Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu ( tekst jednolity ) O P O L E luty 2009 r o k

2 Spis Treści POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT II. III. IV. Rachunki Bankowe i Rozliczenia Pieniężne Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych Home Banking V. Rachunki oszczędnościowe a vista i terminowe VI. Obsługa konta osobistego -POL-Konto VII. Obsługa rachunków bieżących dla rolników VIII. Karty płatnicze wydawane przez BS IX. Kredyty

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w regulaminie określenie oznaczają: - BS Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu, - Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu, - Taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym. I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Niniejsza taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczy: a) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, b) innych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, instytucji i organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej, c) klientów indywidualnych. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej. 3. Opłaty i prowizje są pobierane w dniu : a) wykonania operacji /usługi bankowej/, b) cyklicznie w okresach miesięcznie, c) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 5. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba, ze strony danej operacji umówiły się inaczej, a Bank to aprobuje. 6. Za usługi zlecone przez osoby krajowe i zagraniczne poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej taryfie pobiera się. a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierska. 7. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 8. Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez Ustawę Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w 3 pkt Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz z Pocztą Polską S.A.

4 3 Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Od wpłat i wypłat z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Od dyspozycji wpłat z tytułu spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków bieżących oraz spłaty kredytów i odsetek z ROR- Pol-Konta (dotyczy również dyspozycji stałych zleceń z rachunku klienta ) 4. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: a) Sądu i prokuratora w związku z toczącą się sprawa karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej strona umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997-Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553), c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych kierując się: a) zmianą sytuacji gospodarczej kraju, b) zmianą wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, c) zmianą zakresu lub formy wykonywanej czynności, d) zmiana wynikającą z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych,. e) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 2. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty inne niż przewidziane w taryfie a także odstąpić od ich pobierania. 3. Za usługi nie przewidziane w niniejszej taryfie opłaty i prowizje ustala Zarząd BS. 4. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu w ciągu jego obowiązywania. 5. Informacje dotyczące ewentualnych zmian są podawane są do wiadomości w komunikatach Banku w sposób ogólnie dostępny na tablicach ogłoszeń w siedzibie Banku i Ekspozyturach.. 6. Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stosowne stawki opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz klientów.

5 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ II.RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Rodzaj czynności/usług Podstawo wa w % Stawka Nie mniej niż W PLN 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe nie prowadzone przez BS Opole -do zł 2,50 zł -powyżej zł 0,6 % 2. Wpłaty za energię 1,00 zł Nie więcej niż w PLN 3. a) wpłata za gaz b) wpłata za UPC Telewizja Kablowa 1,00 zł 1,80 zł 4. Wpłaty dokonywane za rachunki - telefoniczne na rzecz TP S.A. i Netia 1,80 zł 5. Wpłaty za telefony komórkowe 2,50 zł 6. Wpłaty gotówkowe za wywóz śmieci na rzecz firmy Remondis Opole Sp.z o.o. o 2,50 zł 7. Wpłaty za RTV 2,50 zł 8. Wpłaty za ZGKiM Komprachcice Zgodnie z umową 9. Wpłaty z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego 0,6 % 3,50 zł 10. a)wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe do działalności gospodarczej prowadzone przez BS b)wpłaty na rachunki bankowe do działalności gospodarczej dokonywane w bilonie prowizja 0,3% 1,50 % 4,00 zł 10 zł podstawowa dodatkowo zwiększona o 1,5% prowizja: a)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego do włącznie 0,30% 4,00 zł b)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego powyżej zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 0,25 % 4,00 zł 12. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych do 0,35 % 4,00 zł działalności gospodarczej Uwaga: -w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 12a. Wypłaty z rachunku uznania do wyjaśnienia 0,30 % 5,00 zł 13. Od skupowanych czeków podróżniczych 0,3 % 5 zł Za przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa : - sporządzenie listy inkasowej Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy czeku 5 zł

6 15. 1) Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez bank 2) prowadzone przez inny bank 16. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo z prowizją za realizację zlecenia jednorazowego/przelewu 17. Za otwarcie rachunku bankowego : -bieżącego, pomocniczego -każdego dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 18. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego,dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 19. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej(przelewu, wpłaty, itp.) 20. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego 21. Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi"na hasło, dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w tym samym BS 22. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 23. a)realizacja stałych zleceń z rachunków bieżących: -na rachunki prowadzone w BS -na rachunki prowadzone w innym Banku b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 24. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych blankietów czekowych Nie pobiera się 4,00 zł 3 zł od każdej dyspozycji 30 zł 20 zł 25 zł miesięcznie 5 zł od każdej operacji 10 zł 2 zł od każdego zlecenia wymienionego w dyspozycji 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 0,40 zł za każdy sms 2 zł bez opłat 4 zł od zlecenia 2 zł 1 zł 20 zł 25. Za potwierdzenie czeku 5 zł od każdego czeku Uwaga: Opłatę pobiera się od wystawcy czeku 26. Za wydanie portfela i klucza do skarbca nocnego Wg ceny zakupu 27. Potwierdzenie wiarygodności podpisów karty wzorów podpisów 28. Prowizja za korzystanie z wpływu bieżącego na wniosek klienta * *nie pobiera się prowizji przy realizacji przelewów za pomocą homebankingu i rachunków internetowych 5 zł 0,3 % od realizowanej kwoty nie mniej niż 10 zł

7 29. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się 30. Zmiana danych posiadacza rachunku Nie pobiera się 31. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł za każdy blankiet 32. Za prowadzenie rachunków PKZP i Rady 5,00 zł miesięcznie Rodziców 33. Za otwarcie rachunku PKZP i Rady Rodziców 10,00 zł 34. Od wpłat i wypłat z rachunków PKZP i Rady Rodziców 35. Za przelewy z w/w rachunków PKZP na rachunki bankowe prowadzone przez inny Bank 36. Wyciąg z konta bankowego: Bez opłat 4,00 zł 36.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę bez opłat upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, 36.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 36.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 37. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 38. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 39. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem BS 5 zł 20 zł 10 zł 25 zł III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN 1. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika przy rozpoczęciu realizacji tytułu wykonawczego. -jednorazowa realizacja 30 zł -wielokrotna realizacja 40 zł

8 2a. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok, 2) jednego dowodu do wyciągu: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok. 3) wydruk obrotów na rachunku 5 zł 7,50 zł 3 zł 4,50 zł 2 zł za każdą rozpoczętą stronę 2b. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1) za każdy miesiąc roku bieżącego, 2) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2c. Sporządzenie wydruku prowizji za: -za 1 m-c -za kwartał -za pół roku -za rok 3. Za udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku i stanie rachunku 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 10 zł 30 zł 60 zł 90 zł 25 zł 50 zł 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 25 zł Uwaga: prowizję Bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przedstawienie weksla do zapłaty 25 zł 7. Za zlecenie polecenia wypłaty za granicę od każdej dyspozycji 15 zł 8. Za wydanie na wniosek klienta opinii finansowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego 9. Udzielanie informacji bankom o obrotach i wysokości środków na rachunkach lub podstawowych informacji o sytuacji finansowej klienta zgodnie z art.105 prawa bankowego 10. a)realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika b)odwołanie polecenia zapłaty Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 35 zł bez prowizji 2,00 zł 2,00 zł 11. Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 50 zł I Va. HOME BANKING Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN

9 1. Za instalację systemu Wg ceny zakupu 2. Abonament miesięczny za usługi 70 zł miesięcznie 3. Za przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 1,80 zł od każdego przelewu IV b. EBankNet- USŁUGI INTERNETOWE 1.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca P o d m i o t y g o s p o d a r c z e podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego Bez opłat 1,50 zł 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 2.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca O s o b y f i z y c z n e Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu Bez opłat b) w innych bankach 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 3.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca R o l n i c y Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat

10 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Bez opłat 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł V.RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE a vista i terminowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku terminowego nie pobiera się 2. a)za prowadzenie rachunku a vista i terminowego b)od wpłat i wypłat gotówkowych nie pobiera się nie pobiera się 3. Za wydanie książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 4. Wymiana książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 5. Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista bez opłat 6. Likwidacja wkładu oszczędnościowego, lokaty terminowej przed upływem terminu pierwotnego od każdej likwidowanej kwoty 0,5 % 7. Obsługa książeczek oszczędnościowych: - wystawienie nowej zamiast utraconej - umorzenie utraconej książeczki - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 12 zł 12 zł 20 zł 8. Za likwidację książeczki w przypadku naliczenia premii mieszkaniowej 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci 10. a) Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej, rachunku lub dowodu osobistego b) zastrzeżenie dokumentu tożsamości 30 zł 15 zł 20 zł 10 zł Va. OBSŁUGA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-Efekt Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Prowizja od wypłat : a) raz w miesiącu wypłata Bez opłat b) każda kolejna wypłata w miesiącu 5 zł c) każda kolejna wypłata w miesiącu do innego banku 10 zł VI. OBSŁUGA KONTA OSOBISTEGO - POL-KONTO Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) POL-Konto 5,50 zł

11 Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. b) POL-Konto Student bez opłat c) POL-Konto Junior bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych kont osobistych Nie pobiera się 4. a)realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie dokumentu tożsamości 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 7. Realizacja czeków gotówkowych z konta osobistego z banków, z którymi podpisana jest umowa o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego zgodnie z porozumieniem z 11 lipca 1990r. - dokonywanie wpłat na te rachunki *uwaga: Banki zrzeszone w BPS S.A. 8 Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1) na rachunki prowadzone przez BS 2) na rachunek prowadzony przez inny bank 9. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 11. Przekształcenie wspólnego konta osobistego na indywidualne lub indywidualne na wspólne bez opłat 1,80 zł od zlecenia 2 zł 1 zł 10 zł 20zł 5 zł 0,5 % nie mniej niż 5 zł Bez opłat Nie pobiera się 4,00 zł 30 zł 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 0,40 zł za każdy sms 2 zł 20 zł 12. Potwierdzenie czeku 5 zł 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanym koncie osobistym oraz stanie konta 14. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 15. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji 25 zł Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 40 zł

12 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 18. Wyciąg z konta bankowego: 18.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, bez opłat 18.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 18.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 19. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 10,00 zł max. 50 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 15,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 20. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym 5 zł listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 zł VII. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH DLA ROLNIKÓW Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 7,00 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, z wyjątkiem czynności za które opłaty zostały określone w pkt Nie pobiera się 4 i 9 4. a) Realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b) złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c) za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie dokumentu tożsamości 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 7. Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1. na rachunki prowadzone przez BS 2. na rachunek prowadzony przez inny bank 8. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym terminowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 9. a) Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np.zmiana nr telefonu bez opłat 1,80 zł od zlecenia 2 zł 1 zł 10 zł 20 zł Nie pobiera się 4,00 zł 30 zł 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 0,40 zł za każdy sms 2 zł

13 10. Przekształcenie wspólnego rachunku na indywidualne lub indywidualne na wspólne 20 zł 11. Potwierdzenie czeku 5 zł 12. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku oraz posiadanym rachunku 25 zł 13. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 14. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 15. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji 16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 17. Wyciąg z konta bankowego: 17.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 40 zł 1,00 zł bez opłat 17.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 17.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 18. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 19. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 5 zł 20 zł VIII.KARTY PŁATNICZE - wydawana przez BS VIII. KARTY BANKOWE VIII. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON A. 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 10,00 zł 20,00 zł 2. Wznowienie karty. 10,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 4. a)opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku POL-Konto. b) Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku POL-Konto Student. 1,50 zł 0,50 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł

14 6. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Electron wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A (BIN ). 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 9. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA. Bez opłat 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. Bez opłat 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 17. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 18. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 19. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. Bez opłat 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Odblokowanie PIN 4 zł 25. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki 0,00 zł Handlowo-usługowej ) w Polsce VIII. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR B 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do bez opłat rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1 % min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA. Bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. Bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. Bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł

15 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 22. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł * usługa będzie aktywna po wejściu w życie usługi dla kart Mastercard VIII C KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym bez opłat 30,00 zł 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 3,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ S.A. bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 2,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 23. Odblokowanie PIN 4,00 zł 24. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł VIII KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON D 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 30,00 zł 50,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, bez opłat GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ S.A. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat

16 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie 6,00 zł bonusa. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 23. Odblokowanie PIN 4,00 zł 24. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł VIII.E KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 120,00 zł 130,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Business wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A. (BIN ). 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA. 1,00% min. 2,00 zł 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. 1,00% min. 2,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 50,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 6,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie 6,00 zł bonusa. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Odblokowanie PIN 4,00 zł 26. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł

17 VIII F. KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie karty nowej. Bez opłat 2. Wznowienie karty. Bez opłat 3. Opłata za obsługę karty 1) pobierana po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. 2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niż 600,00 zł Bez opłat 54,00 zł Bez opłat 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. Bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Bez opłat Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. min. 5,00 zł 11 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasie banku za granicą. 2,00 % Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty min.20,00 zł 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. Bez opłat 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 17. Sporządzenie mini wyciąg w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Bez opłat 18 Zmiana danych Użytkownika karty. Bez opłat 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Bez opłat 20. Obsługa nieterminowej spłaty. 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej. 30,00 zł IX KREDYTY Lp. Rodzaj czynności / usługi Podstawowa w % Stawka nie mniej niż PROWIZJE 1. Od kwoty przyznanych kredytów dla podmiotów gospodarczych do prowadzonej działalności a) płatniczego 0,5% 100,00 zł nie więcej niż

18 b) do 3 m-cy 1,0% 100,00 zł c) od 3 m-cy do 6 m-cy 1,0% 100,00 zł d) od 6 m-cy do 12 m-cy 1,5% 100,00 zł e) od 12 m-cy do 36 m-cy 2,0% f) powyżej 36 m-cy 3,0% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 2. Za wydłużenie na kolejny okres obowiązywania kredytów bieżących odnawialnych 1,5% 200,00 zł 3. Od niewykorzystanej kwoty limitu (liczonej jako średnia niewykorzystanych kwot w miesiącu kalendarzowym) 0,3% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 4. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych do 12 m-cy ze stałą stopą 2,5% 25,00 zł 5. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych okazjonalnych (stopa stała) 6. Od kwoty przyznanych kredytów BEZPIECZNA GOTÓWKA (stopa zmienna) Opłata obowiązuje z dniem wprowadzenia nowego produktu wg odrębnej decyzji Zarządu 5,0% 7. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych (stopa zmienna) a) do 24 m-cy 2,5% 25,00 zł b) do 36 m-cy 3,0% c) powyżej 36 m-cy 3,5% Dla osób posiadających rachunek oszczędnościowy w BS, co najmniej od 3 miesięcy, prowizja od kredytów gotówkowych pomniejszana jest o 0,5% Uwaga: Łączna kwota opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu z pozycji 4-7 nie może przekroczyć 5% kwoty kredytu 8. Od kwoty przyznanych kredytów na cele mieszkaniowe a) do 36 m-cy 2,0% 100,00 zł b) powyżej 36 m-cy 2,5% 9. Od kwoty przyznanych kredytów w ror (stopa zmienna) a) do 12 m-cy 1,5% 25,00 zł b) do 24 m-cy 2,0% 25,00 zł 10. Od kwoty przyznanych kredytów odnawialnych w ror (stopa zmienna) Prowizja za przedłużenie umowy na następny okres pobierana jest w wysokości jak za przyznanie kredytu 1,5% 25,00 zł

19 11. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w ror pobierana od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową kwotą kredytu, 1,5% 25,00 zł 12. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej 0,50% 100,00 zł Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od przyznanego kredytu 13. Za przedterminową spłatę kredytów w części lub w całości a) kredyt udzielonego na działalność gospodarczą na okres do 6 m-cy ze stałą 1,0% 75,00 zł stopą procentową b) kredytu udzielonego na działalność gospodarczą 0,50% 75,00 zł Spłata na 7 dni przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową c) kredytu preferencyjnego 1,0% Spłata na 1 miesiąc przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową 14. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetek) - od kwoty prolongowanej a) kredytów udzielonych na działalność gospodarczą 2,5% 100,00 zł b) kredytów gotówkowych 2,5% 50,00 zł 15. Za zmianę warunków spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetkowych) na zasadach restrukturyzacji zadłużenia 16. Zmiana innych postanowień umów o kredyt, nie wymieniowe w pkt. 14, 15 dokonanych na wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 1. Przygotowawcze OPŁATY 2,0% 200,00 zł 200,00 zł a) od wniosku o debet dopuszczalny w rach. 20,00 zł rozlicz. b) od wniosku o kredyt bieżący 0,00 zł c) od wniosku o kredyt płatniczy 20,00 zł d) od wniosku o kredyt obrotowy 50,00 zł e) od wniosku o kredyt inwestycyjny 50,00 zł d) od wniosku o kredyt gotówkowy, w tym na 20,00 zł zakup pojazdu e) od wniosku o kredyt BEZPIECZNA 0,00 zł GOTÓWKA f) od wniosku o kredyt na cele mieszkaniowe 20,00 zł g) od wniosku o debet dopuszczalny w ror 0,00 zł

20 h) od wniosku o kredyt w r.o.r. 0,00 zł 2. Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia wobec Banku lub zaświadczenia 25,00 zł o nie posiadaniu zadłużenia 3. Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 15,00 zł 4. Za wysłanie do dłużnika lub poręczyciela upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20,00 zł 5. Za wydanie klientom na ich wniosek opinii 50,00 zł 6. Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczki oszczędnościowej stanowiącej bez prowizji zabezpieczenie spłaty kredytu 7. Za sporządzenie w formie pisemnej, na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: - kredytu do zł 200,00 zł - kredytu powyżej zł 300,00 zł 8. Za wysłanie wezwania do kredytobiorcy o dostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z 10,00 zł umową 9. Za czynności niestandardowe 100,00 zł 10. Za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 11. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy 12. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wykreślenie hipoteki na koszt Kredytobiorcy 50,00 zł 230,00 zł 130,00 zł

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo