TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia r. 1

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych: Rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Karty płatnicze Karty własne Karty debetowe (wydawane do rachunków ROR) Karty charge Karty kredytowe Kredyty Działalność kasowo-skarbcowa Pozostała działalność

3 Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych: 1. Taryfa opłat i prowizji pobieranych za czynności bankowe dla klientów indywidualnych SKO, PKZP lub Rady Rodziców, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do usług bankowych w obrocie złotowym, świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Szadku, zwanego dalej Bankiem. 2. Zakres realizowanych w złotych operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie dotyczy: osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz działalności rolniczej, szkolnych kas oszczędnościowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, rad rodziców (komitetów rodzicielskich) i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne ustawy nie przyznają zdolności prawnej. 3. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są: po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi, miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego, zgodnie z zawartą umową. 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów Banku. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 7. W przypadku usług nietypowych i nieprzewidzianych w Taryfie opłaty pobierane są według wyceny indywidualnej do wysokości poniesionych kosztów oraz wniesionych nakładów pracy. 8. Opłat i prowizji za czynności bankowe nie pobiera się od: Wpłat na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, Operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy. Operacji związanych ze spłatą wierzytelności Banku, chyba, że zapisy szczegółowe w Tabeli stanowią inaczej. Wpłat osób fizycznych na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 9. Opłaty i prowizje mogą być negocjowane. 10. Bank prowadzi następujące rodzaje rachunków: ROR standardowe rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe. ROR Junior/Młodzieżowy uzależnione od wieku posiadacza: Junior lat, Młodzieżowe lat. ROR VIP uzależnione od miesięcznych wpływów na rachunek: minimalna kwota 3.500,00 zł Rachunki Oszczędnościowe minimalny stan rachunku 1.000,00 zł Rachunki a vista wycofane z oferty z dniem roku. 3

4 Rachunki PKZP / Rada Rodziców przeznaczone wyłącznie dla rady rodziców i PKZP Rachunki EKSTRA ZUS - zostały wycofane z oferty z dniem roku. Obsługa istniejących jeszcze rachunków bez opłat, a przelewy każdy. Rachunki SKO obsługa tych rachunków prowadzona jest bez opłat. 4

5 1. Rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłat ROR ROR junior /młodzieżowy ROR VIP Rachunki oszczędnościowe Rachunki a vista 1 Otwarcie rachunku Jednorazowo PKZP/ Rada Rodziców 2 Prowadzenie rachunku Miesięcznie 3,50 zł 3,50 zł 3 Wpłaty gotówkowe na rachunek Za każdą wpłatę 4 Wpływ bezgotówkowy na rachunek 5 Wypłata gotówkowa Za każdą wypłatę 6 Usługa Internet Banking 1) Aktywacja usługi 2) Abonament 3) Pierwsza lista haseł jednorazowych 4) Generowanie kolejnej listy haseł 5) Hasła jednorazowe w formie SMS 6) Zmiana numeru telefonu do obsługi - Jednorazowo Miesięcznie Jednorazowo Za każdy SMS 3 zł 0,1 0,1 Jedna wypłata w m-cu bez opłat, a każda następna 0,1 0,4% nie mniej niż 3 zł 7 8 Realizacja przelewów 1) Złożony w formie papierowej - na rachunki prowadzone w placówkach BS Szadek - na rachunki prowadzone w innych bankach 2) Złożonych za pośrednictwem Internet Banking - na rachunki prowadzone w placówkach BS Szadek - na rachunki prowadzone w innych bankach 3) Realizowanych w systemie SORBNET Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym: 1) tryb normalny - przekazy do EUR - przekazy przekraczające EUR 2) tryb pilny Za każdy przelew Za każdy przelew 0,60 zł Jeden przelew w m-cu bez opłat, a każdy następny 6 3,50 zł 6 6 Polecenie zapłaty 9 - zgoda na obciążenie rachunku - realizacja 5

6 Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłat Zlecenia stałe: 1) Przyjęcie zlecenia stałego Jednorazowo 10 2) Realizacja zlecenia stałego - na rachunki w banku - na rachunki w innym banku ROR 1,50 zł 2,50 zł ROR junior /młodzieżowy 1,50 zł 2,50 zł ROR VIP Rachunki oszczędnościowe Rachunki a vista PKZP/ Rada Rodziców Sporządzanie kopii 1) Historii rachunku - z bieżącego roku - z lat poprzednich 2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta - klient określił datę dokonania operacji - klient nie określił daty dokonania operacji 3) Umowy o prowadzenie rachunku bankowego Wyciągi bankowe: 1) Wysyłane do klienta drogą pocztową - listem zwykłym - listem poleconym 2) Odbierane w placówce Banku Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci w trakcie trwania umowy Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą kopię Za każdy rok Za każdą kopię Za każdą kopię Za każdą kopię Za każdy wysłany list Za każdy wysłany list Zdarzeniowo Za każde zaświadczenie Za każdą zmianę 16 Dopisanie, zmiana lub odwołanie Pełnomocnika Za każdą zmianę 17 Zmiana karty wzorów podpisów Za każdą zmianę 18 Dokonanie blokady na rachunku bankowym na wniosek klienta 19 Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta Usługa SMS Banking 1) Aktywacja usługi 2) Abonament miesięczny (10 sms) 3) Opłata za sms 4) Zmiana numeru telefonu do obsługi Czeki: 1) Za wydanie książeczki czekowej 2) Za wydanie jednego blankietu czeku 3) Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku Tytuły wykonawcze 1) Przyjęcie tytułu wykonawczego 2) Realizacja tytułu wykonawczego Jednorazowo Miesięcznie Każdy sms poza abonamentem Za każdą zmianę Za każdą książeczkę Za jedną sztukę Zdarzeniowo Za każdy tytuł Za każdą realizację 0,2 0,2 0,2 0,40 zł 6

7 23 Opłata za wysyłkę monitu/wezwania do zapłaty/upomnienia Za każdy wysłany list 24 Zamknięcie rachunku Jednorazowo 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej - 2 Prowadzenie rachunku lokaty terminowej - 3 Wpłaty gotówkowe - Wypłaty z rachunku lokaty 1) Gotówkowo 4 2) W formie przelewu - na rachunek w banku - na rachunek w innym banku za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 5 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 1 6 Dopisanie, zmiana lub odwołanie Pełnomocnika 7 Przyjęcie, zmianę lub odwołanie zapisu na wypadek śmierci w trakcie trwania umowy 8 Dokonanie cesji rachunku na wniosek klienta Za każdą operację 9 Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki Za każdą operację 3. Karty płatnicze 1. Karty własne Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat Obowiązująca stawka 1 Wydanie karty i numeru PIN Za wydanie karty i PIN-u 2 Użytkowanie karty Miesięcznie po 12 miesiącach użytkowania 0,50 zł 3 Wydanie nowej karty na wniosek klienta w miejsce uszkodzonej bądź zniszczonej Za każdą kartę 4 Wznowienie karty Za każdą kartę 1 zł 5 Zmiana parametrów Za każdą zmianę 6 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 7 Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach BS Szadek Za każdą wypłatę 7

8 2. Karty debetowe (wydawane do rachunków ROR) Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat Stawka obowiązująca 1 Wydanie karty 1) Posiadaczowi rachunku 2) Współposiadaczowi rachunku 3) Osobie wskazanej Za każdą kartę 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w miejsce uszkodzonej Jednorazowo 3 Wznowienie karty Jednorazowo 4 Opłata za użytkowanie karty Miesięcznie 5 Usługa 3d - secure 1) Rejestracja karty 2) Utrzymanie karty w ramach usługi 3) Uwierzytelnianie posiadacza karty Jednorazowo Miesięcznie zdarzeniowa 6 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 7 Zmiana parametrów na wniosek klienta Zdarzeniowo 8 Opłata za wypłatę gotówki 1) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB ( pod warunkiem posiadania POS) 3) W bankomatach innych niż wymienione w pkt. 1 4) W kasach innych banków (pod warunkiem posiadania POS) 5) W bankomatach za granicą Za każdą wypłatę 9 Wypłata gotówki w ramach usługi casch back Za każdą wypłatę 0, 60 zł 10 Zapytanie o saldo 1 zł 11 Miesięczne zestawienie transakcji Miesięcznie 3,00 zł 12 Wysyłka numeru PIN Jednorazowo 3,50 zł 1 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,50 zł 1, 13 Zmiana PIN-u w bankomatach 1) Banków SGB 2) Innych niż w pkt 1 Zdarzeniowo 4,50 zł 7,00 zł 8

9 3. Karty charge Lp. Wyszczególnienie czynności 1 2 Wydanie karty 1) Posiadaczowi rachunku 2) Współposiadaczowi rachunku 3) Osobie wskazanej Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w miejsce uszkodzonej Tryb pobierania opłat Za każdą kartę MasterCard Standard MasterCard Gold dla osób fizycznych 50 zł 50 zł 50 zł Visa Classic Zdarzeniowo 2 50 zł 2 3 Wznowienie karty Zdarzeniowo 2 50 zł 2 4 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 5 Zmiana parametrów Zdarzeniowo 6 Opłata za użytkowanie karty Miesięcznie 7 Opłata za wypłatę gotówki 1) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB ( pod warunkiem posiadania POS) 3) W bankomatach innych banków 4) W kasach innych banków (pod warunkiem posiadania POS) 5) W bankomatach za granicą Za każdą wypłatę, naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 8 Zapytanie o saldo Zdarzeniowo 1 zł 1 zł 1 zł 9 Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane do klienta Miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 10 Niezwrócenie kart w ciągi 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku Po upływie terminu 50 zł 50 zł 50 zł 2% 2% min. 4,50 zł 3% min. 3,50 zł 11 Transakcje bezgotówkowe Zdarzeniowo 12 Nie odebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania kart Zdarzeniowo 40 zł 40 zł 40 zł 13 Wysyłka numeru PIN Zdarzeniowo 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 14 Zmiana PIN-u w bankomatach 1) Banków SGB 2) Innych niż w pkt 1 Zdarzeniowo 15 Usługa MGS Kwartalnie 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 16 Opłata za wysłanie monitu/upomnienia/wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia mowy: 1) Kredytobiorca 2) poręczyciel Za każdy wysłany list 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 4,50 zł 7,00 zł 9

10 4. Karty kredytowe Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat MasterCard VISA Wydanie karty 1 1) Głównej Za każdą kartę 2 2 2) Dołączonej 2 Wydanie nowej karty w miejsce utraconej na wniosek klienta Zdarzeniowo Wznowienie karty Za każdą kartę Opłata za użytkowanie karty Miesięcznie 5 Zastrzeżenie karty Zdarzeniowo 6 Opłata za wypłatę gotówki 1) W bankomatach SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 2) W kasach banków SGB ( pod warunkiem posiadania POS) 3) W bankomatach innych niż wymienione w pkt. 1 4) W kasach innych banków (pod warunkiem posiadania POS) 5) W bankomatach za granicą Za każdą wypłatę, naliczana od wypłaconej kwoty, pobierana w dniu rozliczenia 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 7 zł 7 Wysyłka numeru PIN Zdarzeniowo 3,50 zł 3,50 zł 8 Zmiana numeru PIN Zdarzeniowo 4,50 zł 4,50 zł 9 Zmiana limitu kredytowego Zdarzeniowo od kwoty nowego limitu 2% 2% 10 Minimalna kwota do zapłaty Naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 3% min. 7 zł 5% min 50 zł 5% min. 50 zł 11 Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych - WIBOR 12M plus 11,45 pp WIBOR 12M plus 11,45 pp 12 Oprocentowanie transakcji gotówkowych - WIBOR 12M plus 11,45 pp WIBOR 12M plus 11,45 pp 13 Przekroczenie limitu kredytowego Za każde miesięczne przekroczenie limitu kredytowego 50 zł 50 zł 14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta Za każde zestawienie 3 zł 3 zł 15 Usługa MGS Kwartalnie 0,50 zł 5,50 zł 16 Opłata za wysłanie monitu/upomnienia/wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia mowy: 1) Kredytobiorca 2) poręczyciel Za każdy wysłany list 10

11 1 5. Kredyty Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłat Obowiązująca stawka Prowizja przygotowawcza 1) Kredyty gotówkowe 3,5% 2) Kredyty gotówkowe ZIMA 1,5% 3) Kredyty w ROR: - przygotowawcza 2 - za odnowienie 4) Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipoteką 5) Pożyczki hipoteczne - do 5 lat - do 10 lat - powyżej 10 lat 6) Kredyty konsolidacyjno-hipoteczne 7) Kredyty mieszkaniowe 8) Kredyty z dotacją NFOŚiGW (kolektory i domy energooszczędne) 9) Kredyty z dotacją WFOŚiGW Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytowej (aneks do umowy): 1. Prolongaty terminu spłaty całości lub części kredytu 2. Zabezpieczenia kredytu 3. Zwiększenia kwoty kredytu lub limitu zadłużenia bez wydłużania terminu jego spłaty 4. Innych warunków umowy Naliczana od kwoty udzielonego kredyty/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu Zdarzeniowo Naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo Naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty, płatna jednorazowo Naliczana od zwiększone kwoty kredytu, płatna jednorazowo Płatna jednorazowo 3 Przygotowanie umowy o przejęcie długu Za każdą umową 300 zł 4 5 Opłata Opłata za wysłanie monitu/upomnienia/wezwania do zapłaty oraz wypowiedzenia mowy: 1) Kredytobiorca 2) poręczyciel Opłata za przeprowadzenie inspekcji przy kredytach z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW Za każde wezwanie Za każdą inspekcję 6 Inspekcja przy kredytach z wyłączeniem kredytów z pkt. 5 Za każdą inspekcję 250 zł 2% - dla stałych klientów, dla klientów, którzy przeniosą rachunek z innego Banku prowizja 0% 1% 2% 2% 2,50% 3% 2% 1,5% 3,5% 3,5% 1% nie mniej niż 250 zł 1% nie mniej niż 250zł 7 Prowizja za wcześniejszą całkowitą spłatę kredytu - Bez prowizji 8 Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia na wniosek klienta Za każde zaświadczenie 9 10 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej Wydanie odpisu na wniosek klienta umowy kredytowej lub umów stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu Za każde zaświadczenie Za każdy odpis Taka sama jak prowizja przygotowawcza uzależniona od rodzaju kredytu 200 zł 6,60 zł 6,60 zł 200 zł 11

12 11 Sporządzenie wniosku: 1) O wykreślenie hipoteki 2) O wykreślenie zastawu 3) Przeniesienie własności pojazdu Za każdy wniosek 6. Działalność kasowo-skarbcowa Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w innych bankach a. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 1,00 zł 1 b. TP SA, RTV, KRUS, za energię elektryczną 2,50 zł c. Na rachunki Organizacji Pożytku Publicznego d. Pozostałe 0,5% nie mniej niż 2,50 zł i nie więcej niż 40 zł e. Realizacja w systemie SORBNET (opłata dodatkowa) 20zł 2 Opłata za zmianę krajowych znaków pieniężnych, zmiana wartości na inne 1% nie mniej niż 3 Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego 7. Pozostała działalność Lp. Rodzaj czynności Obowiązująca stawka 1 Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów przez osoby nie będące klientami banku 2 Za likwidację wkładu oszczędnościowego do książeczki mieszkaniowej - z wypłatą premii gwarancyjnej - bez wypłaty premii gwarancyjnej 3 Za zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia: kredytu bądź karty kredytowej lub chargé 1% sumy wekslowej Przyjęto Uchwałą Zarządu w dnia r. z mocą obowiązywania od r. 12