TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok"

Transkrypt

1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1

2 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE 1 1.Bank Spółdzielczy w Gniewie zwany dalej Bankiem pobiera opłaty i prowizje za czynności bankowe zgodnie z niniejszą Taryfą. 2. Przez określenie Bank Spółdzielczy w Gniewie lub słowo Bank rozumie się Centralę Banku w Gniewie oraz Filię w Opaleniu Zarząd Banku upoważnia Prezesa Banku, w ekonomicznie uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na wniosek klienta do wyrażenia zgody na : pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych niż określone w zarządzeniach wewnętrznych lub niniejszej Tabeli, odstąpienie od pobierania prowizji i opłat pod warunkiem braku oprocentowania środków na rachunkach, określonych w Tabeli do niniejszej Uchwały, zmianę zasad ustalania prowizji i opłat. 2. Za usługi nie przewidziane w taryfie oraz niniejszych zasadach, prowizję lub opłatę może ustalić Prezes Zarządu Banku. 1. Bank nie pobiera prowizji i opłat za: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościoworozliczeniowych, d) na których są gromadzone środki na cele charytatywne. 2) wpłaty i wypłaty z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych, c) oszczędnościowo rozliczeniowych. 3) wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 4) wpłaty z tytułu spłat kredytów, odsetek i innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, 5) wypłaty kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 6) wpłaty z tytułu innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tyt. najmu lokalu, dostaw towarów, robót i usług) oraz wypłaty na rzecz dostawców towarów, robót i usług dla Banku, 7) dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania, nazwiska posiadacza rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościoworozliczeniowego. 2. Warunkiem prowadzenia rachunku jest posiadanie przez posiadacza rachunku na koncie minimalnej kwoty w wysokości w przypadku rachunku : 1) bieżącego i pomocniczego( na każdym rachunku ) 100,zł. 2) bieżącego i pomocniczego na działalność rolniczą 10,zł. 3) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów niekomercyjnych 50,zł. 4) oszczędnościowo rozliczeniowego 10,zł. 3 2

3 4 Zgodnie z art. 110 Ustawy z dnia r. Prawo bankowe opłaty nie są pobierane, gdy udzielenie informacji następuje na żądanie organów i instytucji wymienionych w powyższym artykule Prawa bankowego Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 2. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, Bank uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank, pobiera się od wpłacającego, chyba że zawarta umowa pomiędzy Bankiem i posiadaczem rachunku stanowi o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Bankiem i posiadaczem tego rachunku. 3. Prowizja od wpłat, o których mowa w ustępie 1 i 2 może być pobierana od posiadacza rachunku bankowego przy każdej wpłacie lub okresowo, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 7 Za czynności i usługi wykonywane na podstawie umów zawieranych przez Bank z podmiotami, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera od tych podmiotów prowizję lub opłatę w wysokości określonej w umowie. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach. 8 9 Stosowaną w BS taryfę prowizji i opłat podaje się do wiadomości klientów poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Banku. 3

4 Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych Przedsiębiorstw Spółdzielni i Spółek oraz Przedsiębiorców Indywidualnych L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego : bieżącego i pomocniczego 0,0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego : miesięcznie za każdy rachunek 1) bieżącego 2) pomocniczego UWAGA: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od każdej operacji 0,10% nie mniej niż 2,00zł. 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank naliczana od wypłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 3,00zł. 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,50 zł. 0,50 zł. 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: od każdej operacji jednorazowo + opłata za przelew 3,00 zł

5 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu : 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemy informatycznego za każde zestawienie Wydanie na wniosek klieta zaświadczenia : 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 2+ pod. vat 2+ pod.vat. 3 +pod. vat 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielenie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 23. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu : 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności 1,00% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł. 0,5% min. 5 0,5% min. 5 max 500 zł. 24. Likwidacja rachunku 25. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia za każdy monit 1 salda 26. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Usługa płatności masowych: 1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 2) opłata ryczałtowa jednorazowo miesięcznie Za aktywację usługi Bank Internetowy 29. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 5

6 30. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie Klienta za każde zlecenie 31. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 32. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym Rozdział 2. Obsługa rachunków rozliczeniowych rolników L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego 0,0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie za każdy rachunek 8,00 zł. UWAGA: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank 4. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank naliczana od wypłacanej kwoty 0,10% nie mniej niż 3,00zł. 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,50 zł. 0,50 zł. 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. od każdej operacji jednorazowo + opłata za przelew 3,00 zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1 6

7 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu : 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemy informatycznego za każde zestawienie Wydanie na wniosek klieta zaświadczenia : 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów za każde zaświadczenie 2+ pod. vat 2+ pod. vat 3+ pod. vat. 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych Za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielenie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 23. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu : 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności 1,00% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł. 0,5% min. 5 0,5% min. 5 max 500 zł. 24. Likwidacja rachunku 25. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia za każdy monit 1 salda 26. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Za aktywację usługi Bank Internetowy 28. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 29. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie Klienta za każde zlecenie 7

8 30. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 31. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym 32. Automatyczny system informacyjny SMS za każdy SMS 0,20 zł. 33. Przekształcenie rachunku dotychczasowego na inny z zachowaniem NRB Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą zmianę 2 Rozdział 3. Obsługa rachunków rozliczeniowych wspólnot mieszkaniowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych L.p. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku bankowego : bieżącego i pomocniczego 0,0 zł. 2. Prowadzenie rachunku bankowego : bieżącego i pomocniczego miesięcznie za każdy rachunek 1 UWAGA: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 15 dni kalendarzowych 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty 0,10% nie mniej niż 4. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty 0,50% nie mniej niż 3,00zł. 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 0,50 zł. 0,50 zł. 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. od każdej operacji jednorazowo + opłata za przelew 3,00 zł Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 1 8

9 ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Sporządzenie kopii jednego dowodu do wyciągu : 1) za bieżący rok 2) za każdy poprzedni rok za każdy dokument 8,00 zł Wydanie na wniosek klienta wydruku historii rachunku z systemy informatycznego za każde zestawienie Wydanie na wniosek klieta zaświadczenia : 1) o prowadzeniu rachunku 2) o obrotach i saldzie rachunku 3) o korzystaniu lub nie korzystaniu z kredytów a każde zaświadczenie 2+ pod. vat 2+ pod. vat 3+ pod. vat. 14. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 17. Wysłanie blankietów czekowych drogą pocztową na adres wskazany przez klienta za każdą przesyłkę rzeczywiste koszty pocztowe listu poleconego wraz ze zwrotem potwierdzenia odbioru Inkaso czeków rozrachunkowych za każdy czek Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów Wykonanie zastrzeżenia Udzielenie telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego na hasło miesięcznie Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego 23. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu : 1) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 2) innych płatności 1,00% kwoty przekazanej komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł. 0,5% min. 5 0,5% min. 5 max 500 zł. 24. Likwidacja rachunku Bez opłat 25. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia za każdy monit 1 salda 26. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę Za aktywację usługi Bank Internetowy Bez opłat 9

10 28. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 29. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie Klienta za każde zlecenie 30. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 31. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym Rozdział 4. Karty płatnicze Karty wydawane do rachunku bieżącego ( debetowe) Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Visa Business Elektron 1. Wydanie pierwszej karty dla : za każdą kartę a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę 4 3.Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi 40,00 zl. rachunku lub osobie wskazanej 4. Zastrzeżenie karty 1 5. Użytkowanie karty miesięcznie 6. Zmiana parametrów (limity transakcyjne) od każdej zmiany 7.Opłata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i innych zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach innych banków d) w bankomatach za granicą za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50 zł. 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie obcym za każdą zmianę za każdą zmianę 4,50 zł. 7,00 zł. 9.Opłata za wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10.Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł. 11.Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie życzenie klienta 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia po upływie terminu 50,00 zl. 10

11 otrzymania wezwania z banku 13. Transakcje bezgotówkowe 14. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB Zapytanie o saldo w bankomacie obcym za każde sprawdzenie 15. Nieuzasadnione reklamacje za każdą reklamację Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu 4 Dział III Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych ( ROR ) L.p. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłaty Stawka Junior Standard 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty 4. Wypłaty gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty 5. Realizacja przelewów : 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki złożone : a) w formie papierowej b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 6. Zlecenia stałe dokonywanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez klienta 7. Polecenia zapłaty : 1) jednorazowa opłata za przyjęcie i przygotowanie do obsługi 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 3) odwołanie polecenia zapłaty lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty 4) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 8. Realizacja przelewów w systemie SORBNET : 1) w kwocie do zł. 2) powyżej zł. od każdej operacji nie dotyczy + opłata za przelew jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 2 2 3,00 zł

12 9. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( przelewu, wpłaty itp.) UWAGA: nie dotyczy potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i ZUS 10. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 11. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza od każdego dowodu za każde odwołanie albo zmianę nie dotyczy 2 rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 2 20,00 zl. 14. Likwidacja rachunku Bez opłat 15. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania do zapłaty z powodu za każdy monit nie dotyczy 1 przekroczenia salda 16. Opłata za zmianę warunków umowy za każdą zmianę nie dotyczy Za aktywację usługi Bank Internetowy 18. Za korzystanie z systemu Bank Internetowy miesięcznie 0,000 zł. Uwaga: opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 19. Za odblokowanie kanału dostępu z przyczyn leżących po stronie za każde zlecenie Klienta 20. Za wygenerowanie nowego hasła dostępu na wniosek Klienta za każde zlecenie 0,00 zl. 21. Przekazanie Klientowi środków dostępu: za każde zlecenie 1) w placówce banku 2) przekazanie listem poleconym 22. Automatyczny system informacyjny SMS za każdy SMS 0,20 zł. 0,20 zł. 23 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc nie dotyczy 1,00% kwoty przekazanej takiego tytułu z rachunku bankowego komornikowi, nie mniej niż 20,00 zł 24 Przekształcenie rachunku dotychczasowego na inny z 2 zachowaniem NRB 25 Zmiana pełnomocnictwa do rachunku za każdą zmianę 2 12

13 Rozdział 2 Rachunki lokat / wkładów terminowych Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 1 6. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 1 7. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 1 8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praz (cesja) jednorazowo 3 9. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Likwidacja rachunku 12. Za likwidację na życzenie klienta rachunku wkładu oszczędnościowego jednorazowo prowadzonego w celach mieszkaniowych : 1) z wypłatą premii gwarancyjnej 2) bez wypłaty premii gwarancyjnej 2 Rozdział 3. Rachunki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłaty na rachunek 4. Wypłaty z rachunku 5. Przelewy na rachunki : 1) prowadzone przez Bank 2) prowadzone przez inne banki UWAGA: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej za każde zgłoszenie 1 7. Wystawienie nowej zamiast utraconej, zniszczonej lub zapełnionej książeczki za każdą książeczkę 8. Umorzenie utraconej książeczki za każde umorzenie 1 9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praz (cesja) Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 2 przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Likwidacja rachunku 13

14 Rozdział 4. Rachunki bankowe Rad Rodziców, PKZP Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku bankowego : 1) Rady Rodziców 2) PKZP miesięcznie Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony przez Bank naliczana od wpłacanej kwoty 0,00 % 4. Wypłaty z rachunku 0,00 % 5. Przelewy na rachunki : 1) prowadzone przez Bank złożone w formie papierowej 2) prowadzone przez inne banki złożone w formie papierowej 0,50 zł. UWAGA: opłatę pobiera się od posiadacza książeczki oszczędnościowej 6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej ( od każdej operacji przelewu, wpłaty itp.) 7. Wyciąg z rachunku: 1) wysyłany w formie papierowej listem zwykłym: 2) wydawany w placówce Banku w formie papierowej: 8. Zmiana wzoru podpisu do prowadzonego rachunku bankowego za każdą zmianę 5,00 zl. 9. Wydanie blankietów czekowych za każdy blankiet 10. Wykonanie zastrzeżenia 11. Likwidacja rachunku Rozdział 5. Karty płatnicze Karty debetowe wydawane do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i bieżącego rlniczego Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania opłat Visa Elektron Młodzieżowa 1. Wydanie pierwszej karty dla : a) posiadacza rachunku b) współposiadacza rachunku c) osoby wskazanej za każdą kartę nie dotyczy nie dotyczy Visa Elektron 2 MasterCard Debit PayPass 2 2.Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej za każdą kartę Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie

15 wskazanej 4. Zastrzeżenie karty Użytkowanie karty miesięcznie 6. Zmiana parametrów (limity transakcyjne) od każdej zmiany 7.Opłata za wypłatę gotówki : a) w bankomatach banków SGB oraz BPS i innych zrzeszonych banków spółdzielczych b) w bankomatach obcych c) w kasach innych banków d) w bankomatach za granicą 8. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB Zmiana PIN w bankomacie obcym za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji naliczana od wypłacanej kwoty za każdą zmianę za każdą zmianę 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50 zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 1,30 zł. 3% min.4,50zł. 3% min. 4,50 zł. 4,50 zł. 7,00 zł. 9.Opłata za wydanie nowego numeru PIN w miejsce utraconego za każdy numer PIN 10.Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta miesięcznie 3,00 zł. 3,00 zł. 3,00 zł. 11.Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na za każde zestawienie życzenie klienta 12. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia po upływie terminu otrzymania wezwania z banku 13. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat Bez opłat 14. Zapytanie o saldo w bankomacie sieci SGB Zapytanie o saldo w bankomacie obcym za każde sprawdzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 15. Nieuzasadnione reklamacje za każdą reklamację Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie po upływie terminu Dział IV. Pozostałe opłaty Inne czynności i usługi bankowe Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty Stawka 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone przez Bank dla klientów za każdą wpłatę indywidualnych z tytułu opłat za śmieci 2. Wypłaty gotówkowe od zleceń do wypłaty naliczana od wypłacanej kwoty 0,5% min. 3,00 zł. (prowizję pobiera się gotówkowo poprzez wpłatę do kasy) 3. Przyjęcie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości : 1. od osób posiadających w Banku rachunek lub będących Kredytobiorcami 2. od pozostałych osób za każde zastrzeżenie 2 15

16 4. Przeliczenie bilonu jako wpłaty na rachunek prowadzony w Banku powyżej 200 sztuk 5. Oplata za elektroniczne przesłanie do SGBBanku S.A. polecenia zapłaty za granicę 6. Sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy : 1. Klient określ datę dokonania transakcji 2. Klient nie określi daty operacji 8. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1, pkt 1a i pkt 1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz. 1376, z późn. zm.) UWAGA: opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm.) 9. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową ( sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku wspólnego małżonków oraz o spadek, organom skarbowym, osobom fizycznym dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko poszukuje się rachunku) za każde przeliczenie 1,00% wartości nie mniej niż 20,00 zł. 1 za każdy dokument 1 za każdy dokument 2 za każde przekazanie 5 za każde przekazanie 4 Dział V. Prowizje i opłaty od działalności kredytowej Rodzaj czynności/ usługi Tryb pobierania opłaty/ prowizji Stawka 1. Od kwoty przyznanych kredytów i pożyczek w tym od kredytów gotówkowych w ROR prowizja prowizja od 0 do 5,00% nie mniej niż 50,zł od 0 do 5,00% nie mniej niż 30,zł 2. Za zmianę warunków spłaty należności ( prolongat, ulg w spłacie od wnioskowanej kwoty, jeżeli wniosek złożony jest przed terminem spłaty) prowizja 1,00% nie mniej niż 50, zł 3. Za zmianę warunków spłaty należności ( prolongat, ulg w spłacie od wnioskowanej kwoty, jeżeli wniosek złożony jest po terminie spłaty) prowizja 1,50% nie mniej niż 50,zł 4. Za udzielenie gwarancji, poręczenia prowizja 1,00%3,00% nie mniej niż 100,zł 5. Wydanie na wniosek klienta lub innego banku zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik opłata 100,zł + pod. vat 6. Wydanie kserokopii umowy o kredyt opłata 20,zł 7. Sporządzenie na wniosek klienta oceny sytuacji ekonomicznofinansowej(zdolności kredytowej) opłata 200,zł+ pod. vat 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty(rat kredytu) lub odsetek po 16

17 upływie terminu spłaty, zarówno od kredytobiorcy jak i do poręczycieli opłata od każdego wezwania 15,zł 9. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi Wieczystej opłata za każdą księgę 50,zł 10. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działki opłata za każdy wniosek 200,zł + pod. vat 11. Za rozpatrzenie wniosku o przejęciu zadłużenia przez nowego dłużnika np. opłata 100,zł następcę 12. Za przeprowadzenie kontroli przed udzieleniem kredytu, przed wypłatą kolejnej opłata 100,zł transzy oraz w ramach monitoringu 13. Za sporządzenie elektronicznego odpisu z Księgi Wieczystej za każdą Księgę 30,zł 14. Za wydruk wpisu z działalności gospodarczej ze strony internetowej opłata 30,zł 15. Za wydruk z KRS z działalności gospodarczej Klienta ze strony internetowej opłata 30,zł 16. Za wydruk numeru REGON z działalności,gospodarczej klienta ze strony opłata 30,zł internetowej 17. Za wydanie promesy kredytowej dla rolnika opłata 100,zł 18. Za wydanie promesy kredytowej dla przedsiębiorstw oraz przedsiębiorców opłata 150,zł indywidualnych 19. Za nadanie klauzuli wykonalności BTE opłata 50,zł 20. Inne czynności związane z obsługą kredytów opłata 50,zł 21. Za administrowanie kredytami na działalność gospodarczą, budownictwo mieszkaniowe i pożyczkami hipotecznymi udzielonymi na okres powyżej 1 roku za każdy następny rok opłata od stanu zadłużenia 0,50% 22. Za ocenę wartości zabezpieczenia hipotecznego opłata 50,zł. 23. Za wypełnienie w imieniu klienta wniosku o wpis w księdze wieczystej ( druk opłata 20,zł. sądu) 24. Za wypełnienie w imieniu klienta deklaracji PCC3 ( druk urzędu skarbowego ) opłata 20,zł. 25. Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku zaliczana w poczet prowizji przygotowawczej, w przypadku rezygnacji z kredytu nie podlega zwrotowi ( dotyczy kredytów mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych ) prowizja 0,2% kwoty wnioskowanego kredytu 17

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 7 maja 2015 r. Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE GRUDZIEŃ 2015 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach.

Taryfa Prowizji i Opłat. za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank Spółdzielczy w Sierakowicach. Załącznik do Uchwały Nr 14/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierakowicach z dnia 27 marca 2014 r. Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe - wydanie i używanie kart bankowych pobierane przez Bank

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Załącznik do Uchwały Nr 44/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W SZCZECINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 26 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Szczecinie z dnia 21.07.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

CZĘŚĆ II TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ II DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 13 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1.1. Rachunki bieżące dla przedsiębiorstw Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania opłaty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2014r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych

I. Obsługa rachunków rozliczeniowych I. Obsługa rachunków rozliczeniowych 1. Otwarcie rachunku 1.1 dla podmiotów i osób prowadzących działalność bez opłat gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych od otwieranego rachunku 1.2 dla rolników

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY. obowiązuje od 2 listopada 2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZYCY obowiązuje od 2 listopada 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Wołczynie Nr 29/2016 z dnia 18.03.2016 r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Wołczynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo