeszcze do osiągnięcia przychodów są aktywowane w bilansie.

3 3 Koszt obrotów wewnętrznych: W przypadku wyjścia kosztów z kręgu kosztowego wskazane jest pomocnicze stosowanie kont 79-0 Obroty wewnętrzne i 79-1 Koszt obrotów wewnętrznych. Jednostka produkcyjna wytwarza produkty gotowe, które następnie sprzedaje odbiorcom zewnętrznym. Może się jednak zdarzyć, że wyprodukowane wyroby gotowe nie będą służyć sprzedaży, ale zostaną przeznaczone na własne potrzeby jednostki. Takie przeznaczenie wyrobów gotowych nazywać będziemy sprzedażą wewnętrzną. Np. jednostka produkuje: materiały budowlane zamiast dokonać sprzedaży, część z nich będzie użyta przez jednostkę na własne potrzeby. Np. do budowy (lub rozbudowy) własnego zaplecza lokalowego (biuro, hala, magazyny, garaże). Przeznaczenie części wyrobów gotowych na własne potrzeby to jest właśnie sprzedaż wewnętrzna. W wyniku takiej sprzedaży wewnętrznej jednostka wytworzy we własnym zakresie środek trwały, służący jej do działalności np. produkcyjnej. wyroby AGD zamiast dokonać sprzedaży bezpośrednio do odbiorców, jednostka przeklasyfikuje część wyrobów gotowych na towary i dokona zbycia (sprzedaży) we własnej sieci handlu detalicznego. Takie rozporządzenie wyprodukowanym składnikiem majątkowym będzie stanowić również sprzedaż wewnętrzną. Powyższe przykłady ilustrują proces następujący: - jednostka ponosi koszty na wyprodukowanie wyrobów gotowych, ponosi więc koszty. Nie przeznacza jednak części z tych wyrobów gotowych do sprzedaży, ale zachowuje je u siebie. Nie będzie w związku z taką sprzedażą przychodów ze sprzedaży produktów. Będzie dla towarów przychód ze sprzedaży towarów, a kosztem będzie wartość sprzedanych towarów w koszcie wytworzenia. Jeśli wyroby gotowe staną się środkami trwałymi, nie będziemy mogli w sposób bezpośredni przypisać tym kosztom przychodów ze sprzedaży produktów. Operacje tzw. sprzedaży wewnętrznej ewidencjonujemy nie na kontach, które pokazują wielkość przychodów ze sprzedaży produktów, ale na kontach obroty wewnętrzne. Przykład: wydanie produktów z magazynu dla kontrahenta stanowić będzie sprzedaż produktów. W takiej sytuacji kosztem przyporządkowanym tej sprzedaży będzie koszt wytworzenie wydawanych produktów wydanie produktów z magazynu na cele własne np. przeznaczenie ich na środki trwałe nie wystąpi sprzedaż produktów, ale przeklasyfikowanie produktów na inny składnik majątkowy wystąpią obroty wewnętrzne sprzedaż na własne potrzeby. Również w takiej sytuacji kosztem przyporządkowanym tej sprzedaży będzie koszt wytworzenie wydawanych produktów. W tej jednak sytuacji jednostka nie osiągnie żadnych zysków na takiej operacji, bo sama sobie nie nalicza marży. Obrotom wewnętrznym przyporządkujemy koszty koszt obrotów wewnętrznych. Wartość obrotów wewnętrznych będzie wykazywana w RZiS w wersji porównawczej jako korekta po nazwą Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

4 4 Rachunek zysków i strat wersja kalkulacyjna Zamknięcie kont zespołu 4 i 5 oraz niektórych kont zespołu 7 w jednostce sporządzającej kalkulacyjny rachunek zysków i strat W wariancie kalkulacyjnym od sumy przychodów netto ze sprzedaży produktów, odejmowane są koszty wytworzenia sprzedanych produktów, jak też całość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu. Sporządzenie rachunku zysków i strat według wariantu kalkulacyjnego jest możliwe, jeżeli jednostka ewidencjonuje w księgach rachunkowych koszty działalności operacyjnej w układzie funkcjonalnym, tj. na kontach zespołu 5 lub rodzajowym i funkcjonalnym, tj. na kontach zespołu 4 i 5. Uwaga: Jednostki sporządzające kalkulacyjny rachunek zysków i strat nie stosują kont 79-0 i 79-1 czyli dotyczących obrotów wewnętrznych. Pozostałe składniki rachunku zysków i strat w obu postaciach są jednakowe. Obejmują one: przychody netto ze sprzedaży towarów (saldo konta 73-0) i materiałów (saldo konta 74-0) oraz wartości sprzedanych towarów (saldo konta 73-1) i materiałów (saldo konta 74-1) w cenach nabycia lub zakupu, pozostałe przychody (saldo konta 76-0) i koszty operacyjne (saldo konta 76-1), przychody finansowe (saldo konta 75-0) i koszty finansowe (saldo konta 75-1), zyski (saldo konta 77-0) i straty nadzwyczajne (saldo konta 77-1), podatek dochodowy i pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku lub zwiększenia straty (saldo konta 87).

5 5 Ustalenie wyniku finansowego na przykładach liczbowych Przykład I Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat oraz ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5 Założenia: Spółka z o.o. prowadząca działalność produkcyjną, wykazała w roku obrotowym następujące dane dotyczące kosztów i przychodów: Dane dotyczące kosztów Dane dotyczące przychodów pozycja kwota pozycja kwota koszt wytworzenia produktów sprzedanych (konto 70-1) zł przychody ze sprzedaży produktów (konto 70-0) zł koszty zarządu (konto 55) zł odsetki uzyskane (konto 75-0) zł koszty sprzedaży (konto 52-7) zł przychody ze sprzedaży środków trwałych (konto 76-0) zł koszt sprzedaży środków trwałych (konto 76-1) zł zwiększenie stanu produktów (konto 49) zł koszty rodzajowe ( 4) zł odsetki zapłacone (konto 75-1) zł podatek dochodowy (konto 87) zł Schemat księgowania: załącznik 1 W sytuacji przedstawionej w przykładzie saldo Ma konta 86 Wynik finansowy w kwocie: zł oznacza zysk netto spółki z o.o. za dany rok obrotowy. Kwotę zysku netto wykazuje się w pozycji A.VIII pasywów bilansu oraz w wierszu N porównawczego rachunku zysków i strat, a w przypadku sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat - w wierszu R. Przykład II Jednostka sporządza kalkulacyjny rachunek zysków i strat oraz ewidencjonuje koszty na kontach zespołu 4 i 5 Założenia: Dane liczbowe z poprzedniego przykładu. Schemat księgowania: załącznik 2

6 6 Konta księgowe funkcje (uproszczenie) Grupy rodzajowe kont: "0" "1" "2" ewidencja zasobów jednostki "3" "4" "5" "6" "7" "8" ewidencja procesów przetwarzania zasobów ewidencja zasobów jednostki - po przetworzeniu ewidencja operacji związanych z przychodami i związanymi z nimi kosztami ewidencja źródeł finansowania zasobów jednostki

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy 1.Pozaksięgowy. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku Wynik finansowy Wynik pozaksięgowy Ustalany co miesiąc dla celów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych(pit) lub

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Czynniki kształtujące wynik finansowy

Czynniki kształtujące wynik finansowy Izabela Krzysiak Zarządzanie semestr III WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRAWA im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Czynniki kształtujące wynik finansowy Czynniki kształtujące wynik finansowy Podejmując próbę

Bardziej szczegółowo