Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu ( tekst jednolity ) O P O L E luty 2009 r o k

2 Spis Treści POSTANOWIENIA OGÓLNE I. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT II. III. IV. Rachunki Bankowe i Rozliczenia Pieniężne Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych Home Banking V. Rachunki oszczędnościowe a vista i terminowe VI. Obsługa konta osobistego -POL-Konto VII. Obsługa rachunków bieżących dla rolników VIII. Karty płatnicze wydawane przez BS IX. Kredyty

3 POSTANOWIENIA OGÓLNE Użyte w regulaminie określenie oznaczają: - BS Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu, - Zarząd Zarząd Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu, - Taryfa taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w obrocie krajowym. I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Niniejsza taryfa opłat i prowizji za czynności bankowe dotyczy: a) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej utworzonych zgodnie z przepisami prawa, jeżeli ich przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej, b) innych jednostek organizacyjnych instytucji finansowych, instytucji i organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji, stowarzyszeń, szkół i innych jednostek utworzonych zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzących działalności gospodarczej, c) klientów indywidualnych. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w walucie polskiej. 3. Opłaty i prowizje są pobierane w dniu : a) wykonania operacji /usługi bankowej/, b) cyklicznie w okresach miesięcznie, c) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie o prowadzenie rachunku. 4. Prowizje i opłaty pobierane prawidłowo nie podlegają zwrotowi. 5. Wszelkie prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba, ze strony danej operacji umówiły się inaczej, a Bank to aprobuje. 6. Za usługi zlecone przez osoby krajowe i zagraniczne poza opłatami i prowizjami wymienionymi w załączonej taryfie pobiera się. a) opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonywaniu zlecenia, b) opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, c) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierska. 7. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach, kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących. 8. Bank pobiera opłaty za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym przez Ustawę Prawo bankowe osobom, organom, instytucjom z wyłączeniem przypadków wymienionych w 3 pkt Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat, BS uiszcza i pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami oraz z Pocztą Polską S.A.

4 3 Bank nie pobiera opłat i prowizji za: 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 2. Od wpłat i wypłat z prowadzonych przez BS rachunków: a) lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek gospodarczych, b) rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie i terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Od dyspozycji wpłat z tytułu spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych z rachunków bieżących oraz spłaty kredytów i odsetek z ROR- Pol-Konta (dotyczy również dyspozycji stałych zleceń z rachunku klienta ) 4. Nie pobiera się opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie: a) Sądu i prokuratora w związku z toczącą się sprawa karną lub karną skarbową przeciwko osobie fizycznej, będącej strona umowy, b) Prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystywania działalności banków do celów mających związek z przestępstwem, o którym mowa w art.299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997-Kodeks karny (Dz.U.Nr 88, poz.553), c) Osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Bankowego oraz inspektora nadzoru bankowego Bank stosuje stawki podstawowe bądź ustalone w wyznaczonych w taryfie granicach minimalnych i maksymalnych kierując się: a) zmianą sytuacji gospodarczej kraju, b) zmianą wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, c) zmianą zakresu lub formy wykonywanej czynności, d) zmiana wynikającą z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych,. e) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 2. Na indywidualny wniosek klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty inne niż przewidziane w taryfie a także odstąpić od ich pobierania. 3. Za usługi nie przewidziane w niniejszej taryfie opłaty i prowizje ustala Zarząd BS. 4. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w zapisach niniejszego regulaminu w ciągu jego obowiązywania. 5. Informacje dotyczące ewentualnych zmian są podawane są do wiadomości w komunikatach Banku w sposób ogólnie dostępny na tablicach ogłoszeń w siedzibie Banku i Ekspozyturach.. 6. Bank jest zobowiązany ogłaszać w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny, stosowne stawki opłat i prowizji za czynności bankowe wykonywane przez Bank na rzecz klientów.

5 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ II.RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Rodzaj czynności/usług Podstawo wa w % Stawka Nie mniej niż W PLN 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe nie prowadzone przez BS Opole -do zł 2,50 zł -powyżej zł 0,6 % 2. Wpłaty za energię 1,00 zł Nie więcej niż w PLN 3. a) wpłata za gaz b) wpłata za UPC Telewizja Kablowa 1,00 zł 1,80 zł 4. Wpłaty dokonywane za rachunki - telefoniczne na rzecz TP S.A. i Netia 1,80 zł 5. Wpłaty za telefony komórkowe 2,50 zł 6. Wpłaty gotówkowe za wywóz śmieci na rzecz firmy Remondis Opole Sp.z o.o. o 2,50 zł 7. Wpłaty za RTV 2,50 zł 8. Wpłaty za ZGKiM Komprachcice Zgodnie z umową 9. Wpłaty z tytułu ZUS i Urzędu Skarbowego 0,6 % 3,50 zł 10. a)wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe do działalności gospodarczej prowadzone przez BS b)wpłaty na rachunki bankowe do działalności gospodarczej dokonywane w bilonie prowizja 0,3% 1,50 % 4,00 zł 10 zł podstawowa dodatkowo zwiększona o 1,5% prowizja: a)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego do włącznie 0,30% 4,00 zł b)wpłaty dokonywane za pośrednictwem skarbca nocnego powyżej zł Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 0,25 % 4,00 zł 12. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych do 0,35 % 4,00 zł działalności gospodarczej Uwaga: -w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 12a. Wypłaty z rachunku uznania do wyjaśnienia 0,30 % 5,00 zł 13. Od skupowanych czeków podróżniczych 0,3 % 5 zł Za przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa : - sporządzenie listy inkasowej Uwaga: Opłatę pobiera się od podawcy czeku 5 zł

6 15. 1) Przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez bank 2) prowadzone przez inny bank 16. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo z prowizją za realizację zlecenia jednorazowego/przelewu 17. Za otwarcie rachunku bankowego : -bieżącego, pomocniczego -każdego dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel 18. Prowadzenie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego,dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 19. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej(przelewu, wpłaty, itp.) 20. Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku bankowego 21. Przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi"na hasło, dyspozycji przemieszczania środków pomiędzy swoimi rachunkami bankowymi prowadzonymi w tym samym BS 22. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 23. a)realizacja stałych zleceń z rachunków bieżących: -na rachunki prowadzone w BS -na rachunki prowadzone w innym Banku b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 24. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych blankietów czekowych Nie pobiera się 4,00 zł 3 zł od każdej dyspozycji 30 zł 20 zł 25 zł miesięcznie 5 zł od każdej operacji 10 zł 2 zł od każdego zlecenia wymienionego w dyspozycji 5 zł miesięcznie 5 zł miesięcznie 0,40 zł za każdy sms 2 zł bez opłat 4 zł od zlecenia 2 zł 1 zł 20 zł 25. Za potwierdzenie czeku 5 zł od każdego czeku Uwaga: Opłatę pobiera się od wystawcy czeku 26. Za wydanie portfela i klucza do skarbca nocnego Wg ceny zakupu 27. Potwierdzenie wiarygodności podpisów karty wzorów podpisów 28. Prowizja za korzystanie z wpływu bieżącego na wniosek klienta * *nie pobiera się prowizji przy realizacji przelewów za pomocą homebankingu i rachunków internetowych 5 zł 0,3 % od realizowanej kwoty nie mniej niż 10 zł

7 29. Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa nie pobiera się 30. Zmiana danych posiadacza rachunku Nie pobiera się 31. Wydanie blankietów czekowych 1,00 zł za każdy blankiet 32. Za prowadzenie rachunków PKZP i Rady 5,00 zł miesięcznie Rodziców 33. Za otwarcie rachunku PKZP i Rady Rodziców 10,00 zł 34. Od wpłat i wypłat z rachunków PKZP i Rady Rodziców 35. Za przelewy z w/w rachunków PKZP na rachunki bankowe prowadzone przez inny Bank 36. Wyciąg z konta bankowego: Bez opłat 4,00 zł 36.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę bez opłat upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, 36.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 36.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 37. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 38. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 39. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem BS 5 zł 20 zł 10 zł 25 zł III. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN 1. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego. Uwaga: Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika przy rozpoczęciu realizacji tytułu wykonawczego. -jednorazowa realizacja 30 zł -wielokrotna realizacja 40 zł

8 2a. Sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z rachunku bankowego: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok, 2) jednego dowodu do wyciągu: a) za bieżący rok, b) za każdy poprzedni rok. 3) wydruk obrotów na rachunku 5 zł 7,50 zł 3 zł 4,50 zł 2 zł za każdą rozpoczętą stronę 2b. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 1) za każdy miesiąc roku bieżącego, 2) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 2c. Sporządzenie wydruku prowizji za: -za 1 m-c -za kwartał -za pół roku -za rok 3. Za udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku i stanie rachunku 4. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 10 zł 30 zł 60 zł 90 zł 25 zł 50 zł 5. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia 25 zł Uwaga: prowizję Bank (domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował weksel 6. Przedstawienie weksla do zapłaty 25 zł 7. Za zlecenie polecenia wypłaty za granicę od każdej dyspozycji 15 zł 8. Za wydanie na wniosek klienta opinii finansowej o sytuacji ekonomicznej podmiotu gospodarczego 9. Udzielanie informacji bankom o obrotach i wysokości środków na rachunkach lub podstawowych informacji o sytuacji finansowej klienta zgodnie z art.105 prawa bankowego 10. a)realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika b)odwołanie polecenia zapłaty Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 35 zł bez prowizji 2,00 zł 2,00 zł 11. Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 50 zł I Va. HOME BANKING Lp. Rodzaj czynności / usług Podstawowa w % Stawka nie mniej niż w PLN Nie więcej Niż w PLN

9 1. Za instalację systemu Wg ceny zakupu 2. Abonament miesięczny za usługi 70 zł miesięcznie 3. Za przelewy na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 1,80 zł od każdego przelewu IV b. EBankNet- USŁUGI INTERNETOWE 1.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca P o d m i o t y g o s p o d a r c z e podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego Bez opłat 1,50 zł 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 2.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca O s o b y f i z y c z n e Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora bez opłat 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu Bez opłat b) w innych bankach 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł 3.Usługa - ebanknet -obsługa rachunków bankowych z wykorzystaniem Internetu Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca R o l n i c y Podstawowa min. maks. 1. Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat

10 2. Abonament miesięczny Bez opłat 3. Realizacja 1 szt. przelewu na rachunki bankowe a) w BS w Opolu b) w innych bankach Bez opłat 1,50 zł 4. Za wydanie potwierdzenia przelewu papierowego 5,00 zł 5. Opłata za wystawienie listy haseł jednorazowych 3,00 zł 6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do ebanknet 5,00 zł 7. Nadanie nowego loginu 10,00 zł 8. Zmiana w karcie uprawnień 10,00 zł V.RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE a vista i terminowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku terminowego nie pobiera się 2. a)za prowadzenie rachunku a vista i terminowego b)od wpłat i wypłat gotówkowych nie pobiera się nie pobiera się 3. Za wydanie książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 4. Wymiana książeczki oszczędnościowej a vista 12,00 zł 5. Likwidacja książeczki oszczędnościowej a vista bez opłat 6. Likwidacja wkładu oszczędnościowego, lokaty terminowej przed upływem terminu pierwotnego od każdej likwidowanej kwoty 0,5 % 7. Obsługa książeczek oszczędnościowych: - wystawienie nowej zamiast utraconej - umorzenie utraconej książeczki - przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 12 zł 12 zł 20 zł 8. Za likwidację książeczki w przypadku naliczenia premii mieszkaniowej 9. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie zapisu na wypadek śmierci 10. a) Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie książeczki oszczędnościowej, rachunku lub dowodu osobistego b) zastrzeżenie dokumentu tożsamości 30 zł 15 zł 20 zł 10 zł Va. OBSŁUGA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO POL-Efekt Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 3. Prowizja od wypłat : a) raz w miesiącu wypłata Bez opłat b) każda kolejna wypłata w miesiącu 5 zł c) każda kolejna wypłata w miesiącu do innego banku 10 zł VI. OBSŁUGA KONTA OSOBISTEGO - POL-KONTO Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) POL-Konto 5,50 zł

11 Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. b) POL-Konto Student bez opłat c) POL-Konto Junior bez opłat 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych kont osobistych Nie pobiera się 4. a)realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b)złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c)za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie dokumentu tożsamości 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 7. Realizacja czeków gotówkowych z konta osobistego z banków, z którymi podpisana jest umowa o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego zgodnie z porozumieniem z 11 lipca 1990r. - dokonywanie wpłat na te rachunki *uwaga: Banki zrzeszone w BPS S.A. 8 Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1) na rachunki prowadzone przez BS 2) na rachunek prowadzony przez inny bank 9. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 10. a)telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np. zmiana nr telefonu 11. Przekształcenie wspólnego konta osobistego na indywidualne lub indywidualne na wspólne bez opłat 1,80 zł od zlecenia 2 zł 1 zł 10 zł 20zł 5 zł 0,5 % nie mniej niż 5 zł Bez opłat Nie pobiera się 4,00 zł 30 zł 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 0,40 zł za każdy sms 2 zł 20 zł 12. Potwierdzenie czeku 5 zł 13. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanym koncie osobistym oraz stanie konta 14. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 15. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji 25 zł Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 40 zł

12 17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 18. Wyciąg z konta bankowego: 18.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, bez opłat 18.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 18.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 19. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 10,00 zł max. 50 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 15,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 20. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym 5 zł listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 zł VII. OBSŁUGA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH DLA ROLNIKÓW Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 1. Otwarcie rachunku Nie pobiera się 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: 7,00 zł Uwaga: Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez mniej niż 10 dni kalendarzowych. 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe, z wyjątkiem czynności za które opłaty zostały określone w pkt Nie pobiera się 4 i 9 4. a) Realizacja stałych zleceń z rachunku : -na rachunek w BS -na rachunek prowadzony przez inny Bank b) złożenie lub odwołanie stałego zlecenia c) za zmianę złożonego zlecenia stałego 5. Za dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenie dokumentu tożsamości 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i blankietów czekowych z r.o.r. 7. Realizacja zlecenia jednorazowego/przelewu: 1. na rachunki prowadzone przez BS 2. na rachunek prowadzony przez inny bank 8. Dokonanie blokady wkładów na rachunku oszczędnościowym terminowym z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 9. a) Telefoniczna usługa na hasło dotycząca udzielania informacji o stanie środków i obrotach na rachunku bankowym b) telefoniczna usługa udzielania informacji telefonicznych za pośrednictwem Bankofonu c) informacja o saldzie za pomocą SMS d) za przyjęcie i zmianę dyspozycji w zakresie usługi SMS np.zmiana nr telefonu bez opłat 1,80 zł od zlecenia 2 zł 1 zł 10 zł 20 zł Nie pobiera się 4,00 zł 30 zł 2 zł miesięcznie 2 zł miesięcznie 0,40 zł za każdy sms 2 zł

13 10. Przekształcenie wspólnego rachunku na indywidualne lub indywidualne na wspólne 20 zł 11. Potwierdzenie czeku 5 zł 12. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku oraz posiadanym rachunku 25 zł 13. Za przyjęcie lub zmianę pełnomocnictwa -pierwszy pełnomocnik -każdy kolejny pełnomocnik 14. Złożenie dyspozycji realizacji zlecenia jednorazowego / przelewu na druku niestandardowym Uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu 15. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z konta Uwaga: prowizje pobiera się z konta dłużnika w momencie rozpoczęcia realizacji 16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 17. Wyciąg z konta bankowego: 17.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącego rachunek, Nie pobiera się 5 zł 3 zł od każdej dyspozycji jednorazowa realizacja 30 zł wielokrotna realizacja 40 zł 1,00 zł bez opłat 17.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 17.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł 18. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: a) za każdy miesiąc roku bieżącego, b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 19. Za wysłanie do dłużnika upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: listem zwykłym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 10,00 zł max. 50 zł za cały rok 15,00 zł max. 50 zł za cały rok 5 zł 20 zł VIII.KARTY PŁATNICZE - wydawana przez BS VIII. KARTY BANKOWE VIII. KARTA PŁATNICZA VISA ELECTRON A. 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 10,00 zł 20,00 zł 2. Wznowienie karty. 10,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 4. a)opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku POL-Konto. b) Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku POL-Konto Student. 1,50 zł 0,50 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł

14 6. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Electron wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A (BIN ). 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 9. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 10. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA. Bez opłat 11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. Bez opłat 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 15. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 17. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 18. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 19. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. Bez opłat 20. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 21. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 22. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Odblokowanie PIN 4 zł 25. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki 0,00 zł Handlowo-usługowej ) w Polsce VIII. KARTA PŁATNICZA MAESTRO JUNIOR B 1. Wydanie nowej karty. bez opłat 2. Wznowienie karty. 5,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 5,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do bez opłat rachunku. 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 4,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1 % min. 2,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia BPS SA. Bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. Bez opłat 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. Bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł

15 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł 22. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł * usługa będzie aktywna po wejściu w życie usługi dla kart Mastercard VIII C KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym bez opłat 30,00 zł 2. Wznowienie karty. bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku. 3,00 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. 0,50% Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszeń: Banku BPS SA, GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ S.A. bez opłat 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 2,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 3,00 zł za okres przez niego wskazany. 20. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 23. Odblokowanie PIN 4,00 zł 24. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł VIII KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS ELECTRON D 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 30,00 zł 50,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24. 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,50% min. 3,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: Banku BPS SA, bez opłat GBW SA, MR Banku SA oraz bankomatach BGŻ S.A. 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat

16 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 2,00% min. 10,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie. 16. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 25,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 3,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie 6,00 zł bonusa. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 23. Odblokowanie PIN 4,00 zł 24. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł VIII.E KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS 1. a)wydanie nowej karty. b)wydanie karty w trybie ekspresowym 120,00 zł 130,00 zł 2. Wznowienie karty. 120,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 40,00 zł 4. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK ,00 zł 5. Generowanie listy transakcji w bankomatach sieci BZ WBK 24. Uwaga: usługa dostępna tylko dla kart Visa Business wydanych przez Lubelski Bank Regionalny S.A. (BIN ). 6,00 zł 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. Bez opłat 7. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. Bez opłat 8. Płatność kartą w kasie Banku BPS SA 1,00% min. 4,00 zł 9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA. 1,00% min. 2,00 zł 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00% min. 4,00 zł 11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 12. Wypłata gotówki w kasie Banku BPS S.A. 1,00% min. 2,00 zł 13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 2,00% min. 5,00 zł 14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3,00% min. 12,00 zł 15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie. 4,00 zł 16. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 17. Zastrzeżenie karty. 50,00 zł 18. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. bez opłat 19. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 6,00 zł okres przez niego wskazany. 20. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego, przyznanie 6,00 zł bonusa. 21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 12,00 zł 22. Zmiana danych Użytkownika karty. 6,00 zł 23. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty ,00 zł 24. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty ,00 zł 25. Odblokowanie PIN 4,00 zł 26. Opłata za Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki Handlowo-usługowej ) w Polsce 0,00 zł

17 VIII F. KARTY KREDYTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. KARTA KREDYTOWA VISA CLASSIC 1. Wydanie karty nowej. Bez opłat 2. Wznowienie karty. Bez opłat 3. Opłata za obsługę karty 1) pobierana po 11 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi: a) co najmniej 6 600,00 zł b) mniej niż 6 600,00 zł Uwaga: obowiązuje dla umów zawieranych od dnia r. 2) pobierana od 2 roku użytkowania, miesięcznie (w dniu generowania Zestawienia operacji), jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: a) co najmniej 600,00 zł b) mniej niż 600,00 zł Bez opłat 54,00 zł Bez opłat 4,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty. Bez opłat 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę. Bez opłat 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty. Bez opłat 8. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych. Bez opłat Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 5,00 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju. 3,00 % Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty. min. 5,00 zł 11 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasie banku za granicą. 2,00 % Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty min.20,00 zł 12. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. Bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku. 50,00 zł 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji. Bez opłat 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany. 3,00 zł 17. Sporządzenie mini wyciąg w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę Bez opłat 18 Zmiana danych Użytkownika karty. Bez opłat 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. Bez opłat 20. Obsługa nieterminowej spłaty. 40,00 zł 21. Obsługa przekroczenia limitu karty kredytowej. 30,00 zł IX KREDYTY Lp. Rodzaj czynności / usługi Podstawowa w % Stawka nie mniej niż PROWIZJE 1. Od kwoty przyznanych kredytów dla podmiotów gospodarczych do prowadzonej działalności a) płatniczego 0,5% 100,00 zł nie więcej niż

18 b) do 3 m-cy 1,0% 100,00 zł c) od 3 m-cy do 6 m-cy 1,0% 100,00 zł d) od 6 m-cy do 12 m-cy 1,5% 100,00 zł e) od 12 m-cy do 36 m-cy 2,0% f) powyżej 36 m-cy 3,0% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 2. Za wydłużenie na kolejny okres obowiązywania kredytów bieżących odnawialnych 1,5% 200,00 zł 3. Od niewykorzystanej kwoty limitu (liczonej jako średnia niewykorzystanych kwot w miesiącu kalendarzowym) 0,3% Od kwoty ,00 zł kredytu prowizja może być negocjowana 4. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych do 12 m-cy ze stałą stopą 2,5% 25,00 zł 5. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych okazjonalnych (stopa stała) 6. Od kwoty przyznanych kredytów BEZPIECZNA GOTÓWKA (stopa zmienna) Opłata obowiązuje z dniem wprowadzenia nowego produktu wg odrębnej decyzji Zarządu 5,0% 7. Od kwoty przyznanych kredytów gotówkowych (stopa zmienna) a) do 24 m-cy 2,5% 25,00 zł b) do 36 m-cy 3,0% c) powyżej 36 m-cy 3,5% Dla osób posiadających rachunek oszczędnościowy w BS, co najmniej od 3 miesięcy, prowizja od kredytów gotówkowych pomniejszana jest o 0,5% Uwaga: Łączna kwota opłat i prowizji związanych z udzieleniem kredytu z pozycji 4-7 nie może przekroczyć 5% kwoty kredytu 8. Od kwoty przyznanych kredytów na cele mieszkaniowe a) do 36 m-cy 2,0% 100,00 zł b) powyżej 36 m-cy 2,5% 9. Od kwoty przyznanych kredytów w ror (stopa zmienna) a) do 12 m-cy 1,5% 25,00 zł b) do 24 m-cy 2,0% 25,00 zł 10. Od kwoty przyznanych kredytów odnawialnych w ror (stopa zmienna) Prowizja za przedłużenie umowy na następny okres pobierana jest w wysokości jak za przyznanie kredytu 1,5% 25,00 zł

19 11. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego w ror pobierana od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową kwotą kredytu, 1,5% 25,00 zł 12. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej 0,50% 100,00 zł Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od przyznanego kredytu 13. Za przedterminową spłatę kredytów w części lub w całości a) kredyt udzielonego na działalność gospodarczą na okres do 6 m-cy ze stałą 1,0% 75,00 zł stopą procentową b) kredytu udzielonego na działalność gospodarczą 0,50% 75,00 zł Spłata na 7 dni przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową c) kredytu preferencyjnego 1,0% Spłata na 1 miesiąc przed ustalonym w umowie terminem uznawana jest za spłatę terminową 14. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetek) - od kwoty prolongowanej a) kredytów udzielonych na działalność gospodarczą 2,5% 100,00 zł b) kredytów gotówkowych 2,5% 50,00 zł 15. Za zmianę warunków spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych i/lub odsetkowych) na zasadach restrukturyzacji zadłużenia 16. Zmiana innych postanowień umów o kredyt, nie wymieniowe w pkt. 14, 15 dokonanych na wniosek Klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu 1. Przygotowawcze OPŁATY 2,0% 200,00 zł 200,00 zł a) od wniosku o debet dopuszczalny w rach. 20,00 zł rozlicz. b) od wniosku o kredyt bieżący 0,00 zł c) od wniosku o kredyt płatniczy 20,00 zł d) od wniosku o kredyt obrotowy 50,00 zł e) od wniosku o kredyt inwestycyjny 50,00 zł d) od wniosku o kredyt gotówkowy, w tym na 20,00 zł zakup pojazdu e) od wniosku o kredyt BEZPIECZNA 0,00 zł GOTÓWKA f) od wniosku o kredyt na cele mieszkaniowe 20,00 zł g) od wniosku o debet dopuszczalny w ror 0,00 zł

20 h) od wniosku o kredyt w r.o.r. 0,00 zł 2. Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia wobec Banku lub zaświadczenia 25,00 zł o nie posiadaniu zadłużenia 3. Za wydanie kserokopii umowy o kredyt/pożyczkę 15,00 zł 4. Za wysłanie do dłużnika lub poręczyciela upomnień oraz wezwań do zapłaty (monitów) - pobierane od każdego wysłanego pisma: a) listem zwykłym 5,00 zł b) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20,00 zł 5. Za wydanie klientom na ich wniosek opinii 50,00 zł 6. Za przechowywanie w depozycie bankowym książeczki oszczędnościowej stanowiącej bez prowizji zabezpieczenie spłaty kredytu 7. Za sporządzenie w formie pisemnej, na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: - kredytu do zł 200,00 zł - kredytu powyżej zł 300,00 zł 8. Za wysłanie wezwania do kredytobiorcy o dostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z 10,00 zł umową 9. Za czynności niestandardowe 100,00 zł 10. Za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 11. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy 12. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wykreślenie hipoteki na koszt Kredytobiorcy 50,00 zł 230,00 zł 130,00 zł

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 30/ZORK/10 Zarządu BS z dnia 14.06.2010r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/ZORK/11 Zarządu BS z dnia 19.12.2011r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:

3. Wpłaty dokonywane w C/Banku na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: /Tekst jednolity obowiązujący od 11.03.2011r./ WPŁATY I. 1. Na rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu Załącznik nr 1 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Podegrodziu obowiązująca od dnia 01.04. 2010 roku do Uchwały Nr 6/2 /2010r. z dnia 30.03. 2010r. ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/Z/2011 z dnia 04.11.2011r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Podegrodziu obowiązująca od dnia 15.11.2011 roku ROZDZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE ORAZ DEPOZYTOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

TRYB POBIERANIA OPŁATY

TRYB POBIERANIA OPŁATY ROZDZIAŁ III RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY OBOWIĄZUJĄCA STAWKA BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach

Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Siedlcach Uchwała Nr 19/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcach z dnia 28 maja 2015 r. I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo