TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1

2 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE 1 1.Bank Spółdzielczy w Gniewie zwany dalej Bankiem pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe zgodnie z niniejszą Taryfą. 2. Przez określenie Bank Spółdzielczy w Gniewie lub słowo Bank rozumie się Centralę Banku w Gniewie oraz Filię w Opaleniu Zarząd Banku upoważnia Prezesa Banku, w ekonomicznie uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na wniosek klienta do wyrażenia zgody na : pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych lub niniejszej Tabeli, odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem braku oprocentowania środków na rachunkach, określonych w Tabeli do niniejszej Uchwały, zmianę zasad ustalania prowizji i opłat. 2. Za usługi nie przewidziane w taryfie oraz niniejszych zasadach, prowizję lub opłatę może ustalić Prezes Zarządu Banku. 1. Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościoworozliczeniowych, d) na których są gromadzone środki na cele charytatywne. 2) wpłaty i wypłaty z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościowo rozliczeniowych. 3) wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 4) wpłaty z tytułu spłat kredytów, odsetek i innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, 5) wypłaty kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 6) wpłaty z tytułu innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tyt. najmu lokalu, dostaw towarów, robót i usług) oraz wypłaty na rzecz dostawców towarów, robót i usług dla Banku, 7) dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania, nazwiska posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościoworozliczeniowego. 2. Warunkiem prowadzenia rachunku jest posiadanie przez posiadacza rachunku na koncie minimalnej kwoty w wysokości w przypadku rachunku : 1) bieżącego i pomocniczego( na każdym rachunku ) 100,zł. 2) bieżącego i pomocniczego na działalność rolniczą 10,zł. 3) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów niekomercyjnych 50,zł. 4) oszczędnościowo rozliczeniowego 10,zł. 3 2

3 4 Zgodnie z art. 110 Ustawy z dnia r. Prawo bankowe opłaty nie są pobierane, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w powyższym artykule Prawa bankowego Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 2. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, Bank uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank, pobiera się od wpłacającego, chyba że zawarta umowa pomiędzy Bankiem i posiadaczem rachunku stanowi o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Bankiem i posiadaczem tego rachunku. 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ustępie 1 i 2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego przy każdej wpłacie lub okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 7 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach. 8 9 Stosowaną w BS taryfę prowizji i opłat podaje się do wiadomości klientów poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Banku. 3

4 Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Przedsiębiorstw Spółdzielni i Spółek oraz Przedsiębiorców Indywidualnych L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego : bieżącego i pomocniczego 0,0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego : miesięcznie za każdy rachunek 1) bieżącego 2) pomocniczego UWAGA: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od każdej operacji 0,10% nie mniej niż 2,00zł. 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank naliczana od wypłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 3,00zł. 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,50 zł. 0,50 zł. 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: od każdej operacji jednorazowo + opłata za przelew 3,00 zł

5 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu : 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemy informatycznego za każde zestawienie Wydanie na wniosek klieta zaświadczenia : 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 2+ pod. vat 2+ pod.vat. 3 +pod. vat 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielenie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 23. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu : 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności 1,00% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł. 0,5% min. 5 0,5% min. 5 max 500 zł. 24. Likwidacja rachunku 25. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia za każdy monit 1 salda 26. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Usługa płatności masowych: 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 2) opłata ryczałtowa jednorazowo miesięcznie Za aktywację usługi Bank Internetowy 29. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 5

6 30. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie Klienta za każde zlecenie 31. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 32. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych rolników L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego 0,0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie za każdy rachunek 8,00 zł. UWAGA: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank naliczana od wypłacanej kwoty 0,10% nie mniej niż 3,00zł. 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,50 zł. 0,50 zł. 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. od każdej operacji jednorazowo + opłata za przelew 3,00 zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1 6

7 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu : 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemy informatycznego za każde zestawienie Wydanie na wniosek klieta zaświadczenia : 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 2+ pod. vat 2+ pod. vat 3+ pod. vat. 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych Za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielenie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 23. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu : 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności 1,00% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł. 0,5% min. 5 0,5% min. 5 max 500 zł. 24. Likwidacja rachunku 25. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia za każdy monit 1 salda 26. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Za aktywację usługi Bank Internetowy 28. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 29. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie Klienta za każde zlecenie 7

8 30. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 31. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym 32. Automatyczny system informacyjny SMS za każdy SMS 0,20 zł. 33. Przekształcenie rachunku dotychczasowego na inny z zachowaniem NRB Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą zmianę 2 Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego : bieżącego i pomocniczego 0,0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego : bieżącego i pomocniczego miesięcznie za każdy rachunek 1 UWAGA: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty 0,10% nie mniej niż 4. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 3,00zł. 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,50 zł. 0,50 zł. 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. od każdej operacji jednorazowo + opłata za przelew 3,00 zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 1 8

9 ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu : 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemy informatycznego za każde zestawienie Wydanie na wniosek klieta zaświadczenia : 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów a każde zaświadczenie 2+ pod. vat 2+ pod. vat 3+ pod. vat. 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielenie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 23. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu : 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności 1,00% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł. 0,5% min. 5 0,5% min. 5 max 500 zł. 24. Likwidacja rachunku Bez opłat 25. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia za każdy monit 1 salda 26. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Za aktywację usługi Bank Internetowy Bez opłat 9

10 28. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 29. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie Klienta za każde zlecenie 30. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 31. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydawane do rachunku bieżącego ( debetowe) Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Visa Business Elektron 1. Wydanie pierwszej karty dla : za każdą kartę a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 4 3.Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi 40,00 zl. rachunku lub osobie wskazanej 4. Zastrzeżenie karty 1 5. Użytkowanie karty miesięcznie 6. Zmiana parametrów (limity transakcyjne) od każdej zmiany 7.Opłata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i innych zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach innych banków d) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50 zł. 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie obcym za każdą zmianę za każdą zmianę 4,50 zł. 7,00 zł. 9.Opłata za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10.Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł. 11.Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie życzenie klienta 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia po upływie terminu 50,00 zl. 10

11 otrzymania wezwania z banku 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB Zapytanie o saldo w bankomacie obcym za każde sprawdzenie 15. Nieuzasadnione reklamacje za każdą reklamację Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 4 Dział III Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ( ROR ) L.p. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka Junior Standard 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty 4. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. od każdej operacji nie dotyczy + opłata za przelew jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2 2 3,00 zł

12 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza od każdego dowodu za każde odwołanie albo zmianę nie dotyczy 2 rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 2 20,00 zl. 14. Likwidacja rachunku Bez opłat 15. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu za każdy monit nie dotyczy 1 przekroczenia salda 16. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę nie dotyczy Za aktywację usługi Bank Internetowy 18. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 19. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie za każde zlecenie Klienta 20. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 0,00 zl. 21. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym 22. Automatyczny system informacyjny SMS za każdy SMS 0,20 zł. 0,20 zł. 23 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc nie dotyczy 1,00% kwoty przekazanej takiego tytułu z rachunku bankowego komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł 24 Przekształcenie rachunku dotychczasowego na inny z 2 zachowaniem NRB 25 Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą zmianę 2 12

13 Rozdział 2 Rachunki lokat / wkładów terminowych Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 1 6. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 1 7. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 1 8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praz (cesja) jednorazowo 3 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Likwidacja rachunku 12. Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego jednorazowo prowadzonego w celach mieszkaniowych : 1) z wypłatą premii gwarancyjnej 2) bez wypłaty premii gwarancyjnej 2 Rozdział 3. Rachunki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Przelewy na rachunki : 1) prowadzone przez Bank 2) prowadzone przez inne banki UWAGA: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każde zgłoszenie 1 7. Wystawienie nowej zamiast utraconej, zniszczonej lub zapełnionej książeczki za każdą książeczkę 8. Umorzenie utraconej książeczki za każde umorzenie 1 9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praz (cesja) Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Likwidacja rachunku 13

14 Rozdział 4. Rachunki bankowe Rad Rodziców, PKZP Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku bankowego : 1) Rady Rodziców 2) PKZP miesięcznie Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 % 4. Wypłaty z rachunku 0,00 % 5. Przelewy na rachunki : 1) prowadzone przez Bank złożone w formie papierowej 2) prowadzone przez inne banki złożone w formie papierowej 0,50 zł. UWAGA: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( od każdej operacji przelewu, wpłaty itp.) 7. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 8. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę 5,00 zl. 9. Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 10. Wykonanie zastrzeżenia 11. Likwidacja rachunku Rozdział 5. Karty płatnicze Karty debetowe wydawane do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i bieżącego rlniczego Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłat Visa Elektron Młodzieżowa 1. Wydanie pierwszej karty dla : a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy Visa Elektron 2 MasterCard Debit PayPass 2 2.Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie

15 wskazanej 4. Zastrzeżenie karty Użytkowanie karty miesięcznie 6. Zmiana parametrów (limity transakcyjne) od każdej zmiany 7.Opłata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i innych zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach innych banków d) w bankomatach za granicą 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie obcym za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty za każdą zmianę za każdą zmianę 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50 zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50 zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 9.Opłata za wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 10.Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 11.Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie życzenie klienta 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia po upływie terminu otrzymania wezwania z banku 13. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat Bez opłat 14. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB Zapytanie o saldo w bankomacie obcym za każde sprawdzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 15. Nieuzasadnione reklamacje za każdą reklamację Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu Dział IV. Pozostałe opłaty Inne czynności i usługi bankowe Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank dla klientów za każdą wpłatę indywidualnych z tytułu opłat za śmieci 2. Wypłaty gotówkowe od zleceń do wypłaty naliczana od wypłacanej kwoty 0,5% min. 3,00 zł. (prowizję pobiera się gotówkowo poprzez wpłatę do kasy) 3. Przyjęcie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości : 1. od osób posiadających w Banku rachunek lub będących Kredytobiorcami 2. od pozostałych osób za każde zastrzeżenie 2 15

16 4. Przeliczenie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w Banku powyżej 200 sztuk 5. Oplata za elektroniczne przesłanie do SGBBanku S.A. polecenia zapłaty za granicę 6. Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy : 1. Klient określ datę dokonania transakcji 2. Klient nie określi daty operacji 8. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1376, z późn. zm.) UWAGA: opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) 9. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową ( sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek, organom skarbowym, osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku) za każde przeliczenie 1,00% wartości nie mniej niż 20,00 zł. 1 za każdy dokument 1 za każdy dokument 2 za każde przekazanie 5 za każde przekazanie 4 Dział V. Prowizje i opłaty od działalności kredytowej Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Stawka 1. Od kwoty przyznanych kredytów i pożyczek w tym od kredytów gotówkowych w ROR prowizja prowizja od 0 do 5,00% nie mniej niż 50,zł od 0 do 5,00% nie mniej niż 30,zł 2. Za zmianę warunków spłaty należności ( prolongat, ulg w spłacie od wnioskowanej kwoty, jeżeli wniosek złożony jest przed terminem spłaty) prowizja 1,00% nie mniej niż 50, zł 3. Za zmianę warunków spłaty należności ( prolongat, ulg w spłacie od wnioskowanej kwoty, jeżeli wniosek złożony jest po terminie spłaty) prowizja 1,50% nie mniej niż 50,zł 4. Za udzielenie gwarancji, poręczenia prowizja 1,00%3,00% nie mniej niż 100,zł 5. Wydanie na wniosek klienta lub innego banku zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik opłata 100,zł + pod. vat 6. Wydanie kserokopii umowy o kredyt opłata 20,zł 7. Sporządzenie na wniosek klienta oceny sytuacji ekonomicznofinansowej(zdolności kredytowej) opłata 200,zł+ pod. vat 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty(rat kredytu) lub odsetek po 16

17 upływie terminu spłaty, zarówno od kredytobiorcy jak i do poręczycieli opłata od każdego wezwania 15,zł 9. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi Wieczystej opłata za każdą księgę 50,zł 10. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki opłata za każdy wniosek 200,zł + pod. vat 11. Za rozpatrzenie wniosku o przejęciu zadłużenia przez nowego dłużnika np. opłata 100,zł następcę 12. Za przeprowadzenie kontroli przed udzieleniem kredytu, przed wypłatą kolejnej opłata 100,zł transzy oraz w ramach monitoringu 13. Za sporządzenie elektronicznego odpisu z Księgi Wieczystej za każdą Księgę 30,zł 14. Za wydruk wpisu z działalności gospodarczej ze strony internetowej opłata 30,zł 15. Za wydruk z KRS z działalności gospodarczej Klienta ze strony internetowej opłata 30,zł 16. Za wydruk numeru REGON z działalności,gospodarczej klienta ze strony opłata 30,zł internetowej 17. Za wydanie promesy kredytowej dla rolnika opłata 100,zł 18. Za wydanie promesy kredytowej dla przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców opłata 150,zł indywidualnych 19. Za nadanie klauzuli wykonalności BTE opłata 50,zł 20. Inne czynności związane z obsługą kredytów opłata 50,zł 21. Za administrowanie kredytami na działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe i pożyczkami hipotecznymi udzielonymi na okres powyżej 1 roku za każdy następny rok opłata od stanu zadłużenia 0,50% 22. Za ocenę wartości zabezpieczenia hipotecznego opłata 50,zł. 23. Za wypełnienie w imieniu klienta wniosku o wpis w księdze wieczystej ( druk opłata 20,zł. sądu) 24. Za wypełnienie w imieniu klienta deklaracji PCC3 ( druk urzędu skarbowego ) opłata 20,zł. 25. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej, w przypadku rezygnacji z kredytu nie podlega zwrotowi ( dotyczy kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych ) prowizja 0,2% kwoty wnioskowanego kredytu 17

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok 1 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 02 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 93/2018 z dnia 26.07.2018 r. (I zmiana do Uchw. Nr 102/2017 Zarzadu BS w Suszu z dn. 19 grudnia 2017 r.) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./

Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od r./ Wyciąg z taryfy opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Żychlinie /obowiązuje od 27.08.2018 r./ Rozdział 3 Obrót oszczędnościowy - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Załącznik do Uchwały Nr 57/2018 Zarządu Podlaskiego Banku Spółdzielczego w Knyszynie z dnia 02 sierpnia 2018 r. PODLASKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY

Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku ROR PODSTAWOWY Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ROR PODSTAWOWY ROR DO 30-GO ROKU

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

I N S T Y T U C J O N A L N I

I N S T Y T U C J O N A L N I Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mławie Nr 76/2018 z dnia 08 listopada 2018 roku Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej K L I E N C I I N S T Y

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych 1 Otwarcie rachunku bankowego: 11 otwarcie rachunku bankowego (bieżącego, pomocniczego) nie dotyczy rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty KONTO STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA KONTO MŁODYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN

Rozdział I RACHUNKI BANKOWE I. Rachunki bieżące i pomocnicze w PLN Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS Ustrzyki Dolne dla klientów instytucjonalnych i rolników indywidualnych obowiązująca od dnia 01.03.2018r. (Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

0,1 % max. 200 zł max. 200 zł max. 200 zł 4 Wypłaty gotówkowe, chyba że umowa stanowi inaczej naliczana od wypłacanej kwoty

0,1 % max. 200 zł max. 200 zł max. 200 zł 4 Wypłaty gotówkowe, chyba że umowa stanowi inaczej naliczana od wypłacanej kwoty ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERAN IA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych:

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych: Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów prowadzących działalność rolniczą ( rachunki, oszczędności, lokaty, bankowość elektroniczna ) Rozdział. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Tryb pobrania. od 13 do 26 lat ( uczeń, student) 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Tryb pobrania. od 13 do 26 lat ( uczeń, student) 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów indywidualnych ( rachunki, oszczędności, lokaty, bankowość elektroniczna ) Rozdział. Obsługa rachunków oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR).

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR). DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Lp Wyszczególnienie czynności 2 1 Otwarcie, i prowadzenie i likwidacja rachunków:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH

Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych Tabela nr RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH Otwarcie rachunku: a) bieżącego b) pomocniczego c) rolniczego d) dodatkowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł Rozdział. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty, bankowość elektroniczna) Obsługa rachunków rozliczeniowych:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie obowiązuje od r

Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie obowiązuje od r Załącznik Do Uchwały Nr 47/2018 Zarządu BS Głowaczów z dnia 04.07.2018 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Głowaczowie obowiązuje od 06.08.2018r 1 Spis treści 1. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 39/2018 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Stan na dzień 01.12.2018 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych

TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych I RACHUNKI BANKOWE ORAZ KARTY DEBETOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 08.08.2018 R. TAB. 1 Rachunki bankowe oraz karty debetowe dla Klientów indywidualnych 1. Prowadzenie rachunku płatniczego:

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e

TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e Załącznik do Uchwały Zarządu BS nr 157/07 z dnia 24.04.2007r. TARYFA prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ś l e s i n i e ( tekst jednolity ) 1 Załącznik do Uchwały Zarządu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 20 marca 2017 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wiskitkach z dnia 16 sierpnia 2018r.

Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wiskitkach z dnia 16 sierpnia 2018r. Uchwała Nr 48/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wiskitkach z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wiskitkach.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim za czynności bankowe dla firm, rolników i instytucji TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat

Taryfa prowizji i opłat Bank Spółdzielczy w Bytowie Taryfa prowizji i opłat Dział II. Usługi dla Klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Zarządu z dnia r.

Uchwała Zarządu z dnia r. Uchwała Zarządu z dnia 20.10.2015 r. w sprawie wprowadzenia taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe obowiązującej w Banku Spółdzielczym w Lubyczy Królewskiej. Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Załącznik do Uchwały Nr 5/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 10-01-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WYKAZ ZMIAN Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo