Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Wpisany przez Agnieszka Tłaczała"

Transkrypt

1 Rachunek ten, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Rachunek przepływów pieniężnych, zgodnie z ustawą o rachunkowości, może być sporządzany metodą bezpośrednią albo pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez kierownika jednostki. Różnica pomiędzy tymi metodami wynika z odmiennych zasad ujmowania wpływów i wydatków jedynie w segmencie działalności operacyjnej, natomiast przepływy z działalności inwestycyjnej i finansowej wykazywane są zawsze tak samo - metodą bezpośrednią. Metoda bezpośrednia w segmencie działalności operacyjnej skupia się na ukazaniu podstawowych kategorii uzyskanych środków pieniężnych i głównych kierunków wydatków na tę działalność. Natomiast metoda pośrednia koncentruje się na eliminacji z wyniku finansowego jednostki transakcji bezgotówkowych oraz dodaniu operacji gotówkowych, które nie znalazły odzwierciedlenia w wyniku. W przypadku, gdy jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią, w informacji dodatkowej musi zaprezentować uzgodnienie kwot wykazanych w tym zestawieniu z przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej wyliczonymi metodą pośrednią. Oznacza to, że bez względu na przyjętą metodę prezentacji rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym, jednostka zawsze musi sporządzić to zestawienie metodą pośrednią. MSR 7 zaleca stosowanie metody bezpośredniej, jednak w przypadku zastosowania tej metody nie wymaga prezentacji tzw. uzgodnienia" w informacji dodatkowej. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią nie jest praktyką stosowaną powszechnie w Polsce (na świecie również). Zdecydowana większość jednostek sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. 1 / 7

2 6. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia Metoda bezpośrednia polega na prezentacji rzeczywistych wpływów i wydatków dotyczących działalności operacyjnej. Do podstawowych wpływów zalicza się przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów gotowych i usług w kwotach faktycznie uzyskanych wpłat, a wśród zmniejszeń stanu środków pieniężnych wyróżnia się rzeczywiście dokonane płatności z tytułu dostaw i usług, wypłacone wynagrodzenia netto, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym. Wśród podatków wymienić należy zarówno te odprowadzane w imieniu pracowników czy właścicieli, których jednostka gospodarcza jest jedynie płatnikiem, jak i te, które obciążają dochody jednostki. Odrębną kwestią są wpłaty podatku od towarów i usług. Należy z góry ustalić czy cały podatek od towarów i usług będzie wykazywany jako element działalności operacyjnej, czy też kwoty podatku dotyczące zakupów i sprzedaży aktywów trwałych będą ujmowane w działalności inwestycyjnej. Jest to o tyle istotne, że bez względu na przyjętą metodę prezentacji (bezpośrednią czy też pośrednią), wartość wykazanych przepływów z działalności operacyjnej musi być taka sama. W przypadku, gdy całość podatków wykazana będzie w segmencie działalności operacyjnej, co wydaje się rozwiązaniem prostszym, wpływy i wydatki inwestycyjne muszą być ujmowane w kwotach netto, czyli bez podatku od towarów i usług płaconego przez jednostkę lub otrzymywanego w cenie sprzedaży. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo zdecyduje się na wyodrębnienie podatków dotyczących działalności inwestycyjnej z segmentu podstawowego, wykazuje wtedy transakcje dotyczące inwestycji wraz z podatkiem VAT, a z działalności operacyjnej eliminuje rozliczenia z tego tytułu. W podobny sposób można wyodrębnić podatki od dochodów uzyskiwanych z tytułu posiadanych aktywów, np. podatki płacone od dywidend, pamiętając jednak o korekcie w segmencie operacyjnym. 2 / 7

3 Zgodnie z zaleceniami Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Jednostka wykazuje odrębnie tytuły wpływów i wydatków z działalności inwestycyjnej i finansowej, bez wpływów i wydatków z tytułu należnego i podlegającego potrąceniu naliczonego podatku od towarów i usług ". Warto pamiętać, że sugestia zawarta w standardzie nie jest podejściem bezwzględnie obowiązującym, choć wydaje się być rozwiązaniem praktycznym. Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią wymaga wyodrębnienia ewidencji analitycznej do kont, na których ujmowane są zmiany gotówki (kasa, rachunek bankowy, inne środki pieniężne) w taki sposób, by osobno ujmować wpływy ze sprzedaży oraz inne wpływy z działalności operacyjnej, jak również wydatki z tytułu dostaw i usług, wydatki na wypłacone wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym i inne wydatki operacyjne. Inną możliwością jest korygowanie odpowiednich przychodów i kosztów o kwoty zatrzymane w bilansie" w postaci rozrachunków, zapasów czy rozliczeń międzyokresowych. Zakres informacji, które należy wykazać zgodnie z ustawą o rachunkowości w segmencie działalności operacyjnej według metody bezpośredniej przedstawia się następująco: A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 1. Sprzedaż 3 / 7

4 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) W MSR 7 nie wprowadzono żadnego wzoru rachunku przepływów pieniężnych. 7. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia Punktem wyjścia do wyliczenia zmiany stanu środków pieniężnych w metodzie pośredniej jest wynik finansowy netto wyznaczony - zgodnie z zasadami rachunkowości - memoriałowo. Wynik finansowy netto doprowadza się do poziomu wyniku kasowego" korygując przychody i koszty o kwoty, które nie wpłynęły lub nie zostały wydane w danym okresie sprawozdawczym oraz uzupełniając o wydatki, które nie znajdują odzwierciedlenia w rachunku zysków i strat, natomiast zwiększają wartość aktywów w bilansie. Dane o tych wartościach wynikają z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. 4 / 7

5 Korekty można podzielić na następujące grupy: - eliminacja (dodanie) kosztów, które nie stanowiły wydatków w danym okresie, jak np. amortyzacja lub wydatki jeszcze niezapłacone, które znalazły swoje odzwierciedlenie we wzroście zobowiązań, - uwzględnienie (odjęcie) wydatków, które nie są kosztami danego okresu, gdyż zwiększyły wartość aktywów (spowodowały wzrost stanu zapasów lub rozliczeń międzyokresowych kosztów), - eliminacja (odjęcie) przychodów, które nie spowodowały wpływu środków pieniężnych (znajdują swoje odzwierciedlenie w bilansie w postaci wzrostu stanu należności), - uwzględnienie (dodanie) wpływów, które nie stanowią w danym okresie przychodów ( wynikają na przykład z zaciągniętych kredytów czy zapłaty należności). Generalnie powyższe korekty dokonywane są na następujących zasadach: zmiany aktywów wykazuje się jako korektę ze znakiem przeciwnym (odejmując zwiększenie stanu aktywów lub dodając zmniejszenie) natomiast korekty pasywów - z tym samym znakiem. Ponadto eliminuje się z wyniku zyski lub straty ze sprzedaży aktywów trwałych i inwestycji krótkoterminowych, natomiast uwzględnia się rzeczywiste wpływy z tego tytułu i wydatki poniesione na ich zakup. Następnie przenosi się do drugiego i trzeciego segmentu rachunku przepływów pieniężnych transakcje dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej, aby pokazać rzeczywiste kwoty przepływów w podziale na powyższe rodzaje działalności. W ramach działalności operacyjnej według metody pośredniej (zgodnie z załącznikiem do UoR) należy wykazać następujący zakres informacji: 5 / 7

6 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 1. Amortyzacja 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu rezerw 6. Zmiana stanu zapasów 7. Zmiana stanu należności 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 10. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II). W odniesieniu do metody pośredniej w MSR 7 nie wprowadzono również żadnego wzoru, jest natomiast stwierdzenie, że przepływy tą metodą ustala się poprzez dokonanie korekt zysku lub straty. W praktyce w wielu publikowanych sprawozdaniach sporządzanych według MSSF za punkt wyjścia przyjmuje się wynik brutto, czyli wynik przed opodatkowaniem. Wynika to prawdopodobnie z narzuconego przez MSR 7 obowiązku prezentacji zapłaconego podatku osobno. Nie zmienia to jednak faktu, że wartości w ten sposób ustalone są takie same jak te, które zostałyby wyliczone, gdyby za punkt wyjścia przyjąć wynik netto. 6 / 7

7 Metoda pośrednia sprawia często wiele trudności osobom, które przy dokonywaniu korekt próbują od razu uwzględnić zarówno eliminację transakcji niegotówkowych", jak i przesunięcia" pomiędzy poszczególnymi częściami sprawozdania. Aby uniknąć pomyłki można spróbować sporządzić sprawozdanie w dwóch etapach. Etap I będzie miał na celu doprowadzenie wyniku finansowego do wyniku kasowego". W etapie II nastąpi przyporządkowanie kwot do odpowiednich segmentów. Rozwiązanie takie zastosowano w kolejnym przykładzie. Pełna treść artykułu, z przykładami oraz podrozdziałem 8 dotyczącym metody pośredniej - korekty: plik pdf Uwaga: powyższy artykuł stanowią podrozdziały 5-8 rozdziału 5 Rachunek przepływów pieniężnych" książki Ireny Olchowicz i Agnieszki Tłaczały Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów", wydanej przez DIFIN, Warszawa 2008 r. Więcej danych o tej książce podajemy w dziale Praktyczne książki". 7 / 7

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Danuta Krzywda Sprawozanie finansowe jako produkt rachunkowości jednostki gospodarczej 1. Wstęp Rezultaty finansowe działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/27

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/27 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/27 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 7 Rachunek przepływów pieniężnych CEL Informacje dotyczące przepływów pieniężnych w jednostce są użyteczne,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47

Spis treści. Zespół 0. Aktywa trwałe... 47 Spis treści Wprowadzenie................................... 15 Układ i treść opracowania............................. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Grupa Kapitałowa KRUK Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5

Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 18 maja 2010 r. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym, częśd 5 dr Katarzyna Trzpioła, UW Odroczony podatek dochodowy Podstawa prawna Ustawa o Rachunkowości art. 37 Krajowy standard rachunkowości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2014 Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 20 marca 2014 r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI SPIS TREŚCI I. Zasady ogólne 1. Zadania rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU

MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 31 GRUDZIEŃ 2011 ROKU BIELSKOBIAŁA, 10 kwiecień 2012 roku 1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net PAWEŁ PABIANIAK RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ISBN 978 83 920280 7 9 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...5 WPROWADZENIE...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy od 01.01.2014 do 31.12.2014 1 I. Sprawozdania finansowe... 5 1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku... 5 2. Rachunek zysków

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZEŃ DO 30 WRZESIEŃ 2013 ROKU BIELSKOBIAŁA, 3 listopada 2013 roku INFORMACJE OGÓLNE Informacje o Spółce Emitent został utworzony

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY

Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY Pomagamy szybko i skutecznie odzyskać podatki za pracę za granicą RAPORT ROCZNY ZA 2012 R. JEDNOSTKOWY POZNAŃ 2 KWIETNIA 2013 EURO-TAX.PL S.A. RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa Rachunkowość finansowa Temat spotkania: i rozliczenia międzyokresowe w rachunkowości dr Tomasz Gabrusewicz 1 tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Istota rezerw określane są jako zabezpieczenie jednostki gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku

Raport okresowy. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport okresowy Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności I kwartał 2014 roku Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe ATLANTA POLAND S.A. za III kwartał roku obrotowego 2013/2014 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1 1. Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

KRUK S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego

WYKŁAD 5. ustalania wyniku finansowego WYKŁAD 5 Temat: Zagadnienia: Zasady funkcjonowania kont wynikowych i ustalania wyniku finansowego 1. Pojecie i istota operacji wynikowych 2. Zasady ustalania wyniku finansowego 3. Elementy wyniku finansowego

Bardziej szczegółowo

P.A. NOVA Spółka Akcyjna

P.A. NOVA Spółka Akcyjna JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE P.A. NOVA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 42 ZA 2012 ROK Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe P.A. NOVA Spółka Akcyjna za rok 2012 Str. 1

Bardziej szczegółowo