TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r."

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior 2 5,00 zł 2,50 zł 2,50 zł 3. Przelew na rachunek bankowy: Student osobiste Senior a) prowadzony w BSR, 3 Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym, 3,50 zł,00 zł,00 zł c) z tytułu ZUS. 3,50 zł,00 zł,00 zł 4. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 30,00 zł 5. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku. bez opłat 6. Wpłata gotówkowa 3 bez opłat 7. Wypłata gotówkowa 3 bez opłat 8. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta: a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku krajowego, 4 0,2% b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie. 4 0,2% opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew i wypłatę gotówkową, prowizję nalicza się od całej kwoty wykorzystanej na realizację sumy kwot operacji podlegających opłacie w danym dniu, za wpływy bieżące uważa się wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów przychodzących z innych banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BSR 9. Od wypłat czeków ROR banków, z którymi BSR w Krakowie podpisał porozumienie w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 0. Od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez inne banki oraz wypłat zleconych do C - zgodnie z umowami 0,5% min 4,50 zł zapłaty.. Wydanie blankietu czeku lub książeczki czekowej. wg 2. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 5,00 zł 3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. bez opłat 4. Dokonanie likwidacji rachunku. bez opłat 5. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 6. Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna). 8 nie dotyczy. Na rachunek prowadzony w Banku*: RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN osobiste Student a) stało - kwotowe, 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2. Na rachunek prowadzony w innym banku*: a) stało - kwotowe, 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 7. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat 8. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzany za okres miesiąca (raz w miesiącu) bez opłat 9. Wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie salda lub za okres wskazany przez Klienta). 5,00 zł. wysyłany drogą pocztową (na terenie kraju) - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, koszty b) listem poleconym, koszty 2. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: koszty a) listem zwykłym, b) listem poleconym, koszty przesyłki 20. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku - miesięcznie. 2 bez opłat Senior

2 Obowiązuje od dnia r.. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN - CD. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV 2. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania przelewu lub odcinka przelewu. bez opłat Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 20,00 zł wypadek jego śmierci. - Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 5,00 zł 23. Przepisanie rachunku w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby. 5,00 zł 24. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z tytułu niedozwolonego debetu (od każdego wysłanego monitu). 20,00 zł 25. Realizacja polecenia zapłaty jako Bank dłużnika. 3 bez opłat 26. Odwołanie polecenia zapłaty - za każde odwołanie. bez opłat 27. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty. 5,00 zł 28. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za każdą odmowę. 3 bez opłat 29. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z BSR, 30,00 zł b) z innymi bankami. 30,00 zł 30. Potwierdzenie wykonania blokady środków (dotyczy punktu 29). bez opłat 3. Prowizja od kwoty przyznanego dopuszczalnego salda debetowego w rachunku 2,00% 32. Podwyższenie kwoty dopuszczalnego salda debetowego w rachunku (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością) 2,00% LEGENDA Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2 Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. 3 Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4 Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 9. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) C - 2

3 Obowiązuje od dnia r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH C RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN. Otwarcie rachunku - wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde bez opłat + koszt żądanie (a vista). książeczki 2. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. 2 bez opłat 3. wg faktycznej Wydanie kolejnej książeczki. ceny książeczki 4. Wpłaty gotówkowe na książeczkę. bez opłat 5. Wypłaty gotówkowe z książeczki. bez opłat 6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na/z książeczek, prowadzonych w oddziałach innych banków krajowych, w ramach zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego: zgodnie z - zgodnie z zawartymi umowami o zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego (porozumienie umowami z dnia ), Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BSR, 3 bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym, 3 3,00 zł c) z tytułu ZUS. 3 3,00 zł Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta: a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku krajowego, 4 0,2% min.3,00 zł b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie. 4 0,2% min.3,00 zł opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew i wypłatę gotówkową, prowizję nalicza się od całej kwoty wykorzystanej na realizację sumy kwot operacji podlegających opłacie w danym dniu, za wpływy bieżące uważa się wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów przychodzących z innych banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BSR Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna). 8 nie dotyczy. Na rachunek prowadzony w Banku* : a) stało - kwotowe, 4,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2. Na rachunek prowadzony w innym banku* : a) stało - kwotowe, 4,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 0. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku. bez opłat. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 30,00 zł 2. Dopisanie kwoty w książeczce, przekazanej z innego rachunku bankowego. bez opłat 3. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, bez opłat - umorzenie utraconej książeczki, 5,00 zł - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby w drodze cesji, 20,00 zł - ustalenie numeru książeczki. 3,00 zł 3

4 Obowiązuje od dnia r. 2. RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN - CD Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca 4. Wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie salda lub za okres wskazany przez Klienta). 5,00 zł. wysyłany drogą pocztową (na terenie kraju) - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, koszty przesyłki b) listem poleconym, koszty przesyłki 2. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, koszty przesyłki b) listem poleconym, koszty przesyłki 5. Dokonanie wpisu o ustanowieniu pełnomocnictwa stałego w książeczce oraz zmiana i odwołanie pełnomocnictwa. 0,00 zł 6. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania przelewu lub odcinka przelewu. bez opłat 7. - Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 20,00 zł wypadek jego śmierci. - Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 5,00 zł 8. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu wkładu oszczędnościowego i jego wysokości. 0,00 zł 9. Dokonanie likwidacji książeczki. bez opłat 2.2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W PLN DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWYCH, SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH,RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH C-2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. 2 bez opłat 3. Wpłata gotówkowa 3 0,3% mni 3,00zł 4. Wypłata gotówkowa 3 0,3% min 3,00zł 5. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta: a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku krajowego, 4 0,2% min 3,00zł b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie. 4 0,2% min 3,00zł opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew i wypłatę gotówkową, prowizję nalicza się od całej kwoty wykorzystanej na realizację sumy kwot operacji podlegających za wpływy opłacie bieżące w uważa danym się dniu, wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów 6. Przelew przychodzących na rachunek z innych bankowy: banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BSR a) prowadzony w BSR, 3 bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym, 3 3,00 zł c) z tytułu ZUS. 3 3,00 zł 7. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 30,00 zł 8. Wydanie blankietów czekowych lub książeczki czekowej. wg faktycznej ceny zakupu 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. bez opłat 0. Likwidacja rachunku. bez opłat. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 2 Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna) 8 nie dotyczy. Na rachunek prowadzony w Banku* : a) stało - kwotowe, 4,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2. Na rachunek prowadzony w innym banku* : a) stało - kwotowe, 4,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w 4ramach zlecenia 3. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. bez opłat C-2

5 Obowiązuje od dnia r. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W PLN DLA 2.2 PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWYCH, SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH,RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH C-2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - CD. 4. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzany za okres miesiąca (raz w miesiącu). odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną do rachunku w jednostce Banku BSR bez opłat prowadzącej 2. wysyłany rachunek przez Bank BSR drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju bez opłat 5. Dodatkowy wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie 5,00 zł salda lub za okres wskazany przez Klienta).. odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną do rachunku w jednostce Banku BSR 5,00 zł prowadzącej 2. wysyłany rachunek przez Bank BSR drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju koszty przesyłki 6. Udzielenie pisemnej informacji o stanie rachunku bankowego. 0,00 zł 7. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku, - miesięcznie. 2 bez opłat 8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 0,00 zł 9. Za sporządzenie duplikatu umowy rachunku. 5,00 zł 20. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania przelewu lub odcinka przelewu. 5,00 zł 2. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z tytułu niedozwolonego debetu (od każdego wysłanego monitu). 20,00 zł 22. Opłata manipulacyjna za niepodjęcie wcześniej awizowanej pisemnie wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego. bez opłat 23. Realizacja polecenia zapłaty jako Bank dłużnika 3 bezopłat 24. Odwołanie polecenia zapłaty - za każde odwołanie. bezopłat 25. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty. 5,00 zł 26. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za każdą odmowę. 3 bez opłat 27. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z BSR, 30,00 zł b) z innymi bankami. 30,00 zł 28. Potwierdzenie wykonania blokady środków (dotyczy punktu 27). bez opłat LEGENDA Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 9. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) 5

6 Obowiązuje od dnia r.. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 2 bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty. nie dotyczy 4. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej przed upływem okresu umownego. nie dotyczy 5. Przelew / przeksięgowanie z rachunku osobistego określonej kwoty środków na rachunek lokaty terminowej. nie dotyczy 6. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 7. Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna) 8 nie dotyczy. Na rachunek prowadzony w Banku* : a) stało - kwotowe, 4,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2. Na rachunek prowadzony w innym banku* : a) stało - kwotowe, 4,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia - Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 20,00 wypadek jego śmierci. - Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 5,00 9. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BSR, 3 nie dotyczy b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 0,00 zł 0. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 30,00 zł. Wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie salda lub za 5,00 zł okres wskazany przez Klienta).. wysyłany drogą pocztową (na terenie kraju) - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, koszty przesyłki b) listem poleconym, koszty przesyłki 2. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, koszty przesyłki b) listem poleconym, koszty przesyłki 2. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania przelewu lub odcinka przelewu. bez opłat 3. Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby (cesja). 5,00 zł 4. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego. bez opłat RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 3. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA KIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PLN LEGENDA Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 9. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana 6 w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) C - 3

7 Obowiązuje od dnia r.. Sporządzenie odpisu: załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 2. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: -za każdą pozycję, nie dotyczy -za każdy poprzedni rok ( za każdą pozycję), nie dotyczy -za okresdo 3 miesięcy, 20,00 zł -powyżej 3 miesięcy - za każdy rozpoczęty miesiąc. 5,00 zł Uwaga! Opłat nie pobiera się: - w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratora dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 3. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisu wyciągu bankowego. 5,00zł za każdą nastepną stronę,00zł 4. Wydanie zaświadczenia: - potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. 0,00 zł - stwierdzającego, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 0,00 zł - potwierdzającego wysokość salda. 0,00 zł 5. Za wydanie zaświadczenia dla spadkobierców właściciela rachunku /po jego śmierci/ do Urzędu Skarbowego - stwierdzającego stan środków na rachunku. 30,00 zł 6. Za sporządzenie duplikatu umowy lokaty terminowej, ror, a'vista lub innej. bez opłat 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu. bez opłat 8. Za sporządzenie przez Bank opinii o współpracy z Klientem. 30,00 zł. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 0,5 % min 3,00 zł 2. Wpłata gotówkowa z tytułu płatności faktury za: a) energię elektryczną, 0,99 zł b) gaz, 0,5 % min 2,50 zł c) usługi ORANGE POLSKA SA,50 zł d) czynsze na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, 0,5 % min 3,00 zł e) KRUS 0,5 % min 2,50 zł 3. INNE CZYNNOŚCI BANKOWE 6. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY POZOSTAŁE USŁUGI DOKUMENTACYJNE obowiązująca 6.2 CZYNNOŚCI KASOWE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin f) g) h) Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dziennie): a) do 20 szt., bez opłat b) powyżej 20 szt. bez opłat C - 6 Stawka obowiązująca 7

8 Obowiązuje od dnia r. 6.3 INNE CZYNNOŚCI C - 6 obowiązująca. Za obsługę weksli: a. inkaso weksli, 5,00 zł b. realizację weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji, 5,00 zł c. przedstawienie weksla do zapłaty, 20,00 zł d. zgłaszanie weksla do protestu w razie nie zapłacenia. 20,00 zł 2. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (opłatę pobiera się w dniu realizacji 20,00 zł przelewu). 3. Za ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej i ROR w innym banku (plus koszt rozmowy). 0,00 zł 4. Za dokonanie zastrzeżeń w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 20,00 zł 5. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta. 0,00 zł 6. Za przechowywanie depozytu. 8 5,00 zł 7. Opłata manipulacyjna za niepodjęcie wcześniej awizowanej wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego. bez opłat 8. Za skrytkę bankową na korespondencję. 8 nie dotyczy 9. Za korzystanie ze stanowiska informacyjnego w lokalu banku - za uruchomienie usługi. nie dotyczy 0. Za wystawienie potwierdzenia wykonania przelewu lub wydanie odcinka D w dniu jego realizacji. bez opłat LEGENDA Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2 Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. 3 Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4 Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 9. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) 8

9 Obowiązuje od dnia r. OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKÓW W BSR KRAKÓW. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE. Skup i sprzedaż walut obcych niepochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe). bez opłat 2. Skup i sprzedaż walut obcych niepochodzących i nieprzeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. bez opłat INNE CZYNNOŚCI DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKÓW W BSR KRAKÓW 2. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w BSRw Krakowie 0,2% min.3zł max.250zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 0,5 % min 3,00 zł 3. Wpłata gotówkowa z tytułu płatności faktury za: a) energię elektryczną, 0,99 zł b) gaz, 0,5 % min 2,50 zł c) usługi ORANGE POLSKA SA,50 zł d) czynsze na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, 0,5 % min 3,00 zł e) KRUS 0,5 % min 2,50 zł f) g) h) 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dziennie): a) do 20 szt., bez opłat b) powyżej 20 szt. 2,00% 2.2 INNE CZYNNOŚCI. Za ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej i ROR w innym banku (plus koszt rozmowy). 0,00 zł 2. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta. 0,00 zł 3. Za przechowywanie depozytu. 8 5,00 zł 4. Za wydanie odpisu/kopii wpłaty na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. bez opłat 5. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie 30,00 zł informacji następuje na żądanie: sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno - skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, bez opłat prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 bez opłat czerwca 997 r. - Kodeks karny, osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. bez opłat opłata pobierana za każde sporządzone zaświadczenie. 6. Za dokonanie zastrzeżenia w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 20,00 zł D - D - 2 9

10 Obowiązuje od dnia r LEGENDA Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 9. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) 0

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

T A R Y F A prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/08/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 25 marca 2014 roku T A R Y F A prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. SPÓŁDZIELCZY BANK RZEMIOSŁA I ROLNICTWA ZRZESZONY W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 25 maja 2015 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 października 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 173/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 30.12.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 95/2015 z dnia 15.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r.

Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY. Rzepin, kwiecień 2014r. Załącznik do Uchwały nr 36/2014 Zarządu BS z dn. 03 kwietnia 2014r. KLIENT INDYWIDUALNY Rzepin, kwiecień 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Rzepinie pobiera prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo