TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r."

Transkrypt

1 Obowiązuje od dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior 2 5,00 zł 2,50 zł 2,50 zł. Przelew na rachunek bankowy: Student osobiste Senior a) prowadzony w BSR, Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym,,50 zł,00 zł,00 zł c) z tytułu ZUS.,50 zł,00 zł,00 zł 4. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 0,00 zł 5. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku. Bez opłat 6. Wpłata gotówkowa Bez opłat 7. Wypłata gotówkowa Bez opłat 8. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta: a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku krajowego, 4 Bez opłat b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie. 4 Bez opłat opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew i wypłatę gotówkową, prowizję nalicza się od całej kwoty wykorzystanej na realizację sumy kwot operacji podlegających opłacie w danym dniu, za wpływy bieżące uważa się wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów przychodzących z innych banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BSR 9. Od wypłat czeków ROR banków, z którymi BSR w Krakowie podpisał porozumienie w sprawie wzajemnego dokonywania zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. 0. Od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez inne banki oraz wypłat zleconych do C - zgodnie z umowami 0,5% nie mniej niż zapłaty.. Wydanie blankietu czeku lub książeczki czekowej. wg ceny 2. Potwierdzenie czeku - od każdego czeku. 6,00 zł. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Bez opłat 4. Dokonanie likwidacji rachunku. Bez opłat 5. Przyjęcie zlecenia stałego. 5,00 zł 6. Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna). 8 Bez opłat. Na rachunek prowadzony w Banku*: RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN osobiste Student a) stało - kwotowe, 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2. Na rachunek prowadzony w innym banku*: a) stało - kwotowe, 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b) zmienno - kwotowe. 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 7. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. 5,00 zł 8. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzany za okres miesiąca (raz w miesiącu) Bez opłat 9. Wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie salda lub za 6,00 zł okres wskazany przez Klienta).. wysyłany drogą pocztową (na terenie kraju) - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, Bez opłat b) listem poleconym, Bez opłat 2. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, Bez opłat b) listem poleconym, Bez opłat 20. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku - miesięcznie. 2 5,00 zł Senior

2 Obowiązuje od dnia r.. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN - CD. C - Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV 2. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania 8,00 zł przelewu lub odcinka przelewu Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 2,00 zł wypadek jego śmierci. - Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 2. Przepisanie rachunku w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby. 2,00 zł 24. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z tytułu niedozwolonego debetu (od każdego wysłanego monitu). 20,00 zł 25. Realizacja polecenia zapłaty jako Bank dłużnika. Bez opłat 26. Odwołanie polecenia zapłaty - za każde odwołanie. Bez opłat 27. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty. 5,00 zł 28. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za każdą odmowę. Bez opłat 29. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z BSR, 20,00 zł b) z innymi bankami. 20,00 zł 0. Potwierdzenie wykonania blokady środków (dotyczy punktu 29). Bez opłat. Prowizja od kwoty przyznanego dopuszczalnego salda debetowego w rachunku 2,00% 2. Podwyższenie kwoty dopuszczalnego salda debetowego w rachunku (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością) 2,00% Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2 Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4 Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) 2

3 Obowiązuje od dnia r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH C RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN. Otwarcie rachunku - wystawienie książeczki z wkładami oszczędnościowymi płatnymi na każde żądanie (a vista). bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. 2 bez opłat. Wydanie kolejnej książeczki. wg ceny zakupu 4. Wpłaty gotówkowe na książeczkę. bez opłat 5. Wypłaty gotówkowe z książeczki. bez opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe na/z książeczek, prowadzonych w oddziałach innych banków krajowych, w ramach zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego: - zgodnie z zawartymi umowami o zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego (porozumienie z dnia ), zgodnie z umowami Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BSR, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym,,00 zł c) z tytułu ZUS.,00 zł Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta: a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku krajowego, 4 bez opłat b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie. 4 bez opłat opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew i wypłatę gotówkową, prowizję nalicza się od całej kwoty wykorzystanej na realizację sumy kwot operacji podlegających opłacie w danym dniu, za wpływy bieżące uważa się wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów przychodzących z innych banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BSR Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna). 8 bez opłat. Na rachunek prowadzony w Banku* : a) stało - kwotowe, bez opłat b) zmienno - kwotowe. bez opłat 2. Na rachunek prowadzony w innym banku* : a) stało - kwotowe, bez opłat b) zmienno - kwotowe. bez opłat nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia 0. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku. bez opłat. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 0,00 zł 2. Dopisanie kwoty w książeczce, przekazanej z innego rachunku bankowego. bez opłat. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: - za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki, bez opłat - umorzenie utraconej książeczki, 5,00 zł - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby w drodze cesji, 2,00 zł - ustalenie numeru książeczki.,00 zł

4 Obowiązuje od dnia r. 2. RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH PŁATNYCH NA KAŻDE ŻĄDANIE W PLN - CD Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca 4. Wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie salda lub za okres wskazany przez Klienta). 6,00 zł. wysyłany drogą pocztową (na terenie kraju) - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, bez opłat b) listem poleconym, bez opłat 2. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, bez opłat b) listem poleconym, bez opłat 5. Dokonanie wpisu o ustanowieniu pełnomocnictwa stałego w książeczce oraz zmiana i odwołanie pełnomocnictwa. bez opłat 6. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania przelewu lub odcinka przelewu. 8,00 zł 7. - Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci. - Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 8. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu wkładu oszczędnościowego i jego wysokości. 2,00 zł 0,00 zł 9. Dokonanie likwidacji książeczki. bez opłat 2.2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W PLN DLA PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWYCH, SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH,RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH C-2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. 2 bez opłat. Wpłata gotówkowa bez opłat 4. Wypłata gotówkowa bez opłat 5. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta: a) w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek innego banku krajowego, 4 bez opłat b) w formie wypłaty gotówkowej w kasie. 4 bez opłat opłata niezależna od opłat pobieranych za przelew i wypłatę gotówkową, prowizję nalicza się od całej kwoty wykorzystanej na realizację sumy kwot operacji podlegających za wpływy opłacie bieżące w uważa danym się dniu, wpływy z tytułu wpłaty gotówkowej i przelewów 6. Przelew przychodzących na rachunek z innych bankowy: banków na dowolny rachunek klienta prowadzony w BSR a) prowadzony w BSR, bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym, bez opłat c) z tytułu ZUS. bez opłat 7. Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 0,00 zł 8. Wydanie blankietów czekowych lub książeczki czekowej. wg ceny zakupu 9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. bez opłat 0. Likwidacja rachunku. bez opłat. Przyjęcie zlecenia stałego. 5,00 zł 2 Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna) 8 bez opłat. Na rachunek prowadzony w Banku* : a) stało - kwotowe, bez opłat b) zmienno - kwotowe. bez opłat 2. Na rachunek prowadzony w innym banku* : a) stało - kwotowe, bez opłat b) zmienno - kwotowe. bez opłat - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. 4 5,00 zł C-2

5 Obowiązuje od dnia r. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE (A'VISTA) W PLN DLA 2.2 PRACOWNICZYCH KAS ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWYCH, SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWYCH,RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH C-2 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - CD. 4. Wyciąg z rachunku bankowego sporządzany za okres miesiąca (raz w miesiącu). odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną do rachunku w jednostce Banku BSR bez opłat prowadzącej 2. wysyłany rachunek przez Bank BSR drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju bez opłat 5. Dodatkowy wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie 6,00 zł salda lub za okres wskazany przez Klienta).. odbierany przez właściciela lub osobę upoważnioną do rachunku w jednostce Banku BSR 6,00 zł prowadzącej 2. wysyłany rachunek przez Bank BSR drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 6,00 zł 6. Udzielenie pisemnej informacji o stanie rachunku bankowego. 0,00 zł 7. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku, - miesięcznie. 2 5 zł 8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do bez opłat rozporządzania wskazanym rachunkiem. 9. Za sporządzenie duplikatu umowy rachunku. bez opłat 20. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania bez opłat przelewu lub odcinka przelewu. 2. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z tytułu niedozwolonego debetu (od każdego 20,00 zł wysłanego monitu). 22. Opłata manipulacyjna za niepodjęcie wcześniej awizowanej pisemnie wypłaty gotówkowej z bez opłat rachunku bankowego. 2. Realizacja polecenia zapłaty jako Bank dłużnika bez opłat 24. Odwołanie polecenia zapłaty - za każde odwołanie. bez opłat 25. Odwołanie lub aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty. 5,00 zł 26. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za każdą bez opłat odmowę. 27. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z BSR, 20,00 zł b) z innymi bankami. 20,00 zł 28. Potwierdzenie wykonania blokady środków (dotyczy punktu 27). bez opłat 2 4 Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) 5

6 Obowiązuje od dnia r.. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 2 bez opłat. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty. bez opłat 4. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej przed upływem okresu umownego. bez opłat 5. Przelew / przeksięgowanie z rachunku osobistego określonej kwoty środków na rachunek lokaty terminowej. bez opłat 6. Przyjęcie zlecenia stałego. bez opłat 7. Realizacja zlecenia stałego z rachunku bankowego w PLN (zryczałtowana opłata miesięczna) 8 0,00 zł Na rachunek prowadzony w Banku* : a) stało - kwotowe, 5,00 zł b) zmienno - kwotowe. 5,00 zł 2. Na rachunek prowadzony w innym banku* : a) stało - kwotowe, 5,00 zł b) zmienno - kwotowe. 5,00 zł nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. * opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia - Przyjęcie, dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci. - Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: a) prowadzony w BSR, 2,00 zł bez opłat b) prowadzony w innym banku krajowym.,00 zł Realizacja zlecenia płatniczego w systemie SORBNET: a) na kwotę zł i wyższą 5,00 zł b) na kwotę poniżej zł. 0,00 zł Wyciąg sporządzany na specjalne życzenie Klienta (generowany po każdej zmianie salda lub za okres wskazany przez Klienta).. wysyłany drogą pocztową (na terenie kraju) - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, bez opłat b) listem poleconym, bez opłat 2. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, bez opłat b) listem poleconym, bez opłat 2. Za przesłanie za pomocą FAXU na wskazany przez klienta numer potwierdzenia wykonania przelewu lub odcinka przelewu. 8,00 zł. Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej osoby (cesja). 2,00 zł 4. Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem okresu umownego. bez opłat 2 4 RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA KIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PLN Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana 6 w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) C -

7 Obowiązuje od dnia r.. Sporządzenie odpisu: załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 6,00 zł 2. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: -za każdą pozycję,,00 zł -za każdy poprzedni rok ( za każdą pozycję), 4,00 zł -za okresdo miesięcy, bez opłat -powyżej miesięcy - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Uwaga! Opłat nie pobiera się: INNE CZYNNOŚCI BANKOWE 6. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY POZOSTAŁE USŁUGI DOKUMENTACYJNE - w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, - gdy odpis sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratora dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów.. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisu wyciągu bankowego. bez opłat 4. Wydanie zaświadczenia: - potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. 5,00 zł - stwierdzającego, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia. 0,00 zł - potwierdzającego wysokość salda. 0,00 zł 5. Za wydanie zaświadczenia dla spadkobierców właściciela rachunku /po jego śmierci/ do Urzędu Skarbowego - stwierdzającego stan środków na rachunku. 0,00 zł 6. Za sporządzenie duplikatu umowy lokaty terminowej, ror, a'vista lub innej. 0,00 zł 7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu. 5,00 zł 8. Za sporządzenie przez Bank opinii o współpracy z Klientem. nie dotyczy Lp.. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 0,5min 2,00zł 2. Wpłata gotówkowa z tytułu płatności faktury za: a) energię elektryczną,,70zł. b) gaz, 0,5%min. 2,00zł. c) usługi ORANGE POLSKA SA,50 zł. d) czynsze na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, nie dotyczy e) usługi TB S.A 0,90 zł. f) wpłaty KRUS 0,5%min. 2,00zł CZYNNOŚCI KASOWE W PLN Rodzaj usług (czynności) Termin g) h) Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dziennie): a) do 20 szt., nie dotyczy b) powyżej 20 szt.,00 zł C - 6 Stawka obowiązująca 7

8 Obowiązuje od dnia r. Lp. 6. INNE CZYNNOŚCI C - 6 Rodzaj usług (czynności). Za obsługę weksli: a. inkaso weksli, 0,00 zł b. realizację weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji, 0,00 zł c. przedstawienie weksla do zapłaty, 0,00 zł d. zgłaszanie weksla do protestu w razie nie zapłacenia. 0,00 zł 2. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji (opłatę pobiera się w dniu realizacji 20,00 zł przelewu).. Za ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej i ROR w innym banku (plus koszt rozmowy). 5,00 zł 4. Za dokonanie zastrzeżeń w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 20,00 zł 5. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta. 0,00 zł 6. Za przechowywanie depozytu. 8 5,00 zł 7. Opłata manipulacyjna za niepodjęcie wcześniej awizowanej wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego. 0,2%min 40,00zł. 8. Za skrytkę bankową na korespondencję. 8 nie dotyczy 9. Za korzystanie ze stanowiska informacyjnego w lokalu banku - za uruchomienie usługi. bez opłat 0. Za wystawienie potwierdzenia wykonania przelewu lub wydanie odcinka D w dniu jego realizacji. bez opłat. Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca.. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków Termin Stawka obowiązująca 5. Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6. Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7. Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8. Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) 8

9 W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia r.. Skup i sprzedaż walut obcych niepochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe). bez opłat 2. Skup i sprzedaż walut obcych niepochodzących i nieprzeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej. bez opłat. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w BSR w Krakowie 0,2% min.zł max.250zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 0,5min. 2,00zł.. Wpłata gotówkowa z tytułu płatności faktury za: a) energię elektryczną, 0,5 min.2,00zł. b) gaz, 0,5min.2,00zł. c) usługi ORANGE POLSKA SA,50zł. d) czynsze na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, nie dotyczy e) usługi TB S.A. 0,90 zł. f) usługi KRUS 0,5min.2,00zł. g) h) 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe (dziennie): a) do 20 szt., bez opłat b) powyżej 20 szt.,00 zł. Za ustalenie salda na książeczce oszczędnościowej i ROR w innym banku (plus koszt rozmowy). 5,00 zł 2. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta. 0,00 zł. Za przechowywanie depozytu. 8 5,00zł mc 4. Za wydanie odpisu/kopii wpłaty na rachunek bankowy prowadzony w innym banku krajowym. 0,00 zł 5. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, z wyłączeniem przypadków, gdy udzielenie 50,00 zł informacji następuje na żądanie: sądu lub prokuratora w związku z toczącą się sprawą karną lub karno - skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej stroną umowy, prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 997 r. - Kodeks karny, osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego. opłata pobierana za każde sporządzone zaświadczenie. 6. Za dokonanie zastrzeżenia w systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE 20,00 zł 2 4 OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKÓW W BSR KRAKÓW. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE INNE CZYNNOŚCI DLA KLIENTÓW NIEPOSIADAJĄCYCH RACHUNKÓW W BSR KRAKÓW 2. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 2.2 INNE CZYNNOŚCI Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. Opłata pobierana miesięcznie z góry, pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków 5 Opłata pobierana miesięcznie, 28. Dnia miesiąca (lub następnego dnia roboczego) za okres od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia miesiąca bieżącego. 6 Opłata pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym od ilości zrealizowanych zleceń. 7 Prowizja pobierana jest z góry 0 dnia każdego miesiąca na podstawie wyliczeń średnich miesięcznych ilości zrealizowanych przelewów w poprzednim półroczu. 8 Opłata pobierana ostatniego roboczego dnia miesiąca za miesiąc bieżący. 0. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu.. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana 9 w dniu wpływu środków na rachunek bieżacy klienta) D - D - 2

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto Unikonto

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe dla Klientów Indywidualnych Rodzaj czynności / usług Konto Osobiste dla Młodych Konto Osobiste dla Młodych 13+ 20+ Konto Standard

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone dla klientów Banku Spółdzielczego Pałuki w Żninie Dział III USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT

Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 2/18/2015 Zarządu Banku z dnia 20 listopada 2015 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, listopad 2015 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK

Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK Załącznik do Uchwały Nr 13/13/2016 Zarządu Banku z dnia 20 wrzesień 2016 roku T A B E L A PROWIZJI I OPŁAT SZCZEKOCINY, WRZESIEŃ 2016 ROK 1 TABELA nr 1 Rachunki bankowe osób prawnych, jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 7 do Uchwały nr 54/2011 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 20.12.2011 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych dla podmiotów detalicznych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach WYCIĄG Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka* PRODUKTY DEPOZYTOWE I ROZLICZENIOWE A. Czynności

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim

Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W DOBRZENIU WIELKIM (obowiązuje od dnia 16 marca 2016 r.) MARZEC, 2016 r. CZĘŚĆ I TARYFA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

OSKAR MIKRO OSKAR RABAT. Otwarcie rachunku podstawowego 0,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 50,00 zł

OSKAR MIKRO OSKAR RABAT. Otwarcie rachunku podstawowego 0,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 50,00 zł OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU WPŁATY GOTÓWKOWE Otwarcie rachunku podstawowego 0,00 zł 15,00 zł 5,00 zł 50,00 zł Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku podstawowego 5,00 zł 13,00 zł 30,00 zł 50,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 110/ZA/2017 z dnia 31.10.2017 r. obowiązuje od 06.11.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł

KONTO KONTO KONTO WYGODNE NA START KOMFORT. 0,00 zł. 0,00 zł. 50,00 zł. 0,00 zł. a) wpłaty na rachunki w GBS w Barlinku 0,00 zł Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku RACHUNKI LEKKIE egbs PRESTIŻ OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE Tekst jednolity na dzień 01.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego, podmiotów instytucjonalnych, przedsiębiorców, pozostałych podmiotów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr zm 2 uchwała do uchwały nr 254/2015; 354/2012 zm. 116/2016; zm. 268/2016; zm. 333/2016; 77/2017; 138/2017; 231/2017 Tekst jednolity na dzień 07.09.2017 r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI rozliczeniowych SEKTOR dla podmiotów insytucjonalnych

RACHUNKI rozliczeniowych SEKTOR dla podmiotów insytucjonalnych Załącznik nr 5 do Uchwały nr 5/XXXI/2017 Zarządu SKOK "WISŁA" z dnia 27.04.2017r. Tabela opłat i prowizji pobieranych przez SKOK "WISŁA" obowiązująca od dnia 24.03.2017r. RACHUNKI rozliczeniowych SEKTOR

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Taryfach opłat i prowizji bankowych

KOMUNIKAT. Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Taryfach opłat i prowizji bankowych KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w Taryfach opłat i prowizji bankowych 1. W Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskim Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Kujawskim Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS przyjętej Uchwałą Zarządu Nr 61/ZA/2017 z dnia 01.06.2017 r. obowiązuje od 01.08.2017 r. Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

T A R Y F A prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/02/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej z dnia 22 stycznia 2015 roku T A R Y F A prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo