TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem r LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; otwarcie rachunku Opłata pobierana jednorazowo na poczet prowizji za prowadzenie rachunku 120,00 zł 110,00 zł prowadzenie rachunku miesięcznie 20,00 zł 17,00 zł Otwarcie rachunku Nie dotyczy 20,00 zł 2 Rachunki prowadzone dla dopłat bezpośrednich Prowadzenie rachunku opłata roczna( przy realizacji wypłat gotówkowych lub bezgotówkowych saldo nie może być mniejsze niż 50,00 zł) Nie dotyczy 50,00 zł

2 3 Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe; Przy dokonywaniu wpłaty ( prowizja pobierana od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy) 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł chyba,że umowa stanowi inaczej 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 chyba,że umowa stanowi inaczej Rachunki przeznaczone do rozliczeń składek ZUS 4 Za otwarcie rachunku Pobierana jednorazowo 20,00 zł Nie dotyczy Za prowadzenie miesięcznie bez opłat Nie dotyczy Wpłaty gotówkowe na rachunki przeznaczone do rozliczeń składek ZUS Prowizja pobierana przy wpłacie Za realizacje przelewów do ZUS Za każdy przelew 3,00 zł Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych Od każdej wypłaty 0,3% nie mniej niż 3,50 zł 0,3% nie mniej niż 3,50 zł nie więcej niż 1000,00 zł Nie dotyczy Brak zgłoszenia wypłaty w kwocie wymagającej awizowania Od każdej wypłaty 60,00 zł 60,00 zł Nieodebranie w ustalonym terminie uprzednio awizowanej wypłaty Realizacja przelewów Złożony w formie papierowej - na rachunki prowadzone w BS Grębocin 5,00 zł Od każdej wypłaty 0,2% 0,2% 2,00 zł 2,00 zł - dotyczące zużycia energii Za każdy przelew 2,50 zł 2,50 zł - opłaty za telefon 3,00 zł 3,00 zł - pozostałe 3,00 zł 3,00 zł Złożony za pośrednictwem kanałów elektronicznych 1,00 zł 1,00 zł

3 Przelewy wykonywane automatycznie (Zlecenia stałe i Polecenia zapłaty) 3,00 zł 3,00 zł 8 - Modyfikacja przelewu Za każdy przelew 2,00 zł 2,00 zł - Odwołanie przelewu 2,00 zł 2,00 zł 9 Zawarcie umowy polecenia zapłaty Za każdą umowę 20,00 zł 20,00 zł 10 Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Za każda dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł 11 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego jednego w miesiącu Bez opłat Bez opłat Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta; 50,00 zł 50,00 zł 12 Sporządzenie kopii pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta gdy; Klient określi datę dokonania operacji Za każde zestawienie 10,00 zł 10,00 zł Klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 13 Sporządzanie kopii wyciągu bankowego oraz historii rachunku Za każda stronę 5,00 zł 5,00 zł 14 Wydanie zaświadczenia: - o posiadaniu rachunku Za każde zaświadczenie 50,00 zł 50,00 zł - o posiadaniu rachunku oraz obrotach i saldzie na rachunku 100,00 zł 100,00 zł 15 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu przekroczenia salda na rachunku ( po upływie terminu spłaty) Za każdy monit 6,60 zł 6,60 zł 16 Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 17 Działanie Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku, błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy Za każda dyspozycję 50,00 zł 50,00 zł

4 18 Realizacja tytułu egzekucyjnego 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł 19 Opłata za książeczkę czekową 20,00zł 20,00 zł 20 Opata za pojedynczy blankiet czekowy 1,00 zł 1,00 zł 21 Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego Za każda dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 22 Zgłoszenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów i czeków Za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 23 ECORPONET miesięcznie 100,00 zł 100,00 zł 24 ebanknet Bez opłat Bez opłat 25 Opłata za likwidację rachunku Za każdy rachunek 15,00 zł 15,00 zł

5 KARTY PŁATNICZE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI Tryb pobierania opłaty Visa Business Electron Visa Business Electron paywave MasterCard Busines Pay Pass 1 Wydanie karty do rachunku Za każda kartę Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2 Wydanie kolejnej karty Za każda kartę 25,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 3 Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia Za każda kartę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Nowej karty w miejsce utraconej 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 4 Zastrzeżenie karty - Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5 Użytkowanie karty miesięcznie 5,00 zł 6,00 zł 3,00 zł 6 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Z każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych z wyjątkiem placówek Banku Spółdzielczego w Brodnicy Bez opłat Bez opłat Bez opłat 7 2. W kasach banków SGB( pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 Naliczane od wypłacanej kwoty 3% min 3,50 zł 2% min 5,00 zł 3% min 3,50 zł

6 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt. 2 ( pod warunkiem,że banki udostępniają usługę wypłat w POS) Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji 3% min 4,50 zł 3% min 10,00 zł 3% min 4,50 zł 5. W bankomatach za granicą Naliczane od wypłacanej kwoty 3% min 4,50 zł 3% min 10,00 zł 3% min 4,50 zł 8 Wypłata gotówki w ramach usługi cash back Za każda wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji 0,60 zł 0,00 zł 1,30 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy nr PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł Zmiana PIN w bankomatach; Banków SGB Za każdą zmianę 4,50 zł 6,00 zł Innych niż wskazane w pkt. 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł Sprawdzanie salda rachunku w bankomatach; Banków SGB 4.50 zł Za każde sprawdzenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Innych niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Zestawienie transakcji przesłane do klienta Przesłanie ponownego zestawienie transakcji przysłanych na życzenie klienta Ekspresowe przysłanie karty lub numeru PIN ( w ciągu 3 dni roboczych) miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 z;ł 15 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat Bez opłat Bez opłat

7 16 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia operacji 1% 1% Bez opłat KARTY CHARGE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MasterCard Business 1 Wydanie karty Za każda kartę 80,00 zł 350,00 zł 2 Wydanie: Duplikatu karty w przypadku uszkodzenia Za każda kartę 20,00 zł 20,00 zł Nowej karty w miejsce utraconej 70,00 zł 300,00 zł 3 Wznowienie karty Za każdą kartę 40,00 zł 350,00 zł 4 Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat 5 Użytkowanie karty Bez opłat Bez opłat 6 7 Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta Opłata za wypłatę gotówki; 1. W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych 2. W kasach banków SGB( w przypadku gdy bank posiada POS) Za każda zmianę 5,00 zł 5,00 zł Za każda wypłatę, naliczana od wypłacanej kwoty, Nie pobiera się 2% 2% MasterCard Business Gold Nie pobiera się 3. W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 pobierana w dniu rozliczania 2% min 4,50 zł 2% min 4,50 zł operacji 4. W kasach innych banków niż wskazane w pkt 3% min 3,50 zł 3% min 3,50 zł 2

8 5. W bankomatach za granicą 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł 9 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 10 Zmiana numeru PIN w bankomatach Banków SGB Za każda zmianę 4,50 zł 4,50 zł Innych niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7.00 zł 11 Zestawienie transakcji przysłanych do klienta Miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 13 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat Bez opłat 14 Przekroczenie limitu transakcyjnego 15 Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki W kraju Naliczane od kwoty przekroczenia Miesięcznie, naliczana od kwoty transakcji wykonanych w poprzednim cyklu rozliczeniowym 5% 5% 1% 1% Za granicą 1% 1% Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia Nieodebrane karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart płatniczych typu charge Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Naliczana w dniu rozliczenia, pobierana po wpływie środków na rachunek 50,00 zł 100,00 zł Po upływie terminu 80,00 zł 300,00 zł Za każdy monit 6,60 zł 6,60 zł Za każda kartę Równowartość 150 $ USD plus koszty Równowartość 150 $ USD plus koszty

9 20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Za każda wypłatę operacyjne MasterCard Równowartość 95$ USD + koszty operacyjne MasterCard operacyjne MasterCard Równowartość 95 $USD + koszty operacyjne MasterCard KARTY KREDYTOWE WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA OPŁATY MASTERCARD 1 Wydanie karty; - głównej Za każdą kartę 75,00 zł - dołączonej 75,00 zł 2 Użytkowanie karty(opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania karty) Rocznie,z góry za każdy rok ważności karty ( pierwszej i wznowionej) 75,00 zł 3 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej Za każda kartę 75,00 zł 4 Wydanie duplikatu karty z numerem PIN lub bez numeru PIN Za każda kartę 35,00 zł 5 Wznowienie karty - Bez opłat 6 Zastrzeżenie karty - Bez opłaty 7 Opłata za wypłatę gotówki; W bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych W kasach banków SGB ( w przypadku gdy bank posiada POS) W bankomatach innych niż wskazane w pkt1 W kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu rozliczania operacji 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł

10 W bankomatach za granicą 4% min 10,00 zł 8 Zmiana PIN w bankomatach Za każda zmianę 4,50 zł 9 Wydanie pierwszego nr PIN - Bez opłaty 10 Wydanie nowego numeru PIN Za każdy nowy numer 6,00 zł 11 Zmiana limitu kredytowego - Bez opłat 12 Minimalna kwota do zapłaty Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 5% minimum 50,00 zł 13 Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Za każdy monit/wezwanie 6,60 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 5,00 zł KARTY PRZEDPŁACONE Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIAZUJACA MASTERCARD 1 Wydanie karty i nr PIN Za każda kartę 25,00 zł Zmiana PIN w bankomatach 4,50 zł 2 Banków SGB Za każda zmiane innych 7,00 zł Opłata za wypłatę gotówki Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia transakcji 3 W bankomatach banków SGB i BPS i zrzeszonych banków spółdzielczych Bez opłat W bankomatach innych niż wskazane powyżej 1,50 zł

11 W kasach banków SGB przy użyciu terminali W kasach innych banków niż SGB przy użyciu terminali W bankomatach za granica Naliczana od wypłacanej kwoty 1,30 zł 4 Karty świadczeniowe wg indywidualnie uzgodnionych stawek 3% min 4,50 zł 3% min 4,50 zł KREDYTY I POŻYCZKI WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI TRYB POBIERANIA Prowizji/opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Opłata wstępna Za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku Rozliczana w poczet prowizji przygotowawczej W przypadku negatywnej decyzji lub rezygnacji z przyznanego kredytu opłata nie jest zwracana Od 0,25% min 100,00 zł max 1000,00 zł

12 Prowizja uzależniona od okresu kredytowania: Do 6 m-cy: 1,00 % min. 100,00 zł Do 12 m-cy: 1,50 % min.100,00 zł Powyżej 12 m-cy:-36 m-cy 2,00 % min 100,00 zł 2 Prowizja przygotowawcza; Kredyty na działalność gospodarczą; Naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu ( dotyczy kredytów odnawialnych ) płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Powyżej 36 m-cy 3%. Min 100,00 zł Bank może zastosować pomniejszenie prowizji o 1% w przypadku ; zabezpieczenia spłaty kredytu przez Fundusz Poręczeniowy zabezpieczenia spłaty kredytu na gruntach rolnych stanowiących wyodrębnioną działkę przy zastosowaniu ceny ustalonej przez GUS za 1 ha zabezpieczenia na nieruchomości przy wskaźniku LTV do 50% Prowizja rekompensacyjna za przedterminową spłatę części lub całości kredytu Naliczana od kwoty spłacanej przedterminowo. Płatna w dniu dokonania przedterminowej spłaty kredytu 0,5% nie mniej niż 20,00 zł Kredyty preferencyjne z dopłata do odsetek AR i MR Pobierana jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 1,00 % Prowizja za obsługę kredytów z dopłatą do odsetek ARi MR dla kredytów udzielonych: do dnia r Naliczanie miesięcznie od stanu zadłużenia, pobierana wraz ze spłata raty kredytowej 0,05%

13 Prowizja za obsługę kredytu od kwoty kredytu naliczana miesięcznie a pobierana wraz ze spłatą odsetek do umów zawieranych od Naliczanie miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana wraz ze spłata raty kredytowej 0,15% nie mniej niż 20,00 zł Kredyty z linii EFRWP Agroturystyka pozostałe Pobierana jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Pobierana jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2,00 % 2,00 % 3 Za przeprowadzenie Inspekcji u Klienta każdorazowo 50,00 zł 4 Prowizja za administrację kredytów inwestycyjnych (innych niż kredytu preferencyjne z dopłatami ARiMR) Pobierana jeden raz w roku od kwoty zadłużenia wg stanu na pierwszy dzień kolejnego roku kredytowania płatna do 10. stycznia Nie dotyczy kredytów z pierwotnym okresem kredytowania do 3 lat. 0,20% Min. 100,00 zł Max. 500,00 zł 5 Oplata za zmianę terminu spłaty kredytu/pożyczki nie wykraczającego poza termin płatności ustalony w umowie kredytowej Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 1% nie mniej niż 50,00 zł 6 Opłata za zmianę terminu spłaty kredytu/pożyczki wykraczającego poza termin ustalony w umowie zabezpieczonej hipoteką lub zastawem Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki objętej zmianą 2% nie mniej niż 100,00 zł 7 Zabezpieczonej inną formą zabezpieczeń niż Naliczana od kwoty kredytu/pożyczki objętej 1,5% nie mniej niż 100,00 zł

14 wymienione w pkt 6 zmianą Opłata za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytowej (nie dotyczących terminu spłaty kredytu) Za każda zmianę 200,00 zł 8 Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej Naliczana od kwoty długu płatna jednorazowo 1% nie mniej niż 100,00 zł 9 Opłata za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta (zawierająca pełna informację o rachunku i zadłużeniu klienta w banku Za każda opinię 300,00 zł 10 Opłata za wydanie duplikatu umowy kredytowej Za każdy duplikat 20,00 zł 11 Opłata za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenie dotyczy każdego kredytu Za każdy duplikat 50,00 zł 12 Opłata za wysłanie upomnienia/monitu Za każde upomnienie 6,60 zł 13 Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki Za każde wezwanie 6,60 zł 14 Opłat za rozpatrzenie wniosku dotyczącego zezwolenia na bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za każdy wniosek 200,00 zł Opłata za wydanie zaświadczenia na bezciężarowe Za każda odłączoną działkę 50,00 zł

15 odłączenie części nieruchomości 15 Oplata za wydanie promesy kredytowej Za każda promesę 0,1% nie mniej niż 100,00 zł nie więcej niż 1000,00 zł Prowizja naliczana od kwoty zobowiązania: 0,5% za każde rozpoczęte 6-m-cy nie mniej niż 500,00 zł 16 Gwarancje i poręczenia Do 12 mięsięcy Powyżej 1 roku za każdy rozpoczęty 1 roczny okres ważności zobowiązania 1,00% min zł 17 Opłata za dokonanie zabezpieczenia Od zastawu lub hipoteki 100,00 zł 18 Opłata za dokonanie kserokopii biznes planu i operatu szacunkowego w czasie obowiązywania umowy kredytowej Za każda kserokopię dokumentu 100,00 zł 19 Opłata z tytułu przedłożenia po terminie dokumentów służących do przeprowadzenia monitoringu 100,00 zł 12 Opłata za wezwanie do dostarczenia dowodu zawarcia aktualnej umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia transakcji kredytowej Opłatę pobiera się za wysłane wezwanie 100,00 zł

16 RACHUNKI TERMINOWE LOKAT OSZCZĘDNOSCIOWYCH WYSZCZEGÓNIENIE TRYB POBIERANIA STAWKA Otwarcie rachunku terminowej lokaty Bez opłat Prowadzenie rachunku Bez opłat Wpłaty i wypłaty gotówkowe Bez opłat Realizacja przelewów dotyczących likwidacji lokaty na rachunki prowadzone w innych bankach Za każdy przelew 30,00 zł Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności Za każde zaświadczenie 20,00 zł Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz Banku Spółdzielczego w Grębocinie Bez opłat Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta Zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem terminowym lokat oszczędnościowych Za każde zestawienie Za każda zmianę 30,00 zł 50,00 zł Zastrzeżenie książeczki Za każdą książeczkę Bez opłat Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz innych banków Za każdą blokadę 0,2% nie mnie niż 500,00 zł Za realizacje tytułu egzekucyjnego Za każdy tytuł 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 50,00 zł

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO POJEZIERZA MIĘDZYCHODZKO-SIERAKOWSKIEGO W SIERAKOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/28/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego w Sierakowie z dnia 11.06.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie

Tekst jednolity na dzień 02 maja 2014r. RB dla rolników** / AGRO KONTO** RB i RB pomocniczy* 1. Otwarcie rachunku bankowego. 30,00 zł kwartalnie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 11/Z/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu z dnia 31.03.2015r. POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W TORUNIU ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ obowiązuje od 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁOGARDZIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Białogardzie z dnia 30.01.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI SGB-BANKU S.A. (z wyłączeniem zrzeszonych banków spółdzielczych) obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Tekst jednolity Pleszew, kwiecień 2015 rok 1 Postanowienia ogólne w Banku Spółdzielczym w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI. Tekst jednolity na dzień 01.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 01.02015 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 208/2013 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 27.03.2013 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Dział III. KLIENCI INSTYTUCJONALNI Rozdział 1. Rachunki bankowe rozliczenia pieniężne w złotych. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA PAKIET "DOBRY PLON" PAKIET ibs BIZNES

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO S.A. Załącznik nr 1 do uchwały nr nr11/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 12.02.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTA KRAJOWA - KLIENCI SGB-BANKU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat. za czynności i usługi bankowe. świadczone w walucie krajowej Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej Obowiązuje od 1.04.2015r. Część 1. Postanowienia ogólne 1. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie, zwany dalej PBS,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OŁAWIE czerwiec 2010 I. PRODUKTY KREDYTOWE /kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia: 1. Wystawienie zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo