Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013 rok Na podstawie art 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( t.j. Dz. U zm. Dz. U , 1646) - zarządzam co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2013 rok, obejmujące : 1. Zmiany budżetu i w budżecie dokonane w trakcie okresu 2. Część tabelaryczną 3. Część opisową stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia 2. Przyjmuje się sprawozdania roczne za 2013 rok, z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych obejmujące: 1. Sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce 2. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce 3. Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gromadce stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia 3. Przyjmuje się Informację o stanie mienia Gminy Gromadka wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku, obejmującą zmiany od dnia, za który składano ostatnią Informację o stanie mienia gminy tj obejmującą okres od 1 stycznia 2013 roku - stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia Sprawozdanie roczne za 2013 rok z wykonania budżetu Gminy Gromadka stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia 2. Sprawozdania roczne za 2013 rok z wykonania planów finansowych jednostek wymienionych w art 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych -stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia 3. Informację o stanie mienia Gminy Gromadka - stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia - - przedstawia się Radzie Gminy Gromadka. 5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gminy Gromadka za 2013 rok - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia, wraz z Informacją o stanie mienia Gminy Gromadka stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia - przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Legnicy.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 2 Poz Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w siedzibie Urzędu Gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Wójt Gminy: D. Pawliszczy

3 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28Wójta Gminy Gromadka z dnia 27 marca 2014 roku WÓJT GMINY GROMADKA SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOZA 2013 ROK GROMADKA MARZEC 2014 ROK I ZMIANY BUDŻETU I W BUDŻECIE DOKONANE W OKRESIE W dniu 28 grudnia 2012 roku, Rada Gminy, uchwałą nr XXX/198/12, uchwaliła budżet Gminy Gromadka na 2013 rok, w którym dochody zaplanowano w wysokości ,08 zł a wydatki w kwocie ,81 zł. Uchwalona nadwyżka budżetowa w wysokości ,27 zł. W 2013 roku, budżet był nowelizowany uchwałami Rady Gminy, jak również zarządzeniami Wójta, w granicach nadanych Wójtowi upoważnień przez Radę Gminy Gromadka. Łącznie w 2013 roku, Rada Gminy podjęła 7 uchwał, zaś Wójt Gminy wydał 15 zarządzeń, które to dokumenty zmieniały obroty budżetu bądź też zmieniały budżet i jego wynik.zmiany te, dokonane zostały na podstawie następujących dokumentów, zestawionych w porządku chronologicznym: LP WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYDATK I WYNIK BUDŻETU 1. Uchwała R.G. Nr XXX/198/12 z , , ,27 w trakcie I półrocza 2013 roku dokonano zmian budżetu: 1. Uchwała Nr XXXII/207/13 Rady Gm z , , ,27 2. Uchwała Nr XXXIII/214/13 Rady Gm z , ,00 3. Zarządzenie nr 24 Wójta Gminy z , ,00 bz 4. Zarządzenie nr 26 Wójta Gminy z , ,00 bz 5. Uchwała Nr XXXIV/228/13 Rady Gm z , ,82 [bz 6. Zarządzenie nr 33 Wójta Gminy z , ,63 bz 7. Zarządzenie nr 35 Wójta Gminy z , ,00 bz 8. Zarządzenie nr 37 Wójta Gminy z , ,00 bz 9. Uchwała Nr XXXVI/240/13 Rady Gm z , , , Zarządzenie nr 41 Wójta Gminy z , ,00 bz 11. Zarządzenie nr 43 Wójta Gminy z , ,00 bz 12. Zarządzenie nr 45 Wójta Gminy z , ,00 bz 13. Uchwała Nr XXXVII/250/13 Rady Gm z , , , Zarządzenie nr 51 Wójta Gminy z , ,00 bz 15. Zarządzenie nr 56 Wójta Gminy z , ,00 bz 16. Uchwała Nr XXXVIII/259/13 Rady Gm z , , , Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy z , ,00 bz 18. Zarządzenie nr 61 Wójta Gminy z , ,00 bz 19. Zarządzenie nr 62 Wójta Gminy z , ,03 bz 20. Zarządzenie nr 64 Wójta Gminy z , ,00 bz 21. Zarządzenie nr 72 Wójta Gminy z , ,00 bz 22. Zarządzenie nr 76 Wójta Gminy z , ,00 bz 23. Uchwała Nr XL/274/13 Rady Gm z , ,45 bz 24. Zarządzenie nr 80 Wójta Gminy z , ,00 bz

4 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 4 Poz Zarządzenie nr 81 Wójta Gminy z , ,00 bz Budżet Gminy po zmianach na dz , , ,43 Wynik budżetu został omówiony w części III niniejszego sprawozdania.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 5 Poz CZĘŚĆ OPISOWA1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH, STAN NALEŻNOŚCI Planowana wielkość dochodów budżetu, w 2013 roku wynosiła ,17 zł. Wykonanie ich wyniosło ,92 zł, co stanowiło 90,90 % rocznego planu. Dla porównania, wykonanie dochodów budżetowych za 2012 rok wyniosło ,44 zł, co stanowiło 94,16 % rocznego planu. Poziom wykonania roku 2013 był wyższy od 2012 roku o tys zł, na co wpłynęła m.in. realizacja dochodu z tytułu wpłaty przez podatnika, zaległości w podatku od nieruchomości za lata , na podstawie wydanej przez organ podatkowy, decyzji, oraz dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od przeprowadzonych, przez samorządowy zakład budżetowy, inwestycji kanalizowania i wodociągowania miejscowości Borówki i Gromadka. Stan należności na koniec 2013 roku wyniósł ,24 zł w tym wymagalne, a więc stan po wyznaczonym terminie ich zapłaty, wyniosły ,14 zł W analogicznym okresie ubiegłego roku ( 2012 ) należności wyniosły: ogółem ,62 zł (spadek w 2013 roku o 5,75 %) zaś wymagalne wyniosły ,55 zł (spadek w 2013 roku o 14,02 %). Spadek należności w 2013 roku wynikał z dokonanego w 2012 roku przypisu dla podatnika, zaległości w podatku od nieruchomości za lata , na podstawie wydanej przez organ podatkowy, decyzji. Zaległość została zapłacona przez podatnika w 2013 roku. A. REALIZACJA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Dochody bieżące planowane na 2013 rok wyniosły ,94 zł. Wykonanie ich wyniosło ,65 zł tj w 96,59 % tj powyżej średniego wykonania planu w dochodach ogółem. Wykonanie dochodów bieżących za 2012 rok wyniosło ,12 zł tj % ówczesnego planu. Omówienie realizacji dochodów i należności bieżących za rok 2013 przedstawia się następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan w wysokości ,66 zł wykonano w 99,71 % Gmina realizuje w tym dziale zadanie zlecone, wynikające z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dochody zrealizowane z tego tytułu w całości stanowią dotację z otrzymaną z budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot kosztu podatku akcyzowego uprawnionym rolnikom posiadającym grunty na terenie gminy Gromadka. Drugim dochodem działu jest dotacja Województwa Dolnośląskiego, otrzymana w kwocie ,58 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania melioracji gminnych cieków wodnych, które było realizowane w II półroczu Należności w dziale nie występują. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Realizacja dochodów wyniosła 104,60 % tj na plan ,28,00 zł wykonano ,92 zł przy ubiegłorocznym wykonaniu wynoszącym ,00 zł i poziomie 98,01 % planu. Niższy poziom dochodów bieżących w 2013 r zrealizowano z tytułu otrzymanego od ANR, w 2012 roku, w wyniku zawartego porozumienia, dofinansowania do remontowanych przez gminę lokali mieszkalnych, przejętych do zasobu gminy od Agencji. Kwota dofinansowania z Agencji, do remontu, wyniosła ,87 zł. Należności bieżące, będące zaległymi, ogółem wynoszą ,03 zł i wzrosły do 2012 roku o 22,35 %. Główną ich pozycję stanowią przypisane odsetki, wynoszące ,49 zł.-46- W 2012 r należności te wynosiły ,16 zł, w tym przypisane odsetki ,40 zł. W szczegółach dochody bieżące działu, przedstawiają się następująco: użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonanie za rok 2013 r. wynosi ,84 zł, co stanowi 81,98 % planowanych dochodów. Saldo należności wymagalnych na koniec roku wynosi ,05 zł i wynika z zaległości figurujących na 19 kontach płatników. Największa zaległość z tego tytułu przypisana jest do podmiotu będącego w upadłości, wynosi ona ,73 zł. Na kwotę należności składają się również należności 4 osób fizycznych w następujących wysokościach: podmiot nr ,20 zł podmiot nr ,36 zł podmiot nr ,36 zł podmiot nr ,68 zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 6 Poz Pozostała kwota 3.329,98zł składa się z drobnych kwot niezapłaconych w roku 2013 i w latach poprzednich przez osoby fizyczne. Należności wymagalne wzrosły w stosunku do roku 2012 o kwotę ,41zł. Podjęte próby windykacji w poprzednich okresach, wobec osób fizycznych nie przyniosły oczekiwanych wyników. Wykonanie za 2012 rok wyniosło ,18zł, co stanowi 79,35% planowanych dochodów Należności wymagalne na koniec roku 2012 wynosiły ,641 zł. Czynsze dzierżawne wykonanie za 2013 r. wynosi ,84 zł, co stanowi 115,97 % planu. Należności z tytułu czynszów mieszkaniowych od osób fizycznych charakteryzują się względnie stałą tendencją zwyżkową i wzrastają u osób notorycznie zalegających z opłatami. W 2013 roku Urząd Gminy zorganizował możliwość odrobienia powyższych zaległości tym najemcom, poprzez zapewnienie robót niezbędnych przy obiektach komunalnych. Efekt początkowy tego przedsięwzięcia był duży. Niemniej duża liczba początkowo chętnych, zrezygnowała z tej formy odrobienia zaległości. Do końca roku 2013 przepracowały 3 osoby, z których dla 2-ch osób, wynagrodzenie zostało zarachowane na poczet ich zobowiązań z tytułu powyższych zaległości. Kwota zmniejszenia należności z czynszów mieszkaniowych w 2013 roku, z tytułu świadczonej pracy przez powyższe osoby, wyniosła 2 414,01 zł. Trzecia osoba będzie miała odliczenie z jej zobowiązań w m cu styczniu 2014 roku na kwotę 2 133,47 zł. Na dzień r. wystąpiły również należności z tytułu umów najmu lokali i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, kwota tych należności wynosi ,62 zł i rozkłada się na 7 podmiotów: podmiot nr 1-330,59 zł podmiot nr ,20 zł podmiot nr 3-80,64 zł podmiot nr ,55 zł podmiot nr ,00 zł podmiot nr ,64 zł podmiot nr ,00 zł Wykonanie za 2012r.wyniosło ,73 zł, co stanowiło 117,67% planu. Należności ogółem na koniec roku 2012 wynosiły ,94zł. Sprzedaż usług czynsz CO wykonano ,18 zł tj. 81,47% zakładanego planu. Zaległość na koniec 2013r. w kwocie 2 160,46zł dotyczy lokalu związanego z prowadzoną tam działalnością gospodarczą. Należne przypisane odsetki - w dziale wg stanu na roku wynoszą ,49 zł. Wzrost poziomu odsetek w stosunku do danych z 2012 r. wynosi ,09 zł i dotyczy wzrostu należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i czynszów mieszkaniowych i dzierżawnych. Występują jako składnik należnościach ogółem, wyliczone są zgodnie z ustawą o rachunkowości, oznaczają odsetki, jakie należą się na koniec roku od zaległości cywilnoprawnych niezapłaconych, wymienionych powyżej. Jako takie, nie stanowią kategorii dochodu gminy. Taki przypis na koniec 2012 roku wynosił ,40 zł. Dział 710 Działalność usługowa Dochody zaplanowane w rozdziale cmentarze wynikają z podjętej uchwały Rady Gminy o ustaleniu opłat za korzystanie z pochówku na cmentarzach komunalnych. Wyniosły one 4 629,63 zł tj 92,59 % planu Dział 750 Administracja publiczna

7 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 7 Poz Realizacja dochodów wyniosła ,00 zł co stanowiło 56,05 % planu. W roku 2012 realizacja planu wyniosła 98,44 % zaś wartość wykonanych dochodów wyniosła ,80 zł Dochody zaplanowane w rozdziale Urzędy Wojewódzkie stanowią dotację otrzymaną na realizację zadań administracji rządowej, zleconych gminom w wysokości ,00 z Rozdział dochody Urzędu Gminy, planowane były na kwotę ,00 zł, zaś realizacja ich wyniosła 5 282,48 zł. Na dochody Urzędu składają się różne wpływy między innym ze zwrotu kosztów poniesionych przy przygotowaniu gminnych nieruchomości do sprzedaży oraz różnych opłat urzędowych Kolejną pozycją dochodów działu są zwroty kosztów postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikom należności cywilnoprawnych, w stosunku do których gmina posiada wydane przez sąd postanowienia o nakazie zapłaty i które są realizowane drogą egzekucji komorniczej. W dziale planowano ponadto dofinansowania od Samorządu Województwa, w ramach działania "Odnowa Wsi Dolnośląskiej " oraz działania LEADER w ramach PROW, rekompensujące w części koszty remontu świetlic wiejskich. Dofinansowanie te nie były realizowane ze względu na brak zakwalifikowania złożonych wniosków. Wpłynęła ta sytuacja na niskie wykonanie dochodów działu. Należności nie występują. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej W dziale zrealizowano dochody, tytułem dotacji, z Krajowego Biura Wyborczego związane z prowadzeniem w Urzędzie Rejestru Wyborców. Kwota dotacji jest mało znacząca w budżecie. Należności nie występują. Działy 752 i 754 Obrona narodowa i obrona cywilna Udział również marginalny w budżecie: dochodem była dotacja na zadania zlecone, w kwocie łącznej 1 200,00 zł. Są to zadania wykonywane przez gminę, zlecone przez administrację rządową. Należności nie występują. Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Ogólna realizacja planu podatków i opłat wyniosła w br 95,06 % tj. na plan ,02 zł wykonanie wyniosło ,07 zł. Wykonanie w 2012 r. wyniosło ,53 zł tj. 95,19 % planu. Należności ogółem wyniosły w 2013 r ,19 zł w tym wymagalne ,09 zł. W stosunku do 2012 r. wykazały zmniejszenie (odpowiednio 2012 r: ,34 zł i ,27 zł) W należnościach ogółem występują dopisane, zgodnie z ustawą o rachunkowości, odsetki należne od zaległości podatkowych w wysokości ,00 zł zaś za 2012 rok, przypisane odsetki wynosiły ,00 zł. Na ich spadek wobec 2012 roku wpływ miała zapłata należności podatkowej za lata przez podatnika, w stosunku do którego gmina prowadziła postępowanie podatkowe. Dokładniej to wyjaśniono na początku niniejszego dział W poszczególnych tytułach wpływy i należności kształtowały się następująco: -48- Osoby prawne Podatek od nieruchomości Planowane dochody wyniosły ,00 zł, wykonanie zł tj. 92,40 % planu. Należności wyniosły ,04 zł i mają charakter wymagalny. Z tej kwoty należności ,64 zł dotyczy podmiotu w upadłości zaś kwota ,00 dotyczy podatnika, który w 2002r. zakupił nieruchomość na terenie LSSE. Za 2012 r wykonanie wyniosło ,00 zł tj 98,46 % planu. Zaległości w podatku wynosiły ,04 zł. Spadek należności w 2013 roku o ,00 zł w stosunku do roku 2012 ma związek z podmiotem, wobec którego wszczęto postępowanie w celu zmiany naliczenia podatku od nieruchomości i określono podatek za lata po stawkach najwyższych. Podmiot ten dokonał wpłaty zaległego podatku we wrześniu 2013r. Podatek rolny Planowane dochody ,00 zł wykonano na kwotę ,00 zł tj w 90,10 %. Za 2012 rok wykonanie wyniosło ,00 zł tj w 90,10 % planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły w 2013 roku ,73 zł wobec zaległości z 2012 roku wynoszących ,73 zł. Poziom należności w stosunku do danych z roku 2012 nie uległ istotnej zmianie. Są to zaległości praktycznie nieściągalne i dotyczą firmy zlikwidowanej, która nie posiadała własnego majątku z którego można byłoby prowadzić egzekucję lub dokonać wpisu hipotecznego. Podatek leśny Planowane dochody wyniosły ,00 zł, wykonanie zaś ,00 zł tj 100,10 %. Za 2012 rok wykonanie wyniosło ,07 zł tj 99,36 % planu. Zaległości w podatku wyniosły w 2013 roku 1 385,30 zł wobec zaległości z 2012 roku wynoszących 1 377,30 zł a więc nie zmieniły się istotnie.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 8 Poz Podatek od środków transportowych Planowane dochody w 2013 roku w wysokości ,00 zł, zrealizowano na kwotę ,00 zł tj w 98,51 %. W 2012 r wykonanie wyniosło ,00 zł tj 105,88 % % planu. Zaległości w podatku wynoszą ,60 zł i nie zmniejszyły się względem 2012 roku. Dotyczą one głównie podmiotu będącego w upadłości i będącego w likwidacji Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wykonanie za 2013 rok wyniosło ,38 zł. Poziom tego wykonania ma związek z dokonaniem wpłaty zaległego podatku przez podatnika, co było przedmiotem informacji zawartej przy omówieniu wykonania podatku od nieruchomości. Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2013 wyniosły ,00 zł Wykonanie tej pozycji dochodów w 2012 roku wyniosło 7 091,30 zł. Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2012 wyniosły ,00 zł. W procesie planowania trudno jest ustalić właściwe rozmiary tego dochodu, gdyż poziom ściągalności zaległych podatków, od których te odsetki zależą, różnie się kształtuje w różnych latach i niejednokrotnie znaczenie maja tu czynniki obiektywne, tj niezależne od działania organu podatkowego. Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób prawnych wynoszą 281,60zł i stanowią 56,32% zakładanego planu Osoby fizyczne Podatek dochodowy od osób fizycznych w formie karty podatkowej Pozycja ma niewielki udział w planie dochodów budżetowych. Podatek jest pobierany i wpłacany na konto gminy przez Urzędy Skarbowe, czynności egzekucyjne w stosunku do wykazywanych należności podejmuje również Urząd Skarbowy. Realizacja jego wyniosła w 2013 roku 4848,70 zł tj 96,97 % planu wobec wykonania w 2012 r. wynoszącego 2 685,94 zł. Podatek od nieruchomości Planowane dochody ,00 zł, wykonano w wysokości ,13 zł tj w 115,43 % planu. Należności wymagalne wyniosły ,17 zł. W 2012 r. wykonanie wyniosło ,96 zł tj w 84,44 % planu Zaległości 2012 roku wynosiły ,60 zł. Na zwiększenie salda zaległości w 2013 roku wpłynął wzrost zaległości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wynikający z dokonanego przypisu dla tego roku oraz wzrost stawek podatkowych. Podatek rolny Planowane dochody, wynoszące ,00 zł wykonano na kwotę ,45 tj w 103,71 %. Za 2012 rok wykonanie wyniosło ,80 zł i stanowiło 74,61 % planu. Zaległości w podatku rolnym wyniosły w 2013 roku ,40 zł wobec zaległości z 2012 roku które wyniosły 7 977,40 zł Należności z tytułu podatku rolnego wzrastają u podatników, którzy notorycznie zalegają z płatnościami podatku i są wpisywane na hipotekę przymusową. Podatek leśny Planowane dochody, wynoszące 3 700,00 zł, wykonano na kwotę 3 266,00 zł tj w 88,27 %. Za 2012 rok wykonanie wyniosło 3 266,00 zł tj w 88,27 % planu. Podatek od środków transportowych Planowane dochody w 2013 roku w wysokości ,00 zł, zrealizowano na kwotę ,80 zł tj w %. W 2012 r wykonanie wyniosło ,00 zł tj 85,15 % planu. Na niższe wykonanie planu wpłynęły zaległości od podatników - osób fizycznych prowadzących działalność w tej branży. Zaległości wynoszą ,10 zł wobec kwoty ,90 zł za 2012 rok. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków Wykonanie odsetek zapłaconych za 2013 r wyniosło 8 645,82 zł tj 64,04 % zakładanego planu. Takie wykonanie dla 2012 roku wyniosło 7 091,30 zł zaś stopień wykonania planu wyniósł 56,26 %. Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2013 wyniosły ,00 zł Wykonanie tej pozycji dochodów w 2012 roku wyniosło 7 091,30 zł. Należności z tytułu odsetek przypisanych na koniec roku 2012 wyniosły ,00 zł. Przyczyny kształtujące poziom wykonania tej pozycji są analogiczne do omówionych wcześniej zrealizowanych odsetek od należności podatkowych osób prawnych. Wpływy z różnych dochodów Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych do osób fizycznych za rok 2013 wynoszą 4 215,20zł i stanowią 84,30% planu.

9 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 9 Poz Pozostałe tytuły Podatek od czynności cywilnoprawnych Planowane dochody ,00 zł wykonano w wysokości ,11 zł tj w 65,37% planu, przy ubiegłorocznym jego wykonaniu na poziomie ,67 zł ( 206,80% planu) Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez kancelarie notarialne i urzędy skarbowe i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Wysokość wpływów z tego tytułu nie jest zależna od działań gminy, zatem planowanie jego jest w małym stopniu przewidywalne. Zaległości w tej kategorii podatku nie występują. Wpływy z podatku od spadków i darowizn Planowane dochody ,00 zł wykonano w wysokości ,00,00 zł tj w 91,95 % planu, przy ubiegłorocznym jego wykonaniu na poziomie 6 701,00 zł tj w 44,67% planu Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany gminie wg właściwości miejscowej. Wysokość wpływów z tego tytułu uzależniona jest od czynników wymienionych powyżej. Zaległości w tej kategorii podatku nie występują. Wpływy z opłaty skarbowej Planowane dochody wyniosły ,00 zł, ich wykonanie wyniosło ,50 zł (85,29% planu). Dochód związany jest z uiszczeniem opłat skarbowych za wydawane zaświadczenia i dokonywane czynności administracyjne i pobierany jest w Urzędzie Gminy. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu Planowane dochody wyniosły ,00 zł, ich wykonanie zaś ,32 zł (125,41% planu). Są to dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia stałe i jednorazowe na organizowanie imprez na otwartym terenie. Dochody działu przeznacza się na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Wzrost realizacji znacznie ponad plan, wynikał z uruchomienia na terenie LSSE Krzywa, przy nowo otwartym połączeniu z autostradą A4, placówek handlu detalicznego i gastronomicznego. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. W ramach tego tytułu realizowane były dochody z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm) Obowiązek pobierania opłat wprowadzono z dniem 1 lipca 2013 roku. Planowane dochody w 2013 roku wynosiły ,00 zł. Realizacja ich wyniosła ,30 zł tj w 73,86 %. Należności wymagalne wyniosły ,60 zł. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Planowano dochody na poziomie ,00 zł. Wykonano je w wysokości ,50 zł tj w 95,86 %. Za 2012 r. uzyskano dochody z powyższego tytułu w wysokości ,39 zł. Poborem i rozdziałem środków finansowych pochodzących z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, zajmuje się Ministerstwo Finansów. Udziały gmin w podatkach PIT, wynoszą w granicach 36 % wpłaconego do urzędów skarbowych podatku przez osoby fizyczne zamieszkujące teren gminy. Udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy Gromadka wynoszą w granicach 5 % odprowadzonego przez te podmioty podatku. Należne przypisane odsetki od zaległości podatkowych Nie stanowią kategorii dochodów gminy lecz należności niewymagalnych, w postaci kwoty wyliczonych odsetek jakie wpłynęły by do budżetu gminy, gdyby zaległości podatkowe,-51-wykazane na dzień sprawozdawczy, byłyby zrealizowane. Należności tak wyliczone na roku wyniosły ,0 zł i w stosunku do roku 2012 wzrosły o 13,60 % ( ,00zł przypisu za 2012 rok). Przypis tych wielkości dokonywany jest zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości. Dział 758 Różne rozliczenia

10 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 10 Poz Planowane dochody w wysokości ,93, zł, wykonano w 100,52 % tj na wartość ,42 zł. W skład tej kategorii dochodów wchodzi subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza dla gmin. Subwencja oświatowa w całości przeznaczana jest na potrzeby gminnej oświaty, natomiast subwencja wyrównawcza ma na celu wyrównanie potencjalnych strat w dochodach gminy mających związek z niższą niż średnia krajowa gęstością zaludnienia. Wobec 2012 roku wpływ subwencji do budżetu był na nieznacznie niższym poziomie, gdyż kwota otrzymana w 2012 roku, wyniosła ,65 zł. Zaznacza się, zatem, tendencja spadkowa otrzymywanej subwencji oświatowej co wynika z następującym z roku na rok niższym przyrostem naturalnym, a tym samym niższym stanem dzieci uczęszczających do szkół. W tej grupie dochodów występuje także dotacja budżetu państwa, w kwocie ,93 zł stanowiącą częściową rekompensatę do wydatkowanych w poprzednich latach kwot w ramach Funduszu Sołeckiego. Ostatnią pozycją działu Różne rozliczenia są odsetki pozostałe. Dochód ten stanowią odsetki od środków pieniężnych gminy znajdujących się na rachunkach bankowych i lokatach. W 2013 r lokowano środki rachunku budżetu na lokatach typu over night, co przyniosło kapitalizację odsetek w wysokości ,94 zł. W 2013 r utworzono lokatę terminową, z opcją rozwiązania jej w 2014 r. Odsetki kapitalizowane od tej lokaty wystąpią także w 2014 roku, tj po jej rozwiązaniu. Dział 801 Oświata i wychowanie Plan, wynoszący ,23 zł wykonano w 85,97 % % tj w kwocie ,29 zł. Planowane i wykonane główne dochody działu, stanowiły: - dotacja z budżetu państwa na zadania oświaty przedszkolnej: plan w wysokości ,00 zł został wykorzystany w całości. - dochody Gminnego Przedszkola w postaci opłat i pochodnych, rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, za pobyt i wyżywienie dzieci w jednostce: plan w wysokości ,00 zł zrealizowano w kwocie ,46 zł tj w 80,53 % - dochody Gminnego Przedszkola z realizowanego projektu, w ramach Kapitału Ludzkiego pod nazwą Przedszkole dla każdego dziecka, zrealizowane w kwocie ,68 zł, na plan wynoszący ,23 zł.. Wykonanie dochodów w dziale w roku 2012 wyniosło ,77 zł i stanowiło 115,00 % planu. Dział 852 Pomoc społeczna Realizacja planu dochodów, wynoszącego ,82 zł, wyniosła ,24 zł tj. w wysokości 100,72 % planu. Głównymi dochodami w tym dziale to otrzymane przez gminę dotacje na zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz dotacje dofinansowujące zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej (plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł tj w 99,81 %). Kolejną pozycję dochodów działu, stanowi dofinansowanie, w ramach programu unijnego, Kapitał Ludzki, do zadania Szansa na samodzielność, wynoszące ,00 zł i wykorzystane w całości. Dochodami własnymi jednostki GOPS, będącymi ostatnimi z wymienionych wyżej, są: usługi opiekuńcze, świadczone przez GOPS, wykonane w wysokości ,83 zł - udziały w ściągniętych świadczeniach wypłaconych z funduszu alimentacyjnego, zrealizowane na kwotę ,00 zł. - opłata za pobyt w domach pomocy społecznej, zrealizowana w wysokości ,65 zł Za 2013 rok plan dochodów w dziale wykonano na wartość ,98 zł. Należności wynoszą ,56 zł i dotyczą należności wymagalnych gminy w wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych rodzinom, dłużników uchylających się od tego obowiązku Należności wymagalne za 2012 rok wynosiły ,79 zł i dotyczyły również należności w wypłaconych świadczeniach alimentacyjnych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Realizacja na poziomie 85,40 %. Dochodami działu są zrealizowane dotacje z budżetu państwa, przeznaczone na wypłatę, decyzją Wójta Gminy, stypendiów uczniowskich oraz przeznaczone na wyprawkę szkolną. Kwota otrzymanych dotacji wyniosła ,10 zł na plan wynoszący ,00 zł, W 2012 roku otrzymano dotacje na ten cel w wysokości ,00 zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

11 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 11 Poz Plan dochodów wynosił ,00 zł, jego realizacja wyniosła ,40 zł co stanowiło wykonanie planu w 72,12 %. W kolejności zrealizowanych dochodów działu, największą pozycją, jest dochód ze sprzedaży drewna, powstałego z wiatrołomów. Drewno zaklasyfikowane jako surowiec tartaczny sprzedano za kwotę ,01 zł. Następną pozycją działu jest dochód z projektu SANAERO, realizowany w ramach RP którego wykonanie wyniosło ,16 zł, W dalszej kolejności są zaplanowane opłaty przedsiębiorców, którzy gospodarczo użytkują środowisko, wykonane w wysokości ,84 zł. Ostatnia zrealizowana pozycja dochodu w dziale, dotyczyła refundacji przez PUP wynagrodzeń zatrudnionych w gminie pracowników interwencyjnych. Kwota tego tytułu, wyniosła 7 214,69 zł. W dziale zaplanowano także dochody, dotyczące ściąganych należności powstałych w latach poprzednich a dotyczących opłat za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków. Na bieżąco zadania te realizuje Zakład Wodociągowania Kanalizacji i Oczyszczania będący gminną jednostką organizacyjną. Należności wymagalne wynoszą ,93 zł a dotyczą nierozliczonych należności, i naliczonych od nich odsetek, powstałych w poprzednich okresach, z tytułu świadczenia usług wyżej wymienionych. W 2012 roku poziom wykonanych dochodów w dziale wyniósł ,68 zł (61,89% planu) zaś należności wymagalne wynosiły ,70 zł B. REALIZACJA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH Dochody majątkowe planowane na 2013 rok wyniosły ,23 zł. Wykonanie ich wyniosło ,27 zł, tj w 60,23 %. Przyczyną niższego ich wykonania, było niezrealizowanie planowanej wysokości sprzedaży mienia komunalnego, z powodu niskiego zainteresowania w 2013 roku inwestycjami przez potencjalnych inwestorów. Wykonanie dochodów majątkowych za 2012 rok wyniosło ,11 zł, stanowiąc 71,67 % planu. Omówienie realizacji dochodów i należności, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco: Dział 600: Transport i łączność Pozycją dochodową działu jest dotacja budżetu Województwa Dolnośląskiego, otrzymana w kwocie ,00 zł, stanowiąca dofinansowanie do budowy ulicy Stawowa i Spokojna w Gromadce Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Na dzień sprawozdawczy uzyskano ,50 zł zł tytułem dochodów majątkowych w dziale, na które składała się głównie sprzedaż składników mienia komunalnego gminy. Plan, w wysokości ,00 zł został więc wykonany na poziomie 20,88 %. W roku 2012 dochody majątkowe w dziale wynosiły ,12 zł W pozycji sprzedaży mienia, zaplanowano sprzedaż nieruchomości, w postaci działek budowlanych z terenu Gromadki, innych miejscowości gminy, budynków oraz przede wszystkim, działek inwestycyjnych z obrębu Osła i Różyniec ( tereny przyległe do LSSE). Zrealizowane pozycje dotyczą sprzedaży jednej działki inwestycyjnej z tego terenu oraz sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne z terenu Gminy. W szczegółach wykonanie w 2013 roku sprzedaży tych nieruchomości, przedstawia niżej:1. Obręb Różyniec, działka z hangarem o pow łącznej 0,92 ha na wartość ,00 zł2. Obręb Różyniec działka gruntowa o pow 0,12 ha na wartość ,00 zł3. Obręb Gromadka 3 działki gruntowe o pow łącznej0,68 ha na wartość ,00 zł4. Obręb Krzyżowa działka gruntowa o pow 0,12 ha na wartość ,00 zł5. Obręb Nowa Kuźnia działka gruntowa o pow 0,13 ha na wartość ,00 zł Należności wymagalne we wpływach z odpłatnego nabycia prawa własności wynoszą ,50 zł, z czego kwota ,50 zł jest zaległością pozostałą po zakończeniu procesu upadłościowego. Dział 758 Różne rozliczenia Pozycją dochodową działu jest dotacja budżetu państwa, w kwocie ,23 zł stanowiąca częściowy zwrot wydatków dokonanych w poprzednich latach, w ramach Funduszu Sołeckiego. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

12 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 12 Poz Plan, w wysokości ,00 zł został więc wykonany na kwotę ,54 zł tj na poziomie 90,48 %. Dochody majątkowe stanowiły: - dofinansowanie z programu unijnego RPO do zadania Sieć wodociągowa z przyłączami i sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Pasternik Nowa Kuźnia, Dochody wysokości ,28 zł przeszły z 2012 roku. - zwrot podatku VAT z realizowanego zadania Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka kwota zrealizowana ,41 zł - dofinansowanie Województwa Dolnośląskiego do zadania Rozbudowy instalacji oświetlenia ulic placów i dróg w gminie, finansujące, w części, budowę linii oświetlenia ulicznego w Gromadce dotyczącej ulic Słowackiego Spokojna - kwota zrealizowana ,85 zł. Przyczyną częściowego wykonania planu w 2013 roku było przesunięcie na 2014 rok, realizacji dofinansowania z programu PROW, do zakupu samochodu śmieciarki, spowodowanego przedłużającymi się procedurami rozpatrywania wniosków o płatność. 2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH, STAN ZOBOWIĄZAŃ Wydatki budżetowe za 2013 rok wykonane zostały w wysokości ,28 zł co stanowiło 84,33 % ich planu, wynoszącego ,74 zł. Za 2012 rok, wykonanie wydatków do planu wyniosło 93,37 % zaś ich wartość wykonana była nieznacznie niższa od 2013 roku i wyniosła ,60 zł. Zobowiązania ogółem w br wyniosły ,76 zł, w tym wymagalne wyniosły 2 063,20 zł. W 2012 roku zobowiązania ogółem wynosiły ,10 zł zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Omówienie realizacji wydatków i zobowiązań, w przekroju analitycznym, przedstawia się następująco: -54- A. REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Dział 010: Rolnictwo i łowiectwo Plan wynosił ,66 zł, jego wykonanie ,73 zł tj 78,23 % planu. Główną pozycją w dziale były wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego przez rolników, finansowane ze środków dotacji budżetu państwa oraz przeprowadzone remonty cieków wodnych w gminie, z których remonty rowów gminnych, wykonywane przez gminę dotowane były przez Urząd Marszałkowski. zaś remonty rzek przepływających przez gminę, wykonywane przez Urząd Marszałkowski bez dotacji gminy. Za 2012 rok, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 88,55 % i wynosiło ,92 zł Dział 600: Transport i łączność Na plan wynoszący ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,74 zł tj w 93,60 %. Zobowiązania wynoszą 6 771,01 zł nie mając charakteru wymagalnego. W kwocie zrealizowanych pozostałych wydatków bieżących, głównie, zakupiono : - środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (tłucznie, kruszywa, przepusty) ,74 zł - zakup znaków drogowych ,00 zł - usługi remontów dróg gminnych ,03 zł - usługi transportowe (zlecone dostawy materiałów na utrzymanie dróg, oraz usługi bieżącego utrzymania w sprawności technicznej dróg gminnych) ,08 zł - ubezpieczenia i opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 794,89 zł W ramach wydatków na materiały, kwota ,00 zł dotyczyła wydatków dokonanych przez sołectwo Krzyżowa w ramach funduszu soleckiego. Zakupiono materiały do utwardzenia gminnej drogi gruntowej, przebiegającej przez sołectwo. Za 2012 rok wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło ,85 zł, stanowiąc 97,62 % ówczesnego planu. Wykonanie te było wyższe niż w 2013 roku, z powodu płatności w 2012 roku ostatniej transzy wydatków dotyczących zadania remontu dróg gminnych z włączeniem do drogi krajowej A18. Za 2012 rok zobowiązania niewymagalne wynosiły 9 519,54 zł i nie miały charakteru wymagalnego. Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa Plan wynosi ,56 zł, wydatki wykonane ,6 zł tj w 94,61 % planu. Zobowiązania występujące, nie mają wymagalnego charakteru. Największe rodzajowo pozycje w wydatkach stanowiły zakupy, głównie dotyczące: - zakupu zleconych usług remontowych na mieniu komunalnym ,51 zł w tym: - remonty w świetlicach wiejskich 6 146,00 zł - remonty w mieszkaniach komunalnych ,15 zł- zakup materiałów, w tym do remontu mienia: ,92 zł w tym: - na remonty świetlic wiejskich 7 807,44 zł - na remont budynku SPGOZ 9 446,41 zł - zakupu energii obcej : ,50 zł

13 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 13 Poz energii cieplnej ,10 zł - energii pozostałej do obiektów komunalnych ,74 zł - zakupu usług pozostałych : ,17 zł w tym: - wyceny, podziały, wznowienia granic działek ,00 zł - plan przestrzennego zagospodarowania gminy ,00 zł - ogłoszenia w prasie dot. ofert sprzedaży mienia 7 903,89 zł Za okres 2012 roku wykonanie planu wydatków bieżących tym dziale wyniosło 91,65 % i było na poziomie znacznie wyższym bo wynoszącym ,55 zł. Wykonanie 2012 roku było wyższe od 2013 roku z tytułu przeprowadzonych remontów -55- przejętych od ANR, oraz dużych wydatków związanych z pracami nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zobowiązania nie miały wymagalnego charakteru. Dział 710 Działalność usługowa Wydatki działu dotyczą zleconych, stałych usług dla wybranej firmy, zajmującej się administrowaniem gminnych cmentarzy komunalnych. Wartość ich wyniosła 8 856,00 zł Dział 750: Administracja publiczna Na plan ,00 zł wydatkowano ,61 zł, tj zrealizowano go w 92,05 % Jest to dział rejestrujący wydatki, ponoszone w Urzędzie, dotyczące jego bieżącego funkcjonowania, w znacznej części związanych z zadaniami gminy, wynikających z jego zadań statutowych, głównie dotyczących: - wymiaru i ściągania dochodów gminy, - wydatków dotyczących obsługi interesantów, - realizacji prac zleconych przez administrację państwową, - wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy, - wydatków związanych z funkcjonowaniem sołectw, - działań organów gminy na zewnątrz, w tym promocji - obsługą organizacyjną i finansową jednostek gminy - i innych o podobnym charakterze Największe wartościowo, w 2013 roku wydatki działu dotyczyły: - koszty osobowe funkcjonowania urzędu, wynoszące ,26 zł, które były częściowo pokryte dotacją z budżetu państwa, refundującą koszty etatów, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, wynoszącą ,00 zł. Etaty te dotyczą ewidencji ludności, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego - obowiązek podatkowy Urzędu Gminy do budżetu Gminy, w podatku od nieruchomości z tytułu gruntów będących na stanie Urzędu Gminy w łącznej kwocie ,00 zł - wydatki materiałowe i zakupu wszelkich usług z zewnątrz, na które składają się między innymi, zakupy artykułów biurowych, materiałów sanitarnych i BHP, paliwa i części do samochodu służbowego, programów komputerowych, wyposażenia, energii do urzędu, wydatki na obsługę bankową, konserwacje i w tym głównie sprzętu elektronicznego i sieci komputerowej, wydatki związane z łącznością, szkolenia pracownicze, koszty zdalnej ochrony urzędu - wynoszące ,35 zł - wydatki na obsługę Rady Gminy, w których mieszczą się wydatki związane z jej funkcjonowaniem (diety za posiedzenia, zakupy w tym usług) wynoszące ,59 zł, - wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych Gminy tj sołectw, związane głównie z utrzymaniem świetlic wiejskich, wynoszące ,11 zł - ostatnią pozycją są wydatki na promocję gminy, propagujące, zarówno jej walory przyrodniczo -krajobrazowe jak i jej atrakcyjność dla inwestorów z zewnątrz.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 14 Poz Wydatki na ten cel wyniosły w okresie sprawozdawczym (w tym wydanie opracowania przewodnika historycznego po gminie ) ,30 zł. Zobowiązania występują w kwocie ,02 zł z czego wymagalne wyniosły 215,20 zł i dotyczyły zakupu materiałów w Urzędzie. Za 2012 rok wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło % i było na poziomie nieco niższym, względem 2013 roku, wynoszącym ,44 zł Zobowiązania w 2012 roku wynosiły ,90 zł, nie mając charakteru wymagalnych. Dział 751, 752: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, Obrona narodowa. Realizacje nie mają istotnego wpływu na stan budżetu ze względu na poziom wydatków, których łączna kwota wyniosła 1 105,28,00 zł. Wydatki w przeważającej części pochodzą z dotacji na zadania zlecone Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Na plan ,62 zł wykonano ,41 zł tj w 80,73 % jego wysokości. Wydatki na ochotnicze straże pożarne, stanowią główną pozycję w strukturze działu, wynosząc ,01 zł. W strukturze wydatków największe dotyczyły: - zakupu materiałów, które wyniosły ,49 zł w tym: - paliwo do pojazdów i urządzeń OSP ,10 zł - części wymienne do pojazdów i wyposażenie ,53 zł - ubrania i sprzęt ochronny specjalistyczny 6 598,80 zł- wynagrodzenia i pochodne kierowców wraz z ZFSS ,86 zł - zakup energii elektrycznej na potrzeby remiz ,74 zł - koszty opłacenia akcji przy pożarach i wypadkach ,80 zł - zakup usług remontowych (systemy alarmowe, pojazdy, sprzęt ) ,06 zł Poza OSP, w wydatkach działu występują małe kwotowo kwotowo wydatki na finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej. Zobowiązania w br wyniosły 8 666,74 zł czego wymagalne 408,00 zł dotyczące zakupu usług. W 2012 roku wydatki w dziale wyniosły ,72 zł, stanowiąc 81,86 % planu. Zobowiązania ogółem wynosiły ,07 zł i nie były wymagalne. Dział 757 Obsługa długu publicznego Zaplanowane są w nim koszty obsługi długu gminy w postaci odsetek od zaciągniętych w latach długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW, finansujących inwestycje na mieniu komunalnym gminy, odsetek i prowizji bankowych od zaciągniętych w bankach, w latach kredytów i pożyczek długoterminowych na inwestycje i remonty mienia w tym na wyprzedzające finansowanie projektu (Sieć wodna i kanalizacja sanitarna Borówki Gromadka) oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy. Zaplanowane w dziale zostały także kwoty potencjalnych spłat udzielonych przez gminę gwarancji i poręczeń, jednakże wydatki z tego tytułu nie wystąpiły. Na plan ,00 zł zapłacono odsetki i prowizje od udzielonych kredytów w wysokości ,27 zł tj w wysokości % planu. Zobowiązania wymagalne nie występują. Za 2012 rok, wykonanie planu w tym dziale wyniosło 84,27 % zaś kwota zapłaconych odsetek wyniosła ,67 zł. Niższa kwota zapłaconych w 2013 roku odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów wobec tej wielkości dla roku 2012 wynika ze zmniejszania się zadłużenia gminy. Dział 758 Różne rozliczenia W tym dziale, zaplanowana jest rezerwa Wójta. Z kwoty planowanej dla 2013 roku, wynoszącej po zmianach ,00 zł, rezerwa ogólna wyniosła ,00 zł zaś rezerwa celowa ,00 zł (w tym na zarządzanie kryzysowe ,00 zł) Wójt przeznaczył na wydatki kwotę z rezerwy ogólnej w wysokości ,00 zł Rezerwa niewykorzystana wyniosła ,00 zł w tym rezerwa ogólna 933,00 zł oraz rezerwa celowa ,00 zł w tym na zarządzanie kryzysowe ,00 zł Wydatki z rezerwy Wójt Gminy przeznaczył na dofinansowanie następujących działań: - zadań inwestycyjnych gminy ,00 zł - dodatkowych robót na zadaniu remontów mienia gminnego ,00 zł - stypendia i pomoc dla uczniów ,00 zł - bieżące utrzymanie w sprawności mienia gminnego ,00 zł - zadań jednostek oświaty ,00 zł - zadania bieżące Urzędu (koszty pracowników interwencyjnych) 5 900,00 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 15 Poz Dział 801 Oświata i wychowanie Łączny plan wydatków bieżących wynosi ,09 zł, z czego wydatkowano ,74 zł, realizacja planu wyniosła zatem 89,70 % Przekrojowo, wg kierunków wydatkowania, przedstawiała się owe wydatki następująco:- szkoły podstawowe plan ,86 wyk ,51 96,19 % - gimnazjum , ,14 92,48 - Gminne Przedszkole w Gromadce , ,06 90,99 - dofinansowanie do przedszkoli poza gminą , ,07 82,37 - oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych , ,54 91,63 - dowóz uczniów do szkół zadanie ZS Gromadka , ,54 74,56 - dowóz uczniów do szkół zadanie Urzędu Gminy , ,88 92,50 Wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i oddziałów przedszkolnych, finansowały koszty osobowe kadry pedagogicznej i zakupy materiałów i usług, służących bieżącemu funkcjonowaniu jednostek. Wśród wydatków materiałowych, dominującymi wartościowo są zakupy oleju opałowego służącego do ogrzewania budynków Zespołu Szkół w Gromadce i zakupy paliwa do Gimbusa, przewożącego dzieci na zajęcia szkolne. Wśród usług kupowanych na zewnątrz, największą pozycją są zakupy biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół środkami masowej komunikacji. W wydatkach dowozu uczniów do szkół, realizowane zadanie przez Urząd Gminy dotyczy dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół ponadpodstawowych. Zobowiązania wynoszą ,04 zł i dotyczą, głównie, wynagrodzeń i składek ZUS, należnych za grudzień 2013 r, a których termin płatności przypada w styczniu 2013 roku. Zobowiązania te nie są wymagalne. W 2012 roku wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło ,96 zł co stanowiło 93,26 % planu. Zobowiązania w 2012 roku wynosiły ,36 zł i nie były wymagalne. Dział 851 Ochrona zdrowia Plan wydatków wynosi ,00 zł z czego wydatkowano ,13 zł tj 75,51 % planu. Zobowiązania wyniosły 2 931,84 zł w tym wymagalne dotyczące zakupu usług 1440,00 zł. W ramach przyjętego programu działania, wydatki dokonywane były w dwóch zasadniczych tematach: Zwalczanie narkomanii kwota wydana 5 796,00 zł Zakupiono programy profilaktyczne: - Egoiści program profilaktyczny Piotra Lubertowicza dla uczniów gimnazjum 1 500,00 zł - spektakl profilaktyczny dla uczniów gimnazjum Wspomnienia narkomani 1 296,00 zł - warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum 6 warsztatów ,00 zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota wydana ,00 zł Dokonano następujących rodzajowo istotnych wydatków: - porady i konsultacje udzielane przez terapeutę ds. uzależnień 4 200,00 zł - porady i konsultacje psychologa w Punkcie Konsultacyjnym 5 550,00 zł - prowadzenie w szkołach podstawowych programu profilaktycznego Spójrz inaczej 3 820,00 zł - warsztaty profilaktyczne dla klas IV-VI :przeciwdziałanie cyberprzemocy - 6 warsztatów ,00 zł - szkolenie dla nauczycieli w zakresie radzenia z wypaleniem zawodowym 700,00 zł - szkolenie dla członków Gminnej Komisji ds. Roz. Prob. Alkoholowych w Gromadce, członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gromadce oraz pracowników socjalnych GOPS 7 850,00 zł - prowadzenie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu 840,00 zł - działalność świetlic profilaktycznych w SP Modła, Osła,Wierzbowa, Nowa Kuźnia -kwota ,00 zł - wynagrodzenia pracowników i zakup pomocy dydaktycznych zabawek oraz zakup produktów - 58-żywnościowych na dożywianie dzieci - kwota ,00 zł - zakup czasopisma świat problemów na potrzeby Komisji 462,00 zł - wynagrodzenia członków Komisji za przeprowadzone rozmowy, plenarne posiedzenia oraz wywiady środowiskowe 2 980,00 zł - wyjazdy na kolonie dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym ,00 zł - zakup nagród dla uczestników zajęć koszykówki w hali sportowej 800,00 zł - zakup bieżni treningowej elektrycznej i roweru treningowego magnetycznego 1 809,00 zł - wyjazdy integracyjne do Częstochowy i Lichenia 6 037,00 zł - remont Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień w Gromadce - kwota 3 357,00 zł W 2012 roku wykonanie wydatków wyniosło ,91 zł i stanowiło 96,47 %. planu. Zobowiązania nie wystąpiły. Dział 852 Pomoc społeczna

16 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 16 Poz Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w 2013 roku w wysokości ,82,00 zł z czego w przeciągu roku wydatkowano ,17 zł tj w wysokości 9,14 % planu. Zobowiązania, będące niewymagalnymi, wyniosły 5 333,65 zł W wydatkach ogółem, środki pochodziły z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone i dotowane, z dofinansowania budżetu UE oraz ze środków własnych budżetu gminy. Środki te, wydatkowano z następującym przeznaczeniem: a) w ramach dotacji na zadania zlecone i własne, wydatkowano ,71 zł a w tym: - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne rodzin - fundusz alimentacyjny - 55 rodzin - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego - 2 osoby - świadczenia pielęgnacyjne 20 osób - składki na ubezpieczenia społeczne opłacono dla 22 osób - środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne 48 osób - zasiłki stałe i okresowe 193 osoby - dożywianie dzieci w szkołach dzieci - zasiłki celowe na dożywianie i świadczenia rzeczowe 38 rodzin - zasiłki celowe wypłacone z tytułu klęsk żywiołowych 2 rodziny - kosztów funkcjonowania GOPS ,00 zł b) w ramach zadań własnych wydatkowano środki własne gminy na kwotę ,46 zł - działania polegały na finansowaniu zasiłków w naturze jednorazowych i celowych, przeznaczonych na zakup zakupu odzieży i obuwia dla dzieci, pokrycie opłat bytowych, na pokrycie kosztów przejazdu do zakładów opieki zdrowotnej- koszt ,83 z - opłata za pobyt w domu pomocy 7 osób - środki finansowe na ubezpieczenie zdrowotne - 32 osób - rodziny zastępcze - 3 dzieci - dodatki mieszkaniowe 17 rodzin - koszty funkcjonowania GOPS ,28 zł c) ze środków dotacji rozwojowej w ramach P O Kapitał Ludzki, na projekt Szansa na samodzielność wydatkowano kwotę 79458,00 zł, z przeznaczeniem na: koszty osobowe projektu ,10 zł zakupy usług ,90 zł Współfinansowanie projektu odbywało się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmowało działania dotyczące integracji i przygotowania do wejścia na rynek pracy uczestników programu, z kręgu zagrożonych społecznie i korzystających z pomocy opieki społecznej. W planie wydatków przewidziane były także dotacje na zadania gminy zlecone organizacjom pożytku publicznego wybranym w drodze konkursu, w kwocie 3 675,00 zł, Konkurs wygrało Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu i zgodnie z umową na -59- wykonanie zawartych w niej zadań, przekazano jednostce w 2013 roku, powyższą kwotę. Towarzystwo, wykonało powierzone zadanie wydawania żywności unijnej dla mieszkańców gminy Gromadka. Za okres 2012 roku, wykonanie wydatków bieżących w dziale wyniosło ,20 zł i stanowiło wykonanie planu w 98,04 %. Zobowiązania wyniosły ,85 zł nie mając charakteru wymagalnego. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan wydatków zawiera wydatki na świetlice szkolne finansowane ze środków budżetu gminy oraz finansowane, częściowo, z dotacji budżetu państwa wydatki na pomoc materialną dla uczniów, wypłacaną w postaci stypendiów i finansowane, całkowicie, z dotacji budżetu państwa wydatki na zakupy podręczników. Plan wyniósł ,00 zł z czego wykonano ,51 zł co stanowiło jego 92,00 % W strukturze wydatków, na świetlice wydatkowano ,41 zł zaś wypłata stypendiów wyniosła ,00 zł. Wydatki na podręczniki szkolne wyniosły ,10 zł. Koszty stypendiów pokrywane są w 80 % z budżetu państwa, pozostałe 20 %, zgodnie z przepisami, pokrywane są z budżetu gminy. Za 2012 rok, wykonanie planu wydatków bieżących w tym dziale wyniosło ,49 zł co stanowiło 88,26 % planu. Zobowiązania nie wystąpiły. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

17 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 17 Poz Plan wydatków bieżących w 2013 roku w dziale, wynosił ,44 zł, z czego wydano ,42 zł. Realizacja planu wyniosła 72,26 %. Zobowiązania, będące niewymagalnymi, wyniosły ,48 zł. W przekroju na dziedziny działalności, wykonanie było następujące : - gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 966,07 zł - gospodarka odpadami ,71 zł - utrzymanie i gospodarka zielenią gminną ,96 zł - ochrona gleby i wód podziemnych ( Projekt SANAERO) ,24 zł - odstawienia i pobyt w schronisku bezdomnych zwierząt ,42 zł - oświetlenie ulic, placów i dróg ,83 zł - dotacja przedmiotowa dla ZWKiO w Gromadce - dopłata z budżetu gminy do cen usług ,00 zł - pozostała działalność (koszty prac interwencyjnych) ,19 zł W gospodarce odpadami, ujęte są zakupy usług wywozu odpadów segregowanych, w tym realizowany od 1 lipca 2013 roku odbiór odpadów, gromadzonych obowiązkowo przez gospodarstwa domowe gminy, na mocy ustawy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z późn. zm) Utrzymanie zieleni gminnej polegało na pielęgnacji i cięciach sanitarnych drzew gminnych W 2013 roku wydatki były powiększone na wskutek usuwania wiatrołomów drzewostanu, powstałych w wyniku przejścia w 2012 r. przez teren Dolnego Śląska (w tym i gminy) huraganu. Koszty odstawienia i pobytu zwierząt w schroniskach dotyczą zwierząt z terenu gminy. Gmina zawarła ze schroniskiem stała umowę, wg której instytucja ta obejmuje profilaktycznym działaniem teren gminy i dokonuje na zgłoszenie, umieszczania bezdomnych zwierząt w schronisku. Dotacje przedmiotowe dla zakładu komunalnego występowały w formie dopłat do cen wody i usług przerobu ścieków. Wykonanie tej pozycji było niższe od planu, gdyż zakład zapewnił sobie środki w wyniku skutecznej windykacji dużej kwoty zaległości od lokalnego przedsiębiorcy, któremu świadczył usługi dostaw wody i odbioru ścieków komunalnych. Koszty energii elektrycznej dotyczą wydatków na oświetlenie ulic i placów gminnych Pracownicy interwencyjni, których wynagrodzenie w części refundowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu, wykonywali prace gospodarcze w Urzędzie. W 2012 roku suma wydatków bieżących działu wyniosła ,93 zł co stanowiło 81,59 % planu. Zobowiązania wyniosły ,59 zł i nie miały charakteru wymagalnego. Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zaplanowane są w tym dziale dotacje podmiotowe dla gminnych jednostek kultury tj Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gromadce. Dotacje przekazane w 2013 roku wyniosły ,00 zł W dziale występują wydatki sołectw gminy, wydane w ramach funduszu sołeckiego, a związane z remontami świetlic wiejskich. Kwota ich wyniosła ,36 zł. W roku 2012 poziom dotacji podmiotowych, przekazanych gminnym instytucjom kultury wynosił ,00 zł. Dział 926: Kultura fizyczna i sport. Wydatki bieżące działu służą utrzymaniu wybudowanych obiektów sportowych oraz obejmują dotacje na zadania gminy zlecone organizacjom pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej w gminie. Plan wydatków za 2013 rok wynosił ,00 zł z czego wykonano ,54 zł tj w wysokości 90,60 % planu. W części dotyczącej utrzymania, przez Zespół Szkół, sali sportowej i obiektu sportowego ORLIK, z powyższej kwoty wykonania wydano na te cele ,06 zł. Największą pozycją w wydatkach są nakłady na opłacenie kosztów osobowych instruktorów a w dalszej kolejności wydatki materiałowe dotyczące zakupu oleju opałowego do celów ogrzewania obiektu, zużywanych do bieżącej konserwacji w tym sanitarnej materiały o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych. W obiektach sportowych Zespołu Szkół w Gromadce, instruktorzy organizują zajęcia sportowe dla wszystkich mających chęć korzystania z urządzeń lub biorących udział w imprezach. Organizacja pożytku publicznego, która w 2013 roku wygrała konkurs na prowadzenie zadania Bieżące wydatki na utrzymanie stadionu sportowego przez Urząd Gminy wyniosły 7 929,48 zł i dotyczyły opłat za dostarczona energię i wodę oraz za monitoring obiektu. Organizując nabór na zlecenie zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie, w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie gmina przyznała jednostce wybranej w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert, tj GKS Gromadka, dotację w kwocie ,00 zł na realizację tego zadania. W 2012 roku wykonanie planu wydatków w tym dziale wyniosło ,75 zł tj w wysokości 91,15% planu. Zobowiązania tam występujące w kwocie ,50 zł nie miały charakteru wymagalnego. Na prowadzenie zadania upowszechniania kultury fizycznej w gminie, przekazano w 2012 roku ,00 zł dotacji

18 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 18 Poz B. REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Łącznie na plan wydatków majątkowych, wynoszący w br ,30 zł wydatkowano na realizację inwestycji ,81 zł co stanowi 71,16 % planu. Głównie, na niewykonanie planu wydatków majątkowych, wpływ miał stopień realizacji zadań dotyczących budowy sieci wodno - kanalizacyjnej w miejscowościach Borówki -Gromadka oraz przełożenie na 2014 rok, realizacji budowy zaplecza sanitarnego przy budynku OSP w Gromadce. W 2012 roku wydatkowano na inwestycje ,77 zł co stanowiło 96,37 % planu. Stan realizacji wydatków majątkowych w przekroju na realizowane zadania, przedstawia się następująco: Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Gromadka Starostwo Powiatowe, zgodnie z umową, wykonało przebudowę drogi powiatowej nr 2272D, przebiegającej przez Gminę Gromadka na kolejnym odcinku z kierunku granicy powiatu Polkowice: od miejscowości Pasternik w kierunku Gromadki, o łącznej długości mb Wydatek gminy, stanowiło dofinansowanie w wysokości ,76 zł. Zadanie wykonywane było w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych. 2. Przebudowa dróg gminnych w Gromadce (ul. Stawowa i ulica Spokojna w Gromadce). W pierwszym kwartale 2013 r przygotowywano dokumentację przetargową. Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym nastąpiło w dniu r. Złożono 4 oferty : - oferta z najniższą ceną wyniosła ,17 zł, złożyła ją firma FUCHS z Głogowa. - oferta z najwyższa ceną wyniosła ,25 zł, złożona została przez firmę BUDROMAX. z Rząsina k. Gryfowa W trakcie rozpatrywania ofert, wezwano jednego z Wykonawców do uzupełnienia dokumentów. W wyniku postępowania przetargowego podpisano umowę z Firmą FUCHS w dniu r. na wartość ,17 zł. Termin wykonania ustalono na okres nie później niż do r Przekazanie całego placu budowy nastąpiło po wykonaniu oświetlenia drogowego w ulicy Spokojnej w drugim półroczu 2013 r. Protokół odbioru końcowego robót sporządzono w dniu r. Przebudowano nawierzchnię dróg o łącznej długości 1,51 km. 3. Przebudowa chodników w ulicach Gromadki, Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza, Kasztanowa oraz przebudowa nawierzchni placu przy ul Osiedlowej w Gromadce. Wykonawca przekazał do Urzędu Gminy opracowaną dokumentację techniczną. Ponadto dokonał zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, które w piśmie z dnia 24 kwietnia 2013 r. nie wniosło sprzeciwu. Roboty planowane są do wykonania w 2014 r. 4. Przebudowa dróg gminnych: ul Kwiatowa w Gromadce wraz z chodnikiem oraz budową oświetlenia ulicznego. Umowa na wykonanie dokumentacji została podpisana w dniu r. z terminem wykonania do 16 września 2013 r. Wykonawca przekazał do Urzędu Gminy opracowaną dokumentację techniczną. Ponadto dokonał zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, które w piśmie z dnia 24 września 2013 r. nie wniosło sprzeciwu. Natomiast roboty polegające na budowie oświetlenia drogowego wymagały uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na prowadzenie robót została wydana przez Starostę Bolesławieckiego w dn r. Roboty będą zakończone w 2014 roku. 5. Wydatki inwestycyjne sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego Wydatki zaplanowane w formie zadań uchwalonych w 2013 roku przez Rady Sołeckie w ramach procedury zapisanej w ustawie o Funduszu Sołeckim. Wydatkowana przez sołectwa na zadania inwestycyjne, kwota wyniosła w 2013 roku ,00 zł. Szczegółowo zadania te (w tym majątkowe), przedstawia załącznik nr 10 do sprawozdania. 6. Wykup i adaptacja nieruchomości na cele komunalne położonej przy GOKiS w Gromadce. Gmina wykupiła od spadkobierców opuszczoną, stwarzająca zagrożenie dla ruchu ulicznego nieruchomość wraz z działką przyległą do działki komunalnej na której położony jest GOKiS w Gromadce. Teren zniwelowano z przeznaczeniem na skwer i parking. Koszt wykupu wyniósł ,00 zł. Dalsze koszty niwelacji wyniosły w 2013 roku 3 520,00 zł. Łącznie ,00 zł. Inwestycja jest nadal kontynuowana, zatem w następnym roku planowane będą dalsze prace adaptacyjne na tej działce.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 19 Poz Modernizacja wyposażenia, sprzętu, programów komputerowych oraz sieci komputerowych Urzędu Gminy W 2013 roku w tej pozycji zakupiono zestawy komputerowe i nową kserokopiarkę w Urzędzie oraz pawilon namiotowy dla sołectwa w Krzyżowej. 8. Budowa zaplecza sanitarnego przy budynku OSP Gromadka W pierwszym półroczu 2013 r. nie ponoszono wydatków. Prace projektowe zostały wstrzymane, a z projektantem podpisano 30 kwietnia 2013 r. aneks do umowy, wydłużając czas wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę do września 2013 r. Przyczyną takich działań była konieczność przeprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz konieczność nowego scalenia działek przyległych do z przeniesieniem prawa własności gruntów. W dniu r. podpisano porozumienie na podstawie którego rozwiązano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Do końca 2013 r. nie podjęto kolejnych działań. 9. Zakup stacji obiektowej DSP 50 dla OSP w Nowej Kuźni Zakupiono dla OSP w Nowej Kuźni urządzenie do selektywnego powiadamiania, niezbędne przy funkcjonowaniu straży pożarnej, umożliwiające, w przypadku zdarzenia, szybką i bezkolizyjną łączność z Powiatową Strażą Pożarną w Bolesławcu. 10. Zainstalowanie monitoringu w Zespole Szkół w Gromadce Monitoring wizyjny kupiono i zainstalowano w ZS Gromadka. 11. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka (dotacja dla ZWKiO w Gromadce) Inwestorem zadania jest ZWKiO w Gromadce. Dokonano odbioru częściowego II etapu robót budowlanych w dniu r. W początkowych okresach roku roboty przy budowie sieci zostały wstrzymane ( warunki zimowe).wykonywane były prace przy przyłączach. Podpisano aneks do umowy na wykonywanie robót budowlanych w dniu r. Przedłużono termin wykonania do r z powodu konieczności wykonania projektu zamiennego kanalizacji w ul. Dębowej wraz z pozwoleniem na budowę. Prace w miesiącu marcu były prowadzone w ograniczonym zakresie ze względu na nawrót zimy. Inspektor nadzoru ze względu na niskie temperatury wstrzymał wszelkie roboty. Na dzień zaplanowano kolejna Radę budowy, m.in. w celu zwiększenia robót. Poprzednia rada nie odbyła się ze względu na chorobę Pana Sławomira Wierzbickiego. Wykonawca od r. zaprzestał wykonywania robót budowlanych. Od 6 maja rozpoczął likwidację zaplecza socjalno-magazynowego budowy. Pomimo wezwań do wznowienia robót zarówno wykonawca jak i jego partner w konsorcjum nie wznowili robót budowlanych ani nie zabezpieczyli placu budowy. ZWKiO jako zamawiający w dniu r. odstąpił od umowy na budowę wodociągów i kanalizacji i wezwał do zapłaty kar umownych. 31 maja powołana została komisja inwentaryzacyjna. Wobec biernej postawy wykonawcy na koszt zamawiającego uzupełniono dokumentację geodezyjna, która została następnie porównana z projektem budowlanym. Od 17 czerwca przystąpiono do wizji w terenie w czasie której sprawdzano całą wybudowana sieć i przyłącza. Członkowie komisji inwentaryzacyjnej sprawdzali każdą nieruchomość przez którą przebiegała inwestycja. Komisja zakończyła pracę w lipcu, a wyniki pracy komisji zostały przekazane projektantom, którzy dokonali opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na dokończenie inwestycji. W dniu 5 sierpnia 2013 r. ogłoszono przetarg na dokończenie w/w zadania. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione w dniu r. gdyż oferta z najkorzystniejszą ceną, przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Kolejny przetarg nieograniczony został ogłoszony w dn r. Umowę na roboty budowlane będące dokończeniem w/w zadania zawarto w dniu r. z firmą ROBKOM Sp. z o. o z Legnicy. Inwestycja zostanie dokończona w 2014 roku. 12. Kanalizacja deszczowa w ulicy Osiedlowej (dotacja dla ZWKiO w Gromadce)

20 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 20 Poz Inwestycja prowadzona była przez jednostkę ZWKiO. Początkowo, roboty napotykały na trudności, z uwagi na warunki atmosferyczne i wysoki poziom wód gruntowych. Nie można było przez to, uzyskano wymaganych wskaźników zagęszczeń gruntu. Ponadto, kolizja z niewłaściwie zinwentaryzowaną kanalizacją sanitarną, ( z połowy lat 90-tych ubiegłego wieku ), spowodowała opóźnienie wykonania robót i konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. Podpisano aneks do umowy na wykonanie robót budowlanych przedłużając termin ich wykonania do r. Po ustaniu warunków zimowych przeprowadzono, z wynikiem pozytywnym, próby zagęszczeń w miejscu ułożenia kamienia. Roboty zostały odebrane, a Powiatowy Nadzór Budowlany w dniu br. zawiadomił o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu inwestycji. 13. Modernizacja SUW w Gromadce (dotacja dla ZWKiO w Gromadce) W 2013 roku wykonano, na zlecenie ZWKiO, dokumentację SIWZ dla przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót. Planowane są one do realizacji w 2014 roku. 14. Budowa wiaty do przechowania maszyn (dotacja dla ZWKiO w Gromadce) Zakład we własnym zakresie ulepszył, kupioną od syndyka OŻG metalową wiatę, w której przechowywane są maszyny i pojazdy ZWKiO 15. Zakup kosiarki bijakowej (dotacja dla ZWKiO w Gromadce) ZWKiO na potrzeby robót, wykonywanych przez siebie, zakupił kosiarkę bijakową, która przystosowana jest do koszenia pochyłych poboczy dróg. Kosiarka funkcjonuje wespół z ciągnikiem. 16. Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni i trawników (dotacja dla ZWKiO w Gromadce) Zakład zakupił kosiarkę samonapędową, wyposażoną w zbiornik na trawę, wał i przystawkę do wertykulacji murawy. Kosiarka jest wykorzystywana do utrzymania nawierzchni boisk sportowych i placów o nawierzchni trawiastej. 17. Zakup samochodu śmieciarki do celów zbiorki odpadów segregowanych Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym odbyło się w dniu r. Złożono jedną ofertę w której cena ,00 zł, która była wyższa od kwoty jaka zamawiający przeznaczył na zakup tj ,00 zł. Przetarg został unieważniony. W wyniku kolejnego przetargu niegraniczonego rozstrzygniętego w dniu r. podpisano umowę na dostawę samochodu śmieciarki do zbiórki odpadów segregowanych z Przedsiębiorstwem Usługowo Produkcyjne,,Pomot Sp. z o.o. Chojna, za kwotę ,65 zł. Dostawa samochodu nastąpiła w dniu r. 18. Zakup sprzętu do podlewania zieleni i trawników gminnych Zadanie nie było realizowane w 2013 roku. Powtórnie ujęto je w planie zakupów inwestycyjnych w 2014 roku. 19. Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm. Gromadka W 2013 roku nie prowadzono robót, które zaplanowane zostały na 2014 rok. Wydatek poniesiony w br dotyczył czynności przygotowawczych, pod przyszłe roboty. 20. Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie W wyniku zapytania ofertowego (w procedurze zamówień o wartości do euro) podpisano -64- umowę z przedsiębiorstwem ELTOR Sp. zo.o. Sp.k. z Lubania na wartość ,00 zł. Termin wykonania do 4 tygodni od przekazania placu budowy tj. do r. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu r. Zakończenie inwestycji nastąpiło r. Wybudowaną nową linie oświetlenia drogowego w ulicach Słowackiego i Spokojnej, która wyposażona jest w 9 latarni. 3. WYNIK WYKONANIA BUDŻETU W TYM WG ART 242 UST 2 I 3 USTAWY Budżet na rok 2013 rok zakładał wyższe dochody od wydatków. Uchwalony nadwyżka budżetowa wynosiła dla roku ,43 zł. Faktycznie wykonana nadwyżka za okres sprawozdawczy wyniosła ,64 zł Powstanie jej przedstawia poniższe zestawienie: Środki pieniężne budżetu Plan 2013 r. Wykonanie 2013 r. 1. Dochody budżetowe , ,92 2. Wydatki budżetowe , ,28

21 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 21 Poz Wynik budżetu (1-2) , ,64 Wykonana wyższa od planowanej, nadwyżka budżetu, wynika z przyczyn niewykonania za 2013 rok, planowanych wydatków ( głównie, inwestycji wodociągowania i kanalizowania miejscowości Borówki i Gromadka z przyczyn przesunięcia końcowego etapu rozliczenia robót na 2014 rok oraz dyscyplinowania wydatków bieżących w jednostkach budżetowych). Wynik budżetu wykonany w zakresie obrotów bieżących, liczony zgodnie z art 242 ust 2 i 3 UOFP: Środki pieniężne budżetu Plan 2013 r. Wykonanie 2013 r. 1. Dochody budżetowe bieżące , ,65 2. Wydatki budżetowe bieżące , ,47 3. Wolne środki ogółem (informacyjnie) 0,00 0,00 4. Wolne środki niezbędne dla równowagi budżetu w zakresie obrotów bieżących 0,00 0,00 5. Wynik budżetu w zakresie obrotów bieżących ( warunek: poz 1+ poz 4 poz 2) a) podwarunek str L (poz 1+poz 4) , ,65 b) podwarunek str P (poz 2) , ,47 Wykonanie faktyczne w 2013 r Str L > Str P czyli ,65 > ,47 Z powyższego zestawienia wynika, że w 2013 roku została, przy wykonaniu budżetu, zachowana zasada nie zwiększania wydatków bieżących ponad dochody bieżące, powiększone o występujące środki wolne budżetu. 4. ZADŁUŻENIE GMINY Na dzień r. Gmina posiadała łączne zadłużenie w wysokości ,86 zł, Składają się na nie, zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu długoterminowe pożyczki na cele sfinansowanie inwestycji wodociągowania i kanalizowania miejscowości gminy, zaciągnięte na budowę infrastruktury gminnej i remonty dróg gminnych długoterminowe kredyty bankowe oraz zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczka na wyprzedzające finansowanie projektu PROW dotyczącego wodociągowania i kanalizowania miejscowości Borówki i Gromadka. Ilustruje to poniższe zestawienie: -65- Lp Rodzaj zobowiązania Kwota zł 1. Pożyczka długoterminowa z 2012 roku WFOŚiGW wodociąg i kanalizacja Borówki i Gromadka ,00 2. Pożyczka długoterminowa z 2012 roku BGK wodociąg i kanalizacja Borówki i Gromadka ,85 3. Kredyt długoterminowy z 2009 r - budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK ,00 4. Kredyty długoterminowe z 2010 r : ,00 - na budowę sieci wodnokanalizacyjnej Pasternik -Nowa Kuźnia - Projekt RPO ,00 - na remont dróg gminnych z włączeniem do A18[] ,00 - na budowę drogi Osła -Osła Kolonia ,00 - na pokrycie planowanego deficytu z 2010 r ,00 Razem ,85 Zobowiązania wymagalne z tytułów pozostałych na koniec 2013 z tytułu niezapłaconych faktur w terminie, na koniec 2013 roku wyniosły 2 293,01 Razem zadłużenie na koniec 2013 roku wyniosło ,86

22 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 22 Poz Występują na koniec 2012 roku zobowiązania bieżące niewymagalne, wykazane w sprawozdaniach jednostek budżetowych, dla których przypisany termin płatności przypada po roku, a które zostały ujęte w księgach 2013 roku, gdyż dotyczą operacji tego okresu. Niewymagalne zobowiązania dotyczą płatności bieżących z tytułu przypisanych w 2013 roku a należnych do zapłaty w 2013 roku i dotyczą na ogół zobowiązań pracowniczych i pochodnych z tytułu obciążeń ZUS i sporadycznie, na tej samej zasadzie, faktur za dostawy i różnych opłat. Poręczenia na koniec 2013 roku nie występowały. W relacji do dochodów wykonanych zadłużenie dla 2013 roku wynosi: 1. Zobowiązania ,86 1a/ z tego eliminacja kwoty wykazującej zw z art 5 UOP -Projekt PROW ,00 2. Odsetki zapłacone ,27 3. Spłata rat kredytów i pożyczek ,00 4. Dochody wykonane ,92 5. Relacja spłaty z art 169 UOFP z 2005 r - dopuszczalne 15,00 % wiersz ((2+3) : 4) 6,56 % 6. Relacja spłaty z art 170 UOFP z 2005 r - dopuszczalne 60,00 % wiersz ((1-1a): 4) 20,03 % Na roku zadłużenie gminy wynosiło ,27 zł. 5. UDZIELONA POMOC PUBLICZNA Pomoc de minimis : W 2013 roku, Wójt Gminy Gromadka udzielił pomocy publicznej dla dwóch podmiotów - pomoc w postaci zwolnienia w podatku od nieruchomości w wysokości ,00 zł. Pomoc dla w/w dwóch podmiotów została udzielona podstawie uchwały Rady Gminy Gromadka w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, udzielanych Gromadka w ramach pomocy przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy de minimis Razem udzielona pomoc publiczna w formie de minimis w 2013 roku wyniosła ,00 zł. Pomoc de minimis w rolnictwie : nie udzielono Pomoc inna niż pomoc de minimis : - 8 podmiotów uzyskało pomoc publiczną w rolnictwie lub rybołóstwie w postaci ulgi z tytułu kupna gruntów rolnych na wartość ,12 zł. zwolnienie w płatności podatku rolnego) podmiotów uzyskało pomoc w postaci zwrotu podatku akcyzowego na wartość ,89,19 zł Razem udzielona pomoc publiczna, inna niż pomoc de minimis, w 2013 roku wyniosła ,01 zł SKUTKI OBNIŻENIA PRZEZ RADĘ GMINY GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OPŁAT, UDZIELONE ULGI W PODATKACH Rada Gminy Gromadka, podejmując uchwały w sprawie stawek podatków lokalnych na 2013 rok, ustaliła je na poziomie niższym od stawek ustawowych. W poszczególnych tytułach podatkowych, porównanie za 2013 rok, w wysokości wymiaru, jaki wynikałby z zastosowania stawek ustawowych, i uchwalonych przez Radę Gminy, przedstawiały się następująco: - podatek od nieruchomości ,00 zł w ,00 zł - podatek rolny ,00 zł w ,00 zł - podatek od środków transportowych 77633,77 zł w ,78 zł Razem skutki obniżenia ,77 zł ,78 zł

23 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 23 Poz Zmniejszenie w 2013 roku, skutków obniżenia górnych stawek podatkowych do roku 2012 w podatku od nieruchomości i rolnym, wynika z uchwalenia na ten rok większego wskaźnika wzrostu tego podatku jak wynikałoby to z przyrostu stawek urzędowych. Drugim, najistotniejszym, czynnikiem wpływającym na zmniejszenie się powyższej różnicy w skutkach podatkowych, była skuteczna windykacja z 2012 roku przypisu zaległych płatności podatkowych dla podatnika, wynoszących za lata , wymierzonych po stawce podatkowej najwyższej dla danego rodzaju nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą. Informacja do tej operacji podana jest w części niniejszego sprawozdania dotyczącego omówienia dochodów bieżących. Trzecim czynnikiem była dalsza poprawa struktury własności nieruchomości poprzez sprzedaż w 2013 roku z zasobu gminy na rzecz inwestorów, co wpłynęło na korzystniejszy wymiar podatku przez zastosowanie wyższej stawki. od stosowanej przez Urząd przy tzw samoopodatkowaniu się. Wójt Gminy udzielił w 2013 roku, ulg w płatnościach podatkowych na kwotę ,38 zł ( w 2012 roku kwota ulg wyniosła ,85 zł) Struktura tych ulg była następująca: - zwolnienia z podatku ,00 zł - umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami 5 832,63 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami 7 970,75 zł Zwolnienia z podatku obejmowały grunty gminne, zajęte pod działalność oświatowo -kulturalną, sportową, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki komunalnej itp. wymienione w uchwale Rady Gminy Gromadka z 2013 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wyżej omówiona pomoc de minimis dla przedsiębiorców, w tym, tworzących nowe miejsca pracy. Pozostałe ulgi udzielono dla podatników nie prowadzących działalności gospodarczej, nie stanowiły one zatem pomocy publicznej. Udzielane były na wniosek, umotywowany występującym u podatnika zdarzeniem losowym lub jego sytuacją życiową 7. WYDATKI DOKONANE W TRYBIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ( POW EURO ) W powyższym trybie w 2013 r. roku rozstrzygnięto zadania, które wraz z wartością zamówienia: brutto, podaje się poniżej: Lp Zadanie objęte trybem UOZP kwota wydatku typ wydatku 1. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka -dokończenie ,00 majątkowy 2. Zakup samochodu śmieciarki do celów zbiórki odpadów segregowanych ,65 majątkowy Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół w Gromadce ,45 bieżący 4. Dowóz dzieci do szkół ,14 bieżący 5. Remont dachu na Zespole Szkół w Gromadce ,00 bieżący 6. Świadczenie usług na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie gminy Gromadka ,76 bieżący 7. Przebudowa dróg gminnych w gminie Gromadka-ul Stawowa i ul. Spokojna ,17 majątkowy8. Przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w postaci jednodaniowych obiadów dla uczniów Szkół Podstawowych w Gromadce oraz Zespołu Szkół w Gromadce ,00 bieżący 8. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH Rok 2013 był kolejnym okresem realizacji zadań wieloletnich majątkowych, które były zawarte w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych i w formie przedsięwzięć we Wieloletniej Prognozie Finansowej -uchwalonych na lata oraz przedsięwzięć wieloletnich bieżących, zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wielkości planowane podane poniżej, obejmują plany aktualne, tj po zmianach, zawarte w WPI/WPF na oraz wartości już faktycznie wykonane z okresów wcześniejszych.

24 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 24 Poz Zadań majątkowych w 2013 roku realizowano następujące przedsięwzięcia : 1. Budowa dróg gminnych w gminie Gromadka, będące etapemprogramu budowy i przebudowy dróg gminnych. Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,14 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,89 zł Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 21,29 % 2. Przebudowa dróg powiatowych w gminie Gromadka Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,16 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,40 zł Stopień zaawansowania od początku realizacji zadania 39,68 % 3. Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Borówki i Gromadka Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,33 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,28 zł Stopień zaawansowania 82,65 % 4. Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Różyniec -Osła-Osła Kolonia Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,00 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,00 zł Stopień zaawansowania 1,21 % 7 Rozbudowa instalacji oświetlenia dróg, ulic i placów w gminie Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,50 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,60 zł Stopień zaawansowania 27,89 % 8. Budowa zaplecza sanitarnego przy budynku OSP w Gromadce Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,00 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,00 zł Stopień zaawansowania 2,50 % Przebudowa chodników w drogach gminnych ul. Osiedlowa, Szkolna, Słowackiego Mickiewicza, Kasztanowa oraz przebudowa nawierzchni placu przy ulicy Osiedlowej w Gromadce Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,00 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,00 zł Stopień zaawansowania 2,78 % 10. Przebudowa dróg gminnych ul Kwiatowa w Gromadce wraz z chodnikiem oraz budowa oświetlenia ulicznego Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,80 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,00 zł Stopień zaawansowania 9,91 % 11. Przebudowa i zagospodarowanie parku należącego do gm. Gromadka Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,05 zł Wartość robót w WPI do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,05 zł Stopień zaawansowania 5,69 % Z zadań bieżących wieloletnich, w 2013 roku realizowano następujące przedsięwzięcia : 1. Projekt POKL Szansa na samodzielność Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,84 zł Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,84 zł Stopień zaawansowania 68,77 % 2. Projekt SANAERO Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,17 zł Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,70 zł Stopień zaawansowania 48,98 % 3. Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów w m. Osła Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,00zł Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,00 zł Stopień zaawansowania 47,08, % 4. Przedszkole dla każdego dziecka najlepszym startem w edukację szkolną Wartość zrealizowana od początku realizacji zadania ,35 zł Wartość robót w WPF do 2023 roku zaplanowana była na kwotę ,60 zł Stopień zaawansowania 68,21 % 9. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW W 2013 roku samorządowe jednostki budżetowe systemu oświaty nie tworzyły w trybie art 223 ustawy wydzielonych rachunków

25 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 25 Poz. 2896

26 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 26 Poz. 2896

27 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 27 Poz. 2896

28 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 28 Poz. 2896

29 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 29 Poz. 2896

30 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 30 Poz. 2896

31 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 31 Poz. 2896

32 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 32 Poz. 2896

33 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 33 Poz. 2896

34 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 34 Poz. 2896

35 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 35 Poz. 2896

36 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 36 Poz. 2896

37 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 37 Poz. 2896

38 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 38 Poz. 2896

39 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 39 Poz. 2896

40 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 40 Poz. 2896

41 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 41 Poz. 2896

42 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 42 Poz. 2896

43 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 43 Poz. 2896

44 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 44 Poz. 2896

45 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 45 Poz. 2896

46 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 46 Poz. 2896

47 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 47 Poz. 2896

48 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 48 Poz. 2896

49 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 49 Poz. 2896

50 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 50 Poz. 2896

51 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 51 Poz. 2896

52 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 52 Poz. 2896

53 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 53 Poz. 2896

54 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 54 Poz. 2896

55 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 55 Poz. 2896

56 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 56 Poz. 2896

57 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 57 Poz. 2896

58 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 58 Poz. 2896

59 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 59 Poz. 2896

60 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 60 Poz. 2896

61 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 61 Poz. 2896

62 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 62 Poz. 2896

63 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 63 Poz. 2896

64 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 64 Poz. 2896

65 Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 65 Poz. 2896

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Informacja z wykonania budżetu gminy Żelechlinek za 2003 r. Zgodnie z uchwałami Rady Gminy Żelechlinek plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosił: Planowane dochody 5.368.110,00 zł Planowane

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 13 grudnia 2004 r. Nr 192 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 2597 Nr XXI/106/04 Rady Miasta Kolno z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie stawek podatku od środków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI

ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI www.ic.poznan.pl ANALIZA METOD FINANSOWANIA INWESTYCJI BUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ W LUTYNI GMINA MIĘKINIA INWEST CONSULTING S.A. ul. Krasińskiego 16 6-83 Poznań tel./fax: (-61) 851 86 77 biuro@ic.poznan.pl Dariusz

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Plan wydatków po zmianach za rok 2012 w kwocie 67.404.260,00 zł został wykonany w kwocie 63.627.018,78 zł, to jest w 94,4 % w stosunku rocznym. Na tę kwotę złożyły się wydatki majątkowe w wysokości 9.191.114,20

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 1 czerwca 2009 r. Nr 72 TREŚĆ: Poz: UCHWAŁA RADY GMINY CEDRY WILEKIE 1439 Nr XXI/176/09 z dnia 10 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Kozłowska Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostkach organizacyjnych sfery budżetowej 343[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo