RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA"

Transkrypt

1 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji. Wycena produktów do bilansu, Ustalenie kosztu sprzedanych produktów i usług, Ocena rentowności produktów i usług, Ocena opłacalności produktów i usług, Zarządzanie sprzedaŝą (wolumen, struktura, ceny) Przedmiotem kalkulacji mogą być produkty, usługi, projekty, zlecenia, klienci, kanały dystrybucji, MPK itp. 1

2 METODY KALKULACJI KOSZTÓW KALKULACJA PODZIAŁOWA produkcja jednoasortymentowa Koszt jednostkowy produktu oblicza się jako stosunek kosztów ogółem do wielkości produkcji KALKULACJA DOLICZENIOWA produkcja wieloasortymentowa produkcja zleceniowa świadczenie usług Do kosztów bezpośrednich produktów/asortymentów/zleceń dolicza się koszty pośrednie alokowane na produkty/asortymenty/zlecenia za pomocą kluczy podziałowych. KALKULACJA PODZIAŁOWA - POJĘCIA Wyszczególnienie Remanent początkowy (produkcja w toku na początek okresu) Wyroby gotowe (produkcja zakończona w okresie) Remanent końcowy (produkcja w toku na koniec okresu) Ilościowo RP WG RK Wartościowo K RP K WG K RK Koszty produkcji Wyroby gotowe Sp. K RP K WG K WG K O K RK (Sk. K RP + K O = K WG + K RK 2

3 KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Jeśli wszystkie koszty są proporcjonalne do stopnia zaawansowania produktu (z punktu widzenia poniesionych kosztów), to przeciętny koszt jednostkowy ustala się następująco: kj K RP + K O = WG + RK % zaawans. Jeśli materiały są wydawane na początku procesu produkcyjnego to przeciętny koszt jednostkowy ustala się następująco: kj = KM RP + KM WG + RK O KPRP + KPO + WG + RK % zaawans. gdzie KM koszty materiałowe, KP koszty przerobu. KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA przykład Browar Charles Hill wykazywał na początek miesiąca produkcję w toku litrów piwa o przeciętnym stopniu zaawansowania w procesie technologicznym 40 % (z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu) i wartości według technicznego kosztu wytworzenia zł (w tym koszty materiałowe zł). W ciągu miesiąca poniesiono następujące koszty: Materiały bezpośrednie zł Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe zł zł. W ciągu miesiąca wytworzono i przekazano do magazynu litrów piwa. Na koniec miesiąca produkcja w toku wynosiła 8000 litrów. Stopień zaawansowania z punktu widzenia kosztów przerobu oszacowano na 25 %. Materiały były wydawane do produkcji z chwilą rozpoczęcia procesu produkcyjnego. 3

4 KALKULACJA PODZIAŁOWA ZE WSPÓŁCZYNNIKAMI przykład Firma wytwarza z tych samych materiałów w tym samym procesie technologicznym czekoladę w dwóch wariantach: - tabliczki 100g, - tabliczki 200g. Koszty produkcji są proporcjonalne do masy wyrobów. W okresie wytworzono tabliczek 100g oraz tabliczek 200g. Produkcja w toku nie wystąpiła. Materiały były wydawane w całości na początku procesu produkcyjnego. Poniesiono koszty: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty pośrednie produkcji zł. KALKULACJA PODZIAŁOWA FAZOWA KALKULACJA FAZOWA Metoda bezpółfabrykatowa polega na obliczeniu kosztu jednostkowego kaŝdej fazy produkcji osobno a następnie zsumowaniu kosztów poszczególnych faz Metoda półfabrykatowa polega na obliczaniu kosztu jednostkowego produktu po kaŝdej fazie (narastająco) aŝ do ostatniej fazy 4

5 KALKULACJA PODZIAŁOWA FAZOWA przykład W przedsiębiorstwie produkującym napój pomarańczowy są trzy wydziały produkcji, które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego. W badanym okresie rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: kg pomarańczy w fazie I (sortowanie, mycie); l napoju pomarańczowego w fazie II (wyciskanie soku, dodanie wody, wzbogacenie dodatkami); w ciągu okresu pobrano kg pomarańczy po fazie I; butelek napoju pomarańczowego w fazie III (butelkowanie, nalepianie etykiet, pakowanie); w ciągu okresu pobrano l napoju po fazie II. Pozycje kosztów Faza I Faza II Faza III Razem Koszty bezpośrednie zł zł zł zł Koszty pośrednie zł zł zł zł Razem zł zł zł zł KALKULACJA DOLICZENIOWA koszty bezpośrednie bezpośrednie przypisanie do produktu (usługi) koszty pośrednie klucze podziałowe kosztów pośrednich Do kosztów bezpośrednich produktów/asortymentów/zleceń dolicza się koszty pośrednie alokowane na produkty/asortymenty/zlecenia za pomocą kluczy podziałowych. KLUCZE WARTOŚCIOWE: - koszty - przychody - marŝa PRODUKTY USŁUGI PROJEKTY KLIENCI KLUCZE ILOŚCIOWE: - czas (rh( rh, mh) - powierzchnia / kubatura - masa / objętość - wielkość produkcji 5

6 PRZYKŁAD KALKULACJI (cz.1) Spółka FRUIT zajmuje się produkcją i dystrybucją soków owocowych. W firmie jest jeden wydział produkcyjny, w którym wytwarza się sok owocowy na bazie koncentratu a następnie rozlewa się sok do butelek. Firma wytwarza 3 rodzaje soków: jabłkowy, pomarańczowy i grejpfrutowy. Wielkość produkcji oraz koszty poniesione w poszczególnych wydziałach w okresie sprawozdawczym zostały ujęte w tabeli (następny slajd). Zakładamy, Ŝe firma w pełni wykorzystuje potencjał produkcyjny. PRZYKŁAD KALKULACJI (cz.2) ALOKACJA KOSZTÓW POŚREDNICH ZA POMOCĄ KLUCZY PODZIAŁOWYCH (KALKULACJA DOLICZENIOWA) 6

7 PRZYKŁAD KALKULACJI (cz.3) ROZLICZENIE AMORTYZACJI I ZUśYCIA ENERGII Amortyzacja i zuŝycie energii są rozliczane proporcjonalnie do roboczogodzin pracowników bezpośrednio produkcyjnych. Łącznie przepracowano h, z czego na produkcję soku jabłkowego przypada h, soku pomarańczowego h, natomiast na produkcję soku grejpfrutowego h. Stawka amortyzacji na 1 roboczogodzinę = zł / h = 2,75 zł/h sok jabłkowy = h * 2,75 zł/h = zł sok pomarańczowy = h * 2,75 zł/h = zł sok grejpfrutowy = h * 2,75 zł/h = zł zł Stawka zuŝycia energii na 1 roboczogodzinę = zł / h = 3,25 zł/h sok jabłkowy = h * 3,25 zł/h = zł sok pomarańczowy = h * 3,25 zł/h = zł sok grejpfrutowy = h * 3,25 zł/h = zł zł PRZYKŁAD KALKULACJI (cz.4) ROZLICZENIE POZOSTAŁYCH KOSZTÓW Wynagrodzenia pośrednie, usługi obce oraz pozostałe koszty są rozliczane proporcjonalnie do płac bezpośrednich, które wyniosły zł, w tym: sok jabłkowy zł, sok pomarańczowy zł, sok grejpfrutowy zł. Narzut wynagrodzeń pośrednich = zł / zł = 67,9% sok jabłkowy = zł * 67,9% = zł sok pomarańczowy = zł * 67,9% = zł sok grejpfrutowy = zł * 67,9% = zł zł Narzut kosztów usług obcych = zł / zł = 85,7% Narzut pozostałych kosztów = zł / zł = 10,7% rozliczamy tak samo jak płace pośrednie 7

8 PRZYKŁAD KALKULACJI (cz.5) Pułapki kalkulacji kosztów część I Stosowanie kluczy podziałowych opartych na płacach bezpośrednich np. w firmie, gdzie udział tych płac w kosztach ogółem wynosi 3-4 % a sam klucz jest wykorzystywany do rozliczenia wszystkich kosztów (równieŝ kosztów zarządu) na produkty. przecieŝ wszyscy tak robią, więc o co chodzi? wiemy, Ŝe to źle, ale nie mamy innego pomysłu! inaczej się po prostu nie da, nie mamy wyboru... co za róŝnica, skoro biegły i tak tego nie bada. 8

9 Pułapki kalkulacji kosztów część II Koszty produkcji Koszty zarządu RAZEM I II III SUMA Koszty zarządu rozliczane na zlecenia wg kosztów produkcji: narzut 20% Firma dostała nowe zlecenie i sporządza kalkulację kosztu całkowitego zlecenia. Do kosztu produkcji 400 zł dolicza 20% narzut kosztów zarządu, czyli 80 zł. Tymczasem koszty zarządu wcale nie zmieniły swej wysokości! Koszty produkcji Koszty zarządu RAZEM I II III IV SUMA Nowy narzut kosztów zarządu wynosi 12% KOSZT WYTWORZENIA KOSZTY BEZPOŚREDNIE KOSZTY POŚREDNIE PRODUKCYJNE (wydziałowe) NIEPRODUKCYJNE (ogólnozakładowe) ZMIENNE STAŁE KOSZTY ZARZĄDU KOSZTY SPRZEDAśY uzasadniona część niewykorzystany potencjał KOSZT WYTWORZENIA (wycena produktów) KOSZTY OKRESU (odnoszone w całości na wynik fin.) 9

10 UZASADNIONA CZĘŚĆ KOSZTÓW STAŁYCH Według polskiego prawa bilansowego do kosztu wytworzenia produktu nie wlicza się wszystkich kosztów pośrednich produkcji (wydziałowych) a jedynie ich uzasadnioną część, obejmującą: zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Zastosowanie normalnego poziomu wykorzystania potencjału do rozliczenia stałych kosztów wydziałowych pozwala uniknąć znacznego zróŝnicowania wyceny tych samych produktów w róŝnych okresach. Jednostki, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, mogą zrezygnować z ustalania stopnia wykorzystania zdolności wytwórczych. KOSZTY UZASADNIONE I KOSZTY PUSTE stałe koszty wydziałowe koszty nieuzasadnione (puste) koszty uzasadnione (uŝyteczne) 0% stopień wykorzystania potencjału 100% (normalnych zdolności) 10

11 RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH & NORMALNYCH (1) Student dorabia sobie do stypendium wypiekami ciastek, które następnie sprzedaje sąsiadom. Koszty ponoszone przy produkcji ciastek skalkulował następująco: Pozycje kalkulacyjne Surowce (mąka, cukier, jaja, masło, wisienka) Robocizna (wyrabianie i formowanie) Koszty pośrednie (prąd i amortyzacja piekarnika) KOSZT WYTWORZENIA Koszty ogółem zł/wypiek - Koszt jednostkowy 2,00 zł/szt. 1,50 zł/szt.?? RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH & NORMALNYCH (2) Potencjał produkcyjny jest wykorzystany w 100%. Wszystkie koszty są uzasadnione (uŝyteczne). Koszt produkcji ciastka: wg rachunku kosztów rzeczywistych = 4,50 zł/szt. wg rachunku kosztów normalnych = 4,50 zł/szt. Potencjał produkcyjny jest wykorzystany w 67%. 33% kosztów stałych (piekarnik) to koszty puste. Koszt produkcji ciastka: wg rachunku kosztów rzeczywistych = 5,00 zł/szt. wg rachunku kosztów normalnych = 4,50 zł/szt. Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w kwocie 4 zł obciąŝą koszty okresu (PKO). 11

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji

Wg możliwości odniesienia kosztów na produkt Koszty bezpośrednie/ pośrednie. wielkości produkcji stron a1 Temat 1: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA KOSZTÓW Zadanie 1. (klasyfikacja kosztów) Spółka z o.o. TEKU zajmuje się produkcją mebli dla dużych dzieci. Działalność pomocniczą stanowi wydział kotłowni. W

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1

RACHUNEK KOSZTÓW. dr Tomasz Wnuk-Pel, Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 1 RACHUNEK KOSZTÓW 3. Która z poniżej przedstawionych informacji o kosztach jest najbardziej użyteczna z punktu widzenia podejmowania decyzji długookresowych: a) informacja o kosztach wg rodzaju, b) kształtowanie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach

Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia w teorii i przykładach Anna Stronczek Anna Surowiec Joanna Sawicka Elżbieta Marcinkowska Małgorzata Białas UCZELNIE TECHNICZNE C.H. Beck Rachunek kosztów Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY

KOSZTY I PRZYCHODY PRODUKTY I PRZYCHODY PRODUKTY dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2014 POJĘCIE KOSZTÓW koszty i straty to uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych

Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych 1 / 71 Paweł Kazibudzki Polskie modele ewidencji i rozliczania kosztów lat 90-tych Toruń 2007 2 / 71 Notka o Autorze Dr inŝ. Paweł Kazibudzki jest absolwentem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ

BUDŻET ZADANIOWY ZASADY KALKULACJI KOSZTÓW WYKONYWANYCH ZADAŃ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 4 (253) Magdalena Kowalczyk Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości magdalena.kowalczyk@ue.poznan.pl BUDŻET ZADANIOWY

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 GRUPY KOSZTÓW OPERACYJNE koszty związane z podstawową działalnością firmy (produkcja, handel, usługi), np. zuŝycie

Bardziej szczegółowo

I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW

I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW I. KLASYFIKACJA KOSZTÓW. FUNKCJA KOSZTÓW ZADANIE 1.1 ( a wydatki) Lp. Treść Koszt Wydatek 1. Zakupiono towary handlowe (FVZ, PZ). 2. Bank poinformował o pobraniu raty kapitałowej kredytu (WB). 3. Bank

Bardziej szczegółowo

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem

Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do celów zarządzania przedsiębiorstwem ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 765 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 61 (2013) s. 335 341 Systematyczny rachunek kosztów jako narzędzie wspomagające pozyskiwanie informacji do

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A.

Activity Based Costing, Activity Based Management, Rentowność klienta, Koszty dostawców, Target costing. Farmakon S.A. Farmakon S.A. Firma Farmakon S.A. zajmuje się wytwarzaniem leków w formie tabletek. Obecnie produkowane są cztery rodzaje leków: dwa rodzaje leków sprzedawanych bez recepty: tabletki przeciwbólowe i tabletki

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest

Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest Cele rachunkowości znać stan majątku firmy lub przedsipębiorstwa itp. Rachunkowość to system ewidencyjny którego podstawowym zadaniem jest dostarczanie wszystkich niezbędnych informacji na temat prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPERACYJNE. dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD KALKULACYJNY

KOSZTY OPERACYJNE. dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD KALKULACYJNY OPERACYJNE dr Marek Masztalerz UKŁADY EWIDENCYJNE KOSZTÓW UKŁAD RODZAJOWY UKŁAD FUNKCJONALNY UKŁAD KALKULACYJNY MPK koszty proste wg rodzaju koszty funkcji realizowanych przez jednostkę koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05

Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aneta Łabędzka Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 343[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale

Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Rachunkowość finansowa wykład I i II semestr Materiały do wykładów opracowane przez dr Edwarda Jończaka, kierownika Katedry Rachunkowości Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu przy współudziale Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01

Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Klasyfikowanie kosztów i przychodów 341[02].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW

UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 625 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 32 2011 GRZEGORZ BUCIOR Uniwersytet Gdański UPROSZCZONA WYCENA PRODUKTÓW Wprowadzenie Twórcy ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ

Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ PRIORYTETY ZDROWOTNE NARZÊDZIA OCENY I ANALIZY Zasady rozliczania kosztów i zamówieñ Waldemar Stylo Janina Niedospia³ Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne VESALIUS Kraków 2002 4 Szanowni Państwo! Przed

Bardziej szczegółowo

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku

Aby poznać pełną definicję zasobowego rachunku Studium przypadku w przedsiębiorstwie MK Michał Seheńczuk konsultant w departamencie systemów Business Intelligence w ABC Akademia Sp. z o.o.; Pytania: czytelnicy.controlling@infor.pl Czym jest zasobowy

Bardziej szczegółowo