Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej 1

2 Rozdział I. Zasady pobierania prowizji 1. Bank Spółdzielczy w Teresinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej. 2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 3. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 4. Wszystkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej. 6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji / opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 2) cyklicznie, 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym. 8. W przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy. 9. Bank Spółdzielczy w Teresinie zwraca pobrane opłaty roczne w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty. 10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 12. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 13. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) depozytów i lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych (a wista), c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, e) dla instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych. 2) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS, nie dotyczy to wpłat odnawiających wolne środki w ramach limitu kredytu w rachunku bieżącym wpłat tych nie traktuje się jako spłaty kredytu, 3) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, nie dotyczy to wypłat dokonywanych w ramach limitu kredytu w rachunku bieżącym wypłat tych nie traktuje się jako wypłaty kredytu, 4) wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki oszczędnościowe i terminowe prowadzone w Banku, 5) wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych. 2

3 6) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do Banku Spółdzielczego, 7) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 8) korzystania przez Posiadacza rachunku z wpływów bieżących. 14. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Zarząd Banku. 15. Zarząd Banku, w szczególnych przypadkach, na wniosek Klienta, ma prawo podjąć decyzję w sprawie: 1) obniżenia opłaty lub prowizji poniżej stawek podstawowych, określonych w niniejszej Taryfie prowizji i opłat, 2) całkowitej rezygnacji z pobierania opłaty lub prowizji, 3) ustalenia indywidualnego trybu pobierania opłaty lub prowizji w stosunku do Klienta. 16. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 Prawa bankowego i innych przepisach prawa. 3

4 Rozdział 2 Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne złotowe przedsiębiorców instytucjonalnych, (z wyłączeniem rolników) Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania opłaty Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel lokaty terminowej 4 2. Opłata za prowadzenie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej bieżącego i pomocniczego 37,00 zł. Miesięcznie, opłata jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel lokaty terminowej Rachunek sald zamkniętych rachunków bankowych 3. Od wpłat gotówkowych na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone przez BS, chyba że umowa stanowi inaczej. 4. Od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych przez BS, chyba że umowa stanowi inaczej 15,00 zł. Miesięcznie, opłata jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku 0,3 % kwoty wpłaty nie mniej niż 3,00. 0,3 % kwoty wypłaty nie mniej niż 3,00 zł. Prowizję nalicza się w dniu dokonania wpłaty, a pobiera się zbiorczo od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy w okresach miesięcznych Prowizję nalicza się w dniu dokonania wypłaty, a pobiera się zbiorczo od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy w okresach miesięcznych. 5. Za przelewy składane w formie papierowej, chyba że umowa stanowi inaczej ( nie dotyczy przelewów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne) na rachunki bankowe prowadzone przez BS 1,50 zł. Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a banki w systemie Eliksir Banki w systemie Sorbnet 6. Za wykonanie dyspozycji polegającej na realizacji składek na ubezpieczenie społeczne za pośrednictwem prowadzonych przez Bank rachunków okresach miesięcznych 3,00 zł. Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a okresach miesięcznych 25,00 zł. Opłata jest pobierana w dniu zapłaty opłaty przez Bank Spółdzielczy od każdego przelewu 0,3 % kwoty dyspozycji nie mniej niż 3,00 zł pobierana w dniu realizacji dyspozycji i od każdej dyspozycji 7. Opłaty za wszystkie dyspozycje realizowane przez Internet Banking i Home Banking: na rachunki bankowe prowadzone przez BS, w tym zlecenia stałe na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie Eliksir, w tym stałe 1,00 zł. zlecenia na rachunki bankowe prowadzone przez inne Banki w systemie Sorbnet 20,00 Opłata naliczana jest w dniu realizacji od każdej dyspozycji a pobierana z rachunku w okresach miesięcznych. Opłata jest pobierana w dniu zapłaty opłaty przez Bank Spółdzielczy od każdej dyspozycji

5 8. Realizacja zlecenia stałego składanego w formie papierowej w terminie wskazanym przez klienta: na rachunki bankowe prowadzone przez BS banki w systemie Eliksir 3,00 zł. opłata pobierana jest w dniu realizacji zlecenia, od każdej dyspozycji 9. Za potwierdzenie czeku od każdego blankietu czekowego 10. Za wydanie blankietów czekowych posiadaczowi rachunku bankowego Za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 10,00 zł Opłata pobierana w dniu potwierdzenia blankietu czekowego Opłata pobierana w dniu wydania 0,50 zł/ szt. blankietów czekowych 2,00 zł/ szt. Opłata pobierana w dniu wydania blankietu czekowego 11. Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie: 1. blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości 2. za odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych i dowodów tożsamości 12. Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 13. Za przyjęcie czeków do inkasa od każdego czeku 14. Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku: opinii bankowej o kliencie i funkcjonowaniu rachunku zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów na rachunku bankowym oraz o stanie salda na rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego potwierdzenia wpływu środków z podaniem kwoty, tytułu i nadawcy przelewu potwierdzenia wpływu środków z podaniem kwoty, tytułu i nadawcy przelewu 15. Udzielenie na hasło informacji o stanie środków na rachunku 16. Zmiana karty wzorów podpisów oraz zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 17. Za sporządzenie i wydanie historii obrotów na rachunku bankowym, na wniosek Posiadacza rachunku 18. Za sporządzenie odpisu na wniosek Posiadacza rachunku: 1) wyciągu z rachunku bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu 19. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych 20. Realizacja polecenia zapłaty za granicę, od każdej dyspozycji 21. Ryczałt miesięczny za korzystanie z programu bankowego Przelewy, chyba że umowa stanowi inaczej 5 20,00 zł. Opłata pobierana w dniu zgłoszenia i wykonania zastrzeżenia oraz w dniu odwołania zastrzeżenia 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania potwierdzenia 15,00 zł. Opłata pobierana w dniu przyjęcia czeków do inkasa 30,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania opinii 30,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania potwierdzenia 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu przyjęcia zmiany karty wzorów podpisów lub zmiany pełnomocnictwa 10,00 zł Opłata pobierana w dniu wydania historii obrotów na rachunku 10,0 zł 5,0 zł 15,00 zł Opłata pobierana w dniu wydania wyciągów z rachunku bankowego opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika w dniu realizacji tytułu wykonawczego od każdej przekazywanej kwoty 15,00 zł opłatę pobiera się z rachunku bankowego w dniu złożenia dyspozycji polecenia zapłaty Nie mniej niż 15,00 zł, nie więcej niż 100,00 zł. Miesięcznie, opłata jest pobierana za miesiąc, w którym udostępniono usługę i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku

6 22. Opłata za udzielenie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS i inne komunikaty SMS 23. Za korzystanie z usługi Internet Bankingu (abonament miesięczny) 24. Za korzystanie z usługi Home Bankingu ( abonament miesięczny) 25. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych do internetowej obsługi rachunku 26. Dostarczenie jednorazowego hasła do internetowej obsługi rachunku za pośrednictwem SMS a 27. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda na rachunku 0,30 zł. od każdego SMS a opłata naliczana jest w dniu wysłania komunikatu a pobierana zbiorczo z rachunku w okresach miesięcznych. 5,00 zł. Miesięcznie, opłata jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku 100,00 zł. Miesięcznie, opłata jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku 5,00 zł. opłatę pobiera się z rachunku bankowego w dniu wydania listy haseł opłata naliczana jest w dniu wysłania komunikatu a pobierana z rachunku w okresach miesięcznych. 0,30 zł od każdego SMS a 15,00 zł. za każdy monit Rozdział III. Rachunki bankowe rolników indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania opłaty Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel, lokaty terminowej 6 2. Opłata za prowadzenie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej bieżącego i pomocniczego 7,00 Miesięcznie, opłata jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel lokaty terminowej Rachunek sald zamkniętych rachunków bankowych 3. Od wpłat gotówkowych na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone przez BS, chyba że umowa stanowi inaczej. 4. od wypłat gotówkowych z rachunków bieżących i pomocniczych prowadzonych przez BS, chyba że umowa stanowi inaczej 0,1 % Prowizję nalicza się w dniu dokonania kwoty wypłaty wypłaty, a pobiera się zbiorczo od nie mniej niż posiadacza rachunku stosownie do 3,00 zawartej umowy w okresach miesięcznych. 5. Za przelewy składane w formie papierowej, chyba że umowa stanowi inaczej (nie dotyczy przelewów z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne): na rachunki bankowe prowadzone przez BS banki w systemie Eliksir 1,50 zł. Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a okresach miesięcznych 3,00 zł. Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a okresach miesięcznych

7 Banki w systemie Sorbnet 6. Opłaty za wszystkie dyspozycje realizowane przez Internet Banking na rachunki bankowe prowadzone przez BS, w tym stałe zlecenia na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie Eliksir, w tym stałe zlecenia 7 25,00 zł. Opłata jest pobierana w dniu zapłaty opłaty przez Bank Spółdzielczy od każdego przelewu 1,00 zł. Banki w systemie Sorbnet 20,00 Opłata naliczana jest w dniu złożenia dyspozycji od każdej dyspozycji a okresach miesięcznych. Opłata jest pobierana w dniu zapłaty opłaty przez Bank Spółdzielczy od każdej dyspozycji 7. Realizacja zlecenia stałego składanego w formie papierowej w terminie wskazanym przez klienta: na rachunki bankowe prowadzone przez BS banki w systemie Eliksir 3,00 zł. opłata pobierana jest w dniu realizacji zlecenia, od każdej dyspozycji 8. Za wykonanie dyspozycji polegającej na 0,3 % pobierana w dniu realizacji dyspozycji i realizacji składek na ubezpieczenie społeczne kwoty dyspozycji od każdej dyspozycji za pośrednictwem prowadzonych przez Bank rachunków nie mniej niż 3,00 zł 9. Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 10,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania potwierdzenia 10. Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku: opinii bankowej o kliencie i funkcjonowaniu rachunku zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów na rachunku bankowym oraz o stanie salda na rachunku zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego potwierdzenia wpływu środków z podaniem kwoty, tytułu i nadawcy przelewu 11. Udzielenie na hasło informacji o stanie środków na rachunku 12. Zmiana karty wzorów podpisów oraz zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 13. Za sporządzenie i wydanie historii obrotów na rachunku bankowym, na wniosek Posiadacza rachunku 20,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania opinii 20,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia 10,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia 10,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania potwierdzenia 14. Za sporządzenie odpisu na wniosek Posiadacza rachunku: 10,00 Opłata pobierana w dniu przyjęcia zmiany karty wzorów podpisów lub zmiany pełnomocnictwa 10,00 zł Opłata pobierana w dniu wydania historii obrotów na rachunku wyciągu z rachunku bankowego 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania wyciągów z rachunku bankowego jednego dowodu do wyciągu 5,0 zł Opłata pobierana w dniu wydania dowodu do wyciągu 15. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych 16. Realizacja polecenia zapłaty za granicę, od każdej dyspozycji 17. Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie: - blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości - za odwołanie zastrzeżenia o utracie opłatę pobiera się z rachunku 15,00 zł bankowego dłużnika w dniu realizacji tytułu wykonawczego od każdej przekazywanej kwoty 15,00 zł opłatę pobiera się z rachunku bankowego w dniu złożenia dyspozycji polecenia zapłaty 20,00 zł Opłata pobierana w dniu zgłoszenia i wykonania zastrzeżenia oraz w dniu odwołania zastrzeżenia

8 blankietów czekowych i dowodów tożsamości 18. Opłata za udzielenie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS i inne komunikaty SMS 19. Za korzystanie z usługi Internet Bankingu (abonament miesięczny) 20. Opłata za wydanie listy haseł jednorazowych do internetowej obsługi rachunku 21. Dostarczenie jednorazowego hasła do internetowej obsługi rachunku za pośrednictwem SMS a 22. Za sporządzenie i wysłanie ( listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia salda na rachunku 0,30 zł. od każdego SMS a opłata naliczana jest w dniu wysłania komunikatu a pobierana zbiorczo z rachunku w okresach miesięcznych. 5,00 zł. opłatę pobiera się z rachunku bankowego w dniu wydania listy haseł 0,30 zł od każdego SMS a opłata naliczana jest w dniu wysłania komunikatu a okresach miesięcznych. 15,00 zł. za każdy monit Rozdział IV. Obrót oszczędnościowy osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, SKO, PKZP Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji/ opłaty Za otwarcie rachunku bankowego bieżącego ROR lokaty terminowej 2. Opłata za prowadzenie rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej Bieżącego ROR 7,00 zł opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i nie jest pobierana za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku ROR młodzieżowego, lokaty terminowej Rachunku oszczędnościowego a wista Rachunek sald zamkniętych rachunków bankowych 3. Za przelewy składane w formie papierowej, chyba że umowa stanowi inaczej: na rachunki bankowe prowadzone przez BS banki w systemie Eliksir Banki w systemie Sorbnet 1,50 zł. 3,00 zł. 25,00 zł. 4. Opłaty za wszystkie przelewy realizowane przez Internet Banking: Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a okresach miesięcznych Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a pobierana zbiorczo w okresach miesięcznych Opłata jest pobierana w dniu zapłaty opłaty przez Bank Spółdzielczy od każdego przelewu na rachunki bankowe prowadzone przez BS, w tym stałe zlecenia banki w systemie Eliksir, w tym stałe zlecenia 1,00 zł. Opłata naliczana jest w dniu złożenia przelewu od każdego przelewu a pobierana zbiorczo w okresach miesięcznych 8

9 Opłata jest pobierana w dniu zapłaty Banki w systemie Sorbnet 20,00 zł. opłaty przez Bank Spółdzielczy od każdego przelewu 5. Realizacja zlecenia stałego składanego w formie papierowej w terminie wskazanym przez klienta na rachunki bankowe prowadzone przez BS banki w systemie Eliksir 6. Za wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 7. Za wydanie na wniosek posiadacza rachunku: zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego z określeniem wielkości obrotów na rachunku bankowym oraz o stanie salda na rachunku zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego potwierdzenia wpływu środków z podaniem kwoty, tytułu i nadawcy przelewu 9 3,00 zł. Opłata pobierana jest od każdej dyspozycji w dniu jej realizacji 10,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania potwierdzenia 20,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia 10,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania zaświadczenia 10,00 zł. opłata pobierana w dniu wydania potwierdzenia 8. Udzielenie na hasło informacji o stanie środków na rachunku 9. Za sporządzenie i wydanie historii obrotów na rachunku bankowym, na wniosek Posiadacza 10,00 opłata pobierana w dniu wydania dokumentu rachunku 10 Za sporządzenie odpisu na wniosek Posiadacza rachunku: wyciągu z rachunku bankowego 10,00 Opłata pobierana w dniu wydania odpisu jednego dowodu do wyciągu 5,00 Opłata pobierana w dniu wydania odpisu 11 Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych 15,00 zł. opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika w dniu realizacji tytułu wykonawczego od każdej przekazywanej kwoty 12 Realizacja polecenia zapłaty za granicę 15,00 zł opłatę pobiera się z rachunku bankowego w dniu złożenia dyspozycji polecenia zapłaty 13 Opłata za udzielenie informacji o stanie środków na rachunku w formie komunikatu SMS i inne komunikaty SMS 14 Za korzystanie z usługi Internet Bankingu (abonament miesięczny) 15 Opłata za wydanie list haseł jednorazowych do internetowej obsługi rachunku 16 Dostarczenie jednorazowego hasła do internetowej obsługi rachunku za pośrednictwem SMS a 17 Za wydanie blankietów czekowych na wniosek Posiadacza rachunku 18 Za wydanie książeczki do rachunku oszczędnościowego awista 19 Za wydanie książeczki do rachunku lokaty terminowej 20 Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o tracie utracie blankietów czekowych, dowodów tożsamości, książeczki oszczędnościowej oraz za odwołanie zastrzeżenia 0,30 zł. od każdego SMS a opłata naliczana jest w dniu wysłania komunikatu a okresach miesięcznych. 5,00 opłatę pobiera się z rachunku bankowego w dniu wydania listy haseł 0,30 zł od każdego SMS a opłata naliczana jest w dniu wysłania komunikatu a okresach miesięcznych. 0,50 zł/ szt. Opłata pobierana w dniu wydania blankietów czekowych 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania książeczki 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania książeczki 20,00 zł. Opłata pobierana w dniu zgłoszenia i odwołania zastrzeżenia

10 21 Za wystawienie i wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian utraconej 22 Za umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 23 Za przyjęcie/ zmianę/ odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci od każdego rachunku 24 Za wykonanie dyspozycji polegającej na realizacji składek na ubezpieczenie społeczne za pośrednictwem prowadzonych przez Bank rachunków 15,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania książeczki 15,00 zł. Opłata pobierana w dniu umorzenia książeczki 10,00 zł. Opłata pobierana od każdej dyspozycji i od każdego rachunku i pobierana jest w dniu przyjęcia/ zmiany/ odwołania 0,3 % pobierana w dniu realizacji dyspozycji kwoty dyspozycji i od każdej dyspozycji nie mniej niż 3,00 zł Rozdział V. Wydawanie Karty Visa Business Electron paywave Lp. Wyszczególnienie opłaty Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Wydanie Karty 15,00 zł jednorazowo w dniu wydania karty za każda kartę 2. Używanie Karty (opłata pobierana jest bez dyspozycji posiadacza rachunku) 10 7,00 zł Miesięcznie, opłata nie pobierana jest za miesiąc, w którym wydano kartę a jest pobierana w miesiącu rozwiązania umowy 3. Opłata za wydanie duplikatu karty bez PIN-u 21,00 zł. jednorazowo w dniu wydania duplikatu karty 4. Wydanie nowego PIN-u na wniosek klienta 10,00 zł. Jednorazowo w dniu wydania PIN-u 5. Wznowienie Karty po upływie terminu 22,00 zł. Jednorazowo po wznowieniu karty 6. Ekspresowe wydanie i przesłanie Karty w trybie ekspresowym 75,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę 7. Wysłanie duplikatu karty w trybie ekspresowym 40,00 zł. Jednorazowo za każdy duplikat 8. Opłata za wydanie nowego PIN-u na wniosek 37,00 zł. Jednorazowo za każdy PIN klienta w trybie ekspresowym 9. Opłata za zmianę PIN-u w bankomatach 5,00 zł. Jednorazowo za każda zmianę 10. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 15,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę 11. Zastrzeżenie Karty 12. Zmiana limitu karty 5,00 zł. Jednorazowo za każdą zmianę 13. Odblokowanie Karty 5,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Transakcje gotówkowe: w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 1,50 zł. Za każdą wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji w bankomatach obcych w kraju 2% nie mniej niż 5,00 zł Za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji w kasach obcych w kraju 3% nie mniej niż Naliczana od wypłaconej kwoty 10,00 zł w bankomatach i kasach obcych za granicą, 3% nie mniej niż Naliczana od wypłaconej kwoty 10,00 zł 16. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 17. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 1% po każdej operacji Rozdział VI. Wydawanie Karty Visa Electron paywave oraz Karty Visa Electron dla młodzieży paywave

11 Lp. Wyszczególnienie opłaty Stawka 11 Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Wydanie Karty: Posiadaczowi/ Współposiadaczowi rachunku, użytkownikowi karty młodzieżowej Pozostałym użytkownikom Karty 15,00 zł jednorazowo w dniu wydania karty za każda kartę 2. Używanie Karty (opłata pobierana jest bez dyspozycji posiadacza rachunku i nie dotyczy użytkownika karty młodzieżowej) 7,00 zł Miesięcznie, opłata nie pobierana jest za miesiąc, w którym wydano kartę i w miesiącu rozwiązania umowy 3. Opłata za wydanie duplikatu karty bez PIN-u 21,00 zł. jednorazowo w dniu wydania duplikatu karty 4. Wydanie nowego PIN-u na wniosek klienta 10,00 zł. Jednorazowo w dniu wydania PIN-u 5. Wznowienie Karty po upływie terminu 22,00 zł. Jednorazowo po wznowieniu karty 6. Ekspresowe wydanie i przesłanie Karty w trybie 75,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę ekspresowym 7. Wysłanie duplikatu karty w trybie ekspresowym 40,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę 8. Opłata za wydanie nowego PIN-u na wniosek 37,00 zł. Jednorazowo za każdy PIN klienta w trybie ekspresowym 9. Opłata za zmianę PIN-u w bankomatach 5,00 zł. Jednorazowo za każdą zmianę 10. Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 15,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę 11. Zastrzeżenie Karty 0,00 zł 12. Zmiana limitu karty 5,00 zł. Jednorazowo za każdą zmianę 13. Odblokowanie Karty 5,00 zł. Jednorazowo za każdą kartę 14. Transakcje bezgotówkowe 15. Transakcje gotówkowe: w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 1,50 zł Za każdą wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji w bankomatach obcych w kraju 2 % nie mniej niż 5,00 zł. Za każdą wypłatę pobierana w dniu rozliczenia operacji w kasach obcych w kraju 2% nie mniej niż Naliczana od wypłaconej kwoty 4,50 zł w bankomatach i kasach obcych za granicą, 3% nie mniej niż Naliczana od wypłaconej kwoty 10,00 zł 16. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 17. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 1% po każdej operacji Rozdział VII. Inne czynności bankowe Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Prowizja od wpłat gotówkowych w kasach Banku na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach, chyba że na wniosek klienta Zarząd ustali prowizję indywidualną 0,5 % kwoty nie mniej niż 1,70 zł. Prowizja pobierana w dniu realizacji wpłaty 2. Prowizja od wpłat gotówkowych w kasach Banku składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych do KRUS 3. Prowizja od wpłat gotówkowych w kasach Banku składek na ubezpieczenie społeczne przez 0,3 % kwoty wpłaty nie mniej niż 1,70 zł. 0,3 % kwoty wpłaty Prowizja pobierana w dniu realizacji wpłaty Prowizja pobierana w dniu realizacji wpłaty

12 osoby uprawnione (np. przedsiębiorców indywidualnych) nie mniej niż 3,00 zł. 4. Za zamianę jednych nominałów krajowych znaków pieniężnych na inne nominały: Banknoty powyżej 50 szt. 0,80 % Od wartości banknotów Bilon powyżej 100 szt. 0,2 % nie mniej Od wartości bilonu niż 5,00 zł. Rozdział VIII. Kredyty w ROR Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w ROR Unikonto i przygotowanie zawarcia umowy kredytowej 0,40 % Opłata pobierana od kwoty kredytu najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu i podlega zwrotowi, w przypadku odstąpienia od umowy kredytowej 2. Prowizja od przyznanego kredytu w ROR 1,8 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu 3. Prowizja za odnowienie limitu kredytu na kolejne 12 m-cy 4. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu, w tym zmianę zabezpieczenia, prolongatę spłaty 2 % Prowizja pobierana od kwoty odnawianego limitu kredytu 0,25 % Opłata naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty lub od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu w ROR i innych tytułów, wysokość spłaty kredytu oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Za wydanie odpisu umowy kredytowej na wniosek klienta Za wysłanie wezwania do zapłaty, w przypadku braku spłaty kredytu lub odsetek albo gdy wpłacona kwota jest niższa od ustalonej w umowie w przypadku gdy zaległość w spłacie wynosi conajmniej naliczone i należne odsetki od wykorzystanego kredytu za dwa miesięczne okresy rozliczeniowe Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu w ROR Koszty zabezpieczenia kredytu 30,00 zł Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania zaświadczenia 30,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania odpisu 15,00 zł. od każdego wezwania 0,002 % /dzień prowizja obliczana jest od niewykorzystanego salda na koniec dnia i pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca kalendarzowego Rozdział IX Kredyt w rachunku bieżącym dla podmiotów instytucjonalnych, w tym rolników Lp. Rodzaj czynności / usług Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym oraz przygotowanie zawarcia umowy kredytowej Stawka 3 Tryb pobierania prowizji /opłaty 0,40 % Opłata pobierana od kwoty kredytu. Opłata nie jest zwracana w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku 4 12

13 2. Prowizja od przyznanego kredytu w rachunku bieżącym 3. Prowizja za przedłużenie umowy kredytu na kolejne 12 m-cy 4. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu, w tym za zmianę zabezpieczenia kredytu, prolongatę spłaty 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Za sporządzenie wniosku o wykreślenie z 6. hipoteki Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty 7. należności BS w Teresinie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 8. Prowizja za gotowość od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku bieżącym 2,6 % Opłata pobierana od kwoty kredytu 2 % Opłata pobierana od kwoty kredytu najpóźniej w dniu przedłużenia kredytu 0,30 % Opłata naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty lub od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 30,00 zł Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania zaświadczenia 40,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania wniosku 25,00 zł. Opłata pobierana od każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania. 0,005 % /dzień prowizja obliczana jest od niewykorzystanego salda na koniec dnia i pobierana jest zbiorczo na koniec miesiąca kalendarzowego Rozdział X. Pozostałe kredyty dla podmiotów instytucjonalnych, w tym rolników. Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka 13 Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt i przygotowanie zawarcia umowy kredytowej 0,40 % Opłata płatna od kwoty kredytu najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu. Opłata nie jest zwracana w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku. Opłata nie dotyczy kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR 2. Prowizja od przyznanego kredytu na okres do 1 roku, Kredyty na działalność gospodarczą 1,6 % naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 1 % naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych (dla wspólnot mieszkaniowych) Prowizja od przyznanego kredytu na okres powyżej 1 roku, w tym: 2,8 % naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo Kredyty na działalność gospodarczą 2,6 % Naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 1 % Naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych (dla wspólnot mieszkaniowych) 2,8 % Naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu Kredyty konsolidacyjne 1,8 % Naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu

14 3. Prowizja rekompensacyjna 0,15 % Naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, przy spełnieniu jednocześnie następujących warunków: - jeśli spłacana kwota przed terminem jest większa niż 5 tys. zł. - termin spłaty wynikający z harmonogramu spłat jest dłuższy niż 1 miesiąc. Opłata nie dotyczy kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR 4. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu: za wydłużenie okresu kredytowania, zmianę zabezpieczenia kredytu, innych warunków umowy 0,5 % nie mniej niż 30,00 zł. 5. Opłata za prolongatę spłaty kredytu 0,3 % nie mniej niż 30,00 zł. 6. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 7. Za wydanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 8. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty należności BS w Teresinie od każdego monitu bez względu na liczbę odbiorców wezwania. Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 9. Za wydanie odpisu (duplikatu) umowy kredytowej 10. Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wykreślenie z hipoteki, w tym bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 11. Sporządzenie historii spłat kredytu, na wniosek klienta 12. Opłata za wystawienie promesy udzielenia kredytu 13. Prowizja od udzielonego kredytu w ramach konsorcjum bankowego Naliczana od kwoty długu Naliczana od kwoty prolongowanej 30,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania zaświadczenia 100,00 zł. Za każdy dokument, w dniu wydania dokumentu 25,00 zł. Za każde wezwanie, opłata płatna przez Kredytobiorcę Opłata płatna za każdy dokument, w 30,00 zł. dniu jego wydania 40,00 zł. Opłata płatna za każdy dokument, w dniu jego wydania 10,00 zł. Opłata pobierana w dniu wydania dokumentu 0,5 % nie mniej niż Opłata pobierana w dniu wydania 50,00 dokumentu 1 % nie mniej niż Opłata płatna od kwoty kredytu 500,00 Rozdział XI. Kredyty dla osób fizycznych zabezpieczone hipotecznie Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt i przygotowanie zawarcia umowy kredytowej (dotyczy wszystkich rodzajów kredytów) 0,40 % Opłata pobierana od kwoty kredytu i podlega zwrotowi, w przypadku odstąpienia od umowy kredytowej 2. Prowizja od przyznanego konsumenckiego kredytu gotówkowego, z okresem kredytowania: do 1 roku, 1,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu powyżej 1 roku 2,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 3. Prowizja od przyznanego kredytu mieszkaniowego, na warunkach określonych przez bank 2,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu

15 3. Prowizja od przyznanego kredytu mieszkaniowego RODZINA NA SWOIM 1,1 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 4. Prowizja od przyznanego kredytu konsolidacyjnego 1,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 5. Opłata rekompensacyjna od przedterminowej spłaty kredytu konsolidacyjnego 1,5 % Naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, przy spełnieniu jednocześnie następujących warunków: - jeśli spłacana kwota przed terminem jest większa niż 5 tys. zł. - termin spłaty wynikający z harmonogramu spłat jest dłuższy niż 1 miesiąc. 6. Prowizja od przyznanej pożyczki hipotecznej 1,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 7. Opłata rekompensacyjna od przedterminowej spłaty pożyczki hipotecznej 8. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu: - za wydłużenie okresu kredytowania, - zmianę zabezpieczenia kredytu, - innych warunków umowy, - prolongatę spłaty, 9. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie 1,5 % Naliczana od kwoty spłacanej przed terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, przy spełnieniu jednocześnie następujących warunków: - jeśli spłacana kwota przed terminem jest większa niż 5 tys. zł. - termin spłaty wynikający z harmonogramu spłat jest dłuższy niż 1 miesiąc. 0,5 % nie mniej niż 30,00 zł. Naliczana od kwoty długu, a w przypadku prolongaty, od kwoty prolongowanej 30,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania zaświadczenia figuruje jako dłużnik 10. Za wydanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 50,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania dokumentu 11. Za wydanie odpisu (duplikatu) umowy kredytowej 30,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania dokumentu 12. Za sporządzenie wniosku i wydanie zaświadczenia o wykreślenie z hipoteki oraz o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 13. Za sporządzenie na wniosek klienta historii spłat kredytu 14. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ monitu po 7 dniach od upływu terminu płatności w przypadku, gdy wpłacona kwota jest niższa od wymaganej 15. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty, w przypadku gdy zaległość w spłacie wynosi conajmniej dwie raty kredytu. Opłata jest pobierana od kredytobiorcy i osób będących dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 16. Za przeprowadzenie kontroli przez bank realizacji inwestycji 40,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania zaświadczenia 25,00 zł Opłata pobierana od jednego upomnienia/monitu 25,00 zł. Opłata pobierana od jednego wezwania 50,00 zł. Opłata pobierana przed wypłatą transzy kredytu 15

16 Rozdział XII Kredyty konsumenckie gotówkowe dla osób fizycznych Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt i przygotowanie zawarcia umowy kredytowej 0,40 % Opłata pobierana od kwoty kredytu i podlega zwrotowi, w przypadku odstąpienia od umowy kredytowej 2. Prowizja od przyznanego kredytu konsumenckiego gotówkowego do 1 roku, 1,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu powyżej 1 roku 2,6 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 3. Prowizja od przyznanego kredytu gotówkowego na montaż instalacji gazowej niezależnie od okresu kredytowania 4. Prowizja od przyznanego kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych niezależnie od okresu kredytowania 5. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu: - za wydłużenie okresu kredytowania, - zmianę zabezpieczenia kredytu, - innych warunków umowy, prolongatę spłaty 6. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 1,8 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 2,8 % Prowizja pobierana od kwoty kredytu 0,5 % nie mniej niż 30,00 zł. Naliczana od kwoty długu, a w przypadku prolongaty, od kwoty prolongowanej 30,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania zaświadczenia 7. Za wydanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 50,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania dokumentu 8. Za wydanie odpisu (duplikatu) umowy kredytowej 30,00 zł. Opłata pobierana jednorazowo w dniu wydania dokumentu 9. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia/ monitu po 7 dniach od upływu terminu płatności w przypadku, gdy wpłacona kwota jest niższa od wymaganej 10. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty, w przypadku gdy zaległość w spłacie wynosi conajmniej dwie raty kredytu. Opłata jest pobierana od kredytobiorcy i osób będących dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 11. Sporządzenie na wniosek klienta historii spłat kredytu 12. Koszty zabezpieczenia kredytu 15,00 zł Opłata pobierana od jednego upomnienia/monitu 15,00 zł. Opłata pobierana od jednego wezwania Rozdział XIII. Gwarancje, poręczenia, linie gwarancyjne Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Opłata za rozpatrzenie zlecenia udzielenia opłata za rozpatrzenie zlecenia pobierana gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu i linii 0,1 % nie mniej jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie gwarancyjnej Uwaga niż 100,00 odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług 16

17 2. Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, regwarancji, awali lub kwoty zwiększającej przyznaną gwarancję, poręczenie, regwarancję, awal 3. Za sporządzenie aneksu do umowy skutkującego zwiększeniem kwoty gwarancji, linii gwarancyjnej lub wydłużeniem terminu jej obowiązywania od 0,5 %, min. 150,00 od 0,5 % nie mniej niż 150,00 Prowizja za każdy rozpoczęty 3- miesięczny okres od kwoty objętej aneksem, jednorazowo od każdego aneksu 4. Anulowanie gwarancji 80,00 Opłata płatna w dniu anulowania gwarancji 5. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 50 zł. Opłata płatna za każde zawiadomienie 6. Opłata za zmianę warunków umowy gwarancji lub linii gwarancyjnej: - zmiana prawnego zabezpieczenia gwarancji lub linii gwarancyjnej, oraz dodatkowo 50,00 - zwolnienie części względnie całości nieruchomości spod wpisu hipotecznego 50,00 - zwolnienie/ wykreślenie z rejestru zastawów - odstąpienie od umowy przewłaszczenia, cesji wierzytelności, cesji z polisy ubezpieczeniowej, 50,00 zwolnienie blokady 7. Zmiana innych postanowień umowy gwarancji lub Min. 30,00 linii gwarancyjnej max 500,00 8. Potwierdzenie gwarancji obcej od 0,3 %, min. 250 zł. Opłata płatna w dniu dokonania zmian Opłata płatna w dniu dokonania zmian od kwoty gwarancji, za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności Rozdział XIV. Wydawanie i obsługa kart własnych w Banku Spółdzielczym w Teresinie Lp. Rodzaj czynności / usług Stawka Tryb pobierania prowizji /opłaty 1. Opłata za wydanie karty własnej posiadaczowi / współposiadaczowi rachunku, osobie wskazanej 10,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu wydania karty, za każdą kartę 2. Opłata za używanie karty 3. Opłata za wydanie karty w miejsce zastrzeżonej 10,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu wydania karty 4. Opłata za zastrzeżenie karty 5,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu zastrzeżenia karty 5. Opłata za wygenerowanie duplikaty karty 5,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu wydania duplikatu karty 6. Opłata za zmianę PINU 5,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu wydania nowego PIN-u 7. Opłata za zmianę limitu na karcie 5,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu dokonania zmiany limitu 6. Zmiana innych parametrów na karcie (np. zmiana 8,00 zł. opłata jednorazowa płatna w dniu nazwiska, adresu) 7. Prowizja z tytułu transakcji gotówkowych dokonanych kartami klientów BS wydanych do rachunków bieżących podmiotów instytucjonalnych 0,1 % dokonania zmiany Naliczana od kwoty każdej transakcji, a pobierana zbiorczo miesięcznie 17

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją )

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została określona oddzielną opłatą / prowizją ) ROZDZIAŁ IV. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA I/H. OSOBY FIZYCZNE KREDYTY I POŻYCZKI ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE I/H.I. PROWIZJE 1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu płatna jednorazowo przy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 128/B/2012 z dnia 29.11.2012r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Obowiązuje od 10.12.2012r. Białystok, grudzień 2012r. S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2016 z dnia Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR ROR Dla młodych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 185/2016 z dnia 28.11.2016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 213/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BIAŁYMSTOKU Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Białymstoku Nr 18/B/01 z dnia 9.11.01r. zmieniony Uchwałą Nr 139/B/01 z dnia 1.1.01r. Nr 7/B/013 z dnia 08.03.013r. Nr 71/B/013 z dnia 1.06.013r. Nr 81/B/013 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2017r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 26 sierpnia 2015 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 185/2016 z dnia 28.11.2016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 213/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. Aneks nr 1 do Uchwały Nr 185/2016 z dnia 28.11.2016 r. Aneks nr 2 do Uchwały Nr 213/2016 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci instytucjonalni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r.

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 142/2015 z r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI Rozdział

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 06..207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 10 WRZEŚNIA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia 30.12. 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH W WALUCIE KRAJOWEJ ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo