RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RACHUNEK WYNIKÓW. KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY PRODUKTY GOTOWE 601 KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZTY. SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550"

Transkrypt

1 RACHUNEK WYNIKÓW Przychody ze sprzedaŝy Koszty operacyjne ZYSK ZE SPRZEDAśY + Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + Przychody finansowe Koszty finansowe ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ + Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne ZYSK BRUTTO Podatek dochodowy ZYSK NETTO KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY KOSZTY PRODUKCJI 501 PRODUKTY GOTOWE 601 PRODUKTY W TOKU 602 KOSZT WYTWORZENIA SPRZEDANYCH PRODUKTÓW 710 KOSZTY RODZAJOWE 4 KOSZTY SPRZEDAśY 527 KOSZTY ZARZĄDU 550 ROZLICZENIA MIĘDZYOKR. KOSZTÓW 640 KOSZT WŁASNY SPRZEDAśY 1

2 ZYSK ZE SPRZEDAśY WARIANT KALKULACYJNY A. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów: I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów II. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAśY (A-B) D. Koszty sprzedaŝy E. Koszty ogólnego zarządu F. ZYSK ZE SPRZEDAśY (C-D-E) ZYSK ZE SPRZEDAśY WARIANT PORÓWNAWCZY A. Przychody netto ze sprzedaŝy i zrównane z nimi: I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki * IV. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów B. Koszty działalności operacyjnej: I. Amortyzacja II. ZuŜycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK ZE SPRZEDAśY (A-B) 2

3 ZMIANA STANU PRODUKTÓW W ciągu okresu firma poniosła koszty zł. Koszty zostały zaewidencjonowane w dwóch układach. W ciągu okresu firma wytworzyła i przyjęła do magazynu sztuk wyrobów. W okresie nie sprzedano ani jednego produktu. Jaki jest wynik finansowy ze sprzedaŝy? ZMIANA STANU PRODUKTÓW - ustalanie metodą bilansową + wzrost / spadek WYROBY GOTOWE + wzrost / spadek PRODUKCJA W TOKU + wzrost / spadek RMK CZYNNE wzrost / + spadek RMK BIERNE = ZMIANA STANU PRODUKTÓW Zmiana stanu produktów w wariancie porównawczym rachunku zysków i strat koryguje wielkość przychodów ze sprzedaŝy. Dodatnia zmiana stanu produktów zwiększa a ujemna zmniejsza wysokość przychodów ze sprzedaŝy. 3

4 ZMIANA STANU PRODUKTÓW ustalanie metoda księgową Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Jeśli jednostka prowadzi wyłącznie układ rodzajowy kosztów, to ustala koszt własny sprzedaŝy pozaksięgowo. 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych suma kosztów rodzajowych saldo Ct dodatnia ZSP saldo Dt ujemna ZSP Saldo konta 490 (czyli ZSP) jest przenoszone na konto 860 Wynik finansowy. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Dotacje, subwencje TAK Przychody z działalności socjalnej Darowizny pienięŝne i niepienięŝne Odszkodowania, kary i grzywny Niewyjaśnione nadwyŝki aktywów Przychody ze sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych* Odpisane zobowiązania (bez odsetek) umorzone lub przedawnione Wzrost wartości inwestycji niefinansowych Przychody z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych Rozwiązanie odpisu aktualizującego naleŝności Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania NIE Przychody ze sprzedaŝy zorganizowanej części jednostki Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania finansowe Odpisane zobowiązania finansowe (poŝyczki) Odpisane odsetki od zobowiązań Rozwiązanie odpisu aktualizującego odsetki od naleŝności * W rachunku zysków i strat w ramach PPO wykazuje się zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. 4

5 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE TAK Koszty działalności socjalnej Koszty związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych, wartości niematerialnych i inwestycji niefinansowych Wartość netto zlikwidowanych/sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych* Odpisane naleŝności (bez odsetek) umorzone, przedawnione, nieściągalne Spadek wartości inwestycji niefinansowych Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów niefinansowych Odszkodowania, kary i grzywny Utworzenie rezerwy na zobowiązania Darowizny pienięŝne i niepienięŝne Niezawinione niedobory aktywów Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych (tzw. koszty nieuzasadnione) NIE Niedobory wynikające ze zdarzeń losowych Niedobory materiałów, towarów i produktów mieszczące się w normach ubytków Koszty usuwania skutków zdarzeń losowych Wartość netto sprzedanej zorganizowanej części jednostki Rezerwy kosztowe ujmowane jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Rezerwy na zobowiązania finansowe Odpisane naleŝności finansowe (poŝyczki) Odpisane odsetki od naleŝności Odpisy aktualizujące naleŝności finansowe Odpisy aktualizujące odsetki od naleŝności * W rachunku zysków i strat w ramach PKO wykazuje się stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych. PRZYCHODY FINANSOWE Odsetki za zwłokę Dodatnie róŝnice kursowe Przychody ze sprzedaŝy aktywów finansowych* Odpisane zobowiązania finansowe (kredyty i poŝyczki) Odpisane odsetki od zobowiązań umorzonych lub przedawnionych Wycofanie odpisu aktualizującego odsetki od naleŝności Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania finansowe Dyskonto wekslowe TAK Odsetki od udzielonych poŝyczek Wzrost wartości inwestycji finansowych NIE Wzrost wartości długoterminowych inwestycji finansowych powyŝej ceny nabycia tych inwestycji NadwyŜki środków pienięŝnych Otrzymane darowizny środków pienięŝnych * W rachunku zysków i strat w ramach PF wykazuje się zysk ze zbycia aktywów finansowych. 5

6 KOSZTY FINANSOWE Odsetki za zwłokę Ujemne róŝnice kursowe Odpisy aktualizujące aktywa finansowe Wartość sprzedanych aktywów finansowych* Odpisane naleŝności finansowe (poŝyczki) Odpisane odsetki od naleŝności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych Odpisy aktualizujące odsetki od naleŝności Rezerwy na zobowiązania finansowe Prowizje bankowe i maklerskie Dyskonto wekslowe TAK Odsetki od poŝyczek i kredytów Spadek wartości inwestycji finansowych NIE Odsetki od kredytów inwestycyjnych w czasie budowy środka trwałego Ujemne róŝnice kursowe od walutowych kredytów inwestycyjnych w czasie budowy środka trwałego Spadek wartości długoterminowych inwestycji finansowych, jeśli wartość nie spada poniŝej ceny nabycia tych inwestycji Opłaty bankowe niemające charakteru odsetek, dyskonta, prowizji od kapitału * W rachunku zysków i strat w ramach KF wykazuje się stratę ze zbycia aktywów finansowych. ZYSKI I STRATY NADZWYCZAJNE TAK (zyski) Przyznane przez zakład ubezpieczeń odszkodowania za straty w składnikach majątkowych spowodowane zdarzeniami losowymi w części przekraczającej wartość straty Przychód ze sprzedaŝy zorganizowanej części jednostki NadwyŜki majątku NIE (zyski) Odszkodowania otrzymane od osób trzecich w procesach cywilnych TAK (straty) Wartość utraconych składników majątku w wyniku zdarzeń losowych jeśli nie były ubezpieczone NadwyŜka wartości utraconych w wyniku zdarzeń losowych składników majątku nad wartością ubezpieczenia tych składników jeśli były ubezp. Koszty usuwania skutków zdarzeń losowych w części nieobjętej ubezpieczeniem Wartość netto sprzedanej zorganizowanej części jednostki NIE (straty) Wartość utraconych w wyniku zdarzeń losowych składników majątku w części objętej ubezpieczeniem Składniki majątku utracone na skutek kradzieŝy lub w wyniku innych zdarzeń niemających charakteru losowego Niedobory zawinione Niedobory niezawinione powstałe w skutek zdarzeń niemających charakteru losowego 6

7 ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ F. (C.) ZYSK ZE SPRZEDAśY G. (D.) Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne H. (E.) Pozostałe koszty operacyjne I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych III. Inne koszty operacyjne I. (F.) ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I. (F.) ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ J. (G.) Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Inne K. (H.) Koszty finansowe I. Odsetki II. Zysk ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne L. (I.) ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7

8 ZYSK BRUTTO & ZYSK NETTO L. (I.) ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ M. (J.) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne N. (K.) ZYSK BRUTTO O. (L.) Podatek dochodowy P. (M.) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) R. (N.) ZYSK NETTO METODA KALKULACYJNA Koszt wytworzenia sprzedanych produktów WYNIK FINANSOWY SprzedaŜ produktów Koszty sprzedaŝy Koszty zarządu Wartość sprzed. towarów SprzedaŜ towarów Wartość sprzed. materiałów SprzedaŜ materiałów Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Podatek dochodowy Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne 8

9 METODA PORÓWNAWCZA 4 Koszty rodzajowe (róŝne konta) WYNIK FINANSOWY SprzedaŜ produktów Rozliczenie kosztów rodzaj. zmiana stanu produktów Wartość sprzed. towarów SprzedaŜ towarów Wartość sprzed. materiałów SprzedaŜ materiałów Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne Koszty finansowe Straty nadzwyczajne Przychody finansowe Zyski nadzwyczajne Podatek dochodowy ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO Podział zysku netto jest moŝliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. O podziale zysku netto lub pokryciu straty netto decydują organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe. ZYSK NETTO wypłata dywidendy kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe pokrycie straty z lat ubiegłych Poniesiona strata moŝe być pokryta z dopłat właścicieli, kapitału zapasowego, rezerwowego lub jeśli jest on niewystarczający z kapitału podstawowego. 9

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rachunek zysków i strat jest sposobem wyjaśnienia zmian w sytuacji firmy pomiędzy momentami bilansowymi. Równanie bilansowe może zostać przekształcone aby

Bardziej szczegółowo

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej Wszystkie SPZOZ Aktywa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa kujawsko-pomorskiego (109 zakładów) w roku osiągnęły wartość 837,9

Bardziej szczegółowo

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku

Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Marvipol S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2015 roku Spis treści Strona Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy. Ewidencja kapitałów własnych

Rachunkowość finansowa kapitały własne, fundusze specjalne i wynik finansowy. Ewidencja kapitałów własnych 1 Ewidencja kapitałów własnych 1. Wartość udziałów wnoszonych przez udziałowców i akcjonariuszy 2. Utworzenie kapitału zapasowego (rezerwowego) z zysku netto 3a. Zwiększenie kapitału (funduszu) z aktualizacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ZARZĄD GŁÓWNY W WARSZAWIE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W TORUNIU RACHUNKOWOŚĆ FUNDACJI, STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO WYKŁADOWCA : mgr Jadwiga Kowalska sekretarz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i przedmiot działalności oraz wskazanie organu prowadzącego rejestr handlowy. Fundacja dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo