3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3 Zasady funkcjonowania kont księgowych"

Transkrypt

1 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym do bieżącego ewidencjonowania jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika bilansowego lub wyniku finansowego. Podstawowymi elementami konta księgowego są: nazwa i symbol konta, dwie przeciwstawne strony, saldo początkowe, zapisy operacji gospodarczych oraz saldo końcowe 8. Do celów dydaktycznych stosowane jest zwykle konto teowe. Debet (Dt) Symbol Credit (Ct) Winien (Wn) i nazwa konta Ma (Ma) zapisanie po stronie Wn lub Dt obciążanie konta zapisanie w ciężar konta zapisanie po stronie Ma lub Ct uznanie konta zapisanie na dobro konta Rys. 3.1 Układ teowy konta księgowego Zasada podwójnego zapisu Ujęcie operacji gospodarczych na kontach nie może naruszać równowagi bilansowej. Oznacza to, że ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych musi być zgodna z zasadą podwójnego zapisu (tzn., że wartości operacji zapisywane po przeciwnych stronach kont(-a) są takie same). 3.2 Funkcjonowanie kont bilansowych Konto aktywne Dt Konto aktywne Ct saldo początkowe (+) zwiększenia (-) zmniejszenia obroty debetowe obroty kredytowe saldo końcowe (debetowe) : Dostawa (przychód): 200,-; wydanie do produkcji (rozchód) materiałów: 100,- Dt Materiały Ct Sp) (Sk 8 Samelak J., (red.), (2006), Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań., s

2 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 11 Konto pasywne Dt Konto pasywne Ct saldo początkowe (-) zmniejszenia (+) zwiększenia obroty debetowe saldo końcowe (kredytowe) obroty kredytowe : Zaciągnięcie zobowiązań (przy zakupie): 1.500,- spłata zobowiązań: 800,- Dt Rozrachunki z dostawcami Ct (Sp Sk) Bilans końcowy i zamykanie kont Na koniec okresu obrachunkowego następuje sporządzenie bilansu końcowego, zwanego bilansem zamknięcia, który przedstawia stan majątku własnego i zobowiązań na określony dzień zwany momentem bilansowym. Cykl ewidencji na kontach przedstawia Rys Bilans początkowy Aktywa Pasywa Dt Konta aktywów Ct Dt Konta pasywów Ct Sp Sp (+) zwiększenia (-) zmniejszenia (-) zmniejszenia (+) zwiększenia Obroty Dt Obroty Ct Obroty Dt Obroty Ct Sk Sk Bilans końcowy Aktywa Pasywa Rys. 3.2 Od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia

3 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 12 Zestawienie obrotów i sald W celu przeprowadzenia kontroli poprawności zapisów księgowych sporządza się zestawienie obrotów i sald (por. Tab. 3.1). Tab. 3.1 Zestawienie obrotów i sald Lp. Symbol konta Nazwy kont Salda początkowe Obroty za okres Salda końcowe (por. materiał dodatkowy)

4 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa Funkcjonowanie kont wynikowych Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem kosztów (wydatków, nakładów) i osiąganiem przychodów. Koszty Koszt i strata - uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie: zmniejszenia wartości aktywów lub zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli 9. Koszt jest to równowartość celowo zużytych w danym okresie obrachunkowym w działalności gospodarczej środków pracy (środków trwałych), przedmiotów pracy (materiałów, usług) oraz pracy ludzkiej wyrażonych w mierników pieniężnym. Ze względu na reprezentację w sprawozdaniach finansowych koszty można podzielić na: koszty działalności operacyjnej (zwane kosztami operacyjnymi), pozostałe koszty operacyjne oraz koszty finansowe. Koszty operacyjne związane są z prowadzeniem podstawowej działalności jednostki (np. zużycie materiałów i energii, amortyzacja środków trwałych, wynagrodzenia pracowników, usługi obce, podatki i opłaty itp. Pozostałe koszty operacyjne wiążą się pośrednio z działalnością operacyjną jednostki (np. koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środków trwałych, zapłatą odszkodowań, kar, grzywien). Koszty finansowe są to koszty operacji finansowych (np. odsetki od kredytów, pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań). Przychody Wielkość i rodzaj wyniku finansowego brutto (zysk lub strata) jednostki gospodarczej zależy głównie od osiągniętych przychodów i, związanych z nimi, poniesionych kosztów. Przychody i zyski uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych o wiarygodnie określonej wartości w formie: zwiększenia wartości aktywów lub zmieszenia kwoty zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmieszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli 10. Ze względu na reprezentację w sprawozdaniach finansowych przychody można podzielić na: przychody z działalności operacyjnej, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe. 9 por. UoR, Art ibidem.

5 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 14 Tab. 3.2 Warianty rachunku zysków i strat Wariant porównawczy A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi przychody ze sprzedaży produktów zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna) koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki przychód ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej amortyzacja zużycie materiałów i energii usługi obce podatki i opłaty wynagrodzenia ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozostałe koszty rodzajowe wartość sprzedanych towarów i materiałów Wariant kalkulacyjny A. Przychody netto ze sprzedaży przychody ze sprzedaży produktów przychody ze sprzedaży towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów koszt wytworzenia sprzedanych produktów wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) D. Koszty sprzedaży E. Koszty ogólnego zarządu C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) D. Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody operacyjne G. Pozostałe przychody operacyjne zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych dotacje inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne H. Pozostałe koszty operacyjne strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych aktualizacja wartości aktywów niefinansowych inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) G. Przychody finansowe dywidendy i udziały w zyskach odsetki zysk ze zbycia inwestycji aktualizacja wartości inwestycji inne J. Przychody finansowe dywidendy i udziały w zyskach odsetki zysk ze zbycia inwestycji aktualizacja wartości inwestycji inne H. Koszty finansowe odsetki strata ze zbycia inwestycji aktualizacja wartości inwestycji inne K. Koszty finansowe odsetki strata ze zbycia inwestycji aktualizacja wartości inwestycji inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zyski nadzwyczajne (-) straty nadzwyczajne M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych zyski nadzwyczajne (-) straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) N. Zysk (strata) brutto (L±M) L. Podatek dochodowy O. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K-L-M) Q. Zysk (strata) netto (N-O-P)

6 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 15 Przychody z działalności operacyjnej to wartość sprzedanych produktów, towarów, materiałów, usług wyrażona poprzez sumę iloczynów ilości sprzedanych produktów, towarów, materiałów lub usług oraz właściwych dla nich cen sprzedaży (np. 500 zł = 100 szt. * 5 zł/szt.). Pozostałe przychody operacyjne związane są pośrednio z działalnością operacyjną jednostki (np. przychody ze sprzedaży aktywów trwałych, otrzymanie odszkodowań). Przychody finansowe dotyczą operacji finansowych (np. odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat terminowych, dywidendy) Straty i zyski nadzwyczajne - są to skutki finansowe zdarzeń losowych (np. pożar, powódź) poza działalnością operacyjną jednostki. Poniesione koszty i straty nadzwyczajne oraz osiągnięte przychody i zyski nadzwyczajne kształtują wynik finansowy jednostki gospodarczej. Funkcjonowanie konta Wynik finansowy Operacje gospodarcze związane z ponoszeniem kosztów i strat oraz osiąganiem przychodów i zysków to operacje wynikowe. Koszty księgowane są po stronie Wn (Dt), a przychody Ma (Ct). Analogicznie księgowane są straty i zyski nadzwyczajne. Na koniec okresu sprawozdawczego salda tych kont zostają przeniesione na konto Wynik finansowy, w związku z czym obroty debetowe i kredytowe tych kont są sobie równe, a saldo jest równe zeru. Dt Zużycie mater. Ct Dt Wynik finansowy Ct Dt Sprzedaż towar. Ct (1) (1) Dt Usługi obce Ct Dt Sprzedaż usług Ct (1) (1) Sk) Legenda (1) Przeniesienie kosztów i przychodów na konto Wynik finansowy Saldo konta Wynik finansowy stanowi zysk (saldo Ct) lub stratę (saldo Dt), które korygują wartość kapitałów własnych w bilansie.

7 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 16 Kapitał podstawowy Rachunek bankowy Materiały Zużycie materiałów Wynik finansowy Przychody ze sprzedaży (1) (4) (8) (Sp Sp) (Sk (6) (7) Rozrachunki z pracownikami Wynagrodzenia (2) (5) Usługi obce 900 (3) (Sk (9) Legenda: (1) Zakup materiałów (WB, PZ) (2) Wypłata zaliczki dla pracow. (WB) (3) Zakup usług (WB) (4) Wydanie materiałów do zużycia (RW) (5) Zużycie środka pracy (lista płac) (6) Przychód ze sprzedaży usług (FV, WB) (7) Przeniesienie kosztów na konto Wynik finansowy (PK) (8) Przeniesienie przychodów na konto Wynik finansowy (PK) (9) Powiększenie kapitałów własnych (PK) W przykładzie założono, że przedsiębiorstwo jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

8 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 18 c.d. Rozliczenie wyniku finansowego przedsiębiorstw, które podlegają opodatkowaniu od osób prawnych przedstawia poniższy schemat: Poprawianie błędnych zapisów księgowych Ujawnione błędy w zapisach księgowych poprawiane za pomocą techniki storna. Wyróżnia się tzw. strono czarne i czerwone. Storno czarne polega na dokonywaniu zapisu korygującego na tych samych kontach, na których dokonano zapisu błędnego, lecz po stronach przeciwnych i przy wykorzystaniu liczb dodatnich. Storno czerwone sprowadza się do zapisu korygującego na tych samych kontach i po tych samych stronach, na których dokonano zapisu błędnego, lecz przy wykorzystaniu liczb ujemnych. Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski 2007

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy

1.Pozaksięgowy 2. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku. Wynik finansowy 1.Pozaksięgowy. Kalkulacyjny 3. Porównawczy 4. Korekta wyniku 5.Podział wyniku Wynik finansowy Wynik pozaksięgowy Ustalany co miesiąc dla celów zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych(pit) lub

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1

Fundacja Dobre Wieści. Sprawozdanie Finansowe. Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Sprawozdanie Finansowe Za okres 22.03.2013-31.12.2013 r. Str. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego str. 3 2. Bilans str. 7 3. Rachunek zysków i strat str. 8 4. Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo