Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)"

Transkrypt

1 Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców. Na zapas materiałów A" posiadany na dzień 03. składało się 500 sztuk w cenie 5 zł/szt. W marcu wystąpiły następujące operacje dotyczące obrotu materiałowego: Pz - przyjęło 100 szt. materiałów A" zakupionych u dostawcy Beta". Cena zakupu fakturowana przez dostawcę 6 zł/szt. 2. Pz - przyjęto 200 szt. materiałów A" zakupionych u dostawcy Gamma". Cena zakupu fakturowana przez dostawcę 5,50 zł/szt. 3. Rw - wydano do zużycia w produkcji 650 szt, materiałów A" Ustalić wartość rozchodu oraz wartość zapasu na koniec miesiąca, przyjmując założenie, iż spółka Alfa" przyjęła do wyceny rozchodów metodę: FIFO, LIFO, średnią ważoną cenę zapasu. Zadanie 2 Salda wybranych kont w spółce Alfa" kształtowały się następująco: 311 Materiały na składzie Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Ct) Odchylenia rozliczane są metodą narzutu przeciętnego. W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje: Rw - wydano do zużycia w produkcji materiały o wartości w stałej cenie ewidencyjnej 2. Pk - odchylenia przypadające na materiały zużyte Otworzyć konta. 2. Zaksięgować operacje. 3. Ustalić wartość zapasu materiałów w rzeczywistej cenie zakupu. 4. Ustalić rzeczywiste koszty poniesione z tytułu zużycia materiałów Zadanie 3 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałami dokonywana jest w stałych cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie planowanych cen zakupu netto. W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje gospodarcze: Lp, Treść Kwota 2. Faktura VAT płatna przelewem za zakupione materiały A" wartość w cenie zakupu netto naliczony VAT (materiały zwolnione z VAT) do zapłaty Pz - przyjęło dostawę materiałów A". Wartość dostawy w stałej cenie ewidencyjnej Pk - przeksięgowanie odchyleń od cen ewidencyjnych materiałów

2 Zadanie 4 Wartość zapasu początkowego materiałów wycenionych w stałej cenie ewidencyjnej wynosiła 500. W bieżącym okresie przyjęto dostawy o wartość" w stałej cenie ewidencyjnej 700 oraz zużyto materiały, których wartość w ce nie ewidencyjnej wynosiła 600. Odchylenia od cen ewidencyjnych dotyczące remanentu początkowego są debetowe i wynoszą (Dt) 250, a dotyczące przychodów bieżącego okresu są kredytowe i wynoszą (Ct) 140. Ustalić wartość zużytych materiałów w cenie rzeczywistej. 2. Ustalić wartość zapasu końcowego materiałów w cenie rzeczywistej. 3. Jaki wpływ na rozwiązanie zadania miałaby sytuacja, gdyby odchylenia od cen ewidencyjnych, dotyczące przychodów bieżącego okresu, były kredytowe i wynosiły 250. Zadanie 5 W bilansie sporządzonym na dzień XXr. wykazano wartość zapasu materiałów w cenie zakupu (w tym materiały w drodze ). Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów przypadające na zapas byty kredytowe i wynosiły Ustalić salda początkowe na dzień 0 następnego roku obrotowego. Zadanie 6 Wartość zapasu materiałów w stałej cenie ewidencyjnej wynosiła , a w rzeczywistej cenie zakupu Saldo (Dt) konta Rozliczenie zakupu" wynosiło (materiały zwolnione z VAT). Nanieść podane informacje na konta. 2. Zaksięgować dowód przyjęcia dostawy materiałów (Pz) wyceniony na Rozliczyć dostawę. 4. Ustalić wartość zapasu materiałów w rzeczywistej cenie zakupu. Zadanie 7 Spółka Alfa" dokonuje obrotu towarowego na szczeblu hurtu. Wycena obrotu towarami dokonywana jest w cenie zakupu netto. Towary objęte są stawką VAT w wysokości 23%. W bieżącym miesiącu wystąpiły następujące operacje: Faktura VAT płatna przelewem za zakupione towary szt. w cenie zakupu netto 45 zł/szt. VAT naliczony (23%) do zapłaty 2. Pz- przyjęto dostawę zakupionych towarów 3. Pk- przeksięgowanie naliczonego VAT 4. Wz- rozchód 600 szt. towarów sprzedanych Faktura VAT płatna przelewem za sprzedane towary szt. w cenie sprzedaży netto należny VAT (23%) do zapłaty Zaksięgować operacje przyjmując stawkę marży 10% liczoną jako: narzut na cenę zakupu (rachunek od sta"), opust od ceny sprzedaży (rachunek w stu").

3 Zadanie 8 Salda wybranych kont w spółce Alfa" kształtowały się następująco: 311 Materiały na składzie , Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (Dt) 1 910,40 W bieżącym miesiącu miały miejsce następujące operacje: FZ zakupiono materiały w hurtowni Beta o wartości netto Pz - przyjęło do magazynu dostawę materiałów w stałej cenie ewidencyjnej dokonano rozliczenia przyjętych materiałów.. Wz wydano z magazynu do produkcji materiały w stałej cenie 4 ewidencyjnej Oblicz odchylenia przypadające na materiały zużyte w produkcji Zadanie 9 W spółce A planowany koszt wytworzenia 1 l soku owocowego wynosi 2,75 zł. Rzeczywisty koszt wytworzenia wynosi 3 zł/l. Cena sprzedaży netto wynosi 6 zł/l. VAT 23%. W bieżącym miesiącu przyjęto do magazynu 5000l soku, a sprzedano 1 500l. Saldo początkowe konta koszty działalności podstawowej wynosi zł. PW przyjęto z produkcji do magazynu po planowanym koszcie wytworzenia 5000l soku, 2. PK przeksięgowanie rzeczywistego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych, PK - odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, 3. FVS za sprzedane wyroby gotowe: 4. wartość netto: 1 500l x 6zł/l = zł, 5. podatek VAT: 23% x 9 000zł= zł, 6. wartość brutto: zł, 7. WZ wydano odbiorcy sprzedane wyroby gotowe wg planowanego kosztu wytworzenia: 1 500l x 2,75zł/l = 4 125zł, 8. PK narzut odchyleń przypadające na sprzedane wyroby gotowe Zadanie 10 Informacje dotyczące działalności firmy Alfa sp. z o.o.: firma zajmuje się szyciem koszul męskich i sukienek, wycena i ewidencja wyrobów gotowych odbywa się po planowanym koszcie wytworzenia, koszty wydziałowe rozliczane są w stosunku do płac bezpośrednich, w maju wyprodukowano szt. koszul męskich i szt. sukienek Wykonaj prace: przeprowadź kalkulację rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych, oblicz odchylenia przypadające na wyroby gotowe przyjęte do magazynu z produkcji - dokument Pw 1/05 o szt. * 25,00zł (koszule męskie), o szt. * 50,00zł (sukienki), oblicz narzut odchyleń przypadających na wyroby gotowe sprzedane (dokument Wz 1/05 sprzedane sukienki 420 szt. * 50,00zł = zł.),. Lp. Pozycje kalkulacyjne koszty razem koszty przypadające na: koszule męskie sukienki 1 materiały bezpośrednie płaca bezpośrednie razem koszty bezpośrednie 4 koszty wydziałowe koszty wytworzenia 6 jednostkowy koszt wytworzenia X

4 Narzut kosztów wydziałowych w stosunku do płaca bezpośrednich: Koszty wydziałowe przypadające na: koszule męskie: sukienki: Odchylenia przypadające na wyroby gotowe przyjęte do magazynu z produkcji: Narzut odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych: W b = N o =

5 Zadanie 11 Informacje dotyczące działalności firmy Beta sp. z o.o.: firma zajmuje się produkcją kremów do rąk i mydeł, wycena i ewidencja wyrobów gotowych odbywa się po planowanym koszcie wytworzenia, koszty wydziałowe rozliczane są w stosunku do kosztów bezpośrednich, w maju wyprodukowano szt. kremów do rąk i szt. mydła Wykonaj prace: przeprowadź kalkulację rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych, oblicz odchylenia przypadające na wyroby gotowe przyjęte do magazynu z produkcji - dokument Pw 1/05 o szt. * 20,00zł (krem do rąk), o szt. * 4,80zł (mydło), oblicz narzut odchyleń przypadających na wyroby gotowe sprzedane dokument Wz 1/05 - o 800 szt. *20,00zł = zł (krem do rąk), o szt. * 4,80zł = zł (mydło), Lp. Pozycje kalkulacyjne koszty razem koszty przypadające na: krem do rąk mydło 1 materiały bezpośrednie płaca bezpośrednie razem koszty bezpośrednie 4 koszty wydziałowe koszty wytworzenia 6 jednostkowy koszt wytworzenia X Narzut kosztów wydziałowych w stosunku do płaca bezpośrednich: Koszty wydziałowe przypadające na: krem do rąk: mydło: Odchylenia przypadające na wyroby gotowe przyjęte do magazynu z produkcji: Narzut odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych: W b = N o =

6 Zadanie 12 Wartość początkowa maszyny wynosi zł, a stawka amortyzacji rocznej 10% (metoda liniowa). Jaka jest wartość środka trwałego po roku eksploatacji? Zadanie 13 Wartość początkowa maszyny wynosi zł. Środek będzie amortyzowany metodą degresywną (stawka amortyzacji rocznej 10%, współczynnik podwyższający 2). Jaki jest odpis amortyzacyjny środka trwałego w pierwszym roku eksploatacji? Zadanie 14 Wartość początkowa maszyny wynosi zł. Środek będzie amortyzowany metodą degresywną (stawka amortyzacji rocznej 10%, współczynnik podwyższający 2). Jaki jest roczny odpis amortyzacyjny środka trwałego w drugim roku eksploatacji? Zadanie 15 Wartość początkowa środka trwałego wynosi zł, okres ekonomicznej użyteczności 4 lata. Wydajność obiektu w kolejnych latach eksploatacji maszyny wynosiła odpowiednio: w pierwszym roku 2 000szt. w drugim roku szt. w trzecim roku szt. w czwartym roku - 500szt. Ustal roczną stawkę amortyzacji, dla 3 roku eksploatacji. Zadanie 16 Oblicz podatek dochodowy od osób prawnych przy poniesionych kosztach uzyskania przychodu zł, osiągniętych przychodach zł i zapłaconych odsetkach karnych z tytułu nieterminowej wpłaty podatku VAT w wysokości 120 zł. Zadanie 17 Zysk z działalności operacyjnej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi zł, zyski nadzwyczajne 2 000zł.Ile wyniesie to zysk netto? Zadanie 18 Wyniki inwentaryzacji przedstawia tabela: Nazwa towaru Stan według spisu z natury zapisów księgowych dżem śliwkowy 800szt. po 3,50zł/szt. 790szt. po 3,5zł/szt. dżem truskawkowy 420szt. po 4,00zł/szt. 428szt. po 4,00zł/szt. Ustal wartość różnicy inwentaryzacyjnej do rozliczenia po dokonanej kompensacie niedoboru z nadwyżką. Zadanie 19 Wyniki inwentaryzacji przedstawia tabela: Nazwa towaru Stan według spisu z natury zapisów księgowych pieczywo żytnie 140szt. po 4,00zł/szt. 150szt. po 4,00zł/szt. pieczywo pszenne 190szt. po 5,00zł/szt. 170szt. po 5,00zł/szt. Ustal wartość różnicy inwentaryzacyjnej do rozliczenia po dokonanej kompensacie niedoboru z nadwyżką.

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04

Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Teresa Stolarek Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych 412[01].Z1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą

Bardziej szczegółowo

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03

Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA EGZAMINACYJNEGO 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Projekt realizacji prac ekonomiczno-biurowych obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Hurtowni Odzieży

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04

Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH Marek Rublewski EWIDENCJA AKTYWÓW TRWAŁYCH str. 1 EWIDENCJA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH Zadanie 10.1 W przedsiębiorstwie usługowo-produkcyjnym RUMAR sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista

Przykładowe zadanie egzaminacyjne. Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Technik ekonomista Przykładowe zadanie egzaminacyjne Hurtownia ZOŚKA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zajmuje się sprzedażą okien. Rentowność netto zasobów majątkowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Technik ekonomista Zadanie egzaminacyjne w zawodzie technik ekonomista polegało na opracowaniu projektu realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących funkcjonowania Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Ćwiczenia 1 Temat 1: Formy działalności gospodarczej Zadanie 1 (formy działalności

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzem Technik ekonomista 341[02] Zadanie egzaminacyjne Hurtownia Odzieży Skórzanej Renifer sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie prowadzi sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe Technik rachunkowości Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2005 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we współpracy

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo